31990R1906[1]

A Tanács 1906/90/EGK rendelete (1990. június 26.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról

A TANÁCS 1906/90/EGK RENDELETE

(1990. június 26.)

a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1235/89/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2777/75/EGK rendelet olyan forgalmazási előírások megállapítását írja elő, amelyek elsősorban egyes baromfihús-féleségek minőség és tömeg szerinti osztályozására, csomagolására, tárolására, szállítására, kiszerelésére és jelzésére vonatkoznak;

mivel az ilyen előírások hozzájárulhatnak a baromfihús minőségének javulásához, és következésképpen elősegíthetik az ilyen hús értékesítését; mivel ezért a termelők, a kereskedők és a fogyasztók is érdekeltek az emberi fogyasztásra alkalmas baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások alkalmazásában;

mivel ezért ilyen előírásokat kell alkalmazni a kérdéses baromfihús-féleségek Közösség területén történő forgalmazásának különböző szakaszaiban; mivel azonban szükségesnek látszik továbbá az egyes baromfihús-féleségek két osztályba sorolása felépítésük és küllemük alapján; mivel ajánlatosnak látszik ugyanakkor az is, hogy a legutóbb a 88/657/EGK irányelvvel ( 3 ) módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 3. cikke (5) és (7) bekezdésének rendelkezései értelmében az ilyen előírások alkalmazási köréből kizárásra kerüljön a helyi kiskereskedelem, az értékesítés helyén végzett darabolás és csontozás, valamint az élelmiszeripar részére történő szállítás;

mivel a baromfihús címkézése a legutóbb a 89/395/EGK irányelvvel ( 5 ) módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérő szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) megállapított általános szabályok hatálya alá esik; mivel a szóban forgó termékek sajátos természetére tekintettel, valamint a fogyasztók teljesebb tájékoztatása és a kereskedelem előmozdítása érdekében a 79/112/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban meg kell állapítani egyes további követelményeket, és különösen két osztályba kell sorolni a baromfihúst összetétel szerint, meghatározva azokat a feltételeket, amelyek mellett a hús értékesítésre kínálható; mivel ugyanezen okokból kívánatos az is, hogy az alkalmazott hűtési eljárásra és a baromfitartás módjára vonatkozó adatok felhasználására csak a megállapítandó közösségi szabályokkal összhangban kerülhessen sor;

mivel a friss baromfihúst mikrobiológiai szempontból gyorsan romlandó élelmiszernek kell tekinteni; mivel ezért az ilyen baromfihús esetében az eltarthatóság ideje helyett a "fogyasztható ...-ig" jelzést kell alkalmazni a 79/112/EGK irányelv 9a. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

mivel mind a termelő, mind a fogyasztó érdekében igen fontos, hogy a harmadik országból importált baromfihús megfeleljen a közösségi előírásoknak; mivel ajánlatosnak látszik ugyanakkor kizárni a rendelet alkalmazási köréből a Közösségből exportált baromfihúst;

mivel a rendelet végrehajtására vonatkozóan részletesebb szabályokat kell megállapítani; mivel ezek a kérdések főleg technikai természetűek és valószínűsíthető, hogy gyakori módosításokra lesz szükség, a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében előírt eljárás a megfelelőbb; mivel ugyanilyen okból nélkülözhetetlennek tűnik, hogy ugyanezzel az eljárással fogadják el a rendelet egységes alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket is;

mivel célszerű megállapítani a technikailag elkerülhetetlen vízfelvétel megfelelő százalékos mértékeit, amelyeket tilos túllépni a friss, a fagyasztott, illetve a gyorsfagyasztott hasított test elsődleges feldolgozása során; mivel egységes módszerek kidolgozása szükséges az előírásoknak való megfelelés igazolására; mivel e szabályok technikai természete célszerűvé teszi, hogy a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében előírt eljárásnak megfelelően rögzítsék azokat; mivel ezért hatályon kívül kell helyezni a legutóbb a 3204/83/EGK tanácsi rendelettel ( 7 ) módosított, a fagyasztott és mélyfagyasztott csirkék, tyúkok és kakasok víztartalmára vonatkozó közös előírásokról szóló, 1976. november 23-i 2967/76/EGK tanácsi rendeletet ( 8 );

mivel minden egyes tagállamnak ki kell jelölnie a rendelet előírásainak betartásáért felelős hatóságot; mivel ennek az ellenőrző eljárásnak egységesnek kell lennie valamennyi tagállamban;

mivel minden egyes tagállamnak szankciókat kell megállapítania a rendelet előírásainak megsértése esetére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet a 2777/75/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében említett alábbi baromfifajok húsának fajtáira és kiszerelésére állapít meg közösségi szintű forgalmazási előírásokat:

- Gallus domesticus,

- kacsa,

- liba,

- pulyka,

- gyöngytyúk.

Ilyen baromfihús csak akkor hozható üzleti vagy kereskedelmi forgalomba a Közösségen belül, ha megfelel e rendelet előírásainak.

(2) Ez a rendelet csak a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadásra kerülő jegyzékben foglalt hasított testre, valamint annak húsrészeire és belsőségeire vonatkozik, a hízott libamájat is beleértve.

(3) Ezt a rendeletet nem alkalmazni

a) a Közösségből exportált baromfihúsra,

b) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 9 ) említett késleltetve zsigerelt baromfira.

(3a) A tagállamok eltérhetnek e rendelet követelményeitől abban az esetben, ha a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett, kis mennyiségű baromfihússal történő közvetlen ellátást olyan termelő végzi, aki évente 10 000 db-nál kevesebb szárnyast tenyészt.

(4) Ez a rendelet nem érinti a termékekre vonatkozó higiéniai és egészségügyi előírások betartásának biztosítására vagy az állatok, illetve a közegészségügy védelme érdekében megállapított állat-egészségügyi, egészségügyi és élelmiszerekkel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "baromfihús": olyan emberi fogyasztásra alkalmas baromfihús, amelyet hűtőkezelésen kívül nem vetettek alá kezelésnek;

2. "vágott baromfi": az 1. cikk (1) bekezdésében említett szárnyas egész teste a kivéreztetés, kopasztás és belezés utáni állapotban; azonban a vese eltávolítása nem kötelező; a kibelezett hasított test a hasüregbe visszahelyezett belsőségekkel és aprólékkal együtt, vagyis szívvel, májjal, zúzával és nyakkal vagy azok nélkül is értékesítésre kínálható;

3. "húsrész": olyan baromfihús, amelyről mérete és az összefüggő izomszövetek jellemzői alapján megállapítható, hogy a hasított test mely részéből származik;

4. "előre csomagolt baromfihús": a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételekkel összhangban kiszerelt baromfihús;

5. »friss baromfihús«: a hűtési eljárás során meg nem keményedett baromfihús, amelyet mindenkor -2 °C-nál nem alacsonyabb és 4 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten kell tartani; a tagállamok azonban ettől eltérő hőmérsékleti követelményeket is megállapíthatnak a friss baromfihús kiskereskedelmi egységekben vagy az árusító hellyel szomszédos létesítményben történő darabolására és tárolására, amennyiben a darabolás és tárolás kizárólagos célja a vevő közvetlen, helyszíni kiszolgálása;

6. "fagyasztott baromfihús": olyan baromfihús, amelyet a szokásos vágási technológia által megengedett lehető legrövidebb időn belül le kell fagyasztani, és mindenkor - 12°C-nál nem magasabb hőmérsékleten kell tartani. A 2775/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően bizonyos tűréshatárok is megállapíthatók azonban;

7. "gyorsfagyasztott baromfihús": olyan baromfihús, amelyet mindenkor - 18°C-nál nem magasabb hőmérsékleten kell tartani, az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/108/EGK tanácsi irányelvben ( 11 ) előírt tűréshatárokon belül;

8. "előrecsomagolatlan baromfihús": olyan baromfihús, amelyet csomagolás nélkül kínálnak értékesítésre a végső fogyasztó részére, vagy annak kérésére az értékesítés helyén csomagolnak be.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben meghatározott baromfihús a hasított test, illetve az adott húsrész felépítése és külleme alapján "A" vagy "B" osztályba kerül besorolásra. Az "A" osztály a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében említett eljárás alapján meghatározandó szempontoknak megfelelően további "A 1" és "A 2" alosztályból áll. Az osztályozás során különösen a hús felépítését, zsírtartalmát, valamint az esetleges sérülések és zúzódások mértékét veszik figyelembe.

(2) Baromfihús az alábbi állapotokban forgalmazható:

- friss,

- fagyasztott, vagy

- gyorsfagyasztott.

(3) Az előrecsomagolt fagyasztott vagy gyorsfagyasztott baromfihús tömeg szerint is osztályozható, amelyre vonatkozóan részletes rendelkezések elfogadására a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárással összhangban kerül sor.

4. cikk

A 2000/13/EK irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti jogszabályokban előírtakon túl az alábbiakat kell feltüntetni a fenti irányelv 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az árut kísérő kereskedelmi okmányokon:

a) az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésében említett osztály;

b) az az állapot, amelyben e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a baromfihúst forgalmazzák, valamint az ajánlott tárolási hőmérséklet.

5. cikk

(1) A 2000/13/EK irányelv összhangban elfogadott nemzeti jogszabályokban előírtakon túl a végső fogyasztók részére értékesítendő baromfihús címkézésének, kiszerelésének és reklámozásának meg kell felelnie az e cikk (3), (4), (5) és (6) bekezdésében, valamint a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott további követelményeknek is.

(2) Friss baromfihús esetében a minimális eltarthatóság idejét a "fogyasztható...-ig" jelzéssel kell helyettesíteni a 2000/13/EK irányelv 10. cikkének megfelelően.

(3) Előrecsomagolt baromfihús esetében az alábbi adatokat is fel kell tüntetni a csomagoláson vagy egy azon elhelyezett címkén:

a) az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésében említett osztály;

b) friss baromfihús esetében a teljes ár és a kiskereskedelmi egységár;

c) az az állapot, amelyben e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a baromfihúst forgalmazzák, valamint az ajánlott tárolási hőmérséklet;

d) a vágóhíd vagy darabolóüzem engedélyezési száma a 853/2004/EK rendelet 4. cikkével összhangban, kivéve ha a darabolás és a csontozás az értékesítés helyén történik az említett rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírtak szerint;

e) harmadik országból importált baromfihús esetében a származási ország feltüntetése.

(4) Amennyiben a baromfihús értékesítésére előrecsomagolás nélkül kerül sor, kivéve ha a darabolásra és csontozásra az értékesítés helyén kerül sor a 853/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírtak szerint, feltéve, hogy a darabolás és csontozás a fogyasztó kérésére és jelenlétében történik, a 2000/13/EK irányelv 14. cikkét kell alkalmazni a (3) bekezdésben említett jelölések tekintetében.

(5) A 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében említett eljárással összhangban lehet meghatározni a 2000/13/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti árumegnevezés feltüntetésére vonatkozó részletes szabályokat.

(6) Az alábbiakra vonatkozó részletes szabályok a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárással összhangban kerülnek elfogadásra:

a) az alkalmazott hűtési eljárás tetszőleges jelzése és

b) az alkalmazott tartási mód tetszőleges jelzése, valamint az ilyen jelzések rendszeres ellenőrzésének körülményei.

Ugyanezzel az eljárással összhangban határozzák meg a b) pontban említett és a tagállam kijelölt intézménye által végezhető rendszeres ellenőrzések, valamint az érintett termelőkkel szembeni függetlenségre vonatkozó garanciák nyújtásának körülményeit.

6. cikk

A 3., 4. és 5. cikktől eltérve, daraboló- és feldolgozóüzem részére történő szállítás esetén nem szükséges a baromfihús minőségi osztályba sorolása vagy az adott cikkekben említett kiegészítő adatok feltüntetése.

7. cikk

(1) A technikailag elkerülhetetlen vízfelvétel százalékos értékeit, amelyet a friss, a fagyasztott és a mélyhűtött hasított test, illetve ennek darabjai előállítása során nem szabad túllépni, továbbá az előírás betartásának ellenőrzésére szolgáló egységes módszereket a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben említett technikailag elkerülhetetlen vízfelvétel százalékos értékének jelzése ugyanennek az eljárásnak megfelelően kötelezővé is tehető.

8. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb egy hónappal a rendelet hatálybalépése előtt kijelölik a rendelet betartásának ellenőrzésében illetékes hatóságokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölésről és annak minden módosításáról tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3) Az (1) bekezdésben említett hatóságoknak az alábbiak ellenőrzéséért felelősek:

a) a baromfihúsból a forgalmazás és a szállítás egyes szakaszaiban vett reprezentatív minták;

b) harmadik országból importált baromfihúsnál a baromfihúsból a vámkezelés alkalmával vett reprezentatív minták.

9. cikk

A rendelet részletes végrehajtási szabályai, különösen a 3. cikk (1) bekezdése szerinti minőségi osztályozás szempontjai, valamint a rendelet egységes alkalmazását biztosító intézkedések elfogadása a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

10. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a rendelet megsértésének szankcionálására.

11. cikk

A tagállamok és a Bizottság e rendelet végrehajtásához szükséges valamennyi információt közlik egymással.

12. cikk

Az e rendelet 7. cikkével összhangban elfogadott intézkedések végrehajtásáig továbbra is a 2967/76/EGK rendeletet kell alkalmazni.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1991. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 128., 1989.5.11., 29. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 77. o.

( 3 ) HL L 382., 1988.12.31., 3. o.

( 4 ) HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

( 5 ) HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

( 6 ) HL L 186., 1989.6.13., 17. o.

( 7 ) HL L 315., 1983.11.15., 17. o.

( 8 ) HL L 339., 1976.12.8., 1. o.

( 9 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 22. o. A legutóbb a 2076/2005/EK rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 40., 1989.2.11., 51. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R1906 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R1906&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R1906-20060714 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R1906-20060714&locale=hu