31994R1734[1]

A Tanács 1734/94/EK rendelete (1994. július 11.) a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről

A Tanács 1734/94/EK rendelete

(1994. július 11.)

a megszállt területekkel való pénzügyi és műszaki együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130w cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 189c cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [1],

mivel a közel-keleti békefolyamat közelmúltbeli fejleményei nyomán Ciszjordánia és a Gázai-övezet területén, (a továbbiakban: megszállt területek) jelentős igénynövekedés következett be, gazdasági és szociális együttműködés formájában új intézkedéseket kell bevezetni e területeken a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése érdekében, figyelembe véve a Közösségnek mint a palesztin nép egyik fő segélynyújtójának tapasztalatait;

mivel evégett ötéves programot (1994-1998) kell létrehozni; mivel e programot a közösségi költségvetésből vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott finanszírozással kell megvalósítani;

mivel meg kell állapítani a költségvetésből finanszírozott műveletek fajtáit és részletes szabályait,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség ötéves (1994-1998) program keretében pénzügyi és műszaki együttműködést valósít meg a megszállt terültekkel azért, hogy elősegítse ezek fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődését.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett program alapján megvalósuló projektek és intézkedések elsőbbséget élvező területei a következők:

infrastruktúra, termelés, város- és vidékfejlesztés, oktatás, egészségügy, környezetvédelem, szolgáltatások, külkereskedelem, valamint a közigazgatás megfelelő működéséhez, illetve a demokrácia és az emberi jogok kiteljesedéséhez szükséges intézmények létrehozása, illetve erősítése.

(2) Közösségi támogatás nyújtható beruházási projektekre, megvalósíthatósági tanulmányokra, műszaki segítségnyújtásra és képzésre.

(3) Az e rendelet szerinti projektekre és műveletekre nyújtott közösségi finanszírozás vissza nem térítendő támogatás formájában történik.

(4) Annak érdekében, hogy az együttműködés összehangolt, illetve a műveletek egymást kiegészítő voltát javítsák, a tagállamok, a Bizottság és az Európai Beruházási Bank, (a továbbiakban: a Bank), egymással kicserélik az általuk tervezett finanszírozásra vonatkozó minden lényeges információt.

Az információk cseréjekor meg kell vizsgálni a társfinanszírozás lehetőségeit.

(5) A tagállamok, a Bizottság és a Bank az 5. cikkben említett bizottság keretében adják át egymásnak az egyéb, két- vagy többoldalú, a megszállt területeknek szánt segélyre vonatkozó információkat.

(6) A Bizottság és a Bank évente legalább egyszer elküldi a tagállamoknak a megszállt területek közigazgatásától összegyűjtött információkat az e rendelet alapján támogatható ágazatokról és már ismert projektekről.

3. cikk

Az e rendelet szerinti támogatás összevonható a Bank saját forrásaiból való finanszírozással, és felhasználható a tagállamok, a régióban lévő, tagsággal nem rendelkező országok, multilaterális testületek vagy maguk a megszállt területek által megvalósuló társfinanszírozásra. Ahol csak lehetséges, a támogatás közösségi jellegét meg kell őrizni.

4. cikk

(1) Az e rendelet szerinti projektekre és műveletekre vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

(2) A műszaki együttműködés, képzés és kereskedelemfejlesztés általános keretösszegére vonatkozó finanszírozási határozatokat az 5. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 5. cikkben említett bizottságot az ilyen általános keretösszegek felhasználásáról.

(3) Az 5. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadott határozatokat módosító határozatokat a Bizottság hozza meg abban az esetben, ha azok nem foglalnak magukba lényegi módosításokat vagy az eredeti kötelezettségvállalás 20 %-át meghaladó további kötelezettségvállalásokat.

5. cikk

(1) A Bizottságot a Közösség és a mediterrán harmadik országok között létrejött, a pénzügyi és műszaki együttműködésről szóló jegyzőkönyvek végrehajtásáról szóló, 1992. június 29-i 1762/92/EGK tanácsi rendelet [2] 6. cikke szerint létrehozott MED Bizottság segíti.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

6. cikk

(1) A Bizottság áttekinti az e rendelet szerinti együttműködés végrehajtását, és erről évente egyszer az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést tesz.

(2) A Bizottság értékeli a befejezett fő projekteket, hogy megállapítsa, hogy a projektek felmérésekor meghatározott célok teljesültek-e, illetve hogy iránymutatást fogalmazzon meg a jövőbeni segélyezés hatékonyabbá tételét illetően. Ezen értékelő jelentéseket meg kell küldeni a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. július 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Waigel

[1] Az Európai Parlament 1994. február 11-i véleménye (HL C 61., 1994.2.28.). A Tanács 1994. március 4-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 85. o.), valamint az Európai Parlament 1994. május 4-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 181., 1992.7.1., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1734 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1734&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére