Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000L0021[1]

A Bizottság 2000/21/EK irányelve (2000. április 25.) a 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésében említett közösségi joganyag listájárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/21/EK irányelve

(2000. április 25.)

a 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésében említett közösségi joganyag listájáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 67/548/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése egyes anyagokat mentesít az említett irányelv 7., 8., 14. és 15. cikkének a bejelentésre vonatkozó rendelkezései alól. Közelebbről, a 13. cikk (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése mentesíti a más termékcsoportokban kizárólagos használatra szánt anyagokat, amelyek esetében közösségi értesítési vagy jóváhagyási eljárás létezik, és amelyek esetében az adatszolgáltatási követelmények megegyeznek a 67/548/EGK irányelvben megállapítottakkal. Ezért a Bizottságnak meg kell határoznia az ilyen bejelentési vagy jóváhagyási eljárást tartalmazó közösségi előírások listáját. A listát rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és szükség esetén át kell dolgozni.

(2) A legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a hatóanyagokat az említett termékek engedélyezésének előfeltételeként és forgalomba hozataluk előtt bele kell foglalni annak I. mellékletébe. A 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében (ötödik francia bekezdés) említett anyagok listájáról szóló, 1993. október 29-i 93/90/EGK bizottsági irányelv [5] csak azon hatóanyagokat érinti, amelyeket a forgalomba hozatalukra tekintettel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel kell venni. Azon hatóanyagokat - ideértve a 91/414/EGK irányelv 22. cikke alapján a kutatást és fejlesztést is - is figyelembe kell venni, amelyek engedélyezése más célból történik azért, hogy ezen anyagok esetében az engedélyezési eljárás kizárólag a 91/414/EGK irányelv hatályán belül történjen meg.

(3) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] alapján, a kizárólag biocid termékek hatóanyagaiként felhasznált anyagok a 67/548/EGK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése hatálya alá tartoznak, és ezért ezeket, ideértve a kutatásra és fejlesztésre szánt anyagokat is, mentesíteni kell annak érdekében, hogy esetükben az engedélyezési eljárás kizárólag a 98/8/EK irányelv hatályán belül történjen meg.

(4) A 93/90/EGK irányelv hatályát veszti.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az ezen irányelvhez csatolt melléklet tartalmazza az azon termékcsoportokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok jegyzékét, amelyekre vonatkozóan közösségi bejelentési vagy jóváhagyási eljárás van hatályban, és amelyek tekintetében a jegyzékben meghatározott anyagcsoportokra nézve az adatszolgáltatási követelmények ugyanazok, mint amelyeket a 67/548/EGK irányelvben állapítottak meg.

2. cikk

A 93/90/EGK irányelv hatályát veszti.

3. cikk

(1) A tagállamok meghozzák és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. április 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. április 25-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 199., 1999.7.30., 57. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[3] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[4] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[5] HL L 277., 1993.11.10., 33. o.

[6] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Azon termékcsoportokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok jegyzéke, amelyekre vonatkozóan közösségi bejelentési vagy jóváhagyási eljárás van hatályban, és amelyek tekintetében a meghatározott anyagkategóriákra nézve az adatszolgáltatási követelmények ugyanazok, mint amelyeket a 67/548/EGK irányelv 7., 8., 14. és 15. cikkében állapítottak meg

1. A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv.

2. A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Azon anyagok esetében, amelyeket kizárólag növényvédelmi termékek és/vagy biocid termékek hatóanyagaiként szándékoznak felhasználni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék