Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31994R1734[1]

A Tanács 1734/94/EK rendelete (1994. július 11.) a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről

A TANÁCS 1734/94/EK RENDELETE

(1994. július 11.)

a Ciszjordániával és a Gázai-övezettel való pénzügyi és műszaki együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130w cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 189c cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

mivel a közel-keleti békefolyamat közelmúltbeli fejleményei nyomán Ciszjordánia és a Gázai-övezet területén, (a továbbiakban: megszállt területek) jelentős igénynövekedés következett be, gazdasági és szociális együttműködés formájában új intézkedéseket kell bevezetni e területeken a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése érdekében, figyelembe véve a Közösségnek mint a palesztin nép egyik fő segélynyújtójának tapasztalatait;

mivel evégett ötéves programot (1994-1998) kell létrehozni; mivel e programot a közösségi költségvetésből vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott finanszírozással kell megvalósítani;

mivel meg kell állapítani a költségvetésből finanszírozott műveletek fajtáit és részletes szabályait,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség pénzügyi és műszaki együttműködést valósít meg Ciszjordániával és a Gázai-övezettel azért, hogy elősegítse ezek fenntartható gazdasági, politikai és szociális fejlődését. Amennyiben a körülmények lehetővé teszik ennek a végrehajtása többéves programok keretében valósul meg.

(2) A Bizottság legkésőbb 2005. december 31-ig jelentést készít e rendelet felülvizsgálatáról, figyelembe véve a régióban bekövetkezett fejlődést.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett program alapján megvalósuló projektek és intézkedések elsőbbséget élvező területei a következők:

infrastruktúra, termelés, város- és vidékfejlesztés, oktatás, egészségügy, környezetvédelem, szolgáltatások, külkereskedelem, valamint a közigazgatás megfelelő működéséhez, illetve a demokrácia és az emberi jogok civil társadalom kibontakozása kiteljesedéséhez szükséges intézmények létrehozása, illetve erősítése.

(2) Közösségi támogatás nyújtható beruházási projektekre, megvalósíthatósági tanulmányokra, műszaki segítségnyújtásra és képzésre, valamint a palesztin közigazgatás folyó költségeinek ideiglenes támogatására.

(3) Az e rendelet szerinti projektekre és műveletekre nyújtott közösségi finanszírozás vissza nem térítendő támogatás formájában vagy a Bank saját forrásaiból nyújtott hitelre adott kamattámogatás formájában történik. A támogatás mértéke 3 %.

Az említett projektek és műveletek célja többek között a foglalkoztatás elősegítése és a munkahelyteremtés a szociális szolgáltatások javítása és a szegénység elleni küzdelem révén.

(3a) E támogatási intézkedések kedvezményezettjei nemcsak államok és régiók lehetnek, hanem helyi hatóságok, regionális szervezetek, közjogi szervezetek, helyi és tradicionális közösségek, gazdaságot támogató szervezetek, magánvállalkozások, szövetkezetek, kölcsönös önsegélyező társaságok, szövetségek, alapítványok és nem kormányzati szervek is.

(4) Annak érdekében, hogy az együttműködés összehangolt, illetve a műveletek egymást kiegészítő voltát javítsák, a tagállamok, a Bizottság és az Európai Beruházási Bank, (a továbbiakban: a Bank), egymással kicserélik az általuk tervezett finanszírozásra vonatkozó minden lényeges információt.

Az információk cseréjekor meg kell vizsgálni a társfinanszírozás lehetőségeit. Az e rendeletben meghatározott szabályokon felül a nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt meghatározza továbbá a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ).

(5) A tagállamok, a Bizottság és a Bank az 5. cikkben említett bizottság keretében adják át egymásnak az egyéb, két- vagy többoldalú, a Ciszjordánia és a Gázai-övezet szánt segélyre vonatkozó információkat.

(6) A Bizottság és a Bank évente legalább egyszer elküldi a tagállamoknak a Ciszjordánia és a Gázai-övezet közigazgatásától összegyűjtött információkat az e rendelet alapján támogatható ágazatokról és már ismert projektekről.

(7) A pályázati felhívásokban és szerződésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett áll nyitva a tagállamok és az Euro-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott mediterrán térségbeli partnerek minden természetes és jogi személye számára ( 3 ).

3. cikk

Az e rendelet szerinti támogatás összevonható a Bank saját forrásaiból való finanszírozással, és felhasználható a tagállamok, a régióban lévő, tagsággal nem rendelkező országok, multilaterális testületek vagy maguk a Ciszjordánia és a Gázai-övezet által megvalósuló társfinanszírozásra. Ahol csak lehetséges, a támogatás közösségi jellegét meg kell őrizni.

4. cikk

(1) A bankhitelek kamattámogatásához kapcsolódó határozatok kivételével, az e rendelet szerinti 2 000 000 ECU-t meghaladó projektekre és műveletekre vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

(2) A műszaki együttműködésre, képzésre és kereskedelemfejlesztésre megállapított általános keretösszegekre vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni. Az általános keretösszegen belül a Bizottság a 2 000 000 ECU-t meg nem haladó finanszírozási határozatokat fogadja el.

Az 5. cikkben említett bizottságot rendszeresen és késedelem nélkül, de a soron következő ülés előtt mindenképpen tájékoztatni kell a 2 000 000 ECU-t meg nem haladó intézkedésekre vonatkozó finanszírozási határozatokról.

(3) Az 5. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadott határozatokat módosító határozatokat a Bizottság hozza meg abban az esetben, ha azok nem foglalnak magukba lényegi módosításokat vagy az eredeti kötelezettségvállalás 20 %-át meghaladó további kötelezettségvállalásokat. A Bizottság azonnal tájékoztatja az 5. cikkben említett bizottságot minden ilyen határozatról.

(4) A kamattámogatásra vonatkozó finanszírozási határozatokat a 1488/96/EK rendelet ( 4 ).

(5) A finanszírozási határozatok, finanszírozási megállapodások és az azokból fakadó szerződések előírják a bizottsági felügyeletet és pénzügyi ellenőrzést (különösen az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által), beleértve ebbe a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 5 ) szerinti helyszíni ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat, illetve a Számvevőszék által végzett pénzügyi ellenőrzést. Az 5. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően intézkedéseket kell tenni az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek ( 6 ) megfelelő védelme érdekében. Szükség esetén az OLAF az ellenőrzéseket az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 7 ) alapján végzi.

5. cikk

(1) A Bizottságot a 1488/96/EK rendelet ( 8 ) 11. cikke alapján létrehozott MED Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

(1) A Bizottság áttekinti az e rendelet szerinti együttműködés végrehajtását, és erről évente egyszer az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak írásban jelentést tesz.

(2) A Bizottság értékeli a befejezett fő projekteket, hogy megállapítsa, hogy a projektek felmérésekor meghatározott célok teljesültek-e, illetve hogy iránymutatást fogalmazzon meg a jövőbeni segélyezés hatékonyabbá tételét illetően. Ezen értékelő jelentéseket meg kell küldeni a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament 1994. február 11-i véleménye (HL C 61., 1994.2.28.). A Tanács 1994. március 4-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 85. o.), valamint az Európai Parlament 1994. május 4-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

( 3 ) HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 2968/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A 780/98/EK rendelettel (HL L 113., 1998.4.15., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 292. 1996. 11.15., 2. o.

( 6 ) HL L 312. 1995. 12.23., 1. o.

( 7 ) HL L 136., 1999. 5.31., 1. o.

( 8 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 9 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1734 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1734&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R1734-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R1734-20051228&locale=hu