32009R0206[1]

A Bizottság 206/2009/EK rendelete ( 2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 206/2009/EK RENDELETE

(2009. március 5.)

az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére, 16. cikke (3) bekezdésére és 17. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének harmadik francia bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

(1)

A 97/78/EK irányelv előírja a harmadik országokból a Közösségbe behozott egyes állati eredetű termékek állat-egészségügyi ellenőrzését.

(2)

A 97/78/EK irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy megfelelő állat-egészségügyi ellenőrzések (rendszeres ellenőrzések) nélkül harmadik országból származó szállítmánynak a Közösségbe történő behozatala ne valósulhasson meg, valamint hogy a Közösségbe a szállítmányok az állat-egészségügyi határállomásokon keresztül lépjenek be.

(3)

A 97/78/EK irányelv 16. cikke értelmében ezek a követelmények nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyek az utazók személyes poggyászát képezik, és személyes fogyasztásukra szolgálnak, amennyiben mennyiségük nem haladja meg az irányelvben ismertetett eljárással összhangban meghatározott mennyiséget. Az említett követelmények nem vonatkoznak azokra a termékekre sem, amelyeket kisméretű csomagként küldenek magánszemélyek számára, feltéve, hogy a termékeket nem kereskedelmi úton hozzák be, amennyiben a küldött mennyiség nem haladja meg az irányelvben ismertetett eljárással összhangban meghatározott mennyiséget.

(4)

A 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági határozat ( 4 ) felsorolja azokat az állati eredetű termékeket, amelyeket állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrzésnek kell alávetni.

(5)

A harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 136/2004/EK rendelet ( 5 ) 8. cikke a jóváhagyott országokból vagy azok részeiből származó, 1 kg-nál kisebb tömegű, személyes emberi fogyasztásra szánt termékek esetében mentességet biztosít a rendszeres állatorvosi ellenőrzés alól. Az említett cikk továbbá a tömegre vonatkozóan korlátokat állapít meg a többek között Grönlandról és a Feröer-szigetekről Dániába kisméretű csomagokban bevitt bizonyos állati eredetű termékek, valamint az Oroszországból Finnországba és Svédországba bevitt egyes halak esetében.

(6)

A 2007/275/EK határozat II. melléklete felsorolja azokat az összetett élelmiszer-készítményeket, amelyek mentesülnek az állat-egészségügyi vizsgálat alól. Ezért ezeket a termékeket is mentesíteni kell a rendszeres állat-egészségügyi vizsgálat alól, amennyiben utazók személyes poggyászát képezik és személyes fogyasztásukra szolgálnak, vagy amennyiben azokat kisméretű csomagként küldik magánszemélyek számára.

(7)

A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányainak behozatalára vonatkozó követelmények, különösen a súlykorlátozások, számos jogszabályban szerepelnek. E követelményeknek azonban a jogérvényesítő hatóságok, az utazók és a nyilvánosság számára könnyen értelmezhetőnek kell lenniük. Helyénvaló ezért egyszerűsíteni és egy jogszabályba foglalni, hogy mely típusú és milyen mennyiségű állati eredetű termékek mentesülhetnek a kereskedelmi behozatalra meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzések alól.

(8)

A behozatalt szabályozó intézkedések meghatározása során mindig figyelembe kell venni az állati eredetű termék behozatala által a Közösségbe behurcolható állatbetegségek esetleges kockázatát. Az állat-egészségügyi kockázat szintje számos tényezőtől függően változik, mint például a termék típusa, az állatfaj, amelyből a terméket nyerték, valamint a kórokozó jelenlétének valószínűsége.

(9)

A Közösségbe potenciálisan behurcolható egyik legveszélyesebb betegség a száj- és körömfájás. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) értékelte a száj- és körömfájásnak a Közösségbe történő behurcolásával kapcsolatos kockázatot. Az értékelésből egyértelműen kiderül, hogy a hús és hústermékek, valamint a tej és tejtermékek behozatala esetén potenciálisan fennáll a száj- és körömfájás vírusának a Közösségbe történő behurcolásának veszélye.

(10)

A betegségek behurcolásának megelőzése érdekében a Közösség évek óta alkalmazza az élő állatok és állati eredetű termékek kereskedelmi célú behozatalára irányadó szabályrendszert.

(11)

A 745/2004/EK bizottsági rendelet ( 6 ) intézkedéseket állapít meg a személyes fogyasztásra szánt hús és húsipari termékek, valamint tej és tejtermékek behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelettel összhangban húst és hústermékeket, valamint a tejet és tejtermékeket az utazó csak abban az esetben hozhatja be a Közösségbe, amennyiben azok teljes mértékben megfelelnek a Közösség kereskedelmi behozatali szabályainak.

(12)

Ezt az elvet a jövőben is fenn kell tartani annak érdekében, hogy a Közösség megőrizhesse száj- és körömfájástól mentes státuszát. A 97/78/EK irányelvben előírt, állat-egészségügyi határállomásokon végzett rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzések alól mentességben részesülő, utazók által szállított hús és hústermék, valamint tej és tejtermék mennyiségét nullában kell meghatározni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket azon közösségi állat-egészségügyi jogszabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek célja az állatbetegségek elleni védekezés vagy azok felszámolása, illetve amelyek bizonyos védekezési intézkedésekre vonatkoznak.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések nem sérthetik a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet ( 7 ) végrehajtási szabályait.

(15)

Helyénvaló annak biztosítása is, hogy az utazók és a nyilvánosság értesüljön az állat-egészségügyi ellenőrzésekről és az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó szabályokról.

(16)

Földrajzi közelségük és állat-egészségügyi helyzetük miatt egyes harmadik országok úgy tekinthetők, hogy a Közösség vonatkozásában minimális állat-egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezért az ilyen országokból származó, korlátozott mennyiségű húst és húsipari termékeket, valamint tejet és tejtermékeket továbbra is mentesíteni kell a rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzések alól.

(17)

Emellett egyes szomszédos harmadik országok és a Közösség között külön megállapodások léteznek a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak egyes vonatkozásaira tekintettel.

(18)

A mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás ( 8 ) 11. mellékletét módosították a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében. E módosítások következményeként a Svájcból származó ilyen szállítmányok állat-egészségügyi ellenőrzését 2009. január 1-jétől beszüntették.

(19)

Az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló kiegészítő megállapodás megkötéséről szóló 2007/658/EK bizottsági határozattal ( 9 ) összhangban a Liechtensteinből származó szállítmányok állat-egészségügyi ellenőrzését 2009. január 1-jétől szintén beszüntették.

(20)

Az olyan harmadik országokból - beleértve Andorrát, Liechtensteint, Norvégiát, San Marinót és Svájcot - származó, állati eredetű, személyes felhasználásra szánt termékek behozatala, amelyek egyedi megállapodásokat kötöttek a Közösséggel, meghatározott mennyiségi korlátig továbbra is mentesül a 97/78/EK irányelvben előírt rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzés alól. Az utasok megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében az ilyen harmadik országokat minden vonatkozó reklámanyagon mentességben részesített országként kell feltüntetni.

(21)

Úgy tekinthető, hogy Horvátország állat-egészségügyi státusza általánosságban minimális állat-egészségügyi kockázatot jelent a Közösség számára. A Horvátországból származó, az utazók poggyászának részét képező vagy kisméretű csomag formájában magánszemélyeknek küldött állati eredetű termékek meghatározott mennyiségi korlátig továbbra is mentesülnek a 97/78/EK irányelvben előírt rendszeres állat-egészségügyi ellenőrzések alól. Az utasok megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében Horvátországot az e rendelet által meghatározott minden vonatkozó tájékoztató anyagban mentességben részesített országként kell feltüntetni.

(22)

A klasszikus sertéspestis jelenlegi horvátországi helyzetére tekintettel azonban a sertéshús és az abból származó termékek állat-egészségügyi kockázatot jelenthetnek az EU számára. E probléma kezelésére Horvátország beleegyezett az annak biztosításához szükséges intézkedések meghozatalába, hogy klasszikus sertéspestis kitörése esetén a Közösségbe irányuló, az utazók által szállított vagy postán magánszemélyeknek küldött ilyen termékek nem hagyják el területét.

(23)

Emellett annak megakadályozása érdekében, hogy az utazók vagy fogyasztók kijátsszák a rendelet szabályait, azt is pontosítani kell, hogy az emberi fogyasztásra szánt bizonyos állati eredetű termékekre vonatkozó rendelkezések a kedvtelésből tartott állatok etetésére szánt állati eredetű termékekre is alkalmazandók.

(24)

Továbbra is egyértelmű visszatartó erejű intézkedéseket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a nem kereskedelmi célú, állati eredetű termékek szállítmányait, amelyek nem felelnek meg a közösségi egészségügyi feltételeknek, az előírt állat-egészségügyi vámkezelés nélkül ne hozhassák be a Közösségbe. A tagállamoknak fel kell számítaniuk a szükséges költségeket és alkalmazniuk kell a szükséges szankciókat, beleértve a termék ártalmatlanításának költségeit, az állati eredetű termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó szabályok megsértéséért felelős személyekkel szemben.

(25)

A tagállamoknak továbbra is megfelelő információkat kell szolgáltatniuk a Bizottságnak az e rendeletben meghatározott szabályok érvényesítése érdekében alkalmazott módszerek vonatkozásában. Emellett a szolgáltatott információk felhasználhatók az e rendeletben meghatározott szabályok felülvizsgálatához.

(26)

Annak érdekében, hogy az állati eredetű termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozó követelményekkel kapcsolatos információkat megfelelő módon ismertessék az utazókkal és a nyilvánossággal, a tagállamoknak és a nemzetközi utazásszervező cégeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az említett követelményeket megismertessék a nyilvánossággal és a Közösségbe utazó személyekkel.

(27)

A postai küldeményekre vonatkozó információk összevetésének nehézségeire tekintettel a tagállamoknak hosszabb időt kell biztosítani az információk benyújtására.

(28)

A közösségi jogszabályok következetessége és egyértelműsége érdekében helyénvaló a 136/2004/EK rendelet 8. cikkének módosítása és a 745/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezése.

(29)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

(1) Ez a rendelet meghatározza azon nem kereskedelmi célú, állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó szabályokat, amelyek az utazók poggyászának részét képezik, vagy amelyeket kisméretű csomag formájában magánszemélyek számára adtak fel, valamint amelyeket távolsági (például e-mailben, telefonos vagy interneten történő) megrendelést követően szállítanak ki a fogyasztónak.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó az Andorrából, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból érkező személyes szállítmányokra. Emellett e rendelet nem vonatkozik a Feröer-szigetekről és Izlandról származó haltermékek személyes szállítmányaira. Az utasok megfelelő tájékoztatásának biztosítása céljából az ilyen harmadik országokat minden vonatkozó tájékoztató anyagban mentességben részesülő országként kell feltüntetni.

(3) E rendeletet azon közösségi állat-egészségügyi jogszabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, melyek célja állatbetegségek elleni védekezés vagy azok felszámolása, illetve amelyek bizonyos védekezési intézkedésekre vonatkoznak.

(4) E rendeletet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletet végrehajtó jogszabályokban szereplő, az igazolásra vonatkozó kapcsolódó szabályok sérelme nélkül kell végrehajtani.

2. cikk

Az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó szabályok

(1) A 97/78/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában, valamint (4) bekezdésében említett állati eredetű termékek személyes fogyasztásra szánt személyes szállítmányaira nem vonatkoznak az említett irányelv I. fejezetében meghatározott szabályok, amennyiben a termékek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartoznak:

a) azon termékek, amelyek szerepelnek az I. melléklet 1. részében, nem vonatkozik rájuk a 2007/275/EK határozat 6. cikkének (1) bekezdése, és összmennyiségük nem haladja meg a 0 kg súlyhatárt;

b) azon termékek, amelyek szerepelnek a II. melléklet 1. részében és összmennyiségük nem haladja meg a 2 kg súlyhatárt;

c) a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 3.5., 3.6. és 7.4. pontja értelmében kizsigerelt friss vagy előkészített halászati termékek, vagy pedig feldolgozott halászati termékek, melyek összmennyisége nem haladja meg a 20 kg súlyhatárt vagy egy hal súlyát, attól függően, melyik a magasabb érték;

d) azon termékek, amelyek nem az a), b) c) bekezdésben vagy a 2007/275/EK határozat 6. cikkének (1) bekezdésében említett termékek, és összmennyiségük nem haladja meg a 2 kg súlyhatárt.

(2) A kedvtelésből tartott állatok etetésére szánt állati eredetű termékek személyes szállítmányára nem vonatkoznak a 97/78/EK irányelv I. fejezetében meghatározott szabályok, amennyiben a termékek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartoznak:

a) azon termékek, amelyek szerepelnek az I. melléklet 2. részében és összmennyiségük nem haladja meg a 0 kg súlyhatárt;

b) azon termékek, amelyek szerepelnek a II. melléklet 2. részében és összmennyiségük nem haladja meg a 2 kg súlyhatárt.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjától, valamint a (2) bekezdéstől eltérve a -----, a Feröer-szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származó, állati eredetű termékek személyes szállítmányára nem vonatkoznak az említett irányelv I. fejezetében meghatározott szabályok, amennyiben a termékek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe tartoznak:

a) azon termékek, amelyek szerepelnek az I. mellékletben, nem vonatkozik rájuk a 2007/275/EK határozat 6. cikkének (1) bekezdése, és összmennyiségük nem haladja meg a 10 kg súlyhatárt;

b) azon termékek, amelyek szerepelnek a II. mellékletben és összmennyiségük nem haladja meg a 10 kg súlyhatárt;

c) nem az e cikk (1) bekezdése c) pontjában, (3) bekezdése a) vagy b) pontjában, illetve a 2007/275/EK határozat 6. cikkének (1) bekezdésében említett termékek, és összmennyiségük nem haladja meg a 10 kg súlyhatárt.

3. cikk

Az utazóknak és a nyilvánosságnak a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a Közösség belépési pontjain az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekre felhívják a harmadik országokból érkezők figyelmét.

(2) Az (1) bekezdés értelmében az utazóknak nyújtott információknak tartalmazniuk kell legalább a III. mellékletben szereplő egyik plakát információit, melyeket jól látható helyen, figyelemfelkeltő hirdetményben kell megjeleníteni.

(3) A tagállamok az információkat többek között az alábbiakkal egészíthetik ki:

a) a IV. mellékletben felsorolt információk;

b) a helyi feltételeknek megfelelő információk, valamint a 97/78/EK irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti rendelkezések.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott információkat a következő nyelveken kell megjeleníteni:

a) a Közösségbe való behozatal helye szerinti tagállam legalább egyik hivatalos nyelve;

b) az illetékes hatóság által megfelelőnek ítélt második nyelv; az említett második nyelv lehet a szomszéd országban beszélt nyelv, vagy repülőterek és kikötők esetében az oda érkező utasok által a leggyakrabban használt nyelv.

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosság értesül azon állati eredetű termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozó követelményekről, amelyeket kisméretű csomag formájában magánszemélyek számára adtak fel, valamint amelyeket a végfogyasztó távolsági megrendeléssel rendelt meg.

4. cikk

A nemzetközi utazásszervező cégek és postai szolgáltatók által az ügyfeleik számára nyújtandó információk

A nemzetközi utazásszervező cégek, beleértve a repülőterek és kikötők üzemeltetőit és az utazási irodákat, valamint a postai szolgáltatók felhívják ügyfeleik figyelmét az e rendeletben meghatározott szabályokra, különösen a III. és IV. mellékletben megállapított információk nyújtásával, a 3. cikkben előírtakkal összhangban.

5. cikk

Ellenőrzések

(1) Az illetékes hatóság vagy hatóságok, valamint a hatósági ellenőrzéseket végző hatóságok a kikötők és repülőterek üzemeltetőivel, valamint az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak belépési pontjaiért felelős hatóságokkal együttműködve megszervezik a hatékony ellenőrzést a Közösségbe történő belépés pontjain.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések célja az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak felderítése és a 2. cikkben meghatározott feltételek teljesülésének ellenőrzése.

(3) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések megszervezése kockázaton alapuló megközelítésben történhet, beleértve - amennyiben a tagállam illetékes hatósága szükségesnek ítéli - olyan hatékony felderítési segédeszközök használatát is, mint az átvilágító berendezések és a keresőkutyák, az állati eredetű termékek személyes szállítmányai jelenlétének nagy mennyiségű személyes poggyászban történő kimutatása érdekében.

6. cikk

Szankciók

(1) A hatósági ellenőrzést végző illetékes hatóság:

a) megállapítja, mely személyes szállítmányok sértik az e rendeletben előírt szabályokat;

b) a nemzeti jogszabályokkal összhangban elkobozza és megsemmisíti e szállítmányokat.

(2) A hatósági ellenőrzést végző illetékes hatóság költséget számíthat fel és szankciót alkalmazhat azon személyekkel szemben, akik személyes szállítmánya megsértette az e rendeletben meghatározott szabályokat.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a személyes szállítmányok elkobzására és megsemmisítésére vonatkozó nemzeti jogszabályok meghatározzák azt a természetes vagy jogi személyt, aki vagy amely az elkobzott minden személyes szállítmány megsemmisítésének költségét viseli.

7. cikk

Jelentéstételi kötelezettségek

(1) A tagállamok minden évben benyújtják a Bizottságnak az e rendeletben előírt szabályok megismertetése és érvényesítése érdekében hozott intézkedésekre, valamint az eredmények vonatkozó információkat összefoglaló jelentést.

(2) A jelentést az V. mellékletben szereplő, kitöltött táblázat formájában, az éves jelentéstételi időszakot követő év májusának első napjáig kell benyújtani. A jelentéstételi időszak január 1-jétől december 31-ig tart.

8. cikk

Módosítás

A 136/2004/EK rendelet 8. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Az utazók poggyászának részét képező vagy csomag formájában magánszemélyeknek küldött termékekre vonatkozó egyedi szabályok

Az utazók poggyászának részét képező vagy kisméretű csomag formájában magánszemélyeknek küldött termékeknek meg kell felelniük a 206/2009/EK bizottsági rendeletben ( 10 ) meghatározott követelményeknek.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 745/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és a VII. melléklet táblázatával összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok a 2011. január 1-jét megelőző jelentéstételi időszakokra a 7. cikkben előírtaktól eltérően, melynek értelmében az V. mellékletben szereplő táblázatot kell benyújtani, az éves jelentéstételi időszakot követő év márciusának első napjáig benyújthatják a Bizottság számára a VI. mellékletben szereplő, kitöltött táblázatot. A jelentéstételi időszak január 1-jétől december 31-ig tart.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

1. RÉSZ

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek listája

KN-kódÁrumegnevezésLeírás és magyarázat
ex 2. árucsoport
(0201-0210)
Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségekKivéve békacomb (KN-kód: 0208 90 70)
0401-0406TejtermékekMinden
0504 00 00Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve.Minden, a tisztított állati bél kivételével
1501 00Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével.Minden
1502 00Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével.Minden
1503 00Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve.Minden
1506 00 00Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva.Minden
1601 00Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; valamint az azokból készült élelmiszertermékek.Minden
1602Egyéb sertéshúsból, belsőségből vagy vérből készült élelmiszer-készítmények és konzervek.Minden
1702 11 00
1702 19 00
Tejcukor (lactóz) és tejcukorszirupMinden
ex19 01Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex19 02Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex19 05 90Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya és hasonló termékek.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex20 04Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételévelCsak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex20 05Más zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex21 03Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustárCsak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex21 04Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények
ex21 05 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal isCsak a tejtartalmú készítmények
ex21 06Másutt nem említett élelmiszer-készítmény.Csak a hús- és/vagy tejtartalmú készítmények

2. RÉSZ

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett termékek listája

KN-kódÁrumegnevezésLeírás és magyarázat
0511Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
ex23 09Állatok etetésére szolgáló egynemű készítményekCsak kisállateledel, műcsont és hús-vagy tejtartalmú őrleménykeverék

Megjegyzések:

1. 1. oszlop: Abban az esetben, ha a kód alá tartozó termékeknek csak egy részét kell állat-egészségügyi ellenőrzés alá vetni, az árunómenklatúrában azonban nem létezik a kód bontása, a kódot az "ex" szóval jelölik meg (pl: ex19 01: csak a hús- vagy tejtartalmú készítményekre vonatkozik).

2. 2. oszlop: Az áruk megnevezése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének árumegnevezés oszlopában leírtaknak felel meg. A Közös Vámtarifa pontos hatályáról szóló további információk az említett melléklet legutóbbi módosításában találhatók.

3. 3. oszlop: Ez az oszlop részletekkel szolgál az adott vámtarifaszám alá tartozó termékekről.

II. MELLÉKLET

Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek, a következő feltételekkel:

i. a termékek felnyitás előtt hűtést nem igényelnek;

ii. közvetlenül a végfogyasztónak eladásra szánt, védett márkanevű, csomagolt termékek; valamint

iii. a termékek csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

Orvosi okokból szükséges különleges állateledel, a következő feltételekkel:

i. a termékek felnyitás előtt hűtést nem igényelnek;

ii. közvetlenül a végfogyasztónak eladásra szánt, védett márkanevű, csomagolt termékek; valamint

iii. a termékek csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

III. MELLÉKLET

(A tájékoztatók az alábbi weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

KÉP HIÁNYZIK

IV. MELLÉKLET

A 3. és 4. cikkben említett információk

Tartsuk a fertőző állatbetegségeket az Európai Unión kívül!
Az állati eredetű termékek fertőző állatbetegségeket előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.

Mivel fennáll állatbetegségek az Európai Unióba való behurcolásának veszélye, bizonyos állati eredetű termékeknek az EU-ba történő behozatalára szigorú eljárások vonatkoznak. Ezek az eljárások nem vonatkoznak az állati eredetű termékeknek az EU 27 tagállama közötti szállítására, valamint az Andorrából, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból származó állati eredetű termékekre.

Amennyiben az állati eredetű termékek nem felelnek meg a szabályoknak, az EU-ba való érkezéskor azokat át kell adni hatósági megsemmisítésre. Amennyiben nem jelenti be ezeket a termékeket, megbírságolhatják, vagy büntetőjogi eljárást indíthatnak Ön ellen.

1. Kis mennyiségű hús, tej, valamint hús- és tejtermékek (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer vagy állateledel kivételével)

Az Európai Unióba (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek vagy állateledel kivételével) csak abban az esetben hozható be vagy küldhető el hús, tej, valamint hús- és tejtermékek személyes szállítmánya, ha a termék -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és súlya személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot.

2. Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek

Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető el csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer:

- a termék -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot, valamint:

- a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

- védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

- a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

- a termék más országból (nem -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot, valamint:

- a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

- védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

- a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

3. Orvosi okokból szükséges állateledel

Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető el orvosi okokból szükséges állateledel:

- a termék -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot, valamint:

- a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

- védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

- a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

- a termék más országból (nem -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot, valamint:

- a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

- védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

- a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

4. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű halászati termékek

Az EU-ba csak az alábbi feltételek teljesülévével hozható be vagy küldhető el halászati termékek (többek között friss, szárított, főzött, pácolt vagy füstölt hal, és bizonyos puhatestűek, például fűrészes garnélarák, homár, nem élő kagyló, nem élő osztriga) személyes szállítmányát:

- a friss halat kizsigerelték,

- a halászati termékek súlya nem haladhatja meg személyenként a 20 kg-ot vagy egy hal súlyát, attól függően, hogy melyik a magasabb érték.

Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a Feröer szigetekről vagy Izlandról származó halászati termékekre.

5. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű egyéb állati eredetű termékek

Az EU-ba más állati eredetű terméket - például méz, élő osztriga, élő kagyló és csiga - csak akkor lehet behozni vagy küldeni, ha

- a termék -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot,

- a termék más országból (nem -----, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti öt kategóriába (1-5. bekezdés) tartozó állati eredetű termékek közül kis mennyiségben többet is magával vihet, amennyiben azok megfelelnek a vonatkozó bekezdésekben ismertetett szabályoknak.

6. Nagyobb mennyiségű állati eredetű termékek

Az EU-ba csak akkor lehet nagyobb mennyiségű állati eredetű terméket behozni vagy küldeni, ha az megfelel a kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó követelményeknek, amelyek közé az alábbiak tartoznak:

- a megfelelő hatósági uniós állat-egészségügyi bizonyítványban meghatározott igazolási követelmények,

- az EU-ba történő megérkezéskor az áruk és a megfelelő okmányok bemutatása erre felhatalmazott uniós állat-egészségügyi határállomáson.

7. Mentességben részesülő állati eredetű termékek

Az alábbi termékek mentesülnek az előzőekben ismertetett szabályok alól:

- húskészítménnyel nem kevert vagy töltött kenyér, kalács, keksz (biscuit), csokoládé és cukoráru (beleértve az édességet) és más pékáru,

- végfelhasználóknak csomagolt táplálékkiegészítők,

- húskivonatok és húskoncentrátumok,

- hallal töltött olívabogyó,

- húskészítménnyel nem kevert vagy töltött tésztafélék,

- végfelhasználóknak csomagolt levesbetét és aromák,

- minden más olyan élelmiszer-készítmény, amely nem tartalmaz friss vagy feldolgozott húst vagy tejterméket, és kevesebb mint 50 %-ban tartalmaz feldolgozott tojás- vagy halászati terméket.

8. Védett fajokból származó állati eredetű termékek

Bizonyos védett fajok esetében további korlátozások lehetnek hatályban. A tokfajok kaviárja esetében például a súlykorlátozás személyenként maximum 125 g.

Az 1. részben említett információkat videós üzenet formájában is el lehet juttatni a nyilvánosságnak, például az Európai Bizottság által az alábbi internetcímen közzétett videó mintájára:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm

V. MELLÉKLET

Az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak behozatalával kapcsolatos szabályok érvényesítésére vonatkozó számadatok

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

A kitöltött táblázatot legkésőbb az éves jelentéstételi időszak végét követő év májusának első napjáig kell az Európai Bizottsághoz benyújtani.

A jelentéstételi időszak január 1-jétől december 31-ig tart.

Az összevetett és összefoglalt információk az Európai Bizottság honlapján, az alábbi internetcímen olvashatók:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm

VI. MELLÉKLET

A személyes hús- és tejbehozatalra vonatkozó szabályok érvényesítésével kapcsolatos eredmények számadatai

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

Legkésőbb az éves jelentéstételi időszak végét követő év márciusának első napjáig kell az Európai Bizottsághoz benyújtani.

A jelentéstételi időszak január 1-jétől december 31-ig tart.

VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

745/2004/EK rendeletE rendelet
1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés
1. cikk (3) bekezdés2. cikk (1) bekezdés a) pont
1. cikk (4) bekezdés1. cikk (2) bekezdés
2. cikk2. cikk (1) bekezdés b) pont
2. cikk (3) bekezdés a) pont
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) és (2) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés4. cikk
4. cikk (1) bekezdés5. cikk
4. cikk (2) bekezdés6. cikk (1) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés6. cikk (2) és (3) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés7. cikk
5. cikk (2) bekezdésV. és VI. melléklet
6. cikk
7. cikk (1) bekezdés11. cikk
7. cikk (2) bekezdés11. cikk
7. cikk (3) bekezdés
I. mellékletII. melléklet
II. mellékletIII. melléklet
III. mellékletIV. melléklet
IV. mellékletV. és VI. melléklet
V. mellékletI. melléklet

( 1 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 2 ) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

( 3 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 4 ) HL L 116., 2007.5.4., 9. o.

( 5 ) HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

( 6 ) HL L 122., 2004.4.26., 1. o.

( 7 ) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

( 8 ) HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

( 9 ) HL L 270., 2007.10.13., 5. o.

( 10 ) HL L 77., 2009.3.24., 1. o.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0206 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0206&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0206-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0206-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék