32005D0267[1]

2005/267/EK: A Tanács határozata (2005. március 16.) egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. március 16.)

egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére

(2005/267/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Tanácsnak az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. február 28-i átfogó terve - amely a Bizottság illegális bevándorlás elleni közös politikáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, 2001. november 15-i közleményén alapul - egy biztonságos, webalapú intranet oldal kifejlesztésére szólított fel annak érdekében, hogy létrejöjjön a tagállamok közötti, a rendszertelen vagy illegális bevándorlási hullámokkal és jelenségekkel kapcsolatos biztonságos és gyors információcsere.

(2) Helyénvaló, hogy a hálózat fejlesztésére és igazgatására a Bizottságot hatalmazzák fel.

(3) A webalapú intranet oldalhoz való hozzáférést a jogosult felhasználókra kell korlátozni a meghatározott feltételeknek, eljárásoknak és biztonsági intézkedéseknek megfelelően.

(4) E határozat célja, nevezetesen a tagállamok közötti biztonságos és gyors információcsere a tagállamok által nem valósítható meg kielégítő módon, és így a tervezett intézkedés hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. A fent említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a határozat nem haladja meg a fenti célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(5) Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, mint a közösségi jog általános elveit.

(6) A webalapú intranet oldal összefüggésében figyelembe kell venni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3).

(7) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4).

(8) Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező erejű és azt nem köteles alkalmazni. Mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés III. része IV. címének rendelkezései értelmében e határozat a schengeni vívmányokra épül - kivéve annyiban, amennyiben az egy tagállam területén való rövid távú tartózkodás hatályos feltételeinek a schengeni vívmányok rendelkezései értelmében nem, illetve már nem megfelelő személyeken kívüli, harmadik országból származó állampolgárok visszaküldésével összefüggő problémákkal kapcsolatos információcserét hoz létre - az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e határozat Tanács általi elfogadását követő hat hónapon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(9) Az Izlandi Köztársaságot és a Norvég Királyságot illetően e határozat - kivéve annyiban, amennyiben az egy tagállam területén való rövid távú tartózkodás hatályos feltételeinek a schengeni vívmányok rendelkezései értelmében nem, illetve már nem megfelelő személyeken kívüli, harmadik országból származó állampolgárok visszaküldésével összefüggő problémákkal kapcsolatos információcserét hoz létre - az 1999. május 18-án az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5), értelmében azon schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A), B), C) és E) pontjában említett területek hatálya alá tartoznak.

(10) Svájcot illetően e határozat - kivéve annyiban, amennyiben az egy tagállam területén való rövid távú tartózkodás hatályos feltételeinek a schengeni vívmányok rendelkezései értelmében nem, illetve már nem megfelelő személyeken kívüli, harmadik országból származó állampolgárok visszaküldésével összefüggő problémákkal kapcsolatos információcserét hoz létre - az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7), értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/849/EK (8) és 2004/860/EK tanácsi határozat (9) 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben, az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A., B., C. és E. pontjában említett területek hatálya alá tartoznak.

(11) Szabályokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy Izland, Norvégia és Svájc képviselői részt vehessenek a Bizottságot az e határozat szerinti végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottság munkájában a schengeni vívmányok továbbfejlesztését képező rendelkezéseket illetően.

(12) Az Egyesült Királyság részese e határozatnak, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat (10), 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban, annyiban, amennyiben annak intézkedései továbbfejlesztik a schengeni vívmányok olyan, illegális bevándorlás megszervezése elleni rendelkezéseit, amelyekben az Egyesült Királyság részt vesz, valamint összhangban az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével, az Egyesült Királyság jelezte, hogy e határozat elfogadásában és alkalmazásában részt kíván venni.

(13) Írország részese e határozatnak, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével és az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel, valamint Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat (11) 6 cikkének (2), bekezdésével összhangban, annyiban, amennyiben annak intézkedései továbbfejlesztik a schengeni vívmányok olyan, illegális bevándorlás megszervezése elleni rendelkezéseit, amelyekben Írország részt vesz.

(14) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban és a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező erejű és azt nem köteles alkalmazni, annyiban, amennyiben annak intézkedései nem fejlesztik tovább a schengeni vívmányok olyan illegális bevándorlás megszervezése elleni rendelkezéseit, amelyekben Írország részt vesz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat létrehozza a szabálytalan migrációval, az illegális belépéssel és bevándorlással, valamint az illegálisan tartózkodók visszaküldésével kapcsolatos információcsere biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózatát.

2. cikk

(1) A Bizottság felelős a hálózat fejlesztéséért és igazgatásáért, beleértve annak szerkezetét és tartalmát, valamint az információcsere elemeit.

(2) Az információcsere elemei legalább a következőkre terjednek ki:

a) az illegális bevándorlással és az azt segítő hálózatokkal kapcsolatos korai figyelmeztető rendszer;

b) bevándorlási összekötő tisztviselők hálózata;

c) a vízumok, határátlépési és útiokmányok illegális bevándorlással összefüggő használatára vonatkozó információk;

d) visszaküldéssel kapcsolatos kérdések.

(3) A hálózat magában foglal minden megfelelő eszközt, amelyek titoktartási szabályait a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(4) A Bizottság felhasználja a közigazgatási rendszerek közötti adatcsere transzeurópai telematikai hálózatának közösségi keretei között meglévő technikai platformot.

3. cikk

A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság:

a) meghatározza a hálózathoz való teljes vagy szelektív hozzáférés feltételeit és eljárásait;

b) szabályokat és iránymutatásokat állapít meg a rendszer használatának feltételeire vonatkozóan, beleértve az információk titkosságára, átadására, tárolására, rendszerezésére és törlésére, valamint a szabványosított formanyomtatványokra vonatkozó szabályokat.

4. cikk

(1) A tagállamok a Bizottság által a 3. cikkel összhangban elfogadott intézkedéseknek megfelelően biztosítják a hálózathoz való hozzáférést.

(2) A tagállamok nemzeti kapcsolattartókat jelölnek ki, és erről értesítik a Bizottságot.

5. cikk

(1) Az adatok hálózatra való feltöltése nem befolyásolja az érintett információ tulajdonjogát. A jogosult felhasználók kizárólagosan felelnek az általuk adott információkért, és biztosítják, hogy azok tartalma teljesen megfeleljen a fennálló közösségi és nemzeti jognak.

(2) Az átadott információkhoz - kivéve, ha azokat nyilvánosan hozzáférhetőnek minősítették - szigorúan csak a hálózat jogosult felhasználói férhetnek hozzá, és azok az adott információ tulajdonosának előzetes engedélye nélkül nem hozhatók harmadik személyek tudomására.

(3) A tagállamok meghozzák a szükséges biztonsági intézkedéseket azért, hogy:

a) megelőzzék, hogy jogosulatlan személyek a hálózathoz hozzáférjenek;

b) biztosítsák, hogy a hálózat használata során a jogosult felhasználók csak a hatáskörükbe tartozó adatokhoz férjenek hozzá;

c) megelőzzék, hogy a hálózaton megtalálható információt jogosulatlan személyek olvassák, másolják, módosítsák vagy kitöröljék.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban további biztonsági intézkedéseket fogad el.

6. cikk

(1) A Bizottságot a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás terén folytatott közigazgatási együttműködés területén megvalósuló cselekvési program (ARGO-program) elfogadásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/463/EK tanácsi határozattal (12) létrehozott bizottság segíti.

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

(1) Amennyiben a hálózat fejlesztéséhez szükséges, a Bizottság megállapodásokat köt az Európai Közösségeket létrehozó szerződések alapján vagy az Európai Unió keretében létrehozott közjogi intézményekkel.

(2) A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ilyen megállapodások ügyében folytatott tárgyalások folyamán elért eredményekről.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) 2004. április 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7) 13054/04 tanácsi dokumentum, amely a következő címen érhető el: http://register.consilium.eu.int

(8) HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(9) HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(10) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(11) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(12) HL L 161., 2002.6.19., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0267 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0267&locale=hu