32000L0021[1]

A Bizottság 2000/21/EK irányelve (2000. április 25.) a 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésében említett közösségi joganyag listájárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/21/EK irányelve

(2000. április 25.)

a 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésében említett közösségi joganyag listájáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 67/548/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése egyes anyagokat mentesít az említett irányelv 7., 8., 14. és 15. cikkének a bejelentésre vonatkozó rendelkezései alól. Közelebbről, a 13. cikk (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése mentesíti a más termékcsoportokban kizárólagos használatra szánt anyagokat, amelyek esetében közösségi értesítési vagy jóváhagyási eljárás létezik, és amelyek esetében az adatszolgáltatási követelmények megegyeznek a 67/548/EGK irányelvben megállapítottakkal. Ezért a Bizottságnak meg kell határoznia az ilyen bejelentési vagy jóváhagyási eljárást tartalmazó közösségi előírások listáját. A listát rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, és szükség esetén át kell dolgozni.

(2) A legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a hatóanyagokat az említett termékek engedélyezésének előfeltételeként és forgalomba hozataluk előtt bele kell foglalni annak I. mellékletébe. A 67/548/EGK tanácsi irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében (ötödik francia bekezdés) említett anyagok listájáról szóló, 1993. október 29-i 93/90/EGK bizottsági irányelv [5] csak azon hatóanyagokat érinti, amelyeket a forgalomba hozatalukra tekintettel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel kell venni. Azon hatóanyagokat - ideértve a 91/414/EGK irányelv 22. cikke alapján a kutatást és fejlesztést is - is figyelembe kell venni, amelyek engedélyezése más célból történik azért, hogy ezen anyagok esetében az engedélyezési eljárás kizárólag a 91/414/EGK irányelv hatályán belül történjen meg.

(3) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] alapján, a kizárólag biocid termékek hatóanyagaiként felhasznált anyagok a 67/548/EGK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése hatálya alá tartoznak, és ezért ezeket, ideértve a kutatásra és fejlesztésre szánt anyagokat is, mentesíteni kell annak érdekében, hogy esetükben az engedélyezési eljárás kizárólag a 98/8/EK irányelv hatályán belül történjen meg.

(4) A 93/90/EGK irányelv hatályát veszti.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az ezen irányelvhez csatolt melléklet tartalmazza az azon termékcsoportokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok jegyzékét, amelyekre vonatkozóan közösségi bejelentési vagy jóváhagyási eljárás van hatályban, és amelyek tekintetében a jegyzékben meghatározott anyagcsoportokra nézve az adatszolgáltatási követelmények ugyanazok, mint amelyeket a 67/548/EGK irányelvben állapítottak meg.

2. cikk

A 93/90/EGK irányelv hatályát veszti.

3. cikk

(1) A tagállamok meghozzák és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. április 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. április 25-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 199., 1999.7.30., 57. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[3] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[4] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[5] HL L 277., 1993.11.10., 33. o.

[6] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Azon termékcsoportokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok jegyzéke, amelyekre vonatkozóan közösségi bejelentési vagy jóváhagyási eljárás van hatályban, és amelyek tekintetében a meghatározott anyagkategóriákra nézve az adatszolgáltatási követelmények ugyanazok, mint amelyeket a 67/548/EGK irányelv 7., 8., 14. és 15. cikkében állapítottak meg

1. A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv.

2. A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Azon anyagok esetében, amelyeket kizárólag növényvédelmi termékek és/vagy biocid termékek hatóanyagaiként szándékoznak felhasználni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék