32002L0099[1]

A Tanács 2002/99/EK irányelve (2002. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról

A TANÁCS 2002/99/EK IRÁNYELVE

(2002. december 16.)

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel az Európai Mezőgazdasági üzemi és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

Az egységes piac keretében egyedi állat-egészségügyi szabályokat állapítottak meg, hogy irányítsák a Szerződés I. mellékletében szereplő, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésének, feldolgozásának, forgalmazásának és harmadik országból történő behozatalának Közösségen belüli kereskedelmét.

(2)

Ezek a szabályok lehetővé tették az érintett termékek kereskedelmi akadályainak felszámolását, hozzájárulva ezáltal a belső piac létrehozásához, biztosítva eközben az állategészség-védelem magas szintjét.

(3)

E szabályok célja, hogy megakadályozzák az állatbetegségeknek az állati eredetű termékek forgalomba hozatalából eredő megjelenését vagy elterjedését. Ezek közös rendelkezéseket is tartalmaznak, különösen a járványos állatbetegségekkel fertőzött mezőgazdasági üzemből vagy területről érkező termékek forgalomba hozatalára alkalmazandó korlátozásokról, valamint a korlátozás alá tartozó területekről érkező termékeknek a kórokozók elpusztítására irányuló kezelés alá vetésére vonatkozó a kötelezettségről.

(4)

Ezeket a közös rendelkezéseket össze kell hangolni abból a célból, hogy az egyedi állat-egészségügyi szabályok elfogadásánál megjelenő lehetséges ellentmondásokat felszámolják. Az ilyen összehangolás biztosítja az állat-egészségügyi szabályok egységes végrehajtását Közösségszerte, valamint a közösségi jogalkotás szerkezetében nagyobb átláthatóságot is bevezet.

(5)

A kereskedelmi forgalomba szánt állati eredetű termékeken végzett állat-egészségügyi ellenőrzéseket a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvvel ( 4 ) összhangban kell elvégezni. A 89/662/EGK irányelv olyan védintézkedéseket tartalmaz, amelyeket az állategészségügy tekintetében komoly veszéllyel fenyegető esetben lehet végrehajtani.

(6)

A harmadik országból behozott termékek nem jelenthetnek állat-egészségügyi veszélyt a közösségi állatállományra.

(7)

Ebből a célból eljárásokat kell bevezetni, hogy megakadályozzák a járványos állatbetegségek behurcolását. Az ilyen eljárások az érintett harmadik országok állat-egészségügyi helyzetének rendszeres értékelését tartalmazzák.

(8)

Eljárásokat kell bevezetni az állati eredetű termékek behozatalára alkalmazandó általános vagy egyedi szabályok vagy kritériumok létrehozására is.

(9)

A patás háziállatok húsának behozatalára, és az abból vagy azzal előállított húsipari termékekre vonatkozó rendelkezéseket már tartalmazza a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv ( 5 ).

(10)

A hús és húsipari termékek behozatalára vonatkozó eljárások mintaként alkalmazhatók más, állati eredetű termékek behozatalára.

(11)

A harmadik országokból a Közösségbe behozott állati eredetű termékek állat-egészségügyi ellenőrzését, a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvvel ( 6 ) összhangban kell elvégezni; a 97/78/EK irányelv olyan védintézkedéseket tartalmaz, amelyeket az állategészségügy tekintetében komoly veszéllyel fenyegető esetben lehet végrehajtani.

(12)

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó szabályok elfogadásakor figyelembe kell venni a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) által meghatározott iránymutatásokat.

(13)

Közösségi ellenőrzéseket és vizsgálatokat kell szervezni abból a célból, hogy biztosítsák az állat-egészségügyi rendelkezések egységes alkalmazását.

(14)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékeket a Szerződés I. melléklete sorolja fel.

(15)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 7 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ez az irányelv megállapítja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek, és az azokból nyert termékek termelésének, feldolgozásának és a Közösségen belüli forgalmazásának, valamint a harmadik országokból történő behozatalának valamennyi szakaszára vonatkozó általános állat-egészségügyi szabályokat.

E szabályok nem érintik a 89/662/EGK és a 97/78/EK irányelvben, és az I. mellékletben felsorolt irányelvekben meghatározott rendelkezéseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában az élelmiszerjog általános alapelveinek és követelményeinek megállapításáról, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EGK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ), valamint a 97/78/EK irányelv fogalmai szükség szerint alkalmazandók. A következő fogalmak is alkalmazandók:

1. "a termelés, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakasza": az állati eredetű élelmiszer elsődleges termelésétől annak raktározásáig, szállításáig, értékesítéséig vagy a végfelhasználó ellátásáig tartó, és azokat tartalmazó szakaszok;

2. "behozatal": az árucikknek a 97/78/EK irányelv I. mellékletében felsorolt területek egyikére abból a célból történő behozatala, hogy azokat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 4. cikke (16) bekezdésének a)-f) pontjában említett vámeljárások alá helyezzék;

3. "hatósági állatorvos": az illetékes hatóság által kijelölt, az ilyen minőségben történő eljárásra megfelelő képzettséggel rendelkező állatorvos;

4. "állati eredetű termékek": az emberi fogyasztásra szánt, állatokból - beleértve az élő állatokból, amennyiben azokat ilyen használatra előkészítették - nyert termékek, vagy az ezekből nyert termékek.

I. FEJEZET

AZ ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEKNEK A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ TERMELÉSÉNEK, FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS FORGALMAZÁSÁNAK VALAMENNYI SZAKASZÁRA ALKALMAZANDÓ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

Általános állat-egészségügyi követelmények

(1) A tagállamok - a következő rendelkezésekkel összhangban - intézkedéseket tesznek abból a célból, hogy biztosítsák, hogy az élelmiszeripari vállalkozók nem okozzák az állatokra nézve fertőző betegségek elterjedését az állati eredetű termékek Közösségen belüli termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának egyik szakaszában sem.

(2) Az állati eredetű termékeket olyan állatokból kell nyerni, amelyek megfelelnek a vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított állat-egészségügyi feltételeknek.

(3) Az állati eredetű termékeket olyan állatokból kell nyerni:

a) amelyek nem olyan mezőgazdasági üzemből, létesítményről, területről vagy területrészről érkeznek, amelyre az I. mellékletben megállapított szabályok alapján az érintett állatokra és termékekre alkalmazandó állat-egészségügyi korlátozások vonatkoznak;

b) amelyeket - hús és húsipari termékek esetében - nem olyan létesítményben vágtak le, amelyben a vágási vagy feldolgozási eljárás során jelen volt az a) pontban említett szabályok hatálya alá tartozó betegségek egyikével fertőzött - vagy ilyen fertőzöttségre gyanús - állat, vagy az ilyen állat hasított teste vagy annak részei, kivéve, ha ezt a gyanút kizárták;

c) amelyek - tenyésztett víziállatok és akvakultúra-termékek esetén - megfelelnek a 91/67/EGK irányelvnek ( 10 ).

4. cikk

Eltérések

(1) A 3. cikk ellenére, és az I. mellékletben említett járványvédelmi intézkedéseknek történő megfelelésre tekintettel, a tagállamok engedélyezhetik olyan állati eredetű termékek termelését, feldolgozását és forgalmazását, amelyek olyan területről vagy területrészről származnak, amelyre állat-egészségügyi korlátozások vonatkoznak, de amelyek nem olyan mezőgazdasági üzemből származnak, amely fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús, azzal a feltétellel, hogy:

i. mielőtt az alábbiakban említett kezelésnek alávetik, a termékeket olyan termékektől külön vagy más időben nyerték, kezelték, szállították vagy raktározták, amelyek megfelelnek valamennyi állat-egészségügyi feltételnek, valamint az állat-egészségügyi korlátozások alatt lévő területről való elszállítás feltételeit az illetékes hatóság jóváhagyta.

ii. a kezelés alá kerülő termékeket egyértelműen azonosították;

iii. a termékek az érintett állat-egészségügyi problémák megszüntetését lehetővé tevő kezelésen esnek át, valamint

iv. a kezelést olyan létesítményben alkalmazzák, amelyet ebből a célból jóváhagyott az a tagállam, amelyben az állat-egészségügyi probléma felmerült.

Az első albekezdés rendelkezéseit a II. melléklettel és a III. melléklet 1. pontjával, vagy a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadandó részletes szabályokkal összhangban kell alkalmazni.

(2) A 3. cikkben megállapított követelményeknek meg nem felelő akvakultúra-termékek termelése, feldolgozása és forgalmazása a 91/67/EGK irányelvben meghatározott feltételekre tekintettel, és - amennyiben szükséges - a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadandó további feltételekkel összhangban engedélyezhető.

(3) Továbbá, amennyiben azt az egészségügyi helyzet megengedi, a 3. cikktől való eltérés bizonyos helyzetekben - a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - engedélyezhető. Ilyen esetekben különösen tekintettel kell lenni az alábbiakra:

a) az érintett fajban a betegség különleges jellemzői, valamint

b) olyan vizsgálatok vagy intézkedések, amelyeknek az állatokat alá kell vetni.

Amennyiben ilyen eltéréseket engedélyeztek, lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az állatbetegségek elleni védelem fokát semmilyen téren nem veszélyeztetik. Ezért minden, a Közösségen belüli az állat-egészségvédelem biztosításához szükséges intézkedést ugyanevvel az eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Állat-egészségügyi bizonyítványok

(1) A tagállamoknak biztosítják, hogy az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek állat-egészségügyi bizonyítvánnyal rendelkezzenek, amennyiben:

- a 89/662/EGK irányelv 9. cikke alapján állat-egészségügyi okokból elfogadott rendelkezések megkövetelik, hogy a tagállamból származó állati eredetű termékeket egészségügyi bizonyítvány kísérjen, vagy

- a 4. cikk (3) bekezdése alapján eltérést engedélyeztek.

(2) A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint részletes végrehajtási szabályokat - és különösen az e bizonyítványok mintáját - lehet meghatározni, figyelembe véve a IV. mellékletben megállapított általános alapelveket. A bizonyítványok tartalmazhatják az egyéb közösségi köz- és állat-egészségügyi jogszabályokkal összhangban megkövetelt adatokat.

6. cikk

Hatósági állatorvosi ellenőrzések

(1) Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyedi higiéniai szabályok, és az élelmiszerekre és állati takarmányokra alkalmazandó ellenőrzésekre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletek elfogadásáig a tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik hatósági állat-egészségügyi ellenőrzéseket végeznek, hogy biztosítsák ezen irányelvnek, annak végrehajtási szabályainak, és az ezen irányelv alapján az állati eredetű termékek vonatkozásában elfogadott bármely védintézkedésnek történő megfelelést. Általános szabályként a vizsgálatokat nem szabad bejelenteni, és az ellenőrzéseket a 89/662/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell végrehajtani.

(2) Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyedi higiéniai szabályok, és az élelmiszerekre és állati takarmányokra alkalmazandó ellenőrzésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletek elfogadásáig - amennyiben állat-egészségügyi szabályok megsértését fedezik fel - a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzetnek a 89/662/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban történő orvoslására.

(3) A Bizottság szakértői a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, beleértve az átvizsgálásokat is, amennyiben ez szükséges az ezen irányelv egységes végrehajtásához. Azok a tagállamok, amelyek területén az ellenőrzéseket végzik, a szakértők számára biztosítják a feladataik végrehajtásához szükséges összes segítséget. A Bizottság tájékoztatja az illetékes hatóságot az elvégzett ellenőrzések eredményeiről.

Amennyiben a bizottsági átvizsgálás vagy ellenőrzés során komoly állat-egészségügyi veszélyt állapítanak meg, az érintett tagállam minden szükséges intézkedést megtesz az állat-egészségvédelemre. Ha ilyen intézkedéseket nem tesznek, vagy ha ezeket elégtelennek tartják, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket az állat-egészségvédelem érdekében, és erről tájékoztatja a tagállamokat.

(4) Az e cikk alkalmazására vonatkozó szabályokat - és különösen a nemzeti hatóságokkal történő együttműködési eljárásra vonatkozó szabályokat - a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

II. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL TÖRTÉNŐ BEHOZATAL

7. cikk

Általános rendelkezések

A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket harmadik országokból csak akkor hoznak be, ha azok megfelelnek az ilyen termékek - a Közösségben történő - termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára alkalmazandó, az I. fejezetben található követelményeknek, vagy ha azokkal egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat kínálnak.

8. cikk

A közösségi szabályoknak való megfelelés

A 7. cikkben megállapított általános kötelezettségnek való megfelelés biztosítása céljából - a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban - a következőket kell létrehozni:

(1) Azoknak a harmadik országoknak vagy harmadik országok régióinak jegyzékét, ahonnan a meghatározott állati eredetű termékek behozatalát engedélyezik. Harmadik ország e jegyzékeken csak akkor tüntethető fel, ha ennek az országnak a közösségi átvizsgálása megtörtént, és az azt mutatja, hogy az illetékes állat-egészségügyi hatóság megfelelő biztosítékokat nyújt a közösségi jogszabályoknak történő megfeleléshez.

A fenti jegyzékek összeállításakor vagy frissítésekor különösen tekintettel kell lenni az alábbiakra:

a) a harmadik ország jogszabályai;

b) az illetékes állat-egészségügyi hatóság szervezete, és annak harmadik országbeli ellenőrző szolgálatai, e szolgálatok jogkörei, a felügyelet, amelynek ellenőrzése alá tartoznak, és a jogszabályaik hatékony végrehajtására rendelkezésükre álló eszközök, beleértve a személyzeti kapacitást;

c) a tényleges, a Közösségbe szánt állati eredetű termékek termelésére, gyártására, kezelésére, raktározására és feladására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények;

d) a biztosítékok, amelyeket a harmadik ország illetékes állat-egészségügyi hatósága tud nyújtani a vonatkozó állat-egészségügyi követelményeknek történő megfelelés vagy egyenértékűség tekintetében;

e) a harmadik országból származó termék forgalomba hozatala során szerzett bármely tapasztalat, és az elvégzett importellenőrzések eredménye;

f) a harmadik országban elvégzett közösségi ellenőrzés és/vagy átvizsgálás eredményei, különösen az illetékes hatóságok felmérésének eredményei, vagy - amennyiben a Bizottság azt kéri - a harmadik ország illetékes hatóságai által benyújtott, az elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó jelentés;

g) a harmadik ország állatállományának, egyéb háziállatainak és vadon élő állatainak állat-egészségügyi helyzete, különös tekintettel az egzotikus állatbetegségekre és az ország általános egészségügyi helyzetének a közösségi köz- vagy állategészségügy tekintetében esetlegesen veszélyt jelentő bármely szempontjára;

h) az a rendszeresség, gyorsaság és pontosság, amellyel a harmadik ország információt nyújt a területén fennálló fertőző vagy járványos állatbetegségekről, különösen az Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) által felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek, illetve - tenyésztett víziállatok betegségei esetén - az OIE Víziállatok Állat-egészségügyi Szabályzatában felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek tekintetében;

i) a fertőző vagy járványos állatbetegségek megelőzéséről vagy leküzdéséről szóló, a harmadik országban hatályban lévő szabályok és azok végrehajtása, beleértve a más országokból származó behozatalokra vonatkozó szabályokat.

(2) A Bizottság intézkedik arról, hogy valamennyi, az e cikkkel összhangban összeállított vagy frissített jegyzék naprakész változata elérhető legyen a nyilvánosság számára. Az e cikkkel összhangban létrehozott jegyzékeket kombinálni lehet más állat- és közegészségügyi célból létrehozott jegyzékkel, és azok egészségügyi bizonyítvány mintákat is tartalmazhatnak.

(3) Az állati eredetű termékek - és azon állatoknak, amelyekből ezeket a termékeket nyerik - eredetére vonatkozó szabályokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

(4) A minden egyes harmadik országra, vagy harmadik országok csoportjára vonatkozó egyedi behozatali feltételeket - tekintettel az érintett harmadik ország vagy országok állat-egészségügyi helyzetére - a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

(5) Amennyiben szükséges, a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, az alábbiak határozhatók meg:

- az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok,

- a harmadik országoknak és azok régióinak az állatbetegségek tekintetében történő besorolására vonatkozó kritériumok,

- a meghatározott termékek behozatalára - például a termékeknek az utazók által történő behozatalára vagy a kereskedelmi minták behozatalára - vonatkozó egyedi szabályok.

9. cikk

Okmányok

(1) Egy - a IV. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő - állat-egészségügyi bizonyítványt mutatnak be az állati eredetű termékek szállítmányaival, azoknak a Közösségbe történő belépésekor.

(2) Az állat-egészségügyi bizonyítvány tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az alábbiaknak:

a) az ezen irányelv, és az állat-egészségügyi követelményeket meghatározó közösségi jogszabályok alapján az ilyen termékek tekintetében megállapított követelmények, vagy az ilyen követelményekkel egyenértékű rendelkezések; és

b) a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított különös behozatali feltételek.

(3) Az okmányok tartalmazhatnak a közösségi köz- és állat-egészségügyi jogszabályok más rendelkezéseiben megkövetelt adatokat.

(4) A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban:

a) rendelkezni lehet az elektronikus okmányok használatára vonatkozóan;

b) okmánymintákat lehet összeállítani;

c) árutovábbítási szabályokat és bizonyítványt lehet megállapítani.

10. cikk

Közösségi ellenőrzés és átvizsgálás

(1) A Bizottság szakértői az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi szakaszban közösségi ellenőrzéseket és/vagy átvizsgálásokat végezhetnek harmadik országokban abból a célból, hogy ellenőrizzék a közösségi állat-egészségügyi szabályoknak való megfelelést vagy az azokkal való egyenértékűséget. A bizottsági szakértőket kísérhetik a tagállamok azon szakértői, akiket a Bizottság felhatalmazott arra, hogy ezeket az ellenőrzéseket és/vagy átvizsgálásokat elvégezzék.

(2) Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli ellenőrzéseket és/vagy átvizsgálásokat a Közösség nevében végzik, és a Bizottság viseli az azokkal kapcsolatban felmerült költségeket.

(3) Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli ellenőrzések és/vagy átvizsgálások végrehajtására vonatkozó eljárást a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet megállapítani vagy módosítani.

(4) Amennyiben a közösségi ellenőrzés vagy átvizsgálás során komoly állat-egészségügyi veszélyt állapítanak meg, a 97/78/EK irányelv 22. cikkével összhangban, a Bizottság azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket az állategészség védelme érdekében, és azokról tájékoztatja a tagállamokat.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A műszaki mellékletek frissítése

Az ezen irányelv mellékleteit a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet módosítani abból a célból, hogy figyelembe vegyék különösen az alábbiakat:

i. a tudományos vélemények és tudományos ismeretek, különösen az új kockázatelemzések tekintetében;

ii. műszaki fejlemények; és

iii. az állategészségügyre vonatkozó biztonsági célok megállapítása.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszakot három hónapban állapítják meg.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 14. cikk (1) bekezdésében említett időponttól az V. mellékletben felsorolt irányelvekben megállapított állat-egészségügyi szabályokat a továbbiakban nem alkalmazzák.

(2) Az ilyen rendelkezések alapján elfogadott végrehajtási szabályok hatályban maradnak mindaddig, amíg azok helyébe az ezen irányelv alapján elfogadott ugyanolyan hatású szabály nem lép.

(3) Az átmeneti intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet megállapítani.

14. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. január 1-jéig megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozásra vonatkozó eljárást a tagállamok fogadják el.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyek az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az állati eredetű termékek kereskedelmére vonatkozó lényeges olyan betegségek, amelyek tekintetében ellenőrzési intézkedéseket vezettek be a közösségi jogszabályok alapján

BETEGSÉGIRÁNYELV
Klasszikus sertéspestisA klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló 2001/89/EK tanácsi irányelv
Afrikai sertéspestisAz afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló 2002/60/EK tanácsi irányelv
Ragadós száj- és körömfájásA ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 85/511/EGK tanácsi irányelv
MadárinfluenzaA madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/40/EGK tanácsi irányelv
Newcastle-betegség (baromfipestis)A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK tanácsi
Keleti marhavész
Juh- és kecskepestis
Sertések hólyagos betegsége
Az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló 92/119/EGK tanácsi irányelv
Tenyésztett vízállatok betegségeiA tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről 91/67/EGK tanácsi irányelv
Az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló 93 93/53/EGK tanácsi irányelv
A kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló 95/70/EK tanácsi irányelv

II. MELLÉKLET

Egy területről vagy területrészről származó hús különleges azonosító jele

1.

A friss húsra vonatkozó állat-egészségügyi jelölésnek egy, a bélyegző közepén egymást keresztező két egyenes vonalból álló, és az azon lévő információ olvashatóságát lehetővé tévő átlós keresztet kell viselnie.

2.

Az (1) bekezdésben említett jelölést egyetlen - 6,5 cm széles és 4,5 cm magas - ovális bélyegző használatával is alkalmazhatják; a következő információknak kell megjelenniük a jelzésen tökéletesen olvasható írásjelekkel:

- a felső részen a tagállam neve vagy ISO-kódja nagybetűkkel: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE és UK,

- középen a vágóhíd állat-egészségügyi nyilvántartási száma,

- az alsó részen a következő kezdőbetűk egyike: CE, EC, EF, EG, EK , EY vagy EZ,

- a bélyegző közepén két olyan módon kereszteződő egyenes vonal, amely nem teszi az információt olvashatatlanná.

A betűknek legalább 0,8 cm magasnak, a számoknak pedig legalább 1 cm magasnak kell lenniük.

A bélyegzőn fel kell tüntetni olyan információt is, amellyel a húst megvizsgáló állatorvost azonosítani lehet.

A jelölést az állat-egészségügyi követelmények végrehajtását ellenőrző hatósági állatorvos közvetlen felügyelete mellett kell alkalmazni.

III. MELLÉKLET

A hússal és tejjel kapcsolatos bizonyos állat-egészségügyi veszélyek megszüntetésére szolgáló kezelések

HÚS
Kezelés (1)
Betegség
Ragadós száj- és körömfájásKlasszikus sertéspestisSertések hólyagos betegségeAfrikai sertéspestisKeleti marhavészNewcastle-betegség (baromfipestis)MadárinfluenzaKiskérődzők pestise
a) Hőkezelés légmentesen zárt tartályban legalább 3,00-os F0 érték mellett (2)++++++++
b) Hőkezelés minimum 70 C-os hőmérsékleten, melyet a hús egészére kiterjedően el kell érni+++0++++
ba) Kicsontozott és zsírtalanított hús alapos hevítése oly módon, hogy a hús belső hőmérséklete 70 °C-on vagy ennél magasabb fokon maradjon legalább 30 percen át+0000000
c) Hőkezelés minimum 80 C-os hőmérsékleten, melyet az egész húsban el kell érni++++++++
d) Hőkezelés légmentesen zárt tartályban legalább 60 °C-on legalább 4 óráig, amely időtartam során a maghőmérsékletnek 30 percen keresztül minimum 70 °C-nak kell lennie++++++
e) Természetes erjesztés és érlelés kicsontozott hús esetén legalább 9 hónapig, amely a következő jellemzőket eredményezi: 0,93-nál nem nagyobb Aw-érték, vagy 6,0-nél nem nagyobb pH-érték+++++000
f) A fenti e) ponttal azonos kezelés, azonban a hús tartalmazhat csontot (1)+++00000
g) Szalámi: a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárás során meghatározandó követelményekkel összhangban történő kezelés, az illetékes tudományos bizottság véleményét követően+++0+000
h) Sonkák és karajok: sonka esetében legalább 190 napig, karaj esetében 140 napig tartó természetes erjesztést és érlelést magában foglaló kezelés000+0000
i) Legalább 65 °C-os maghőmérséklet elérését biztosító hőkezelés, a 40 vagy annál magasabb pasztőrözési érték (PE) eléréséhez szükséges ideig+000000+

TEJ
Kezelés (1)
Betegség
Ragadós száj- és körömfájásKlasszikus sertéspestisSertések hólyagos betegségeAfrikai sertéspestisKeleti marhavészNewcastle-betegség (baromfipestis)MadárinfluenzaKiskérődzők pestise
Emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek, (beleértve a tejszínt)
a) Ultramagas hőmérsékleten (UHT)
(UHT = legalább 1 másodpercig tartó, 132 °C-on történő kezelés)
+0000000
b) Ha a tej pH-értéke 7,0-nél kevesebb, egyszeres magas hőmérséklet – rövid idejű pasztőrözés (HTST)+0000000
c) Ha a tej pH-értéke 7,0 vagy magasabb, kétszeres HTST+0000000

(1) Minden szükséges intézkedést meg kell hozni a keresztszennyeződés elkerülésére.

(2) F0 a baktériumspórákra vonatkozóan kiszámított pusztító hatás. Egy 3,00-os F0 érték azt jelenti, hogy a termék leghidegebb pontját megfelelően felmelegítették ahhoz, hogy ezzel ugyanolyan pusztító hatást érjenek el, mint a 121 °C (250 °F) 3 perc alatt, pillanathevítéssel és hűtéssel.

IV. MELLÉKLET

A tanúsításra vonatkozó általános alapelvek

1. Az állati eredetű termékek szállítmányát kísérő bizonyítványt kibocsátó illetékes küldő hatóság képviselője köteles aláírni a bizonyítványt, és biztosítani, hogy az hatósági bélyegzőt visel. Ez a követelmény a bizonyítvány minden egyes lapjára vonatkozik, ha az egy lapnál többől áll.

2. A bizonyítványokat a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell kiállítani, valamint annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben az állat-egészségügyi határellenőrzés megtörténik, vagy azt kísérnie kell az azon nyelven vagy nyelveken készített hitelesített fordításnak. Mindazonáltal egy tagállam hozzájárulhat egy sajátjától eltérő hivatalos közösségi nyelv használatához.

3. A bizonyítvány eredeti példányának a Közösség területére történő belépéskor kísérnie kell a szállítmányokat.

4. A bizonyítványnak a következőkből kell állnia:

a) egyetlen papírlap; vagy

b) egy egyetlen és oszthatatlan papírlap részét képező két vagy több; vagy

c) oly módon számozott lapsorozat, hogy jelöljék, hogy az egy véges sorozat egy meghatározott oldala (például "2/4. oldal")

5. A bizonyítványoknak egyedi azonosítószámmal kell rendelkezniük. Amennyiben a bizonyítvány lapok sorozatából áll, minden egyes lapnak fel kell tüntetnie ezt a számot.

6. A bizonyítványt azelőtt kell kibocsátani, mielőtt a szállítmány, amelyre vonatkozik, kikerül a küldő ország illetékes hatóságának ellenőrzése alól.

V. MELLÉKLET

1. A legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv ( 13 ).

2. A legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1980. január 22-i 80/215/EGK tanács irányelv ( 14 ).

3. A legutóbb a 93/121/EK irányelvvel módosított, a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelv ( 15 ).

4. A legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a nyúlhús és a tenyésztettvad-hús előállítását és forgalomba hozatalát érintő közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1990. november 27-i 91/495/EGK tanácsi irányelv ( 16 ).

5. A legutóbb a 97/79/EK irányelvvel módosított, a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelv ( 17 ).

6. A nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv ( 18 ).

7. A darált hús és az előkészített húsok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1994. december 14-i 94/65/EK tanácsi irányelv ( 19 ).

( 1 ) HL C 365. (E), 2000.12.19.

( 2 ) Az Európai Parlament 2002. május 15-én meghozott véleménye.

( 3 ) A Mezőgazdasági üzemi és Szociális Bizottság 2001. március 28-án meghozott véleménye.

( 4 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb az 1452/2001/EK rendelettel (HL L 198., 2001.7.21., 11. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 9 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 2700/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 46., 1991.2.19., 1. o.

( 11 ) Minden szükséges intézkedést meg kell hozni a keresztszennyeződés elkerülésére.

( 12 ) F0 a baktériumspórákra vonatkozóan kiszámított pusztító hatás. Egy 3,00-os F0 érték azt jelenti, hogy a termék leghidegebb pontját megfelelően felmelegítették ahhoz, hogy ezzel ugyanolyan pusztító hatást érjenek el, mint a 121 °C (250 °F) 3 perc alatt, pillanathevítéssel és hűtéssel.

( 13 ) HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

( 14 ) HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

( 15 ) HL L 268., 1991.9.24., 35. o.

( 16 ) HL L 268., 1991.9.24., 41. o.

( 17 ) HL L 268., 1992.9.14., 35. o.

( 18 ) HL L 268., 1992.9.14., 1. o.

( 19 ) HL L 368., 1994.12.31., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0099&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0099-20130802 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0099-20130802&locale=hu

Tartalomjegyzék