32004R0048[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 48/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 48/2004/EK RENDELETE

(2003. december 5.)

a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

Az acéliparra vonatkozó statisztikai adatok alapjául az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó szerződés szolgált, amely 2002. július 23-án lejárt.

(2)

Elfogadták a 2002. szeptember 30-i 1840/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 4 ), amely az ESZAK-Szerződés lejártát követően az ESZAK acélstatisztikai rendszerének 2002. december 31-ig történő meghosszabbítását biztosítja.

(3)

Az acéliparra vonatkozó jövőbeni közösségi politika alkalmazása céljából folytatni kell az acéliparra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtését. Európai szinten az ilyen statisztikai adatok iránti igény kielégítésére a meglévő egyéb statisztikai rendszerek nem alkalmasak. Ezért az EK-szerződésen alapuló, a közösségi acélstatisztikai adatok gyűjtésére vonatkozó új rendeletre van szükség.

(4)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

(5)

Szükséges egy 2003-tól 2009-ig tartó átmeneti időszak annak meghatározása érdekében, hogy az acélstatisztika integrálható-e a többi statisztikai rendszerbe.

(6)

Az acélipari gazdasági egységeknek szükségük van az egész világra kiterjedő, a beruházásokra és a kapacitásra vonatkozó információkra az acéltermékek egyes osztályai esetében a jövőben esetleg felmerülő kapacitáshiány vagy kapacitásfelesleg becslése céljából. A beruházásokra és a kapacitásra vonatkozó közösségi statisztikai adatok hozzájárulnak az OECD égisze alatt szervezett, a világ acéltermelési kapacitására vonatkozó globális információs hálózathoz.

(7)

Az acélipar energiafogyasztására vonatkozó statisztikai adatok nem csak az acélipar energiafelhasználására és -termelésére vonatkozó információt nyújtanak, de közvetett módon a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó információt is.

(8)

A vas- és acélhulladék-készletek statisztikai adatainak hozzáférhetősége azért szükséges, hogy figyelemmel kísérjék ennek - az acélgyártás szempontjából fontos - nyersanyagnak a felhasználását.

(9)

Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(10)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 7 ) 3. cikkével összhangban konzultációt folytattak a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet célja, hogy megállapítsa a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó közösségi statisztikák rendszerezett előállításának közös kereteit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a "közösségi statisztikák" és a "statisztikák előállítása" fogalom a 322/97/EK rendeletben meghatározott értelemmel bír.

3. cikk

Hatály

E rendelet hatálya alá az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerének (NACE Rev. 2.) 24.1 alágazataként meghatározott acéliparra vonatkozó adatok tartoznak.

Amennyiben a tagállam acéliparában a gazdasági egységek tényezőköltségen számított hozzáadott értéke a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet képvisel, szükségtelen a mutatókra vonatkozó adatokat gyűjteni.

4. cikk

Mutatók

A mellékletben megállapított formátumban szolgáltatandó adatok a szakosodott egységeknek a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendeletben ( 8 ) meghatározott mutatóira, valamint a legalább 50 főt foglalkoztató gazdasági egységekre vonatkoznak.

5. cikk

Ütemezés és gyakoriság

A tagállamok éves bontásban összeállítják a mellékletben meghatározott adatokat, először a 2003. évre vonatkozóan, majd azt követően 2009-ig minden egyes évben.

6. cikk

Adattovábbítás

(1) A tagállamok a 4. cikkben említett egységekről az acéliparra vonatkozóan összegyűjtött adatokat és metaadatokat továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Az adattovábbítás a bizalmas adatokra is vonatkozik, a bizalmas adatok továbbítására vonatkozó hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban.

(2) A tagállamok az adatokat és a metaadatokat elektronikus formában továbbítják. A továbbítás a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott szabványos adattovábbítási formában történik. Az Eurostat rendelkezésre bocsátja a jóváhagyott szabványokra vonatkozó részletes dokumentációt, és iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogyan kell a szabványokat e rendelet követelményeinek megfelelően alkalmazni.

(3) A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a referenciaév végétől számított hat hónapon belül továbbítják. A 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban azonban a Bizottság meghosszabbíthatja ezt az időtartamot 12 hónapra azoknak a tagállamoknak az első adattovábbítására vonatkozóan, amelyeknek nehézségei támadnak e rendeletet végrehajtása tekintetében.

7. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az adattovábbítási formátumokra és az első adattovábbítási időszakra vonatkozó, e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A mutatók jegyzékének frissítésére vonatkozó, e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, feltéve, hogy ez a tagállamokra nem ró jelentős további terhet.

8. cikk

Az eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozat 1. cikkével létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak (8) bekezdése rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9. cikk

Jelentés

Az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül a Bizottság a rendelet végrehajtásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jelentés különösen a következőket tartalmazza:

a) a költségek vonatkozásában értékeli a Közösségnek, a tagállamoknak, valamint a statisztikai adatok szolgáltatóinak és felhasználóinak az elkészült statisztikákból származó előnyeit;

b) felméri az elkészült statisztikák minőségét;

c) feltárja e tevékenység és az egyéb közösségi tevékenységek közötti szinergiákat;

d) javaslatokat tesz az e rendelet működésének javításához szükséges módosításokra.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 4., 5. ÉS 6 CIKKBEN EMLÍTETT, AZ EUROSTAT RÉSZÉRE TOVÁBBÍTANDÓ ADATOK

1. Az acél- és öntöttvashulladék-mérlegre vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: tonna)
KódCím
Acél- és öntöttvashulladék-mérleg
1010Készlet az év első napján
1020Az üzemben keletkező mennyiség
1030Beérkezett (1031 + 1032 + 1033)
1031– hazai forrásból
1032– más közösségi tagállamból
1033– harmadik országból
1040Összes rendelkezésre álló mennyiség (1010 + 1020 + 1030)
1050Összes fogyasztás…
1051…ebből az elektrokemencék
1052…ebből a rozsdamentes acélhulladék
1060Kiszállítások
1070Készlet az év utolsó napján (1040–1050–1060)

2. Az acélipari tüzelőanyag- és energiafogyasztás, valamint a villamosenergia-mérleg

A. rész: A tüzelőanyag- és energiafogyasztás éves statisztikai adatai, üzem szerinti lebontásban ( 9 )

(Egység: tonna vagy gigajoule (GJ))
KódCímMegjegyzés
Tüzelőanyag- és energiafogyasztás
2010Szilárd tüzelőanyagok (2011 + 2012)tonna
2011Koksztonna
2012Egyéb szilárd tüzelőanyagoktonna
2020Cseppfolyós tüzelőanyagoktonna
2030Gáz (2031 + 2032 + 2033 + 2034)GJ
2031KohógázGJ
2032KokszkemencegázGJ
2033KonvertergázGJ
2034Egyéb gázGJ
2040Kohógáz külső szállításaiGJ
2050Konvertergáz külső szállításaiGJ

B. rész: Az acélipari villamosenergia-mérlegre vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: MWh)
KódCím
Acélipari villamosenergia-mérleg
3100Erőforrások (3101 + 3102)
3101Bruttó termelés
3102Külső forrásból érkezett
3200Felhasznált mennyiség (3210 + 3220 + 3230)
3210Fogyasztás üzemenként (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)
3211Zsugorítómű és elegy-előkészítő üzem
3212Kohók és egyéb vasgyártó berendezések
3213Elektroacélművek és folyamatos öntés
3214Más acélművek és folyamatos öntés
3215Hengerművek
3216Áramfejlesztő telepek
3217Más üzemek
3220Kiszállított mennyiség
3230Veszteség

3. Adatgyűjtés a vas- és acélipari beruházásokról

A. rész: A ráfordításokra vonatkozó éves statisztikai adatok.

(Egység: millió euró)
KódCím
Beruházási ráfordítások a vas- és acéliparban
4010Kokszolómű
4020Ércelőkészítő mű
4030Nyersvas és ferroötvözetek előállítására szolgáló üzemek (ideértve a kohókat is)
4040Acélművek
4041…ebből elektroacélmű
4050Folyamatos öntés
4060Hengerművek (4061 + 4062 + 4063 + 4064)
4061Lapos termékek
4062Hosszú termékek
4063Szélesszalagot előállító hideghengermű
4064Bevonatoló létesítmények
4070Más üzemek
4100Összesen (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)
4200…ebből a környezetszennyezés megelőzésére

B. rész: A kapacitásra vonatkozó éves statisztikai adatok

(Egység: 1 000 tonna évenként)
KódCím
Legmagasabb lehetséges termelési szint a vas- és acéliparban (kapacitás)
5010Koksz
5020Betételőkészítés
5030Nyersvas és ferróötvözetek
5040Nyersacél
5041– ebből elektroacélműben előállított
5042– ebből folyamatos öntéssel előállított
5050Közvetlenül meleghengereléssel előállított termékek (5051 + 5052)
5051Lapos termékek
5052Hosszú termékek
5060Melegen hengerelt termékekből előállított termékek (kivéve a bevonatolt termékeket)
5061ebből: hidegen hengerelt acéltermékek
5070Bevonatolt termékek

( 1 ) HL C 45. E, 2003.2.25., 154. o.

( 2 ) HL C 133., 2003.6.6., 88. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2003. május 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. november 17-i határozata.

( 4 ) HL L 279., 2002.10.17., 1. o.

( 5 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 8 ) HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(

)

Ércelőkészítő mű,

nagyolvasztó, egyéb vasgyártó berendezésekacélművekhengerművekáramfejlesztő telepek

egyéb üzemek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0048 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0048&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0048-20090420 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0048-20090420&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére