Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31993R3393[1]

A Bizottság 3393/93/EK rendelete (1993. december 10.) a kisebb égei-tengeri szigeteken gyártott egyes sajtfélék magántárolásához nyújtott támogatás részletes szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 3393/93/EK RENDELETE

(1993. december 10.)

a kisebb égei-tengeri szigeteken gyártott egyes sajtfélék magántárolásához nyújtott támogatás részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedésekről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a fenti rendelet 6. cikkének (2) bekezdése előírja a kisebb égei-tengeri szigeteken gyártott sajtok négy fajtájával kapcsolatos magántárolási támogatás nyújtását; mivel az e rendelkezés végrehajtására vonatkozó részletes szabályoknak minden lényeges kérdésben meg kell egyezniük a többi sajtfélével kapcsolatos hasonló intézkedésekre vonatkozó szabályokkal; mivel a támogatás összegét a fenti intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján kell megállapítani;

mivel a legutóbb a 2866/93/EGK rendelettel ( 2 ) módosított, a tejre és tejtermékekre alkalmazandó mezőgazdasági átváltási árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tények rögzítéséről szóló, 1993. június 30-i 1756/93/EGK bizottsági rendelet ( 3 ) 1. cikkének (1) bekezdése megállapítja a tejágazatban a magántárolási támogatási intézkedések alkalmazása során használandó átváltási árfolyamot;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A magántárolási támogatás évente legfeljebb 5 000 tonna mennyiségű, a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében megjelölt, helyben gyártott sajt után nyújtható.

A görög hatóságok állapítják meg e mennyiség felosztásának szempontjait mind a szóban forgó négy sajtféle, mind a különböző szigetek között. Ezeket a szempontokat közölni kell a Bizottsággal.

2. cikk

(1) A Görögország által kijelölt illetékes szerv kizárólag a következő feltételek teljesülése esetén köthet raktározási szerződést:

a) a szerződésben szereplő sajt mennyisége eléri a két tonnát;

b) a szerződésben a raktározás megkezdésére meghatározott napon a sajt legalább

- 90 napos a Graviera, Ladotyri és Kefalograviera sajtok esetén,

- 60 napos a Feta sajt esetén;

c) a sajtot ellenőrizték, s az ellenőrzés igazolta, hogy a sajt megfelel a b) pontban meghatározott feltételnek, továbbá első osztályú minőségű;

d) a raktározó vállalja, hogy:

- a sajtot a raktározás teljes időtartama alatt olyan helyiségben tárolja, amelynek hőmérséklete legfeljebb + 16 °C,

- a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg a szerződés tárgyát képező tétel összetételét az illetékes szerv engedélye nélkül. Abban az esetben, ha a minimális szerződéses mennyiségre vonatkozó feltétel továbbra is teljesül, az illetékes szerv engedélyezhet változtatást, amely kizárólag az olyan sajtok raktárból való eltávolítására, illetve cseréjére korlátozódhat, amelyekről megállapították, hogy minőségük olyan mértékben romlott, hogy raktározásuk nem folytatható.

- Meghatározott mennyiségek raktárból történő eltávolítása esetén,

i. abban az esetben, ha a fent említett mennyiségeket az illetékes szerv engedélyével cserélik ki, a szerződés nem módosul;

ii. abban az esetben, ha a fent említett mennyiségeket nem cserélik ki, a szerződést úgy kell tekinteni, mintha azt eleve csak a megmaradt mennyiségre vonatkozóan kötötték volna meg.

- A változással összefüggésben felmerülő valamennyi felügyeleti költséget a raktározó viseli,

- a készletről nyilvántartást vezet, továbbá az illetékes szervet hetente tájékoztatja az előző hét során a raktárban elhelyezett sajt mennyiségéről, illetve a raktárból történő minden tervezett kivételről.

(2) A raktározási szerződést

a) írásban kell megkötni, és meg kell jelölni benne a szerződés hatálya alá tartozó raktározás kezdőnapját; ez a nap legkorábban a szerződés hatálya alá tartozó valamennyi sajtnak a raktárba történő beérkezését követő nap lehet;

b) a hatálya alá tartozó valamennyi sajtnak a raktárba történő beérkezését követően, legkésőbb azonban 40 nappal a szerződés hatálya alá tartozó raktározás megkezdését követően kell megkötni.

3. cikk

(1) 60 napnál rövidebb raktározásra vonatkozó szerződésre támogatás nem nyújtható.

(2) A kifizethető támogatás nem haladhatja meg a 150 napos szerződéses raktározásnak megfelelő összeget.

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának második francia bekezdésétől eltérve az (1) bekezdésben meghatározott 60 napos időszak leteltét követően a raktározó elszállíthatja a teljes szerződéses mennyiséget vagy annak egy részét.

A szerződéses raktározási időszak nem tartalmazza a szerződés hatálya alá tartozó sajt eltávolítására irányuló tevékenység kezdőnapját.

4. cikk

A támogatás összege tonnánként és naponta 2,75 ECU.

A támogatást a szerződés szerinti raktározás utolsó napjától számított 90 napon belül kell kifizetni.

5. cikk

(1) Görögország gondoskodik a támogatásra való jogosultságra vonatkozó feltételek betartásáról.

(2) A szerződő fél köteles az intézkedés végrehajtásának ellenőrzéséért felelős hatóság rendelkezésére bocsátani mindazon iratokat, amelyek lehetővé teszik a magántárolásba helyezett termékek következő adatainak ellenőrzését:

a) a raktárba kerülés időpontjában fennálló tulajdonjog;

b) a sajtok eredete és gyártási ideje;

c) a raktárba kerülés napja;

d) a raktárban való tárolás;

e) a raktárból való eltávolítás napja.

(3) A szerződő félnek, illetve adott esetben a raktár üzemeltetőjének készletnyilvántartást kell vezetnie, amely a raktárnál hozzáférhető, és amely kiterjed:

a) a magánraktárban elhelyezett termékek szerződésszám szerinti megnevezésére;

b) a raktárba kerülés és az eltávolítás napjára;

c) az egyes tételekben szereplő sajtok számára és tömegére;

d) az egyes termékek raktáron belüli elhelyezésére.

(4) A raktározott termékeknek a szerződés alapján könnyen azonosíthatóknak kell lenniük, s szerződésenként elkülönítve kell tárolni őket.. Az egyes szerződések hatálya alá tartozó sajtokat megkülönböztető jellel kell ellátni.

(5) A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának sérelme nélkül a termék raktárba kerülésekor az illetékes szerv ellenőrzéseket tart, különösen annak érdekében, hogy ellenőrizze a raktározott termékek támogatásra való jogosultságát, továbbá, hogy a szerződéses raktározás során a termékek kicserélését megakadályozza.

(6) Az ellenőrzésért felelős szerv:

a) előzetes bejelentés nélküli ellenőrzi, hogy a termékek ténylegesen a raktárban vannak-e. A kiválasztott mintának reprezentatívnak kell lennie, és ki kell terjednie a magántároláshoz nyújtott támogatási intézkedés által érintett teljes szerződéses mennyiség legalább 10 %-ára. A (3) bekezdésben megjelölt nyilvántartások vizsgálatán túl az ellenőrzés kiterjed a termékek tömegének és fajtájának fizikai ellenőrzésére és azok azonosítására. Ennek a fizikai ellenőrzésnek ki kell terjednie az előzetesen be nem jelentett ellenőrzés során ellenőrzésre kerülő mennyiség legalább 5 %-ára;

b) ellenőrzést tart annak érdekében, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a szerződéses raktározási időszak végén a termékek ténylegesen a raktárban vannak-e.

(7) Az (5) és (6) bekezdésnek megfelelően lefolytatott ellenőrzésekről jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

- az ellenőrzés napját,

- az ellenőrzés időtartamát,

- a lefolytatott eljárásokat.

A jelentést az illetékes tisztviselő írja alá, és a szerződő fél, illetve adott esetben a raktár üzemeltetője ellenjegyezi.

(8) Az ellenőrzött termékek mennyiségének legalább 5 %-át érintő szabálytalanság esetén az ellenőrzést ki kell terjeszteni az illetékes szerv által meghatározott nagyobb mintára.

Görögország az ilyen az esetekről négy héten belül értesíti a Bizottságot.

(9) Görögország rendelkezhet arról, hogy az ellenőrzés ösz- szes költségét vagy annak egy részét a szerződő fél viselje.

6. cikk

Görögország legkésőbb minden hó 10. napján közli a Bizottsággal a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt sajtkategóriákra lebontva azokat a sajtmennyiségeket, amelyekre az előző hónapban raktározási szerződést kötöttek.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 184., 1993.7.27., 1. o.

( 2 ) HL L 262., 1993.10.21., 24. o.

( 3 ) HL L 161., 1993.7.2., 48. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3393 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3393&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3393-19950201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3393-19950201&locale=hu