31993R1722[1]

A Bizottság 1722/93/EGK rendelete (1993. június 30.) az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/76/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1722/93/EGK RENDELETE

(1993. június 30.)

a Tanács 1766/92/EGK rendeletének végrehajtási szabályairól, a gabonaágazat termelési visszatérítéseire vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1544/93/EGK rendelettel ( 2 ) módosított, a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1976. június 21-i 1418/76/EGK tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 9. cikkére,

mivel, tekintetbe véve a keményítőpiac különleges helyzetét és különösen annak szükségességét, hogy a harmadik országokban előállított és olyan áruként importált keményítő viszonylatában, amelyre vonatkozóan az importrendelkezések nem nyújtanak elegendő védelmet a Közösség termelőinek, meg kell őrizni az árak versenyképességét, az 1766/92/EGK és az 1418/76/EGK rendelet termelési visszatérítés juttatását írja elő annak érdekében, hogy az érintett felhasználó iparágak alacsonyabb áron juthassanak hozzá a keményítőhöz és bizonyos származékokhoz, mint amelyet a kérdéses termékek piacának közös szervezésére vonatkozó szabályok alkalmazása eredményezne;

mivel az 1766/92/EGK rendelet 7. cikke és az 1418/76/EGK rendelet 9. cikke alapján a termelési visszatérítések juttatásához részletes szabályok elfogadására van szükség, ideértve az ellenőrzésre és a kifizetésre vonatkozó szabályokat, annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák;

mivel a fent említett rendeletek előírják egy lista készítését azokról a termékekről, amelyek előállításához olyan keményítőt használnak fel, amelyre vonatkozóan visszatérítésre való jogosultság keletkezik; mivel az ilyen listának rögzített kritériumok alapján módosíthatónak kell lennie;

mivel az ellenőrző intézkedések eredményességének biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a fent említett termékek előállítási helye szerinti tagállamok előzetesen hagyják jóvá a visszatérítés kedvezményezettjeit;

mivel meg kell határozni a termelési visszatérítés kiszámításának módját és rögzítésének gyakoriságát; mivel a jelenleg legkielégítőbb számítási módszer a gabonafélék intervenciós ára és az importlefölözés kiszámításához alkalmazott ár közötti különbségen alapszik; mivel stabilitási okból a termelési visszatérítést általában havonta kell rögzíteni; mivel a termelési visszatérítés helyes értékének ellenőrzése céljából figyelemmel kell kísérni a kukorica és a búza árát a világpiacon és a Közösség piacain;

mivel termelési visszatérítést kell fizetni a bizonyos áruk előállítása során felhasznált keményítő és bizonyos származékos termékek után; mivel a megfelelő ellenőrzésnek és a termelési visszatérítések kérelmezők részére történő kifizetésének megkönnyítése érdekében részletes információkra van szükség; mivel az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát fel kell hatalmazni arra, hogy a kérelmezőket felszólíthassa minden felvilágosítás megadására és az ilyen ellenőrzések végrehajtásához szükséges bármilyen vizsgálat vagy ellenőrzés engedélyezésére;

mivel a termék előállítója nem feltétlenül használ alapkeményítőt; mivel ezért szükséges a keményítőből nyert egyes olyan termékek jegyzékének elkészítése, amelyek felhasználása az előállítót feljogosítja a visszatérítés igénybevételére;

mivel meg kell határozni az olyan termékek előállításában felhasznált keményítő-nyersanyagok eredetét, amelyekre vonatkozóan termelési visszatérítés nyújtható;

mivel az észterezett, illetve éterezett keményítő különleges jellemzői bizonyos olyan spekulatív feldolgozási műveletekhez vezethetnek, amelyek célja a termelési visszatérítés több alkalommal történő igénybevétele; mivel az ilyen spekuláció megelőzése érdekében olyan intézkedésekre van szükség, amelyek célja annak biztosítása, hogy az észterezett, illetve éterezett keményítőt ne vessék alá újrafeldolgozásnak olyan nyersanyag előállítása céljából, amelynek felhasználása feljogosít a visszatérítés iránti kérelemre;

mivel a termelési visszatérítést addig nem szabad kifizetni, amíg a feldolgozásra sor nem került; mivel, ha a feldolgozásra már sor került, a keményítő feldolgozásának a hatáskörrel rendelkező hatóság által történt igazolását követő öt hónapon belül a fizetést teljesíteni kell; mivel azonban az előállító számára lehetővé kell tenni, hogy az ellenőrzések elvégzése előtt előleget kaphasson;

mivel a Bizottság 1068/93/EGK rendeletének 13-17. cikke ( 4 ) szerinti előzetes rögzítés lehetőségének sérelme nélkül meg kell határozni a nemzeti pénznemben teljesítendő visszatérítésre vonatkozó mezőgazdasági átváltási árfolyamot;

mivel a legutóbb a 3745/89/EGK rendelettel ( 5 ) módosított, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó biztosítékrendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet ( 6 ) alkalmazandó az ebben a rendeletben előírt intézkedésekre; mivel ennélfogva meg kell határozni a gyártókat terhelő és biztosíték letétbe helyezésével garantált kötelezettségek elsődleges követelményeit;

mivel ez a rendelet beépíti, ugyanakkor megfelelően kiigazítja a legutóbb az 1398/91/EGK rendelettel ( 7 ) módosított 2169/86/EGK bizottsági rendelet ( 8 ) rendelkezéseit, mivel ennélfogva az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni;

mivel az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabona Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Termelési visszatérítés (továbbiakban: "visszatérítés") bármely olyan természetes, illetve jogi személyeknek nyújtható, akik illetve amelyek az I. mellékletben szereplő listán felsorolt áruk előállításához, búzából vagy kukoricából kivont keményítőt használnak, illetve burgonyából kivont keményítőlisztet használnak, illetve bizonyos származékokat.

Finnország és Svédország esetében támogatás nyújtható az árpa- és zabkeményítő felhasználása esetében, Finnországban összesen 50 000 tonna, Svédországban összesen 10 000 tonna mennyiségig bezárólag.

(2) Az (1) bekezdésben említett felsorolás a harmadik országokkal folytatott verseny szintjének és az ilyen versennyel szemben a közös agrárpolitika és a Közös Vámtarifa mechanizmusai által vagy más módon nyújtott védelem fokának figyelembevétele mellett módosítható.

(3) A visszatérítés odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalakor más tényezőket is figyelembe kell venni, így különösen:

- a keményítő-előállítási és -feldolgozási technológiában végbement fejlődést,

- a keményítő végtermékbe történő bedolgozásának mértékét és/vagy a keményítő relatív értékét a végtermékben és/vagy a terméknek mint a keményítő értékesítési lehetőségének jelentőségét az egyéb termékekkel folytatott verseny tekintetében.

(4) Ha egy termékre vonatkozóan visszatérítést fizetnek, ez nem okozhat torzulást az olyan más termékekkel folytatott verseny feltételeiben, amelyekre vonatkozóan ilyen visszatérítés nem nyújtható.

(5) Ha megállapítást nyer, hogy egy visszatérítés odaítélését követően torzulás következett be, akkor azt a visszatérítést:

- el kell törölni, vagy

- olyan mértékben kell kiigazítani, amennyire a versenyfeltételek torzulásának kiküszöböléséhez szükséges.

(6) A Közösségbe az importvám csökkenését eredményező importrendszer keretében importált keményítő nem részesülhet termelési visszatérítésben.

(7) Az e cikkben előírt határozatokat a Bizottság az 1766/92/EGK rendelet 23. cikkében, illetőleg az 1418/76/EGK rendelet 27. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni:

- "keményítő": alapkeményítő, illetve az e rendelet II. mellékletében felsorolt, keményítőből nyert termék,

- "jóváhagyott termék": az I. mellékletben felsorolt bármely termék,

- "gyártó": a jóváhagyott termékek előállítására szolgáló keményítő felhasználója.

3. cikk

(1) Visszatérítés-nyújtás eseteiben a visszatérítést havonta egy alkalommal kell rögzíteni. Ha azonban a kukorica és/vagy a búza ára a közösségi- vagy a világpiacon jelentős mértékben változik, a (2) bekezdés szerint kiszámított visszatérítés e hónap folyamán, e változások figyelembevételével módosítható.

2. Az egy tonnányi kukorica-, búza-, árpa- illetve zabkeményítőre vetített visszatérítés kiszámítása, nevezetesen az alább felsoroltak közötti különbözet alapján történik, szorozva egy 1,60-as együtthatóval:

a) a kukorica piaci ára Franciaországban, mely a meghatározás napját megelőző öt nap során érvényes, valamint

b) a kukoricára vonatkozó importvámok meghatározásához használt, a pályázat kezdeti napját megelőző öt nap folyamán megállapított, importra vonatkozó CIF rotterdami reprezentatív árak átlaga.

Az első albekezdésben szereplő különbözet kiszámításához, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) ha az a) pontban szereplő, kukorica piaci ára magasabb, mint az intervenciós ár, de alacsonyabb, mint annak 155 %-a, akkor az ár, melyet figyelembe kell venni, megegyezik a valós ár és az intervenciós ár közötti különbözet felével megemelt intervenciós árral;

b) ha az a) pontban szereplő, kukorica piaci ára magasabb, mint az intervenciós ár 155 %-a, akkor az ár, melyet figyelembe kell venni, megegyezik az intervenciós ár 27,5 %-ával megemelt intervenciós árral.

A burgonyakeményítőt illetően, egy másféle visszatérítést lehet meghatározni, az 1766/92/EGK rendelet 8. cikk 1. bekezdésében szereplő minimum árszint figyelembe vételével. Ebben az esetben, a számítást az első albekezdés a) pontjában szereplő, franciaországi kukorica piaci ára alapján végzik, az intervenciós ár 115 %-ában meghatározott korlátozással.

Július, augusztus és szeptember hónapokban az első albekezdés a) pontjában szereplő kukoricaárat csökkentik a júniusban érvényes búza intervenciós ár és a júliusban érvényes ár különbözetével, kivéve ha az első albekezdés a) pontjában szereplő kukoricaár már megegyezik az új betakarításra érvényes árral.

(3) A kifizethető visszatérítést a (2) bekezdésnek megfelelően kell kiszámítani és felszorozni a II. mellékletben szereplő azon együtthatóval, amely a jóváhagyott termékek előállításához ténylegesen használt keményítő KN-kódjához tartozik.

(4) Az e cikkben említett döntéseket a Bizottság hozza meg az 1766/92/EGK rendelet 23. cikkében megállapított eljárás szerint.

4. cikk

(1) A visszatérítést igényelni szándékozó gyártóknak annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságához kell folyamodniuk, amelyben a keményítő felhasználásra kerül, és a következő adatokat kell megadniuk:

a) a gyártó nevét és címét;

b) azon termékek körét, amelyekben keményítő kerül felhasználásra, ideértve az I. mellékletben szereplő és nem szereplő termékeket, teljes árumegnevezéssel és a KN-kódok megadásával;

c) az a) ponttól való eltérése/eltérésük esetén annak/azoknak a hely(ek)nek a címét, ahol a keményítő jóváhagyott termékké történő feldolgozására sor kerül.

A tagállamok a gyártótól további adatokat kérhetnek.

(2) A gyártók írásbeli kötelezettségvállalást nyújtanak be a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, amelyben a hatóságokat felhatalmazzák arra, hogy a keményítő felhasználásának figyelemmel kíséréséhez szükséges minden ellenőrzést és vizsgálatot elvégezzenek, valamint vállalják, hogy minden kért adatot közölni fognak.

(3) A hatáskörrel rendelkező hatóság intézkedéseket tesz annak megállapítására, hogy a gyártó cég a tagállamban bejegyzett és hivatalosan elismert.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott információk alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság a jóváhagyott gyártókról listát készít, amelyet naprakészen tart. Csak az ily módon jóváhagyott gyártók jogosultak arra, hogy az 5. cikknek megfelelően visszatérítést igényeljenek.

5. cikk

(1) Ha egy gyártó visszatérítésért kíván folyamodni, a visszatérítési bizonyítvány megszerzéséért írásban kell fordulnia a hatáskörrel rendelkező hatósághoz. A kérelmek munkanapokon, brüsszeli idő szerint 13.00 óráig nyújthatók be.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és címét;

b) a felhasználandó keményítő mennyiségét;

c) a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó termék előállítása esetén a felhasználásra kerülő keményítő mennyiségét;

d) az(oka)t a hely(ek)et, ahol a keményítő felhasználásra kerül;

e) a feldolgozási műveletek tervezett időpontját.

(3) A kérelmet a következőkkel kiegészíteni:

- biztosíték letétbe helyezése a 8. cikknek megfelelően,

- a keményítő szállítójának nyilatkozata arról, hogy a felhasználandó termék előállítása a II. melléklet 4. lábjegyzetének megfelelően történt.

(4) A tagállamok további adatokat kérhetnek.

6. cikk

(1) Az 5. cikknek megfelelően benyújtott kérelmek kézhezvételét követően a hatáskörrel rendelkező hatóság haladéktalanul megvizsgálja azokat és a visszatérítési bizonyítványt azonnal kiadja.

(2) A tagállamok a visszatérítési bizonyítvány céljára saját nemzeti formanyomtatványukat használják, amely a közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül legalább a (3) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A visszatérítési igazolás tartalmazza az 5. cikk (2) bekezdése alapján szükséges információt, és meghatározza a visszatérítési rátát, valamint az engedély érvényességének utolsó napját, amely a kibocsátást követő harmadik hónap utolsó napja.

A július, augusztus folyamán, illetve szeptember 24-ig bezárólag igényelt igazolások azonban a kibocsátás napjától számított 30 napig, de legfeljebb szeptember 30-ig érvényesek.

(4) Az alkalmazható és az igazoláson feltüntetett visszatérítési összeg a kérelem beérkezése napján érvényes összeg.

Ha azonban a kérelem beérkezését követő gabonapiaci évben az igazoláson feltüntetett keményítő mennyiségből bármennyi feldolgozásra került, a kifizethető visszatérítést ki kell igazítani arra a mennyiségre, amely az új gabonapiaci évben kerül feldolgozásra, annak a különbségnek megfelelően, amely a kiállítás hónapjában alkalmazható, illetve a feldolgozás hónapjában alkalmazható intervenciós ár között áll fenn, 1,60-os együtthatóval megszorozva. A visszatérítések esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK bizottsági rendelet ( 9 ) 2. cikkének (1) bekezdésében említett tény.

7. cikk

(1) A 6. cikknek megfelelően kiadott visszatérítési bizonyítvánnyal rendelkező gyártók, feltéve, hogy ennek a rendeletnek minden követelménye teljesült, a keményítőnek a szóban forgó jóváhagyott termékek előállításában történt felhasználását követően jogosultak az igazoláson feltüntetett visszatérítés kifizetését kérni.

(2) A bizonyítvány alapján fennálló jogok nem ruházhatók át.

8. cikk

(1) A bizonyítvány kibocsátásának feltétele, hogy a gyártó a hatáskörrel rendelkező hatóságnál biztosítékot helyezzen letétbe, amely az alapkeményítő tonnájára 15 ECU, és szükség szerint szorozva a II. mellékletben feltüntetett, a felhasználandó keményítőtípusnak megfelelő együtthatóval.

(2) A biztosíték felszabadítására a 2220/82/EGK rendeletnek megfelelően kerül sor. Az említett rendelet 20. cikke értelmében az elsődleges követelmény a kérelemben feltüntetett keményítőmennyiségnek a bizonyítvány érvényességi idején belül (a meghatározás szerinti) jóváhagyott termékké történt feldolgozása. Azonban ha a gyártó a kérelmen közölt keményítőmennyiségnek legalább 90 %-át feldolgozta, úgy kell tekinteni, hogy az említett elsődleges követelményt teljesítette.

9. cikk

(1) A visszatérítés végleges kifizetésére csak azután kerülhet sor, hogy a gyártó a hatáskörrel rendelkező hatósággal közölte a következő adatokat:

a) a keményítő vásárlásának és leszállításának napját, illetve napjait;

b) a keményítő szállítóinak nevét és címét;

c) a keményítő előállítóinak nevét és címét;

d) a keményítő feldolgozásának időpontját, illetve időpontjait;

e) a felhasznált keményítő mennyiségét és típusát a KN-kóddal együtt;

f) az igazoláson feltüntetett és a keményítő felhasználásával előállított jóváhagyott termék mennyiségét.

(2) Abban az esetben, ha az igazoláson feltüntetett termék a 3505 10 50 KN-kód alá tartozik, az (1) bekezdésben említett értesítést a kérdéses termék előállítása után fizetendő termelési visszatérítéssel egyenlő biztosíték letétbe helyezése kíséri. Mindazonáltal, ha termelési visszatérítés összege kevesebb, mint 16 euró/tonna keményítő, illetve keményítőliszt, akkor ez a garancia nem szükséges, és e rendelet 10. cikkében szereplő felügyeleti és ellenőrzési intézkedések nem alkalmazandók.

A 2220/85/EGK rendelet 20. cikke alkalmazásában az alapkövetelmény a termék e rendelet 10. cikke (1) bekezdésének (a) és (b) pontjai vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő felhasználása vagy exportja. A felhasználásra vagy az exportra az igazolás érvényességének határidejét követő 12 hónapon belül kell, hogy sor kerüljön. E határidőnek a legfeljebb hat hónappal történő meghosszabbítására az illetékes hatósághoz benyújtott és kellően megalapozott kérelem alapján kerülhet sor.

(3) Kifizetés előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság megállapítja, hogy a keményítő felhasználására a bizonyítványon közölt adatoknak megfelelően, a jóváhagyott termékek előállítása során került sor. A hatóság ennek megállapítására általában ügyviteli ellenőrzést végez, amelyet azonban szükség szerint fizikai ellenőrzéssel kell alátámasztani.

(4) Az e rendeletben előírt összes ellenőrzést az (1) bekezdés alapján kért adatoknak a hatáskörrel rendelkező hatóság által történt kézhezvétele időpontjától számított öt hónapon belül kell elvégezni.

(5) Abban az esetben, ha a feldolgozott keményítő mennyisége nagyobb, mint a bizonyítványon feltüntetett mennyiség, a többletmennyiséget, 5 %-os határon belül, úgy kell tekinteni, hogy az említett bizonyítvány alapján került feldolgozásra, és feljogosít az azon feltüntetett visszatérítésre.

10. cikk

(1) A 9. cikk (2) bekezdésében előírt biztosíték felszabadítására csak azután kerül sor, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság igazolást kapott arról, hogy a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó terméket:

a) a Közösség vámterületén belül a II. mellékletben nem szereplő termékek előállítása során használták fel;

vagy

b) harmadik országokba exportálták. Harmadik országokba történő közvetlen kivitel esetében a biztosíték felszabadítására csak azután kerül sor, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság igazolást kapott arról, hogy a kérdéses terméket a Közösség vámterületéről elszállították.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett igazolás a gyártó által a hatáskörrel rendelkező hatósághoz benyújtott nyilatkozat, amelyben a következőket kell feltüntetni:

- feldolgozandó-e a kérdéses termék,

- a terméket csak a II. mellékletben nem szereplő termékek gyártása során fogják felhasználni,

- a kérdéses terméket csak olyan fél részére értékesítik, aki vagy amely, az erre a célra megállapított szerződéses záradék vagy a kereskedelmi számlán említett konkrét feltétel alapján, a második francia bekezdésben említett kötelezettségvállalást tesz; a gyártó az adásvételi szerződésből, illetve a kereskedelmi számlából egy, a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére bocsátandó példányt megőriz,

- a gyártó ismeri a (7) bekezdés rendelkezéseit,

- annak a félnek a nevét és címét, aki a terméket átveszi, valamint a termék átruházása esetén a szóban forgó mennyiséget,

- a T 5-ös ellenőrző másolat számát, ha a vevő más tagállamban található.

(3) A gyártó minden negyedév végén, 20 munkanapon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező hatósághoz a (2) bekezdésben említett nyilatkozat példányait. A kézhezvételt követően a hatáskörrel rendelkező hatóság ugyanazokat az iratokat 20 munkanapon belül továbbítja a vevő részéről illetékes hatósághoz.

(4) A 3505 10 50 KN-kód alá tartozó terméknek mind a gyártója, mind a vevője köteles a tagállamok által jóváhagyott típusú készletnyilvántartást vezetni annak érdekében, hogy a gyártónak a (2) bekezdésben említett nyilatkozatában foglalt kötelezettségvállalásoknak és adatoknak való megfelelést ellenőrizni lehessen.

Azok a vevők azonban, akik e KN-kód alá tartozó termékből negyedévenként 1 000 kg-nál kisebb mennyiséget használnak fel, e kötelezettség alól mentesíthetők.

(5)

a) A (4) bekezdésben előírt ellenőrzést minden negyedév végén a gyártó, illetőleg a vevő részéről illetékes hatóságok végzik. Az ilyen ellenőrzés a gyártónak és a vevőnek az adott időszakra vonatkozó általános adataira, valamint a lebonyolított ügyletek és felhasználások legalább 10 %-ára irányul. Az ellenőrzésre vonatkozó vizsgálatokat az illetékes hatóságok kockázatelemzés alapján határozzák meg.

Minden ellenőrzési műveletet az egyes negyedévek végét követő 5 hónapon belül kell elvégezni.

Az egyes ellenőrzések eredményeinek az adott ellenőrzés végét követő 20 munkanapon belül a gyártó vonatkozásában illetékes hatóság rendelkezésére kell állniuk.

Abban az esetben, ha az ilyen ellenőrzésekre két vagy több tagállamban kerül sor, az érintett illetékes hatóságok közlik egymással a kölcsönös jogsegélyről szóló, 1981. május 19-i 1468/81/EGK tanácsi rendeletben ( 10 ) említett eljárás részeként végzett ellenőrzések eredményeit.

b) Az illetékes hatóságok fokozzák az ellenőrzéseket, ha az a) pontban említett vizsgálatok 3 %-ában vagy ennél nagyobb arányban szabálytalanságokat állapítanak meg.

c) Abban az esetben, ha az ellenőrzések eredményei indokolják, az a hatóság, amelyik a biztosítékot felszabadította, a (7) bekezdésben előírt bírságot szabja ki az érintett gyártóra.

(6) Ha a kérdéses termék a Közösségen belüli kereskedelem tárgya, vagy e termék harmadik országba történő kivitele egy másik tagállam területén keresztül valósul meg, egy T 5-ös ellenőrző példányt kell kibocsátani a 2454/93/EGK bizottsági rendelettel ( 11 ) összhangban.

Az ellenőrző példányon a 104-es mező az "Egyéb" rovatban a IV. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét tartalmazza.

(7) Ha nem teljesülnek az (1)-(6) bekezdésben megállapított feltételek, az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, a nemzeti szankciók sérelme nélkül, olyan összeg kifizetését követeli, amely megfelel a kérdéses termékre az előző 12 hónap alatt alkalmazandó legmagasabb visszatérítés 150 %-ának.

11. cikk

(1) A bizonyítványon feltüntetett visszatérítés csak a ténylegesen feldolgozott keményítőmennyiségre vonatkozóan fizethető ki. Ezzel egy időben a 2220/85/EGK rendelet V. címének megfelelően kell felszabadítani a 8. cikk (1) bekezdésében említett biztosítékot.

(2) A visszatérítést legkésőbb öt hónappal a 9. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzés befejezésének időpontja után kell kifizetni. A gyártó kérésére azonban a hatáskörrel rendelkező hatóság 30 nappal az említett információk kézhezvételét követően a visszatérítéssel egyenértékű összeget előlegezhet meg. Azoktól az esetektől eltekintve, amikor a termék a 3505 10 50 KN-kód alá tartozik, ez az előleg a megelőlegezett összeg 115 %-ával egyenlő biztosítéknak a gyártó által történő letétbe helyezéséhez kötött. A biztosíték felszabadítására a 2220/85/EGK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kerül sor.

12. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) minden egyes hónap első hetének végégig azokról a keményítőmennyiségekről, amelyekre az előző hónapban az 5. cikk (1) bekezdése szerinti igazolás iránti kérelem érkezett hozzájuk;

b) minden egyes naptári negyedév végét követő három hónapon belül azon keményítő (kukorica, búza, burgonya, árpa, zab vagy rizs) típusról, mennyiségről és eredetükről, amelyekre visszatérítést fizettek, valamint azokról a termékmennyiségekről, amelyek előállításához a keményítőt felhasználták.

13. cikk

A 2169/86/EGK rendelet hatályát veszti.

14. cikk

Ez a rendelet 1993. július 1-jén lép hatályba.

A biztosítéknak a 2169/86/EGK rendelet 7. cikke alapján történő felszabadítása tekintetében a 10. cikket kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő ügyek esetében is.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A keményítő és/vagy annak származékai felhasználásával előállított termékek, amelyek a Kombinált Nómenklatúra alábbi kódjai és fejezetei alá tartoznak

KN-kódLeírás
ex13 02Növényi nedvek és kivonatok; pektinanyagok, pektinátok és pektátok; agar-agar és egyéb mucinok és gélesítők, amelyek lehetnek módosítottak vagy nem módosítottak, és növényi termékekből származnak:
– Mucinok és gélesítők, amelyek lehetnek módosítottak vagy nem módosítottak, és növényi termékekből származnak
ex130232 90– – – Guarmag mucin
ex130239 00– – Egyéb:
– Tengeri moszat
ex14 04Máshol nem megadott vagy belefoglalt növényi termékek:
1404 20 00– Pamuthulladék
ex17 02Egyéb cukrok, beleértve a kémiailag tiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt szilárd formában; hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot, mesterséges mézet nem tartalmazó cukorszirupok, természetes mézzel keverve vagy anélkül; karamell:
1702 50 00– – Kémiailag tiszta fruktóz
ex17 02 90– Egyéb invert cukrot tartalmazó anyagok:
1702 90 10– – Kémiailag tiszta maltóz
ex 29. árucsoportSzerves vegyületek, kivéve a 2905 43 00 és 2905 44 alszámokat
30. árucsoportGyógyszeripari termékek
3402Szerves felületaktív anyagok (kivéve a szappant); felületaktív készítmények, mosókészítmények (beleértve kiegészítő mosókészítményeket) és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, kivéve a 3401 vámtarifaszám alá tartozó termékeket
ex 35. árucsoportAlbuminoid anyagok; módosított keményítők; ragasztók, enzimek, kivéve a 3501 vámtarifaszámot és a 3505 10 10, 3505 10 90 és 3505 20 alszámokat
ex 38. árucsoportKülönböző kémiai termékek, kivéve a 3809 és 3824 60 vámtarifaszámokat
39. árucsoportMűanyagok és azokból készült termékek
ex 48. árucsoportPapír és kartonpapír; papírpépből, papírból vagy kartonpapírból készült termékek
4801 00Újságpapír tekercsekben vagy lapokban
4802Bevonatmentes papír vagy kartonpapír, amelyet írásra, nyomtatásra vagy egyéb grafikus célokra használnak, valamint lyukkártya és lyukasztószalag papírtekercsekben vagy lapokban, kivéve a 4801 vagy 4803 vámtarifaszám alá tartozó papírokat; kézi gyártású papír vagy kartonpapír
4803 00Toalett vagy arctörlő papíráru, papírtörülköző vagy papír zsebkendő és hasonló típusú, háztartási vagy egészségügyi célokra használt papír, papírvatta és cellulózszálak szövete, kreppelve, ráncolva, dombornyomással, perforálva, felületszínezve, felületdekorálva vagy nyomtatva vagy anélkül, tekercsekben vagy lapokban
4804Csomagolópapír és tekercs vagy lap kiszerelésben, más, mint a 4801 vagy 4803 vámtarifaszám alá tartozó
4805Bevonatmentes kisipari papír és kartonpapír tekercsekben vagy lapokban, amely a Kombinált Nómenklatúra 48. árucsoportjának 2. megjegyzésében meghatározottakon kívül nem került további megmunkálásra vagy feldolgozásra
4806Pergamenpapír, zsírpapír, másolópapírok és pergamen és más simított átlátszó vagy áttetsző papírok tekercsekben vagy lapokban
4807Kompozitpapír és kartonpapír (vékony papírlapok vagy kartonpapír lapok összeragasztásával készítve), amely nem bevont felületű vagy impregnált, belső merevítéssel vagy anélkül, tekercsekben vagy lapokban
4808Papír vagy kartonpapír, hullámpapír formában (a felületére ragasztott vékony lappal vagy anélkül) kreppelve, ráncolva, dombornyomással, perforálva tekercsekben vagy lapokban, a 4803 vámtarifaszám alatt leírt papírtípusok kivételével
4809Karbonpapír, önmásoló papír és egyéb másoló- vagy átírópapírok (beleértve a másolóstencilekhez vagy ofszetlapokhoz való bevonattal ellátott vagy impregnált papírt) nyomtatva vagy anélkül, tekercsekben vagy lapokban
4810Papír vagy kartonpapír kaolinbevonattal (kínai agyag) vagy egyéb szervetlen anyag bevonattal az egyik vagy mindkét oldalán, kapoccsal vagy anélkül és egyéb bevonat nélkül, felületszínezve, felületdekorálva, nyomtatva vagy anélkül, tekercsekben vagy lapokban
4811Papír és kartonpapír, papírvatta és cellulózszálak szövete bevonattal, felületimpregnálva, felületszínezve, felületdekorálva, nyomtatva, tekercsekben vagy lapokban, kivéve a 4803, 4809 vagy 4810 vámtarifaszámok alatt leírt típusú árukat
4812 00 00Papírmasszából készült szűrőblokkok, szűrőtáblák és szűrőlapok
ex48 13Cigarettapapír, méretre vágva vagy egyben, könyv vagy cső formátumban
ex48 13 90– Egyéb
ex48 14Tapéta vagy hasonló falborítás; ablaktáblák vagy ablakpapír:
4814 10 00– Ingrain papír
4814 20 00– Tapéta vagy hasonló falborítás, amely a külső oldalán egy szemcsézett, dombornyomásos, színezett, mintanyomott vagy más módon dekorált műanyag réteggel bevont vagy beborított papírból áll
4814 90– Egyéb
ex48 16Karbonpapír, önmásoló papír és egyéb másoló- vagy átvivőpapírok (kivéve a 4809 vámtarifaszám alatti termékeket), papírból készült másolóstencilek és ofszetlapok, dobozolva vagy anélkül:
4816 10 00– Karbonpapír vagy hasonló másolópapírok
4816 90 00– Egyéb
52. árucsoportPamut
ex58 01Szálszövött szövet és zseníliaszövet, kivéve az 5806 vámtarifaszám alatt szereplő szöveteket
– Pamutból:
5801 21 00– – Vágatlan vetülékszál szövetek
ex58 02Frottír törülközőanyag és hasonló frottírszövetek, kivéve a 2806 vámtarifaszám alatt szereplő sűrű szövetek; bolyhos textilszövetek, kivéve az 5703 vámtarifaszám alatt szereplő termékeket
– Pamutból készült frottír törülközőanyag és hasonló frottírszövetek:
5802 11 00– – Fehérítetlen
5802 19 00– – Egyéb
ex58 03Géz, kivéve az 5806 vámtarifaszám alatt szereplő sűrű szöveteket
5803 10 00– Pamutból

II. MELLÉKLET

KN-kódLeírásEgy tonna előállításához szükséges keményítő minősége
A. ALAPVETŐ KEMÉNYÍTŐK (1) (4)
ex11 08Keményítők, inulin:
– Keményítők:
1108 11 00– – Búzakeményítő1,00
1108 12 00– – Kukoricakeményítő1,00
1108 13 00– – Burgonyakeményítő1,00
ex11 08 19– – Egyéb keményítők
ex110819 90– – – Egyéb keményítők: árpa- és zabkeményítő1,00
B. A KÖVETKEZŐ SZÁRMAZÉKTERMÉKEK, AMENNYIBEN A FENTIEKEN ALAPULNAK
1702Egyéb cukrok, beleértve a kémiailag tiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt szilárd formában; cukorszirupok, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot, mesterséges mézet, természetes mézzel keverve vagy anélkül; karamell:
ex17 02 30– Glükóz és glükózszirup, amely nem tartalmaz fruktózt, vagy száraz állapotban kevesebb, mint 20 tömegszázalék fruktózt tartalmaz:
– – Egyéb:
– – – Amely száraz állapotban 99 tömegszázalék vagy több glükózt tartalmaz
1702 30 51– – – – Fehér kristálypor formájában, összepréselve vagy sem1,304
1702 30 59– – – – Egyéb (2)1,00
– – – Egyéb:
1702 30 91– – – – Fehér kristálypor formájában, összepréselve vagy sem1,304
1702 30 99– – – – Egyéb (2)1,00
ex17 02 40– Glukóz és glukózszörp, amely szárazon legalább 20, de nem több mint 50 súlyszázalék gyümölcscukrot tartalmaz
1702 40 90– – Egyéb (2)1,00
ex17 02 90– Egyéb, beleértve az invertcukrot:
1702 90 50– – Maltodextrin és maltodextrinszirup:
– – – Fehér kristálypor formájában, összepréselve vagy sem1,304
– Egyéb (2):1,00
– – Karamell:
– – – Egyéb:
1702 90 75– – – – Por formájában, összepréselve vagy sem1,366
1702 90 79– – – – Egyéb (2)0,95
ex29 05Akrilalkoholok és azok halogénezett, szulfonált, nitrátozott származékai:
– Egyéb polihidroxil-alkoholok:
2905 43 00– – Mannitol1,52
2905 44– – D-glucitol (szorbitol)
– – – Vizes oldatban:
2905 44 11– – – – A D-glucitol-tartalom alapján számítva 2 tömegszázalék vagy kevesebb D-mannitol tartalommal (3)1,068
2905 44 19– – – – Egyéb (3)0,944
– – – Egyéb
2905 44 91– – – – A D-glucitol-tartalom alapján számítva 2 tömegszázalék vagy kevesebb D-mannitol tartalommal1,52
2905 44 99– – – – Egyéb1,52
3505Dextrinek és egyéb módosított keményítők (például előzselatinizált vagy észterezett keményítők), keményítő, dextrin vagy módosított keményítő alapú enyvek:
ex35 05 10– Dextrinek és egyéb módosított keményítők:
3505 10 10– – Dextrinek (5)1,14
– – Egyéb módosított keményítők:
3505 10 90– – – Egyéb (5)1,14
3505 20– Enyvek1,14
ex38 09Befejezőanyagok, a színezés gyorsítására vagy a színezék rögzítésére szolgáló színezőanyag-hordozók és egyéb termékek és készítmények (például dresszingek és pácok), amely típusokat a textil-, papír-, bőr- vagy hasonló ipar használ, és máshol nincsen megadva vagy belefoglalva:
3809 10– Keményítőszerű anyagokon alapuló anyagok (5)1,14
ex38 24Öntödei öntőformák vagy magok előkészített kötőanyagai; kémiai termékek és a kémiai vagy hasonló ipar készítményei (beleértve a természetes termékek keverékeiből álló készítményeket), amelyek máshol nincsenek megadva vagy belefoglalva; a kémiai vagy hasonló ipar melléktermékei, amelyek máshol nincsenek megadva vagy belefoglalva:
3824 60– Szorbitol, kivéve, ami a 2905 44 alszám alatt szerepel
– – Vizes oldatban:
3824 60 11– – – – A D-glucitol-tartalom alapján számítva 2 tömegszázalék vagy kevesebb D-mannitol tartalommal (3)1,068
3824 60 19– – – Egyéb (3)0,944
– – Egyéb:
3824 60 91– – – – A D-glucitol-tartalom alapján számítva 2 tömegszázalék vagy kevesebb D-mannitol tartalommal1,52
3824 60 99– – – Egyéb1,52
(1) A bemutatott együttható a legalább 87 % szárazanyag-tartalmú keményítőre vonatkozik a kukorica-, rizs-, búza-, árpa- és zabkeményítők és a legalább 80 % szárazanyag-tartalmú burgonyakeményítő esetében.
1) Kukorica-, rizs-, búza-, árpa- és zabkeményítő:

2) Burgonyakeményíto:


(2) A legalább 78 % szárazanyag-tartalmú, a KN-kódok alá tartozó termékekre fizethető termelési visszatérítést a következő képlettel kell kiigazítani:
(3) A legalább 70 % szárazanyag-tartalmú, vizes oldatban lévő D-glucitolra (szorbitol) fizethető termelési visszatérítés. Amennyiben a szárazanyag-tartalom alacsonyabb 70 %-nál, akkor a fizethető termelési visszatérítést a következő képlettel kell kiigazítani:
(4) Közvetlenül kukoricából, búzából, árpából, zabból , rizsből és burgonyából előállítva, kizárva az egyéb mezőgazdasági termékek vagy áruk előállítása során nyert melléktermékek bármiféle felhasználását.
(5) A termelési visszatérítés a keményítő vagy dextrin szárazanyag-tartalma után fizethető.

III. MELLÉKLET

A keményítő szárazanyagra számított tisztasági fokát a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, 72/199/EGK harmadik bizottsági irányelv I. mellékletében kihirdetett ( 12 ), módosított polarimetrikus Ewers-módszer segítségével kell meghatározni.

IV. MELLÉKLET

A 10. cikk (6) bekezdésében említett bejegyzések

- bolgárul: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

- spanyolul: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

- csehül: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

- dánul: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

- németül: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

- észtül: Kasutatakse töötlemiseks vői tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt vői ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

- görögül: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

- angolul: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

- franciául: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

- olaszul: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

- lettül: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

- litvánul: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

- magyarul: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

- máltaiul: Biex jintuża' għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b'konformità ma' l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

- hollandul: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

- lengyelül: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

- portugálul: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

- románul: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

- szlovákul: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

- szlovénul: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

- finnül: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

- svédül: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.

( 1 ) HL L 181., 1992.7.1., 21. o.

( 2 ) HL L 154., 1993.6.25., 5. o.

( 3 ) HL L 166., 1976.6.25., 1. o.

( 4 ) HL L 108., 1993.5.1., 106. o.

( 5 ) HL L 364., 1989.12.14., 54. o.

( 6 ) HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

( 7 ) HL L 134., 1991.5.29., 19. o.

( 8 ) HL L 189., 1986.7.11., 12. o.

( 9 ) HL L 365., 2006.12.21., 52. o.

( 10 ) HL L 144., 1981.6.2., 1. o.

( 11 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 12 ) HL L 123., 1972.5.29., 6. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R1722 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R1722&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R1722-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R1722-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék