Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32009R1186[1]

A Tanács 1186/2009/EK rendelete ( 2009. november 16. ) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS 1186/2009/EK RENDELETE

(2009. november 16.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26., 37. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében az említett rendeletet kodifikálni kell.

(2) A Szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadott meghatározott eltérési intézkedés hiányában a közös vámtarifa vámtételei alkalmazandók a Közösségbe behozott összes árucikkre. Ugyanez áll a mezőgazdasági lefölözések és minden más importteher esetében, amelyek a közös mezőgazdasági politika keretében, vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések keretében kerültek meghatározásra.

(3) Mindazonáltal, bizonyos jól meghatározott körülmények között, amikor az árubehozatal különleges feltételei nem követelik meg a szokásos gazdaságvédelmi intézkedéseket, az ilyen adóztatás nem indokolt.

(4) Kívánatos, hogy ilyen körülmények között - ahogy a legtöbb vámszabályrendszerben ez hagyományosan megtörtént - intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy az áruk a rendes körülmények között kivethető behozatali vámok alól mentességet élvezhessenek.

(5) Az ilyen mentesítő rendelkezések többoldalú nemzetközi egyezmények eredményei is lehetnek, melyeknek minden tagállam vagy egyes tagállamok a szerződő felei. Míg a Közösségnek alkalmaznia kell az ilyen egyezményeket, ez előre feltételezi a tervezett vámok alóli mentességre vonatkozó közösségi szabályok bevezetését a vámunió követelményeivel összhangban, hogy kiküszöbölje az ezekben az egyezményekben foglalt mentességek alkalmazásának céljaiban, hatályában és feltételeiben mutatkozó különbségeket, és lehetővé tegye az érintettek számára, hogy ugyanazokat az előnyöket élvezzék az egész Közösségen belül.

(6) A tagállamokban alkalmazott bizonyos mentességek harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött egyedi egyezményekből erednek. Az ilyen egyezmények célja adott, és csak az aláíró tagállamokat érintik. Nem látszik szükségesnek közösségi szinten meghatározni az ilyen mentességeket lehetővé tevő feltételeket, hanem elegendőnek tűnik egyszerűen felhatalmazni a kérdéses tagállamokat, hogy ahol szükséges, megadják ezeket a mentességeket az erre a célra létrehozott megfelelő eljárás révén.

(7) A közös agrárpolitika végrehajtása azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kiviteli vámok vethetők ki némely árucikkre. Ezért szükséges meghatározni közösségi szinten azokat az eseteket, melyekben az ilyen vámok alól mentesség adható.

(8) A jogi átláthatóság érdekében, azoknak a közösségi jogi aktusoknak a rendelkezéseit, amelyek bizonyos mentességi intézkedéseket tartalmaznak, és amelyeket ez a rendelet nem érint, fel kell sorolni.

(9) Ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok olyan behozatali vagy kiviteli tilalmakat, vagy korlátozásokat alkalmazzanak, melyek a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme, a művészeti, történelmi vagy régészeti értékeket hordozó nemzeti kincsek megóvása, vagy az ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak.

(10) Tekintettel az euróban rögzített összegek keretén belül megadott mentességekre, az ilyen összegeknek a nemzeti pénznemekre történő átváltási szabályait ki kell dolgozni,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet meghatározza azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt a behozatali vagy a kiviteli vámok, valamint a Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések alól mentességet kell adni akkor, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják vagy a Közösség vámterületéről kiviszik.

2. cikk

(1) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

a) "behozatali vámok": vámok és azokkal azonos hatású díjak, valamint a mezőgazdasági lefölözések és egyéb importterhek, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

b) "kiviteli vámok": mezőgazdasági lefölözések és egyéb exportterhek, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

c) "személyes vagyontárgy": bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdon. A "személyes vagyontárgy" körébe különösen a következők tartoznak: A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a "személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként, jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva olyan árucikkek, melyeket kereskedelmi céllal hoznak be;

i. háztartási célú ingóságok;

ii. kerékpárok és motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kempinglakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

d) "háztartási célú ingóságok": az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóság, ruhanemű, lakberendezés és felszerelések;

e) "alkoholtartalmú termékek": a Kombinált Nómenklatúra 2203-2208 vámtarifaszámai alá eső termékek (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.).

(2) Amennyiben ez a rendelet másképp nem rendelkezik, a II. Cím alkalmazása során, a "harmadik ország" fogalmába beletartoznak a tagállamok területének azok a részei is, amelyeket a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) a Közösség vámterületéből kizárt.

II. CÍM

BEHOZATALI VÁM ALÓLI MENTESSÉG

I. FEJEZET

Szokásos lakóhelyüket harmadik országból a Közösségbe áthelyező természetes személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak

3. cikk

A 4-11. cikkekre is figyelemmel, azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket a szokásos lakóhelyüket harmadik országból a Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek hoznak be, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

4. cikk

A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely:

a) a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában van, továbbá nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi szokásos lakóhelyén legalább hat hónapig használt azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban a szokásos lakóhelye megszűnt;

b) ugyanazt a célt szolgálja az új szokásos lakóhelyén.

Ezenfelül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- és/vagy adóterheknek eleget tettek.

5. cikk

(1) A mentesség csak olyan személyeknek adható meg, akiknek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül volt.

(2) Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjék.

6. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállítóeszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök.

7. cikk

(1) Különleges esetek kivételével, a mentesség csak az érintett személy által a szokásos lakóhelyének a Közösség vámterületére történő áthelyezésétől számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy vonatkozásában adható meg.

(2) A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsáthatók több elkülönített szállítmányban, az (1) bekezdésben hivatkozott időszakon belül.

8. cikk

(1) Amíg a tizenkét hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen behozott személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján a vagyontárgy fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

9. cikk

(1) A 7. cikk (1) bekezdésétől eltérve, mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére helyezi, feltéve, hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen odahelyezi szokásos lakóhelyét. Az ilyen kötelezettségvállaláshoz biztosítékot kell nyújtani, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása esetén a 4. cikk a) pontjában előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat a Közösség vámterületére behozzák.

10. cikk

(1) Amennyiben az érintett személy a foglalkozásával kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyja el a harmadik országot, ahol szokásos lakóhellyel rendelkezett, anélkül, hogy ezzel egy időben szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületén belülre helyezné, jóllehet véglegesen szándékában áll, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amelyet az érintett személy ebből a célból az említett területre átszállít.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyes vagyontárgy vámmentes behozatala a 3-8. cikkekben leírt feltételeknek megfelelően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy:

a) a 4. cikk a) pontjában és a 7. cikk első bekezdésében előírt időszakokat attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat behozzák a Közösség vámterületére;

b) a 8. cikk (1) bekezdésében előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor az érintett személy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére.

(3) A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. Az illetékes hatóságok előírhatják a kötelezettségvállaláshoz biztosíték nyújtását, az általuk meghatározott formában és összegben.

11. cikk

Az illetékes hatóságok a 4. cikk a) és b) pontjától, a 6. cikk c) és d) pontjától, valamint a 8. cikktől eltérést engedhetnek, ha a személynek a szokásos lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie a Közösség vámterületére.

II. FEJEZET

Házasságkötés alkalmából behozott árucikkek

12. cikk

(1) A 13-16. cikkekre is figyelemmel, a szokásos lakóhelyét harmadik országból házasságkötés alkalmából a Közösség vámterületére áthelyező személy új vagy használt kelengyéje és háztartási célú ingóságai behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2) Az ugyanilyen feltételek mellett, házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékokat, amelyeket az (1) bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személy kap olyan személytől, akinek a szokásos lakóhelye harmadik országban van, szintén behozatali vámoktól mentesen hozhatók be. A vámmentesen behozott egyes ajándékok értéke azonban nem haladhatja meg az 1 000 EUR-t.

13. cikk

A 12. cikkben hivatkozott mentesség csak annak a személynek adható meg:

a) akinek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapig a Közösség vámterületén kívül volt. Mindazonáltal, e szabály alól eltérési lehetőség adható, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább tizenkét hónapig a Közösség vámterületén kívül lakni;

b) aki bemutatja a házasságkötésének bizonyítékát.

14. cikk

Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre.

15. cikk

(1) Kivételes körülményektől eltekintve, a mentességet csak azon árucikkekre vonatkozóan lehet megadni, amelyeket:

a) két hónapnál nem korábban a házasságkötés kitűzött időpontjánál (ebben az esetben a mentességet megfelelő biztosíték nyújtásához kötik, az illetékes hatóságok által meghatározott formában és összegben); és

b) négy hónapnál nem később a házasságkötés időpontjánál bocsátanak szabad forgalomba.

(2) A 12. cikkben hivatkozott árucikkek szabad forgalomba bocsátása lehetséges több elkülönített szállítmányban, az (1) bekezdésben előírt időszakon belül.

16. cikk

(1) Amíg tizenkét hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba bocsátásukat elfogadták, a 12. cikk alapján vámmentesen behozott árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

III. FEJEZET

Öröklés útján szerzett személyes vagyontárgyak

17. cikk

(1) A 18, 19. és 20. cikkekre is figyelemmel, a Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala behozatali vámoktól mentesen lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "személyes vagyontárgy" a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett valamennyi vagyontárgy, amely az elhalálozott vagyonát képezi.

18. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállító eszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközöket, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek;

e) nyersanyagok, kész vagy félkész termékek készlete;

f) a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek készlete.

19. cikk

(1) A mentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet a hagyaték megszerzésének (az öröklés végleges rendezése) napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátanak szabad forgalomba.

Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges indokok alapján meghosszabbíthatják.

(2) A személyes vagyontárgy az (1) bekezdésben hivatkozott időszakon belül behozható több elkülönített szállítmányban.

20. cikk

A 17., 18. és 19. cikkek értelemszerűen alkalmazandók az olyan jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyra, amely nonprofit tevékenységet folytat, és amely a Közösség vámterületén letelepedett.

IV. FEJEZET

Iskolai ruházatok, oktatási anyagok, valamint iskolai tanulóknak vagy felsőoktatási intézmény hallgatóinak háztartási célú ingóságai

21. cikk

(1) Azok az iskolai ruházatok, oktatási anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek a Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából ott tartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanuló szobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) "iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója": bármely olyan személy, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott annak érdekében, hogy az abban folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen;

b) "iskolai ruházat": új vagy használt fehérnemű vagy háztartási textilnemű, valamint ruhanemű;

c) "oktatási anyagok": az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyak és eszközök (beleértve a számológépeket és írógépeket is).

22. cikk

A mentességet iskolai tanévenként legalább egyszer meg kell adni.

V. FEJEZET

Elhanyagolható értékű küldemények

23. cikk

(1) A 24. cikkre is figyelemmel bármely, elhanyagolható értékű árukat tartalmazó küldemény, amelyet egy Közösségen belüli címzett részére közvetlenül adnak fel egy harmadik országból, behozatali vámoktól mentesen hozható be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "elhanyagolható értékű áru": olyan áru, amelynek tényleges belső értéke küldeményenként nem haladja meg a 150 EUR összértéket.

24. cikk

A mentesség nem alkalmazható a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) parfümök és kölnivizek;

c) dohány vagy dohánytermékek.

VI. FEJEZET

Magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények

25. cikk

(1) A 26. és 27. cikkekre is figyelemmel, azok az áruk, amelyeket küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki a Közösség vámterületén él, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi jellegű.

Az ebben a bekezdésben előírt mentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről küldött küldeményekben lévő árukra.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a behozott küldemények "nem kereskedelmi jellegűek", amennyiben:

a) alkalmi jellegűek;

b) kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot;

c) a feladó a címzettnek mindenféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi.

26. cikk

(1) A 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott vámmentesség küldeményenként 45 EUR összértékre vonatkozik, beleértve a 27. cikkben említett áruk értékét is.

(2) Amennyiben az egy küldeménybe tartozó árutételek összértéke meghaladja az (1) bekezdésben hivatkozott összeget, a mentesség azokra a tételekre vonatkozik, amelyek külön behozatal esetén részesülnének a mentességből; ugyanakkor az egyes áruk értékének megosztása nem megengedett.

27. cikk

A 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes:

a) dohánytermék:

- 50 darab cigaretta,

- 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar),

- 10 szivar,

- 50 gramm fogyasztási dohány, vagy

- a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek;

b) alkohol és alkoholtartalmú italok:

- a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek; 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: egy liter, vagy

- égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; habzóborok, likőrborok: egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és

- csendes borok: két liter;

c)

- parfüm: 50 gramm, vagy

- kölnivíz: 0,25 liter.

VII. FEJEZET

Tevékenységeknek harmadik országból a Közösségbe való áthelyezésekor behozott termelési eszközök és egyéb berendezések

28. cikk

(1) A tagállamokban az ipar- és kereskedelempolitikára vonatkozó, hatályban lévő rendelkezések sérelme nélkül, és a 29-33. cikkekre is figyelemmel, azok a termelési eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és a Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

Amennyiben az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén behozatali vámoktól mentesen hozható be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "vállalkozás": a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egysége.

29. cikk

A mentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek(et):

a) a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább tizenkét hónapig használtak a vállalkozásban azt a napot megelőzően, hogy a vállalkozás működését megszüntették abban a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték;

b) az áthelyezés után ugyanarra a célra való használatra szánnak;

c) megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének.

30. cikk

Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a Közösség vámterületére való áthelyezése a Közösség vámterületén letelepedett vállalkozással létrejövő egyesülés vagy abba való beolvadás következményeként vagy e célból, új tevékenység létrehozása nélkül történik.

31. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) közlekedési eszközök, amelyek nem termelő- vagy szolgáltatóipari eszköz jellegűek;

b) emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt mindenfajta ellátmány;

c) üzemanyag és nyersanyagok készlete, kész- vagy félkész termékek;

d) kereskedők tulajdonát képező állatállomány.

32. cikk

A körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, a 28. cikkben hivatkozott mentesség csak azokra a termelési eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított tizenkét hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a feladási harmadik országban.

33. cikk

(1) A szabad forgalomba bocsátásuk elfogadásától számított tizenkét hónapos időszak lejártáig a vámmentesen behozott termelési eszközök és egyéb berendezések az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül nem adhatók kölcsön, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Visszaélés kockázatának fennállása esetén, a bérbeadás vagy az átruházás tekintetében ez az időszak akár harminchat hónapra is meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtti bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az érintett árucikkekre vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk típusa alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

34. cikk

A 28-33. cikk értelemszerűen alkalmazandó a szellemi szabadfoglalkozást űző személyekhez vagy nonprofit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó termelési eszközökre és egyéb berendezésekre, akik, illetve amelyek ezt a tevékenységet harmadik országból a Közösség vámterületére helyezik át.

VIII. FEJEZET

Harmadik országban található ingatlanon, közösségi mezőgazdasági termelők által megszerzett termékek

35. cikk

(1) A 36. és 37. cikkekre is figyelemmel, a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek a Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseiből eredő előnyök igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, amelyek a Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba bocsátották azokat.

36. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket egyéb módon nem kezeltek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi.

37. cikk

A mentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket a Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak érdekében eljáró személy hozott be.

38. cikk

A 35., 36. és 37. cikk értelemszerűen alkalmazandó a közösségi halászok által valamely tagállam és harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon folytatott halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre, valamint a közösségi vadászok által az ilyen tavakon vagy vízi utakon folytatott vadászati tevékenységekből eredő termékekre.

IX. FEJEZET

Harmadik országbeli mezőgazdasági termelők által az ezekkel az országokkal szomszédos ingatlanokon való felhasználásra behozott vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek

39. cikk

A 40. cikkre is figyelemmel a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket a Közösség vámterületén belül elterülő, harmadik országgal közvetlenül szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül és a Közösség vámterületével szomszédos fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

40. cikk

(1) A mentesség a vetőmagok, műtrágya vagy egyéb termékek azon mennyiségére korlátozódik, amely az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges.

(2) A mentesség csak a mezőgazdasági termelő vagy az ő érdekében eljárva közvetlenül a Közösség vámterületére behozott vetőmagokra, műtrágyára vagy egyéb termékekre adható meg.

(3) A tagállamok a mentességet viszonosságtól tehetik függővé.

X. FEJEZET

Az utasok személyi poggyászában lévő áruk

41. cikk

A harmadik országból érkező utasok személyi poggyászába tartozó áruk behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy az ilyen behozatal a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, 2007. december 20-i 2007/74/EK tanácsi irányelv (5) rendelkezéseivel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezései értelmében hozzáadottértékadó-mentes.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (6) 6. cikkének (1) bekezdésében felsorolt területekre behozott árucikkek ugyanazon vámmentességi rendelkezések alá tartoznak, mint az érintett tagállam területének bármely más részére behozott árucikkek.

XI. FEJEZET

Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; tudományos műszerek és készülékek

42. cikk

Az I. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, a címzettől és az ilyen anyagok tervezett felhasználásától függetlenül.

43. cikk

A II. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azokat az alábbiak valamelyikének szánják:

a) közoktatási, tudományos vagy kulturális intézmények vagy szervezetek;

b) a II. melléklet 3. oszlopában az egyes cikkekkel szemben meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek, feltéve, hogy a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták számukra ilyen cikkek vámmentes fogadását.

44. cikk

(1) A 45-49. cikkekre is figyelemmel azok a tudományos műszerek és készülékek, amelyek nem tartoznak a 43. cikk hatálya alá, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, ha azokat kizárólag nem kereskedelmi célokra hozzák be.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség olyan tudományos műszerekre és készülékekre korlátozódik, amelyeket az alábbiak valamelyikének szánnak:

a) alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak;

b) alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmazták ilyen cikkek vámmentes fogadására.

45. cikk

A 44. cikk (1) bekezdésében említett mentességet élveznek az alábbiak is:

a) a kifejezetten tudományos műszerekhez vagy készülékekhez tartozó tartalék alkatrészek, alkotóelemek vagy tartozékok, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket vagy tartozékokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, feltéve, hogy azokat azonosíthatóan azokhoz a műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

i. amelyeket előzőleg vámmentesen behoztak, feltéve, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik; vagy

ii. amelyek jogosultak lennének a mentességre akkor, amikor az ilyen mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik;

b) a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámok, feltéve, hogy ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, feltéve, hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

i. amelyeket előzőleg vámmentesen hoztak be, feltéve, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a szerszámokra kérik; vagy

ii. amelyek jogosultak lennének a mentességre, amikor az ilyen mentességet a szerszámokra kérik.

46. cikk

A 44. és 45. cikk alkalmazásában:

a) "tudományos műszer vagy készülék": bármely olyan műszer vagy készülék, amely objektív műszaki jellemzői alapján és azoknak az eredményeknek az alapján, amelynek elérését lehetővé teszi, főként vagy kizárólag tudományos tevékenységhez alkalmazandó;

b) "nem kereskedelmi célra behozott": a nonprofit tudományos kutatási vagy oktatási célokra szánt tudományos műszerek vagy készülékek.

47. cikk

Ha szükséges, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárással összhangban bizonyos tudományos műszerek és készülékek kizárhatók a vámmentes behozatalra való jogosultságból olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatának érdekeire nézve.

48. cikk

(1) A 43. cikkben említett árucikkek és a tudományos műszerek vagy készülékek, melyeket a 45., 46. és 47. cikkekben szabályozott feltételekkel összhangban vámmentesen behoztak, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

(2) Amennyiben egy árucikket kölcsönadnak, bérbe adnak vagy átruháznak olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 43. cikk vagy a 44. cikk (2) bekezdésének értelmében a mentességből eredő előnyökre, a mentességet továbbra is kötelesek megadni, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikket, műszert vagy készüléket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentesség nyújtható.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

49. cikk

(1) A 43. és 44. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek azt kezdeményezik, hogy a vámmentesen behozott árucikkeket másra használják, mint amit a fent említett cikkek előírnak, kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek birtokában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a megfelelő behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

A mentességet élvező intézmények vagy szervezetek által a 43. és 44. cikkben előírtaktól eltérő célokra használt árucikkek a megfelelő behozatali vámok megfizetését vonják maguk után, amelyet azon a napon érvényes adatok alapján kell kiszámítani, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek fajtája és az illetékes hatóságok által ezen a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

50. cikk

A 47., 48. és 49. cikk értelemszerűen alkalmazandó a 45. cikkben említett termékekre.

51. cikk

(1) A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy szervezetek által vagy az ő érdekükben eljárva nem kereskedelmi céllal behozott felszerelések vámmentesen hozhatók be.

(2) A vámmentesség biztosított, amennyiben a felszerelés:

a) az (1) bekezdésben említett intézet vagy szervezet tagjainak vagy képviselőinek a saját használatára vagy a beleegyezésükkel történő használatra szolgál olyan tudományos együttműködési megállapodások keretében, amelyeknek célja nemzetközi tudományos kutatóprogramok folytatása a Közösség területén székhellyel rendelkező kutatóintézetekben, amelyeknek a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták ezt a tevékenységet;

b) az alatt az idő alatt, amíg a felszerelés a Közösség vámterületén található, a Közösségen kívül letelepedett természetes vagy jogi személy tulajdonában marad.

(3) E cikk és az 52. cikk alkalmazásában:

a) "felszerelés": a tudományos kutatás céljára használt műszerek, készülékek, gépek és tartozékaik, beleértve az alkatrészeket és kifejezetten a karbantartásukra, az állapotuk vizsgálatára, kalibrálásukra vagy javításukra tervezett szerszámokat;

b) a nem nyereségszerzés céljából végzendő tudományos kutatásban történő használatra szánt felszerelés "nem kereskedelmi céllal behozott"-nak minősül.

52. cikk

(1) Az 51. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően vámmentesen behozott felszerelések nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe, vagy nem ruházhatók át sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben a felszerelést kölcsönbe, bérbe adják, vagy átruházzák egy - az 51. cikk értelmében vámmentességre jogosult - intézménynek vagy szervezetnek, a vámmentesség érvényben marad, feltéve, hogy az intézmény vagy szervezet olyan célra használja a felszerelést, amely alapján ilyen vámmentességre jogosult.

Egyéb esetekben és a 44. és 45. cikkek alkalmazásának sérelme nélkül a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetésével lehetséges, a kölcsönbe, vagy bérbeadás vagy átruházás napján a felszerelés fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az 51. cikk (1) bekezdésében hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, illetve a vámmentesen behozott felszerelést az említett cikkben elrendelttől eltérő célokra kívánják felhasználni, kötelesek erről az illetékes hatóságokat értesíteni.

(4) Az olyan intézmények vagy szervezetek által használt felszerelések, amelyek már nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

A 44. és 45. cikkek sérelme nélkül, a vámmentességet élvező intézmények vagy szervezetek által az 51. cikkben előírtaktól eltérő célokra használt felszerelések a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után, amelyet azon a napon érvényes adatok alapján kell kiszámítani, amikor azokat az eltérő használatba vették, a felszerelés fajtája és az azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XII. FEJEZET

Kutatási célokra szánt laboratóriumi állatok és biológiai vagy vegyi anyagok

53. cikk

(1) A behozatali vámok alóli mentességet élveznek az alábbiak:

a) kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok;

b) kizárólag nem kereskedelmi céllal behozott, és a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárásnak megfelelően összeállított listán szereplő biológiai és vegyi anyagok.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség azokra az állatokra és biológiai vagy vegyi anyagokra korlátozódik, amelyeket az alábbiak valamelyikének szántak:

a) alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak;

b) alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmaztak ilyen cikkek vámmentes fogadására.

(3) Az (1) bekezdés (b) pontjában hivatkozott listán csak olyan biológiai és vegyi anyagok szerepelhetnek, amelyeknek megfelelőt nem állítanak elő a Közösség vámterületén, illetve amelyek, különleges jellegük vagy tisztaságuk okán, főként vagy kizárólag tudományos kutatás céljára alkalmasak.

XIII. FEJEZET

Emberi eredetű gyógyászati anyagok, valamint vércsoport és szövettípus meghatározására szolgáló reagensek

54. cikk

(1) Az 55. cikkre is figyelemmel, a következő termékek behozatala behozatali vámoktól mentesen történik:

a) emberi eredetű gyógyászati anyagok;

b) vércsoport meghatározására szolgáló reagensek;

c) szövettípus meghatározására szolgáló reagensek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) "emberi eredetű gyógyászati anyagok": az emberi vér és vérkészítmények (teljes emberi vér, szárított emberi vérplazma, emberi albumin és rögzített oldatú emberi plazmás fehérje, emberi immunglobulin és emberi fibrinogén);

b) "vércsoport meghatározására szolgáló reagensek": valamennyi, emberi, állati, növényi, vagy más eredetű reagens, amelyet a vércsoport meghatározásához és a vércsoport-inkompatibilitás kimutatásához használnak;

c) "szövettípus meghatározására szolgáló reagensek": valamennyi, emberi, állati, növényi, vagy más eredetű reagens, amelyet az emberi szövettípus meghatározásához használnak.

55. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyek(et):

a) az illetékes hatóságok által jóváhagyott intézmények vagy laboratóriumok részére szánnak, kizárólag nem kereskedelmi orvosi vagy tudományos célú felhasználásra;

b) az indulási harmadik ország megfelelően felhatalmazott testülete által kibocsátott megfelelőségi bizonyítvánnyal kísértek;

c) különleges azonosító címkével ellátott tartályban vannak.

56. cikk

A mentesség kiterjed arra a különleges csomagolásra is, amely elengedhetetlen az emberi eredetű gyógyászati anyagok vagy a vércsoport vagy a szövettípus meghatározásához használt reagensek szállításához, valamint a felhasználásukhoz szükséges azon oldatokra és tartozékokra, amelyeket a küldemények magukba foglalhatnak.

XIV. FEJEZET

Az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt műszerek és készülékek

57. cikk

(1) Mentesek a behozatali vámok alól azok az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt műszerek és készülékek, amelyeket jótékonysági vagy emberbaráti szervezet vagy magánszemély adományoz olyan egészségügyi hatóságoknak, kórházi osztálynak vagy orvostudományi kutatóintézetnek, amelyek számára a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták ilyen cikkek vámmentes fogadását, továbbá amelyeket ilyen egészségügyi hatóságok, kórházak vagy orvostudományi kutatóintézetek teljes egészében egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezettől vagy önkéntes adományozásból származó pénzeszközökből vásárolnak meg, amennyiben az alábbi feltételek minden esetben teljesülnek:

a) az ilyen műszerek és készülékek adományozása mögött nem az adományozó kereskedelmi haszonszerzési szándéka rejlik; és

b) az adományozó semmilyen kapcsolatban nem áll azon műszerek és készülékek gyártójával, amelyekre a mentességet kérték.

(2) A mentesség ugyanezen feltételek mellett alkalmazható a következőkre is:

a) kifejezetten az (1) bekezdésben említett műszerekhez és készülékekhez tartozó alkatrészek, elemek és tartozékok, amennyiben ezeket az alkatrészeket, elemeket és tartozékokat magukkal a műszerekkel és készülékekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag hozzák be - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott műszerekhez vagy készülékekhez történő felhasználásra szánták azokat;

b) a műszerek és készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez vagy kalibrálásához használt szerszámok, amennyiben ezeket a szerszámokat magukkal a műszerekkel és készülékekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag importálják - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott műszerekhez vagy készülékekhez történő felhasználásra szánták azokat.

58. cikk

Az 57. cikk alkalmazásának és különösen az abban hivatkozott műszerek és készülékek, valamint kedvezményezett szervezetek tekintetében a 47., 48. és 49. cikket értelemszerűen alkalmazni kell.

XV. FEJEZET

A gyógyszerkészítmények minőségellenőrzéséhez használt összehasonlító anyagok

59. cikk

Behozatali vámtól mentesen hozhatók be azok a küldemények, amelyek olyan vegyi összehasonlító anyagok mintáit tartalmazzák, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet gyógyszerkészítmények előállításához felhasznált anyagok minőségellenőrzéséhez hagyott jóvá, amennyiben a küldemények címzettjeit a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmazták az ilyen küldemények vámmentes fogadására.

XVI. FEJEZET

A nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszerészeti termékek

60. cikk

Az emberi vagy állatorvosi gyógyászat céljaira szolgáló gyógyszerészeti termékek, amelyeket a Közösség vámterületén rendezett nemzetközi sporteseményeken harmadik országból érkezett személyek vagy állatok kezelésére szánnak, e területen való tartózkodásuk ideje alatt az igényeik kielégítéséhez szükséges korlátok között behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XVII. FEJEZET

Árucikkek jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére; vakoknak és más fogyatékos személyeknek szánt árucikkek

A. Általános célokra

61. cikk

(1) A 63. és 64. cikkekre is figyelemmel, a következő termékek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben ez nem vezet visszaélésekhez, illetve nem torzítja jelentősebb mértékben a versenyt:

a) állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek által behozott, a rászoruló személyek közötti ingyenes szétosztásra szánt alapvető szükségleti cikkek;

b) mindenfajta árucikk, amelyet a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy vagy szervezet ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött állami szervezetek, illetve az illetékes hatóságok által jóváhagyott más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére azzal, hogy alkalmi jótékony célú rendezvényeken a rászoruló személyek javára szolgáló gyűjtésre használják;

c) berendezések és irodai anyagok, amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére azzal, hogy azokat kizárólag a működési igényeik kielégítése céljára, vagy jótékonysági vagy emberbaráti céljaik megvalósítására használják.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában "alapvető szükségleti cikkek": azok az árucikkek, amelyek emberek közvetlen szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, például élelmiszer, gyógyszer, ruhanemű vagy ágynemű.

62. cikk

Nem adható mentesség a következő árucikkekre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) kávé és tea;

d) gépjárművek a betegszállító járművek kivételével.

63. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felügyeletét, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát megadják.

64. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 61. cikkben hivatkozott árucikkeket és berendezéseket annak a cikknek az (1) bekezdése a) és b) pontjaiban felsoroltakon kívüli célokra, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket a mentességre a 61. és 63. cikk értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket és berendezéseket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Egyéb esetekben a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó, az árucikkek vagy berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

65. cikk

(1) A 61. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket és berendezéseket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek birtokában maradó árucikkek és berendezések, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek és berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek és berendezések, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 61. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek és berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és az azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

B. Fogyatékos személyek javára

1. Vakok használatára szolgáló árucikkek

66. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a III. melléklet határoz meg, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

67. cikk

(1) A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a IV. melléklet határoz meg, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azokat az alábbiak hozzák be:

a) maguk a vak személyek a saját használatukra; vagy

b) a vakok oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen árucikkek vámmentes fogadására feljogosított intézmények vagy szervezetek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett árucikkekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen behozott árucikkekhez történő felhasználásra szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérték.

2. Más fogyatékos személyek használatára szolgáló árucikkek

68. cikk

(1) A kifejezetten a testi vagy szellemi fogyatékos személyek (a vakok kivételével) oktatási, foglalkoztatási vagy társadalmi fejlődésére tervezett árucikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben azokat:

a) maguk a fogyatékos személyek a saját használatukra hozzák be; vagy

b) az elsősorban fogyatékos személyek oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen áruk vámmentes fogadására feljogosított intézmények vagy szervezetek hozzák be.

(2) Az (1) bekezdésben említett mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez tartozó tartalék alkatrészekre, elemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett cikkekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen behozott árucikkekhez történő felhasználásra szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérik.

69. cikk

Ha szükséges, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkének rendelkezéseiben említett eljárások alkalmazásával bizonyos árucikkek kizárhatók a vámmentes behozatalra való jogosultság alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen árucikkek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatainak érdekeire nézve.

3. Közös rendelkezések

70. cikk

A 67. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 68. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a vak vagy egyéb fogyatékos személyek saját használatára közvetlenül megadott mentesség feltétele, hogy a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések lehetővé tegyék az érintett személyeknek, hogy igazolják, hogy vak vagy fogyatékos személyként jogosultak ilyen mentességre.

71. cikk

(1) A 67. és 68. cikkekben hivatkozott személyek által vámmentesen behozott árucikkek nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket kölcsönbe- vagy bérbe adják, illetve átruházzák olyan személy, intézmény vagy szervezet részére, mely jogosult a 67. és 68. cikkek értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

72. cikk

(1) A 67. és 68. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően mentességre jogosult intézmények vagy szervezetek által behozott árucikkeket ezek az intézmények vagy szervezetek kölcsönadhatják, bérbe adhatják vagy átruházhatják, akár visszterhesen, akár ingyenesen, nonprofit alapon az általuk gondozott vak és egyéb fogyatékos személyek részére, a vonatkozó vámok megfizetése nélkül.

(2) A kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett lehetséges, hacsak nem tájékoztatják előzőleg az illetékes hatóságokat.

Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbeadják, vagy átruházzák olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 67. cikk (1) bekezdése vagy a 68. cikk (1) bekezdése értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek vagy berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

73. cikk

(1) A 67. és 68. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a vámmentes behozatalra jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket más célra kívánják használni, mint amit a fent említett cikkek előírnak, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek birtokában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, amelyeket a mentességet élvező intézmények vagy szervezetek a 67. és 68. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

C. Katasztrófa áldozatainak javára

74. cikk

(1) A 75-80. cikkekre is figyelemmel, azok az árucikkek, amelyeket állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek hoznak be, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben azokat a következőkre szánták:

a) az egy vagy több tagállam területét ért katasztrófa áldozatai közötti ingyenes szétosztásra; vagy

b) hogy ingyenesen az ilyen katasztrófa áldozatai számára rendelkezésre bocsássák, miközben a kérdéses szervezetek tulajdonában maradnak.

(2) A katasztrófaelhárító szervezetek által szabad forgalomba olyan célból behozott árucikkekre, hogy kielégítsék a tevékenységük ideje alatti igényeiket, szintén vonatkozik az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség, ugyanolyan feltételek mellett.

75. cikk

Nem adható mentesség a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére szánt anyagokra és berendezésekre.

76. cikk

A mentesség csak a Bizottságnak az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére, sürgősségi eljárás keretében - a többi tagállammal folytatott konzultációt követően - meghozott határozata alapján adható meg. Ez a határozat, amennyiben szükséges, szabályozza a mentesség körét és feltételeit.

A Bizottság határozatának bejelentéséig a katasztrófa által érintett tagállamok engedélyezhetik a 74. cikkben leírt célokra behozott árucikkekre kiróható bármilyen behozatali vám felfüggesztését azzal, hogy az importáló szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti az ilyen vámokat, ha a mentességet nem kapja meg.

77. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felülvizsgálatát, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát megadják.

78. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 74. cikk (1) bekezdésében hivatkozott árucikkeket az abban a cikkben felsoroltakon kívüli célokra az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket a mentességre a 74. cikk értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

79. cikk

(1) A 74. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott árucikkek, miután a katasztrófa áldozatai azokat már nem használják, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, hacsak az illetékes hatóságokat előzetesen nem értesítik.

(2) Amennyiben az árucikkeket a mentességre a 74. cikk értelmében jogosult szervezet, vagy adott esetben, a mentességre a 61. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönbeadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

80. cikk

(1) A 74. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, amikor ezeket átruházzák olyan szervezet részére, amely önmaga jogosult a 74. cikk értelmében a mentességre vagy, adott esetben, a mentességre a 61. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják. Más árukra vonatkozó behozatali vámokat meg kell fizetni a feltételek teljesítésének megszűnése napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 74. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XVIII. FEJEZET

Tiszteletbeli kitüntetések vagy díjak

81. cikk

Ha az érintett személy kielégítő bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóságoknak, és feltéve, hogy a szóban forgó műveletek semmiképpen sem kereskedelmi jellegűek, a következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a) harmadik ország kormánya által adományozott kitüntetések olyan személynek, akinek a szokásos lakóhelye a Közösség vámterületén van;

b) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban ítéltek oda olyan személynek, akinek a szokásos lakóhelye a Közösség vámterületén van, a művészetek, tudományok, sport vagy a közszolgálat területén kifejtett tevékenysége elismeréseként, vagy érdemei elismeréseként valamely különleges eseményen, és azt ez a személy saját maga hozza be a Közösség vámterületére;

c) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett hatóság vagy személy ingyenesen ad át ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban említettel azonos célból;

d) szimbolikus jellegű és korlátozott értékű díjak, győzelmi díjak és ajándéktárgyak, amelyeket ingyenes kiosztásra szánnak üzleti konferenciák vagy hasonló nemzetközi rendezvények alkalmával harmadik országban lakó személyek számára; jellegük, egyedi értékük vagy más jellemzőjük nem utalhat kereskedelmi célú behozatalra.

XIX. FEJEZET

Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben kapott ajándékok

82. cikk

Ahol alkalmazandó, a 41 cikk sérelme nélkül, és a 83. és 84. cikkekre is figyelemmel mentességet élveznek azok az árucikkek, amelyeket:

a) a Közösség vámterületére olyan személy hozott be, aki harmadik országban hivatalos látogatást tett, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kapta a vendéglátó hatóságoktól;

b) a Közösség vámterületére olyan személy hozott be, aki hivatalos látogatást tesz a Közösség vámterületén, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kívánja adni a vendéglátó hatóságoknak;

c) harmadik országban lévő, közérdekű tevékenységet folytató hivatalos testület, közhatóság vagy csoport a barátság vagy jóakarat jeleként küldött ajándékba a Közösség vámterületén lévő, közérdekű tevékenységet folytató, az illetékes hatóságok által ilyen árucikkek vámmentes fogadására jóváhagyott hivatalos testület, közhatóság vagy csoport részére.

83. cikk

Nem adható mentesség alkoholtartalmú termékekre, dohányra vagy dohánytermékekre.

84. cikk

Mentesség csak akkor adható:

a) ha az árucikkeket alkalmi alapon ajándéknak szánták;

b) ha azok jellegüknél, értéküknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek kereskedelmi érdeket;

c) ha azokat nem használják kereskedelmi célokra.

XX. FEJEZET

Uralkodók vagy államfők által használandó árucikkek

85. cikk

A következők behozatali vámok nélkül hozhatók be az illetékes hatóságok által meghatározott korlátok között és feltételek mellett:

a) hatalmon lévő uralkodók és államfők részére adott ajándékok;

b) harmadik ország hatalmon lévő uralkodója és államfője vagy az őket hivatalosan képviselő személyek által a Közösség vámterületén való hivatalos tartózkodásuk ideje alatt használandó vagy fogyasztandó árucikkek. Mindazonáltal, a behozatali tagállam a mentességet viszonossághoz kötheti.

Az első bekezdés rendelkezései alkalmazandóak a hatalmon lévő uralkodók vagy államfők által élvezett kiváltságokhoz hasonló nemzetközi szintű kiváltságokat élvező személyek esetében.

XXI. fejezet

Kereskedelmi promóció céljára behozott árucikkek

A. Elhanyagolható értékű áruminták

86. cikk

(1) A 90. cikk (1) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be azok az elhanyagolható értékű áruminták, amelyek csak az olyan fajta árucikkek megrendeléseinek a megszerzésére használhatók, amelyeket képviselnek, azzal a céllal, hogy azokat a Közösség vámterületére behozzák.

(2) Az illetékes hatóságok előírhatják azt, hogy bizonyos cikkek mentességéhez tegyék azokat tartósan használhatatlanná, azáltal, hogy eltörik, kilyukasztják, vagy egyértelműen és letörölhetetlenül megjelölik, vagy bármilyen egyéb módon, feltéve, hogy az ilyen művelet nem semmisíti meg minta jellegüket.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában "áruminta": egy árufajtát képviselő bármely olyan árucikk, amelynek az ugyanolyan típusú vagy mennyiségű árukra vonatkozó bemutatási módja és mennyisége kizárja a megrendelések megszerzésén kívüli bármely más célra történő használatát.

B. Nyomtatványok és reklámanyagok

87. cikk

A 88. cikkre is figyelemmel, a nyomtatott reklámanyagok, mint a katalógusok, árlisták, használati útmutatók vagy brosúrák, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azok az alábbiakra vonatkoznak:

a) árucikkek értékesítésre vagy bérbeadásra; vagy

b) szállítási, kereskedelmi biztosítási vagy bankszolgáltatások,

amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy kínál.

88. cikk

A 87. cikkben hivatkozott mentesség azokra a nyomtatott reklámanyagokra korlátozódik, melyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

a) a nyomtatványon egyértelműen fel kell tüntetni az árucikket gyártó, értékesítő vagy bérbe adó vállalkozást, vagy amely azt a szolgáltatást kínálja, amire az hivatkozik;

b) az egyes szállítmányok legfeljebb egy dokumentumot vagy az egyes dokumentumok egyetlen példányát tartalmazhatják, ha az több dokumentumból áll; az ugyanannak a dokumentumnak több példányát tartalmazó szállítmányokra mindamellett megadható a mentesség, feltéve, hogy a teljes bruttó súlyuk nem haladja meg az egy kilogrammot;

c) nyomtatványok nem képezhetik tárgyát az ugyanattól a feladótól ugyanahhoz a címzetthez küldött csoportos küldeménynek.

89. cikk

A reklámcélokra szánt kereskedelmi értékkel nem rendelkező árucikkek, melyeket a szállító az ügyfeleinek ingyenesen küld, és amelyek eltekintve reklámozási feladatuktól, nem használhatók fel másképpen, szintén behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

C. Szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékek

90. cikk

(1) A 91-94. cikkekre is figyelemmel, a következő cikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a) a Közösség vámterületén kívül gyártott árucikkek kis reprezentatív mintái, amelyeket szakmai vásárok vagy hasonló rendezvények céljára szánnak;

b) olyan árucikkek, melyeket kizárólag szemléltetés céljára, vagy a Közösség vámterületén kívül gyártott gépek és készülékek szemléltetésének céljára és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen történő kiállításra hoznak be;

c) különböző kis értékű anyagok, mint például festékek, lakkok, tapéták stb., amelyeket szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen harmadik ország képviselői által elfoglalt ideiglenes kiállítóstandok építéséhez, felszereléséhez és díszítéséhez használnak, és amelyek felhasználásukkal megsemmisülnek;

d) nyomtatványok, katalógusok, prospektusok, árlisták, reklámposzterek, képes vagy egyéb naptárak, bekeretezetlen fényképek és más, a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen kiállított árucikkek reklámozása érdekében ingyenesen kínált cikkek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "szakmai vásár vagy hasonló rendezvény":

a) kiállítások, vásárok, bemutatók és hasonló, kereskedelemmel, iparral, mezőgazdasággal vagy kézművességgel kapcsolatos rendezvények;

b) főként jótékonysági céllal tartott kiállítások és rendezvények;

c) főként tudományos, műszaki, kézműipari, művészeti, oktatási vagy kulturális, vagy sportolási céllal, vallási vagy vallásgyakorlási, szakszervezeti tevékenység vagy turizmus céljával, vagy a nemzetközi megértés előmozdítása érdekében tartott kiállítások és rendezvények;

d) nemzetközi szervezetek vagy közösségi testületek képviselőinek találkozói;

e) hivatalos vagy megemlékező ünnepségek és összejövetelek;

de nem jelenti azokat a magáncélokra áruházakban vagy kereskedelmi helyiségekben szervezett kiállításokat, amelyek célja, hogy harmadik országbeli árucikkeket adjanak el.

91. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott mentesség azokra a mintákra korlátozódik:

a) amelyeket ingyenesen hoztak be harmadik országokból, vagy amelyek a kiállításon jöttek létre az ezekből az országokból nagy mennyiségben behozott árucikkekből;

b) amelyeket kizárólag ingyenesen osztottak szét a kiállítás közönségének, azoknak a személyeknek a használatára vagy fogyasztására, akiknek azokat felkínálták;

c) amelyek alacsony egységárú reklámmintákként azonosíthatók;

d) amelyek nem könnyen értékesíthetők, és adott esetben úgy vannak csomagolva, hogy egy tétel mennyisége kisebb, mint a piacon ténylegesen értékesített ugyanolyan tétel legkisebb mennyisége;

e) amelyeket a kiállítás helyszínén elfogyasztanak, amennyiben azok nem a d) pont alatti módon csomagolt élelmiszerek és italok esetében;

f) amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

92. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre korlátozódik:

a) amelyeket elfogyasztanak vagy megsemmisítenek a kiállításon; és

b) amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

93. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott mentesség azokra a nyomtatványokra és reklámcélú árucikkekre korlátozódik:

a) amelyeket kizárólag arra szántak, hogy ingyenesen szétosszák a közönségnek azon a helyen, ahol a kiállítást tartják;

b) amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

94. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban hivatkozott mentesség nem adható az alábbiakra:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) üzemanyag, akár szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú.

XXII. FEJEZET

Vizsgálati, elemzési vagy tesztelési célokra behozott árucikkek

95. cikk

A 96-101. cikkekre is figyelemmel, azok az árucikkek, amelyeket vizsgálatnak, elemzésnek vagy tesztelésnek kell alávetni, hogy meghatározzák összetételüket, minőségüket vagy egyéb műszaki jellemzőjüket, információs vagy ipari, vagy kereskedelmi kutatási célokra, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

96. cikk

A 99. cikk sérelme nélkül, a 95. cikkben hivatkozott mentesség csak azzal a feltétellel adható meg, hogy a vizsgálandó, elemezendő vagy tesztelésnek alávetendő árucikkek teljes mértékben elhasználódnak vagy megsemmisülnek a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés folyamán.

97. cikk

Az olyan vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során használt árucikkek, amelyek önmagukban értékesítést előmozdító műveletet jelentenek, nem élvezhetnek mentességet.

98. cikk

A mentesség csak az árucikkek olyan mennyiségét illetően adható meg, amely szigorúan arra a célra szükséges, amire behozták. Ezt a mennyiséget minden egyes esetben az illetékes hatóságok határozzák meg az említett cél figyelembevételével.

99. cikk

(1) A 95. cikkben hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre is vonatkozik, amelyek nem teljesen használódnak el vagy semmisülnek meg a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során, feltéve, hogy a fennmaradó termékeket az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt:

a) teljesen megsemmisítik vagy kereskedelmi szempontból értéktelenné teszik a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor; vagy

b) költség okozása nélkül lemondanak róla az állam javára, ahol ez a nemzeti jogszabályok alapján lehetséges; vagy

c) kellően igazolt körülmények között a Közösség vámterületén kívülre viszik ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában "fennmaradó termék": a vizsgálatból, elemzésből vagy tesztelésből eredő termék vagy a ténylegesen fel nem használt árucikkek.

100. cikk

Kivéve, amikor a 99. cikk (1) bekezdése kerül alkalmazásra, a 95. cikkben hivatkozott vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor fennmaradó termékek után meg kell fizetni a vonatkozó behozatali vámokat a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Mindazonáltal, az érdekelt fél az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt a fennmaradó termékeket hulladékká vagy selejtté alakíthatja át. Ebben az esetben azok a behozatali vámok alkalmazandók, amelyek erre a hulladékra vagy selejtre alkalmazandók az átalakítás időpontjában.

101. cikk

Az illetékes hatóságok határozzák meg azt az időszakot, amelyen belül a vizsgálatot, elemzést vagy tesztelést el kell végezni, valamint azokat az igazgatási alakiságokat, amelyeket az áruknak a tervezett célokra történő felhasználása biztosításához teljesíteni kell.

XXIII. FEJEZET

A szerzői jogokat vagy az ipari és kereskedelmi szabadalmi jogokat védő szervezetek részére küldött szállítmányok

102. cikk

Azok a védjegyek, minták vagy tervek és az azokat alátámasztó dokumentumok, valamint a találmányok vagy hasonlók szabadalmaztatására vonatkozó kérelmek, amelyeket a szerzői jogok védelmére vagy az ipari vagy kereskedelmi szabadalmi jogok védelmére hatáskörrel rendelkező testülethez kell benyújtani, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXIV. FEJEZET

Idegenforgalmi tájékoztató anyagok

103. cikk

Az 42-50. cikkek sérelme nélkül, a következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a) dokumentációk (reklámcédulák, brosúrák, könyvek, magazinok, útikönyvek, bekeretezett vagy bekeretezetlen poszterek, be nem keretezett fényképek és fényképnagyítások, képes vagy kép nélküli térképek, ablakra tehető diapozitívok és képes naptárak), amelyeket ingyenes szétosztásra szántak, és alapvető céljuk a közönség bátorítása arra, hogy külföldi országokba látogassanak, különösen abból a célból, hogy kulturális, turista-, sport-, vallási, kereskedelmi vagy szakmai találkozókon vagy rendezvényeken részt vegyenek, feltéve, hogy az ilyen tájékoztató anyag nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére, feltéve, hogy reklámmal kapcsolatos céljaik általános természete nyilvánvaló;

b) külföldi szállodáknak a hivatalos utazási irodák által vagy azok támogatásával kiadott jegyzékei és évkönyvei, és a külföldi közlekedési vállalatok menetrendjei, ahol az ilyen tájékoztató anyagot arra szánták, hogy ingyenesen szétosszák, és nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére;

c) a hivatalos nemzeti utazási irodák által meghatalmazott képviselők vagy az általuk kijelölt kapcsolattartók részére szállított és szétosztásra nem kerülő referenciaanyagok, nevezetesen évkönyvek, telefon- vagy telexszámok jegyzéke, szállodajegyzékek, vásárok katalógusai, elhanyagolható értékű kézműves árucikkpéldányok, valamint múzeumokra, egyetemekre, fürdőhelyekre vagy más hasonló intézményekre vonatkozó tájékoztató anyagok.

XXV. FEJEZET

Különféle dokumentumok és árucikkek

104. cikk

A következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a) a tagállamok közszolgálatai részére ingyenesen küldött dokumentumok;

b) külföldi kormányok kiadványai és hivatalos nemzetközi testületek kiadványai, melyeket ingyenes szétosztásra szántak;

c) harmadik országokban létrehozott testületek által szervezett választásokra szolgáló szavazócédulák;

d) tárgyak, amelyeket bizonyítékként vagy hasonló célokból a tagállamok bíróságain vagy egyéb hivatalaiban kell bemutatni;

e) aláírásminták és az aláírásokra vonatkozó nyomtatott körlevelek, amelyeket a közszolgálatok vagy bankintézmények közötti szokásos információcsere részeként küldenek;

f) hivatalos nyomtatott anyagok, amelyeket a tagállamok központi bankjainak küldenek;

g) jelentések, nyilatkozatok, jegyzetek, prospektusok, kérvényűrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket harmadik országokban bejegyzett vállalatok állítanak össze és küldenek az ilyen vállalatok által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai vagy jegyzői részére;

h) rögzített anyagok (lyukkártyák, hangfelvételek, mikrofilmek stb.), amelyeket a címzettnek ingyenesen küldött információ átvitelére használnak, amennyiben a vámmentes behozataluk nem szolgáltat alkalmat visszaélésre vagy a verseny nagyobb torzulásaira;

i) ügyiratok, archív anyagok, nyomtatott űrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket nemzetközi találkozókon, konferenciákon vagy kongresszusokon használnak, valamint az ilyen összejövetelekről készített beszámolók;

j) tervek, műszaki rajzok, tervmásolatok, leírások és egyéb hasonló dokumentumok, amelyeket azzal a céllal hoznak be, hogy megrendeléseket szerezzenek, vagy teljesítsenek harmadik országokban, vagy hogy a Közösség vámterületén tartott versenyen részt vegyenek;

k) dokumentumok, melyeket harmadik országokban létesített intézmények által a Közösség vámterületén tartott vizsgálatokon használnak;

l) nyomtatott űrlapok, melyeket járművek vagy árucikkek nemzetközi mozgásakor a nemzetközi egyezmények keretein belül hivatalos dokumentumokként kell használni;

m) nyomtatott űrlapok, címkék, jegyek és hasonló dokumentumok, amelyeket harmadik országbeli közlekedési vállalatok vagy szállodaipari vállalatok küldenek a Közösség vámterületén létesített utazási irodáknak;

n) nyomtatott űrlapok és jegyek, raklevelek, fuvarlevelek, kísérőjegyzékek és egyéb kereskedelmi vagy hivatalos dokumentumok, amelyeket felhasználtak;

o) hivatalos nyomtatott űrlapok harmadik országból vagy nemzetközi hatóságoktól, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő nyomtatványok, amelyeket harmadik ország társaságai küldtek a Közösség vámterületén elhelyezkedő megfelelő társaságok részére;

p) fényképek, diapozitívok és fényképekhez használt - feliratozott vagy feliratozatlan - klisírozott présmatricák, amelyeket hírügynökségek vagy újság és képeslap kiadók részére küldenek;

q) illeték- és hasonló bélyegek, amelyek a díjak harmadik országban történt kifizetését igazolják.

XXVI. FEJEZET

Szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és védelméhez használt segédanyagok

105. cikk

A különböző anyagok, mint a kötél, szalma, textília, papír és kartonpapír, fa és műanyag, amelyeket rakodáshoz és az árucikkek védelméhez - beleértve a hő elleni védelmet is - használnak harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállításuk során, és amelyek rendes körülmények között nem használhatók fel újra, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXVII. FEJEZET

Állatok szállításakor használt alom, abrak és takarmányok

106. cikk

Bármilyen fajtájú alom, abrak és takarmány, amelyet az állatok harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, behozatali vámoktól mentesen hozható be.

XXVIII. FEJEZET

Közúti gépjárművek és különleges konténerek üzemanyagai és kenőanyagai

107. cikk

(1) A 108., 109. és 110. cikk rendelkezéseire is figyelemmel:

a) a következők szabványos tartályaiban lévő üzemanyag: amelyek belépnek a Közösség vámterületére;

- magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok,

- különleges konténerek,

b) magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket;

behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) "kereskedelmi gépjármű": bármilyen, motorral ellátott közúti jármű (beleértve a vontatókat is, pótkocsikkal vagy anélkül), melyet felépítésének és felszerelésének a típusa szerint az alábbiak ellenérték fejében történő vagy ingyenes szállítására tervezték és az alábbiak szállítására alkalmas: és bármely, a szállítástól eltérő különleges célra tervezett közúti jármű;

- több mint kilenc személy, beleértve a vezetőt is,

- árucikkek,

b) "magán gépjármű": valamennyi gépjármű, amely nem esik az a) pont szerinti meghatározás alá;

c) "szabványos tartály":

- a gyártó által az összes, a kérdéses járművel azonos típusú gépjárműbe tartósan berögzített tartály, és amelynek tartósan beépített szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását mind a jármű előre mozgatására, és ahol helyénvaló, mind a hűtő rendszer és más rendszerek működtetésére,

- a gépjárműre szerelt gáztartály, amelyet a gáznak üzemanyagként való közvetlen felhasználására terveztek valamint más, a járműre szerelhető rendszerekhez tartozó tartályok;

- a kérdéses konténer típusával egyező típusú konténerek mindegyikébe a gyártó által véglegesen beszerelt üzemanyagtartályok, melyeknek állandó szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását a speciális konténer hűtőberendezése és más rendszereinek szállítás közben történő működtetése céljából;

d) "különleges konténer": minden olyan konténer, amely speciálisan megtervezett hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő vagy más rendszert működtető készülékkel van felszerelve.

108. cikk

A kereskedelmi gépjárművek és a különleges konténerek szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag tekintetében a tagállamok a mentesség alkalmazását korlátozhatják járművenként, speciális konténerenként és utanként 200 literre.

109. cikk

(1) A tagállamok a vámmentesen behozható üzemanyag mennyiségét az alábbi esetekben korlátozhatják:

a) nemzetközi szállításban alkalmazott kereskedelmi gépjárművek, amelyek a határ menti területeken a határtól légvonalban legfeljebb 25 km távolságig közlekednek, feltéve, hogy az ilyen utazásokat a határ menti területen lakó személyek teszik;

b) a határövezetben lakó személyek magángépjárművei.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában "határövezet/határ menti terület": az ebben a vonatkozásban fennálló egyezmények sérelme nélkül, olyan övezet, amely légvonalban 15 km-nél nem terjed messzebb a határtól. Azokat a helyi közigazgatási körzeteket, amelyek területének egy része a sávon belül terül el, szintén ennek a határ menti területrészének tekintendőek. A tagállamok lehetőséget adhatnak ezektől a rendelkezésektől való eltérésre.

110. cikk

(1) A 107., 108. és 109. cikk alapján vámmentesen behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

(2) Az (1) bekezdés be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

111. cikk

A 107. cikkben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kérdéses utazás ideje alatt a gépjárművekben lévő és a szabályos működésükhöz szükséges kenőanyagokra is.

XXIX. FEJEZET

A háborús áldozatok emlékműveinek vagy temetőinek létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez használt anyagok

112. cikk

Az illetékes hatóságok által erre a célra felhatalmazott szervezetek által behozott minden fajta árucikk, melyeket a harmadik országok a Közösség vámterületén eltemetett háborús áldozatok temetőinek, sírjainak és emlékműveinek a létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez kívánnak felhasználni, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXX. FEJEZET

Koporsók, urnák és temetői díszítőtárgyak

113. cikk

A következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a) az elhunytak testét tartalmazó koporsók és az elhunytak hamvait tartalmazó urnák, valamint virágok, gyászkoszorúk és rendes körülmények között hozzájuk tartozó egyéb díszítőtárgyak;

b) virágok, gyászkoszorúk és egyéb díszítőtárgyak, amelyeket harmadik országokban lakó személyek hoznak magukkal, amikor temetésen való részvételre, vagy sírokat díszíteni érkeznek a Közösség vámterületére, feltéve, hogy ezek a behozott cikkek sem jellegükkel, sem mennyiségükkel nem tükröznek kereskedelmi szándékot.

III. CÍM

KIVITELI VÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

I. FEJEZET

Elhanyagolható értékű küldemények

114. cikk

A levélben vagy csomagpostával címzettjeik részére feladott küldeményeket, amelyek 10 EUR-t meg nem haladó összértékű árucikket tartalmaznak, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

II. FEJEZET

A mezőgazdasági tevékenységnek a Közösségből harmadik országba történő áthelyezése idején kivitt háziállatok

115. cikk

(1) Azokat a háziállatokat, amelyek a Közösség vámterületén működésével felhagyó és tevékenységét harmadik országba áthelyező mezőgazdasági vállalkozás állatállományát képezik, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség a háziállatok olyan számára korlátozódik, ami megfelel a mezőgazdasági vállalkozás jellegének és méretének.

III. FEJEZET

A Közösség területén fekvő birtokokon gazdálkodó mezőgazdasági termelők által szerzett termékek

116. cikk

(1) A Közösség vámterületén fekvő, harmadik országgal szomszédos birtokon, olyan személyek által megszerzett mezőgazdasági vagy állattenyésztési termékeket, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban van, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alkalmazásának feltétele, hogy a háziállatokból nyert terméknek a kérdéses harmadik országbeli állatból kell származnia, vagy annak az ottani szabad forgalom követelményeinek meg kell felelnie.

117. cikk

A 116. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket egyéb módon nem kezeltek, mint ami azok betakarítását vagy előállítását rendes körülmények között követi.

118. cikk

A mentesség csak a kérdéses harmadik országba a mezőgazdasági termelő vagy az ő érdekében bevitt termékekre adható meg.

IV. FEJEZET

Mezőgazdasági termelők által harmadik országokban fekvő birtokokon való felhasználásra kivitt vetőmagok

119. cikk

Harmadik országban fekvő, a Közösség vámterületével szomszédos birtokon olyan személyek által felhasznált vetőmagokat, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a kérdéses harmadik országgal közvetlenül szomszédos említett vámterületen van, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

120. cikk

A 119. cikkben hivatkozott mentesség a vetőmagok olyan mennyiségére korlátozódik, amely a birtok működtetéséhez szükséges.

A mentesség csak közvetlenül a Közösség vámterületéről a mezőgazdasági termelő által vagy az ő érdekében kivitt vetőmagokra adható meg.

V. FEJEZET

Állatok számára a kivitelük ideje alatt szükséges abrak és takarmányok

121. cikk

Bármilyen fajtájú abrakot és takarmányt, amelyeket az állatoknak a Közösség vámterületéről harmadik országba történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

IV. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

122. cikk

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, a II. Cím rendelkezései alkalmazandóak mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba bocsátás céljával bejelentett árucikkekre, mind a szabad forgalomba bocsátás céljával azután bejelentett árucikkekre, hogy előzőleg más vámeljárás alatt voltak.

(2) Azokat az eseteket, amikor a szabad forgalomba bocsátás céljával azután bejelentett árucikkek nem hozhatók be vámmentesen, hogy más vámeljárás alatt voltak, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében hivatkozott eljárással összhangban kell meghatározni.

(3) Azok az árucikkek, amelyek e rendelettel összhangban vámmentesen hozhatók be, nem tartoznak a Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések értelmében alkalmazott mennyiségi korlátozások hatálya alá.

123. cikk

Amennyiben a behozatali vámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett meghatározott módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell.

124. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a szabad forgalomba bocsátott árucikkeket, amennyiben a behozatali vámok alóli mentességet azzal a feltétellel adták meg, hogy a címzett azokat meghatározott módon használja, ne használhassák más célokra a vonatkozó behozatali vámok megfizetése nélkül, kivéve, ha az ilyen eltérő használat összhangban van az ebben a rendeletben szabályozott feltételekkel.

125. cikk

Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti a behozatali vagy kiviteli vámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket ennek a rendeletnek különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandók.

126. cikk

Ha ez a rendelet úgy rendelkezik, hogy a mentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett.

127. cikk

Abban az esetben, ha a vámmentes behozatal vagy kivitel euróban kifejezett összeghatárig kerül megadásra, a tagállamok a nemzeti fizetőeszközre való átszámításkor keletkező összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik.

A tagállamok változatlanul hagyhatják az euróban meghatározott összeg nemzeti valutában kifejezett ellenértékét, amennyiben a 2913/92/EGK rendelet 18. cikke (2) bekezdésében elrendelt éves kiigazítás ahhoz vezet, hogy az átváltott összeg az első bekezdésben szabályozott kerekítés előtt a nemzeti valutában kifejezett ellenértéke szerint kevesebb, mint 5 %-os változást okoz.

128. cikk

(1) E rendelet rendelkezéseinek ellenére is biztosíthatják a tagállamok a következő mentességeket:

a) mentesség az 1961. április 18-i, a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény alapján, az 1963. április 24-i, a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény vagy más konzuli egyezmények alapján, vagy az 1969. december 16-i, a különleges küldetésekről szóló New York-i egyezmény alapján;

b) mentesség nemzetközi megállapodások vagy székhely-megállapodások értelmében nyújtott szokásos kiváltságok alapján, amely megállapodásoknak vagy egy harmadik ország, vagy egy nemzetközi szervezet a szerződő fele, beleértve a nemzetközi találkozók alkalmából megadott mentességet is;

c) mentesség az összes tagállam által megkötött és kulturális vagy tudományos intézetet vagy szervezetet a nemzetközi jog alapján létrehozó nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

d) mentesség a harmadik országokkal kötött kulturális, tudományos vagy műszaki együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

e) különleges mentesség, melyet harmadik országokkal kötött és a személyek vagy a környezet védelmére vonatkozó közös intézkedésekről rendelkező megállapodások alapján vezettek be;

f) különleges mentesség, amelyet a szomszédos harmadik országokkal kötött, a kérdéses országokkal folytatott határ menti kereskedelem természetével indokolt megállapodások alapján vezettek be;

g) a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (Chicago, 1944.) 9. melléklet (nyolcadik kiadás, 1980. július) 4.42. és 4.44. javaslatok alkalmazása céljából a kölcsönösség alapján az Egyezmény Szerződő Feleinek számító harmadik országokkal aláírt megállapodások szerinti mentesség.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák alá nem eső és mentesség megadásáról rendelkező nemzetközi egyezményhez egy tagállam csatlakozni szándékozik, ez a tagállam kérést nyújt be a Bizottsághoz az ilyen mentesség alkalmazása érdekében, ellátva a Bizottságot az összes szükséges információval.

Az ilyen kérés alapján hozott határozat a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárással összhangban kerül elfogadásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott információ szolgáltatása nem kötelező, amennyiben a kérdéses nemzetközi egyezmény olyan mentesség megadásáról rendelkezik, amely nem haladja meg a közösségi jogban meghatározott kereteket.

129. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a vámügyi rendelkezésekről, amelyeket 1983. április 26. után kötött, a 128. cikk (1) bekezdésének b), c), d), e), f) és g) pontjában, valamint (3) bekezdésében hivatkozott típusú nemzetközi egyezmények és megállapodások tartalmaznak.

(2) A Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz azoknak az egyezményeknek és megállapodásoknak a szövegét, melyekről az (1) bekezdéssel összhangban értesítést kapott.

130. cikk

Ez a rendelet nem zárja ki, hogy:

a) Görögország fenntartsa az Athos-hegynek nyújtott speciális jogállást, amelyet a görög alkotmány 105. cikke szavatol;

b) Spanyolország és Franciaország a Közösség és Andorra közötti kereskedelmi kapcsolatokat irányító intézkedések hatálybalépéséig fenntartsák a közöttük és Andorra között az 1867. július 13-án, illetve 1867. november 22-23-án aláírt Egyezményekből eredő vámmentességet;

c) a tagállamok 210 EUR összegű keretig biztosítsák az esetlegesen fennálló vámmentességet, amelyet a kereskedelmi flottában szolgáló, a nemzetközi forgalomban tevékenykedő tengerészek számára nyújtottak 1983. január 1-jén.

d) az Egyesült Királyság megtartsa a Ciprusi Köztársaság létesítéséről szóló, 1960. augusztus 16-i szerződésből eredő, a haderő vagy a kísérő polgári személyzet által felhasznált vagy éttermeik és kantinjaik ellátására szolgáló áruk behozatalára vonatkozó vámmentességeket.

131. cikk

(1) A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig a tagállamok speciális vámmentességet nyújthatnak az idegen zászló alatt szolgáló fegyveres erők számára, amelyek nemzetközi egyezményeknek megfelelően tartózkodnak a területükön.

(2) A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok fenntartsák azokat a vámmentességeket, amelyekben azok a munkavállalók részesülnek, akik munkájuk miatt legalább hat hónapig a Közösség vámterületén kívül tartózkodtak, majd ezt követően térnek vissza a Közösségbe.

132. cikk

Ennek a rendeletnek az alkalmazása nem érinti az alábbiakat:

a) a 2913/92/EGK rendelet;

b) a vízi járművek, repülőgépek és nemzetközi vonatok készleteire vonatkozó hatályos rendelkezések;

c) az egyéb közösségi jogi aktusok által bevezetett mentességről szóló rendelkezések.

133. cikk

Az V. mellékletben felsorolt jogi aktusokkal módosított 918/83/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a VI. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

134. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM

(1) 2009. március 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 105., 1983.4.23., 1. o.

(3) Lásd az V. mellékletet.

(4) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5) HL L 346., 2007.12.29., 6. o.

(6) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

I. MELLÉKLET

A. Könyvek, kiadványok és okmányok

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak bármely szakosított szervezete által készített, a II. melléklet A. részében felsorolt cikkek.

(1) . Ez a mentesség ugyanakkor nem alkalmazandó olyan kiadványok esetében, amelyeknek a felületén 25 %-nál nagyobb arányban szerepel reklám. Az idegenforgalmi reklámozás céljaira használt kiadványok és plakátok esetében ez a százalékos korlátozás csak a magáncélú kereskedelmi jellegű reklámozásra alkalmazandó.

II. MELLÉKLET

A. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

SZÖVEG HIÁNYZIK

B. Gyűjtemények darabjai és oktatási tudományos vagy kulturális jellegű művészeti alkotások

KN-kódMegnevezésKedvezményezett intézmény vagy szervezet
KülönféleNem kereskedelmi értékesítésre szánt gyűjtemények darabjai és műalkotásokA tagállamok illetékes hatóságai által ezeknek az áruknak a vámmentes behozatalára jóváhagyott galériák, múzeumok és egyéb intézmények

III. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

IV. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

A Tanács 918/83/EGK rendelete
(HL L 105., 1983.4.23., 1. o.)
Az 1985. évi csatlakozási okmány I. mellékletének I.1.e) és I.17. pontjai
(HL L 302., 1985.11.15., 139. o.)
A Tanács 3822/85/EGK rendelete
(HL L 370., 1985.12.31., 22. o.)
A Bizottság 3691/87/EGK rendelete
(HL L 347., 1987.12.11., 8. o.)
A Tanács 1315/88/EGK rendelete
(HL L 123., 1988.5.17., 2. o.)
Kizárólag a 2. cikkben
A Tanács 4235/88/EGK rendelete
(HL L 373., 1988.12.31., 1. o.)
A Tanács 3357/91/EGK rendelete
(HL L 318., 1991.11.20., 3. o.)
A Tanács 2913/92/EGK rendelete
(HL L 302., 1992.10.19., 1. o.)
Kizárólag a 252. cikk (1) bekezdésben
A Tanács 355/94/EK rendelete
(HL L 46., 1994.2.18., 5. o.)
Az 1994. évi csatlakozási okmány I. mellékletének XIII. A.I.3. pontja
(HL C 241., 1994.8.29., 274. o.)
A Tanács 1671/2000/EK rendelete
(HL L 193., 2000.7.29., 11. o.)
A 2003. évi csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve Melléklete Első Részének 3. pontja
(HL L 236., 2003.9.23., 940. o.)
A Tanács 274/2008/EK rendelete
(HL L 85., 2008.3.27., 1. o.)

VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 918/83/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk
1. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont2. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, első albekezdés2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, első albekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, bevezető mondat2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, bevezető mondat
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, első francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, i. alpont
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, második francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, ii. alpont
1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, harmadik albekezdés2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, harmadik albekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, d) és e) pont2. cikk, (1) bekezdés, d) és e) pont
1. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
2. cikk3. cikk
3. cikk4. cikk
4. cikk, első bekezdés5. cikk (1) bekezdés
4. cikk, második bekezdés5. cikk (2) bekezdés
5. cikk6. cikk
6. cikk, első bekezdés7. cikk (1) bekezdés
6. cikk, második bekezdés7. cikk (2) bekezdés
7. cikk8. cikk
8. cikk9. cikk
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk13. cikk
13. cikk14. cikk
14. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat15. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat
14. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés15. cikk, (1) bekezdés, a) pont
14. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés15. cikk, (1) bekezdés, b) pont
14. cikk, (2) bekezdés15. cikk, (2) bekezdés
15. cikk16. cikk
16. cikk17. cikk
17. cikk18. cikk
18. cikk19. cikk
19. cikk20. cikk
25. cikk21. cikk
26. cikk22. cikk
27. cikk, első bekezdés23. cikk (1) bekezdés
27. cikk, második bekezdés23. cikk (2) bekezdés
28. cikk24. cikk
29. cikk, (1) bekezdés25. cikk, (1) bekezdés
29. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat25. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat
29. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés25. cikk, (2) bekezdés, a) pont
29. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés25. cikk, (2) bekezdés, b) pont
29. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés25. cikk, (2) bekezdés, c) pont
30. cikk, első bekezdés26. cikk (1) bekezdés
30. cikk, második bekezdés26. cikk (2) bekezdés
31. cikk27. cikk
32. cikk28. cikk
33. cikk29. cikk
34. cikk30. cikk
35. cikk31. cikk
36. cikk32. cikk
37. cikk33. cikk
38. cikk34. cikk
39. cikk35. cikk
40. cikk36. cikk
41. cikk37. cikk
42. cikk38. cikk
43. cikk39. cikk
44. cikk40. cikk
45. cikk41. cikk
50. cikk42. cikk
51. cikk, bevezető fordulat43. cikk, bevezető fordulat
51. cikk, első francia bekezdés43. cikk, a) pont
51. cikk, második francia bekezdés43. cikk, b) pont
52. cikk, (1) bekezdés44. cikk, (1) bekezdés
52. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat44. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat
52. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés44. cikk, (2) bekezdés a) pont
52. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés44. cikk, (2) bekezdés, b) pont
53. cikk, bevezető fordulat45. cikk, bevezető fordulat
53. cikk, a) pont, bevezető fordulat45. cikk, a) pont, bevezető fordulat
53. cikk, a) pont, első francia bekezdés45. cikk, a) pont, i. alpont
53. cikk a) pont, második francia bekezdés45. cikk a) pont ii. alpont
53. cikk, b) pont, bevezető fordulat45. cikk, b) pont, bevezető fordulat
53. cikk, b) pont, első francia bekezdés45. cikk, b) pont i. alpont
53. cikk, b) pont, második francia bekezdés45. cikk, b) pont ii. alpont
54. cikk, bevezető fordulat46. cikk, bevezető fordulat
54. cikk, első francia bekezdés46. cikk, a) pont
54. cikk, második francia bekezdés46 cikk, b) pont
56. cikk47. cikk
57. cikk48. cikk
58. cikk49. cikk
59. cikk50. cikk
59a. cikk, (1) és (2) bekezdés51. cikk, (1) és (2) bekezdés
59a. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat51. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat
59a. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés51. cikk, (3) bekezdés, a) pont
59a. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés51. cikk, (3) bekezdés, b) pont
59b. cikk52. cikk
60. cikk, (1) bekezdés53. cikk, (1) bekezdés
60. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat53. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat
60. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés53. cikk, (2) bekezdés, a) pont
60. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés53. cikk, (2) bekezdés, b) pont
60. cikk, (3) bekezdés53. cikk, (3) bekezdés
61. cikk, (1) bekezdés54. cikk, (1) bekezdés
61. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat54. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat
61. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés54. cikk, (2) bekezdés, a) pont
61. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés54. cikk, (2) bekezdés, b) pont
61. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés54. cikk, (2) bekezdés, c) pont
62. cikk55. cikk
63. cikk56. cikk
63a. cikk57. cikk
63b. cikk58. cikk
63c. cikk59. cikk
64. cikk60. cikk
65. cikk61. cikk
66. cikk62. cikk
67. cikk63. cikk
68. cikk64. cikk
69. cikk65. cikk
70. cikk66. cikk
71. cikk, első bekezdés, bevezető mondat67. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat
71. cikk, első bekezdés, első francia bekezdés67. cikk, (1) bekezdés, a) pont
71. cikk, első bekezdés, második francia bekezdés67. cikk, (1) bekezdés, b) pont
71. cikk, második bekezdés67. cikk, (2) bekezdés
72. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat68. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat
72. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés68. cikk, (1) bekezdés, a) pont
72. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés68. cikk, (1) bekezdés, b) pont
72. cikk, (2) bekezdés68. cikk, (2) bekezdés
73. cikk69. cikk
75. cikk70. cikk
76. cikk71. cikk
77. cikk72. cikk
78. cikk73. cikk
79. cikk74. cikk
80. cikk75. cikk
81. cikk76. cikk
82. cikk77. cikk
83. cikk78. cikk
84. cikk79. cikk
85. cikk80. cikk
86. cikk81. cikk
87. cikk82. cikk
88. cikk83. cikk
89. cikk, bevezető fordulat84. cikk, bevezető fordulat
89. cikk, első francia bekezdés84. cikk, a) pont
89. cikk, második francia bekezdés84. cikk, b) pont
89. cikk, harmadik francia bekezdés84. cikk, c) pont
90. cikk85. cikk
91. cikk86. cikk
92. cikk87. cikk
93. cikk88. cikk
94. cikk89. cikk
95. cikk90. cikk
96. cikk91. cikk
97. cikk92. cikk
98. cikk93. cikk
99. cikk94. cikk
100. cikk95. cikk
101. cikk96. cikk
102. cikk97. cikk
103. cikk98. cikk
104. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat99. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat
104. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés99. cikk, (1) bekezdés, a) pont
104. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés99. cikk, (1) bekezdés, b) pont
104. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés99. cikk, (1) bekezdés, c) pont
104. cikk, (2) bekezdés99. cikk, (2) bekezdés
105. cikk100. cikk
106. cikk101. cikk
107. cikk102. cikk
108. cikk103. cikk
109. cikk104. cikk
110. cikk105. cikk
111. cikk106. cikk
112. cikk107. cikk
113. cikk108. cikk
114. cikk109. cikk (1) bekezdés
109. cikk (2) bekezdés
115. cikk, első bekezdés110. cikk (1) bekezdés
115. cikk, második bekezdés110. cikk (2) bekezdés
116. cikk111. cikk
117. cikk112. cikk
118. cikk, (1) bekezdés113. cikk,
119. cikk114. cikk
120. cikk115. cikk
121. cikk116. cikk
122. cikk117. cikk
123. cikk118. cikk
124. cikk119. cikk
125. cikk120. cikk
126. cikk121. cikk
127. cikk122. cikk
128. cikk123. cikk
129. cikk124. cikk
130. cikk125. cikk
131. cikk126. cikk
132. cikk127. cikk
133. cikk128. cikk
134. cikk129. cikk
135. cikk130. cikk
136. cikk131. cikk
139. cikk132. cikk
140. cikk
144. cikk
133. cikk
145. cikk134. cikk
I –IV. mellékletI – IV. melléklet
V. melléklet
VI. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1186 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1186&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék