32010D0787[1]

2010/787/EU: A Tanács határozata ( 2010. december 10. ) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. december 10.)

a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról

(2010/787/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 107. cikke (3) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendelet (2)2010. december 31-én hatályát veszti.

(2) A támogatott széntermelésnek a teljes energiamixhez való csekély hozzájárulása nem indokolja többé e támogatások fenntartását az Unió energiaellátásának biztosítása céljából.

(3) A megújuló energiaforrások használatát, valamint a fenntartható és biztonságos, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítását ösztönző uniós politika összefüggésében nem indokolható a versenyképtelen szénbányák korlátlan támogatása. Nem lehet tehát határozatlan ideig meghosszabbítani az 1407/2002/EK rendelet által engedélyezett támogatási kategóriákat.

(4) Mindazonáltal ágazatspecifikus állami támogatási szabályok hiányában a szénipar esetében kizárólag az általános állami támogatási szabályokat kell majd alkalmazni. Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy az 1407/2002/EK rendelet alapján jelenleg támogatásban részesülő versenyképtelen szénbányák már nem lesznek jogosultak támogatásra, és azok bezárása elkerülhetetlenné válhat.

(5) Az általános állami támogatási szabályok sérelme nélkül, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az említett bányabezárások társadalmi és regionális következményeinek enyhítésére szolgáló intézkedéseket hozzanak, vagyis hogy a tevékenységek leépítésére rendezett módon, visszavonhatatlan bányabezárási terv és/vagy a rendkívüli költségek - elsősorban az örökölt kötelezettségek - finanszírozása keretében kerüljön sor.

(6) Ezzel a határozattal a szénipar az ágazatspecifikus szabályok hatálya alól átkerül a valamennyi ágazatra alkalmazandó általános állami támogatási szabályok hatálya alá.

(7) A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásnak - annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé torzítsa a belső piacon zajló versenyt - fokozatosan csökkenő mértékűnek kell lennie, továbbá szigorúan azokra a széntermelési egységekre kell korlátozódnia, amelyek bezárását visszavonhatatlanul tervbe vették.

(8) A bezárási támogatásban részesülő széntermelési egységek szénfelhasználásának környezeti hatásai enyhítése érdekében a tagállamoknak megfelelő intézkedési tervet kell benyújtaniuk például az energiahatékonyságra, a megújuló energiára vagy a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra vonatkozóan.

(9) A vállalkozásoknak jogosultaknak kell lenniük az olyan költségek fedezésének támogatására, amelyek a szokásos számviteli gyakorlattal összhangban nem befolyásolják közvetlenül a széntermelési költségeket. Az ilyen támogatás célja a széntermelési egységek bezárása miatt felmerülő rendkívüli költségek fedezése. Az érintett vállalkozásoknak minden egyes termelési egységükre vonatkozóan külön könyvelést kell vezetniük, hogy azok a vállalkozások, amelyek csupán néhány széntermelési egységüket zárják be, ne vehessenek igénybe jogosulatlanul ilyen támogatást.

(10) A Bizottságnak e határozat alapján a feladata végrehajtása során biztosítania kell, hogy a verseny általános feltételei megteremtődjenek, fennmaradjanak és teljesüljenek. A villamosenergia-piac vonatkozásában pedig különösen gondoskodni kell arról, hogy a széniparnak nyújtott támogatás nem járhat a villamosenergia-termelőket a primer energiaellátás forrásainak megválasztásában befolyásoló hatással. Következésképpen, a szén árában és mennyiségében a szerződő feleknek a világpiacon uralkodó feltételek tükrében szabadon kell megállapodniuk.

(11) E határozat alkalmazása nem zárhatja ki, hogy a széniparnak nyújtott támogatást más alapon a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősítsék. Ebben a vonatkozásban más különleges szabályok, például a kutatási, fejlesztési és innovációs célú állami támogatásra, a környezetvédelmi támogatásra, a képzési tevékenységeket célzó támogatásra, valamint más támogatásokra vonatkozó szabályok - eltérő rendelkezések hiányában - továbbra is alkalmazandók a maximális támogatási intenzitás tekintetében meghatározott kereteken belül.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az e határozat alapján bejelentett intézkedéseket, és meg kell hoznia az EK-Szerződés 93. cikke alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletnek (3) megfelelő határozatokat.

(13) Annak érdekében, hogy az 1407/2002/EK rendeletben szereplő intézkedések és az e határozatban előírt intézkedések folyamatossága biztosítva legyen, ezt a határozatot 2011. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "szén": az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén (4);

b) "bezárás": a szén termelésének és értékesítésének végleges beszüntetése;

c) "bezárási terv": a tagállam által összeállított terv, amely a széntermelő egységek végleges bezárásával végződő intézkedésekről rendelkezik;

d) "széntermelő egység": mélyművelésű vagy külfejtéses szénbányászati telep és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, amely a vállalkozás más részeitől függetlenül alkalmas nyersszén bányászatára;

e) "üzleti év": naptári év vagy a szénipari szerződésekben alkalmazott egyéb 12 hónapos referenciaidőszak;

f) "termelési költségek": a folyó termeléshez kapcsolódó összes költség, beleértve a bányászati műveleteket, a szénelőkészítés műveleteit, különösen a mosást, a méret szerinti osztályozást és válogatást, valamint a felhasználási helyre történő szállítást, a szokásos értékcsökkenési leírást és a kölcsöntőke piaci kamatát;

g) "folyó termelési veszteségek": az a pozitív különbség, amely a széntermelési költségek és a szerződő felek által a világpiaci feltételek alapján szabadon megállapított felhasználási helyi eladási ár között áll fenn.

II. FEJEZET

A TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

2. cikk

A módszer elve

(1) A versenyképtelen szénbányák bezárásával összefüggésben a széniparnak nyújtott támogatás akkor tekinthető a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethetőnek, ha megfelel e határozat rendelkezéseinek.

(2) A támogatás kizárólag a villamosenergia-termeléshez szükséges szénnel, a hő- és villamos energia kapcsolt termelésével, a koksz termelésével, és az acéliparban működő nagyolvasztók tüzelőanyag-ellátásával kapcsolatos költségeket fedezheti, amennyiben ennek használatára az Unión belül kerül sor.

3. cikk

Üzembezárási támogatás

(1) A kifejezetten a széntermelő egységek folyó termelési veszteségeinek fedezésére szánt, vállalkozásoknak nyújtott támogatás csak abban az esetben tekinthető a belső piaccal összeegyeztethetőnek, ha teljesíti az alábbi feltételeket:

a) az érintett széntermelési egységek egy 2018. december 31-nél nem későbbi határidejű bezárási terv keretében működnek;

b) az érintett széntermelési egységeket a bezárási tervnek megfelelően véglegesen be kell zárni;

c) a bejelentett támogatás nem haladja meg az üzleti év előrelátható termelési költségei és előrelátható bevétele közötti különbözetet. A ténylegesen kifizetett támogatást - a tényleges költségek és a bevétel alapján - legkésőbb a támogatás évét követő széntermelési év végén évente kiigazítják;

d) a tonnánkénti kőszénegyenérték szerinti támogatás mértéke nem okozza azt, hogy az uniós szénért a felhasználási helyen fizetett ár alacsonyabb a harmadik országokból származó, azonos minőségű szén áránál;

e) az érintett széntermelési egységek 2009. december 31-én üzemben voltak;

f) valamely tagállam által egy konkrét vállalkozás számára nyújtott támogatás teljes összege csökkenő tendenciát kell mutasson: 2013 végéig legalább 25 %-os, 2015 végéig legalább 40 %-os, 2016 végéig legalább 60 %-os és 2017 végéig legalább 75 %-os csökkenést kell elérni a 2011-ben nyújtott támogatáshoz képest.

g) a tagállamok által a szénipar számára nyújtott üzembezárási támogatás teljes összege a 2010-et követő évek egyikében sem haladja meg az 1407/2002/EK rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően a tagállamok által nyújtott és a Bizottság által engedélyezett 2010. évi támogatás összegét;

h) a tagállamoknak tervet kell készíteniük az e cikk alapján támogatott termelési egységek széntermeléséből adódó környezeti hatások enyhítése érdekében, például az energiahatékonyság, a megújuló energia vagy a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás vonatkozásában, megteendő intézkedésekről.

(2) A Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő intézkedések belefoglalása az (1) bekezdés h) pontjában hivatkozott tervbe nem sérti a tagállamok értesítési és felfüggesztési kötelezettségét a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése értelmében tett intézkedésekre vonatkozóan, valamint az ilyen intézkedések összeegyeztethetőségét a belső piaccal.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerint támogatásban részesült széntermelési egységeket nem zárják be a Bizottság által engedélyezett üzembezárási tervben meghatározott időpontig, az érintett tagállamnak az üzembezárási terv által lefedett teljes időszak vonatkozásában vissza kell fizettetnie a nyújtott támogatást.

4. cikk

A rendkívüli költségek fedezésére nyújtott támogatás

(1) A jelenleg vagy korábban széntermeléssel összefüggő tevékenységet végző vállalkozásoknak a széntermelő egységek bezárásából származott vagy származó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó költségek fedezésére nyújtott állami támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, amennyiben a kifizetett összeg nem haladja meg az ilyen jellegű költségeket. Ez a támogatás a következők fedezésére használható:

a) kizárólag azon vállalatok esetében felmerült, illetve előirányzott költségek, amelyek széntermelési egységek bezárását hajtják vagy hajtották végre, ideértve az üzembezárási támogatásban részesülő vállalakozásokat is;

b) a több vállalkozás esetében felmerülő költségek.

(2) Az (1) bekezdés által lefedett költségkategóriákat a melléklet állapítja meg. Az (1) bekezdés nem vonatkozik a környezetvédelmi szabályozás megsértéséből eredő költségekre.

5. cikk

Kumuláció

(1) Az e határozat alapján engedélyezett maximális támogatási összeget attól függetlenül kell alkalmazni, hogy a támogatást teljes mértékben a tagállamok, vagy részben az Unió finanszírozzák.

(2) Az e határozat alapján engedélyezett támogatás nem alkalmazható a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti egyéb állami támogatással vagy ugyanazon támogatható költségekre nyújtott más formájú uniós finanszírozással egyidejűleg, ha az ilyen halmozódás az e határozat szerint engedélyezettnél magasabb támogatási összeget eredményez.

6. cikk

Az elszámolások elkülönítése

A vállalkozások által igénybe vett minden támogatásnak az eredménykimutatásban különálló, a forgalomtól eltérő bevételi tételként kell megjelennie. Az e határozat alapján támogatásban részesülő és széntermelő egységeik összességének vagy egy részének bezárását követően tovább kereskedő vagy üzemelő vállalkozásoknak pontos és külön könyvelést kell vezetniük mindegyik széntermelési egységük, valamint a szénbányászattal össze nem függő, egyéb gazdasági tevékenységeik vonatkozásában. Az e határozat alapján nyújtott támogatásokat oly módon kell kezelni, hogy ne lehessen azokat átcsoportosítani az üzembezárási terv hatálya alá nem tartozó egyéb széntermelő egységekhez vagy ugyanazon vállalkozás egyéb gazdasági tevékenységeihez.

III. FEJEZET

ELJÁRÁSOK

7. cikk

A tagállamok által biztosítandó információk

(1) A 659/1999/EK rendeleten kívül az e határozatban említett támogatás a (2)-(6) bekezdésben megállapított különös szabályok hatálya alá tartozik.

(2) A 3. cikkben említett üzembezárási támogatást nyújtani kívánó tagállamok bejelentik az érintett széntermelési egységek bezárási tervét a Bizottságnak. A terv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a széntermelési egységek megnevezése;

b) minden egyes széntermelési egység valós vagy becsült termelési költsége üzleti évenként;

c) a bezárási terv tárgyát képező széntermelési egységek becsült széntermelése üzleti évenként;

d) az üzembezárási támogatás becsült összege üzleti évenként.

(3) A tagállamok a bezárási terv valamennyi módosítását bejelentik a Bizottságnak.

(4) A tagállamok bejelentenek minden olyan támogatást, amelyet az üzleti év során e határozat alapján kívánnak nyújtani a szénipar számára. Az előrelátható termelési költségek kiszámítására, és e költségeknek a (2) bekezdés szerint a Bizottságnak bejelentett bezárási tervekkel való kapcsolatára vonatkozó minden lényeges részletet benyújtanak a Bizottságnak.

(5) A tagállamok a szóban forgó év végét követően legkésőbb hat hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot az üzleti év alatt ténylegesen kifizetett támogatás összegéről és annak kiszámításáról. Ha kiigazítják az adott üzleti év során eredetileg kifizetett összegeket, a tagállamok a következő üzleti év végéig tájékoztatják erről a Bizottságot.

(6) A 3. és 4. cikk szerinti támogatás-bejelentés, valamint a Bizottságnak a ténylegesen kifizetett összegekről való tájékoztatása során a tagállamok megadnak minden szükséges információt a Bizottság számára annak ellenőrzéséhez, hogy e határozat előírásait betartották-e.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság meghoz minden intézkedést, amely e határozat végrehajtásához szükséges, továbbá - az e határozatban megszabott korlátok figyelembevételével - közös keretet hozhat létre a 7. cikkben említett információk közléséhez.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a határozat 2027. december 31-én hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. VAN QUICKENBORNE

(1) 2010. november 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

(2) HL L 205., 2002.8.2., 1. o.

(3) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(4) A közepes minőségű és kiváló minőségű szén kodifikálására vonatkozó nemzetközi rendszer (1998). A rétegelt szén nemzetközi osztályozása (1998) és A gyenge minőségű szén kodifikálására vonatkozó nemzetközi rendszer (1999).

MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA

(1) Kizárólag a termelési egységeket bezárt vagy bezáró vállalkozásoknál felmerülő költségek és költségtartalékok

Kizárólag az alábbi költségkategóriák, és csak akkor, ha széntermelő egységek bezárásából származnak:

a) a munkavállalók jogszabályi nyugdíjkorhatár elérése előtti nyugdíjazásából eredő szociális jóléti ellátások kifizetésének költsége;

b) az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalókkal kapcsolatos egyéb rendkívüli kiadások;

c) a jogszabályokban előírtakon túli nyugdíjak és juttatások kifizetése az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalóknak és a bezárást megelőzően ezekre a kifizetésekre jogosult munkavállalóknak;

d) a munkavállalók széniparon kívüli új álláshoz jutása érdekében végzett átképzési programoknak a vállalkozások által fedezett költségei, különösen a képzési költségek;

e) az állásukat elveszített vagy elveszítő munkavállalók és a bezárást megelőzően erre az ellátásra jogosult munkavállalók szénnel való ingyenes ellátása, vagy ennek pénzben kifejezett egyenértéke;

f) a széniparra vonatkozó sajátos közigazgatási, jogi és adózási rendelkezésekből származó fennmaradó költségek;

g) a széntermelési egységek bezárása miatt szükségessé váló kiegészítő földalatti biztonsági munka;

h) bányászati károk, amennyiben azokat a bezárt vagy bezárandó széntermelési egységek okozták;

i) a korábbi bányatelepek rehabilitációjával kapcsolatos valamennyi indokolt költség, nevezetesen:

- a vízellátásért és a szennyvíz elvezetéséért felelős szerveknek fizetett hozzájárulásból származó fennmaradó költségek,

- a vízellátásból és a szennyvíz elvezetéséből származó egyéb fennmaradó költségek;

j) a volt bányászok egészségügyi biztosítása fedezésének fennmaradó költségei;

k) a folyamatban lévő szerződések felmondásával és a (legfeljebb 6 hónapos termelési értékű) szerződések módosításával kapcsolatos költségek;

l) kivételes valódi értékcsökkenés, amennyiben az a termelési egységek bezárásából származik;

m) a külszíni rekultiváció költségei.

A föld értéknövekedését le kell vonni a g), h), i) és m) pontban említett kategóriába tartozó támogatható költségekből.

(2) A több vállalkozás esetében felmerülő költségek és költségtartalékok

Kizárólag az alábbi költségkategóriák:

a) a termelési egységek bezárását követően, a járulékkötelesek számának csökkenéséből eredő, a törvény által szabályozott rendszeren kívüli szociális biztonsági költségek fedezésére irányuló hozzájárulások növekedése;

b) a termelési egységek bezárásának következtében a vízellátással és a szennyvíz elvezetésével kapcsolatban felmerült kiadások;

c) a vízellátásért és a szennyvíz elvezetéséért felelős szerveknek fizetett hozzájárulások növekedése, amennyiben ezt a növekedést a széntermelési egységek bezárása következtében a járulékköteles széntermelés csökkenése eredményezi.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0787 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0787&locale=hu

Tartalomjegyzék