31991L0493[1]

A Tanács irányelve (1991. július 22.) a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról

A Tanács irányelve

(1991. július 22.)

a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról

(91/493/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslataira [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményeire [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire [3],

mivel a belső piac megvalósítása és különösen a legutóbb a 2886/89/EGK rendelettel [4] módosított 3796/81/EGK rendelettel [5] létrehozott halászati termékek piacának közös szervezésének zavartalan működése érdekében alapvetően szükséges, hogy a halak és halászati termékek kereskedelmét ne akadályozzák az egyes tagállamok különböző egészségügyi előírásai; mivel ez biztosítja az előállítás és a forgalomba hozatal összehangolását és azonos alapokon nyugvó versenyt hoz létre, ugyanakkor biztosítja, hogy a fogyasztó minőségi terméket kapjon;

mivel az Európai Parlament 1989. március 17-i jogalkotó állásfoglalásában [6] felkérte a Bizottságot, hogy tegyen átfogó javaslatokat a halászati termékek higiénikus előállítására és forgalomba hozatalára, beleértve a fonalférgekkel kapcsolatos probléma megoldását;

mivel a frissen kifogott halászati termékek elvben mikroorganizmusokkal nem fertőzöttek; mivel azonban a nem higiénikus bánásmód és kezelés következtében fertőződés és ennek hatására romlás következhet be;

mivel ezért meg kell állapítani az alapvető követelményeket a friss és feldolgozott halászati termékek megfelelő higiénikus kezelése érdekében az előállítás minden szakaszára, valamint a tárolásra és a szállításra vonatkozóan;

mivel e termékek egészségügyi minőségének rögzítéséhez szükséges bizonyos, a 3796/81/EGK rendelet 2. cikke alapján megállapított piaci szabványokat alkalmazni;

mivel elsősorban a halászati ipar felelőssége annak biztosítása, hogy a halászati termékek megfeleljenek az ezen irányelvben megállapított egészségügyi követelményeknek;

mivel a tagállamok illetékes hatóságai ellenőrzések és vizsgálatok útján biztosítják, hogy a termelők és a gyártók betartsák az említett követelményeket;

mivel közösségi ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy az ezen irányelvben megállapított szabványokat valamennyi tagállam egyformán alkalmazza;

mivel a belső piac zavartalan működése érdekében az intézkedéseknek egyaránt vonatkozniuk kell a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti kereskedelemre;

mivel a Közösségen belüli kereskedelemmel összefüggésben, a 90/675/EGK irányelv által módosított [7], a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvben [8] megállapított szabályok a halászati termékekre is vonatkoznak;

mivel a harmadik országokból származó, a Közösségben forgalomba hozatalra szánt halászati termékekre nem vonatkozhatnak kedvezőbb előírások, mint amelyek a Közösségben érvényesek; mivel ezért gondoskodni kell egy, a harmadik országokban az előállításra és a forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok vizsgálatára alkalmazandó közösségi eljárásról annak érdekében, hogy egyenlő alapokon nyugvó közös behozatali rendszert lehessen alkalmazni;

mivel az érintett behozatalokra a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési szabályokat és védőintézkedéseket kell alkalmazni;

mivel - a különleges körülmények figyelembe vétele érdekében - egyes, 1993. január 1-je előtt már működő létesítmények esetén eltéréseket kell elfogadni, hogy alkalmazkodni tudjanak az ezen irányelvben megállapított összes feltételhez;

mivel a Bizottságot meg kell bízni ezen irányelv végrehajtását biztosító intézkedések meghozatalával; mivel e célból eljárásokat kell megállapítani a Bizottság és a tagállamok közötti szoros és hatékony együttműködés biztosítására az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül;

mivel az ezen irányelvben megállapított alapvető követelmények további részletezést igényelhetnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeit állapítja meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "halászati termék": valamennyi tengeri vagy édesvízi állat vagy annak része, beleértve az ikrát és a tejet, kivéve a vízi emlősöket, a békákat és azokat a vízi állatokat, amelyekre más közösségi jogszabályok vonatkoznak;

2. "akvakultúra-termék": valamennyi olyan halászati termék, amely ellenőrzött körülmények között születik és nevelkedik, élelmiszerként történő forgalomba hozataláig. Szintén akvakultúra-terméknek minősülnek azonban azon tengeri vagy édesvízi halak vagy rákfélék, amelyeket természetes környezetükben fiatalon fognak be, majd addig tartják, amíg el nem érik az emberi fogyasztáshoz kívánatos méretet. Azon kereskedelmi méretű halak és rákfélék, amelyeket természetes környezetükben fognak be, majd későbbi eladásukig életben tartanak, nem minősülnek akvakultúra-terméknek, amennyiben azokat csak életben tartják, anélkül hogy méretük vagy tömegük növelését megkísérelnék;

3. "hűtés": az a folyamat, amelynek során a halászati termékek hőmérsékletét az olvadó jégét megközelítőre csökkentik;

4. "friss termék": olyan egész vagy elkészített halászati termék, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyet a hűtésen kívül semmilyen további, tartósítást célzó műveletnek nem vetettek alá;

5. "elkészített termék": olyan halászati termék, amelyen bármely, anatómiájának teljességét megbontó műveletet végeztek, pl. kizsigerelés, fej eltávolítása, szeletelés, filézés, darabolás stb.;

6. "feldolgozott termék": olyan halászati termék, amelyet önállóan vagy más élelmiszerekkel összekapcsolva vetettek alá valamilyen kémiai vagy fizikai műveletnek, mint pl. a hűtött vagy fagyasztott termékek felmelegítése, füstölése, sózása, szárítása vagy marinálása stb. vagy e műveletek kombinációja;

7. "tartósítás": az a folyamat, amelynek során a terméket légmentesen zárt tárolóedénybe helyezik, és olyan mértékű hőkezelésnek vetik alá, hogy az elszaporodásra képes mikroorganizmusok a termék tárolási hőmérsékletétől függetlenül elpusztuljanak vagy inaktiválódjanak;

8. "fagyasztott termék": olyan halászati termék, amelyet a hőmérséklet stabilizálódását követően legalább - 18oC belső hőmérsékletre fagyasztottak;

9. "csomagolás": az az eljárás, amelynek során a halászati terméket védelme céljából csomagolópapírba, tárolóedénybe vagy bármely más alkalmas eszközbe helyezik;

10. "tétel": a gyakorlatilag azonos körülmények között beszerzett halászati termékek mennyisége;

11. "szállítmány": halászati termékek összessége, amelyeket egy célországon belül egy vagy több vevőnek ugyanazon szállítóeszközzel szállítanak;

12. "szállítóeszköz": a közúti vagy vasúti járműveken, illetve repülőgépeken az áruszállítás céljaira elkülönített rakodási részek, valamint a vízi járművek rakodótere és a szárazföldi, vízi vagy légi szállításra szolgáló konténerek;

13. "illetékes hatóság": a tagállam állat-egészségügyi ellenőrzések végrehajtására felhatalmazott központi hatósága vagy bármely más hatóság, amelyre a központi hatóság ezt a jogkört átruházta;

14. "létesítmény": olyan épület, amelyben halászati termékeket előkészítenek, feldolgoznak, hűtenek, fagyasztanak, csomagolnak vagy tárolnak. Az aukciós és nagykereskedelmi piacok, ahol az árut csak szemlére teszik illetve nagykereskedelmi célból vásárolják, nem minősülnek létesítménynek.

15. "forgalomba hozatal": árusítási célból történő birtoklás és bemutatás, eladásra kínálás, eladás, szállítás vagy a Közösségbe történő forgalomba hozatal bármely más formája, kivéve a kiskereskedelmi árusítást és a halászok által a helyi piacokon kis mennyiségű termék kiskereskedőknek vagy fogyasztóknak történő eladását, amely esetekben az adott ország kiskereskedelemre vonatkozó egészségügyi vizsgálatait el kell végezni;

16. "behozatal": a harmadik országokból származó halászati termékek behozatala a Közösség területére;

17. "tiszta tengervíz": olyan tengervíz vagy sós víz, amely nem tartalmaz mikrobiológiai fertőzést, káros anyagokat és/vagy mérgező tengeri planktont a halászati termékek egészségügyi minőségét befolyásoló mennyiségben, és amelyet az ezen irányelvben meghatározott módon használnak;

18. "feldolgozóhajó": olyan vízi jármű, amelyen a halászati terméket csomagolás előtt az alábbi folyamatok közül egynek vagy többnek alávetik: filézés, szeletelés, nyúzás, darálás, fagyasztás vagy feldolgozás.

Az alábbiak nem minősülnek feldolgozóhajónak:

- olyan halászhajók, ahol csak garnélákat és puhatestűeket főznek a fedélzeten,

- olyan halászhajók, amelyek fedélzetén csak fagyasztás történik.

3. cikk

(1) A természetes környezetükben fogott halászati termékek forgalomba hozatalára a következő feltételek vonatkoznak:

a) i. a kifogásnak, illetve adott esetben a fedélzeten történő kivéreztetésnek, fejeltávolításnak, kibelezésnek, valamint az uszonyok eltávolításának és a hűtésnek vagy fagyasztásnak a Tanács által - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel meghozott higiéniai szabályok szerint kell történnie. A Bizottság az ilyen tárgyú javaslatokat 1992. október 1-jéig nyújtja be;

ii. adott esetben a kifogott halászati termékeket a 7. cikkel összhangban engedélyezett feldolgozóhajókon és a melléklet I. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően kezelik.

A garnélák és puhatestűek hajón történő főzésének a melléklet III. fejezet I. 5. pontjában vagy a IV. fejezet IV. 7. pontjában foglalt rendelkezéseknek kell megfelelnie. E hajókat az illetékes hatóságok külön nyilvántartásba veszik;

b) a kirakodás alatt és után a melléklet II. fejezetével összhangban kell kezelni azokat;

c) kezelésüknek és - adott esetben - csomagolásuknak, elkészítésüknek, feldolgozásuknak, fagyasztásuknak, kiolvasztásuknak vagy tárolásuknak a melléklet III. és IV. fejezetében leírt követelményeknek megfelelően, a 7. cikkel összhangban jóváhagyott létesítményekben, higiénikus körülmények között kell történnie.

Az illetékes hatóság - a melléklet II. fejezetének 2. pontjában foglaltak ellenére - engedélyezheti a halászati termékek átrakodását ex quay azonnali elszállításra szánt konténerekbe, amennyiben egy jóváhagyott létesítménybe vagy nyilvántartott aukciós vagy nagykereskedelmi piacra szánják a szállítmányt, és ott kell ellenőrizni is;

d) a melléklet V. fejezetének megfelelő egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni azokat;

e) a melléklet VI. fejezetének megfelelő módon kell csomagolni azokat;

f) a melléklet VII. fejezetének megfelelő azonosító jelzéssel kell azokat ellátni;

g) a melléklet VIII. fejezetének megfelelő higiéniai körülmények között kell azokat tárolni és szállítani.

(2) Amennyiben a kizsigerelés technikai és kereskedelmi szempontból lehetséges, azt a kifogás vagy a kirakodás után a lehető leghamarabb végre kell hajtani.

(3) Az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára a következő feltételek vonatkoznak:

a) a halak levágásának megfelelő higiéniai körülmények között kell történnie. Nem szennyeződhetnek földdel, iszappal vagy ürülékkel. Amennyiben a halakat levágás után azonnal nem dolgozzák fel, hűtve kell azokat tárolni;

b) továbbá meg kell felelniük az (1) bekezdés c)-g) pontjáig meghatározott feltételeknek.

(4) a) Az élő kéthéjú kagylók forgalomba hozatalára az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/492/EGK tanácsi irányelv [9] követelményei vonatkoznak.

b) A feldolgozott kéthéjú kagylóknak az a) pontban foglaltakon kívül meg kell felelniük az (1) bekezdés c)-g) pontjáig leírt feltételeknek.

4. cikk

Az élve forgalomba hozatalra szánt halászati termékeket mindig a túlélésükhöz legmegfelelőbb körülmények között tárolják.

5. cikk

Az alábbi termékeket tilos forgalomba hozni:

- az alábbi családokba tartozó mérgező halak: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,

- olyan halászati termékek, amelyek biotoxinokat, például ciguatera mérgeket vagy izombénító mérgeket tartalmaznak.

Az e cikkben foglalt fajokra és az elemzési módszerekre vonatkozó részletes követelményeket a 15. cikkben leírt eljárással összhangban kell megállapítani.

6. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a létesítményekért felelős személyek valamennyi szükséges intézkedést megtegyenek, hogy a halászati termékek feldolgozásának minden szakasza megfeleljen az ezen irányelvben részletesen leírtaknak.

E célból az említett felelős személyeknek egészségügyi önellenőrzést kell végrehajtaniuk, amelyre az alábbi elvek vonatkoznak:

- az alkalmazott gyártási eljárások alapján a kritikus pontok azonosítása a létesítményükben,

- e kritikus pontok megfigyelésére és ellenőrzésére szolgáló módszerek kialakítása és bevezetése,

- mintavétel az illetékes hatóság által engedélyezett laboratóriumban történő elemzéshez, amelynek célja a tisztítási és fertőtlenítési módszerek ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy a létesítmény betartja-e az ezen irányelvben megállapított szabványokat,

- az előző pontokban foglaltak írásos vagy egyéb, kitörölhetetlen formában történő rögzítése az illetékes hatóságnak történő benyújtás céljából. A különböző ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit legalább két éven keresztül megőrzik.

(2) Amennyiben az egészségügyi önellenőrzés vagy az (1) bekezdésben említett felelős személyek rendelkezésére álló bármely információ arra mutat, hogy egészségügyi veszély vagy annak gyanúja áll fenn, hivatalos felügyelet mellett - a 89/662/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésében megállapított intézkedések sérelme nélkül - megteszik a megfelelő intézkedéseket.

(3) Az (1) bekezdés második albekezdésének végrehajtási szabályait a 15. cikkben leírt eljárással összhangban állapítják meg.

7. cikk

(1) Az illetékes hatóság engedélyezi azon létesítményeket, amelyek igazoltan betartják az ezen irányelvben foglalt, az általuk folytatott tevékenységgel kapcsolatos követelményeket. Amennyiben a létesítmény az engedélyezett tevékenységeken kívül más tevékenységeket is folytatni kíván, az engedély megadását ismételten kérelmezni kell.

Az illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben a követelményeket nem tartják be. E célból különösen figyelembe veszik a 8. cikkel összhangban végrehajtott ellenőrzések eredményeiből levont következtetéseket.

Az illetékes hatóság nyilvántartásba veszi azokat az aukciós és nagykereskedelmi piacokat, amelyeket nem szükséges engedélyezni, miután megbizonyosodott róla, hogy azok az ezen irányelvben meghatározott rendelkezéseknek megfelelnek.

(2) Abban az esetben azonban, ha a feldolgozóhajókról és-létesítményekből, aukciós és nagykereskedelmi piacokról származó termékek megfelelnek az ezen irányelvben megállapított higiéniai szabványoknak, a tagállamok a melléklet I-IV. fejezetében megállapított, felszerelésre és szerkezetekre vonatkozó követelményeket illetően kiegészítő határidőt adhatnak a feldolgozóhajóknak és -létesítményeknek, aukciós és nagykereskedelmi piacoknak 1995. december 31-ig, hogy a IX. fejezetben foglalt engedélyezési feltételeket teljesítsék. Ezen eltérés csak olyan, 1991. december 31-én már működő feldolgozóhajóknak és -létesítményeknek, aukciós és nagykereskedelmi piacoknak adható meg, amelyek 1992. július 1-jéig megfelelő indoklással kérelmezték az eltérést az illetékes nemzeti hatóságnál. A kérelemhez munkatervet és programot kell mellékelni, amely megállapítja az érintett követelmények teljesítésének várható idejét. Amennyiben a Közösségtől anyagi támogatást kérelmeznek, csak az ezen irányelvben foglalt követelményeknek megfelelő tervek kerülnek elfogadásra.

(3) Az illetékes hatóságok listát állítanak össze az engedélyezett létesítményekről, amelyek mindegyikét nyilvántartási számmal látják el.

Minden tagállam bejelenti a Bizottságnak az általa engedélyezett létesítmények listáját és az abban a későbbiekben bekövetkező változásokat. A Bizottság ezeket adatokat a többi tagállamhoz továbbítja.

(4) A létesítményeket az illetékes hatóság felelősségére rendszeresen ellenőrzik és megfigyelik; a hatóságnak szabad hozzáférése van a létesítmények valamennyi részéhez, hogy az ezen irányelvben foglalt követelmények teljesítését biztosítsa.

Amennyiben ezen átvizsgálás és megfigyelés azt eredményezi, hogy az ezen irányelvben foglalt követelmények nem teljesülnek, az illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket.

(5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdés a feldolgozóhajókra is vonatkozik.

(6) A (3) és a (4) bekezdés a nagykereskedelmi és aukciós piacokra is vonatkozik.

8. cikk

(1) A Bizottság szakértői - amennyiben ezen irányelv egységes alkalmazásához szükséges - a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve helyszíni ellenőrzéseket tarthatnak. Különösen megvizsgálhatják azt, hogy a létesítmények ezen irányelv rendelkezéseit ténylegesen betartják-e. Az a tagállam, amelynek területén az ellenőrzés folyik, a szakértőknek feladatuk elvégzéséhez minden segítséget megad. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a vizsgálat eredményeiről.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásához szükséges rendelkezéseket a 15. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

9. cikk

(1) A 89/662/EGK irányelv emberi fogyasztásra szánt halászati termékeket érintő szabályait alkalmazni kell, különösen a rendeltetési tagállamban végrehajtandó ellenőrzések és az abból következő intézkedések, illetve az alkalmazandó védőintézkedések tekintetében.

(2) A 89/662/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az A melléklet a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- A Tanács 1991. július 22-i 91/493/EGK irányelve a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról (HL L 268., 1991.9.24., 15. o.);"

b) A B mellékletből a következő francia bekezdést el kell hagyni:

"- emberi fogyasztásra szánt halászati termékek".

II. FEJEZET

Harmadik országokból történő behozatal

10. cikk

A harmadik országokból behozott halászati termékekre alkalmazott rendelkezések legalább azokkal egyenértékűek, amelyek a Közösségen belül előállított termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkoznak.

A harmadik ország zászlaja alatt hajózó halászhajó által természetes környezetükben befogott halászati termékeket a 90/675/EGK irányelv 18. cikke (3) bekezdésében megállapított ellenőrzéseknek kell alávetni.

11. cikk

(1) Valamennyi harmadik ország vagy harmadik országok valamennyi csoportja esetében a halászati termékekre vonatkozó behozatali feltételeket a 15. cikkben megállapított eljárással összhangban, az érintett harmadik ország egészségügyi helyzetének megfelelően állapítják meg.

(2) A behozatali feltételek megállapítása és a Közösségbe szállítandó halászati termékek előállítása, tárolása és szállítása feltételeinek ellenőrzése érdekében a Bizottság és a tagállamok szakértői helyszíni ellenőrzéseket tartanak.

A tagállamok ellenőrzéssel megbízott szakértőit a Bizottság nevezi ki a tagállamok javaslata alapján.

Ezen ellenőrzéseket a Közösség nevében végzik, amely valamennyi felmerülő költséget áll.

Ezen ellenőrzések végrehajtásának gyakoriságát és eljárásait a 15. cikkben leírt eljárással összhangban állapítják meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett halászati termékek behozatali feltételeinek megállapításakor különösen figyelembe veszik:

a) a harmadik ország jogalkotását;

b) a harmadik ország illetékes hatóságának és annak ellenőrző szerveinek szervezetét, ezen szervezetek hatáskörét és felügyeletét, valamint azok lehetőségeit, hogy az országban hatályban levő jogszabályok betartását hatékonyan ellenőrizzék;

c) a Közösségbe szánt halászati termékek tényleges egészségügyi feltételeit az előállítás, tárolás és szállítás során;

d) azon biztosítékokat, amelyeket a harmadik ország a melléklet V. fejezetében megállapított szabványok betartására nyújtani tud.

(4) Az (1) bekezdésben említett behozatali feltételek magukban foglalják:

a) azon egészségügyi bizonyítvány beszerzésének eljárását, amely a Közösségbe irányuló valamennyi szállítmányt kíséri;

b) az azonosító jel elhelyezését a halászati termékeken, amely tartalmazza különösen a származási létesítmény engedélyezési számát, kivéve az olyan fagyasztott, közvetlenül a konzervipar számára kirakodott halászati termékeket, amelyekhez az a) pontban előírt bizonyítványt csatolták;

c) a Bizottság által, a 15. cikkben meghatározott eljárással összhangban engedélyezett létesítmények és adott esetben a nyilvántartásba vett és engedélyezett feldolgozóhajók, aukciós vagy nagykereskedelmi piacok listáját;

E célból - a harmadik ország illetékes hatóságainak a Bizottság felé történő közlése alapján - összeállítanak egy vagy több listát e létesítményekről. A listán nem szerepelhet olyan létesítmény, amelyet a harmadik ország illetékes hatósága a Közösségbe történő kivitel tekintetében hivatalosan nem engedélyezett. Az engedélyezés során a következő követelményeknek kell eleget tenni:

- az ezen irányelvben megállapítottakkal egyenértékű követelmények betartása,

- a harmadik ország hatósági ellenőrző szerve által történő megfigyelés.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában említett feltételeket a 15. cikkben meghatározott eljárással összhangban lehet módosítani.

A (4) bekezdés c) pontjában említett listát a Bizottság a 90/13/EGK bizottsági határozatban [10] megállapított szabályokkal összhangban módosíthatja.

(6) A különleges esetek ellátása érdekében - a 15. cikkben meghatározott eljárással összhangban - a behozatal közvetlenül egy harmadik ország létesítményéből vagy feldolgozóhajójáról engedélyezhető, amennyiben az nem rendelkezik a (3) bekezdésben megállapított biztosítékokkal, ha az érintett létesítmény vagy feldolgozóhajó a (2) bekezdésnek megfelelően lefolytatott ellenőrzést követően erre külön engedélyt kapott. Az engedélyező határozat rögzíti az e létesítményből vagy feldolgozóhajóról származó termékekre vonatkozó különleges behozatali feltételeket.

(7) Az (1) bekezdésben említett behozatali feltételek megállapításáig a tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országokból származó halászati termékek behozatalának feltételei legalább a Közösségből származó termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeivel egyenértékűek.

12. cikk

(1) A 90/675/EGK irányelvben megállapított szabályokat és elveket alkalmazni kell, különösen a tagállamok által végrehajtandó vizsgálatok megszervezését és azok nyomon követését illetően.

(2) E cikk (1) bekezdésében említett szabályok és elvek betartásának sérelme nélkül a 90/675/EGK irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében és 30. cikkében, valamint ezen irányelv 11. cikkében meghatározott határozatok alkalmazásáig az említett irányelv 8. cikkének (1) és (2) bekezdésére vonatkozó nemzeti végrehajtási szabályokat kell alkalmazni.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

13. cikk

A mellékleteket a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel módosíthatja.

14. cikk

A Bizottság - a tagállamokkal történő konzultációt követően - 1992. július 1-jét megelőzően jelentést nyújt be a Tanács részére azokról a minimális strukturális és felszereltségi követelményekről, amelyeket a helyi piacokon kereskedő, különösen korlátozott forrásokkal rendelkező területeken található kis létesítményeknek kell betartaniuk, továbbá bármilyen javaslatot, amelyről a Tanács, a Szerződés 43. cikkében megállapított szavazási eljárásnak megfelelően, 1992. december 31-ig dönt.

15. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást követik, az elnök továbbítja az ügyet - saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére - a 68/361/EGK határozattal [11] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak (a továbbiakban: bizottság).

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel a javaslat ellen szavazott.

16. cikk

Amennyiben 1993. január 1-jéig ezen irányelv végrehajtási rendelkezéseit illetően döntés nem születik, szükség esetén - a 15. cikkben leírt eljárással összhangban - átmeneti intézkedéseket lehet elfogadni kétéves időtartamra vonatkozóan.

17. cikk

A Tanács 1998. január 1-jéig - a Bizottság javaslatai és a szerzett tapasztalatok alapján - felülvizsgálja ezen irányelv rendelkezéseit.

18. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. január 1. előtt megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

19. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL C 66., 1988.3.11., 2. o.; HL C 282., 1989.11.8., 7. o. és HL C 84., 1990.4.2., 56. o.

[2] HL C 96., 1989.4.17., 29. o. és HL C 183., 1991.7.15.

[3] HL C 134., 1988.5.24., 31. o. és HL C 332., 1990.12.31., 59. o.

[4] HL L 282., 1989.10.2., 1. o.

[5] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

[6] HL C 96., 1989.4.17., 199. o.

[7] HL L 373., 1990.12.31., 1. o.

[8] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[9] HL L 268/15., 1991.9.24., 1. o.

[10] HL L 8., 1990.1.11., 70. o.

[11] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. FEJEZET

FELDOLGOZÓHAJÓKRA ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK

I A kivitelezéssel és felszereltséggel kapcsolatos feltételek

1. A feldolgozóhajókkal kapcsolatos minimális követelmények a következők:

a) elkülönített befogadó terület a fedélzetre kerülő halászati termékek részére, amelyet megfelelő méretű tartályokra vagy rekeszekre osztottak ahhoz, hogy minden egymást követő fogást el lehessen különíteni. A befogadó területnek és részeinek könnyen tisztíthatónak kell lennie. Úgy kell megtervezni, hogy a termékeket védje a napsütéstől, a természeti elemektől és mindenféle szennyeződéstől és fertőzéstől;

b) a higiéniai szabályoknak megfelelő rendszer a halászati termékeknek a befogadó területről a munkaterületre való továbbításához;

c) megfelelő méretű munkaterületek ahhoz, hogy a halászati termékek előkészítése és feldolgozása megfelelő higiéniai körülmények között történjék. Úgy kell azokat megtervezni, hogy a termékek ne fertőződhessenek;

d) a késztermékek számára olyan raktározási területek, amelyek megfelelő méretűek és könnyen tisztíthatóak. Amennyiben a fedélzeten hulladékfeldolgozó üzemel, külön rakodóteret kell biztosítani e melléktermék számára;

e) a csomagolóanyagok raktározására szolgáló terület, amelyet a termékek előkészítésére és feldolgozására szolgáló területtől elkülönítettek;

f) speciális berendezés, amely a hulladékot és az emberi fogyasztásra alkalmatlan halászati termékeket közvetlenül a tengerbe, illetve - ha a körülmények megkövetelik - egy e célra fenntartott vízálló tartályba pumpálja. Ha tisztítás céljából hulladékot tárolnak és dolgoznak fel a fedélzeten, e célra külön területeket kell elkülöníteni;

g) olyan berendezés, amely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv [1] értelmében ivóvizet vagy nyomás alatt tartott tiszta tengervizet állít elő. A tengervíz befolyónyílásának úgy kell helyeződnie, hogy a bejutó víz minőségét ne befolyásolhassa a tengerbe engedett szennyvíz, hulladék és motorhűtővíz;

h) megfelelő számú öltözőhelyiség, mosdó és illemhely; ez utóbbiak nem nyílhatnak közvetlenül olyan területekre, ahol halászati termékek előkészítése, feldolgozása vagy tárolása történik. A mosdókhoz felszerelt kézmosó és kézszárító berendezésnek meg kell felelnie a higiéniai követelményeknek; a mosdók csapjai nem lehetnek kézzel nyithatóak.

2. A halászati termékek előkészítésére és feldolgozására vagy fagyasztására, illetve gyorsfagyasztására használt területeknek az alábbi berendezésekkel kell rendelkeznie:

a) csúszásgátló padló, amelyet könnyű tisztítani és fertőtleníteni, ezenkívül jó vízelvezetésű. A szerkezeteket és a berendezési tárgyakat vízjáratokkal kell ellátni, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy a halhulladék ne tömítse el azokat, és hogy könnyen el lehessen vezetni a vizet;

b) könnyen tisztítható falak és mennyezet, különösen ahol csövek, láncok vagy elektromos vezetékek vannak;

c) a hidraulikus vezetékeket úgy kell elrendezni vagy védelemmel ellátni, hogy kiszivárgó olaj ne szennyezhesse be a halászati termékeket;

d) megfelelő szellőztetés és, ahol szükséges, megfelelő páraelszívás;

e) megfelelő világítás;

f) berendezések az eszközök, felszerelések és kellékek tisztítására és fertőtlenítésére;

g) berendezések kézmosásra és -fertőtlenítésre, nem kézzel működtethető csapokkal és egyszer használatos törülközőkkel.

3. A felszerelésnek és munkaeszközöknek, mint például vágópadok, tárolóedények, szállítószalagok, zsigerelő- és filézőgépek stb. ellenállónak kell lenniük a tengervíz okozta korrózióval szemben, valamint könnyen tisztíthatóaknak és fertőtleníthetőeknek és jó állapotúaknak kell lenniük.

4. A halászati termékeket fagyasztó feldolgozóhajóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:

a) megfelelően erős fagyasztóberendezés, amely képes gyorsan csökkenteni a termék hőmérsékletét, hogy a belső hőmérséklet az ezen irányelvben megállapított szintre csökkenjen;

b) megfelelően erős fagyasztóberendezések, amelyek a halászati termékeket a tárolóedényekben az ezen irányelvben megállapított hőmérsékleten tartják. A tárolóedényekben hőmérséklet-rögzítő rendszert kell elhelyezni oly módon, hogy a leolvasás könnyű legyen.

II. A halászati termékek fedélzeten történő kezelésének és tárolásának higiéniai feltételei

1. A feldolgozóhajó fedélzetén képzett szakembernek kell felelnie a halászati termékek jó gyártási gyakorlatáért. E személy hatáskörébe tartozik annak biztosítása, hogy ezen irányelv rendelkezéseit alkalmazzák, és az ellenőrzést végző személyek számára hozzáférhetővé tegyék a kritikus pontok vizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos, fedélzeten alkalmazott programot, ezzel kapcsolatos saját megjegyzéseit és szükség esetén a hőmérsékleti adatokat tartalmazó nyilvántartást.

2. A területek és felszerelések általános higiéniai feltételeire vonatkozóan e melléklet III. fejezete II. A pontjában meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

3. A személyzet általános higiéniai feltételeire vonatkozóan e melléklet III. fejezete II. B pontjában meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

4. A fejek levágását, a zsigerelést és a filézést e melléklet IV. fejezete I. 2., 3. és 4. pontjában megállapított higiéniai feltételek szerint kell végrehajtani.

5. A halászati termékek fedélzeten történő feldolgozását e melléklet IV. fejezete III., IV. és V. szakaszában megállapított higiéniai feltételek szerint kell végrehajtani.

6. A halászati termékek csomagolását e melléklet VI. fejezetében megállapított higiéniai feltételek szerint kell végrehajtani.

7. A halászati termékek fedélzeten történő tárolását e melléklet VIII. fejezete 1. és 2. pontjában megállapított higiéniai feltételek szerint kell végrehajtani.

II. FEJEZET

A KIRAKODÁS KÖZBEN ÉS AZ UTÁN ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK

1. A kirakodáshoz használt eszközöknek könnyen tisztítható és fertőtleníthető anyagból kell készülniük, és jó állapotban és tisztán kell tartani azokat.

2. A kirakodás alatt a halászati termékeket meg kell óvni a fertőződéstől. Különösen biztosítani kell a következőket:

- a kirakodásnak gyorsan kell történnie,

- a halászati termékeket minden indokolatlan késedelem nélkül védett, a termék jellegének megfelelő hőmérsékletű környezetbe és szükség esetén jégbe kell helyezni valamilyen szállító, tároló vagy árusító eszközben vagy egy létesítményben,

- nem engedélyezhetők olyan felszerelések és kezelési módok, amelyek szükségtelen károkat okoznak a halászati termékek ehető részeiben.

3. Az aukciós vagy nagykereskedelmi piacok azon részeire, ahol halászati termékeket eladásra kínálnak, a következő feltételek vonatkoznak:

a) fedettnek kell lennie, könnyen tisztítható falakkal;

b) a padozatnak könnyen moshatónak és fertőtleníthetőnek, vízállónak és olyan elhelyezésűnek kell lennie, hogy a víz elvezetését elősegítse, valamint higiénikus szennyvízelvezető rendszerrel kell rendelkeznie;

c) egészségügyi felszereléssel kell rendelkeznie, megfelelő számú mosdókagylóval és vízöblítéses mosdóval. A mosdókagylókat kéztisztító anyagokkal és egyszer használatos kéztörlőkkel szerelik fel;

d) a világításnak megfelelőnek kell lennie, hogy megkönnyítse a halászati termékek e melléklet V. fejezete által meghatározott ellenőrzését;

e) a halászati termékek bemutatása vagy tárolása során másra nem használhatók; a piacra nem engedhetőek be olyan járművek, amelyeknek kibocsátott kipufogógáza károsíthatja a halászati termékek minőségét; nemkívánatos állatokat nem szabad beengedni a piacra;

f) a piacot rendszeresen - legalább minden árusítás után - tisztítani kell; a csomagolórekeszeket minden árusítás után kívül és belül le kell mosni és leöblíteni ivóvízzel vagy tiszta tengervízzel; amennyiben szükséges, fertőtleníteni is kell azokat;

g) jól látható helyeken tilalmi táblákat kell elhelyezni, amelyek megtiltják a dohányzást, a köpködést, az evést és az ivást;

h) a piacnak bezárhatónak kell lennie, és zárva kell tartani, ha az illetékes hatóság ezt szükségesnek tartja;

i) olyan felszereléssel kell rendelkeznie, amely az e melléklet III. fejezete I. 7. pontjában megállapított feltételeknek megfelelő vízellátást biztosít;

j) megfelelő, rozsdamentes anyagból készült vízálló konténerekkel kell rendelkeznie az emberi fogyasztásra alkalmatlan halászati termékek számára;

k) amennyiben az illetékes hatóság nem rendelkezik saját épülettel a helyszínen vagy annak közvetlen közelében, rendelkeznie kell az illetékes hatóság céljaira egy - az eladásra szánt mennyiséghez képest megfelelő - zárható helyiséggel és az ellenőrzéshez szükséges felszereléssel.

4. A kirakodást, illetve az első eladást követően a halászati termékeket - az e melléklet VIII. fejezetében megállapított feltételek mellett - késedelem nélkül el kell szállítani rendeltetési helyükre.

5. Amennyiben a 4. pontban megállapított feltételek nem teljesülnek, annak a piacnak, ahol a halászati termékeket adott esetben az eladásra való bemutatásig vagy eladás után az elszállításig tárolják, e melléklet III. fejezete I. 3. pontja előírásainak megfelelő teljesítményű hűtőhelyiségekkel kell rendelkeznie. Ilyen esetben a halászati termékeket az olvadó jégét megközelítő hőmérsékleten kell tárolni.

6. E melléklet III. fejezetének II. szakaszában megállapított általános higiéniai feltételeket - a B. 1. a) alpont kivételével - értelemszerűen alkalmazzák azokra a piacokra, ahol halászati termékeket eladásra bemutatnak vagy raktároznak.

7. Azon nagykereskedelmi piacokra, ahol halászati termékeket eladásra bemutatnak vagy raktároznak, ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint amelyek e fejezet 3. és 5. pontjában kerültek megállapításra, valamint az e melléklet III. fejezete I. 4., 10. és 11. pontjában foglalt feltételek.

E melléklet III. fejezetének II. szakaszában megállapított általános higiéniai feltételek értelemszerűen alkalmazni kell a nagykereskedelmi piacokra is.

III. FEJEZET

A SZÁRAZFÖLDI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

I. Az épületre és a felszerelésre vonatkozó általános feltételek

A létesítménynek legalább az alábbiakkal kell rendelkeznie:

1. megfelelő méretű munkaterületek ahhoz, hogy a munkát megfelelő higiéniai feltételek mellett lehessen végezni. Kivitelezésüknek és elhelyezkedésüknek olyannak kell lennie, hogy megakadályozza a termék fertőződését és az épület tiszta és szennyezett részei teljesen elkülönüljenek;

2. azon területeken, ahol a termékeket kezelik, előkészítik és feldolgozzák:

a) könnyen mosható és fertőtleníthető, vízálló padozat, amely úgy helyezkedik el, hogy a víz elvezetését elősegítse, vagy vízeltávolító berendezéssel kell felszerelni;

b) sima felületű falak, amelyek könnyen tisztíthatóak, tartósak és nem vízáteresztők;

c) könnyen tisztítható mennyezet vagy tetőzet;

d) tartós anyagból készült, könnyen tisztítható ajtók;

e) megfelelő szellőztetés és - adott esetben - gőz- és páraelszívó berendezések;

f) megfelelő természetes vagy mesterséges világítás;

g) megfelelő számú felszerelés kézmosásra és -fertőtlenítésre. A műhelyekben és mosdókban nem kézzel működtethető csapokat kell felszerelni. Ezeket a helyiségeket el kell látni egyszer használatos kéztörlőkkel;

h) felszerelés az üzem, a berendezések és az edények tisztítására;

3. a hűtőhelyiségekben, ahol a halászati termékeket tárolják:

- a 2. pont a), b), c), d), e) és f) alpontjaiban foglalt feltételek,

- amennyiben szükséges, megfelelő kapacitású hűtőberendezés, hogy a termékeket az ezen irányelvben meghatározott hőmérsékleteken tartsa;

4. megfelelő felszerelés a kártevők, úgymint rovarok, rágcsálók, madarak stb. elleni védekezésre;

5. rozsdamentes anyagból készült felszerelések és munkaeszközök, mint például vágópadok, tárolóedények, szállítószalagok és kések, amelyek könnyen tisztíthatóak és fertőtleníthetőek;

6. speciális vízálló, rozsdamentes konténerek a nem emberi fogyasztásra szánt halászati termékek számára, és az ilyen konténerek számára biztosított raktárhelyiség, amennyiben tartalmukat legalább minden munkanap végén ki nem ürítik;

7. a 80/778/EGK irányelv értelmében vett ivóvizet vagy nyomás alatt lévő, tiszta vagy megfelelő rendszer által kezelt tengervizet kellő mennyiségben biztosító berendezések. Kivételes esetben azonban nem iható víz használata is megengedett a gőzelőállítás, tűzoltás és a hűtőberendezések hűtésének céljaira, feltéve hogy az e célból kialakított csővezetékek nem teszik lehetővé az ilyen víz más célokra való felhasználását, és nem fenyegetnek a termékek fertőződésével. A nem iható víz csővezetékeit egyértelműen meg kell különböztetni az ivóvizet vagy tiszta tengervizet vezető csövektől;

8. higiénikus szennyvízelvezető rendszer;

9. megfelelő számú öltöző sima, vízálló, lemosható falakkal és padlóval, mosdókagylókkal és vízöblítéses mosdókkal. Ez utóbbiak nem nyílhatnak közvetlenül a műhelyekbe. A mosdókagylókat el kell látni kéztisztításra alkalmas anyagokkal és eldobható törülközőkkel; a mosdók csapjai nem lehetnek kézzel működtethetőek;

10. amennyiben a kezelt termékek mennyisége rendszeres vagy állandó jelenlétet tesz szükségessé, megfelelően felszerelt, zárható helyiség az ellenőrző szerv kizárólagos használatára;

11. megfelelő felszerelés a szállítóeszközök tisztítására és fertőtlenítésére. Ilyen felszerelés azonban nem kötelező, ha előírások vonatkoznak arra, hogy a szállítóeszközt az illetékes hatóság által hivatalosan engedélyezett helyen tisztítsák és fertőtlenítsék;

12. az élő állatokat, például halakat és rákféléket tároló létesítményekben optimális túlélési lehetőségeket biztosító felszerelésnek kell lennie olyan minőségű vízzel, amelyben semmilyen káros szervezet vagy anyag nem kerülhet át az állatokra.

II. Általános higiéniai feltételek

A. Az épületekre és felszerelésre vonatkozó általános higiéniai feltételek

1. A padlót, falakat és térelválasztókat, mennyezetet vagy tetőzetet, a halászati termékekkel kapcsolatos munkálatokban használt felszerelést és munkaeszközöket megfelelő karban és tisztasági állapotban kell tartani, hogy ne okozhassanak fertőződést a termékekben.

2. A rágcsálókat, rovarokat és egyéb kártevőket módszeresen kell irtani az épületben és a felszerelésen; a rágcsálóirtókat, rovarirtókat, fertőtlenítőszereket és egyéb potenciálisan mérgező anyagokat zárható helyiségekben vagy szekrényekben kell tartani; használatuk nem jelenthet semmilyen fertőzésveszélyt a termékekre nézve.

3. A munkaterületeket, felszerelést és munkaeszközöket csak a halászati termékekkel kapcsolatos munkálatokra szabad használni. Azonban az illetékes hatóság jóváhagyását követően egyidejűleg vagy máskor egyéb élelmiszerekkel kapcsolatos munkálatokra is használhatók.

4. Valamennyi célra a 80/778/EGK irányelv értelmében vett ivóvizet vagy tiszta tengervizet kell használni. Kivételesen azonban nem iható víz is használható gőzelőállításra, tűzoltásra és a hűtőberendezések hűtésére, feltéve hogy az e célból kialakított csővezetékek nem teszik lehetővé az ilyen víz más célokra való felhasználását, és nem fenyegetnek a termékek fertőzésével.

5. A tisztítószereket, fertőtlenítőszereket és hasonló anyagokat az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia, és olyan módon kell azokat alkalmazni, hogy ne érintsék a berendezés, a felszerelés és a termékek állapotát és minőségét.

B. A személyzetre vonatkozó általános higiéniai feltételek

1. A személyzettől a lehető legnagyobb higiénét kell megkövetelni. Különösen az alábbiak érvényesek:

a) a személyzetnek megfelelő tiszta munkaruhát kell viselnie és olyan fejfedőt, amely teljesen elfedi a hajat. Ez különösen a könnyen fertőződő halászati termékeket kezelő személyzetre vonatkozik;

b) a halászati termékek kezelésével és elkészítésével foglalkozó személyzetnek kötelező legalább minden olyan alkalommal kezet mosnia, amikor újrakezdik a munkát; a kézen levő sebeket vízálló kötéssel kell befedni;

c) a halászati termékek kezelésére szolgáló munka- és raktározási területen tilos a dohányzás, köpködés, evés és ivás.

2. A munkáltató megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy olyan személyek, akik fertőzhetik a halászati termékeket, ne vehessenek részt azok kezelésében és az azokkal kapcsolatos munkálatokban, amíg be nem bizonyosodik, hogy a fertőzés veszélye már nem áll fenn.

A halászati termékek kezelését és a velük kapcsolatos munkálatokat végző személyek felvételekor orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy alkalmazásuknak nincsen akadálya. E személyek orvosi vizsgálatát az érintett tagállam hatályban levő jogszabályai szerint végzik, harmadik országok esetén pedig a 15. cikkben leírt eljárásnak megfelelően megállapított speciális garanciák szerint.

IV. FEJEZET

A HALÁSZATI TERMÉKEK SZÁRAZFÖLDI LÉTESÍTMÉNYBEN TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉNEK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

I. A friss termékekre vonatkozó feltételek

1. Amennyiben a hűtött, csomagolatlan termékeket a létesítménybe érkezés után azonnal nem szállítják el, készítik el vagy dolgozzák fel, azokat a létesítmény hűtőhelyiségében, jég alatt kell tárolni vagy bemutatni. A jeget szükség szerint kell frissíteni; a felhasznált jeget - sóval vagy só nélkül - ivóvízből vagy tiszta tengervízből kell készíteni, és e célra kijelölt tárolóedényekben, higiénikus körülmények között kell tárolni; ezeket a tárolóedényeket tisztán és jó állapotban kell tartani. Az előre csomagolt friss termékeket be kell hűteni jég vagy hasonló hőmérsékleti feltételeket biztosító mechanikus hűtőberendezés segítségével.

2. A fejek levágását és a zsigerelést - amennyiben ez a fedélzeten nem történt meg - higiénikus körülmények között kell végrehajtani. E műveletek után a termékeket azonnal alaposan meg kell mosni ivóvízzel vagy tiszta tengervízzel.

3. Az olyan műveleteket, mint a filézés és a szeletelés, úgy kell végrehajtani, hogy a filék vagy szeletek ne fertőződjenek vagy ne romoljanak meg, és nem ugyanazon a helyen, mint ahol a fejek levágását és a zsigerelést hajtották végre. A filék és szeletek csak az elkészítésükhöz szükséges ideig maradhatnak a munkaasztalon. A frissen történő eladásra szánt filéket és szeleteket az elkészítés után a lehető leghamarabb be kell hűteni.

4. A beleket és egyéb olyan részeket, amelyek a közegészségre veszélyesek lehetnek, el kell különíteni és el kell távolítani az emberi fogyasztásra szánt termékektől.

5. A friss halászati termékek szállítására vagy tárolására használt tárolóedényeknek biztosítaniuk kell mind a termék fertőződéstől történő védelmét, mind megfelelő higiénikus körülmények között történő megőrzését, és azokat különösen úgy kell kialakítani, hogy a kiolvadással keletkező vizet megfelelően elvezessék.

6. Amennyiben nincs külön helyiség a hulladék folyamatos elhelyezésére, azt nem szivárgó, fedett tárolóedényekben kell elhelyezni, amelyeket könnyű tisztítani és fertőtleníteni. A hulladéknak nem szabad felhalmozódnia a munkaterületeken. Azokat folyamatosan vagy a tárolók megtelésekor, de legalább minden munkanap végén ki kell üríteni e melléklet III. fejezete I. 6. pontjában említett konténerekbe vagy helyiségekbe. A hulladéktárolásra elkülönített tárolóedényeket, konténereket és/vagy helyiségeket használat után mindig alaposan meg kell tisztítani és - adott esetben - fertőtleníteni. Az itt tárolt hulladék nem fenyegetheti fertőzéssel a létesítményt vagy annak környezetét.

II. A fagyasztott termékekre vonatkozó feltételek

1. A üzemeknek rendelkezniük kell:

a) megfelelő kapacitású fagyasztóberendezéssel ahhoz, hogy a termékek hőmérsékletét gyorsan az ezen irányelvben megállapított hőmérsékletre csökkentse;

b) megfelelő kapacitású berendezéssel ahhoz, hogy a tárolóhelyiségekben a termékeket - a külső hőmérséklettől függetlenül - az ezen irányelvben megállapítottat meg nem haladó hőmérsékleten lehessen tárolni.

A sós vízben fagyasztott, konzervkészítésre szánt egész halak esetén azonban - az ilyen termékek fagyasztásával és kezelésével kapcsolatos technológiai okok miatt - az ezen irányelvben megállapítottnál magasabb hőmérséklet is megengedhető, de az nem haladhatja meg a - 9 oC-t.

2. A fagyasztásra vagy gyorsfagyasztásra szánt friss termékeknek meg kell felelniük az e fejezet I. szakaszában megállapított követelményeknek.

3. A tárolóhelyiségeket könnyen leolvasható hőmérsékletrögzítő berendezéssel kell ellátni. A berendezés hőérzékelőjét a hűtőberendezéstől legtávolabb eső területen kell elhelyezni, vagyis ahol a raktárhelyiség hőmérséklete a legmagasabb.

A hőmérsékleti diagramokat - ellenőrzés céljából - a felügyeletet ellátó hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni legalább abban az időszakban, amíg a termékek a raktárban vannak.

III. A kiolvasztott termékekre vonatkozó feltételek

A kiolvasztást végző létesítményeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

1. a halászati termékeket higiénikus körülmények között kell kiolvasztani; fertőződésüket el kell kerülni, és a kiolvadással keletkező vizet szakszerűen el kell vezetni.

Kiolvasztás során a termékek hőmérséklete túlzott mértékben nem növekedhet;

2. kiolvasztás után a halászati termékeket ezen irányelv követelményei szerint kell kezelni. Amennyiben elkészítésre vagy feldolgozásra kerülnek, e műveleteket késedelem nélkül el kell végezni. Amennyiben közvetlenül forgalmazásra kerülnek, a hal kiolvasztott állapotára vonatkozó információkat a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvnek [2] megfelelően egyértelműen jelezni kell.

IV. A feldolgozott termékekre vonatkozó feltételek

1. A friss, fagyasztott és kiolvasztott termékeknek meg kell felelniük az e fejezet I. vagy II. szakaszában megállapított követelményeknek.

2. Amennyiben a feldolgozásnak az a célja, hogy gátolja a kórokozó mikroorganizmusok fejlődését, vagy a feldolgozásnak jelentős szerepe van a termék tartósításában, az eljárásnak a hatályban levő törvények által tudományosan elismertnek kell lennie, illetve a 91/492/EGK irányelv I. fejezetének I. b) és c) pontjában említett olyan termékek kezelése esetén, amelyeket nem helyeztek vissza vízbe vagy tisztítottak meg, az ilyen kezelést - a tagállam kérvényének beérkezésétől számított négy hónapon belül - az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell jóváhagyni.

A létesítményért felelős személy nyilvántartást vezet a végrehajtott feldolgozásról. Az alkalmazott eljárás típusától függően a hőkezelés hőmérsékletét és időtartamát, a sótartalmat, a pH-értéket, a víztartalmat stb. folyamatosan figyelni és ellenőrizni kell. A nyilvántartásokat meg kell őrizni legalább a termék várható raktározási ideje alatt, és azokat az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni.

3. Azon termékek csomagolásán, amelyeket korlátozott időre tartósítanak sózás, füstölés, szárítás vagy marinálás útján, a megfelelő tárolási feltételeket a 79/112/EGK irányelvnek megfelelően egyértelműen jelezni kell.

Ezenkívül a következő feltételeknek felel meg:

4. Konzervkészítés

Az olyan halászati termékek előállítása esetén, amelyeket légmentesen zárt tárolóedényekben sterilizálásnak vetettek alá:

a) a konzervek elkészítéséhez használt víznek ivóvíznek kell lennie;

b) a hőkezelésnek egy megfelelő eljárás szerint kell történnie, amely fontos szempontjai, mint például a hevítés időtartama és hőmérséklete, a töltés, a tárolóedények mérete stb. megállapításra kerültek, ezen adatokról nyilvántartást kell vezetni; a hőkezelésnek a kórokozó mikroorganizmusok és azok spórái elpusztítására és inaktiválására alkalmasnak kell lennie. A hőkezelőberendezést fel kell szerelni olyan ellenőrző eszközökkel, amelyek igazolják, hogy a tárolóedények valóban átestek-e a megfelelő hőkezelésen. Hőkezelés után a tárolóedényeket ivóvízzel le kell hűteni, amelyben megengedhető egyes, a jó technológiai gyakorlatnak megfelelően a felszerelés és a tárolóedények korrózióvédelmére használt kémiai adalékok jelenléte;

c) a gyártónak további véletlenszerű ellenőrzéseket kell végrehajtania annak megállapítására, hogy a feldolgozott termékeket megfelelő hőkezelésnek vetették alá, úgymint:

- inkubációs vizsgálat: az inkubációt hét napig 37 °C-on vagy tíz napig 35 °C-on vagy bármely más, ennek megfelelő kombinációban kell végrehajtani,

- a tárolóedények és tartalmuk mikrobiológiai vizsgálata a létesítmény laboratóriumában vagy más, engedélyezett laboratóriumban;

d) naponta, előre meghatározott időközönként mintát kell venni a tárolóedények megfelelő lezárásának megállapítása érdekében. E célból megfelelő felszerelést kell biztosítani a hegesztési varratok metszéslapjának megvizsgálására;

e) ellenőrzéseket kell végezni annak megállapítására, hogy a tárolóedények nem sérültek-e meg;

f) valamennyi - gyakorlatilag azonos körülmények között hőkezelésnek alávetett - tárolóedényt az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló, 1989. június 14-i 89/396/EGK tanácsi irányelvének [3] megfelelően tételazonosító jellel kell ellátni.

5. Füstölés

A füstölést külön épületben vagy külön helyen kell elvégezni, amelyet - adott esetben - szellőztető rendszerrel kell felszerelni, hogy az égéskor keletkező füst és hő ne kerüljön be olyan épületekbe vagy helyekre, ahol halászati termékeket készítenek el, dolgoznak fel vagy tárolnak.

a) A halak füstöléséhez a füstöt keltő anyagokat a füstölés helyétől külön kell tárolni és úgy kell felhasználni, hogy azok ne fertőzzék a termékeket.

b) A festett, lakkozott, ragasztott vagy bármilyen kémiai kezeléssel tartósított faanyagok füstöléshez történő elégetése tilos.

c) Füstölés után - a becsomagolást megelőzően - a termékeket gyorsan le kell hűteni a tartósításukhoz szükséges hőmérsékletre.

6. Sózás

a) A sózási műveleteket külön épületben kell elvégezni, kellő távolságra azoktól az épületektől, amelyekben az egyéb műveleteket végzik.

b) A halászati termékek kezelésekor használt sónak tisztának kell lennie, és azt úgy kell tárolni, hogy ne fertőződhessen. Az újrafelhasználása tilos.

c) A sózáshoz vagy sós vízzel való pácoláshoz használt tárolóedényeket úgy kell kialakítani, hogy a sózás vagy pácolás során a halászati termékek ne fertőződjenek.

d) A sózásra vagy sós vízzel való pácolásra használt tárolóedényeket vagy munkaterületeket használat előtt meg kell tisztítani.

7. Főttrák- és puhatestűtermékek

A rákfélék és puhatestűek főzésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) főzés után a termékeket mindig gyorsan le kell hűteni. E célra kizárólag ivóvizet vagy tiszta tengervizet lehet használni. Amennyiben más tartósító eljárást nem alkalmaznak, a termékeket az olvadó jég hőmérsékletére kell hűteni;

b) a héjak eltávolítását higiénikus körülmények között kell végrehajtani, hogy a termék ne fertőződhessen. Amennyiben e műveleteket kézzel végzik, a személyzetnek különös figyelmet kell fordítania a kézmosásra, és minden munkafelületet alaposan meg kell tisztítani. Gépek használata esetén azokat gyakori időközönként meg kell tisztítani és minden munkanap végén fertőtleníteni.

A héjak eltávolítása után a főttrák- és puhatestűtermékeket azonnal le kell fagyasztani vagy a megfelelő épületben olyan hőmérsékletre hűteni, amely megakadályozza a kórokozók elszaporodását;

c) minden gyártónak - e melléklet V. 4. pontjával összhangban megállapított szabványoknak megfelelően - rendszeresen mikrobiológiai ellenőrzéseket kell végeznie a létesítményben folyó feldolgozás során.

8. Halhús

A halhús gépi feldolgozására a következő feltételek vonatkoznak:

a) a kizsigerelt halak gépi feldolgozását - zsigerektől mentes nyersanyag felhasználásával - filézés után indokolatlan késedelem nélkül végre kell hajtani. Egész halak használata esetén azokat előzőleg ki kell zsigerelni és meg kell mosni;

b) a gépeket gyakori időközönként, de legalább kétóránként meg kell tisztítani;

c) feldolgozás után a halhúst a lehető leghamarabb le kell fagyasztani, vagy be kell dolgozni egy olyan termékbe, amelyet fagyasztásra vagy egyéb tartósító eljárásra szántak.

V. A parazitákra vonatkozó feltételek

1. Feldolgozás alatt és emberi fogyasztásra szánt halként történő forgalomba hozatal előtt a halakat és a haltermékeket meg kell tekinteni, hogy felfedezzék és eltávolítsák a látható parazitákat.

A nyilvánvalóan élősködőkkel fertőzött és emiatt eltávolított halak vagy halrészek emberi fogyasztás céljára nem hozhatók forgalomba.

E vizsgálat részletes szabályait az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani a Bizottság javaslatára, amelyet az 1992. október 1-je előtt nyújt be.

2. A 3. pontban említett halakat és haltermékeket, amelyek eredeti állapotukban kerülnek fogyasztásra, ezenkívül legalább 24 órán keresztül fagyasztásnak kell alávetni, amelynek során a termék belső hőmérséklete nem haladhatja meg a - 20oC-ot. E fagyasztásnak alávetett termékeknek nyersnek vagy késznek kell lenniük.

3. A 2. pontban leírt feltételek vonatkoznak a következő halakra és haltermékekre:

a) nyersen vagy majdnem nyersen fogyasztandó halak, pl. a nyers hering ("maatje");

b) az alábbi fajok, amennyiben azokat hideg füstölési eljárásnak vetik alá, és amelynek során a halak belső hőmérséklete 60 °C alatt van:

- hering,

- makréla,

- sprott,

- (vad) atlanti vagy csendes-óceáni lazac;

c) marinált és/vagy sózott hering, amennyiben ez a folyamat nem elégséges a fonalférgek lárváinak elpusztítására.

E lista a tudományos adatok fényében ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban módosítható. Ugyanezen eljárással összhangban állapítják meg a kezelés megítéléséhez szükséges szempontokat arra vonatkozóan, hogy mikor elégséges vagy elégtelen egy folyamat a fonalférgek elpusztítására.

4. A gyártóknak meg kell győződniük arról, hogy a 3. pontban említett halak és haltermékek vagy a gyártásukhoz felhasznált nyersanyagok a 2. pontban leírt kezelési eljáráson keresztülmentek, mielőtt emberi fogyasztásra bocsátanák azokat.

5. A 3. pontban említett halászati termékekhez forgalomba hozatalukkor mellékelni kell a gyártó igazolását arról, hogy a termék milyen eljáráson ment keresztül.

V. FEJEZET

A FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSE ÉS MEGFIGYELÉSE

1. Általános megfigyelés

Az illetékes hatóságok ellenőrző- és felügyeleti rendszert vezetnek be annak érdekében, hogy felügyeljék az ezen irányelvben megállapított követelmények betartását.

Ezen intézkedések különösen a következőket foglalják magukban:

1. halászhajók ellenőrzése azzal a feltétellel, hogy ezen ellenőrzés a kikötőben, az ott tartózkodás idején is végrehajtható;

2. a kirakodás és az első eladás feltételeinek ellenőrzése;

3. a létesítmények rendszeres ellenőrzése, amelynek során különösen ellenőrizni kell, hogy:

a) az engedélyezési feltételek még mindig teljesülnek-e;

b) a halászati termékek kezelése megfelelően történik-e;

c) az épületek, felszerelések és munkaeszközök tisztaságára és a személyzet higiéniájára vonatkozó előírásokat betartják-e;

d) az azonosító jeleket helyesen helyezték-e el;

4. az aukciós és nagykereskedelmi piacok vizsgálata;

5. a raktározási és szállítási körülmények ellenőrzése.

II. Különös ellenőrzések

1. Érzékszervi vizsgálatok

Az egyes friss vagy fagyasztott halakra vonatkozó közös forgalomba hozatali szabványok megállapításáról szóló, 1976. január 19-i 103/76/EGK tanácsi rendelet [4] eltérést megengedő szabályainak sérelme nélkül, valamennyi halászati terméktételt - kirakodáskor vagy az első eladás előtt - az illetékes hatóság ellenőrzésének kell alávetni annak megállapítása érdekében, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas-e. E vizsgálat mintavétel alapján végrehajtott érzékszervi vizsgálatból áll.

A frissesség tekintetében a 3796/81/EGK határozat 2. cikke alapján megállapított forgalmazási előírásoknak megfelelő halászati termékek ezen irányelv érzékszervi követelményeinek megfelelőnek tekintendők.

Szükség esetén a Bizottság - az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban - különös érzékszervi követelményeket állapíthat meg azon halászati termékek számára, amelyek nem tartoznak a 3796/81/EGK rendelet keretén belül megállapított egységes szabályok hatálya alá.

Az érzékszervi vizsgálatot meg kell ismételni a halászati termékek első eladását követően, ha megállapítják, hogy ezen irányelv követelményeit nem tartották be, vagy amennyiben ezt szükségesnek tartják. Az első eladást követően a halászati termékeknek frissesség tekintetében meg kell felelniük legalább a fent említett határozat minimális frissességi követelményeinek.

Ha az érzékszervi vizsgálat megállapítja, hogy a halászati termékek emberi fogyasztásra nem alkalmasak, intézkedéseket kell hozni, hogy azokat kivonják a forgalomból, és oly módon denaturálják, hogy azokat többé ne lehessen emberi fogyasztásra újra felhasználni.

Ha az érzékszervi vizsgálat következtében kétségek merülnek fel a halászati termékek frissességét illetően, kémiai vizsgálatokat vagy mikrobiológiai elemzéseket lehet végrehajtani.

2. Parazitavizsgálatok

Az emberi fogyasztásra szánt halként történő forgalomba hozatalt megelőzően a halakat és halászati termékeket mintavétel alapján megtekintésnek kell alávetni abból a célból, hogy felfedezzék a látható parazitákat.

A nyilvánvalóan parazitákkal fertőzött és emiatt eltávolított halak vagy halrészek emberi fogyasztás céljára nem hozhatók forgalomba.

E vizsgálat részletes szabályait a 15. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

3. Kémiai ellenőrzések

A. Mintákat kell venni és azokat laboratóriumi elemzésnek kell alávetni az alábbi paraméterek ellenőrzése érdekében:

a) TVB-N (összes illó bázikus nitrogén) és TMA-N (trimetilamin-nitrogén):

E paraméterek értékeit - az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban - minden fajkategóriára nézve külön kell megállapítani.

b) Hisztamin:

Minden tételből kilenc mintát kell venni. Ezeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

- az átlagérték nem haladhatja meg a 100 ppm-t,

- két mintában lehet az érték 100 ppm fölött, de 200 ppm alatt,

- egyik mintában sem haladhatja meg az érték a 200 ppm-t.

Ezek a határok csak a Scombridae és Clupeidae családokba tartozó halakra érvényesek. A sós lében történő érlelésen átesett, ezen családokba tartozó halak azonban tartalmazhatnak magasabb hisztaminszintet, de az említett értékek kétszeresét nem léphetik túl. A vizsgálatokat megbízható, tudományosan elismert módszereknek megfelelően kell végezni, mint a nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia (HPLC).

B. A vízi környezetben jelenlevő szennyezőanyagok

A Közösség vízvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos szabályai, különösen a vízi környezet szennyeződésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a halászati termékek ehető részeikben nem tartalmazhatnak a vízi környezetben jelenlevő szennyezőanyagokat mint nehézfémeket vagy szerves klórozott anyagokat olyan mennyiségben, hogy a számított étkezési bevitel meghaladja az emberek számára elfogadható napi vagy heti bevitel mennyiségét.

A tagállamok megfigyelési rendszert alakítanak ki a halászati termékek fertőzöttségének ellenőrzésére.

C. Az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban legkésőbb 1992. december 31-ig meg kell határozni az alábbiakat:

a) a kémiai kritériumok ellenőrzésére használandó elemzési módszerek, valamint a mintavételi tervek;

b) a kémiai kritériumok elfogadható szintje.

4. Mikrobiológiai vizsgálatok

Az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban mikrobiológiai kritériumokat - beleértve a mintavételi terveket és az elemzési módszereket - lehet megállapítani, ha ez a közegészség megőrzése érdekében szükséges. A Bizottság e célból 1992. október 1-jéig benyújtja a megfelelő javaslatokat.

VI. FEJEZET

CSOMAGOLÁS

1. A csomagolást megfelelő higiéniai körülmények között kell végrehajtani, hogy a halászati termékek fertőződését elkerüljék.

2. A csomagolóanyagoknak és olyan termékeknek, amelyek érintkezésbe kerülhetnek a halászati termékekkel, meg kell felelniük a vonatkozó higiéniai szabályoknak, különösen:

- nem befolyásolhatják károsan a halászati termékek érzékszervi tulajdonságait,

- nem szennyezhetik a halászati termékeket emberi egészségre ártalmas anyagokkal,

- elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy hatékonyan védjék a halászati termékeket.

3. A csomagolóanyagok nem használhatók fel újra bizonyos, könnyen tisztítható és fertőtleníthető vízálló, sima és rozsdamentes anyagból készült tárolóeszközök kivételével, amelyek tisztítás és fertőtlenítés után újra felhasználhatók. A jég alatt tárolt friss termékek csomagolására használt csomagolóanyagoknak megfelelően el kell vezetniük a kiolvadáskor keletkező vizet.

4. Felhasználás előtt a csomagolóanyagokat elkülönített, a feldolgozási területtől távol eső épületben kell tárolni és portól és fertőződéstől védeni.

VII. FEJEZET

AZONOSÍTÓ JELEK

A 79/112/EGK irányelvben megállapított követelmények sérelme nélkül, ellenőrzési célból a címkézés vagy kísérő okmányok alapján lehetővé kell tenni annak megállapítását, hogy a halászati termékek szállítmányai melyik létesítményből származnak. E célból a címkén vagy a kísérő okmányokban fel kell tüntetni a következő adatokat:

- származási ország,

- a létesítmény azonosítása hatósági engedélyezési száma alapján, illetve aukciós vagy nagykereskedelmi piacok külön nyilvántartása esetén - amint az ezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében megállapításra került - az aukciós vagy nagykereskedelmi piac nyilvántartási száma alapján.

VIII. FEJEZET

RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

1. Raktározás és szállítás során a halászati termékeket az ezen irányelvben megállapított hőmérsékleteken kell tartani, különösen:

- a friss vagy kiolvasztott halászati termékeket, valamint a főtt és lehűtött rákféléket és puhatestűeket az olvadó jég hőmérsékletén kell tartani,

- a fagyasztott halászati termékeket, kivéve a konzerv élelmiszerek gyártására szánt, sós vízben pácolt fagyasztott halat, - 18oC-os vagy annál alacsonyabb állandó hőmérsékleten kell tartani a termék minden részén, szállítás közben legfeljebb 3 °C-os rövid felső ingadozások megengedésével;

- a feldolgozott termékeket a gyártó által meghatározott hőmérsékleten vagy - ha a körülmények megkövetelik - az ezen irányelv 15. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapított hőmérsékleten kell tartani.

2. Amennyiben a fagyasztott halászati termékeket egy hűtőtárolóból egy engedélyezett létesítménybe szállítják elkészítés és/vagy feldolgozás céljából történő kiolvasztásra, és amennyiben a két hely távolsága kicsi, azaz nem haladja meg az 50 km-t vagy egy órányi utat, az illetékes hatóság eltérést engedélyezhet az 1. pont második francia bekezdésében megállapított feltételektől.

3. A termékeket nem szabad olyan más termékekkel együtt raktározni vagy szállítani, amelyek fertőzhetik azokat vagy higiéniájukat befolyásolhatják, kivéve ha a csomagolásuk elégséges védelmet biztosít.

4. A halászati termékek szállításához használt járműveket úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy az ezen irányelvben megállapított hőmérsékleteket a szállítás teljes ideje alatt fenn lehessen tartani. Amennyiben a termékek hűtésére jeget használnak, megfelelő vízelvezetést kell biztosítani, hogy az olvadó jégből származó víz ne maradjon érintkezésben a termékekkel. A szállítóeszköz belső felületét úgy kell kialakítani, hogy az ne befolyásolja károsan a halászati termékeket. E felületeknek simáknak, könnyen tisztíthatóaknak és fertőtleníthetőeknek kell lenniük.

5. A halászati termékekhez használt szállítóeszközök nem használhatók olyan más termékek szállítására, amelyek károsíthatják vagy fertőzhetik a halászati termékeket, kivéve ha a szállítóeszköz alapos tisztításának és az azt követő fertőtlenítésének következtében biztosítható, hogy a halászati termékek nem fertőződnek.

6. A halászati termékek nem szállíthatók olyan járművön vagy konténerben, amely nem tiszta vagy fertőtlenítésre szorul.

7. Az élve forgalomba hozandó halászati termékek szállítási körülményei nem lehetnek káros hatással a termékek állapotára.

IX. FEJEZET

AZ I. MELLÉKLET AZON PONTJAI, AMELYEKTŐL AZ ELTÉRÉS MEGENGEDETT, ÉS AZ ELTÉRÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK

A melléklet I. fejezete I. szakaszát illetően

1. 1. a) pont

feltéve, hogy a termékek védve vannak a naptól, a természeti elemektől és bármitől, ami bepiszkolhatja vagy fertőzheti azokat.

2. 1. c) pont

feltéve, hogy a termékek fertőződését megakadályozzák.

3. 1. d) pont, első mondat

feltéve, hogy a késztermékeket a fedélzeten az előírt hőmérsékleten tárolják.

4. 1. g) pont, utolsó mondat

feltéve, hogy a termékek nincsenek szennyvíz, hulladék vagy motorhűtőfolyadék általi fertőződésnek kitéve.

5. 1. h) pont

feltéve, hogy a halászati termékek kezelésével foglalkozó személyzetnek a mosdó használata után lehetősége van kézmosásra.

6. 2. a) pont

feltéve, hogy a padlót megfelelően tisztítják és fertőtlenítik.

7. 2. b), c) és d) pont

8. 2. g) pont

a csapokat és törülközőket illetően

9. 3. pont

feltéve, hogy a felszerelés és a szerszámok jó állapotban vannak.

A melléklet II. fejezetét illetően

10. 3. a) pont

feltéve, hogy a falakat tisztán tartják.

11. 3. b) pont

feltéve, hogy a padozatot minden eladás után tisztítják.

12. 3. c) pont, első mondat

13. 3. e) pont, a kipufogógázt kibocsátó járműveket illetően

feltéve, hogy a kipufogógáz által szennyezett termékeket kivonják a forgalomból.

14. 3. j) pont

feltéve, hogy az emberi fogyasztásra alkalmatlan termékek nem fertőzhetik a halászati termékeket, illetve nem keveredhetnek össze azokkal.

15. 3. k) pont

16. 7. pont

amennyire az ugyanezen fejezet 3. pontjára és a III. fejezet I. 10. pontjára utal.

A melléklet III. fejezete I. szakaszát illetően

17. 1. pont

feltéve, hogy a késztermékek nyersanyagokkal vagy hulladékkal nem fertőződnek.

18. 2. a) pont

feltéve, hogy a padozatot megfelelően tisztítják és fertőtlenítik.

19. 2. b) pont

feltéve, hogy a falakat tisztán tartják.

20. 2. c) pont

feltéve, hogy a mennyezetfertőzésnek nem forrása.

21. 2. d) pont

22. 2. e) pont

feltéve, hogy a gőz nem teszi tönkre vagy nem fertőzi a termékeket.

23. 2. g) pont

feltéve, hogy a személyzet rendelkezésére áll kézmosási lehetőség.

24. 3. pont

25. 5. pont

a rozsdamentes eszközökre vonatkozóan, feltéve hogy az eszközöket és a berendezéseket tisztán tartják.

26. 6. pont

feltéve, hogy a termékeket hulladék vagy szivárgás nem fertőzi.

27. 10. pont

A melléklet IV. fejezetét illetően

28. I. rész, 1. pont

azon követelményt illetően, hogy a nem továbbított termékeket a létesítmény hűtőkamrájában kell tartani, feltéve hogy a termékeket egy 12 órát meg nem haladó időtartam során szükség szerinti gyakorisággal újrajegelik, vagy egy közeli, nem a létesítményhez tartozó hűtőkamrát használnak.

29. I. rész, 6. pont

azon követelményt illetően, hogy a hulladékot szivárgásmentes, fedett tárolókban kell elhelyezni, feltéve hogy az onnan származó hulladék vagy szivárgás a termékeket nem fertőzi.

30. IV. rész, 5. pont, első bekezdés

feltéve, hogy minden óvintézkedést megtesznek a célból, hogy az előkészítés vagy raktározás alatt levő termékeket ne károsíthassa a füst.

31. IV. rész, 6. a) pont

feltéve, hogy az elkészítés vagy raktározás alatt levő halászati termékeket nem károsíthatják a sózási műveletek.

[1] HL L 229., 1980.9.30., 11. o. Legutóbb az 1985. évi Csatlakozási Okmány (HL L 302., 1985.11.15., 218. o.) által módosított irányelv.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 1. o. Legutóbb a 91/72/EGK irányelvvel ( HL L 42., 1991.1.16., 22. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 186., 1989.6.30., 21. o.

[4] HL L 20., 1976.1.28., 29. o. Legutóbb a 33/89/EGK rendelettel (HL L 5., 1989.1.7., 18. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0493 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0493&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék