32004R0136[1]

A Bizottság 136/2004/EK rendelete (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 136/2004/EK RENDELETE

(2004. január 22.)

a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések

(1) A 97/78/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében előírt iratellenőrzéseket e rendelet I. mellékletével összhangban kell elvégezni.

(2) A hatósági mintáknak a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt laboratóriumi ellenőrzését és elemzését e rendelet II. mellékletével összhangban kell elvégezni.

2. cikk

A termékek érkezésének bejelentése a Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány használatával

(1) A szállítmánynak a Közösség területére történő fizikai megérkezése előtt a rakományért felelős személy a III. mellékletben vagy a VI. melléklet 2. részében foglalt közös állategészségügyi beléptetési okmánnyal (KÁBO) összhangban kiállított okmány útján bejelenti a termékek érkezését azon állategészségügyi határállomás állategészségügyi személyzetének, ahova a termékeket továbbítani szándékozzák.

(2) A KÁBO-t az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályokban a bizonyítványok kiállítására vonatkozóan megállapított általános szabályokkal összhangban kell kiállítani.

(3) A KÁBO-t egy eredeti és az illetékes hatóság által e rendelet követelményei teljesítésének értekében meghatározott számú másolati példányban kell kiállítani. A rakományért felelős személynek ki kell töltenie a KÁBO 1. részét és el kell juttatnia az állat-egészségügyi határállomás állat-egészségügyi személyzetéhez.

(4) Az (1) és (3) bekezdés sérelme nélkül a KÁBO-ban szereplő információkat a szállítmány által érintett illetékes hatóságok beleegyezésével távközlési vagy más elektronikus adatátviteli rendszer segítségével előzetesen is be lehet jelenteni. Ebben az esetben az elektronikus formában átadott információknak meg kell egyezniük a KÁBO-minta 1. részében megadandó információkkal.

3. cikk

Az állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után követendő eljárások

(1) A 97/78/EK irányelv 4. cikkében előírt állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzése után a KÁBO 2. részét az állat-egészségügyi határállomásért felelős hatósági állatorvos felelősségére kell kitölteni. A KÁBO-t ez a hatósági állatorvos vagy az előző felügyelete alatt álló másik hatósági állatorvos írja alá a szállítmány állat-egészségügyi vámkezelésének elvégzése céljából.

Azon állat-egészségügyi határállomások esetében, amelyek a 93/352/EGK bizottsági határozattal ( 1 ) összhangban halak behozatalát ellenőrzik, a kijelölt hatósági tisztviselő végezheti el a hatósági állatorvos feladatait, beleértve a KÁBO kitöltését és aláírását is.

(2) Az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett szállítmányokra vonatkozó KÁBO eredeti példányát a megfelelően kitöltött és aláírt 1. rész és 2. rész együttesen képezi.

(3) A hatósági állatorvos vagy a rakományért felelős személy a KÁBO eredeti példányának benyújtásával vagy elektronikus úton értesíti a szállítmány állat-egészségügyi vámkezelését az (1) bekezdésben előírtak szerint végző állat-egészségügyi határállomás vámhatóságait.

- Az állat-egészségügyi vámkezelés9 elvégzését követően a KÁBO eredeti példánya az első rendeltetési létesítményig kíséri a szállítmányt.

- Az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa megőrzi a KÁBO egyik példányát.

- A hatósági állatorvos a KÁBO egyik példányát továbbítja a rakományért felelős személynek.

(4) A hatósági állatorvos az eredeti állat-egészségügyi bizonyítványt vagy a harmadik ország által kiállított és a szállítmányt kísérő eredeti dokumentumokat, valamint a KÁBO egy másolatát legalább három évig megőrzi. A Közösségen kívüli végső rendeltetési helyre szánt termékek szállítmányainak tranzitja, vagy a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése vagy 13. cikke szerint engedélyezett vámraktárban végzett tárolása esetén azonban a szállítmányt érkezéskor kísérő eredeti állat-egészségügyi dokumentumok a szállítmánnyal tovább haladnak, és e dokumentumoknak csak a másolatait kell az állat-egészségügyi határállomáson megőrizni.

4. cikk

Az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett, de továbbra is vámfelügyelet alatt álló termékek szállítmányainak esetében követendő eljárások

(1) Amennyiben a szállítmányokon az állat-egészségügyi határállomáson a 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint elvégezték az állat-egészségügyi vámkezelést, de továbbra is vámfelügyelet alatt maradnak és azokat egy későbbi időpontban bocsátják szabad forgalomba, a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

(2) A KÁBO eredeti példánya mindaddig kíséri a szállítmányt, amíg a szállítmány egy vagy több létesítményen keresztül vámfelügyelet alatt marad, és amíg a rakományért felelős személy a vámkezelést nem kéri.

(3) Az első vámkezeléshez a rakományért felelős személy bemutatja a KÁBO eredeti példányát az azon létesítményért felelős vámhivatalnak, ahol a szállítmány található. Az illetékes hatóság engedélyével ez elektronikus úton is történhet.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott módon kérték a vámkezelést, a létesítmény üzemeltetője:

a) megőrzi a szállítmányt kísérő KÁBO egy másolatát;

b) feljegyzi a szállítmány átvételének időpontját; és

c) feljegyzi a vámkezelés időpontját, illetve a vámkezelések időpontját, ha a szállítmányt az 5. cikkben előírtak szerint részekre osztják.

5. cikk

A vámfelügyelet alatt álló szállítmányok részekre osztása esetén követendő eljárás

(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett szállítmányt részekre osztják, a KÁBO eredeti példányát be kell mutatni az azon létesítményért felelős illetékes vámhatóságoknak, ahol a szállítmányt felosztották. A KÁBO egy példányának azon létesítményben kell maradnia, ahol a szállítmányt felosztották.

(2) Az (1) bekezdés szerint a létesítményért felelős illetékes hatóság a KÁBO eredeti példányáról hitelesített másolatot adhat ki, hogy az a szállítmány egyes részeit tovább kísérje, amelyen fel kell tüntetni a felülvizsgált mennyiségre vagy tömegre vonatkozó információkat.

Az illetékes hatóság előírhatja azon létesítmény üzemeltetője számára, ahol a szállítmányt felosztották, hogy vezessen nyilvántartást a szállítmány különböző részei nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

A nyilvántartásokat és a KÁBO másolatait három évig meg kell őrizni.

6. cikk

Az egyéb érintett szolgálatok tevékenységének összehangolása

Annak biztosítása érdekében, hogy a Közösségbe belépő összes állati eredetű terméken elvégezzék az állat-egészségügyi ellenőrzést, az illetékes hatóság és az egyes tagállamok hatósági állatorvosai összehangolják tevékenységüket az egyéb érintett szolgálatokkal az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó valamennyi vonatkozó információ összegyűjtése érdekében. Ez különösen a következőkre vonatkozik:

a) a vámszervek számára elérhető információk;

b) a hajók, vonatok vagy repülőgépek árujegyzékeiben szereplő információk;

c) a közúti, vasúti, kikötői vagy repülőtéri üzemeltetők számára elérhető egyéb információforrások.

7. cikk

Hozzáférés az adatbázisokhoz és az informatikai rendszerek integrálása

A 6. cikk alkalmazásában az illetékes hatóságnak hozzáférést kell biztosítani a vámszervek számára elérhető adatbázisokhoz vagy azok megfelelő részeihez.

A megfelelő adatvédelemre is figyelemmel az illetékes hatóság által használt informatikai rendszereket az információ átvitelének felgyorsítása érdekében, amennyiben lehetséges és célszerű, integrálni kell a vámszervek, valamint a piaci szereplők informatikai rendszereivel.

8. cikk

Az utazók poggyászának részét képező vagy csomag formájában magánszemélyeknek küldött termékekre vonatkozó egyedi szabályok

Az utazók poggyászának részét képező vagy kisméretű csomag formájában magánszemélyeknek küldött termékeknek meg kell felelniük a 206/2009/EK bizottsági rendeletben ( 2 ) meghatározott követelményeknek.

9. cikk

Bizonyos növényi termékek állat-egészségügyi ellenőrzése

(1) A tagállamok az V. mellékletben felsorolt engedéllyel rendelkező országokból származó IV. mellékletben felsorolt növényi termékeket alávetik az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett iratellenőrzésnek, és adott esetben az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett laboratóriumi ellenőrzéseknek, valamint a 97/78/EK irányelv III. mellékletében meghatározott egyéb fizikai ellenőrzéseknek.

(2) A 97/78/EK irányelv és e rendelet követelményeit az e rendelet IV. mellékletében felsorolt összes olyan növényi termékre alkalmazni kell, amelyek különösen a származási vagy későbbi rendeltetési helyük révén fertőző vagy járványos állatbetegségek terjesztésének kockázatát eredményezhetik.

10. cikk

Elektronikus bizonyítványok alkalmazása

A KÁBO előállítása, használata, továbbítása és tárolása az e rendeletben leírt különböző helyzetekben az illetékes hatóság mérlegelése szerint elektronikus úton is történhet.

10a. cikk

Az elektronikus KÁBO kitöltésére vonatkozó követelmények

(1) Elektronikus KÁBO használata esetén azt a TRACES rendszerben kell kitölteni az alábbi követelmények maradéktalan teljesülése mellett:

a) a KÁBO megfelel a VI. melléklet 2. részében meghatározott mintának;

b) a KÁBO-t a rakományért felelős vállalkozó elektronikus aláírásával látta el;

c) a KÁBO-t az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa vagy a felügyelete alatt álló másik hatósági állatorvos fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással látta el;

d) a KÁBO-n szerepel azon kiállító illetékes hatóság fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzője, amelyhez az állategészségügyi határállomás hatósági állatorvosa vagy az előbbi felügyelete alatt álló másik hatósági állatorvos tartozik;

e) a KÁBO-t a TRACES rendszer egy fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus bélyegzővel látta el.

(2) Az (1) bekezdésben említett valamennyi műveletet minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/13/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT IRATELLENŐRZÉSEK

A következő szabályokat kell alkalmazni a harmadik országokból származó termékeknél végzett iratellenőrzésekre:

1. Az illetékes hatóságnak minden egyes szállítmányra vonatkozóan meg kell erősítenie az áru szándékolt vámjogi sorsát.

2. A harmadik országokból származó termékekből álló szállítmányokat kísérő és az állat-egészségügyi határállomáson bemutatott valamennyi állat-egészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványt vagy okmányt ellenőrizni kell, adott esetben annak megerősítése érdekében:

a) hogy a bizonyítvány vagy okmány eredeti;

b) hogy az a Közösségbe, illetve nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamba irányuló kivitelre feljogosított harmadik országra vagy harmadik ország ilyen részére vonatkozik;

c) hogy annak formája és tartalma megfelel az érintett termékre és harmadik országra, illetve nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamra vonatkozóan meghatározott mintának;

d) hogy megfelel a 2002/99/EK tanácsi irányelv ( 3 ) IV. mellékletében a bizonyítványok kiállítására vonatkozóan megállapított általános elveknek;

e) hogy azt teljes egészében kitöltötték;

f) hogy az a Közösségbe, vagy nem harmonizált termékek esetében az érintett tagállamba irányuló kivitelre feljogosított, vagy e célból nyilvántartásba vett létesítményre vagy hajóra vonatkozik;

g) hogy azt a hatósági állatorvos, vagy adott esetben a hatóság képviselője aláírta, és azon olvasható módon és nyomtatott betűvel szerepel az illető neve és beosztása, valamint, hogy a harmadik ország hivatalos egészségügyi pecsétje és a hivatalos aláírás a bizonyítvány nyomtatásától eltérő színű, illetve elektronikus bizonyítványok esetében az aláírás és a pecsét biztonságos rendszer használatával készült;

h) hogy a KÁBO 1. részét helyesen töltötték ki, és az abban szereplő információk megfelelnek a szállítmányt kísérő egyéb vonatkozó hivatalos okmányokban szereplő információkkal.

II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT LABORATÓRIUMI ELLENŐRZÉSEK

A következő szabályokat kell alkalmazni a termékek laboratóriumi vizsgálatára:

1. A tagállamoknak a behozatalra bemutatott termékek szállítmányaira monitoring tervet kell alkalmazniuk, amelynek célja a közösségi jogszabályok vagy megfelelő esetben a nemzeti szabályok betartásának ellenőrzése, és különösen a szermaradványok, kórokozók, illetve az emberekre, állatokra vagy a környezetre nézve veszélyes egyéb anyagok kimutatása. E monitoring terveknek a termékek jellegén és az általuk jelentett kockázaton kell alapulniuk, figyelembe véve valamennyi lényeges paramétert, mint például a beérkező szállítmányok gyakoriságát és számát, valamint a korábbi ellenőrzések eredményeit.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett monitoring tervek keretében szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeznek, és közvetlen köz- vagy állat-egészségügyi veszély gyanúja nem áll fenn, a vizsgált szállítmányt a laboratóriumi eredmények rendelkezésre állása előtt szabad forgalomba lehet bocsátani. A szállítmányt kísérő KÁBO-t minden esetben megfelelő megjegyzéssel kell ellátni, és a rendeltetési hely illetékes hatóságát a 97/78/EK irányelv 8. cikkével összhangban értesíteni kell.

3. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatokat rendellenességek gyanúja, rendelkezésre álló értesülések, az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerből (RASFF) származó előzetes értesítés vagy egy védőintézkedés alapján végzik el, és a vizsgálat közvetlen vagy azonnali állat- vagy közegészségügyi kockázatot jelentő anyagra vagy kórokozóra vonatkozik, az állat-egészségügyi határállomásért felelős és a vizsgálatokat elvégző hatósági állatorvosnak vagy az illetékes hatóságnak a laboratóriumi vizsgálatok kielégítő eredményeinek megérkezéséig vissza kell tartania a szállítmányt az állat-egészségügyi vámkezeléstől és szabad forgalomba bocsátástól. Ez idő alatt a szállítmány a hatóságok ellenőrzése alatt és a hatósági állatorvos vagy a kijelölt hatósági tisztviselő felügyelete alatt az állat-egészségügyi ellenőrzéseket elvégző állat-egészségügyi határállomáson marad.

4. Valamennyi tagállam havonta értesíti a Bizottságot az állat-egészségügyi határállomáson elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kedvező vagy kedvezőtlen eredményeiről.

III. MELLÉKLET

A KÖZÖS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BELÉPTETÉSI OKMÁNY (KÁBO)

Magyarázat a KÁBO bizonyítványhoz ( 4 )

Általános:

Az állat-egészségügyi határállomáson bemutatott minden szállítmányhoz külön dokumentumot kell kitölteni, függetlenül attól, hogy a bemutatott szállítmány megfelel az EU követelményeinek és szabad forgalombahozatalra szánják, vagy a szállítmányt ellenőrzött továbbításra szánják, vagy azok az EU követelményeinek nem megfelelő szállítmányok és azokat átrakodásra vagy árutovábbításra szánják, vagy azokat vámszabad területen, vámszabad raktárakban vagy vámraktárakban helyezik el, vagy hajóellátóknak szánják. Az ellenőrzött továbbítás a 97/78/EK irányelv 8. cikkében megállapított feltételek szerint elfogadott, de a meghatározott végső rendeltetési hely eléréséig - általában további kezelés céljából - állat-egészségügyi ellenőrzés alatt maradó szállítmányokra vonatkozik.

A megadott ISO-kódok a két betűből álló szabványos nemzetközi országjelölések.

1. rész

Ezt a részt a 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott bejelentőnek vagy a rakományért felelős személynek kell kitöltenie. A megjegyzések a megfelelő számú rovatra vonatkoznak.

1. rovatFeladó/exportőr: Adja meg a szállítmányt (a harmadik országban) feladó kereskedelmi szervezetet!
2. rovatÁllat-egészségügyi határállomás. Ha ez az információ nincs előnyomtatva az okmányon, töltse ki! A KÁBO hivatkozási száma a bizonyítványt kiállító állat-egészségügyi határállomás által adott egyedi hivatkozási szám (a 25. rovatban megismételve). Az ANIMO egység száma az állat-egészségügyi határállomás egyedi száma, amely a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások Hivatalos Lapban közzétett jegyzékében az állat-egészségügyi határállomások neve mellett szerepel.
3. rovatCímzett: Adja meg a harmadik országban kiadott bizonyítványon megadott személy vagy kereskedelmi szervezet címét! Amennyiben ez nem szerepel a bizonyítványon, a vonatkozó kereskedelmi okmányokon szereplő címzett adható meg.
4. rovatA rakományért felelős személy (ügynök vagy bejelentő is): A 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott személy, aki a szállítmányért annak állat-egészségügyi határállomáson történő bemutatásakor felelős, és aki az importőr nevében az illetékes hatóságoknak a szükséges nyilatkozatokat megteszi: adja meg a nevét és a címét!
5. rovatImportőr: Az importőrnek nem kell jelen lennie az állat-egészségügyi határállomáson: adja meg a nevét és a címét! Ha az importőr és az ügynök megegyezik, a „lásd a 4. rovatot” szöveget kell beírni.
6. rovatSzármazási ország: Az az ország, ahol a végterméket előállították, gyártották vagy csomagolták.
7. rovatFeladás helye szerinti ország: Az az ország, ahol a szállítmányt az EU-ba történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták.
8. rovatAdja meg az EU-ban található szállítási címet! Ez a megfelelő (19. rovat) és nem megfelelő (22. rovat) termékekre egyaránt vonatkozik.
9. rovatAdja meg a szállítmány állat-egészségügyi határállomásra történő megérkezésének becsült időpontját!
10. cikkÁllat-egészségügyi bizonyítvány/okmány: Kiállítás dátuma: Az a dátum, amikor a bizonyítványt/okmányt a hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság aláírta. Szám: Adja meg a bizonyítvány egyedi hivatalos számát! Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett létesítményből vagy hajóról származó termékek esetében az esettől függően adja meg az engedély-/nyilvántartási számot! Embriók, petesejtek vagy műszalmák esetében adja meg az engedélyezett gyűjtő munkacsoport azonosító számát!
11. rovatAdja meg az érkezési szállítóeszköz valamennyi adatát: repülőgépek esetén a járatszámot és a légi fuvarlevél számát, hajók esetén a hajó nevét és a hajórakjegy számát, közúti járművek esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszámát, vasúti szállítás esetén a vonat azonosítóját és a vagon számát!
12. rovatAz áruk jellege: Adja meg az állatfajt, a termékeken végzett kezelést és a rakományt alkotó csomagok számát és típusát, pl. 50 db 2 kg-os doboz, vagy a konténerek számát! Jelölje meg a megfelelő szállítási hőmérsékletet!
13. rovatKN-kód: Adja meg a legutóbbi módosítás szerinti 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódnak (KN-kód) legalább az első négy számjegyét! E kódokat a 2002/349/EK bizottsági határozat is felsorolja (és egyenértékűek a HR-kódokkal). Kizárólag halászati termékek esetében, amelyeknél egyetlen, több árukódnak megfelelő tartalommal rendelkező szállítmányhoz egyetlen bizonyítványt tartozik, a további kódok adott esetben bejegyezhetők a KÁBO-ba.
14. rovatBruttó tömeg: Teljes tömeg kg-ban. Ez a tömeg a termékek teljes tömege a közvetlen csomagolásukkal és az összes csomagolóanyaggal, de a szállító konténer és egyéb szállító felszerelések nélkül.
15. rovatNettó tömeg: A tényleges termék tömege kg-ban, a csomagolás nélkül. Ez a tömeg a termékek saját tömege a közvetlen csomagolásuk vagy bármilyen csomagolóanyag nélkül. Amennyiben a tömeg megadása nem alkalmazható, egységeket kell használni, pl. 100 db X ml térfogatú spermát tartalmazó műszalma, vagy 3 biológiai törzs/embrió.
16. rovatAdott esetben adja meg az összes plomba és konténer azonosító számát!
17. rovatÁtrakodás. Ezt a rovatot akkor kell alkalmazni, ha a szállítmányt nem ezen az állat-egészségügyi határállomáson keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő közösségi/EGT állat-egészségügyi határállomáson keresztül történő behozatal, vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják. Az ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot!
18. rovatÁrutovábbítás: Az EU követelményeinek meg nem felelő szállítmányokra vonatkozik, amelyeket az EU-n/EGT-tagállamon keresztül, közúton, vasúton vagy vízi úton egy harmadik országba szállítanak.
Kilépési állat-egészségügyi határállomás: Azon állat-egészségügyi határállomás neve, ahol az állatok el fogják hagyni az EU-t. ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot!
19. rovatMegfelelő termékek: Minden termék, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátás céljából mutatnak be, beleértve a megfelelő, de ellenőrzött továbbítási eljárásnak alávetett termékeket, valamint az állat-egészségügyi vámkezelésen átesett és szabad forgalomba bocsátásra megfelelő termékeket, amelyeket vámellenőrzés alatt tárolnak és vámkezelésüket egy későbbi időpontban végzik el, vagy abban a vámhivatalban, ahová az állat-egészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen.
Nem megfelelő termékek: Azon termékek, amelyek nem felelnek meg az EU követelményeinek, és amelyeket vámszabad területekre, vámszabad raktárakba, vámraktárakba, hajóellátóknak, hajókra vagy harmadik országba történő árutovábbításra szánnak.
20. rovatAz újrabehozatal olyan EU-ból származó szállítmányokra vonatkozik, amelyek elfogadását vagy harmadik országba történő beléptetését megtagadták, és azokat az EU-ban található származási
21. rovatBelső piac: Ez a rovat azon szállítmányokra vonatkozik, amelyeket az egységes piacon történő forgalomba hozatal céljából mutatnak be. Jelölje meg azt a kategóriát, amelyre a szállítmányt bemutatják! Ez a rovat azon szállítmányokra is vonatkozik, amelyek a szabad forgalomba bocsátásra megfelelő minősítést eredményező állat-egészségügyi vámkezelés elvégzését követően vámellenőrzés mellett tárolhatók, és azokon a vámkezelést egy későbbi időpontban végzik el, vagy abban a vámhivatalban, ahová az állat-egészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen.létesítménybe visszaküldik.
22. rovatEzt a rovatot minden olyan nem megfelelő termékre vonatkozóan ki kell tölteni, amelyek esetében a szállítmányt állat-egészségügyi ellenőrzés mellett vámszabad területre, vámszabad raktárba, vámraktárba vagy hajóellátóknak szállítják és ott tárolják.
NB
a 18. és 22. rovat kizárólag állat-egészségügyi eljárásokra vonatkozik.
23. rovatAláírás: Az aláírás arra iskötelezi az aláírót, hogy visszafogadja az árutovábbításban résztvevő olyan szállítmányokat, amelyek beléptetését egy harmadik ország megtagadta.

2. rész

Ezt a részt kizárólag a hatósági állatorvos vagy a (93/352/EGK határozat szerinti) kijelölt hatósági tisztviselő töltheti ki.

A 38-41 rovat esetén a feketétől eltérő színt kell használni.

24. rovatElőző KÁBO: Amennyiben korábban már állítottak ki KÁBO-t, adja meg annak a bizonyítványnak a sorozatszámát!
25. rovatEz a rovat a bizonyítványt kiállító állat-egészségügyi határállomás által adott egyedi hivatkozási számra vonatkozik, amely megegyezik a 2. rovatban szereplő számmal.
26. rovatIratellenőrzés. Minden szállítmány esetén ki kell tölteni.
27. rovatJelölje meg a „plombaellenőrzés” rovatot, ha a konténereket nem nyitják ki, csak a plombát ellenőrzik a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint!
28. rovatFizikai ellenőrzések:
A csökkentett gyakoriságú ellenőrzés a 94/360/EGK bizottsági határozatban megállapított rendszerre utal, amely esetben a szállítmányt fizikai ellenőrzésre nem választják ki, hanem azt kizárólag az iratellenőrzés és az azonossági vizsgálat elvégzésével kielégítően ellenőrzöttnek tekintik.
Az „Egyéb” a következőkre vonatkozik: újrabehozatali eljárás, ellenőrzött továbbítási eljárás, átrakodás, árutovábbítás, vagy a 12. és 13. cikk szerinti eljárások. Ezekre a rendeltetésekre a többi rovat alapján lehet következtetni.
29. rovatAdja meg azon anyag vagy kórokozó kategóriáját, amelyre vonatkozóan vizsgálati eljárást végeznek! A „Szúrópróbaszerűen” olyan mintavételt jelent, amely esetben a szállítmányt nem tartóztatják fel az eredmények rendelkezésre állásáig; ebben az esetben a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságot ANIMO-üzenet útján értesíteni kell (lásd a 97/78/EK irányelv 8. cikkét). A „Gyanú alapján” azon eseteket jelenti, amikor a szállítmányt a kedvező eredmények rendelkezésre állásáig feltartóztatják, vagy azt az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerből (RASFF) származó előzetes értesítés miatt, vagy egy hatályban levő védőintézkedés miatt vizsgálatnak vetik alá.
30. rovatMegfelelő esetben töltse ki az átrakodásra való alkalmasság megjelölésével! Akkor kell kitölteni, ha a szállítmányt nem ezen az állat-egészségügyi határállomáson keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő közösségi/EGT állat-egészségügyi határállomáson keresztül történő behozatal, vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják. Lásd a 97/78/EK irányelv 9. cikkét és a 2000/25/EK bizottsági határozatot (1). Az ANIMO egység száma – lásd a 2. rovatot!
31. rovatÁrutovábbítás: Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha megengedett az EU követelményeinek nem megfelelő szállítmányoknak az EU-n/megfelelő EGT-tagállamon keresztül közúton, vasúton vagy vízi úton egy harmadik országba történő szállítása. Az árutovábbítást állat-egészségügyi ellenőrzés mellet, a 97/78/EK irányelv 11. cikkével és a 2000/208/EK határozattal összhangban kell végrehajtani.
32. rovatEzt a rovatot minden olyan szállítmány esetén ki kell tölteni, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátásra elfogadtak. (Olyan szállítmányok esetében is használni kell, amelyek megfelelnek az EU követelményeinek, de vámkezelésüket pénzügyi okokból nem végzik el azonnal az állat-egészségügyi határállomáson, hanem azokat vámellenőrzés mellett vámraktárban tárolják, vagy vámkezelésük később és/vagy egy máshol található rendeltetési helyen történik.)
33. és 34. rovatE rovatokat akkor kell használni, ha a szállítmányok az állat-egészségügyi szabályok alapján nem fogadhatók el szabad forgalomba bocsátásra, hanem fertőzési veszélyt jelentő anyagnak minősülnek és állat-egészségügyi, valamint vámellenőrzés mellett a 97/78/EK irányelvben meghatározott ellenőrzött rendeltetési helyek egyikére szállítják azokat. Vámszabad területre, vámszabad raktárakba vagy vámraktárakba csak akkor vihetők be, ha a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében megállapított követelmények teljesülnek.
33. rovatEzt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányokat elfogadták, de azokat a 97/78/EK irányelv 8. vagy 15. cikkével összhangban ellenőrzés mellett egy meghatározott rendeltetési helyre kell továbbítani.
34. rovatEzt a rovatot valamennyi nem megfelelő szállítmány esetében használni kell, amelyeket a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban engedélyezett raktárakba történő szállításra, vagy ott történő tárolásra, vagy a 13. cikke szerint engedélyezett üzemeltetőkhöz történő szállításra szánnak.
35. rovatEgyértelműen jelölje a behozatal megtagadását követően alkalmazandó eljárást! Adja meg a javasolt intézkedés befejezésének időpontját! Adott esetben adja meg az átalakító létesítmény címét a 37. rovatban! A megtagadás vagy az átalakításra vonatkozó döntés után a további intézkedések határidejét szintén fel kell jegyezni a „nyomon követési tevékenységek nyilvántartásában”.
36. rovatA megtagadás okai: Adott esetben a lényeges információk megadására használható. Jelölje meg a megfelelő rovatot! A 7. pont a 8. és 9. pont alá nem tartozó higiéniai hiányosságokra vonatkozik, beleértve a hőmérséklet szabályozására vonatkozó szabálytalanságokat, a rothadást és a piszkos termékeket.
37. rovatAdja meg valamennyi rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további állat-egészségügyi ellenőrzése szükséges, azaz a 33. rovat esetében: Ellenőrzött továbbítás; a 34. rovat esetében: Vámraktározási eljárás; a 35. rovat esetében: Átalakítás vagy megsemmisítés.
38. rovatEzt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányra rögzített eredeti plombát a konténer kinyitásakor eltávolítják. Az ilyen célra felhasznált összes plombáról összesített jegyzéket kell vezetni.
39. rovatAz állat-egészségügyi határállomás vagy az illetékes hatóság hivatalos pecsétjének helye.
40. rovatAz állatorvos, vagy a kizárólag halakat kezelő kikötők esetében a 93/352/EK határozatban meghatározottak szerinti kijelölt hatósági tisztviselő aláírása.
41. rovatEzt a rovatot az EU-ból történő kilépés helye szerinti tranzit állat-egészségügyi határállomásnak kell kitöltenie, amikor a szállítmányokat árutovábbítás keretében az EU-n keresztül szállítják és a 2000/208/EK határozatban meghatározottak szerint a kilépéskor ellenőrzik. Árutovábbítás hiányában ez a rovatot adott esetben kiegészítő megjegyzések feljegyzésére is használható, például az el nem távolított gerincoszlopra vagy a kifizetett díjakra vonatkozóan.
42. rovatA vámszervek használatára szolgál a vonatkozó információk feljegyzéséhez (pl. a T1 vagy T5 vámbizonyítvány száma), amennyiben a szállítmányok meghatározott ideig vámellenőrzés alatt maradnak. Ezen információkat rendszerint az állatorvos aláírása után jegyzik fel.
43. rovatEzt a rovatot akkor kell használni, ha az eredeti KÁBO bizonyítványnak egy bizonyos helyen kell maradnia és további KÁBO bizonyítványokat kell kiállítani.
(1) HL L 9., 2000.1.13., 27. o.

IV. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT NÖVÉNYI TERMÉKEK JEGYZÉKE

Állat-egészségügyi ellenőrzések tárgyát képező növényi termékek:

1. Szalma

2. Széna

V. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ORSZÁGOK JEGYZÉKE

ISO-kódOrszág
AUAusztrália
BYBelarusz (1)
CAKanada
CHSvájc
CLChile
GLGrönland
ISIzland
NZÚj-Zéland
RSSzerbia (2)
UAUkrajna (1)
USAmerikai Egyesült Államok
ZADél-Afrika (kivéve a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó járványügyi ellenőrzés alatt álló területnek az Észak- és Kelet-Transvaal állat-egészségügyi régióban, a Natal állat-egészségügyi régió Ingwavuma körzetében, valamint a Botswanával határos terület 28. hosszúsági foktól keletre található részét)
(1) Kizárólag égetésre szánt pelletált szalma, amelyet a 2913/92/EGK rendelet (HL L 302.1992.10.19., 1. o.) 4. cikke (16) bekezdésének b) pontjában előírt, tranzitszállítmányokra vonatkozó vámeljárás keretében szállítanak, és a TRACES rendszerben megfelelően nyomon követnek a belépés helye szerinti jóváhagyott állat-egészségügyi határállomásról a rendeltetési hely szerinti üzembe való belépésig, ahol elégetésre kerül.
(2) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás 135. cikkében meghatározottak szerint (HL L 278., 2013.10.18., 16. o.).

VI. MELLÉKLET

1. RÉSZ

Magyarázat a termékekre vonatkozó közös állategészségügyi beléptetési okmányhoz - 2. minta (KÁBO-P2)

Általános

Az 1. részt a 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott bejelentőnek vagy a rakományért felelős személynek kell kitöltenie.

A II. és a III. részt a hatósági állatorvosnak vagy a (93/352/EGK határozat szerinti) kijelölt hatósági tisztviselőnek kell kitöltenie.

Az ebben a részben meghatározott bejegyzések képezik a KÁBO-P2 elektronikus változatának adatszótárait.

Az elektronikus KÁBO-P2 nyomtatott példányain szerepelnie kell egy, az elektronikus verzióra mutató hiperhivatkozást tartalmazó egyedi, géppel olvasható optikai címkének.

Az I.20-I.25. rovatok és a II.9-II.16. rovatok közül egyet-egyet meg kell jelölnie; az egyes rovatoknál be kell jelölnie egy választási lehetőséget.

Azoknál a rovatoknál, ahol több lehetőség közül lehet választani, a KÁBO-P2 elektronikus változatán csak az Ön által kiválasztott lehetőség(ek) fog(nak) megjelenni.

A nem kötelezően kitöltendő rovatok tartalma áthúzott szövegként fog megjelenni.

A KÁBO-P2 mintán található rovatsorok, ezen rovatok mérete és alakja tájékoztató jellegű.

A szükséges helyeken a pecsét elhelyezését annak elektronikus megfelelője, az elektronikus bélyegző jelzi.

I. RÉSZ – A SZÁLLÍTMÁNY LEÍRÁSA
RovatLeírás
I.1Feladó/exportőr
Adja meg a szállítmányt feladó (harmadik országbeli) kereskedelmi szervezetet.
I.2.KÁBO hivatkozási száma
A TRACES által a szállítmányhoz hozzárendelt egyedi alfanumerikus kód (a II.2. és a III.2. rovatban megismételve).
I.3.Helyi hivatkozás
Adja meg az illetékes hatóság által kiadott egyedi alfanumerikus kódot.
I.4.Állategészségügyi határállomás
Válassza ki az állategészségügyi határállomás (ÁEH) nevét.
Egy nem megfelelő szállítmányra vonatkozóan kiállításra kerülő következő KÁBO esetében adja meg azon vámszabad terület, vámszabad raktár vagy vámraktár felügyeletéért felelős TRACES-egység nevét, ahova a szállítmányt szállítják és ahol azt tárolni fogják.
I.5.Az állategészségügyi határállomás kódja
Az állategészségügyi határállomásnak a TRACES által generált egyedi alfanumerikus kódja.
I.6.Címzett/importőr
Adja meg a harmadik országban kiadott bizonyítványon megadott személy vagy kereskedelmi szervezet címét! Amennyiben ez nem szerepel a bizonyítványon, a vonatkozó kereskedelmi okmányokon szereplő címzett adható meg.
I.7.Rendeltetési hely
Adja meg az uniós szállítási címet. Ez a megfelelő és a nem megfelelő árukra egyaránt vonatkozik (lásd az I.19. rovatot).
I.8.A rakományért felelős vállalkozó
A 97/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott személy (ügynök vagy bejelentő is), aki a szállítmányért annak állategészségügyi határállomáson történő bemutatásakor felelős, és aki az importőr nevében az illetékes hatóságok felé a szükséges nyilatkozatokat megteszi: adja meg e személy nevét és címét!
I.9.Kísérő okmányok
Állategészségügyi bizonyítvány/okmány:
Kiállítás dátuma: az a dátum, amikor a bizonyítványt/okmányt a hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság aláírta.
Szám: adja meg a bizonyítvány egyedi hatósági számát! Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett létesítményből vagy hajóról származó termékek esetében az esettől függően adja meg a létesítmény vagy hajó nevét és engedély-/nyilvántartási számát! Embriók, petesejtek vagy műszalmák esetében adja meg az engedélyezett gyűjtő munkacsoport azonosító számát!
A kereskedelmi okmány hivatkozási száma: a légi fuvarlevél száma, a hajórakjegy száma, illetve a vonat vagy közúti jármű kereskedelmi száma.
I.10.Előzetes értesítés
Adja meg a szállítmány kijelölt állategészségügyi határállomásra történő megérkezésének várható dátumát és időpontját!
I.11.Származási ország
Az az ország, ahol a végterméket előállították, gyártották vagy csomagolták.
I.12.Tárgytalan.
I.13.Szállítóeszköz
Adja meg az érkezési szállítóeszköz valamennyi adatát: repülőgépek esetén a járatszámot, hajók esetén a hajó nevét, közúti járművek esetén a jármű és adott esetben a pótkocsi rendszámát, vasúti szállítás esetén a vonat azonosítóját és a vagon számát!
I.14.Feladás szerinti ország
Az a harmadik ország, ahol a szállítmányt az Unióba történő szállítás céljából a végső szállítóeszközbe berakodták.
I.15.Származási létesítmény
Ez a rovat a származási létesítmény(ek) nevének és címének (utca, település és régió/tartomány/állam, esettől függően), valamint országának és ISO-országkódjának feltüntetésére használható.
Adott esetben tüntesse fel a nyilvántartási számot vagy az engedélyszámot!
I.16.Szállítási feltételek
Válassza ki a megfelelő szállítási hőmérsékletet!
I.17.Konténerszám/plombaszám
Adott esetben adjon meg minden plomba- és konténerazonosító számot.
Hatósági plomba esetén adja meg a hatósági bizonyítványban feltüntetett, hatóságilag kiadott plombaszámot, és jelölje meg a „Hatósági plomba” jelölőnégyzetet, vagy hivatkozzon a kísérő okmányokon szereplő bármely egyéb plombára.
I.18.A következő célokra tanúsítva
Jelölje meg azt a kategóriát, amelyre a szállítmányt bemutatják: emberi fogyasztás, takarmány, gyógyszerészeti felhasználás, ipari felhasználás vagy egyéb.
I.19.Az áruk megfelelősége
Jelölje be a „megfelelő” négyzetet minden olyan termék esetében, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátás céljából mutatnak be, beleértve a megfelelő, de ellenőrzött továbbítási eljárásnak alávetett termékeket, valamint az állategészségügyi vámkezelésen átesett és szabad forgalomba bocsátásra megfelelő termékeket, amelyeket vámellenőrzés alatt tárolnak és vámkezelésüket egy későbbi időpontban végzik el vagy abban a vámhivatalban, ahová az állategészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen.
Jelölje be a „Nem megfelelő” négyzetet azon termékek esetében, amelyek nem felelnek meg az uniós követelményeknek, és amelyeket vámszabad területekre, vámszabad raktárakba, vámraktárakba, hajóellátóknak, hajókra vagy harmadik országba történő árutovábbításra szánnak (lásd a 22. és a 24. rovatot).
I.20.Átrakodásra
Jelölje be ezt a rovatot, ha a szállítmányt nem ezen az ÁÉH-n keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő uniós/EGT-beli ÁEH-n keresztül történő behozatal vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják.
Adja meg a második és a további ÁEH nevét és annak a TRACES által generált egyedi alfanumerikus kódját, illetve a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-országkódját.
I.21.Tárgytalan.
I.22.Árutovábbításra
Jelölje be ezt a rovatot az uniós követelményeknek meg nem felelő azon szállítmányok esetében, amelyeket adott uniós/EGT-tagállamon keresztüli közúti, vasúti vagy vízi úton történő szállítás útján egy harmadik országba szánnak.
Tüntesse fel annak az ÁEH-nak a nevét, ahol a termékek el fogják hagyni az EU-t (kiléptető ÁEH), valamint a TRACES által generált egyedi alfanumerikus kódot!
Adja meg a rendeltetési hely szerinti harmadik ország nevét és ISO-országkódját!
I.23.A belső piacra
Jelölje be ezt a rovatot azon szállítmányok esetében, amelyeket az egységes piacon történő forgalomba hozatal céljából mutatnak be!
Ez a rovat azon szállítmányokra is vonatkozik, amelyek a szabad forgalomba bocsátásra megfelelő minősítést eredményező állategészségügyi vámkezelés elvégzését követően vámellenőrzés mellett tárolhatók, és amelyeken a vámkezelést egy későbbi időpontban végzik el vagy abban a vámhivatalban, ahová az állategészségügyi határállomás földrajzilag tartozik, vagy egy másik helyszínen.
I.24.Nem megfelelő árukra
Válassza ki az alábbiak közül azon rendeltetési hely típusát, ahová a szállítmányt állategészségügyi ellenőrzés mellett szállítják és ahol azt tárolni fogják: vámszabad terület, vámszabad raktár, vámraktár vagy hajóellátó.
I.25.Újbóli belépésre
Ez a rovat olyan EU-ból származó szállítmányokra vonatkozik, amelyek elfogadását vagy harmadik országba történő beléptetését megtagadták, és amelyeket az EU-ban található származási létesítménybe visszaküldik.
I.26.Tárgytalan.
I.27.Az ÁEH után használt szállítóeszközök
Válassza ki az áruk átrakodásához vagy újbóli beléptetéséhez, illetve a nem megfelelő áruk továbbításához használandó megfelelő szállítóeszközöket (az I.13. rovatban megadottak szerint).
I.28.Tárgytalan.
Tárgytalan.
I.29.Tárgytalan.
Tárgytalan.
I.30.Tárgytalan.
I.31.A szállítmány leírása
Adja meg az állatfajt, a termékeken végzett kezelést és a rakományt alkotó csomagok számát és típusát, pl. 50 db 2 kg-os doboz, vagy a konténerek számát!
Adja meg a legutóbbi módosítás szerinti 2658/87/EGK tanácsi rendelet által megállapított vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódnak (KN-kód) legalább az első négy számjegyét! E kódokat a 2007/275/EK bizottsági határozat is felsorolja (és egyenértékűek a HR-kódokkal). Kizárólag halászati termékek esetében, amelyeknél egyetlen, több árukódnak megfelelő tartalommal rendelkező szállítmányhoz egyetlen bizonyítvány tartozik, a további kódok adott esetben bejegyezhetők a KÁBO-ba.
I.32.Összes csomag száma
Amennyiben a szállítmány több csomagból áll, adja meg ezek teljes számát.
I.33.Összmennyiség
Adja meg adott esetben a spermához, petesejtekhez és embriókhoz használt műszalmák teljes számát.
I.34.Teljes nettó tömeg/teljes bruttó tömeg (kg)
Nettó tömeg: a tényleges termék csomagolás nélkül tekintett tömege kg-ban. A termékek saját, közvetlen ládák/konténerek és minden csomagolás nélkül tekintett tömegét kell érteni alatta.
Bruttó tömeg: a teljes tömeg kg-ban. A termékek teljes, a közvetlen ládákkal/konténerekkel és minden csomagolással együtt – de a szállítókonténerek és más szállító felszerelések nélkül – tekintett összesített tömegét kell érteni alatta.
I.35.Nyilatkozat
A nyilatkozatot a szállítmányért felelős természetes személynek kell aláírnia:
Alulírott, a fenti rakományért felelős személy igazolom, hogy az ezen okmány 1. részében tett nyilatkozatok – legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint – igazak és teljesek, és kijelentem, hogy vállalom, hogy eleget teszek a 97/78/EK irányelv követelményeinek, beleértve az állategészségügyi ellenőrzések, valamint a valamely harmadik országba irányuló szállítmány Unión keresztül történő tranzitját követő visszavétele [11. cikk (1) bekezdés c) pont] vagy megsemmisítése kapcsán felmerülő költségek kifizetését.

II. RÉSZ – ELLENŐRZÉSEK
RovatLeírás
II.1Előző KÁBO
Az átrakodás előtt használt KÁBO TRACES által generált egyedi alfanumerikus kódja.
II.2.KÁBO hivatkozási száma
Ez az I.2. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.
II.3.Okmányellenőrzés
Minden szállítmányra ki kell tölteni.
II.4.Azonossági ellenőrzés
Jelölje be a „Plombaellenőrzés” négyzetet, ha a konténereket nem nyitják ki, csak a plombát ellenőrzik a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint!
Jelölje be a „Nem” mezőt, ha az árukat egy ÁEH-ból egy másik ÁEH-ba történő szállítás céljából átrakodják!
II.5.Fizikai ellenőrzés
A „Csökkentett gyakoriságú ellenőrzések” a 94/360/EGK bizottsági határozatban megállapított rendszerre utal, amely esetben a szállítmányt fizikai ellenőrzésre nem választják ki, hanem azt kizárólag az okmányellenőrzés és az azonossági ellenőrzés elvégzésével kielégítően ellenőrzöttnek tekintik.
Az „Egyéb” a következőkre vonatkozik: újrabehozatali eljárás, ellenőrzött továbbítási eljárás, átrakodás, árutovábbítás, vagy a 12. és 13. cikk szerinti eljárások. Ezekre a rendeltetésekre a többi rovat alapján lehet következtetni.
II.6.Laboratóriumi vizsgálat
Adja meg azon anyag vagy kórokozó kategóriáját, amelyre vonatkozóan vizsgálati eljárást végeznek!
A „Szúrópróbaszerűen” olyan mintavételt jelent, ahol a szállítmányt nem tartóztatják fel az eredmények rendelkezésre állásáig; ebben az esetben a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságot a TRACES útján értesíteni kell (lásd a 97/78/EK irányelv 8. cikkét). A „Gyanú alapján” azon eseteket jelenti, amikor a szállítmányt a kedvező eredmények rendelkezésre állásáig feltartóztatják, vagy azt az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerből (RASFF) származó előzetes értesítés miatt, vagy egy hatályban levő védőintézkedés miatt vizsgálatnak vetik alá.
II.7.Tárgytalan.
II.8.Tárgytalan.
II.9.Átrakodás céljára elfogadható
Jelölje be ezt a négyzetet, ha a szállítmányt nem ezen az ÁÉH-n keresztül hozzák be, hanem az EU-ba egy második vagy azt követő uniós/EGT-beli ÁEH-n keresztül történő behozatal vagy egy harmadik országbeli rendeltetési helyre történő szállítás céljából egy másik hajón vagy repülőgépen továbbszállítják (lásd a 97/78/EK irányelv 9. cikkét és a 2011/215/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1)).
II.10.Tárgytalan.
II.11.Árutovábbításra elfogadható
Ezt a rovatot akkor kell megjelölni, ha megengedett az uniós követelményeknek meg nem felelő szállítmányoknak az adott uniós/EGT-tagállamon keresztüli közúti, vasúti vagy vízi úton harmadik országba történő szállítása. Az árutovábbítást állategészségügyi ellenőrzés mellett, a 97/78/EK irányelv 11. cikkével és a 2000/208/EK határozattal összhangban kell végrehajtani.
II.12.A belső piacra elfogadható
Ezt a rovatot minden olyan szállítmány esetén ki kell tölteni, amelyet a belső piacon történő szabad forgalomba bocsátásra elfogadtak.
Olyan szállítmányok esetében is használni kell, amelyek megfelelnek az EU követelményeinek, de vámkezelésüket pénzügyi okokból nem végzik el azonnal az állategészségügyi határállomáson, hanem azokat vámellenőrzés mellett vámraktárban tárolják, vagy vámkezelésük később és/vagy egy máshol található rendeltetési helyen történik.
II.13.Nyomon követés céljából elfogadható
Ezt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányokat elfogadták, de azokat a 97/78/EK irányelv 8. vagy 15. cikkével összhangban ellenőrzés mellett egy meghatározott rendeltetési helyre kell továbbítani.
II.14.Nem megfelelő termékként elfogadható
Ezt a rovatot minden olyan nem megfelelő szállítmány esetében használni kell, amelyet a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban engedélyezett raktárakba történő szállításra, vagy ott történő tárolásra, vagy a 13. cikke szerint engedélyezett vállalkozókhoz történő szállításra szánnak.
II.15.Tárgytalan.
II.16.Nem fogadható el
Egyértelműen jelölje a behozatal megtagadását követően alkalmazandó eljárást!
Adja meg a javasolt intézkedés befejezésének időpontját!
A rendeltetési létesítmény címét a II.18. rovatban kell megadni.
II.17.A visszautasítás indoka
Jelölje meg a megfelelő rovatot!
II.18.Az ellenőrzött rendeltetési helyek adatai
Adja meg valamennyi olyan rendeltetési hely engedélyszámát és címét (vagy a hajó nevét és a kikötőt), ahol a szállítmány további állategészségügyi ellenőrzése szükséges!
II.19.Plombával újra lezárt szállítmány
Ezt a rovatot akkor kell használni, ha a szállítmányra rögzített eredeti plomba a konténer kinyitásakor megsérült. Az ilyen célra felhasznált valamennyi plombáról összesített jegyzéket kell vezetni.
II.20.Az ÁEH azonosítása
Nem megfelelő szállítmány esetében helyezze el az ÁEH vagy az illetékes hatóság hivatalos pecsétjét.
II.21.A bizonyítványt kiállító tisztviselő
Az állatorvos, vagy a kizárólag halakat kezelő kikötők esetében a 93/352/EGK határozatban meghatározottak szerinti kijelölt hatósági tisztviselő aláírása.
Alulírott hatósági állatorvos vagy kijelölt hatósági tisztviselő igazolom, hogy a szállítmányon az állategészségügyi ellenőrzéseket az uniós követelményekkel összhangban elvégezték.
II.22.Ellenőrzési díjak
Belső célokra.
II.23.Vámokmány-hivatkozás
A vámigazgatási szervek számára fenntartott, szükség esetén kitöltendő rovat.
II.24.Következő KÁBO
Adja meg annak a KÁBO-nak a TRACES által generált egyedi alfanumerikus kódját, amelyet az átrakodás utáni ellenőrzések dokumentálására használnak.
(1) A Bizottság 2011/215/EU végrehajtási határozata (2011. április 4.) a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az Unióba vagy harmadik országokba behozni szándékozott termékek szállítmányainak a beléptető állategészségügyi határállomáson való átrakodása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 90., 2011.4.6., 50. o.).

III. RÉSZ – NYOMON KÖVETÉS
RovatLeírás
III.1.Előző KÁBO
Ez a II.1. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.
III.2.KÁBO hivatkozási száma
Ez az I.2. rovatban megadott egyedi alfanumerikus kód.
III.3.Következő KÁBO
Adja meg a II.24. rovatban feltüntetett KÁBO(-k) alfanumerikus kódját!
III.4.A visszaküldésre vonatkozó adatok
Adja meg a használt szállítóeszközt, annak azonosító adatait, a kiléptető ÁEH nevét, a rendeltetési országot és a visszaküldés dátumát, amint a megfelelő adatok birtokába jut.
III.5.Nyomon követés az alábbiak által
Adott esetben adja meg a KÁBO tárgyát képező szállítmány átvételét és megfelelőségét igazoló felelős hatóságot.
III.6.A bizonyítványt kiállító tisztviselő
Ez a rovat a szállítmányok visszaküldése és nyomon követése esetén felelős tisztviselő aláírására vonatkozik.

2. RÉSZ

A KÁBO-P2 mintája

( 1 ) HL L 144., 1993.6.16., 25. o.

( 2 ) HL L 77., 2009.3.24., 1. o..

( 3 ) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

( 4 ) A magyarázat a bizonyítványtól függetlenül kinyomtatható és terjeszthető.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0136 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0136&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0136-20191017 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0136-20191017&locale=hu

Tartalomjegyzék