32019R0034[1]

A Bizottság (EU) 2019/34 végrehajtási rendelete (2018. október 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/34 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. október 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 110. cikke (1) bekezdésének b), c) és e) pontjára, 110. cikkének (2) bekezdésére, 111. cikkére, 115. cikkének (1) bekezdésére és 123. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 90. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1308/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (3). Az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 2. és 3. szakasza az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel, a hagyományos kifejezésekkel, valamint a címkézéssel és a kiszereléssel kapcsolatos, a borágazatban alkalmazandó szabályokat állapít meg. Az említett 2. és 3. szakasz emellett felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó területekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a borpiac az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni. Indokolt előírni, hogy a szóban forgó jogi aktusok lépjenek a 607/2009/EK bizottsági rendeletnek (4) az (EU) 2019/33 (5) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezései helyébe.

(2) A 607/2009/EK rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések bejegyzésére, módosítására, illetve törlésére irányuló jelenlegi eljárások időnként túlságosan bonyolultak, terhesek és időigényesek lehetnek. Az 1308/2013/EU rendelet joghézagokat teremtett, különös tekintettel a termékleírások módosításának kérelmezése esetén lefolytatandó eljárásra. A borágazati eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel kapcsolatos eljárási szabályok nincsenek összhangban az uniós jognak az élelmiszer-, a szeszesital- és ízesítettbor-ágazatban működő minőségrendszerekre vonatkozó szabályaival. Ez következetlenségekhez vezet a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok e kategóriájának végrehajtása tekintetében. Ezeket a következetlenségeket a szellemi tulajdon védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (2) bekezdésében rögzített jog fényében orvosolni kell. E rendeletnek ezért egyszerűbbé és egyértelművé kell tennie a vonatkozó eljárásokat, továbbá ki kell egészítenie és össze kell hangolnia azokat. Az eljárásoknak a lehető legnagyobb mértékben követniük kell a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmére irányuló, az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6), a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7), valamint a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (8) megállapított, hatékony és bevált eljárások mintáját, és oly módon kell kiigazítani őket, hogy figyelembe vegyék a borágazat sajátosságait.

(3) Az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések szervesen kapcsolódnak adott tagállamok területéhez. A releváns tények tekintetében a nemzeti és a helyi hatóságok rendelkeznek a legalaposabb szakértelemmel és ismeretekkel. Ezt - tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében foglalt szubszidiaritási elvre - tükrözniük kell a vonatkozó eljárási szabályoknak.

(4) Az egyértelműség érdekében a borágazati eredetmegjelölések és földrajzi jelzések oltalmának kérelmezésére vonatkozó eljárás egyes szakaszait részletesen meg kell határozni.

(5) Kiegészítő szabályokat kell megállapítani a több ország területét érintő, közös kérelmekre vonatkozóan.

(6) Annak érdekében, hogy az egységes dokumentumok egyöntetűek és összehasonlíthatóak legyenek, szükség van e dokumentumok minimális tartalmának meghatározására. Az eredetmegjelölések esetében különös hangsúlyt kell fektetni a termék minősége és jellemzői, valamint az adott földrajzi környezet közötti kapcsolat ismertetésére. A földrajzi jelzések esetében különös hangsúlyt kell fektetni a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői és földrajzi származása közötti kapcsolat meghatározására.

(7) Az oltalom igénylésének tárgyát képező eredetmegjelölésekhez és földrajzi jelzésekhez tartozó körülhatárolt földrajzi területet a termékleírásban kellően részletesen, pontosan és egyértelműen kell meghatározni ahhoz, hogy a termelők, az illetékes hatóságok és az ellenőrző szervek biztos, kétséget kizáró és megbízható alapokra támaszkodva folytathassák tevékenységeiket.

(8) A rendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében egységes szabályokat kell meghatározni az oltalom iránti kérelmekre vonatkozó eljárás elutasítási szakaszának tekintetében. Egységes szabályokra van szükség továbbá az uniós módosítások, a standard módosítások és az átmeneti módosítások iránti kérelmek tartalmát, valamint a törlés iránti kérelmek tartalmát illetően.

(9) A jogbiztonság érdekében rögzíteni kell a kifogásolási eljárásra vonatkozó határidőket, valamint meg kell állapítani az e határidők kezdő dátumának meghatározására vonatkozó kritériumokat.

(10) Annak érdekében, hogy egységes és hatékony eljárásokat lehessen életbe léptetni, célszerű gondoskodni a bejegyzési kérelmek, valamint a kifogások, a módosítások és a törlés iránti kérelmek benyújtásához használandó formanyomtatványokról.

(11) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az átláthatóság és az egységesség a tagállamok viszonylatában, szabályokat kell elfogadni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket és földrajzi jelzéseket tartalmazó, az 1308/2013/EU rendelet 104. cikke alapján létrehozott elektronikus nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) tartalmára és formájára vonatkozóan. A nyilvántartás egy információs rendszer keretében tárolt, nyilvános hozzáférésű elektronikus adatbázis. A 607/2009/EK rendelet 18. cikkében említett, az "e-Bacchus" elektronikus adatbázisban vezetett korábbi nyilvántartásban szereplő, az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel kapcsolatos összes adatot be kell jegyezni a nyilvántartásba e rendelet hatálybalépésének időpontjában.

(12) Célszerű úgy rendelkezni, hogy a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek oltalom alatt álló eredetmegjelöléseire és földrajzi jelzéseire utaló uniós szimbólumok megjelenítésére vonatkozó, a 668/2014/EU végrehajtási rendeletben megállapított hatályos szabályok legyenek alkalmazandók a borágazati termékek esetében is, lehetővé téve ezáltal a fogyasztók számára, hogy felismerjék az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borokat.

(13) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés hozzáadott értéke a fogyasztók számára nyújtott értékgaranciákon alapul. A rendszer csak akkor hiteles, ha tényleges ellenőrzés, kontroll és audit egészíti ki, és mindez egy, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszára kiterjedő, a tagállamok által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 4. cikkének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok által irányított ellenőrzési rendszert is magában foglal. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni a 882/2004/EK rendeletben az ellenőrzésekre, a kontrollokra és az auditokra vonatkozóan előírt szabályokat, és azokat ki kell igazítani oly módon, hogy alkalmazhatók legyenek a borágazat oltalom alatt álló eredetmegjelöléseire és földrajzi jelzéseire.

(14) Szabályokat kell meghatározni a harmadik országbeli földrajzi területhez kapcsolódó, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borok tekintetében végrehajtandó ellenőrzésekre vonatkozóan.

(15) Az ellenőrző szervek akkreditálását a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10) megfelelően kell elvégezni, és az akkreditálás során tiszteletben kell tartani az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kidolgozott nemzetközi szabványokat. Az akkreditált ellenőrző szerveknek működésük során be kell tartaniuk az említett szabványokat.

(16) Annak érdekében, hogy Ciprusnak elegendő idő álljon a rendelkezésére ellenőrzési rendszerének a 765/2008/EK rendelet rendelkezéseivel való összehangolására, helyénvaló mentességet biztosítani számára a tanúsító szervekre vonatkozó ISO-szabványoknak való megfelelés követelménye alól az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított kétéves időszakra.

(17) Indokolt engedélyezni a tagállamok számára, hogy az ellenőrzési rendszer létrehozása és működtetése kapcsán felmerülő költségek fedezése céljából díjat számítsanak fel a gazdasági szereplőknek.

(18) Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a tagállamok közötti következetességet a tekintetben, hogy miként védik meg a nyilvántartásban szereplő elnevezéseket a tisztességtelen felhasználásoktól, és hogyan előzik meg a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatok alkalmazását, egységes feltételeket kell megállapítani az ezekkel kapcsolatban tagállami szinten végrehajtandó fellépések vonatkozásában.

(19) Elő kell írni a tagállamok számára, hogy közöljék a Bizottsággal illetékes hatóságaik és ellenőrző szerveik nevét és címét. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések tekintetében alkalmazott ellenőrzési rendszerek terén a tagállamok között megvalósuló koordináció és együttműködés elősegítése érdekében a Bizottságnak közzé kell tennie az említett neveket és címeket. Indokolt előírni, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai az ellenőrzési rendszer egységességének ellenőrzése céljából tájékoztassák a Bizottságot az országukban hatályban lévő, az Unióban oltalmat élvező elnevezéseket érintő ellenőrzésekről.

(20) Az egyértelműség, az átláthatóság és az uniós jog egységes alkalmazásának biztosítása érdekében különös technikai rendelkezéseket kell megállapítani az éves alapon elvégzendő ellenőrzések jellegére és tartalmára vonatkozóan, kiegészítve az e területeken a tagállamok által folytatott együttműködésre vonatkozó szabályokat, hivatkozva különösen az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (11) rendelkezéseire.

(21) Annak biztosítása céljából, hogy az oltalom igénylésének tárgyát képező hagyományos kifejezések megfeleljenek az 1308/2013/EU rendeletben megállapított feltételeknek, továbbá a jogbiztonság megteremtése érdekében részletes szabályokat kell meghatározni a bizonyos, szőlőből készült termékekhez kapcsolódó hagyományos kifejezések oltalmára, az ilyen oltalommal szembeni kifogásra, valamint a hagyományos kifejezések módosítására vagy törlésére vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos eljárásokat illetően. A szabályokban részletesen meg kell határozni a kérelem tartalmát, továbbá a benyújtandó további információkat és igazoló dokumentumokat, a betartandó határidőket, valamint a Bizottság és az egyes eljárásokban érintett felek között továbbítandó közleményekre vonatkozó előírásokat.

(22) Annak érdekében, hogy a fogyasztók és a kereskedelmi szereplők tájékozódhassanak arról, hogy mely hagyományos kifejezések állnak oltalom alatt az Unióban, különös szabályokat kell meghatározni a hagyományos kifejezések nyilvántartására és uniós nyilvántartásba történő felvételére vonatkozóan. Annak biztosítására, hogy a nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető legyen, célszerű azt elektronikus úton is elérhetővé tenni.

(23) Tekintettel a hagyományos kifejezések gazdasági jelentőségére, és annak érdekében, hogy ne lehessen megtéveszteni a fogyasztókat, a nemzeti hatóságokat kötelezni kell arra, hogy hozzanak intézkedéseket a hagyományos kifejezések bárminemű jogellenes használata ellen, és tiltsák meg azon termékek forgalmazását, amelyek esetében a hagyományos kifejezés használata jogellenes.

(24) Az eredményes adminisztratív irányítás érdekében és a Bizottság által létrehozott információs rendszerek alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével egyszerűsíteni kell a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációt, és az információcserének meg kell felelnie az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (12), valamint az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletnek (13).

(25) A Bizottság a borágazat eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmára, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések termékleírásának módosítására irányuló kérelmek kezelésére információs rendszert hozott létre "E-Ambrosia" néven. Célszerű úgy rendelkezni, hogy a tagállamok és a Bizottság továbbra is ezt a rendszert használják az oltalom és a módosítások jóváhagyása iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó kommunikáció céljára. A szigorú akkreditálási rendszerre tekintettel azonban indokolt mellőzni e rendszer alkalmazását a kifogásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárás tárgyában a tagállamokkal folytatott kommunikáció során, és mellőzni kell a rendszer harmadik országokkal folytatott kommunikáció céljára történő alkalmazását is. Indokolt előírni, hogy a kifogásokkal és a törlés iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások során a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és reprezentatív szakmai szervezetei, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek az említett rendszer helyett elektronikus levél útján kommunikáljanak a Bizottsággal.

(26) A hagyományos kifejezések bejegyzése, módosítása, illetve törlése iránti kérelmek kezelése egyelőre nem valamely központosított információs rendszeren keresztül történik. Ehelyett a szóban forgó kérelmeket továbbra is e-mail útján kell benyújtani, a VIII-XI. mellékletben foglalt formanyomtatványok felhasználásával. A hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos minden egyéb kommunikációt, illetve információcserét is e-mail útján kell lebonyolítani.

(27) Meg kell határozni, hogy a Bizottság milyen módon teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a borágazat oltalom alatt álló eredetmegjelöléseivel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseivel és hagyományos kifejezéseivel kapcsolatos információkat.

(28) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E rendelet szabályokat állapít meg az 1306/2013/EU rendeletnek, illetve az 1308/2013/EU rendeletnek a borágazat oltalom alatt álló eredetmegjelöléseivel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseivel és hagyományos kifejezéseivel kapcsolatos következő szempontok tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan:

a) az oltalom iránti kérelmek;

b) a kifogásolási eljárás;

c) a termékleírásokban végrehajtott módosítások és a hagyományos kifejezések módosításai;

d) a nyilvántartás;

e) az oltalom törlése;

f) az uniós szimbólumok használata;

g) az ellenőrzések;

h) a közlemények.

II. FEJEZET

OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEK

1. SZAKASZ

Az oltalom kérelmezése

2. cikk

A tagállamok oltalom iránti kérelmei

Amikor a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően továbbítanak valamely oltalom iránti kérelmet a Bizottságnak, mellékelik hozzá a termékleírásnak az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésében említett közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett nyilatkozatot.

3. cikk

A harmadik országokból érkező, oltalom iránti kérelmek

A harmadik országbeli földrajzi területet érintő, oltalom iránti kérelmeket az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke értelmében vett egyéni termelőnek vagy egy jogos érdekkel rendelkező termelői csoportnak kell benyújtania, vagy közvetlenül a Bizottsághoz, vagy az adott harmadik ország hatóságain keresztül, és a kérelmeknek meg kell felelniük az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

4. cikk

Közös kérelmek

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 95. cikkének (3) bekezdése szerinti közös kérelmet az érintett tagállamok egyikének, illetve egy, a 3. cikk értelmében vett, az érintett harmadik országok valamelyikében letelepedett kérelmezőnek kell benyújtania a Bizottsághoz, közvetlenül vagy az adott harmadik ország hatóságain keresztül. Az 1308/2013/EU rendelet 94. cikkében és az e rendelet 2. és 3. cikkében megállapított követelményeknek minden érintett tagállamban és harmadik országban teljesülniük kell.

(2) A Bizottság által kibocsátott bármely értesítés vagy határozat címzettje az a tagállam, harmadik ország vagy a 3. cikk értelmében vett, harmadik országban letelepedett kérelmező lesz, amely a közös kérelmet az (1) bekezdés szerint a Bizottságnak benyújtja.

5. cikk

Egységes dokumentum

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak tartalmaznia kell a termékleírás következő fő elemeit:

a) az eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik;

c) a földrajzi árujelző típusa;

d) a bor(ok) leírása;

e) a szőlőből készült termékek kategóriái;

f) a hektáronkénti maximális hozamok;

g) azon borszőlőfajta vagy -fajták megjelölése, amely(ek)ből a bor(ok) készül(nek);

h) a körülhatárolt földrajzi terület tömör meghatározása;

i) az 1308/2013/EU rendelet 93. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat ismertetése;

j) adott esetben a bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások;

k) adott esetben a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó különös szabályok és minden egyéb alapvető releváns követelmény.

(2) A kapcsolatnak az (1) bekezdés i) pontjában említett ismertetése magában foglalja a következőket:

a) az eredetmegjelölések esetében a termék minősége és jellemzői, valamint azon földrajzi környezet és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezők közötti ok-okozati összefüggés ismertetése, amelynek az említett minőség és jellemzők legfőképpen vagy kizárólagosan betudhatók, ideértve adott esetben a termékleírásnak vagy az előállítási módszernek a kapcsolatot igazoló elemeit is;

b) a földrajzi jelzések esetében a termék földrajzi származása és az e származásnak betudható különleges minőség, hírnév vagy egyéb jellemzők közötti ok-okozati összefüggés ismertetése, amelyet egy arra vonatkozó nyilatkozat egészít ki, hogy az említett tényezők - azaz a különleges minőség, a hírnév, illetve a termék földrajzi származásának betudható egyéb jellemzők - közül melyek azok, amelyeken az ok-okozati összefüggés alapul. Az ismertetés kitérhet a termékleírásnak vagy az előállítási módszernek az ok-okozati összefüggést igazoló elemeire is.

Amennyiben a kérelem a szőlőből készült termékek több különböző kategóriájára is kiterjed, a kapcsolatot igazoló adatokat valamennyi érintett, szőlőből készült termék vonatkozásában külön-külön fel kell tüntetni.

(3) Az egységes dokumentumot a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül rendelkezésre bocsátott formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani. A harmadik országoknak az egységes dokumentum I. mellékletben meghatározott mintáját kell használniuk.

6. cikk

Földrajzi terület

A körülhatárolt földrajzi területet pontosan, egyértelműen, lehetőség szerint fizikai vagy közigazgatási határok megjelölésével kell meghatározni.

7. cikk

Vizsgálati eljárás

(1) Ha valamely elfogadhatónak ítélt kérelem nem felel meg az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezete 2. szakaszának 2. alszakaszában megállapított feltételeknek, a Bizottság tájékoztatja a tagállamot vagy a harmadik ország hatóságait, illetve a szóban forgó harmadik országban letelepedett kérelmezőt az elutasítás indokairól, és megállapítja azt a határidőt, amelyen belül a kérelmet vissza lehet vonni vagy módosítani lehet, illetve észrevételeket lehet benyújtani.

Ha az említett tájékoztatást követően a termékleírás lényegét érintő módosítások végrehajtására kerül sor, az egységes dokumentum új változatának a Bizottság számára történő megküldését megelőzően a szóban forgó módosításokat megfelelő módon közzé kell tenni, lehetővé téve minden olyan természetes vagy jogi személy számára, aki vagy amely jogos érdekkel és az adott tagállam területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezik, hogy kifogást emeljen. A termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást aktualizálni kell, és az aktualizált hivatkozásnak a javasolt termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatához kell vezetnie.

(2) Amennyiben az érintett tagállam vagy harmadik országbeli hatóság, illetve a szóban forgó harmadik országban letelepedett kérelmező az előírt határidőn belül nem hárítja el az oltalom megadásának akadályait, a Bizottság a 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (4) bekezdésével összhangban elutasítja a kérelmet.

(3) A Bizottság az érintett kérelem elutasításáról szóló határozatát minden esetben a rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján hozza meg. A Bizottság a kérelem elutasításáról szóló határozatáról értesíti a tagállamot vagy a harmadik országbeli hatóságokat, illetve a szóban forgó harmadik országban letelepedett kérelmezőt.

2. SZAKASZ

Kifogásolási eljárás

8. cikk

A kifogásokra vonatkozó eljárási szabályok

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkében és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket:

a) az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában közzétett, a kifogás tárgyát képező elnevezésre vonatkozó hivatkozás;

b) a kifogást benyújtó hatóság vagy személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) a kifogást benyújtó, a nemzeti jogrend szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságokon kívüli természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a kifogásolás indokainak feltüntetése az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

e) a kifogást alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A nyilatkozathoz adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

Ha a kifogás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul, a kifogáshoz csatolni kell a következőket:

a) a korábbi védjegy bejelentésére vagy lajstromozására vonatkozó bizonyíték, illetve a védjegy használatára vonatkozó bizonyíték; valamint

b) a védjegy jó hírnevére vagy elismertségére vonatkozó bizonyíték.

A korábbi védjegy használatának igazolására benyújtandó információknak és bizonyítékoknak magukban kell foglalniuk a korábbi védjegy használatának helyére, időtartamára, mértékére és jellegére, valamint a védjegy jó hírnevére és elismertségére vonatkozó adatokat.

Az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot a II. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani.

(2) Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében említett, három hónapos időszak azon a napon kezdődik, amelyen az érdekelt felek kézhez veszik a konzultációk megkezdésére irányuló, elektronikus úton továbbított felhívást.

(3) Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett konzultációk eredményeiről a konzultációk lezárultától számított egy hónapon belül értesíteni kell a Bizottságot az e rendelet III. mellékletében szereplő formanyomtatványnak megfelelő formában.

3. SZAKASZ

A termékleírás módosításai

9. cikk

Uniós módosítások iránti kérelmek

(1) Az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkében és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. és 16. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó uniós módosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a módosítás vonatkozik;

b) a kérelmező neve és a kérelmező jogos érdekének ismertetése;

c) a termékleírásnak a módosítás által érintett rovata;

d) minden egyes javasolt módosítás kimerítő ismertetése és konkrét indokai;

e) az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített egységes dokumentum a módosított változatban;

f) az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2) Az uniós módosítás iránti kérelmet a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül rendelkezésre bocsátott formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani. A harmadik országoknak a IV. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használniuk.

A módosított egységes dokumentumot az 5. cikknek megfelelően kell összeállítani. A termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozásnak a javasolt termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatához kell vezetnie. A valamely harmadik országból benyújtott kérelmek a termékleírás közzétett példányára vonatkozó elektronikus hivatkozás helyett a termékleírás egységes szerkezetbe foglalt változatának egy példányát is tartalmazhatják.

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésével összhangban közzéteendő információknak magukban kell foglalniuk az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, megfelelően kitöltött kérelmet.

10. cikk

Standard módosítás közlése

(1) Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó standard módosításról szóló közleménynek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a standard módosítás vonatkozik;

b) a jóváhagyott módosítások ismertetése és indokai;

c) a standard módosítást jóváhagyó, az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti határozat;

d) az egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum, adott esetben a módosított változatban;

e) az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás módosított változatának közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2) A tagállamok közleményeinek tartalmazniuk kell egy, az adott tagállam által kiadott nyilatkozatot, miszerint a tagállam megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az 1308/2013/EU rendelet és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeinek.

(3) A harmadik országokból származó termékek esetében az adott harmadik ország hatóságaitól vagy a 3. cikk értelmében vett, jogos érdekkel rendelkező kérelmezőtől érkező közleménynek tartalmaznia kell annak bizonyítékát, hogy a módosítás alkalmazandó a szóban forgó harmadik országban. A közleményben a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás helyett szerepelhet az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett szövege is.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett közlemények összeállításához a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt kell használni.

(5) A (3) bekezdésben említett közlemények összeállításához az V. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni.

11. cikk

Átmeneti módosítás közlése

(1) Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkében említett, a termékleírásban végrehajtandó átmeneti módosításról szóló közleménynek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a módosítás vonatkozik;

b) a javasolt átmeneti módosítás és az átmeneti módosítást alátámasztó, az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett indokok ismertetése;

c) az átmeneti módosítást jóváhagyó nemzeti határozat közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2) A tagállamok közleményeinek tartalmazniuk kell egy, az adott tagállam által kiadott nyilatkozatot, miszerint a tagállam megítélése szerint a jóváhagyott módosítás megfelel az 1308/2013/EU rendelet és az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeinek.

(3) A harmadik országokból származó termékek esetében az adott harmadik ország hatóságaitól vagy a 3. cikk értelmében vett, jogos érdekkel rendelkező kérelmezőtől érkező közleménynek tartalmaznia kell annak bizonyítékát, hogy a módosítás alkalmazandó a szóban forgó harmadik országban. A közleményben a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás helyett szerepelhet az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett szövege is.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett közlemények összeállításához a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt kell használni.

(5) A (3) bekezdésben említett közlemények összeállításához a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni.

4. SZAKASZ

Nyilvántartás

12. cikk

Nyilvántartás

(1) Egy eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés elnevezését oltalomban részesítő határozat hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 1308/2013/EU rendelet 104. cikkével összhangban létrehozott elektronikus nyilvántartásában:

a) az eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az ügyiratszám;

c) az a tény, hogy az elnevezés eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként részesül-e oltalomban;

d) a származási ország vagy országok neve;

e) a nyilvántartásba vétel időpontja;

f) az elnevezés oltalmáról rendelkező jogi aktusra vonatkozó elektronikus hivatkozás;

g) az egységes dokumentumra vonatkozó elektronikus hivatkozás;

h) amennyiben a földrajzi terület tagállamok területén belül helyezkedik el, a termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozás.

(2) Amennyiben a Bizottság olyan, a termékleírásban végrehajtandó módosítást hagy jóvá, illetve a termékleírás olyan jóváhagyott módosításáról szóló közleményt vesz kézhez, amely a nyilvántartásba bejegyzett információk megváltozását vonja maga után, a módosítást jóváhagyó határozat hatálybalépésétől kezdődő érvénnyel bejegyzi az új adatokat.

(3) Amennyiben törlés hatálybalépésére kerül sor, a Bizottság törli az érintett elnevezést a nyilvántartásból, és gondoskodik a törlés bejegyzéséről.

(4) Az összes adatot, amely e rendelet hatálybalépésének napján szerepel a 607/2009/EK rendelet 18. cikkében említett "e-Bacchus" elektronikus adatbázisban, be kell jegyezni az e cikk (1) bekezdésében említett elektronikus nyilvántartásba.

(5) A nyilvántartást hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

5. SZAKASZ

Törlés

13. cikk

Törlés iránti kérelmek

(1) Az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke szerinti törlése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon oltalom alatt álló elnevezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b) az oltalom törlése iránt folyamodó hatóság, illetve természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) az oltalom törlése iránt folyamodó, a nemzeti jogrend szerint jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságokon kívüli természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a törlés indokainak feltüntetése;

e) a törlés iránti kérelmet alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A kérelemhez adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

A törlés iránti kérelmet a VII. mellékletben szereplő formanyomtatványnak megfelelően kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Az uniós szimbólumok használata

14. cikk

Az uniós szimbólum

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést megjelenítő, az 1308/2013/EU rendelet 120. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett uniós szimbólumot a 668/2014/EU végrehajtási rendelet X. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően kell ábrázolni.

7. SZAKASZ

Ellenőrzések

15. cikk

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságok

(1) Az e szakaszban előírt ellenőrzések elvégzése során az ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságoknak és ellenőrző szerveknek meg kell felelniük a 882/2004/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

(2) Azoknak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek a tekintetében, amelyek valamely harmadik országbeli földrajzi területhez kapcsolódnak, a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a bor előállításának szakaszában, illetve kiszerelése közben vagy után a következőknek kell elvégezniük:

a) a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság; vagy

b) egy vagy több tanúsító szerv.

(3) Az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrző szerveknek és az e cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egy vagy több tanúsító szervnek meg kell felelniük az ISO/IEC 17065:2012 nemzetközi szabványnak, és azzal összhangban kell akkreditálni őket.

Az (1) bekezdéstől eltérve, az e rendelet hatálybalépésének napjától számított kétéves időszak során Ciprus nem köteles teljesíteni az ISO/IEC 17065:2012 nemzetközi szabványnak való megfelelésre és az azzal összhangban történő akkreditálásra vonatkozó kötelezettséget.

(4) Az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságnak és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egy vagy több hatóságnak a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésekor megfelelő garanciákat kell nyújtania az objektivitás és a pártatlanság tekintetében, és rendelkeznie kell a feladatai elvégzéséhez szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

(5) Valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, amely részt kíván venni valamely oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott termék előállításában vagy - adott esetben - csomagolásában, illetve e műveletek egy részében, erről tájékoztatnia kell az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett illetékes hatóságot.

(6) A tagállamok engedélyt kapnak arra, hogy díjat számítsanak fel az ellenőrzésnek alávetett gazdasági szereplőknek az ellenőrzési rendszer létrehozása és működtetése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

16. cikk

A tagállamok által az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megelőzése érdekében végrehajtandó fellépések

A tagállamok kockázatelemzésen alapuló ellenőrzéseket hajtanak végre a területükön előállított vagy forgalmazott termékekre vonatkozó, oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések jogszerűtlen használatának megelőzése és megszüntetése érdekében.

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a meg nem felelés kezelése céljából, beleértve a közigazgatási és igazságügyi intézkedéseket is.

Minden egyes tagállam az általa meghatározott eljárások alapján kijelöli az említett intézkedések meghozataláért felelős hatóságokat. A kijelölt hatóságoknak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk az objektivitás és a pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

17. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti kommunikáció

A tagállamok közlik a Bizottsággal az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett illetékes hatóság adatait, ideértve az e rendelet 16. cikke szerinti hatóságok és - adott esetben - az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrző szervek adatait is. A Bizottság közzéteszi az illetékes hatóság vagy hatóságok, illetve az ellenőrző szervek nevét és címét.

18. cikk

A harmadik országok és a Bizottság közötti kommunikáció

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott, harmadik országbeli borok esetében az érintett harmadik országnak a Bizottság kérésére meg kell küldenie számára a következőket:

a) a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a borok előállítása során és kiszerelése alatt vagy után elvégző kijelölt hatóságokra vagy tanúsító szervekre vonatkozó információk;

b) az ellenőrzések által vizsgált szempontokat ismertető információk;

c) annak bizonyítékai, hogy a szóban forgó bor megfelel a kapcsolódó eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre vonatkozó feltételeknek.

19. cikk

Éves ellenőrzés

(1) Az 1306/2013/EU rendelet 90. cikkének (3) bekezdésében említett illetékes hatóság vagy ellenőrző szervek által végrehajtandó éves ellenőrzésnek a következőket kell magában foglalnia:

a) az eredetmegjelöléssel ellátott termékek esetében érzékszervi és analitikai vizsgálat;

b) a földrajzi jelzéssel ellátott termékek esetében vagy kizárólag analitikai vizsgálat, vagy érzékszervi és analitikai vizsgálat egyaránt;

c) a termékleírásban meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.

Az éves ellenőrzést abban a tagállamban kell lefolytatni, amelyben a termékleírás alapján az előállításra sor kerül, és a következő módszerek közül egy vagy több alkalmazásával kell végrehajtani:

a) kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzések;

b) mintavétel;

c) rendszeres ellenőrzés.

Amennyiben a tagállamok a második albekezdés a) pontjában említett szúrópróbaszerű ellenőrzések végzése mellett döntenek, meghatározzák a szóban forgó ellenőrzéseknek alávetendő gazdasági szereplők minimális számát.

Amennyiben a tagállamok a második albekezdés b) pontjában említett mintavétel alkalmazása mellett döntenek, biztosítják, hogy az ellenőrzések számából, jellegéből és gyakoriságából következően a mintavétel az érintett körülhatárolt terület egészére nézve reprezentatív legyen, és arányban legyen a forgalomba hozott vagy forgalomba hozatal céljából raktározott borászati termékek mennyiségével.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett vizsgálatokat névvel el nem látott mintákon kell elvégezni, és a vizsgálatoknak igazolniuk kell, hogy a vizsgált termék megfelel az érintett eredetmegjelölésre vagy földrajzi jelzésre vonatkozó termékleírásban ismertetett jellegzetességeknek és tulajdonságoknak.

A vizsgálatok az előállítási folyamat bármelyik szakaszában, valamint - adott esetben - a csomagolás szakaszában is elvégezhetők. Minden egyes minta reprezentatívnak tekintendő a gazdasági szereplő által tárolt érintett borokat illetően.

(3) Az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett, a termékleírásnak való megfelelésre vonatkozó ellenőrzés elvégzése céljából az ellenőrző hatóság:

a) helyszíni ellenőrzést végez a gazdasági szereplők telephelyein annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen képesek-e a termékleírásban megállapított feltételek teljesítésére;

b) az előállítási folyamat bármely szakaszában, illetve - adott esetben - a csomagolás szakaszában ellenőrzi a termékeket az ellenőrző hatóság által előzetesen elkészített és a gazdasági szereplők előtt ismeretes, a termék előállításának valamennyi szakaszára kiterjedő vizsgálati terv alapján.

(4) Az éves ellenőrzés biztosítja, hogy az adott termékekre kizárólag akkor lehessen használni a vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést, ha:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a szóban forgó termék megfelel a termékleírásban szereplő feltételeknek, és rendelkezik az érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés tekintetében meghatározott valamennyi jellemző tulajdonsággal;

b) a (3) bekezdésnek megfelelően elvégzett ellenőrzések megerősítik, hogy teljesülnek a termékleírásban felsorolt egyéb feltételek.

(5) A határokon átnyúló borvidékekhez kapcsolódó, oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések esetében az ellenőrzést az érintett tagállamok bármelyikének ellenőrző hatósága elvégezheti.

(6) Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az (1)-(5) bekezdésben megállapított feltételeknek, az egyéb jogi követelmények teljesülése esetén forgalomba hozhatók, de csak az érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés nélkül.

(7) Az (1) bekezdéstől eltérve az éves ellenőrzés a termék csomagolásának szakaszában, az előállítás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén is elvégezhető, mely esetben az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 43. cikke alkalmazandó.

A különböző tagállamokhoz tartozó, az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésre vonatkozó ellenőrzések elvégzéséért felelős illetékes hatóságoknak vagy ellenőrző szerveknek együtt kell működniük különösen annak biztosítása érdekében, hogy az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésként bejegyzett elnevezést viselő borok előállításának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett gazdasági szereplők a csomagolásra vonatkozó követelmények tekintetében megfeleljenek a szóban forgó termékleírásban foglalt ellenőrzési kötelezettségeknek.

(8) Az (1)-(5) bekezdés alkalmazandó az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke alapján átmeneti nemzeti oltalomban részesülő borokra.

20. cikk

Analitikai és érzékszervi vizsgálat

A 19. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában említett analitikai és érzékszervi vizsgálatnak a következőket kell magában foglalnia:

a) az adott bor fizikai és kémiai analízise a következő jellemző tulajdonságokra vonatkozó mérések segítségével:

i. összes és tényleges alkoholtartalom;

ii. összes cukortartalom fruktózban és glükózban kifejezve (beleértve a szacharóz esetleges mennyiségeit is a gyöngyözőborok és a pezsgők esetében);

iii. összes savtartalom;

iv. illósavtartalom;

v. összes kén-dioxid-tartalom;

b) az adott bor további analízise a következő jellemző tulajdonságokra vonatkozó mérések segítségével:

i. szén-dioxid (gyöngyözőborok és pezsgők, túlnyomás barban 20 °C-on);

ii. a tagállami jogszabályokban vagy az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és földrajzi jelzésekhez tartozó termékleírásban előírt bármely egyéb jellemző tulajdonság;

c) a vizuális megjelenésre, az illatra és az ízre kiterjedő érzékszervi vizsgálat.

III. FEJEZET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK

1. SZAKASZ

Oltalom iránti kérelem

21. cikk

Az oltalom kérelmezése

(1) A hagyományos kifejezés oltalma iránti kérelmet a tagállamok vagy a harmadik országok illetékes hatóságainak, illetve a valamely harmadik országban székhellyel rendelkező reprezentatív szakmai szervezeteknek kell továbbítaniuk a Bizottsághoz, a 30. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(2) Abban az esetben, ha a kérelmet olyan reprezentatív szakmai szervezet nyújtja be, amelynek székhelye valamely harmadik országban van, a kérelmező a 30. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbítja a Bizottságnak a szóban forgó reprezentatív szakmai szervezetre és annak tagjaira vonatkozó információkat. A Bizottság ezeket az információkat közzéteszi.

2. SZAKASZ

Kifogásolási eljárás

22. cikk

Kifogás benyújtása

(1) Valamely tagállam, harmadik ország, illetve bármely jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy egy adott hagyományos kifejezés oltalma iránti kérelemmel szemben kifogást nyújthat be az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktus Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napjától számított két hónapon belül.

(2) A kifogást a 30. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell továbbítani a Bizottsághoz.

23. cikk

A kifogást alátámasztó dokumentumok

(1) A kellően megindokolt kifogásoknak magukban kell foglalniuk a kifogás alátámasztására benyújtott tények, bizonyítékok és megjegyzések részletes ismertetését, valamint a vonatkozó igazoló dokumentumokat.

(2) Ha a kifogás valamely korábbi, jó hírnévnek és elismertségnek örvendő védjegy létezésén alapul, a kifogáshoz csatolni kell a következőket:

a) a korábbi védjegy bejelentésére vagy lajstromozására vonatkozó bizonyíték, illetve a védjegy használatára vonatkozó bizonyíték; valamint

b) a védjegy jó hírnevére vagy elismertségére vonatkozó bizonyíték.

A korábbi védjegy használatának igazolására benyújtandó információknak és bizonyítékoknak magukban kell foglalniuk a korábbi védjegy használatának helyére, időtartamára, mértékére és jellegére, valamint a védjegy jó hírnevére és elismertségére vonatkozó adatokat.

(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben említett, hivatkozási alapul szolgáló korábbi jog(ok)ra, indok(ok)ra, tényekre, bizonyítékokra vagy észrevételekre vonatkozó részletes adatokat, illetve igazoló dokumentumokat nem nyújtották be a kifogás benyújtásának időpontjában, illetve ha ezen adatok és dokumentumok hiányosak, a Bizottság tájékoztatja erről a kifogást benyújtó hatóságot vagy személyt, és felkéri, hogy két hónapon belül pótolja a megállapított hiányosságokat. Ha a hiányosságok pótlása nem történik meg az említett határidőn belül, a Bizottság a kifogást elfogadhatatlanság miatt elutasítja. A kifogás elfogadhatatlanság miatti elutasítására vonatkozó határozatról értesíteni kell a kifogást benyújtó hatóságot vagy személyt és a tagállami vagy a harmadik országbeli hatóságokat, illetve a szóban forgó harmadik országban székhellyel rendelkező reprezentatív szakmai szervezetet.

24. cikk

A felek észrevételeinek benyújtása

(1) Amennyiben a Bizottság az oltalom iránti kérelmet benyújtó kérelmezővel a 23. cikk (3) bekezdése alapján el nem utasított kifogást közöl, a kérelmezőnek az adott közlemény kibocsátási időpontjától számított két hónapos időszakon belül meg kell tennie észrevételeit.

(2) Amennyiben a Bizottság valamely kifogás vizsgálata során arra felkéri őket, a feleknek az e felkérés kibocsátásának időpontjától számított két hónapos időszakon belül - adott esetben - észrevételeket kell tenniük a más felektől kapott közleményekre vonatkozóan.

3. SZAKASZ

A hagyományos kifejezések oltalma

25. cikk

Nyilvántartásba vétel

(1) A valamely hagyományos kifejezést oltalomban részesítő határozat hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések elektronikus nyilvántartásában:

a) a hagyományos kifejezésként oltalomban részesítendő elnevezés;

b) az 1308/2013/EU rendelet 112. cikke szerinti hagyományos kifejezés típusa;

c) az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkében említett nyelv;

d) a szőlőből készült termékeknek az oltalom által érintett kategóriája vagy kategóriái;

e) hivatkozás annak a tagállamnak vagy harmadik országnak a vonatkozó nemzeti jogszabályára, amelyben a hagyományos kifejezést meghatározták és szabályozták, vagy - amennyiben az érintett harmadik országban nem létezik ilyen jogszabály - a harmadik ország bortermelőire alkalmazandó szabályokra, ideértve a reprezentatív szakmai szervezetek által meghatározott szabályokat is;

f) a meghatározás vagy a használati feltételek összefoglalása;

g) a származási ország vagy országok neve;

h) a nyilvántartásba való felvétel dátuma.

(2) Az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések elektronikus nyilvántartását elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

26. cikk

Az oltalom érvényesítése

Az 1308/2013/EU rendelet 113. cikkének alkalmazása céljából az illetékes nemzeti hatóságok az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések jogszerűtlen használata esetén saját kezdeményezésükre vagy valamely fél kérésére megteszik az érintett termék forgalmazásának - ideértve a kivitelt is - megelőzéséhez vagy leállításához szükséges valamennyi intézkedést.

4. SZAKASZ

Módosítás és törlés

27. cikk

Módosítás iránti kérelem

(1) A 21-24. cikk értelemszerűen alkalmazandó az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása iránti kérelmekre.

(2) Amennyiben a Bizottság jóváhagyja valamely hagyományos kifejezés módosítását, a módosítást jóváhagyó végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől kezdődő érvénnyel bejegyzi az új adatokat.

28. cikk

Törlés iránti kérelem

(1) A hagyományos kifejezés oltalmának törlése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) azon hagyományos kifejezésre való hivatkozás, amelyre a kérelem vonatkozik;

b) a törlés iránt folyamodó természetes vagy jogi személy neve és kapcsolattartási adatai;

c) a törlés iránti kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy jogos érdekének ismertetése;

d) a törlés indokainak feltüntetése az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkében foglaltaknak megfelelően;

e) a törlés iránti kérelmet alátámasztó tények, bizonyítékok és megjegyzések részletei.

A kérelemhez adott esetben igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett indokokra, tényekre, bizonyítékokra és észrevételekre vonatkozó részletes információkat, illetve igazoló dokumentumokat nem nyújtották be a törlés iránti kérelemmel egyidejűleg, a Bizottság tájékoztatja erről a törlés iránti kérelem benyújtóját, és felkéri, hogy két hónapon belül pótolja a megállapított hiányosságokat.

Ha a hiányosságok pótlása nem történik meg az említett határidőn belül, a Bizottság a kérelmet elfogadhatatlannak minősíti és elutasítja. A kérelmet elfogadhatatlannak minősítő határozatról értesíteni kell a törlés iránti kérelem benyújtóját.

29. cikk

A törlés iránti kérelemre vonatkozó vizsgálat

(1) Amennyiben a Bizottság nem minősíti a törlés iránti kérelmet elfogadhatatlannak a 28. cikk (2) bekezdése alapján, értesíti a kérelemről a tagállamot vagy a harmadik országbeli hatóságokat, illetve a szóban forgó harmadik országban letelepedett kérelmezőt, és felkéri őket, hogy a felkérés kibocsátásának időpontjától számítva két hónapon belül tegyék meg észrevételeiket. Az említett két hónapos időszakon belül beérkező észrevételeket közölni kell a kérelem benyújtójával.

A Bizottság a törlés iránti kérelem vizsgálata során felkéri a feleket, hogy a kérelem kibocsátásának időpontjától számított két hónapos időszakon belül nyújtsák be a más felektől kapott közleményekre vonatkozó észrevételeiket.

(2) Ha a tagállami vagy a harmadik országbeli hatóságok, illetve a szóban forgó harmadik országban letelepedett kérelmező vagy a törlés iránti kérelem benyújtója nem nyújtanak be észrevételeket a felkérésre válaszul, vagy nem tartják be az előírt határidőket, a Bizottság határoz a kérelemről.

(3) A Bizottság az érintett hagyományos kifejezés oltalmának törlésére vonatkozó határozatát a rendelkezésére álló információk alapján hozza meg. Mérlegeli, hogy fennállnak-e az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkében említett indokok.

A hagyományos kifejezés oltalmának törlésére vonatkozó határozatról értesíteni kell a törlés iránti kérelem benyújtóját és az érintett tagállamot vagy harmadik országbeli hatóságokat.

(4) Amennyiben ugyanarra a hagyományos kifejezésre vonatkozóan több törlés iránti kérelmet is benyújtanak, és e kérelmek közül egynek vagy többnek az előzetes vizsgálata alapján megállapítható, hogy többé nem lehetséges fenntartani a hagyományos kifejezés oltalmát, a Bizottság felfüggesztheti a többi törlési eljárást. A Bizottság értesíti a többi törlés iránti kérelem benyújtóit minden olyan, az eljárás lefolytatása során hozott határozatról, amely érinti őket.

Amennyiben a hagyományos kifejezés törléséről szóló határozat kerül elfogadásra, a felfüggesztett törlési eljárásokat lezártnak kell tekinteni, és az érintett, törlés iránti kérelmeket benyújtó feleket erről megfelelő módon tájékoztatni kell.

(5) A hagyományos kifejezést törlő határozat hatálybalépésekor a Bizottság törli az érintett elnevezést a nyilvántartásból, és gondoskodik a törlés bejegyzéséről.

IV. FEJEZET

KÖZLEMÉNYEK, KÖZZÉTÉTEL ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

A közlemények továbbítása a Bizottság, a tagállamok, a harmadik országok és egyéb gazdasági szereplők között

(1) A II. fejezet végrehajtásához szükséges dokumentumokat és információkat a következők szerint kell továbbítani a Bizottság részére:

a) a tagállamok illetékes hatóságainak esetében a Bizottság által az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információs rendszereken keresztül;

b) a harmadik országok illetékes hatóságainak és reprezentatív szakmai szervezeteinek, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyeknek az esetében elektronikus levél útján, az I-VII. mellékletben foglalt formanyomtatványok felhasználásával.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságainak az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 11., 12. és 21. cikkében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatokat, a kifogásolási eljárás keretében, megállapodás elérése céljából folytatott konzultációk eredményéről szóló értesítéseket és a törlés iránti kérelmeket elektronikus levél útján, az e rendelet II., III., illetve VII. mellékletében foglalt formanyomtatványok felhasználásával kell benyújtaniuk a Bizottság részére.

(3) A III. fejezet végrehajtásához szükséges dokumentumokat és információkat elektronikus levél útján, a VIII-XI. mellékletében foglalt formanyomtatványok felhasználásával kell továbbítani a Bizottság részére.

(4) A Bizottság az információkat az általa az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően létrehozott információs rendszereken keresztül továbbítja és teszi elérhetővé a tagállamok illetékes hatóságai számára. A Bizottság az (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (2) és a (3) bekezdésben említett eljárásokkal összefüggő információkat elektronikus levél útján továbbítja a tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és reprezentatív szakmai szervezetei, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek számára.

A tagállamok, a harmadik országok illetékes hatóságai és reprezentatív szakmai szervezetei, valamint az e rendelet alapján jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személyek a XII. mellékletben feltüntetett két e-mail-címen keresztül léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal abból a célból, hogy felvilágosítást kapjanak az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, a közlemények továbbításának módszereiről, továbbá a II. és a III. fejezet végrehajtásához szükséges információk elérhetővé tételének módozatairól.

31. cikk

A közlemények benyújtása és átvétele

(1) A közlemény 30. cikk szerinti továbbítása, illetve benyújtása azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a közleményt a Bizottság átveszi.

(2) A Bizottság a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül beérkező valamennyi közlemény és ügyirat átvételét visszaigazolja a tagállamok illetékes hatóságai felé az említett információs rendszerek útján.

A Bizottság ügyiratszámmal lát el minden új, oltalom iránti kérelmet, uniós módosítás iránti kérelmet, standard módosításra vonatkozó közleményt és átmeneti módosítás iránti kérelemre vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelnie kell legalább a következőknek:

a) az ügyiratszám;

b) az érintett elnevezés;

c) az átvétel napja.

A Bizottság az ilyen közleménytovábbításokkal és ügyirat-benyújtásokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket a 30. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információs rendszereken keresztül közli és teszi elérhetővé.

(3) Az elektronikus levél útján továbbított közlemények és benyújtott ügyiratok esetében a Bizottság elektronikus levélben igazolja vissza az átvételt.

Ügyiratszámmal lát el minden új, oltalom iránti kérelmet, uniós módosítás iránti kérelmet, standard módosításra vonatkozó közleményt és átmeneti módosítás iránti kérelemre vonatkozó közleményt.

Az átvétel visszaigazolásában szerepelnie kell legalább a következőknek:

a) az ügyiratszám;

b) az érintett elnevezés;

c) az átvétel napja.

A Bizottság az ilyen közleménytovábbításokkal és ügyirat-benyújtásokkal kapcsolatos információkat és észrevételeket elektronikus levél útján közli és teszi elérhetővé.

(4) Az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke és az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet 1-5. cikke értelemszerűen alkalmazandó az információknak az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti továbbítására és elérhetővé tételére.

32. cikk

Közzéteendő információk

A Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 2. szakaszával, az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelettel és e rendelettel összhangban közzéteendő információkat a Bizottság által e rendelet 30. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott információs rendszereken keresztül kell közzétenni.

33. cikk

A határozat kihirdetése

A II. fejezetben foglaltak szerint oltalmat megadó vagy elutasító határozatokat, illetve uniós módosításokat jóváhagyó vagy elutasító határozatokat, valamint a kifogásokat elfogadhatatlanságuk miatt elutasító, az 1308/2013/EU rendelet 111. cikkében említett határozatokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában.

A III. fejezetben foglaltak szerint oltalmat megadó vagy elutasító határozatokat és módosításokat jóváhagyó vagy elutasító határozatokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában.

34. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2) HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4) A Bizottság 607/2009/EK rendelete (2009. július 14.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.).

(5) A Bizottság (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 2. oldalát).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

(7) A Bizottság 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. december 18.) az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek uniós szimbólumainak létrehozása tekintetében, valamint a származásra vonatkozó bizonyos szabályok, bizonyos eljárási szabályok és bizonyos kiegészítő átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 179., 2014.6.19., 17. o.).

(8) A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(11) A Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 58., 2018.2.28., 1. o.).

(12) A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(13) A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

I. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

"ELNEVEZÉS"

PDO/PGI-XX-XXXX

A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX

1. Bejegyzendő elnevezés(ek):

...

2. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik:

...

3. A földrajzi árujelző típusa:

...

4. A szőlőből készült termékek kategóriái:

...

5. A bor(ok) leírása:

...

5.1. Érzékszervi jellemzők:

Vizuális megjelenés

Illat

Íz

5.2. Analitikai jellemzők:

...

Maximális összes alkoholtartalom (térfogatszázalék)
Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék)
Minimális összes savtartalom
Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter)
Maximális összes kén-dioxid-tartalom (mg/l)

6. Borkészítési eljárások:

6.1. A bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások:

6.2. Hektáronkénti maximális hozamok:

7. Azon szőlőfajta vagy -fajták, amely(ek)ből a bor(ok) készül(nek):

...

8. A körülhatárolt terület meghatározása:

...

9. A kapcsolat(ok) leírása:

...

10. További alkalmazandó követelmények:

10.1. Egyedi csomagolási követelmények:

10.2. Egyedi címkézési követelmények:

10.3. További követelmények:

11. Ellenőrzések

11.1. Az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságok vagy tanúsító szervek

11.2. Az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságok vagy tanúsító szervek konkrét feladatai:

II. MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT KIFOGÁSOLÁSI NYILATKOZAT

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] ☐ OEM ☐ OFJ

1. A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

...

2. Hivatalos hivatkozás

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám: ...

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja: ...

3. A kifogásoló fél neve (személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország)

...

4. Elérhetőség

Kapcsolattartó személy: Megszólítás (úr, asszony ...): ... Név: ...

Csoportosulás/szervezet/személy: ...

vagy nemzeti hatóság:

Szervezeti egység: ...

Cím: ...

Tel.: + ...

E-mail-cím: ...

5. Jogos érdek (nemzeti hatóságok esetében nem szükséges)

[Nyújtsa be a kifogásoló fél jogos érdekét bemutató nyilatkozatot. A nemzeti hatóságokra nem vonatkozik ez a követelmény.]

6. A kifogás indoka:

☐ Az oltalom, módosítás vagy törlés iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel ellentétes lenne az 1308/2013/EU rendelet 92-95., 105. vagy 106. cikkével, valamint az ezek alapján elfogadott rendelkezésekkel.

☐ Az oltalom vagy módosítás iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt elnevezés bejegyzése ellentétes lenne az 1308/2013/EU rendelet 100. vagy 101. cikkével.

☐ Az oltalom vagy módosítás iránti kérelem nincs összhangban az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályokkal, mivel a javasolt elnevezés bejegyzése veszélyeztetné valamely védjegyjogosult, illetve valamely teljesen azonos alakú elnevezés vagy olyan összetett név felhasználójának jogait, amelynek egyik eleme megegyezik a bejegyzendő elnevezéssel, illetve a bejegyzendő elnevezéssel részben azonos alakú vagy ahhoz hasonló olyan elnevezések létét, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésében előírt közzététel időpontját megelőzően legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalmazott, szőlőből készült termékekre utalnak.

7. A kifogás részletei

[Ismertesse a kifogásolást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a kifogás valamely korábbi, közismert és jó hírnévnek örvendő védjegy létezésén alapul (az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 8. cikkének (1) bekezdése).]

8. Az igazoló dokumentumok jegyzéke

[Nyújtsa be a kifogásolás alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét.]

9. Aláírás és keltezés

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Tel.: +]

[E-mail-cím: ]

III. MELLÉKLET

ÉRTESÍTÉS A KIFOGÁSOLÁSI ELJÁRÁS KÖVETKEZTÉBEN FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK BEFEJEZÉSÉRŐL

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] ☐ OEM ☐ OFJ

1. A termék elnevezése

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

2. Hivatalos referencia

[ahogy a Hivatalos Lapban közzétételre került]

Hivatkozási szám:

A Hivatalos Lapban való közzététel időpontja:

3. A kifogásoló fél neve (személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország)

...

4. A konzultációk eredménye

4.1. Megállapodás született a következő kifogásoló féllel/felekkel:

[mellékelje azon levelek másolatát, amelyek bizonyítják a megállapodás létrejöttét és tartalmazzák a megállapodást lehetővé tevő valamennyi tényezőt (az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) bekezdése)]

4.2. Nem született megállapodás a következő kifogásoló féllel/felekkel:

[mellékelje az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében említett információkat]

5. Termékleírás és egységes dokumentum

5.1. A termékleírás módosult:

...Igen* ...Nem

* Ha a válasz "Igen", mellékelje a módosítások leírását és a módosított termékleírást

5.2. Az egységes dokumentum módosult:

... Igen**... Nem

** Ha a válasz "Igen", mellékelje az aktualizált dokumentum másolatát

6. Aláírás és keltezés

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Tel.: +]

[E-mail-cím: ]

IV. MELLÉKLET

A TERMÉKLEÍRÁS UNIÓS MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

[Bejegyzett elnevezés] "..." ...

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] ☐ OEM ☐ OFJ

1. Kérelmező és jogos érdek

[Tüntesse fel a módosítást javasoló kérelmező nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét. Nyújtsa be a kérelmező jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

2. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

3. A termékleírásnak a módosítás(ok) által érintett rovata

☐ A termék elnevezése

☐ A szőlőből készült termékek kategóriája

☐ Kapcsolat

☐ Forgalmazási korlátozások

4. A módosítás(ok) típusa

[Nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott "uniós módosítás" kategóriájába.]

5. Módosítás(ok)

[Ismertesse részletesen az egyes módosításokat és azok konkrét indokait. A módosítási kérelemnek hiánytalan és teljeskörű információkat kell nyújtania. Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően teljeskörűeknek kell lenniük.]

6. Mellékletek

6.1. Az egységes szerkezetbe foglalt és megfelelően kiegészített egységes dokumentum a módosított változatban

6.2. Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változatban vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás

V. MELLÉKLET

KÖZLEMÉNY STANDARD MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

[Bejegyzett elnevezés] "..." ...

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] ☐ OEM ☐ OFJ

1. Benyújtó

Jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport vagy azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik (lásd az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 3. cikkét).

2. A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse a standard módosítás(oka)t és annak/azok indokait, valamint nyújtson be nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározott "standard módosítás" kategóriájába.]

3. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

4. Mellékletek

4.1. A jóváhagyott standard módosítás iránti kérelem

4.2. A standard módosítást jóváhagyó határozat

4.3. Bizonyíték, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban

4.4. Az egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentum, adott esetben a módosított változatban

4.5. Az egységes szerkezetbe foglalt termékleírás közzétett változatának másolata vagy a termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás

VI. MELLÉKLET

KÖZLEMÉNY ÁTMENETI MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

[Bejegyzett elnevezés] ""

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[Válasszon ki egyet és X-szel jelölje meg:] ☐ OEM ☐ OFJ

1. Benyújtó

Jogos érdekkel rendelkező egyéni termelő vagy termelői csoport vagy azon harmadik ország hatóságai, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik (lásd az (EU) 2019/34 végrehajtási rendelet 3. cikkét).

2. A jóváhagyott módosítás(ok) leírása

[Ismertesse az átmeneti módosítás(oka)t és annak/azok konkrét indokait, ideértve a természeti katasztrófa, illetve kedvezőtlen időjárási viszonyok illetékes hatóság általi elismerésére vagy a kötelező egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések bevezetésére történő hivatkozást. Nyújtson be továbbá nyilatkozatot, amely elmagyarázza, miért tartozik a módosítás/tartoznak a módosítások az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott "átmeneti módosítás" kategóriájába.]

3. Az a harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

4. Mellékletek

4.1. A jóváhagyott átmeneti módosítás iránti kérelem

4.2. Az átmeneti módosítást jóváhagyó határozat

4.3. Bizonyíték, hogy a módosítás alkalmazandó az érintett harmadik országban

VII. MELLÉKLET

TÖRLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:] ☐ OFJ ☐ OEM

1. A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

...

2. Az a tagállam vagy harmadik ország, amelyhez a körülhatárolt terület tartozik

...

3. A törlés iránti kérelmet benyújtó személy, szerv, tagállam vagy harmadik ország

[Tüntesse fel a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy, illetve termelők nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét (harmadik országbeli elnevezések esetében adja meg a termékleírás rendelkezéseinek való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy tanúsító szervek nevét és címét is). Nyújtson be továbbá nyilatkozatot a törlést kérelmező természetes vagy jogi személy jogos érdekeiről (jogi személyiséggel rendelkező nemzeti hatóságok esetében nem szükséges).]

4. A törlés indokai

☐ Már nem biztosított a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés (az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke).

☐ Már nem biztosított a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés abból a konkrét okból kifolyólag, hogy az utóbbi hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott terméket (az 1308/2013/EU rendelet 106. cikke, összefüggésben az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 20. cikkével).

5. A törlés iránti kérelem részletei

[Ismertesse a törlés iránti kérelmet alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a törlést indokoló tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Adott esetben nyújtsa be az igazoló dokumentumokat.]

6. Az igazoló dokumentumok jegyzéke

[Nyújtsa be a törlés iránti kérelem alátámasztására megküldött dokumentumok jegyzékét.]

7. Aláírás és keltezés

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Tel.: +]

[E-mail-cím: ]

VIII. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉS OLTALMÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

Kérelmező

A tagállam illetékes hatósága (*)

A harmadik ország illetékes hatósága (*)

Reprezentatív szakmai szervezet (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Jogalany (csak reprezentatív szakmai szervezet esetében töltendő ki) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

Az oltalom iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés

Az 1308/2013/EU rendelet 112. cikkének a) pontja szerinti hagyományos kifejezés (*)

Az 1308/2013/EU rendelet 112. cikkének b) pontja szerinti hagyományos kifejezés (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Nyelv ...

Az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések jegyzéke...

A szőlőből készült termékek kategóriái ...

Meghatározás ...

A szabályok másolata

[mellékelendő]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

IX. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉS OLTALMÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMMEL SZEMBENI KIFOGÁS

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A kifogás benyújtásának nyelve V

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A kifogásolt hagyományos kifejezés...

Kifogásoló fél

A kifogásoló fél neve (tagállam vagy harmadik ország, illetve bármely jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy)

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám)...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

Közvetítő

- Tagállam(ok) (*)

- Harmadik ország hatósága (nem kötelező) (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Közvetítő(k) neve ...

Teljes cím(ek) (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám)...

Korábbi jogok

- Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (*)

- Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (*)

- Nemzeti földrajzi árujelző (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Elnevezés: ...

Bejegyzési szám ...

Bejegyzés időpontja (ÉÉÉÉ/HH/NN) ...

- Védjegy

Jel ...

Termékek és szolgáltatások jegyzéke ...

Lajstromozási szám ...

Lajstromozás időpontja ...

Származási ország ...

Hírnév/közismertség (*) ...

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

A kifogás indokai

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2) bekezdése (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

Az indok(ok)hoz fűzött magyarázat...

[Ismertesse a kifogásolást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a kifogásolás valamely korábbi, közismert és jó hírnévnek örvendő védjegy létezésén alapul.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

X. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A módosítás iránti kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A módosítás iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés ...

A módosítást kérelmező jogi vagy természetes személy neve ...

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

A módosítás leírása ...

A módosítás indokainak ismertetése

[Ismertesse a módosítást alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

XI. MELLÉKLET

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ TÖRLÉSI KÉRELEM

Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ)

[a Bizottság tölti ki]

Oldalak száma (beleértve ezt az oldalt is) ...

A törlés iránti kérelem nyelve ...

Ügyiratszám ...

[a Bizottság tölti ki]

A törlés iránti kérelem által érintett hagyományos elnevezés ...

A törlés iránti kérelem benyújtója

A törlést kérelmező jogi vagy természetes személy neve ...

Teljes cím (ország, település és annak postai irányítószáma, közterület neve és házszám) ...

Állampolgárság ...

Telefon, fax, e-mail ...

A kérelem benyújtójának jogos érdeke ...

A törlés indokai

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2) bekezdése (*)

- a felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkének b) pontja (*)

[(*) a nem kívánt rész törlendő]

A törlés indokainak magyarázata ...

[Ismertesse a törlést alátámasztó megalapozott indokokat, valamint a tények, bizonyítékok és megjegyzések részleteit. Nyújtsa be a szükséges dokumentumokat abban az esetben, ha a törlés valamely korábbi, közismert és jó hírnévnek örvendő védjegy létezésén alapul.]

Az aláíró neve ...

Aláírás ...

XII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 30. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZLEMÉNYEKRE ÉS KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ GYAKORLATI SZABÁLYOK A II. FEJEZET ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A 30. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett, az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati szabályokra, a kommunikációs módszerekre és a II. fejezet végrehajtásához szükséges információk rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó információk beszerzése céljából az e rendelet által érintett hatóságok és személyek a következő e-mail-címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal:

Funkcionális postafiók: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

B. RÉSZ

A 30. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZLEMÉNYEKRE ÉS KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ GYAKORLATI SZABÁLYOK A III. FEJEZET ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A 30. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett, az információs rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati szabályokra, a kommunikációs módszerekre és a III. fejezet végrehajtásához szükséges információk rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozó információk beszerzése céljából az e rendelet által érintett hatóságok és személyek a következő e-mail-címen léphetnek kapcsolatba a Bizottsággal:

Funkcionális postafiók: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0034&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére