32019R0034[1]

A Bizottság (EU) 2019/34 végrehajtási rendelete (2018. október 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. október 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet szabályokat állapít meg az 1306/2013/EU rendeletnek, illetve az 1308/2013/EU rendeletnek a borágazat oltalom alatt álló eredetmegjelöléseivel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseivel és hagyományos kifejezéseivel kapcsolatos következő szempontok tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan:

a) az oltalom iránti kérelmek;

b) a kifogásolási eljárás;

c) a termékleírásokban végrehajtott módosítások és a hagyományos kifejezések módosításai;

d) a nyilvántartás;

e) az oltalom törlése;

f) az uniós szimbólumok használata;

g) az ellenőrzések;

h) a közlemények.

II. FEJEZET

OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEK

1. SZAKASZ

Az oltalom kérelmezése

2. cikk

A tagállamok oltalom iránti kérelmei

Amikor a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően továbbítanak valamely oltalom iránti kérelmet a Bizottságnak, mellékelik hozzá az ugyanazon bekezdésben előírt nyilatkozatot és a szóban forgó rendelet 97. cikkének (4) bekezdésében említett, a termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást.

3. cikk

A harmadik országokból érkező, oltalom iránti kérelmek

A harmadik országbeli földrajzi területet érintő, oltalom iránti kérelmeket az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke értelmében vett egyéni termelőnek vagy egy jogos érdekkel rendelkező termelői csoportnak kell benyújtania, vagy közvetlenül a Bizottsághoz, vagy az adott harmadik ország hatóságain keresztül, és a kérelmeknek meg kell felelniük az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. cikk

Közös kérelmek

5. cikk

Egységes dokumentum

Az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak tartalmaznia kell a termékleírás következő fő elemeit:

a) az eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik;

c) a földrajzi árujelző típusa;

d) a bor(ok) leírása;

e) a szőlőből készült termékek kategóriái;

f) a hektáronkénti maximális hozamok;

g) azon borszőlőfajta vagy -fajták megjelölése, amely(ek)ből a bor(ok) készül(nek);

h) a körülhatárolt földrajzi terület tömör meghatározása;

i) az 1308/2013/EU rendelet 93. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat ismertetése;

j) adott esetben a bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások;

k) adott esetben a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó különös szabályok és minden egyéb alapvető releváns követelmény.

6. cikk

Földrajzi terület

A körülhatárolt földrajzi területet pontosan, egyértelműen, lehetőség szerint fizikai vagy közigazgatási határok megjelölésével kell meghatározni.

7. cikk

Vizsgálati eljárás

Ha az említett tájékoztatást követően a termékleírás lényegét érintő módosítások végrehajtására kerül sor, az egységes dokumentum új változatának a Bizottság számára történő megküldését megelőzően a szóban forgó módosításokat megfelelő módon közzé kell tenni, lehetővé téve minden olyan természetes vagy jogi személy számára, aki vagy amely jogos érdekkel és az adott tagállam területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezik, hogy kifogást emeljen. A termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást aktualizálni kell, és az aktualizált hivatkozásnak a javasolt termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatához kell vezetnie.

2. SZAKASZ

Kifogásolási eljárás

8. cikk

A kifogásokra vonatkozó eljárási szabályok

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkében és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket:

a) az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában közzétett, a kifogás tárgyát képező elnevezésre vonatkozó hivatkozás;

b) a kifogást benyújtó hatóság vagy személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) a kifogást benyújtó, a nemzeti jogrend szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságokon kívüli természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a kifogásolás indokainak feltüntetése az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

e) a kifogást alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A nyilatkozathoz adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

Ha a kifogás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul, a kifogáshoz csatolni kell a következőket:

a) a korábbi védjegy bejelentésére vagy lajstromozására vonatkozó bizonyíték, illetve a védjegy használatára vonatkozó bizonyíték; valamint

b) a védjegy jó hírnevére vagy elismertségére vonatkozó bizonyíték.

A korábbi védjegy használatának igazolására benyújtandó információknak és bizonyítékoknak magukban kell foglalniuk a korábbi védjegy használatának helyére, időtartamára, mértékére és jellegére, valamint a védjegy jó hírnevére és elismertségére vonatkozó adatokat.

Az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani.

3. SZAKASZ

A termékleírás módosításai

9. cikk

Uniós módosítások iránti kérelmek

Az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkében és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó uniós módosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a módosítás vonatkozik;

b) a kérelmező neve és a kérelmező jogos érdekének ismertetése;

c) a termékleírásnak a módosítás által érintett rovata;

d) minden egyes javasolt módosítás kimerítő ismertetése és konkrét indokai;

e) az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített egységes dokumentum a módosított változatban;

f) az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

A módosított egységes dokumentumot az 5. cikknek megfelelően kell összeállítani. A termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozásnak a javasolt termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatához kell vezetnie. A valamely harmadik országból benyújtott kérelmek a termékleírás közzétett példányára vonatkozó elektronikus hivatkozás helyett a termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatának egy példányát is tartalmazhatják.

10. cikk

Standard módosítás közlése

Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó standard módosításról szóló közleménynek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a standard módosítás vonatkozik;

b) a jóváhagyott módosítások ismertetése és indokai;

c) a standard módosítást jóváhagyó, az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti határozat;

d) az egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum, adott esetben a módosított változatban;

e) az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

11. cikk

Átmeneti módosítás közlése

Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó átmeneti módosításról szóló közleménynek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a módosítás vonatkozik;

b) a jóváhagyott átmeneti módosítás és az átmeneti módosítást alátámasztó, az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében említett indokok ismertetése;

c) az átmeneti módosítást jóváhagyó nemzeti határozat közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

4. SZAKASZ

Nyilvántartás

12. cikk

Nyilvántartás

Egy eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés elnevezését oltalomban részesítő határozat hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 1308/2013/EU rendelet 104. cikkével összhangban létrehozott elektronikus nyilvántartásában:

a) az eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az ügyiratszám;

c) az a tény, hogy az elnevezés eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként részesül-e oltalomban;

d) a származási ország vagy országok neve;

e) a nyilvántartásba vétel időpontja;

f) az elnevezés oltalmáról rendelkező jogi aktusra vonatkozó elektronikus hivatkozás;

g) az egységes dokumentumra vonatkozó elektronikus hivatkozás;

h) amennyiben a földrajzi terület tagállamok területén belül helyezkedik el, a termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

5. SZAKASZ

Törlés

13. cikk

Törlés iránti kérelmek

Az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke szerinti törlése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b) az oltalom törlése iránt folyamodó hatóság, illetve természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) az oltalom törlése iránt folyamodó, a nemzeti jogrend szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságokon kívüli természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a törlés indokainak feltüntetése;

e) a törlés iránti kérelmet alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A kérelemhez adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

A törlés iránti kérelmet a VII. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Az uniós szimbólumok használata

14. cikk

Az uniós szimbólum

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést megjelenítő, az 1308/2013/EU rendelet 120. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett uniós szimbólumot a 668/2014/EU végrehajtási rendelet X. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően kell ábrázolni.

7. SZAKASZ

Ellenőrzések

15. cikk

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságok

Azoknak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek a tekintetében, amelyek valamely harmadik országbeli földrajzi területhez kapcsolódnak, a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a bor előállításának szakaszában, illetve kiszerelése közben vagy után a következőknek kell elvégezniük:

a) a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság; vagy

b) egy vagy több tanúsító szerv.

Az (1) bekezdéstől eltérve, az e rendelet hatálybalépésének napjától számított kétéves időszak során Ciprus nem köteles teljesíteni az ISO/IEC 17065:2012 nemzetközi szabványnak való megfelelésre és az azzal összhangban történő akkreditálásra vonatkozó kötelezettséget.

16. cikk

A tagállamok által az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megelőzése érdekében végrehajtandó fellépések

A tagállamok kockázatelemzésen alapuló ellenőrzéseket hajtanak végre a területükön előállított vagy forgalmazott termékekre vonatkozó, oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megelőzése és megszüntetése érdekében.

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a meg nem felelés kezelése céljából, beleértve a közigazgatási és igazságügyi intézkedéseket is.

Minden egyes tagállam az általa meghatározott eljárások alapján kijelöli az említett intézkedések meghozataláért felelős hatóságokat. A kijelölt hatóságoknak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk az objektivitás és a pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

17. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti kommunikáció

A tagállamok közlik a Bizottsággal az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett illetékes hatóság adatait, ideértve az e rendelet 16. cikke szerinti hatóságok és - adott esetben - az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrző szervek adatait is. A Bizottság közzéteszi az illetékes hatóság vagy hatóságok, illetve az ellenőrző szervek nevét és címét.

18. cikk

A harmadik országok és a Bizottság közötti kommunikáció

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott, harmadik országbeli borok esetében az érintett harmadik országnak a Bizottság kérésére meg kell küldenie számára a következőket:

a) a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a borok előállítása során és kiszerelése alatt vagy után elvégző kijelölt hatóságokra vagy tanúsító szervekre vonatkozó információk;

b) az ellenőrzések által vizsgált szempontokat ismertető információk;

c) annak bizonyítékai, hogy a szóban forgó bor megfelel a kapcsolódó eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre vonatkozó feltételeknek.

19. cikk

Éves ellenőrzés

Az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (3) bekezdésében említett illetékes hatóság vagy ellenőrző szervek által végrehajtandó éves ellenőrzésnek a következőket kell magában foglalnia:

a) az eredetmegjelöléssel ellátott termékek esetében érzékszervi és analitikai vizsgálat;

b) a földrajzi jelzéssel ellátott termékek esetében vagy kizárólag analitikai vizsgálat, vagy érzékszervi és analitikai vizsgálat egyaránt;

c) a termékleírásban meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az éves ellenőrzést abban a tagállamban kell lefolytatni, amelyben a termékleírás alapján az előállításra sor kerül, és a következő módszerek közül egy vagy több alkalmazásával kell végrehajtani:

a) kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzések;

b) mintavétel;

c) rendszeres ellenőrzés.

Amennyiben a tagállamok a második albekezdés a) pontjában említett szúrópróbaszerű ellenőrzések végzése mellett döntenek, meghatározzák a szóban forgó ellenőrzéseknek alávetendő gazdasági szereplők minimális számát.

Amennyiben a tagállamok a második albekezdés b) pontjában említett mintavétel alkalmazása mellett döntenek, biztosítják, hogy az ellenőrzések számából, jellegéből és gyakoriságából következően a mintavétel az érintett körülhatárolt terület egészére nézve reprezentatív legyen, és arányban legyen a forgalomba hozott vagy forgalomba hozatal céljából raktározott borászati termékek mennyiségével.

A vizsgálatok az előállítási folyamat bármelyik szakaszában, valamint - adott esetben - a csomagolás szakaszában is elvégezhetők. Minden egyes minta reprezentatívnak tekintendő a gazdasági szereplő által tárolt érintett borokat illetően.

Az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett, a termékleírásnak való megfelelésre vonatkozó ellenőrzés elvégzése céljából az ellenőrző hatóság:

a) helyszíni ellenőrzést végez a gazdasági szereplők telephelyein annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen képesek-e a termékleírásban megállapított feltételek teljesítésére;

b) az előállítási folyamat bármely szakaszában, illetve - adott esetben - a csomagolás szakaszában ellenőrzi a termékeket az ellenőrző hatóság által előzetesen elkészített és a gazdasági szereplők előtt ismeretes, a termék előállításának valamennyi szakaszára kiterjedő vizsgálati terv alapján.

Az éves ellenőrzés biztosítja, hogy az adott termékekre kizárólag akkor lehessen használni a vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést, ha:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a szóban forgó termék megfelel a termékleírásban szereplő feltételeknek, és rendelkezik az érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés tekintetében meghatározott valamennyi jellemző tulajdonsággal;

b) a (3) bekezdésnek megfelelően elvégzett ellenőrzések megerősítik, hogy teljesülnek a termékleírásban felsorolt egyéb feltételek.

A különböző tagállamokhoz tartozó, az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésre vonatkozó ellenőrzések elvégzéséért felelős illetékes hatóságoknak vagy ellenőrző szerveknek együtt kell működniük különösen annak biztosítása érdekében, hogy az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésként bejegyzett elnevezést viselő borok előállításának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett gazdasági szereplők a csomagolásra vonatkozó követelmények tekintetében megfeleljenek a szóban forgó termékleírásban foglalt ellenőrzési kötelezettségeknek.

20. cikk

Analitikai és érzékszervi vizsgálat

A 19. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában említett analitikai és érzékszervi vizsgálatnak a következőket kell magában foglalnia:

a) az adott bor fizikai és kémiai analízise a következő jellemző tulajdonságokra vonatkozó mérések segítségével: i. összes és tényleges alkoholtartalom; ii. összes cukortartalom fruktózban és glükózban kifejezve (beleértve a szacharóz esetleges mennyiségeit is a gyöngyözőborok és a pezsgők esetében); iii. összes savtartalom; iv. illósavtartalom; v. összes kén-dioxid-tartalom;

b) az adott bor további analízise a következő jellemző tulajdonságokra vonatkozó mérések segítségével: i. szén-dioxid (gyöngyözőborok és pezsgők, túlnyomás barban 20 °C-on); ii. a tagállami jogszabályokban vagy az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírásban előírt bármely egyéb jellemző tulajdonság;

c) a vizuális megjelenésre, az illatra és az ízre kiterjedő érzékszervi vizsgálat.

III. FEJEZET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK

1. SZAKASZ

Oltalom iránti kérelem

21. cikk

Az oltalom kérelmezése

2. SZAKASZ

Kifogásolási eljárás

22. cikk

Kifogás benyújtása

23. cikk

A kifogást alátámasztó dokumentumok

Ha a kifogás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul, a kifogáshoz csatolni kell a következőket:

a) a korábbi védjegy bejelentésére vagy lajstromozására vonatkozó bizonyíték, illetve a védjegy használatára vonatkozó bizonyíték; valamint

b) a védjegy jó hírnevére vagy elismertségére vonatkozó bizonyíték.

A korábbi védjegy használatának igazolására benyújtandó információknak és bizonyítékoknak magukban kell foglalniuk a korábbi védjegy használatának helyére, időtartamára, mértékére és jellegére, valamint a védjegy jó hírnevére és elismertségére vonatkozó adatokat.

24. cikk

A felek észrevételeinek benyújtása

3. SZAKASZ

A hagyományos kifejezések oltalma

25. cikk

Nyilvántartásba vétel

A valamely hagyományos kifejezést oltalomban részesítő határozat hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések elektronikus nyilvántartásában:

a) a hagyományos kifejezésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az 1308/2013/EU rendelet 112. cikke szerinti hagyományos kifejezés típusa;

c) az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkében említett nyelv;

d) a szőlőből készült termékeknek az oltalom által érintett kategóriája vagy kategóriái;

e) hivatkozás annak a tagállamnak vagy harmadik országnak a vonatkozó nemzeti jogszabályára, amelyben a hagyományos kifejezést meghatározták és szabályozták, vagy - amennyiben az érintett harmadik országban nem létezik ilyen jogszabály - a harmadik ország bortermelőire alkalmazandó szabályokra, ideértve a reprezentatív szakmai szervezetek által meghatározott szabályokat is;

f) a meghatározás vagy a használati feltételek összefoglalása;

g) a származási ország vagy országok neve;

h) a nyilvántartásba való felvétel dátuma.

26. cikk

Az oltalom érvényesítése

Az 1308/2013/EU rendelet 113. cikkének alkalmazása céljából az illetékes nemzeti hatóságok az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések jogszerűtlen használata esetén saját kezdeményezésükre vagy valamely fél kérésére megteszik az érintett termék forgalmazásának - ideértve a kivitelt is - megelőzéséhez vagy leállításához szükséges valamennyi intézkedést.

4. SZAKASZ

Módosítás és törlés

27. cikk

Módosítás iránti kérelem

28. cikk

Törlés iránti kérelem

A hagyományos kifejezés oltalmának törlése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon hagyományos kifejezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b) a törlés iránt folyamodó természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) a törlés iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a törlés indokainak feltüntetése az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkében foglaltaknak megfelelően;

e) a törlés iránti kérelmet alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A kérelemhez adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

Ha a hiányosságok pótlása nem történik meg az említett határidőn belül, a Bizottság a kérelmet elfogadhatatlannak minősíti és elutasítja. A kérelmet elfogadhatatlannak minősítő határozatról értesíteni kell a törlés iránti kérelem benyújtóját.

29. cikk

A törlés iránti kérelemre vonatkozó vizsgálat

A Bizottság a törlés iránti kérelem vizsgálata során felkéri a feleket, hogy a kérelem kibocsátásának időpontjától számított két hónapos időszakon belül nyújtsák be a más felektől kapott közleményekre vonatkozó észrevételeiket.

A hagyományos kifejezés oltalmának törlésére vonatkozó határozatról értesíteni kell a törlés iránti kérelem benyújtóját és az érintett tagállamot vagy harmadik országbeli hatóságokat.

Amennyiben a hagyományos kifejezés törléséről szóló határozat kerül elfogadásra, a felfüggesztett törlési eljárásokat lezártnak kell tekinteni, és az érintett, törlés iránti kérelmeket benyújtó feleket erről megfelelő módon tájékoztatni kell.

IV. FEJEZET

KÖZLEMÉNYEK, KÖZZÉTÉTEL ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

A közlemények továbbítása a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok és egyéb gazdasági szereplők között

A II. fejezet végrehajtásához szükséges dokumentumokat és információkat a következők szerint kell továbbítani a Bizottság részére:

a) a tagállamok illetékes hatóságainak esetében a Bizottság által az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információs rendszereken keresztül;

b) a harmadik országok illetékes hatóságainak és reprezentatív szakmai szervezeteinek, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyeknek az esetében elektronikus levél útján, az I-VII. mellékletben foglalt formanyomtatványok felhasználásával.

A tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és reprezentatív szakmai szervezetei, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek a XII. mellékletben feltüntetett két e-mail-címen keresztül léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal abból a célból, hogy felvilágosítást kapjanak az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, a közlemények továbbításának módszereiről, továbbá a II. és a III. fejezet végrehajtásához szükséges információk elérhetővé tételének módozatairól.

31. cikk

A közlemények benyújtása és átvétele

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új, oltalom iránti kérelmet, uniós módosítás iránti kérelmet, standard módosításra vonatkozó közleményt és átmeneti módosítás iránti kérelemre vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelnie kell legalább a következőknek:

a) az ügyiratszám;

b) az érintett elnevezés;

c) az átvétel napja.

A Bizottság az ilyen közleménytovábbításokkal és ügyirat-benyújtásokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül közli és teszi elérhetővé.

Ügyiratszámmal lát el minden új, oltalom iránti kérelmet, uniós módosítás iránti kérelmet, standard módosításra vonatkozó közleményt és átmeneti módosítás iránti kérelemre vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelnie kell legalább a következőknek:

a) az ügyiratszám;

b) az érintett elnevezés;

c) az átvétel napja.

A Bizottság az ilyen közleménytovábbításokkal és ügyirat-benyújtásokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket elektronikus levél útján közli és teszi elérhetővé.

32. cikk

Közzéteendő információk

A Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 2. szakaszával, az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelettel és e rendelettel összhangban közzéteendő információkat a Bizottság által e rendelet 30. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott információs rendszereken keresztül kell közzétenni.

33. cikk

A határozat kihirdetése

A II. fejezetben foglaltak szerint oltalmat megadó vagy elutasító határozatokat, illetve uniós módosításokat jóváhagyó vagy elutasító határozatokat, valamint a kifogásokat elfogadhatatlanságuk miatt elutasító, az 1308/2013/EU rendelet 111. cikkében említett határozatokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában.

A III. fejezetben foglaltak szerint oltalmat megadó vagy elutasító határozatokat és módosításokat jóváhagyó vagy elutasító határozatokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában.

34. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

"ELNEVEZÉS"

PDO/PGI-XX-XXXX

A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX

1. Bejegyzendő elnevezés(ek):

...

2. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik:

...

3. A földrajzi árujelző típusa:

...

4. A szőlőből készült termékek kategóriái:

...

5. A bor(ok) leírása:

...

5.1. Érzékszervi jellemzők:

Vizuális megjelenés

Illat

Íz

5.2. Analitikai jellemzők:

...

Maximális összes alkoholtartalom (térfogatszázalék)
Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék)
Minimális összes savtartalom
Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter)
Maximális összes kén-dioxid-tartalom (mg/l)

6. Borkészítési eljárások:

6.1.

A bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások:

6.2.

Hektáronkénti maximális hozamok:

7. Azon szőlőfajta vagy -fajták, amely(ek)ből a bor(ok) készül(nek):

...

8. A körülhatárolt terület meghatározása:

...

9. A kapcsolat(ok) leírása:

...

10. További alkalmazandó követelmények:

10.1.

Egyedi csomagolási követelmények:

10.2.

Egyedi címkézési követelmények:

10.3.

További követelmények:

11. Ellenőrzések

11.1.

Az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságok vagy tanúsító szervek

11.2.

Az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságok vagy tanúsító szervek konkrét feladatai:

II. MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT KIFOGÁSOLÁSI NYILATKOZAT

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] OEM OFJ

1. A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

...

2. Hivatalos hivatkozás

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám: ...

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja: ...

3. A kifogásoló fél neve (személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország)

...

4. Elérhetőség

Kapcsolattartó személy: Megszólítás (úr, asszony stb.): ... Név: ...

Csoportosulás/szervezet/személy: ...

vagy nemzeti hatóság:

Szervezeti egység: ...

Cím:

...

Telefon: +...

E-mail-cím: ...

5. Jogos érdek (nemzeti hatóságok esetében nem szükséges)

[Nyújtsa be a kifogásoló fél jogos érdekét bemutató nyilatkozatot. A nemzeti hatóságokra nem vonatkozik ez a követelmény.]

6. A kifogás indoka

□ Az oltalom, módosítás vagy törlés iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel ellentétes lenne az 1308/2013/EU rendelet 92-95., 105. vagy 106. cikkével, valamint az ezek alapján elfogadott rendelkezésekkel.

□ Az oltalom vagy módosítás iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt elnevezés bejegyzése ellentétes lenne az 1308/2013/EU rendelet 100. vagy 101. cikkével.

□ Az oltalom vagy módosítás iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt elnevezés bejegyzése veszélyeztetné valamely védjegyjogosult, illetve valamely teljesen azonos alakú elnevezés vagy olyan összetett név felhasználójának jogait, amelynek egyik eleme megegyezik a bejegyzendő elnevezéssel, illetve a bejegyzendő elnevezéssel részben azonos alakú vagy ahhoz hasonló olyan elnevezések létét, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (4) bekezdésében előírt közzététel időpontját megelőzően legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalmazott, szőlőből készült termékekre utalnak.

7. A kifogás részletei

[Ismertesse a kifogásolást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a kifogás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul (az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 8. cikkének (1) bekezdése).]

8. Az igazoló dokumentumok jegyzéke

[Nyújtsa be a kifogásolás alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét.]

9. Keltezés és aláírás

[Név]

[Szervezeti egység/szervezet]

[Cím]

[Telefon: +]

[E-mail-cím:]

III. MELLÉKLET

ÉRTESÍTÉS A KIFOGÁSOLÁSI ELJÁRÁS KÖVETKEZTÉBEN FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK BEFEJEZÉSÉRŐL

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] OEM OFJ

1. A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2. Hivatalos hivatkozás [ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám:

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja:

3. A kifogásoló fél neve (személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország)

...

4. A konzultációk eredménye

4.1. Megállapodás született a következő kifogásoló féllel/felekkel:

[mellékelje azon levelek másolatát, amelyek bizonyítják a megállapodás létrejöttét és tartalmazzák a megállapodást lehetővé tevő valamennyi tényezőt (az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének (4) bekezdése)]

4.2. Nem született megállapodás a következő kifogásoló féllel/felekkel:

[mellékelje az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének (5) bekezdésében említett információkat]

5. Termékleírás és egységes dokumentum

5.1. A termékleírás módosult:

... Igen*... Nem

* Ha a válasz "Igen", mellékelje a módosítások leírását és a módosított termékleírást.

5.2. Az egységes dokumentum módosult:

... Igen**... Nem

** Ha a válasz "Igen", mellékelje az aktualizált dokumentum másolatát

6. Keltezés és aláírás

[Név]

[Szervezeti egység/szervezet]

[Cím]

[Telefon: +]

[E-mail-cím:]

IV. MELLÉKLET

A TERMÉKLEÍRÁS UNIÓS MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] OEM OFJ

1. Kérelmező és jogos érdek

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Nyújtsa be a kérelmező jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

2. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

3. A termékleírásnak a módosítás(ok) által érintett rovata

□ A termék elnevezése

□ A szőlőből készült termék kategóriája

□ Kapcsolat

□ Forgalmazási korlátozások

4. A módosítás(ok) típusa

[Nyújtson be egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében meghatározott "uniós módosítás" kategóriájába.]

5. A módosítás(ok)

[Ismertesse részletesen az egyes módosításokat és azok konkrét indokait. A módosítási kérelemnek hiánytalan és teljeskörű információkat kell nyújtania. Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően teljeskörűnek kell lenniük.]

6. Mellékletek

6.1. Az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített egységes dokumentum a módosított változatban

6.2. Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás a közzétett változatban vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás

V. MELLÉKLET

STANDARD MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁNAK KÖZLÉSE

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] OEM OFJ

1. Benyújtó

Jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport vagy azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik (lásd az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 3. cikkét).

2. A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse a standard módosítás(oka)t és annak/azok indokait, valamint nyújtson be egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott "standard módosítás" kategóriájába.]

3. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

4. Mellékletek

4.1. A jóváhagyott standard módosítás iránti kérelem

4.2. A standard módosítást jóváhagyó határozat

4.3. Annak bizonyítéka, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban

4.4. Az egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum, adott esetben a módosított változatban

4.5. Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változatának másolata vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás

VI. MELLÉKLET

ÁTMENETI MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁNAK KÖZLÉSE

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[Válasszon ki egyet és X-szel jelölje meg:] OEM OFJ

1. Benyújtó

Jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport vagy azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik (lásd az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 3. cikkét).

2. A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse az átmeneti módosítás(oka)t és annak/azok konkrét indokait, ideértve a természeti katasztrófa, illetve a kedvezőtlen időjárási viszonyok illetékes hatóság általi elismerésére vagy a kötelező egészségügyi, vagy növényegészségügyi intézkedések bevezetésére történő hivatkozást. Nyújtson be továbbá egy nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében meghatározott "átmeneti módosítás" kategóriájába.]

3. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

4. Mellékletek

4.1. A jóváhagyott átmeneti módosítás iránti kérelem

4.2. Az átmeneti módosítást jóváhagyó határozat

4.3. Annak bizonyítéka, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban

VII. MELLÉKLET

TÖRLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] OFJ OEM

1. A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

...

2. Az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

3. A törlés iránti kérelmet benyújtó személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország

[Tüntesse fel a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy, illetve termelők nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét (harmadik országbeli elnevezések esetében adja meg a termékleírás rendelkezéseinek való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy tanúsító szervek nevét és címét). Nyújtson be továbbá egy nyilatkozatot a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy jogos érdekéről (jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságok esetében nem szükséges).]

4. A törlés indokai

□ Már nem biztosított a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés (az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke első bekezdésének a) pontja).

□ Legalább hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az adott eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott terméket (az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke első bekezdésének b) pontja).

□ Az 1308/2013/EU rendelet 95. cikkében meghatározott feltételeket teljesítő kérelmező kijelenti, hogy többé nem kívánja fenntartani az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmát (az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke első bekezdésének c) pontja).

5. A törlés iránti kérelem részletei

[[Ismertesse a törlés iránti kérelmet alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a törlést indokoló tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Adott esetben nyújtsa be az igazoló dokumentumokat.]

6. Az igazoló dokumentumok jegyzéke

[Nyújtsa be a törlés iránti kérelem alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét.]

7. Keltezés és aláírás

[Név]

[Szervezeti egység/szervezet]

[Cím]

[Telefon: +]

[E-mail-cím:]

VIII. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉS OLTALMÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

Kérelmező

A tagállam illetékes hatósága (*)

A harmadik ország illetékes hatósága (*)

Reprezentatív szakmai szervezet (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Jogalany (csak reprezentatív szakmai szervezet esetében töltendő ki) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

Az oltalom iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés

Az 1308/2013/EU rendelet 112. cikkének a) pontja szerinti hagyományos kifejezés (*)

Az 1308/2013/EU rendelet 112. cikkének b) pontja szerinti hagyományos kifejezés (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Nyelv ...

Az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések jegyzéke...

A szőlőből készült termékek kategóriái ...

Meghatározás ...

A szabályok másolata

[mellékelendő]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

IX. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉS OLTALMÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMMEL SZEMBENI KIFOGÁS

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A kifogás benyújtásának nyelve V

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A kifogásolt hagyományos kifejezés...

Kifogásoló fél

A kifogásoló fél neve (tagállam vagy harmadik ország, illetve bármely jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy)

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám)...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

Közvetítő

- Tagállam(ok) (*)

- Harmadik ország hatósága (nem kötelező) (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Közvetítő(k) neve ...

Teljes cím(ek) (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám)...

Korábbi jogok

- Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (*)

- Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (*)

- Nemzeti földrajzi árujelző (*) [(*) a nem kívánt rész törlendő] Elnevezés: ... Bejegyzési szám ... Bejegyzés időpontja (ÉÉÉÉ/HH/NN) ...

- Védjegy Jel ... Termékek és szolgáltatások jegyzéke ... Lajstromozási szám ... Lajstromozás időpontja ... Származási ország ... Hírnév/közismertség (*) ... [(*) a nem kívánt rész törlendő]

A kifogás indokai

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2) bekezdése (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Az indok(ok)hoz fűzött magyarázat...

[Ismertesse a kifogásolást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a kifogásolás valamely korábbi, közismert és jó hírnévnek örvendő védjegy létezésén alapul.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

X. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A módosítás iránti kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A módosítás iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés ...

A módosítást kérelmező jogi vagy természetes személy neve ...

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

A módosítás leírása ...

A módosítás indokainak ismertetése

[Ismertesse a módosítást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

XI. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ TÖRLÉSI KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A törlés iránti kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A törlés iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés ...

A törlés iránti kérelem benyújtója

A törlést kérelmező jogi vagy természetes személy neve ...

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

A kérelem benyújtójának jogos érdeke ...

A törlés indokai

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkének b) pontja (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

A törlés indokainak magyarázata ...

[Ismertesse a törlést alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a törlés valamely korábbi, közismert és jó hírnévnek örvendő védjegy létezésén alapul.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

XII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 30. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZLEMÉNYEKRE ÉS KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ GYAKORLATI SZABÁLYOK A II. FEJEZET ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A 30. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett, az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati szabályokra, a kommunikációs módszerekre és a II. fejezet végrehajtásához szükséges információk rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó információk beszerzése céljából az e rendelet által érintett hatóságok és személyek a következő e-mail-címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal:

Funkcionális postafiók: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

B. RÉSZ

A 30. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZLEMÉNYEKRE ÉS KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ GYAKORLATI SZABÁLYOK A III. FEJEZET ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A 30. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett, az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati szabályokra, a kommunikációs módszerekre és a III. fejezet végrehajtásához szükséges információk rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó információk beszerzése céljából az e rendelet által érintett hatóságok és személyek a következő e-mail-címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal:

Funkcionális postafiók: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0034&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R0034-20230828 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R0034-20230828&locale=hu

Tartalomjegyzék