31998R2840[1]

A Tanács 2840/98/EK rendelete (1998. december 21.) a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló 1734/94/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2840/98/EK rendelete

(1998. december 21.)

a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló 1734/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130w. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

a Szerződés189c cikkében említett eljárásnak [2] megfelelően,

mivel a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló, 1994. július 11-i 1734/94/EK tanácsi rendelet [3] meghatározza a Közösség által Ciszjordánia és a Gázai-övezet palesztin lakosságának nyújtott segély és támogatási műveletek fajtáit és részletes szabályait;

mivel a rendelet szerint a Közösség ötéves program keretében valósítja meg a pénzügyi és műszaki együttműködést Ciszjordániával és a Gázai-övezettel; mivel e program 1998 végén lejár;

mivel a békefolyamatban állandósult patthelyzet képezi a legsúlyosabb válságot, amióta 1991-ben elindult a közel-keleti békefolyamat; mivel azonban a nemzetközi gazdasági támogatás sikeresen életben tartotta a békefolyamatot és támogatást nyújtott a Palesztin Nemzeti Hatóságnak;

mivel a cél a palesztin gazdaság helyzete további romlásának megakadályozása a határzárlatok és a fejlődést gátló egyéb tényezők hatásainak minimalizálásával, illetve megszüntetésével, hozzájárulva a Palesztin Nemzeti Hatóság hatékony gazdálkodásához és költségvetési egyensúlyához, valamint annak intézményi megerősítéssel való konszolidálásához;

mivel a végső cél a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés elérése, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a civil társadalom kibontakozásának elősegítése;

mivel a jelenlegi helyzetben a Közösségnek folytatnia kell a segélyezést; mivel ezért új ötéves támogatási időszak (1999-2003) kezdődik, és a 1734/94/EK rendeletet megfelelően módosítani kell; mivel e rendeletet a Tanácsnak két éven belül, de legkésőbb 2000. december 31-éig felül kell vizsgálnia, hogy figyelembe vegye az új fejleményeket, és azt összhangba hozza az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i, felülvizsgált 1488/96/EK tanácsi rendelettel [4];

mivel az 1734/94/EK rendelet egész szövegében a "Ciszjordánia és a Gázai-övezet" kifejezést kell beilleszteni a "megszállt területek" kifejezés helyébe;

mivel az 1734/94/EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a projektekre és műveletekre vonatkozó összes finanszírozási határozatot a fenti rendelet 5. cikkében megállapított eljárás szerint kell elfogadni; mivel a gyors és rugalmas reakciók lehetővé tétele és a célszerűség növelése érdekében a banki kölcsönök kamattámogatására vonatkozó határozatokon kívül kizárólag a 2000000 ECU-t meghaladó értékű finanszírozási határozatokat kell e szerint az eljárás szerint elfogadni;

mivel az Európai Beruházási Banknak a Közösségen kívüli (közép- és kelet-európai, földközi-tengeri, latin-amerikai és ázsiai, valamint dél-afrikai országok) projektjeire nyújtott hitelekkel kapcsolatban felmerülő veszteségeire vonatkozó közösségi biztosíték biztosításáról szóló, 1997. április 14-ei 97/256/EK tanácsi határozat [5] a 2000. évig tartó időszakra nézve e régióra is tartalmaz biztosítékokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1734/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A cím helyébe a következő szöveg lép: "A Tanács 1734/94/EK rendelete a Ciszjordániával és a Gázai-övezettel való pénzügyi és műszaki együttműködésről (1994. július 11.)";

(2) az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) A Közösség ötéves (1999-2003) program keretében pénzügyi és műszaki együttműködést valósít meg Ciszjordániával és a Gázai-övezettel azért, hogy elősegítse ezek fenntartható gazdasági, politikai és szociális fejlődését. Amennyiben a 2000 utáni időszakra új pénzügyi tervet fogadnak el, az együttműködésre fordított összeget a pénzügyi tervvel összhangban kell meghatározni, mégpedig azzal a feltétellel, hogy az összeget a költségvetési hatóság határozza meg az éves költségvetési eljárásban.

(2) Két éven belül, de legkésőbb 2000. december 31-ig a Tanács felülvizsgálja e rendeletet a 6. cikkben előirányzott független programértékelés alapján. E felülvizsgálat figyelembe veszi a terület új fejleményeit, és megfontolás tárgyává teheti, hogy a rendeletet összhangba hozza az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelettel [6]."

(3) A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés végén a "civil társadalom kibontakozása" kifejezést kell beilleszteni az "emberi jogok" kifejezés után;

b) a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az említett projektek és műveletek célja többek között a foglalkoztatás elősegítése és a munkahelyteremtés a szociális szolgáltatások javítása és a szegénység elleni küzdelem révén."

c) az (5) és a (6) bekezdésben a "megszállt területek" kifejezés helyébe a "Ciszjordánia és a Gázai-övezet" kifejezés lép.

(4) A 3. cikkben a "megszállt területek" kifejezés helyébe a "Ciszjordánia és a Gázai-övezet" lép.

(5) A 4. cikk (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

(1) A bankhitelek kamattámogatásához kapcsolódó határozatok kivételével, az e rendelet szerinti 2000000 ECU-t meghaladó projektekre és műveletekre vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

(2) A műszaki együttműködésre, képzésre és kereskedelemfejlesztésre megállapított általános keretösszegekre vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni. Az általános keretösszegen belül a Bizottság a 2000000 ECU-t meg nem haladó finanszírozási határozatokat fogadja el.

Az 5. cikkben említett bizottságot rendszeresen és késedelem nélkül, de a soron következő ülés előtt mindenképpen tájékoztatni kell a 2000000 ECU-t meg nem haladó intézkedésekre vonatkozó finanszírozási határozatokról.

(3) Az 5. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadott határozatokat módosító határozatokat a Bizottság hozza meg abban az esetben, ha azok nem foglalnak magukba lényegi módosításokat vagy az eredeti kötelezettségvállalás 20 %-át meghaladó további kötelezettségvállalásokat. A Bizottság azonnal tájékoztatja az 5. cikkben említett bizottságot minden ilyen határozatról."

(6) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a 1488/96/EK rendelet 11. cikke szerint létrehozott MED Bizottság segíti";

(7) A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság áttekinti az e rendelet szerinti együttműködés végrehajtását, és erről évente egyszer az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak írásban jelentést tesz."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1998. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Bartenstein

[1] HL C 253., 1998.8.12., 15. o.

[2] Az Európai Parlament 1998. szeptember 16-i véleménye (HL C 313., 1998.10.12.), a Tanács 1998. október 13-i közös álláspontja (HL C 388., 1998.12.14.), valamint az Európai Parlament 1998. december 3-i határozata (HL C 398., 1998.12.21.).

[3] HL L 182., 1994.7.16., 4. o.

[4] HL L 189., 1996.7.30. 1. o. A 780/98/EK rendelettel (HL L 113., 1998.4.15., 3. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 102., 1997.4.19., 33. o. A 98/348/EK határozattal (HL L 155., 1998.5.29., 53. o.) módosított határozat.

[6] HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A 780/98/EK rendelettel (HL L 113., 1998.4.15., 3. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2840 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2840&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére