32012R0360[1]

A Bizottság 360/2012/EU rendelete ( 2012. április 25. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 360/2012/EU RENDELETE

(2012. április 25.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

E rendelet nem alkalmazandó:

a) a halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak odaítélt támogatásra;

aa) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatásra;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatásra, a következő esetekben: i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőkre történő teljes vagy részleges áthárítás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásra, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásra;

e) az importárukkal szemben belföldi áru felhasználásához kötött támogatásra;

f) a 2010/787/EU tanácsi határozat ( 1 ) értelmében a szénágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatásra;

g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatásra;

h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.

Amennyiben a vállalkozások az első albekezdés a), aa), b), c) vagy g) pontjában említett ágazatokban, valamint az e rendelet hatálya alól nem kizárt ágazatokban egyaránt tevékenykednek, úgy e rendelet csak az ezen egyéb ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a tagállamok megfelelő eszközökkel - így például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével - biztosítják, hogy az e rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az e rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

E rendelet alkalmazásában:

a)

"mezőgazdasági termékek" : a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a halászati és akvakultúra-termékeket;

b)

"mezőgazdasági termék feldolgozása" : mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, amelynek eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági termék, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első eladásának előkészítéséhez szükséges tevékenységeket;

c)

"mezőgazdasági termék forgalmazása" : eladás céljából történő birtoklás vagy bemutatás, eladási ajánlat, szállítás vagy a forgalomba hozatalt elősegítő bármely egyéb tevékenység, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történő első eladást és az első eladást előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső fogyasztónak történő eladást forgalmazásnak kell tekinteni, amennyiben az e célra fenntartott külön helyszínen történik;

d)

"halászati és akvakultúra-termékek" : az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 )

e)

"primary production of fishery and aquaculture products" : means all operations relating to the fishing, rearing or cultivation of aquatic organisms, as well as on-farm or on-board activities necessary for preparing an animal or plant for the first sale, including cutting, filleting or freezing, and the first sale to resellers or processors;

f)

"processing and marketing of fishery and aquaculture products" : means all operations, including handling, treatment and transformation, performed following the time of landing - or harvesting in case of aquaculture - that result in a processed product, as well as distribution thereof.

2. cikk

Csekély összegű támogatás

E felső határ a csekély összegű támogatás formájától függetlenül alkalmazandó, valamint tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által nyújtott támogatást teljesen vagy részben uniós eredetű forrásokból finanszírozzák. A figyelembe veendő időszakot azon pénzügyi évek alapján kell meghatározni, amelyeket az adott vállalkozás az érintett tagállamban alkalmaz.

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélésének időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

E rendelet csak olyan támogatásokra alkalmazandó, amelyeknél előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni (átlátható formában nyújtott támogatás). Ezek különösen a következők:

a) a hitelekből álló támogatás átlátható formában nyújtott csekély összegű támogatásként tekintendő, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes referencia-kamatláb alapján számították ki;

b) a tőkeinjekciókból álló támogatás nem tekinthető átlátható formában nyújtott csekély összegű támogatásnak, kivéve ha az állami tőkeinjekció teljes összege nem haladja meg a csekély összeg felső határát;

c) a kockázatitőke-befektetési intézkedésekből álló támogatás nem tekinthető átlátható formában nyújtott csekély összegű támogatásnak, kivéve ha az érintett kockázatitőke-befektetési program minden egyes célvállalkozásnak csupán a csekély összeg felső határáig nyújt tőkét;

d) kezességvállalási program keretében a nem nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatás csak akkor kezelendő átlátható formában nyújtott csekély összegű támogatásként, ha az alapul szolgáló hitel ilyen program keretében kezességgel biztosított része vállalkozásonként nem haladja meg a 3 750 000 EUR-t. Ha az alapul szolgáló hitel kezességgel biztosított része e felső határnak csak egy hányada, a kezességvállalás bruttó támogatástartalma úgy tekintendő, hogy a (2) bekezdésben meghatározott felső határ ugyanazon hányadának felel meg. A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel 80 %-át. A kezességvállalási programok szintén átlátható formában nyújtott támogatásnak tekintendők, ha: i. a program végrehajtását megelőzően a kezességvállalások bruttó támogatástartalmának kiszámítására használt módszert egy másik, állami támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján bejelentették, és azt a Bizottság elfogadta; valamint ii. a jóváhagyott módszer kifejezetten e rendelet alkalmazásával összefüggésben foglalkozik a szóban forgó kezességvállalások és alapul szolgáló ügyletek típusaival.

3. cikk

Ellenőrzés

A tagállam e rendelet alapján csak akkor nyújthat újabb csekély összegű támogatást, ha megbizonyosodott arról, hogy ezáltal az érintett vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás összege nem haladja meg a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határt, valamint teljesülnek a 2. cikk (6), (7) és (8) bekezdésében előírt halmozhatósági szabályok.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

E rendelet az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásához a hatálybalépése előtt nyújtott csekély összegű támogatásra is alkalmazandó, amennyiben az ilyen támogatás teljesíti az 1. és 2. cikkben megállapított feltételeket. Az e feltételeket nem teljesítő, általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához biztosított támogatást a vonatkozó határozatokkal, keretszabályokkal, iránymutatásokkal és közleményekkel összhangban kell megvizsgálni.

E rendelet időbeli hatályának lejártát követően az e rendelet feltételeit teljesítő valamennyi csekély összegű támogatás további hat hónapig érvényesen végrehajtható.

5. cikk

Hatálybalépés és időbeli hatály

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 336., 2010.12.21., 24. o.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.);

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0360 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0360&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0360-20231025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0360-20231025&locale=hu