32013R1308[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági termékeket az I. melléklet megfelelő részeiben felsorolt alábbi ágazatok szerint kell csoportosítani:

a) gabonafélék, I. rész;

b) rizs, II. rész;

c) cukor, III. rész;

d) szárított takarmány, IV. rész;

e) vetőmagok, V. rész;

f) komló, VI. rész;

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó, VII. rész;

h) len és kender, VIII. rész;

i) gyümölcs- és zöldségfélék, IX. rész;

j) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, X. rész;

k) banán, XI. rész;

l) bor, XII. rész;

m) élő fák és egyéb növények, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat, XIII. rész;

n) dohány, XIV. rész;

o) marha- és borjúhús, XV. rész;

p) tej és tejtermékek, XVI. rész;

q) sertéshús, XVII. rész;

r) juh- és kecskehús, XVIII. rész;

s) tojás, XIX. rész;

t) baromfihús, XX. rész;

u) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, XXI. rész;

v) méhészeti termékek, XXII. rész;

w) selyemhernyó, XXIII. rész;

x) egyéb termékek, XXIV. rész.

2. cikk

A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó általános rendelkezések

Az e rendeletben meghatározott intézkedésekkel kapcsolatban az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 )és az annak értelmében elfogadott rendelkezések alkalmazandók.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "kevésbé fejlett régiók" az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 90. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában ekként meghatározott régiók.

b) "természeti katasztrófákhoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek" azok az időjárási körülmények - így például fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály -, amelyek a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves időszaknak a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagában az adott mezőgazdasági termelő szokásos éves termelésének több mint 30 %-át elpusztítják.

4. cikk

A mezőgazdasági termékekre alkalmazott, közös vámtarifa szerinti nómenklatúra kiigazítása

Amennyiben a Kombinált Nómenklatúra módosításainak figyelembevételéhez szükséges, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e rendeletben szereplő árumegnevezéseket és hivatkozásokat a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámokhoz és alszámokhoz igazítsa.

5. cikk

A rizs átváltási arányai

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a rizs átváltási arányainak rögzítéséről a feldolgozás különböző szakaszaira vonatkozóan.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

Gazdasági évek

A következő gazdasági évek kerülnek megállapításra:

a) egy adott év január 1-jétől december 31-ig a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint a banánágazat esetében;

b) április 1-jétől a következő év március 31-ig a szárított-takarmány-ágazat és a selyemhernyó-ágazat esetében;

c) július 1-jétől a következő év június 30-ig a következő ágazatok esetében: i. a gabonaágazat; ii. a vetőmagágazat; iii. a len- és kenderágazat; iv. a tej- és tejtermékágazat;

d) augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig a borágazat esetében;

e) szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig a rizságazat esetében és az étkezésiolajbogyó tekintetében;

f) október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig a cukorágazat esetében és az olívaolaj tekintetében.

7. cikk

Referencia-küszöbértékek

A referencia-küszöbértékek a következők:

a) a gabonaágazat tekintetében 101,31 EUR/tonna, ami a raktárba szállított áruk nagykereskedelmi, kirakodás előtti állapotára vonatkozik;

b) a hántolatlan rizs tekintetében a III. melléklet A. pontjában meghatározott szabványos minőség esetében 150 EUR/tonna, ami a raktárba szállított áruk nagykereskedelmi, kirakodás előtti állapotára vonatkozik;

c) a III. melléklet B. pontjában meghatározott szabványos minőségű, csomagolatlan cukor tekintetében a gyártelepi referencia-küszöbérték: i. a fehércukor esetében: 404,4 EUR/tonna; ii. a nyerscukor esetében: 335,2 EUR/tonna;

d) a marha- és borjúhúságazat tekintetében 2 224 EUR/tonna a hímivarú szarvasmarhafélék esetében a IV. melléklet A. pontjában említett, a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer szerinti "R3" húsossági/faggyúborítottsági osztályozású hasított testre;

e) a tej- és tejtermékágazat tekintetében: i. 246,39 EUR/100 kg a vaj esetében; ii. 169,80 EUR/100 kg a sovány tejpor esetében;

f) a sertéshús tekintetében 1 509,39 EUR/tonna a súly és a színhústartalom alapján meghatározott szabványos minőségű hasított testre, a sertések hasított testére vonatkozó, a IV. melléklet B. pontjában említett uniós osztályozási rendszerrel összhangban, az alábbiak szerint: i. legalább 60 kg, de 120 kg-ot el nem érő tömegű hasított testek: "E" osztály; ii. legalább 120 kg, de legfeljebb 180 kg tömegű hasított testek: "R" osztály;

g) az olívaolaj-ágazat tekintetében: i. 1 779 EUR/tonna az extra szűz olívaolaj esetében; ii. 1 710 EUR/tonna a szűz olívaolaj esetében; iii. 1 524 EUR/tonna a két fokos szabadzsírsav-tartalommal rendelkező lampante olívaolaj esetében, ez az összeg tonnánként 36,70 euróval csökken a zsírsavtartalom minden további foka után.

II. RÉSZ

BELSŐ PIAC

I. CÍM

PIACI INTERVENCIÓ

I. FEJEZET

Állami intervenció és magántárolási támogatás

1. Szakasz

Az állami intervencióra és a magántárolási támogatásra vonatkozó általános rendelkezések

8. cikk

Hatály

Ez a fejezet megállapítja a piaci intervencióval kapcsolatos szabályokat az alábbiak tekintetében:

a) állami intervenció, amelynek keretében a tagállamok illetékes hatóságai a termékeket felvásárolják és kitárolásukig tárolják; valamint

b) a termékek magántárolásához nyújtott támogatás.

9. cikk

A támogatásra jogosult termékek eredete

Csak az Unióból származó termékek jogosultak az állami intervenció keretében történő felvásárlásra vagy a magántároláshoz nyújtott támogatásra. Előírás továbbá, hogy a növényekből előállított termékek, illetve a tejből előállított termékek csak abban az esetben jogosultak a fent említett felvásárlásra vagy támogatásra, ha azokat az Unióból származó növényből, illetve az Unióban termelt tejből állították elő.

10. cikk

A hasított testekre vonatkozó uniós osztályozási rendszerek

A hasított testekre vonatkozó uniós osztályozási rendszereket a IV. melléklet A, illetve B. pontjának megfelelően kell alkalmazni a marha- és borjúhúságazatban a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék hasított teste tekintetében, a sertéshúságazatban pedig a nem tenyészállatként tartott sertések hasított teste tekintetében.

A juh- és kecskehús-ágazatban a tagállamok a juhok hasított teste vonatkozásában a IV. melléklet C. pontjában meghatározott szabályoknak megfelelően alkalmazhatják az uniós osztályozási rendszert.

2. Szakasz

Állami intervenció

11. cikk

Az állami intervencióra jogosult termékek

Az ebben a szakaszban meghatározott feltételekkel, valamint a Bizottság által a 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és a 20. cikk értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározható további követelményekkel és feltételekkel összhangban állami intervenció a következő termékek tekintetében alkalmazandó:

a) közönséges búza, durumbúza, árpa és kukorica;

b) hántolatlan rizs;

c) a 0201 10 00 és a 0201 20 20 - 0201 20 50 KN-kód alá tartozó, marha- és borjúhús-ágazati friss vagy hűtött hús;

d) jóváhagyott uniós vállalkozás által előállított vaj, amelynek minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék, maximális víztartalma pedig 16 tömegszázalék, és amely közvetlenül és kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből készült, amelyet közvetlenül és kizárólag tehéntejből nyertek;

e) jóváhagyott uniós vállalkozás által tehéntejből porlasztásos eljárással előállított kiváló minőségű sovány tejpor, amelynek minimális fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag 34,0 tömegszázaléka.

12. cikk

Állami intervenciós időszakok

Állami intervencióra a következők szerint van lehetőség:

a) a közönséges búza tekintetében október 1-jétől május 31-ig;

b) a durumbúza, az árpa és a kukorica tekintetében egész évben;

c) a hántolatlan rizs tekintetében egész évben;

d) a marha- és borjúhús tekintetében egész évben;

e) a vaj és a sovány tejpor tekintetében február 1-jétől szeptember 30-ig.

13. cikk

Az állami intervenció megnyitása és lezárása

A 12. cikkben említett időszakok során az állami intervenciót:

a) meg kell nyitni a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor tekintetében;

b) a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a durumbúza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs meghatározott fajtáit és típusait is) tekintetében, ha azt a piaci helyzet szükségessé teszi. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

c) a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésben említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott, egyéb végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a marha- és borjúhúságazat tekintetében, ha a 20. cikk első bekezdésének c) pontja alapján meghatározott reprezentatív időszakban egy tagállamban vagy egy tagállam valamely régiójában a IV. melléklet A. pontjában említett, a szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer alapján jegyzett piaci átlagár nem éri el a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megállapított referencia-küszöbérték 85 %-át.

14. cikk

Felvásárlás rögzített áron vagy pályázati eljárás útján

A 13. cikk (1) bekezdése alapján megnyitott állami intervenció esetében a 11. cikkben említett termékek felvásárlási árának megállapításáról szóló intézkedéseket, továbbá adott esetben - rögzített áron való felvásárlás esetén - a mennyiségi korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket a Tanács hozza meg az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

15 cikk

Állami intervenciós ár

Az állami intervenciós ár:

a) az az ár, amelyen a termékek állami intervenció keretében felvásárlásra kerülnek, amennyiben az intervenció rögzített áron történik; vagy

b) az a legmagasabb ár, amelyen az állami intervencióra jogosult termékek felvásárlásra kerülnek, amennyiben az intervenció pályázati eljárás útján történik.

16. cikk

Az állami intervenció keretében felvásárolt termékek elhelyezésére vonatkozó általános elvek

Az állami intervenció keretében felvásárolt termékek elhelyezésének a következőképpen kell történnie:

a) a piac bármiféle zavarának elkerülésével;

b) a vásárlók részére az árukhoz való egyenlő hozzáférés és azonos bánásmód biztosításával; valamint

c) az EUMSZ értelmében kötött nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségekkel összhangban.

3. Szakasz

Magántárolási támogatás

17. cikk

Támogatható termékek

Az ebben a szakaszban meghatározott feltételekkel, továbbá a Bizottság által a 18. cikk (1) bekedése, vagy a 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a 18. cikk (2) bekezdése vagy a 20. cikk értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján meghatározandó további követelményekkel és feltételekkel összhangban magántárolási támogatás a következő termékek tekintetében nyújtható:

a) fehér cukor;

b) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

c) lenrost;

d) legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsa;

e) közvetlenül és kizárólag tehéntejből nyert tejszínből előállított vaj;

f) sajt;

g) tehéntejből előállított sovány tejpor;

h) sertéshús;

i) juh- és kecskehús.

Az első bekezdés f) pontja csak az 1151/2012/EU rendelet szerinti, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott olyan sajtra vonatkozik, amelyet a szóban forgó rendelet 7. cikkében említett termékleírásban megállapított érlelési időn túl és/vagy egy olyan érlelési időn túl tárolnak, amely hozzájárul a sajt értékének növeléséhez.

18. cikk

A támogatás odaítélésének feltételei

A piac átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság szükség esetén felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételek meghatározása céljából, amelyek mellett határozhat a 17. cikkben felsorolt termékek magántárolásának támogatásáról, figyelembe véve a következőket:

a) az érintett termékekre vonatkozó jegyzett uniós piaci átlagárak, referencia-küszöbértékek és termelési költségek; és/vagy

b) az ágazaton belüli haszonkulcsokra jelentős negatív hatást gyakorló, különösen súlyos piaci helyzet vagy gazdasági fejlemények nyomán szükséges, időben történő fellépés.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az alábbiakra vonatkozóan:

a) magántárolási támogatást nyújtása az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek figyelembevételével a 17. cikkben felsorolt termékekre.

b) a magántárolási támogatás odaítélésének korlátozása.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. Szakasz

Az állami intervencióra és a magántárolási támogatásra vonatkozó közös rendelkezések

19. cikk

Felhatalmazás

Annak biztosítása érdekében, hogy az állami intervenció keretében felvásárolt vagy magántárolási támogatásban részesülő termékek alkalmasak legyenek a hosszú távú tárolásra és épek, megfelelőek és kereskedelmi minőségűek legyenek, továbbá az egyes ágazatok sajátosságainak az állami intervenció és a magántárolás gazdaságos működésének szavatolása céljából történő figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, az említett termékek vonatkozásában az ebben a rendeletben foglalt követelményeken túl további követelményeket és feltételeket meghatározó jogi aktusokat fogadjon el. E követelmények és feltételek célja, hogy a felvásárolt és tárolt termékek tekintetében garantálják az alábbiakat:

a) a termékek minősége a minőségi paraméterek, a minőségi csoportok, a minőségi osztályok, a kategóriák, a termékjellemzők és a termék kora vonatkozásában;

b) a termékek támogathatósága a mennyiségek, a csomagolás - ideértve a címkézést is -, a tartósítás, a korábbi tárolási szerződések, a vállalkozások jóváhagyása és a termékek azon állapota vonatkozásában, amelyre az állami intervenciós ár és a magántárolási támogatás vonatkozik.

A megfelelő tárolókapacitás biztosítása, az állami intervenciós rendszer gazdaságosság, elosztás és a gazdasági szereplők általi hozzáférés tekintetében megvalósuló hatékonyságának szavatolása, továbbá a tárolási időszak végén történő elhelyezés céljából állami intervenció keretében felvásárolt termékek minőségének megőrzése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak meghatározása céljából:

a) az állami intervenció keretében felvásárolandó termékek tárolására szolgáló létesítményekre vonatkozó követelmények;

b) a termékeknek az azokért, valamint azok vámok és más, a közös agrárpolitika keretében juttatandó vagy kivetendő összegek tekintetében való kezeléséért felelős tagállamon belüli és kívüli tárolására vonatkozó szabályok.

Annak biztosítása érdekében, hogy a magántárolási támogatás a kívánt hatást gyakorolja a piacra, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak meghatározása céljából:

a) abban az esetben alkalmazandó szabályok és feltételek, ha a tárolt mennyiség kevesebb, mint a szerződéses mennyiség;

b) az ilyen támogatásból juttatandó előleg fizetésére vonatkozó feltételek;

c) azon feltételek, amelyek értelmében a magántárolási szerződés hatálya alá tartozó termékek újbóli értékesítéséről vagy elhelyezéséről határozni lehet.

Az állami intervenciós és magántárolási rendszerek megfelelő működésének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak céljából:

a) a gazdasági szereplők számára az árukhoz való egyenlő hozzáférést és azonos bánásmódot biztosító pályázati eljárások alkalmazásának előírása;

b) a gazdasági szereplők által teljesítendő további feltételek meghatározása annak érdekében, hogy a rendszer hatékony irányítása és ellenőrzése egyszerűbb legyen a tagállamok és a gazdasági szereplők számára;

c) azon követelmény előírása, hogy a gazdasági szereplők biztosítékot helyezzenek letétbeé kötelezettségeik teljesítésének garantálására.

A műszaki fejlődés, valamint a 10. cikkben említett ágazatok igényeinek figyelembevétele, továbbá a különböző termékek kiszerelésének szabványosítása, és ezáltal a piac átláthatóságának, az árak jegyzésének és a piaci intervenciós intézkedések alkalmazásának javítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek:

a) kiigazítják és naprakésszé teszik a hasított testek osztályozására, azonosítására és kiszerelésére vonatkozó, a IV. mellékletben foglalt rendelkezéseket;

b) további rendelkezéseket határoznak meg a hasított testek osztályozására (többek között megfelelően képzett osztályozókkal), besorolására (többek között automatizált minősítési módszerek alkalmazásával), azonosítására, tömegének mérésére és jelölésére, továbbá az uniós átlagárak kiszámítására és az ezen árak kiszámításához alkalmazott súlyozási együtthatókra vonatkozóan;

c) eltéréseket határoznak meg a marha- és borjúhús-ágazatban egyes rendelkezésektől, továbbá a tagállamok által azon vágóhidak számára biztosítható egyedi eltéréseket állapítanak meg, amelyekben kevés szarvasmarhát vágnak, valamint egyes termékek kapcsán további rendelkezéseket fogadnak el, például a húsossági és a faggyússági osztályokba sorolás tekintetében, valamint további rendelkezéseket határoznak meg a juhhúságazatban a test súlya, a hús színe és faggyúborítottsága, és a kis tömegű bárányok osztályozási kritériumai tekintetében;

d) engedélyezik a tagállamoknak, hogy ne alkalmazzák a sertések hasított testére vonatkozó osztályozási és engedélyezési rendszert, valamint hogy a súlyon és a becsült színhústartalmon kívül egyéb értékelési kritériumokat is használjanak, vagy amelyek eltéréseket állapítanak meg az említett rendszer alkalmazása alól.

20. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadhat el az e fejezet egységes alkalmazásához szükséges intézkedések vonatkozásában. Az említett intézkedések különösen a következőkre vonatkozhatnak:

a) a gazdasági szereplő által fizetendő költségek, amennyiben az állami intervenció keretében beszállított termékek nem felelnek meg a minőségi minimumkövetelményeknek;

b) az intervenciós tárolásra szolgáló létesítmények minimális tárolókapacitásának meghatározása;

c) az e fejezet alkalmazásához szükséges reprezentatív időszakok, piacok és piaci árak;

d) az állami intervenció keretében felvásárolandó termékek beszállítása, az ajánlattevő által viselt szállítási költségek, a termékeknek a kifizető ügynökségek általi átvétele és a kifizetés;

e) a marha- és borjúhúságazat tekintetében a kicsontozással kapcsolatos műveletek;

f) a termékek csomagolásával, forgalmazásával és címkézésével kapcsolatos gyakorlati szabályok;

g) e fejezet alkalmazásában a vajat és sovány tejport előállító vállalkozások jóváhagyásának eljárása;

h) az egyik tagállamban intervenció keretében felvásárolt és betárolt termékeknek egy másik országban való tárolására szóló engedélyek kiadása;

i) az állami intervenció keretében felvásárolt termékek értékesítése vagy elhelyezése, különös tekintettel az értékesítési árakra, a kitárolás feltételeire, a kitárolt termékek további felhasználására vagy rendeltetésére, beleértve a 16. cikk (2) bekezdésében említett program céljából rendelkezésre bocsátott termékekkel kapcsolatos eljárásokat, és ezen belül a tagállamok közötti átadásokat;

j) az állami intervenció keretében felvásárolt termékek vonatkozásában rendelkezések a tagállamok azon lehetőségéről, hogy saját felelősségükre értékesítsék a tárolólétesítményekben maradt kis mennyiségeket, valamint az újra nem csomagolható vagy csökkent minőségű mennyiségeket;

k) a magántárolás vonatkozásában a tagállami illetékes hatóságok és a kérelmezők közötti szerződés megkötése és annak tartalma;

l) a termékek magántárolásba helyezése, magántárolása és kitárolása;

m) a magántárolás időtartama és a szerződésben meghatározott időtartamok lerövidítésére vagy meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések;

n) a rögzített áron való felvásárlás esetén alkalmazandó eljárások, ideértve a biztosítékok letétbe helyezésére vonatkozó eljárásokat, illetve a biztosítékok összegét, valamint a magántároláshoz nyújtott, előre rögzített támogatás odaítélésére vonatkozó eljárásokat;

o) pályázati eljárások alkalmazása az állami intervenció és a magántárolás kapcsán, különösen a következők tekintetében: i. az ajánlatok vagy pályázatok benyújtása, és az a minimális mennyiség, amelyre kérelmet vagy ajánlatot lehet benyújtani; ii. a biztosítékok letétbe helyezésére vonatkozó eljárások, illetve a biztosítékok összege; valamint iii. az ajánlatok kiválasztása annak biztosításával, hogy azok részesülnek előnyben, amelyek az Unió számára a legelőnyösebbek, valamint fenntartva annak lehetőségét, hogy szerződés odaítélésére nem feltétlenül kerül sor;

p) a marhák, sertések és juhok hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer alkalmazása;

q) a piaci árak megállapítása céljából a hasított testeknek és féltesteknek a IV. melléklet A IV. pontjában szereplőtől eltérő kiszerelése;

r) a tagállamok által a marhák és juhok hasított testének eltérő kiszerelésére alkalmazandó korrekciós tényezők, amennyiben a referencia-kiszerelés nem használatos;

s) az osztályozott hasított testek jelölésére vonatkozó gyakorlati szabályok, valamint a marhák, sertések és juhok hasított testére vonatkozó súlyozott uniós átlagárnak a Bizottság általi kiszámítására vonatkozó gyakorlati szabályok;

t) annak engedélyezése a tagállamok számára, hogy a területükön levágott sertések tekintetében a sertések hasított testének kiszerelését a IV. melléklet B.III. pontjában szereplőtől eltérő módon végezzék el, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: i. területükön a szokványos kereskedelmi gyakorlat eltér a IV. melléklet B.III. pontjában meghatározott kiszerelési módoktól; ii. műszaki követelmények indokolják azt; iii. a hasított testek bőrét egységes módon fejtik le;

u) a Bizottság szakértőiből és a tagállamok által kinevezett szakértőkből álló uniós bizottság által végzett, a hasított testek osztályozásának tagállamok általi alkalmazását ellenőrző helyszíni felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések a hasított testek pontos és megbízható osztályozásának biztosítása érdekében. E rendelkezéseknek elő kell írniuk, hogy a felülvizsgálattal járó költségeket az Unió viseli.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

21. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy a IV. melléklet C.III. pontjától eltérve a következő osztályozási kritériumokat alkalmazzák azon bárányok esetében, amelyek hasított testének súlya 13 kg-nál kisebb:

a) a hasított test súlya;

b) a hús színe;

c) faggyússág.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

II. FEJEZET

A gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a tej- és tejtermékek oktatási intézményekben történő kiosztásának támogatása

22. cikk

Célcsoport

A mezőgazdasági termékek elosztásának és a gyermekek táplálkozási szokásainak javítását célzó támogatási programok azokra a gyermekekre irányulnak, akik rendszeresen járnak a tagállamok illetékes hatóságai által fenntartott vagy elismert valamely bölcsődébe, óvodába, vagy általános vagy középiskolai oktatási intézménybe.

23. cikk

Az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej kiosztásához, a kísérő oktatási intézkedésekhez és a kapcsolódó költségekhez nyújtott támogatás

Az uniós támogatás a 22. cikkben említett oktatási intézményekben tanuló gyermekek tekintetében nyújtható:

a) az e cikk (3), (4) és (5) bekezdésében említett, támogatható termékek kiosztására és elosztására;

b) a kísérő oktatási intézkedésekre; és

c) az eszközökhöz, a népszerűsítéshez, a nyomon követéséhez és az értékeléshez, valamint - amennyiben ezeket a költségeket az ezen albekezdés a) pontja nem fedezi - a logisztikához és az elosztáshoz kapcsolódó egyes költségekhez.

A Tanács az EUMSZ 43. cikke (3) bekezdésének megfelelően megállapítja az e bekezdés első albekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedések és költségek fedezéséhez szükséges uniós támogatás arányának határértékeit.

E szakasz alkalmazásában:

a)

"iskolagyümölcs- és zöldség" : a (3) bekezdés a) pontjában, valamint a (4) bekezdés a) pontjában említett termékek;

b)

"iskolatej" : a (3) bekezdés b) pontjában említett termékek, a (4) bekezdés b) pontjában említett termékek, valamint az V. mellékletben említett termékek.

Az (1) bekezdés szerint létrehozott támogatási rendszerben (a továbbiakban: iskolaprogram) részt venni kívánó, és a kapcsolódó uniós támogatást kérelmező tagállamok - a nemzeti körülmények figyelembevételével - kiemelt feladatként kezelik az alábbi két csoportba vagy közülük az egyikbe sorolt termékek elosztását:

a) gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a banánágazat friss termékei;

b) emberi fogyasztásra szánt tej, valamint annak laktózmentes változatai.

A (3) bekezdéstől eltérően, egyes termékek fogyasztásának előmozdítása, és/vagy a területükön élő gyermekek sajátos táplálkozási szükségleteinek figyelembevétele érdekében azonban a tagállamok rendelkezhetnek a termékek egyik vagy mindkét alábbi csoportjának elosztásáról is:

a) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, a (3) bekezdés a) pontjában említett termékeken túlmenően;

b) sajt, túró, joghurt és más erjesztett vagy savanyított tejtermékek, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott ízesítőszereket, gyümölcsöt, dióféléket vagy kakaót, a (3) bekezdés b) pontjában említett termékeken túlmenően.

Ezekben az esetekben az uniós támogatást kizárólag az elosztott termékek tejösszetevője után lehet kifizetni. Ez a tejösszetevő nem lehet kevesebb 90 tömegszázaléknál az V. melléklet I. kategóriájának termékei, és 75 tömegszázaléknál az V. melléklet II. kategóriájának termékei tekintetében.

A tejösszetevőre vonatkozó uniós támogatás mértékét a Tanács az EUMSZ 43. cikke (3) bekezdésének megfelelően határozza meg.

Az iskolaprogram keretében kiosztott termékek nem tartalmazhatják az alábbiak bármelyikét:

a) hozzáadott cukrot;

b) hozzáadott sót;

c) hozzáadott zsírt;

d) hozzáadott édesítőt;

e) az E 620-E 650 jelzésű, az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ) felsorolt hozzáadott mesterséges ízfokozókat.

E bekezdés első bekezdésétől eltérően bármely tagállam - a megfelelő engedélynek az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyért felelős tagállami hatóságaitól a nemzeti eljárásokkal összhangban történő beszerzését követően - határozhat úgy, hogy a (4) és (5) bekezdésben említett támogatható termékek tartalmazhatnak korlátozott mennyiségű hozzáadott cukrot, hozzáadott sót és/vagy hozzáadott zsírt.

A stratégia tartalmazhat az iskolaprogram végrehajtásához kapcsolódó sajátos elemeket is, különösen olyanokat, amelyek a program irányításának egyszerűsítését célozzák.

A tagállamok mérlegelhetik, hogy stratégiáikban előnyben részesítik a fenntarthatósággal és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos szempontokat.

23a. cikk

Finanszírozási rendelkezések

E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az iskolaprogram keretében a termékek elosztásához, a kísérő oktatási intézkedésekhez és a 23. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolódó költségekhez nyújtott támogatás tanévenként nem haladhatja meg a 220 804 135 EUR összeget. Az említett általános értékhatáron belül, a támogatás nem haladhatja meg a következő összegeket:

a) az iskolagyümölcs és -zöldség esetében: 130 608 466 EUR tanévenként;

b) az iskolatej esetében: 90 195 669 EUR tanévenként.

Az (1) bekezdésben említett támogatást az alábbiak figyelembevételével kell az egyes tagállamok között szétosztani:

a) a 6-10 éves korú gyermekek száma az érintett tagállamban;

b) az érintett tagállam régióinak fejlettségi szintje, annak érdekében, hogy magasabb támogatásban részesüljenek a kevésbé fejlett régiók, valamint a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kisebb égei-tengeri szigetek; és

c) az iskolatej tekintetében az a) és b) pontban említett kritériumokon túl a tej és tejtermékek gyermekek részére történő kiosztására biztosított uniós támogatás történelmi felhasználása.

Az érintett tagállamok részére nyújtott támogatásoknak biztosítaniuk kell, hogy az EUMSZ 349. cikkében felsorolt legkülső régiók nagyobb mértékű támogatásban részesüljenek, figyelemmel e régiók sajátosságaira a termékek beszerzését illetően, valamint az egymáshoz földrajzilag közel eső legkülső régiók közötti termékbeszerzés előmozdítása érdekében.

Az iskolatej tekintetében az e bekezdésben megállapított kritériumok alkalmazása alapján nyújtott támogatásoknak biztosítaniuk kell, hogy minden tagállam jogosult legyen az első albekezdés a) pontjában említett életkorú gyermekenként legalább egy minimális összegű uniós támogatásra. Ez az összeg nem lehet alacsonyabb annál az uniós támogatásnál, amelyet a előtt alkalmazott iskolatej-program keretében az összes tagállam átlagában gyermekenként igénybe vettek.

Az iskolagyümölcsre és iskolazöldségre, valamint az iskolatejre nyújtott uniós támogatás indikatív és végleges elosztására, valamint az újraelosztásra vonatkozó intézkedéseket a Tanács fogadja el az EUMSZ 43. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

Ez a százalékos arány 25 %-ra növelhető az EUMSZ 349. cikkében felsorolt legkülső régiókkal rendelkező tagállamok esetében és egyéb, kellően indokolt esetekben, például amikor valamely tagállamnak különleges piaci helyzetet kell megoldania az iskolaprogram hatálya alá tartozó ágazatban, ha a termékek valamely egy vagy több csoportja tekintetében aggasztóan alacsony a fogyasztás mértéke, vagy egyéb társadalmi változások okán.

Az átcsoportosításokra az alábbiak szerint kerülhet sor:

a) a következő tanévre vonatkozó végleges támogatás meghatározását megelőzően, a tagállam indikatív előirányzatai között; vagy

b) a tanév kezdetét követően a tagállam végleges előirányzatai között, amennyiben a szóban forgó tagállam esetében sor került ilyen előirányzatok meghatározására.

A harmadik albekezdés a) pontjában említett átcsoportosítás nem történhet az azon termékcsoportra vonatkozó indikatív előirányzatból, amelynek tekintetében az érintett tagállam az indikatív előirányzatot meghaladó összeg iránti kérelmet nyújt be. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az indikatív előirányzatok közötti minden átcsoportosítás összegéről.

A tagállamok ezt a támogatást finanszírozhatják az érintett ágazatban kivetett illetékekből vagy a magánszektorból származó egyéb hozzájárulásokból.

A Bizottság e rendelet 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően az iskolaprogram láthatóságának növelése érdekében egységes azonosító jelölést vagy grafikai elemeket dolgozhat ki.

24. cikk

Felhatalmazás

A gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az iskolaprogramhoz kapcsolódó támogatásban a 22. cikkben említett célcsoportba tartozó gyermekek részesüljenek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályokra vonatkozóan:

a) a 22. cikkben említett célcsoport támogathatóságával kapcsolatos további kritériumok;

b) a támogatást kérelmezők tagállamok általi kiválasztása és jóváhagyása;

c) nemzeti vagy regionális stratégiák kidolgozása, valamint a kísérő oktatási intézkedések.

Az uniós pénzeszközök hatékony és célzott felhasználásának biztosítása, valamint az iskolaprogram végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) az uniós támogatásra jogosult költségek és intézkedések meghatározása;

b) az iskolaprogramjuk eredményességének nyomon követésére és értékelésére vonatkozó tagállami kötelezettség.

Annak biztosítása érdekében, hogy az iskolaprogram célkitűzései a 23. cikk (3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően kiosztott termékek tekintetében teljesüljenek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy meghatározza a hozzáadott cukor, a hozzáadott só, a hozzáadott zsír legmagasabb mértékét, amelyeket a tagállamok a 23. cikk (6) bekezdésének második albekezdése alapján engedélyezhetnek, és amelyek a feldolgozott termékek elkészítéséhez vagy előállításához technológiailag szükségesek.

Az iskolaprogram ismertségének javítása, valamint az uniós támogatás láthatóságának fokozása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben előírja az iskolaprogramban részt vevő tagállamok számára, hogy egyértelmű nyilvánosságot biztosítsanak annak a ténynek, hogy a program végrehajtásához uniós támogatásban részesülnek, beleértve az alábbiakat is:

a) adott esetben egységes azonosító jelölés vagy grafikai elemek megjelenítésére, összetételére, méretére és kialakítására vonatkozó konkrét kritériumok megállapítása;

b) a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló eszközök felhasználásával kapcsolatos konkrét kritériumok.

25. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén az e szakasz alkalmazásához szükséges intézkedéseket fogadhat el, többek között az alábbiakra vonatkozóan:

a) a tagállami stratégiákban feltüntetendő információk;

b) a támogatás iránti kérelmek és a kifizetések, beleértve az eljárásoknak az iskolaprogramra vonatkozó közös keretből eredő egyszerűsödését;

c) az iskolaprogram népszerűsítésének módszerei, valamint a programmal kapcsolatos hálózatépítési intézkedések;

d) az iskolaprogramban részt vevő tagállamok nyomonkövetési és értékelési jelentéseinek, valamint éves támogatási kérelmeinek benyújtása, formátuma és tartalma;

e) a 23a. cikk (4) bekezdésének alkalmazása, többek között az átcsoportosítások határideje, valamint az átcsoportosításokról szóló értesítések benyújtása, formátuma és tartalma.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. FEJEZET

A szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer

61. cikk

Időtartam

Az e fejezetben létrehozott, szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer 2016. január 1-jétől 2045. december 31-ig alkalmazandó; a Bizottságnak két félidős felülvizsgálatot kell lefolytatnia 2028-ban és 2040-ben, hogy értékelje a rendszer működését, és adott esetben javaslatokat tegyen.

1. Szakasz

A szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer működése

62. cikk

Engedélyek

Az első albekezdéstől eltérve, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy amennyiben az újratelepítésre ugyanazon a parcellán vagy parcellákon kerül sor, ahol a kivágást végrehajtották, a 66. cikk (1) bekezdésében említett engedélyek a megadásuk időpontjától számított hat évig érvényesek. Az ilyen engedélyeknek egyértelműen azonosítaniuk kell azon parcellát vagy parcellákat, ahol a kivágásra és az újratelepítésre sor fog kerülni.

Az első albekezdéstől eltérve, a 64. cikkel és a 66. cikk (1) bekezdésével összhangban megadott, 2020-ban és 2021-ben lejáró engedélyek érvényessége 2022. december 31-ig meghosszabbodik.

Azon termelőkkel szemben, akik e rendelet 64. cikkének és 66. cikke (1) bekezdésének megfelelő olyan engedélyekkel rendelkeznek, amelyek 2020-ban és 2021-ben lejárnak, az e bekezdés első albekezdésétől eltérve, nem alkalmazható az 1306/2013/EU rendelet 89. cikkének (4) bekezdésében említett igazgatási szankció, feltéve, hogy 2022. február 28-ig tájékoztatják az illetékes hatóságokat arról, hogy az engedélyüket nem szándékozzák felhasználni, és nem kívánnak élni azzal a lehetősséggel, hogy azok érvényessége az e bekezdés harmadik albekezdésében említettek szerint meghosszabbodjon. Amennyiben azon termelők, akik olyan engedélyekkel rendelkeznek, amelyek érvényességét 2021. december 31-ig meghosszabbították, 2021. február 28-ig úgy nyilatkoztak az illetékes hatóságnak, hogy nem szándékozzák felhasználni az említett engedélyeket, lehetővé kell tenni a számukra, hogy az illetékes hatósághoz intézett írásbeli közlés útján 2022. február 28-ig visszavonják a nyilatkozatukat, és a harmadik albekezdésben előírt meghosszabbított érvényességi időszakon belül használják fel engedélyeiket.

63. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó védelmi mechanizmus

A tagállamok minden évben rendelkezésre bocsátanak olyan új telepítésekre vonatkozó engedélyeket, amelyek megfelelnek:

a) a területükön szőlővel ténylegesen betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző év július 31-én mért adatok szerint; vagy

b) a területükön szőlővel ténylegesen betelepített terület 1 %-ának, a 2015. július 31-én mért adatok szerint, valamint a területükön a termelők részére az 1234/2007/EK rendelet 85h. cikkének, 85i. cikkének vagy 85k. cikkének megfelelően megadott, az e rendelet 68. cikkében említettek szerint engedélyekre történő átváltás céljából 2016. január 1-jén rendelkezésre állt telepítési jogok hatálya alá tartozó területnek.

A tagállamok:

a) nemzeti szinten az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb százalékos értéket is alkalmazhatnak;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel bíró borok termelésére jogosult területek, vagy földrajzi jelzést nem viselő területek esetében regionális szinten korlátozhatják az engedélyek kibocsátását.

Azon tagállamok, amelyek - az első albekezdés b) pontjával összhangban - az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok termelésére jogosult konkrét területek vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok termelésére jogosult területek esetében regionális szinten korlátozzák az engedélyek kibocsátását, megkövetelhetik, hogy az ilyen engedélyeket az említett régiókban kelljen felhasználni.

A (2) bekezdésben említett korlátozásoknak hozzá kell járulniuk a szőlőtelepítések rendes növekedéséhez, meg kell haladniuk a 0 %-ot, és az alábbi konkrét indokok legalább egyikén kell alapulniuk:

a) annak szükségessége, hogy elkerüljék a bortermékek piaci kilátásokhoz viszonyított túlkínálatának kellően bizonyított kockázatát, az intézkedések ugyanakkor nem haladhatják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket;

b) annak szükségessége, hogy elkerüljék valamely konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy valamely oltalom alatt álló földrajzi jelzés elértéktelenedésének kellően bizonyított kockázatát;

c) a szóban forgó termékek fejlődéséhez való hozzájárulás szándéka, az említett termékek minőségének megőrzése mellett.

64. cikk

Az új szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyek megadása

A tagállamok e cikk alkalmazásában a következő objektív és megkülönböztetésmentes jogosultsági kritériumok közül alkalmazhatnak egyet vagy többet nemzeti vagy regionális szinten:

a) a kérelmezőnek az engedélykérelem tárgyát képező területtel legalább megegyező méretű mezőgazdasági területtel kell rendelkeznie;

b) a kérelmezőnek megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell rendelkeznie;

c) a kérelem nem hordozhatja magában konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölések jó hírnevével való visszaélés jelentős kockázatát, ami vélelmezhető, hacsak az állami hatóságok be nem bizonyítják ilyen kockázat fennállását;

ca) a kérelmező nem rendelkezhet az e rendelet 71. cikke szerinti engedély vagy az 1234/2007/EK rendelet 85a. és 85b. cikke szerinti telepítési jog nélkül telepített szőlővel;

d) kellően indokolt esetben a (2) bekezdésben szereplő kritériumok közül egy vagy több, feltéve, hogy objektív és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák őket.

Ha az (1) bekezdésben említett jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében meghaladja a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, az engedélyeket az engedélykérelmek tárgyát képező területek mérete alapján, a hektárok minden kérelmező közötti arányos elosztásának megfelelően kell odaítélni. Az ilyen engedély-odaítélés során kérelmezőnként minimális és/vagy maximális területet lehet meghatározni, továbbá arra sor kerülhet részben vagy egészben a következő, nemzeti vagy regionális szinten alkalmazható objektív és megkülönböztetésmentes elsőbbségi kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelően is:

a) olyan termelők, akik első alkalommal telepítenek szőlőt, és hivatalosan a mezőgazdasági üzem vezetői (a piacra újonnan belépők);

b) olyan területek, ahol a szőlőültetvények hozzájárulnak a környezet megőrzéséhez vagy a szőlőfajták genetikai erőforrásainak a védelméhez;

c) területrendezési projektek keretében újonnan telepítendő területek;

d) hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek;

e) a fejlesztési vagy újratelepítési projektek gazdasági értékelés alapján megállapított fenntarthatósága;

f) újonnan telepítendő területek, amelyek a bortermelő ágazat olyan üzemei termelékenységének a növekedéséhez járulnak hozzá, amelyek fokozott költséghatékonyságot vagy versenyképességet vagy piaci jelenlétet mutatnak;

g) a földrajzi jelzéssel ellátott termékek minőségének javítására potenciállal rendelkező projektek;

h) a kis és közepes méretű szőlőtermesztő üzemek méretének növelése keretében újonnan telepítendő területek;

65. cikk

A szakmai szervezetek szerepe

A 63. cikk (2) bekezdésének alkalmazásakor a tagállamok figyelembe veszik azon ajánlásokat, amelyeket a borágazatban működő, a 152., 156. és 157. cikkben említett elismert szakmai szervezetek, a 95. cikkben említett termelői érdekcsoportok vagy az említett tagállam jogszabályai alapján elismert, egyéb típusú szakmai szervezetek terjesztenek elő, feltéve, hogy az említett ajánlásokat megelőzően a referencia földrajzi területen a releváns reprezentatív érdekelt felek megállapodásra jutottak.

Az ajánlások legfeljebb három évre szólhatnak.

66. cikk

Újratelepítés

67. cikk

De minimis

68. cikk

Átmeneti rendelkezések

Erre az átváltásra a termelők által 2015. december 31-ét megelőzően benyújtott kérelem alapján kerül sor. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a telepítési jogok engedélyekre történő átváltásának kérelmezését 2022. december 31-ig lehetővé teszik a termelők számára.

69. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

a) az 62. cikk (4) bekezdésében említett mentesség alkalmazására vonatkozó feltételek;

b) az 64. cikk (1) és (2) bekezdésében említett kritériumokkal kapcsolatos szabályok;

c) az 64. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt kritériumok kiegészítése;

d) az 66. cikk (2) bekezdésének összefüggésében az újonnan telepített szőlőültetvények és az olyan szőlőültetvények egymás mellett létezése, amelyek kivágására a termelő kötelezettséget vállalt;

e) az 66. cikk (3) bekezdése értelmében hozott tagállami döntések indokai.

70. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a következőkre vonatkozóan:

a) az engedélyek megadására vonatkozó eljárások;

b) a tagállamok által vezetendő nyilvántartások és a Bizottság részére küldendő értesítések.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. Szakasz

Az új szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer ellenőrzése

71. cikk

Engedély nélküli telepítések

72. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a tagállamok által teljesítendő adatközlési kötelezettségekkel kapcsolatos részletek meghatározására, beleértve a VI. mellékletben említett költségvetési keretek esetleges csökkentését is e kötelezettségek be nem tartása esetén.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. CÍM

A FORGALMAZÁSRA ÉS A TERMELŐI SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

I. FEJEZET

A forgalmazásra vonatkozó szabályok

1. Szakasz

Forgalmazási előírások

1. Alszakasz

Bevezető rendelkezések

73. cikk

Hatály

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó egyéb rendelkezések, valamint az állat- és növény-egészségügyi és élelmiszer-ipari ágazat termékei esetében a higiéniai és az egészségügyi szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében, illetve az állatok, a növények és az emberek egészségének védelme céljából elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, e szakasz megállapítja a forgalmazási előírásokkal kapcsolatos szabályokat. Az említett szabályok kötelező szabályokra és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó fakultatív fenntartott jelölésekre vonatkoznak.

2. Alszakasz

Ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírások

74. cikk

Általános elv

Azok a termékek, amelyek tekintetében ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírások kerültek megállapításra ezen alszakasszal összhangban, kizárólag abban az esetben forgalmazhatók az Unióban, ha megfelelnek ezen előírásoknak.

75. cikk

Az előírások megállapítása és tartalma

A forgalmazási előírások az alábbi ágazatok és termékek közül egyre vagy többre alkalmazhatók:

a) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

b) gyümölcs- és zöldségfélék;

c) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek;

d) banán;

e) élő növény;

f) tojás;

g) baromfihús;

h) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok;

i) komló.

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 26. cikkének sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett forgalmazási előírások az egyes ágazatok jellemzői, a forgalomba hozatal szabályozásának szükségessége és az e cikk (5) bekezdésében foglalt feltételek alapján ágazatonként vagy termékenként meghatározandó alábbi kérdések közül egyre vagy többre vonatkozhatnak:

a) a 78. cikkben említettektől eltérő ágazatokra vonatkozó műszaki meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések;

b) osztályozási kritériumok, például osztályok, súly, méret, kor és kategória szerinti besorolás;

c) a fajok, a növényfajta vagy az állatfaj, illetve a kereskedelmi típus;

d) kiszerelés, a kötelező forgalmazási előírásokhoz kapcsolódó címkézés, csomagolás, a csomagolóközpontokra alkalmazandó szabályok, jelölés, a betakarítás éve és különleges kifejezések használata, a 92-123. cikk sérelme nélkül;

e) olyan kritériumok, mint a küllem, az állag, a húsosság, a termékjellemzők és a víztartalom százalékos aránya;

f) a termelés során használt különleges anyagok, illetve összetevők vagy alkotóelemek, ideértve ezek mennyiségét, tisztaságát és azonosítását;

g) a gazdálkodás típusa és a termelési módszer - ideértve a borászati eljárásokat is -, valamint a fenntartható termelés fejlett rendszerei;

h) must és bor házasítása - ideértve a vonatkozó fogalommeghatározásokat is -, keverés és az arra vonatkozó korlátozások;

i) a begyűjtés gyakorisága, szállítás, tartósítás és kezelés, tárolási módszer és hőmérséklet, tárolás és szállítás;

j) a termelés helye és a származási hely, a baromfihús és a kenhető zsírok kivételével;

k) egyes anyagok és eljárások alkalmazására vonatkozó korlátozások;

l) egyedi felhasználás;

m) az (1) bekezdéssel összhangban elfogadott forgalmazási előírásoknak vagy a 78. cikkben említett meghatározásoknak, jelöléseknek és kereskedelmi megnevezéseknek meg nem felelő termékek elhelyezésére, tartására, értékesítésére és felhasználására, valamint a melléktermékek elhelyezésére vonatkozó feltételek

Az e cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadott, ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírásokat a 84-88. cikk és IX. melléklet sérelme nélkül, a következők figyelembevételével kell megállapítani:

a) az érintett termék sajátosságai;

b) a termékek forgalomba hozatalát megkönnyítő feltételek biztosításának szükségessége;

c) a termelők azon érdeke, hogy közöljék a termék és a termelés jellemzőit, és különösen a gazdasági szereplőket terhelő költségekkel és adminisztratív terhekkel, valamint a termelők és a végfogyasztók számára kínált előnyökkel kapcsolatos értékelés elvégzését követően a termékekre vonatkozó megfelelő és átlátható tájékoztatás - többek között a termelés helyének eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten történő meghatározása - iránti fogyasztói igény;

d) a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározásához rendelkezésre álló módszerek;

e) az előírásokra vonatkozóan a megfelelő nemzetközi szervezetek által elfogadott ajánlások;

f) annak szükségessége, hogy a termékek természetes és alapvető jellemzői megmaradjanak az érintett termék összetételének lényegi megváltoztatása nélkül.

76. cikk

A gyümölcs- és zöldségágazati termékek forgalmazására vonatkozó további követelmények

77. cikk

A komlóra vonatkozó tanúsítványok

A tanúsítványban fel kell tüntetni legalább:

a) a komló termesztési helyét (helyeit);

b) a betakarítás évét (éveit); valamint

c) a fajtát vagy fajtákat.

A komlóágazat importált termékei esetében a 190. cikk (2)) bekezdésében előírt igazolás az e cikk szerinti tanúsítvánnyal egyenértékűnek tekintendő.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (4) bekezdésétől eltérő intézkedések elfogadására:

a) bizonyos harmadik országok kereskedelmi követelményeinek való megfelelés érdekében; vagy

b) különleges felhasználásra szánt termékek tekintetében.

Az első albekezdésben említett intézkedések:

i) nem sérthetik azon termékek rendes forgalmazását, amelyekre a tanúsítványt kiállították; valamint

ii) olyan biztosítékokat foglalnak magukban, amelyek célja az említett termékekkel való összetévesztés lehetőségének a kizárása.

78. cikk

Egyes ágazatokra és termékekre vonatkozó meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések

Az 59. cikkben említett, alkalmazandó forgalmazási előírások mellett - adott esetben - a VII. mellékletben szereplő meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések alkalmazandók a következő ágazatokra vagy termékekre:

a) marha- és borjúhús;

b) bor;

c) emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek;

d) baromfihús

e) tojás;

f) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó.

79. cikk

Tűréshatár

80. cikk

Borászati eljárások és vizsgálati módszerek

Az első albekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) szőlőlé és sűrített szőlőlé; valamint

b) szőlőlé készítésére szánt szőlőmust és sűrített szőlőmust.

Az engedélyezett borászati eljárások csak a termék megfelelő előállításának, tartósításának vagy érlelésének biztosítására alkalmazandók.

A VII. melléklet II. részében felsorolt termékeket az Unióban a VIII. mellékletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell előállítani.

A VII. melléklet II. részében felsorolt termékek nem forgalmazhatók az Unióban abban az esetben, ha:

a) az Unióban nem engedélyezett borászati eljárás alkalmazásával készültek;

b) valamely tagállamban nem engedélyezett borászati eljárás alkalmazásával készültek; vagy

c) nem felelnek meg a VIII. mellékletben meghatározott szabályoknak.

Az első albekezdés értelmében nem forgalmazható szőlőtermékeket meg kell semmisíteni. E szabálytól eltérve a tagállamok engedélyezhetik bizonyos - általuk meghatározandó jellemzőkkel rendelkező - efféle termékek lepárlók vagy ecetgyárak általi vagy ipari célokra történő felhasználását, feltéve, hogy ez az engedélyezés nem ösztönzi a szőlőtermékek nem engedélyezett borászati eljárások útján végzett termelését.

Az 75. cikk (3) bekezdésének g) pontjában említett borászati eljárások engedélyezésekor a Bizottság:

a) figyelembe veszi az OIV által ajánlott és közzétett borászati eljárásokat és vizsgálati módszereket, valamint a még nem engedélyezett borászati eljárások kísérleti célú alkalmazásának eredményeit;

b) figyelembe veszi az emberi egészség védelmét;

c) figyelembe veszi a fogyasztóknak egy adott termékről alkotott megalapozott benyomásuk és az abból eredő elvárásaik alapján történő esetleges megtévesztésével kapcsolatos kockázatokat, és felméri, hogy vannak-e, illetve alkalmazhatók-e az ilyen kockázatok kizárására alkalmas információs eszközök;

d) gondoskodik arról, hogy a bor természetes és alapvető jellemzői megmaradjanak és ne következzen be lényeges változás az érintett termék összetételében;

e) biztosítja a környezet megóvásának minimális elfogadható szintjét;

f) tiszteletben tartja a borászati eljárásokra vonatkozó általános szabályokat, valamint a VIII. mellékletben megállapított szabályokat.

Az említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásáig az érintett tagállam által engedélyezett módszereket és szabályokat kell alkalmazni.

81. cikk

Borszőlőfajták

A tagállamok kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják osztályba:

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera fajhoz tartozik, vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből jött létre;

b) az érintett fajta nem lehet az alábbiak valamelyike: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont.

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik az első albekezdésben említett osztályozásból, az adott fajta egyedeit a törléstől számított tizenöt éven belül ki kell vágni.

Mindazonáltal bortermelés céljából az említett tagállamokban is kizárólag a (2) bekezdés második albekezdésének megfelelő borszőlőfajták telepíthetők, telepíthetők újra és olthatók.

A (2) bekezdés első és harmadik albekezdésétől, valamint a (3) bekezdés második albekezdésétől eltérve a tagállamok tudományos kutatási és kísérleti célból engedélyezik az alábbi borszőlőfajták telepítését, újratelepítését és oltását:

a) a (3) bekezdésben nem említett tagállamok esetében az osztályozásban nem szereplő borszőlőfajták;

b) a (3) bekezdésben említett tagállamok esetében a (2) bekezdés második albekezdésének meg nem felelő borszőlőfajták.

Nem kötelező azonban az olyan ültetvények kivágása, amelyek esetében a termelés kizárólag a bortermelő és háztartása általi saját fogyasztásra szolgál.

Az első albekezdésben említett szőlőfajták bortermeléstől eltérő célra történő telepítésére és újratelepítésére nem alkalmazandó a szőlőtelepítésekre vonatkozó, a II. rész I. címének III. fejezetében megállapított engedélyezési rendszer.

82. cikk

A VII. melléklet II. részében felsorolt kategóriáknak nem megfelelő bor felhasználásának egyedi esetei

A 81. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban összeállított osztályozásban szereplő borszőlőfajtákból készült, de a VII. melléklet II. részében meghatározott kategóriák egyikének sem megfelelő bor - a bizonyíthatóan 1971. szeptember 1. előtt palackozott borok kivételével - kizárólag az egyéni bortermelő és háztartása általi saját fogyasztásra, borecetkészítésre vagy lepárlásra használható fel.

83. cikk

Egyes termékekre és ágazatokra vonatkozó nemzeti szabályok

Az első albekezdés szerinti lehetőséggel élő tagállamok gondoskodnak arról, hogy más tagállamok azon termékei esetében, amelyek megfelelnek az említett nemzeti szabályokban megállapított kritériumoknak, megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett használhatók legyenek azon kifejezések, amelyek utalnak a szóban forgó kritériumoknak való megfelelésre.

3. Alszakasz

Fakultatív fenntartott jelölések

84. cikk

Általános rendelkezés

Ágazatok vagy termékek szerinti rendszert kell létrehozni a fakultatív fenntartott jelölésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy az értéknövelő tulajdonságokkal vagy jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági termékek termelői a belső piacon könnyebben megismertethessék ezeket a tulajdonságokat vagy jellemzőket, továbbá különösen az egyedi forgalmazási előírások támogatása és kiegészítése céljából.

Ez az alszakasz nem alkalmazandó a 92. cikk (1) bekezdésében említett borászati termékekre.

85. cikk

A már létező fakultatív fenntartott jelölések

86. cikk

A fakultatív fenntartott jelölések fenntartása, módosítása és törlése

A fogyasztói elvárások - többek között a termelési módszerek és az ellátási lánc fenntarthatósága tekintetében -, a tudományos és technikai ismeretek terén bekövetkezett fejlemények, a piaci helyzet, valamint a forgalmazási előírások és a nemzetközi szabványok terén bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) egy további fakultatív fenntartott jelölés fenntartása, megállapítva annak használati feltételeit;

b) egy fakultatív fenntartott jelölés használati feltételeinek módosítása; vagy

c) egy fakultatív fenntartott jelölés törlése.

87. cikk

További fakultatív fenntartott jelölések

Egy jelölés kizárólag az alábbi követelmények mindegyikének teljesülése esetén lehet további fakultatív fenntartott jelölésként fenntartható:

a) a jelölés egy adott termék valamely tulajdonságára, illetve a termeléshez vagy a feldolgozáshoz kötődő jellemzőre utal, és egy adott ágazathoz vagy termékhez kapcsolódik;

b) a jelölés lehetővé teszi a termék különleges tulajdonságaiból, illetve termelési vagy feldolgozási jellemzőiből eredő hozzáadott értékének világosabb kommunikálását;

c) a termék forgalomba hozatalakor az a) pontban említett tulajdonság vagy jellemző több tagállam fogyasztói számára is azonosítható;

d) a jelölés használatára vonatkozó feltételek összhangban vannak a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 8 ), vagy az 1169/2011/EU rendelettel.

További fakultatív fenntartott jelölések bevezetése esetén a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi szabványokat és az érintett termékek vagy ágazatok vonatkozásában már létező fenntartott jelöléseket.

88. cikk

A fakultatív fenntartott jelölések használatára vonatkozó korlátozások

4. Alszakasz

A behozatalhoz és a kivitelhez kapcsolódó forgalmazási előírások

89 cikk

Általános rendelkezések

Az Unió és bizonyos harmadik országok közötti kereskedelem sajátosságainak, valamint egyes mezőgazdasági termékek sajátos jellegének figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:

a) azon feltételek, amelyek teljesülése esetén az importált termékek az uniós forgalmazási előírásoknak megfelelőnek minősülnek, és amelyek lehetővé teszik az 74. cikkben foglaltaktól való eltérést; valamint

b) a forgalmazási előírásoknak az Unióból exportált termékekre történő alkalmazására vonatkozó szabályok.

90. cikk

A bor behozatalára vonatkozó egyedi rendelkezések

Amennyiben az EUMSZ-szel összhangban kötött nemzetközi megállapodások másként nem rendelkeznek, az (1) bekezdésben említett termékek behozatala a következők bemutatásához van kötve:

a) az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezéseknek való megfelelést tanúsító igazolás, amelyet a Bizottság által közzéteendő jegyzékben szereplő illetékes szerv állított ki a termék származási országában;

b) a termék származási országa által kijelölt szerv vagy hivatal részéről kiállított analitikai bizonylat, amennyiben a terméket közvetlen emberi fogyasztásra szánják.

4a. alszakasz

Ellenőrzések és szankciók

90a. cikk

Forgalmazási szabályokhoz kapcsolódó ellenőrzések és szankciók

Az uniós pénzeszközök védelme, valamint az uniós borok identitásának, származásának és minőségének védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, a következőkkel kapcsolatban:

a) a csalások felderítése érdekében az izotóp adatok analitikai adatbankjának létrehozása vagy fenntartása, amelyet a tagállamok által gyűjtött minták alapján kell összeállítani;

b) az ellenőrző szervekre és a köztük megvalósuló kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályok;

c) a tagállamok megállapításainak közös felhasználására vonatkozó szabályok.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következőkhöz szükséges intézkedések megállapításáról:

a) a tagállamok saját adatbankjára és az (5) bekezdés a) pontjában említett izotóp adatok analitikai adatbankjára vonatkozó eljárások;

b) az ellenőrző hatóságok és szervek közötti együttműködésre és segítségnyújtásra vonatkozó eljárások;

c) a (3) bekezdésben említett kötelezettség tekintetében a forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok, az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságokra vonatkozó szabályok, valamint az ellenőrzések tartalmára és gyakoriságára és a forgalmazás azon szakaszára vonatkozó szabályok, amelyre az említett ellenőrzéseket alkalmazni kell.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

5. Alszakasz

Közös rendelkezések

91 cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján:

a) megállapíthatja a VII. melléklet III. része 5. pontjának második bekezdésében említett tej- és tejtermékeket, valamint a VII. melléklet VII. része I. pontja hatodik bekezdésének a) pontjában említett kenhető zsírokat felsoroló jegyzéket a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó azon indikatív jegyzékek alapján, amelyek a tagállamok területén az említett rendelkezéseknek megfelelőnek tekintett termékeket tartalmazzák;

b) szabályokat állapíthat meg az ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírások végrehajtására vonatkozóan;

c) szabályokat állapíthat meg annak meghatározására, hogy egy adott termék esetében alkalmaztak-e az engedélyezett borászati eljárásoknak meg nem felelő borászati kezeléseket;

d) szabályokat állapíthat meg a termékek jellemzőinek meghatározására szolgáló vizsgálati módszerekre vonatkozóan;

e) szabályokat állapíthat meg a tűréshatár meghatározására vonatkozóan;

f) szabályokat állapíthat meg a 89. cikkben említett intézkedések végrehajtására vonatkozóan;

g) szabályokat állapíthat meg a terméket előállító vagy feldolgozó termelő és/vagy ipari létesítmény azonosítására vagy nyilvántartására, a tanúsítási eljárásokra, továbbá a megőrizendő kereskedelmi dokumentumokra, kísérő dokumentumokra és nyilvántartásokra vonatkozóan.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. Szakasz

Eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések a borágazatban

1. Alszakasz

Bevezető rendelkezések

92. cikk

Hatály

Az e szakaszban megállapított szabályok azonban nem alkalmazandók a VII. melléklet II. részének 1., 4., 5., 6., 8. és 9. pontjában említett termékekre, amennyiben az ilyen termékek a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően teljes körű alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül.

Az (1) bekezdésben említett szabályok a következőkön alapulnak:

a) a fogyasztók és a termelők jogos érdekeinek védelme;

b) annak biztosítása, hogy az érintett termékek belső piaca zökkenőmentesen működjön; és

c) az e szakaszban említett minőségi termékek előállításának az előmozdítása, és ezzel egyidejűleg nemzeti minőségpolitikai intézkedések alkalmazásának a lehetővé tétele.

2. Alszakasz

Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések

93. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "eredetmegjelölés": olyan elnevezés - a hagyományosan használt elnevezést is beleértve -, amely egy, a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan terméket jelöl: i. amelynek minősége vagy jellemzői lényegében vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; ii. amely egy konkrét helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik; iii. amely kizárólag az említett földrajzi területről származó szőlőből készült; iv. amelynek előállítására az említett földrajzi területen kerül sor; és v. amelyet a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtákból vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött szőlőfajtákból állítanak elő.

b) "földrajzi jelzés": olyan elnevezés - a hagyományosan használt elnevezést is beleértve -, amely egy, a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan terméket jelöl: i. amelynek egyedi minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői a földrajzi eredetének tulajdoníthatók; ii. amely egy konkrét helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik; iii. amelynek az előállításához használt szőlő legalább 85 %-a kizárólag az említett földrajzi területről származik; iv. amelynek előállítására az említett földrajzi területen kerül sor; és v. amelyet a Vitis vinifera fajhoz tartozó szőlőfajtákból vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött szőlőfajtákból állítanak elő.

94. cikk

Oltalom iránti kérelem

Az elnevezések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé való minősítése iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a következőket:

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

b) a kérelmező neve és címe;

c) a (2) bekezdésben említett termékleírás; és

d) a (2) bekezdésben említett termékleírást összefoglaló egységes dokumentum.

A termékleírás legalább a következőket tartalmazza:

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

b) a bor vagy borok leírása: i. az eredetmegjelölé tekintetébena főbb analitikai és érzékszervi jellemzők; ii. a földrajzi jelzés tekintetében a főbb analitikai jellemzők, valamint az érzékszervi jellemzőik értékelése vagy feltüntetése;

c) adott esetben a bor vagy borok előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások;

d) az érintett földrajzi terület határainak meghatározása;

e) a hektáronkénti legnagyobb terméshozam;

f) a borszőlőfajta vagy -fajták, amely(ek)ből a bor vagy borok készülnek;

g) az esettől függően a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot igazoló adatok: i. az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően a termék minősége vagy jellemzői és a földrajzi környezet közötti, a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat; az említett földrajzi környezet emberi tényezőire vonatkozó adatok adott esetben a talaj-, a növényianyag- és a tájgazdálkodás, a termesztési gyakorlatok vagy az ugyanazon pontban említett földrajzi környezet természeti tényezőinek megőrzéséhez való bármely egyéb, releváns emberi hozzájárulás ismertetésére korlátozódhatnak; ii. az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illetően a termék egyedi minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője és a földrajzi eredet közötti, a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolat;

h) az uniós vagy nemzeti jogszabályokban, illetve - amennyiben ezt a tagállamok előírják - az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést kezelő szervezet által megállapított alkalmazandó követelmények, feltéve, hogy e követelmények objektívek, megkülönböztetéstől mentesek és összeegyeztethetők az uniós joggal;

i) a termékleírás tekintetében a rendelkezések betartását ellenőrző hatóságok vagy szervek neve, címe és konkrét feladatai.

A termékleírás tartalmazhatja az eredetmegjelölésnek vagy a földrajzi jelzésnek a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának ismertetését.

Amennyiben a bor vagy borok részlegesen alkoholmentesítettek lehetnek, a termékleírásnak a második albekezdés b) pontjával összhangban értelemszerűen a részlegesen alkoholmentesített bor vagy borok leírását, továbbá adott esetben a részlegesen alkoholmentesített bor vagy borok készítéséhez használt konkrét borászati eljárások, valamint a készítésükre vonatkozó releváns korlátozások leírását is tartalmaznia kell.

95. cikk

Kérelmezők

96 cikk

Előzetes nemzeti eljárás

A tagállam nemzeti eljárást folytat le, amelynek keretében gondoskodik a kérelem megfelelő közzétételéről, valamint a közzétételtől számított legalább két hónapos időszakról, amelynek során bármely, jogos érdekkel és az érintett tagállam területén állandó lakóhellyel, illetve telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy a tagállamhoz benyújtott megfelelően indokolt nyilatkozat útján kifogást emelhet a javasolt oltalom ellen.

Az oltalom iránti kérelemnek az e bekezdés első albekezdése alapján a Bizottság részére történő továbbításakor a tagállam nyilatkozatot mellékel a kérelemhez arról, hogy megítélése szerint a kérelmező által benyújtott kérelem megfelel e szakasz alapján az oltalomra vonatkozó feltételeknek és az annak értelmében elfogadott rendelkezéseknek, továbbá igazolja, hogy a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentum a termékleírás valósághű összefoglalóját képezi.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti eljárás keretében benyújtott minden elfogadható kifogásról.

97. cikk

A Bizottság által végzett vizsgálat

A Bizottság általi vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a kérelemnek a tagállamtól való beérkezése időpontjától számított hat hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőket a késedelem okairól.

A Bizottság mentesül a (2) bekezdés második albekezdésében említett vizsgálat elvégzésére megszabott határidő betartásának és annak kötelezettsége alól, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a késedelem okairól, amennyiben valamely tagállamtól a 96. cikk (5) bekezdésével összhangban a Bizottsághoz benyújtott bejegyzési kérelemre vonatkozó közlést kap, amely vagy:

a) tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették; vagy

b) a (2) bekezdésben említett vizsgálat felfüggesztésére kéri a Bizottságot, mivel nemzeti bírósági eljárást indítottak a kérelem érvényességének megtámadása céljából, és a tagállam megítélése szerint az említett eljárás megalapozott indokokon alapul.

A mentesség addig hatályos, amíg a tagállam arról nem tájékoztatja a Bizottságot, hogy visszaállításra került az eredeti kérelem, vagy arról, hogy a tagállam visszavonja a felfüggesztésre irányuló kérelmét.

Amennyiben az e cikk (2) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálat alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 93., 100. és 101. cikkben meghatározott feltételek nem teljesülnek, végrehajtási jogi aktusokat fogad el a kérelem elutasításáról.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

98. cikk

Kifogásolási eljárás

Bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy, az oltalom iránti kérelmet továbbító tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatóságain keresztül kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi a kifogásolási nyilatkozatnak az első albekezdés szerinti benyújtását.

99. cikk

Határozat az oltalomról

100. cikk

Homonimák

Az olyan azonos alakú elnevezés, amely a fogyasztókat megtévesztve azt a benyomást kelti, hogy az általa jelölt termékek egy másik területről származnak, még akkor sem jegyezhető be, ha az elnevezés az adott termékek származása szerinti terület, régió vagy hely vonatkozásában pontos.

A bejegyzett azonos alakú elnevezés használata kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a később bejegyzett azonos alakú elnevezés a gyakorlatban megfelelően elkülönül a már bejegyzettől, figyelembe véve, hogy az érintett termelők számára egyenlő bánásmódot kell biztosítani, valamint el kell kerülni a fogyasztók megtévesztését.

A meglévő címkézési gyakorlatok figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikkel összhangban olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben rendelkezik a fenti szabály alóli kivételekről.

101. cikk

Az oltalom elutasításának további indokai

E szakasz alkalmazásában a "köznevesült elnevezés" olyan bornév, amely - bár arra a helyre vagy régióra utal, ahol a terméket eredetileg előállították vagy forgalomba hozták - az Unióban egy borfajta általánosan elterjedt elnevezésévé vált.

Annak megállapítása érdekében, hogy egy elnevezés köznevesültnek minősül-e vagy sem, minden vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni, különösen:

a) az Unióban fennálló helyzetet, különös tekintettel a fogyasztási területekre;

b) a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogot.

102. cikk

Kapcsolat a védjegyekkel

Az első albekezdés megsértésével lajstromozott védjegyeket törölni kell.

Ilyen esetekben az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés használata, valamint a releváns védjegyek használata egyaránt megengedett.

103. cikk

Oltalom

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, valamint az ezek egyikével a vonatkozó termékleírásnak megfelelően ellátott borok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

a) az említett oltalom alatt álló elnevezés bármely közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú használata, beleértve az összetevőként használt termékek esetében történő használatot is: i. az oltalom alatt álló elnevezés termékleírásának nem megfelelő hasonló termékek által; vagy ii. amennyiben az ilyen használat kihasználja az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés hírnevét, illetve gyengíti vagy csorbítja azt;

b) az elnevezés bármely visszaélésszerű használata, utánzása vagy az elnevezésre való utalás, még akkor is, ha a termék vagy a szolgáltatás tényleges származása fel van tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezés fordítását, kiejtés szerinti átiratát vagy eltérő írásrendszert használó nyelvek közötti átiratát használják, vagy azt a "jellegű", "típusú", "módszerrel készített", "hasonlóan készített", "utánzat", "ízű", "-szerű" vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik, többek között, amikor az említett termékeket összetevőként használják;

c) a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a külső csomagoláson, az adott borászati termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumon elhelyezett hamis vagy félrevezető jelzés, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet.

A (2) bekezdésben említett oltalom a következők vonatkozásában is alkalmazandó:

a) az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk; és

b) távértékesítés - így például elektronikus kereskedelem - útján eladott áruk.

Az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult termelői csoport vagy bármely gazdasági szereplő jogosult megakadályozni azt, hogy harmadik felek kereskedelmi forgalom keretében anélkül hozzanak be árukat az Unióba, hogy ott szabad forgalmazásra bocsátanák azokat, amennyiben az ilyen áruk - a csomagolást is beleértve - harmadik országokból érkeznek, és engedély nélkül viselik az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést.

104. cikk

Nyilvántartás

A Bizottság létrehozza és naprakészen tartja a borokra vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvános hozzáférésű elektronikus nyilvántartását. A nyilvántartásba bejegyezhetők harmadik országokból származó termékeket jelölő olyan eredetmegjelölések és földrajzi jelzések is, amelyek az Uniót is részes feleik között tudó nemzetközi megállapodások alapján az Unióban oltalmat élveznek. Az ilyen elnevezéseket oltalom alatt álló földrajzi jelzésként kell nyilvántartásba venni, kivéve, ha az érintett megállapodás kifejezetten rögzíti, hogy az e rendelet szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelölésről van szó.

105. cikk

A termékleírások módosításai

E rendelet alkalmazásában az "uniós módosítás" a termékleírás olyan módosítása, amely:

a) magában foglalja az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezésének megváltozását;

b) a szőlőből készült termékek VII. melléklet II. részében említett valamely kategóriájának megváltoztatását, törlését vagy új kategória hozzáadását jelenti;

c) azzal a kockázattal jár, hogy érvényteleníti az oltalom alatt álló eredetmegjelölések esetében a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot; vagy

d) további korlátozásokat von magával a termék forgalmazása tekintetében. A "standard módosítás" a termékleírás bármely olyan módosítása, amely nem uniós módosítás. Az "átmeneti módosítás" a termékleírás átmeneti megváltoztatására vonatkozó standard módosítás, amely kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések közjogi hatóságok általi elrendeléséből fakad, vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákkal vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokkal kapcsolatos.

A harmadik országok vagy harmadik országbeli termelők által benyújtott uniós módosítások jóváhagyása iránti kérelmeknek bizonyítékot kell tartalmazniuk arról, hogy a kért módosítás megfelel az eredetmegjelölések vagy a földrajzi jelzések oltalmára vonatkozó, az említett harmadik országban hatályos jogszabályoknak.

Az uniós módosítások jóváhagyása iránti kérelmek kizárólag uniós módosításokhoz kapcsolódhatnak. Ha egy uniós módosítás iránti kérelem standard módosításokhoz is kapcsolódik, a standard módosításokhoz kapcsolódó részeket be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az uniós módosításokra vonatkozó eljárás csak az említett uniós módosításhoz kapcsolódó részekre alkalmazandó.

Az ilyen kérelmek vizsgálata során a javasolt uniós módosításokra kell összpontosítani.

Ami a harmadik országokat illeti, a módosításokat az érintett harmadik országban alkalmazandó joggal összhangban kell jóváhagyni.

106. cikk

Törlés

A Bizottság - a saját kezdeményezésére vagy egy tagállam, egy harmadik ország, vagy egy jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kellőképpen megindokolt kérelme alapján - végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmának törléséről a következő körülmények közül egy vagy több fennállása esetén:

a) a vonatkozó termékleírásnak való megfelelés többé nem biztosított;

b) legalább hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az eredetmegjelölést vagy a földrajzi jelzést viselő terméket;

c) a 95. cikkben megállapított feltételeket teljesítő kérelmező kijelenti, hogy többé nem kívánja fenntartani az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalmát.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

106a. cikk

Ideiglenes címkézés és kiszerelés

Az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemnek a Bizottsághoz történő továbbítását követően a termelők feltüntethetik a termék címkézésén és kiszerelésén, hogy a kérelem benyújtásra került, valamint az uniós joggal, különösen az 1169/2011/EU rendelettel összhangban nemzeti logókat és jelzéseket használhatnak.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést jelölő uniós szimbólumok, valamint az "oltalom alatt álló eredetmegjelölés" vagy az "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" uniós jelölés csak az említett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának megadásáról rendelkező határozat közzétételét követően szerepelhet a címkézésen.

A kérelem elutasítása esetén az első bekezdésnek megfelelően címkézett, szőlőből készült termékek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

107. cikk

Meglévő oltalom alatt álló bornevek

A Bizottság 2014. december 31-ig, saját kezdeményezésére, végrehajtási jogi aktusok útján dönthet az e cikk (1) bekezdésében említett, meglévő oltalom alatt álló bornevek oltalmának törléséről, amennyiben azok nem felelnek meg a 93. cikkben foglalt feltételeknek.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

108. cikk

Díjak

A tagállamok díjat számíthatnak fel költségeik, többek között az ezen alszakasz szerinti oltalom iránti kérelmek, kifogásolási nyilatkozatok, módosítási kérelmek és törlési kérelmek vizsgálata során felmerült kiadások fedezésére.

109. cikk

Felhatalmazás

A körülhatárolt földrajzi területen folyó termelés sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

a) a földrajzi terület határainak meghatározására vonatkozó további kritériumok; valamint

b) a körülhatárolt földrajzi területen folyó termeléssel összefüggő korlátozások és eltérések.

A termelők és a gazdasági szereplők jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) az eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmáért folyamodni jogosult kérelmezők köre;

b) az eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalma iránti kérelmekre vonatkozó feltételek, a Bizottság által végzett vizsgálat, a kifogásolási eljárás, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések módosítási, törlési és átminősítési eljárásai;

c) a több ország területét érintő kérelmekre vonatkozó feltételek;

d) a harmadik országbeli földrajzi területeket érintő kérelmekre vonatkozó feltételek;

e) az az időpont, amikor az oltalom vagy a módosítás hatályba lép;

f) a termékleírásokat érintő módosításokra vonatkozó feltételek.

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőket és az illetékes hatóságokat ne érintse hátrányosan ennek az alszakasznak azon bornevek tekintetében történő alkalmazása, amelyek 2009. augusztus 1. előtt már oltalomban részesültek vagy az oltalmuk iránti kérelem ezen időpont előtt került benyújtásra, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos átmeneti szabályok megállapítására:

a) a tagállamok által 2009. augusztus 1-jéig eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként elismert bornevek és azon bornevek, amelyek tekintetében az oltalom iránti kérelem ezen időpont előtt került benyújtásra;

b) azok a borok, amelyeket egy meghatározott időpontot megelőzően hoztak forgalomba vagy címkéztek; és

c) a termékleírás módosításai.

110. cikk

Végrehajtási hatáskörök a vizsgálóbizottsági eljárás keretében

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a következőkre vonatkozóan:

a) azon információk, amelyeknek a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében a termékleírásban szerepelniük kell;

b) az oltalom megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat közzététele;

c) a 104. cikkben említett nyilvántartás létrehozása és naprakészen tartása;

d) az oltalom alatt álló eredetmegjelölés oltalom alatt álló földrajzi jelzéssé történő átminősítése;

e) a több országot érintő területre vonatkozó kérelmek benyújtása.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja az eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések oltalma vagy módosításának jóváhagyása iránti kérelmek vizsgálatára irányuló eljárással, a kifogást tartalmazó, valamint a törlés és az átminősítés iránti kérelmekre vonatkozó eljárással, valamint a meglévő oltalom alatt álló bornevekkel kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatos szükséges intézkedéseket, különös tekintettel az alábbiakra:

a) dokumentumminták és a továbbítás formátuma;

b) határidők;

c) a kérelem, illetve az igénylés alátámasztására benyújtandó adatokkal, bizonyítékokkal és igazoló dokumentumokkal kapcsolatos részletek.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. Alszakasz

Hagyományos kifejezések

112. cikk

Fogalommeghatározás

A "hagyományos kifejezés" a tagállamokban a 92. cikk (1) bekezdésében említett termékek tekintetében hagyományosan használt olyan kifejezés, amely jelzi:

a) hogy egy adott termék uniós vagy nemzeti jogszabály alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel van ellátva; vagy

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék előállítási vagy érlelési eljárását, illetve minőségét, színét, származási helyének jellegét vagy valamely, a termék történetéhez kapcsolódó eseményt.

113. cikk

Oltalom

A hagyományos kifejezések oltalmat élveznek a jogellenes használattal szemben.

A hagyományos kifejezések kizárólag a kérelemben megjelölt nyelven és az ott feltüntetett szőlőtermék-kategóriákban élveznek oltalmat az alábbiakkal szemben:

a) az oltalom alatt álló kifejezés bármilyen visszaélésszerű használata, még abban az esetben is, ha azt a "jellegű", "típusú", "módszerrel készített", "hasonlóan készített", "utánzat", "ízű", "-szerű" vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik;

b) a termék jellegére, tulajdonságaira vagy lényeges minőségi jellemzőire vonatkozó, a kiszerelésen vagy a külső csomagoláson, reklámanyagokon vagy a termékekkel kapcsolatos más dokumentumokon található minden egyéb hamis vagy megtévesztő jelzés;

c) minden egyéb olyan gyakorlat, amely nagy valószínűséggel megtéveszti a fogyasztókat, különösen azáltal, hogy azt a benyomást kelti, hogy a kérdéses bor jogosult az oltalom alatt álló hagyományos kifejezésre.

114. cikk

Felhatalmazás

A termelők és a gazdasági szereplők jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) a hagyományos kifejezés oltalma iránt folyamodni jogosult kérelmezők köre;

b) a hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelem érvényességének feltételei;

c) azok az indokok, amelyek alapján kifogás emelhető valamely hagyományos kifejezés javasolt elismerésével szemben;

d) az oltalom hatálya, a védjegyekkel, az oltalom alatt álló hagyományos kifejezésekkel, az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel vagy földrajzi jelzésekkel, a homonimákkal, illetve bizonyos borszőlőfajta-nevekkel való kapcsolat;

e) a hagyományos kifejezések törlésének lehetséges indokai;

f) a hagyományos kifejezés oltalom alá helyezésére irányuló kérelmek vagy a kifogás, illetve törlés iránti kérelmek benyújtásának időpontja;

g) a hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek kapcsán követendő eljárások, ezen belül a Bizottság által végzett vizsgálat, a kifogásolási eljárás, valamint a törlési és módosítási eljárás.

115. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a hagyományos kifejezések oltalma vagy módosításának jóváhagyása iránti kérelmek vizsgálatára irányuló eljárás, valamint a kifogást tartalmazó, illetve a törlés iránti kérelmekre vonatkozó eljárás tekintetében, különös tekintettel az alábbiakra:

a) dokumentumminták és a továbbítás formátuma;

b) határidők;

c) a kérelem, illetve az igénylés alátámasztására benyújtandó adatokkal, bizonyítékokkal és igazoló dokumentumokkal kapcsolatos részletek;

d) az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések közzétételére vonatkozó részletes szabályok.

116. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök

Amennyiben egy kifogás elfogadhatatlannak minősül, a Bizottság azt végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatatlannak nyilvánítja és elutasítja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

4. alszakasz

Az eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos ellenőrzések

116a. cikk

Ellenőrzések

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a következőkre vonatkozóan:

a) a tagállamok által a Bizottságnak teendő közlés;

b) a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzéséért felelős hatóságra vonatkozó szabályok, beleértve azon esetet is, amikor a földrajzi terület harmadik országban van;

c) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és az oltalom alatt álló hagyományos kifejezések jogszerűtlen használatának megakadályozása érdekében a tagállamok által végrehajtandó intézkedések;

d) a tagállamok által elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

3. Szakasz

Címkézés és kiszerelés a borágazatban

117. cikk

Fogalommeghatározás

E szakasz alkalmazásában:

a)

"címkézés" : minden, egy adott terméket kísérő vagy arra vonatkozó csomagoláson, dokumentumon, feliraton, címkén, gyűrűn vagy galléron feltüntetett szó, adat, védjegy, márkanév, képi anyag vagy jelölés;

b)

"kiszerelés" : minden olyan információ, beleértve a palackok formáját és típusát is, amely az érintett termék csomagolása révén jut el a fogyasztókhoz.

118. cikk

A horizontális szabályok alkalmazhatósága

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a 89/396/EGK tanácsi irányelvet ( 16 ), a 2000/13/EK irányelvet, valamint a 2007/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ( 17 ), a 2008/95/EK irányelvet és az 1169/2011/EU rendeletet kell alkalmazni a termékek címkézésére és kiszerelésére.

A VII. melléklet II. részének 1-11., 13., 15. és 16. pontjában említett termékek címkéjén csak akkor szerepelhet az e rendeletben előírt adatokon kívül más adat is, ha az megfelel a 2000/13/EK irányelv vagy az 1169/2011/EU rendelet előírásainak.

119. cikk

Kötelező adatok

Az Unióban forgalmazott vagy kivitelre szánt, a VII. melléklet II. részének 1-11., 13., 15. és 16. pontjában említett termékek címkézésének és kiszerelésének a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia:

a) a szőlőből készült termék kategóriájának megnevezése a VII. melléklet II. részének megfelelően. A szőlőből készült termékeknek a VII. melléklet II. része 1. és 4-9. pontjában meghatározott kategóriái esetében - amennyiben az adott termékek a VIII. melléklet I. részének E. szakaszában leírt alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül - a kategória megnevezését ki kell egészíteni: i. az "alkoholmentesített" kifejezéssel, ha a termék tényleges alkoholtartalma legfeljebb 0,5 térfogatszázalék; vagy ii. a "részlegesen alkoholmentesített" kifejezéssel, ha a termék tényleges alkoholtartalma meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot, és alacsonyabb az alkoholmentesítés előtti kategóriára vonatkozó minimális tényleges alkoholtartalomnál;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében: i. az "oltalom alatt álló eredetmegjelölés" vagy az "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" kifejezés; és ii. az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés neve;

c) a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;

d) a származás feltüntetése;

e) a palackozó vagy - pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében - a termelő vagy az eladó nevének feltüntetése;

f) importbor esetében az importőr feltüntetése; és

g) pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében a cukortartalom feltüntetése;

h) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének l) pontja szerinti tápértékjelölés;

i) az összetevőknek az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti felsorolása; és

j) azon szőlőből készült termékek esetében, amelyek a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően alkoholmentesítési eljáráson mentek keresztül, és amelyek 10 térfogatszázaléknál alacsonyabb tényleges alkoholtartalommal rendelkeznek, az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti minőségmegőrzési idő.

Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve az "oltalom alatt álló eredetmegjelölés" vagy az "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" kifejezés elhagyható a következő esetekben:

a) amennyiben a címkén szerepel egy, a 112. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hagyományos kifejezés a 94. cikk (2) bekezdésében említett termékleírással összhangban;

b) a Bizottság által a 227. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározandó kivételes és kellően indokolt körülmények fennállása esetén, a meglévő címkézési gyakorlatoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

Az (1) bekezdés i) pontjától eltérve, az összetevők felsorolása a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén megadott elektronikus úton is biztosítható. Ilyen esetekben a következő követelmények alkalmazandók:

a) tilos a felhasználói adatok gyűjtése és nyomon követése;

b) az összetevők felsorolása nem tüntethető fel értékesítési vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt; és

c) az 1169/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett adatok feltüntetésének közvetlenül a csomagoláson vagy egy ahhoz rögzített címkén kell szerepelnie.

Az e bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett adatfeltüntetés magában kell, hogy foglalja a "tartalmaz" szót, amelyet az anyagnak vagy a terméknek az 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében felsoroltak szerinti elnevezése követ.

120. cikk

Választható adatok

A VII. melléklet II. részének 1-11., 13., 15. és 16. pontjában említett termékek címkéje és kiszerelése különösen a következő választható adatokat tartalmazhatja:

a) évjárat;

b) egy vagy több borszőlőfajta neve;

c) a 119. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említettektől eltérő borok esetében a cukortartalomra utaló kifejezések;

d) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében a 112. cikk b) pontja szerinti hagyományos kifejezések;

e) az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést megjelenítő uniós szimbólum;

f) bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezések;

g) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében egy másik, az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb vagy nagyobb földrajzi egység neve.

A 100. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett adatok használatát illetően az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező borok esetében:

a) a tagállamok a tanúsítási, jóváhagyási és ellenőrzési eljárások biztosítására irányuló törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket hoznak annak érdekében, hogy garantálják az érintett információk helytállóságát;

b) a tagállamok a területükön megtalálható borszőlőfajtákból készült borok tekintetében - megkülönböztetéstől mentes, objektív kritériumok alapján és kellő figyelemmel a tisztességes verseny biztosítására - listát készíthetnek a kizárt borszőlőfajtákról, különösen abban az esetben, ha: i. a bor tényleges eredetét illetően a fogyasztók szempontjából fennáll az összetéveszthetőség veszélye amiatt, hogy az adott borszőlőfajta egy meglévő oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerves részét képezi; ii. az ellenőrzések nem lennének költséghatékonyak amiatt, hogy az adott borszőlőfajta a tagállam szőlőültetvényeinek igen kis részét képviseli;

c) a különböző tagállamokból származó borok házasítása nem vonhatja maga után a borszőlőfajta címkén való feltüntetését, kivéve, ha az érintett tagállamok másként állapodnak meg, és gondoskodnak a vonatkozó tanúsítási, jóváhagyási és ellenőrzési eljárások kivitelezhetőségéről.

121. cikk

Nyelvek

122. cikk

Felhatalmazás

A borágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályokra és korlátozásokra vonatkozóan:

a) az e szakaszban előírtaktól eltérő címkézési adatok megjelenítése és használata;

b) a kötelező adatok, és ezen belül: i. a kötelező adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek; iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kötelező adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg; iv. olyan rendelkezések, amelyek a 119 cikk (2) bekezdésében említetteken túl további eltéréseket tesznek lehetővé a szőlőből készült termékek kategóriájára történő hivatkozás elhagyását illetően; és v. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések; vi. a 119. cikk (1) bekezdése i) pontjának alkalmazása céljából az összetevők feltüntetésére és megnevezésére vonatkozó szabályok;

c) választható adatok, és ezen belül: i. a választható adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek; ii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a választható adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg; iii. a mezőgazdasági üzemre utaló kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

d) a kiszerelés, és ezen belül: i. bizonyos palackformák és záróelemek használatára vonatkozó feltételek, valamint egyes egyedi palackformák jegyzéke; ii. a "pezsgős" típusú palackok és záróelemek használatára vonatkozó feltételek; iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kiszereléssel kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg; iv. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések.

123. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogadhat el az e szakaszra alkalmazandó eljárásokra és technikai kritériumokra vonatkozóan, ideértve az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező borokra alkalmazandó tanúsítási, jóváhagyási és ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket is. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II. FEJEZET

Egyes ágazatokra vonatkozó egyedi rendelkezések

1. Szakasz

Cukor

125. cikk

A cukorágazatban létrejött megállapodások

A cukorágazat sajátosságainak, valamint a termelési kvóták lejártát követő időszakban bekövetkező ágazati fejleményeknek a figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

a) a II. melléklet II. részének A. szakaszában szereplő feltételek naprakésszé tétele;

b) a X. melléklet szerinti, a cukorrépára vonatkozó felvásárlási feltételek naprakésszé tétele;

c) a vállalkozásoknak kiszállított cukorrépa bruttó tömegének, tárájának és cukortartalmának meghatározására, valamint a cukorrépapépre vonatkozó további szabályok lefektetése.

126. cikk

Árak bejelentése a cukorpiacon

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a cukorpiaci árak jelentésére szolgáló információs rendszert hozhat létre, amely a cukorpiaci árszintek közzétételére szolgáló intézkedéseket is magában foglal. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett rendszer alapját a fehércukrot gyártó vállalkozások vagy a cukorkereskedelemben érdekelt egyéb gazdasági szereplők által szolgáltatott információk képezik. Ezen információkat bizalmasan kell kezelni.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra konkrét árak, illetve gazdasági szereplők nevei.

2. Szakasz

Bor

145. cikk

Szőlőkataszter és a termelési potenciálra vonatkozó jegyzék

146. cikk

A borágazat vonatkozásában illetékes nemzeti hatóságok

147. cikk

Kísérőokmányok és nyilvántartás

A borászati termékek szállításának és a szállítás tagállamok általi ellenőrzésének egyszerűbbé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) a kísérőokmánnyal és annak használatával kapcsolatos szabályok;

b) azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén a kísérőokmány oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés tanúsítására szolgáló okmánynak minősül;

c) nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség és a nyilvántartás használata;

d) annak meghatározása, hogy ki köteles nyilvántartást vezetni, és az ilyen kötelezettség alóli mentességek;

e) a nyilvántartásban szerepeltetendő műveletek.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja a következőket:

a) a nyilvántartás felépítésére, a nyilvántartásban szerepeltetendő termékekre, a nyilvántartásba vétel határidejére és a nyilvántartás lezárására vonatkozó szabályok;

b) a tagállamokat a veszteségek maximálisan elfogadható százalékos értékének meghatározására kötelező intézkedések;

c) a nyilvántartások vezetésére vonatkozó általános és átmeneti rendelkezések;

d) a kísérőokmányok és a nyilvántartások megőrzési idejét meghatározó szabályok.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

147a. cikk

Fizetési késedelmek a hordós borok értékesítése terén

Az (EU) 2019/633 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok a borágazatban működő, az e rendelet 157. cikke alapján elismert szakmaközi szervezet kérésére rendelkezhetnek arról, hogy az (EU) 2019/633 irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett tilalom nem alkalmazandó a hordós borra vonatkozó értékesítési ügyletekre irányuló, a bortermelők és a viszonteladók, valamint a közvetlen vevőik közötti beszállítói megállapodások keretében végrehajtott kifizetésekre, feltéve, hogy:

a) a kifizetések 60 nap utáni teljesítését lehetővé tevő egyedi feltételek szerepelnek a hordós borra vonatkozó értékesítési ügyletekre irányuló szabványszerződésekben, amelyeket a tagállam e rendelet 164. cikke alapján 2021. október 30. előtt kötelező erejűvé tett, és a tagállam az említett időponttól megújítja a szabványszerződések ezen kiterjesztését a fizetési feltételek olyan jelentős megváltoztatása nélkül, ami hátrányos volna a hordós borok beszállítói számára; és

b) a hordós borok beszállítói és a közvetlen vevőik közötti beszállítói megállapodások több évre szólnak, vagy több évre szólóvá válnak.

3. Szakasz

Tej és tejtermékek

148. cikk

Szerződéses kapcsolatok a tej- és tejtermékágazatban

Ha a tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő egy nyerstej-feldolgozónak nyers tejet szállít, arról is döntenie kell, hogy a felek között kötött ilyen szerződés a szállítás mely szakaszára vagy szakaszaira vonatkozik, ha a nyers tej szállítását egy vagy több begyűjtő végzi.

E cikk alkalmazásában a "begyűjtő" olyan vállalkozás, amely egy mezőgazdasági termelőtől vagy egy másik begyűjtőtől elszállítja a nyers tejet egy nyerstej-feldolgozóhoz vagy egy másik begyűjtőhöz, és a nyers tej tulajdonjoga minden esetben átszáll.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

a) a szállítás megkezdése előtt kell elkészíteni;

b) írásban kell rögzíteni; és

c) annak tartalmaznia kell különösen az alábbi elemeket: i. a szállított nyers tejért fizetendő árat, amely: - állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy - kiszámítására a szerződésben meghatározott különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek magukban foglalhatnak olyan objektív mutatókat, indexeket és a végső ár kiszámítására vonatkozó módszereket, amelyek könnyen hozzáférhetők és megérthetők, és amelyek tükrözik a piaci feltételekben bekövetkező változásokat, a szállított mennyiséget és a szállított nyers tej minőségét vagy összetételét; az említett mutatók a releváns árakon, termelési és piaci költségeken alapulhatnak; ennek céljából a tagállamok a termelésről és az élelmiszer-ellátási láncról készített tanulmányokon alapuló, objektív kritériumokkal összhangban mutatókat határozhatnak meg; a szerződő felek szabadon hivatkozhatnak ezen mutatókra vagy bármely más, általuk relevánsnak ítélt mutatókra, ii. a szállítható és/vagy szállítandó nyers tej mennyiségét és e szállítások ütemezését, iii. a szerződés időtartamát, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradékot, iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részleteket, v. a nyers tej átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint vi. a vis maior esetén alkalmazandó szabályokat.

Az első albekezdés ellenére az alábbiak közül az egyik vagy mindkettő alkalmazandó:

a) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, akkor előírhatja: i. a feleknek arra vonatkozó kötelezettségét, hogy egy meghatározott szállítandó mennyiség és az e szállításért fizetendő ár közötti összefüggésről megállapodjanak; ii. azt a minimális időtartamot, amely csak a mezőgazdasági termelő és a nyers tej első felvásárlója közötti írásbeli szerződésekre alkalmazandó; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

b) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej első felvásárlója köteles az (1) bekezdés szerint írásbeli szerződésajánlatot tenni a mezőgazdasági termelőnek, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlatnak tartalmaznia kell a nemzeti jogszabályok szerint e célra meghatározott minimális időtartamot; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (2) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

149. cikk

Szerződésre irányuló tárgyalások a tej- és tejtermékágazatban

A termelői szervezet tárgyalásokat folytathat:

a) függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termelők átruházzák-e a nyers tej feletti tulajdonjogot a termelői szervezetre vagy sem;

b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár azonos-e a mezőgazdasági termelő tagok egy részének vagy összességének közös termelése tekintetében;

c) feltéve, hogy az adott termelői szervezet tekintetében valamennyi alábbi feltétel teljesül: i. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tej mennyisége nem haladja meg a teljes uniós termelés 4 %-át; ii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely adott tagállamban termelt mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át; és iii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely tagállamba szállított mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át;

d) feltéve, hogy az érintett mezőgazdasági termelők nem tagjai más termelői szervezetnek, amely szintén ilyen szerződésekre irányuló tárgyalásokat folytat a nevükben; a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek ettől a feltételtől, amennyiben a mezőgazdasági termelők két különálló termelői egységgel rendelkeznek különböző földrajzi területeken;

e) feltéve, hogy a nyers tejre nem vonatkozik egyéb, a mezőgazdasági termelő szövetkezeti tagságából származó olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet alapszabályában lefektetett feltételeknek, vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően a tejet le kell adni; és

f) feltéve, hogy a termelői szervezet értesíti a tárgyalások által érintett nyers tej mennyiségéről azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, amelyben vagy amelyekben tevékenységet folytat.

Egynél több tagállamot érintő tárgyalások esetén az első albekezdésben említett határozatot a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül hozza meg. Más esetekben e határozatot annak a tagállamnak a nemzeti versenyhatósága hozza meg, amelyre a tárgyalások vonatkoznak.

Az e bekezdésben említett határozatok az érintett vállalkozások értesítésének időpontját követően alkalmazandók.

E cikk alkalmazásában:

a)

"nemzeti versenyhatóság" : az 1/2003/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 5. cikkében említett hatóság;

b)

"kis- és középvállalkozás" : a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás.

151. cikk

Kötelező bejelentések a tej- és tejtermékágazatban

A nyers tej első felvásárlói bejelentik az illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk havonta szállított nyers tej mennyiségét és a fizetett átlagárat. Különbséget kell tenni a biotej és a nem biotej között.

E cikk és a 148. cikk alkalmazásában az "első felvásárló" olyan vállalkozás vagy csoport, amely a termelőktől az alábbi célokból tejet vásárol:

a) begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés vagy feldolgozás, többek között szerződés alapján;

b) egy vagy több, tej vagy egyéb tejtermékek kezelésével vagy feldolgozásával foglalkozó vállalkozás részére történő értékesítés.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nyers tej mennyiségeiről és az első bekezdésben említett átlagárakról.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az ilyen bejelentések tartalmára, formájára és időzítésére vonatkozó szabályokat, valamint a tagállamok által e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. FEJEZET

Termelői szervezetek és társulások, valamint szakmaközi szervezetek

1. Szakasz

Fogalommeghatározás és elismerés

152. cikk

Termelői szervezetek

A tagállamok - kérelem alapján - elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, amelyek:

a) az 1. cikk (2) bekezdésében szereplő valamely meghatározott ágazatban működő termelőkből állnak, és e termelőknek a 153. cikk (2) bekezdése c) pontjával összhangban lévő ellenőrzése alatt állnak;

b) a termelők kezdeményezésére jöttek létre és legalább a következő tevékenységek egyikét végzik: i. közös feldolgozás; ii. közös forgalmazás, ideértve a közös értékesítési platformokat vagy közös szállítást is; iii. közös csomagolás, címkézés vagy promóció; iv. a minőség-ellenőrzés közös szervezése; v. berendezések vagy raktárlétesítmények közös használata; vi. a termeléshez közvetlenül kapcsolódó hulladék közös kezelése; vii. az inputanyagok közös beszerzése; viii. az e bekezdés c) pontjában felsorolt célok elérését célzó bármilyen más közös szolgáltatási tevékenység;

c) meghatározott célokkal működnek, amelyek legalább egyike az alábbiakra vonatkozhat: i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében, ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés révén; iii. a termelési költségeknek és a környezetvédelmi és állatjóléti előírások teljesítése céljából végrehajtott beruházások megtérülésének optimalizálása és a termelői árak stabilizálása, iv. kutatások folytatása és kezdeményezések kidolgozása a fenntartható termelési módszerekkel, innovatív gyakorlatokkal, a gazdasági versenyképességgel és a piac alakulásával kapcsolatban; v. a környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák, illetve megfelelő állatjóléti gyakorlatok és technikák használatának előmozdítása, valamint technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához; vi. a termelési szabványok használatának előmozdítása és az ehhez biztosított technikai segítségnyújtás, a termékminőség javítása, valamint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti minőségigazoló címkével ellátott termékek fejlesztése; vii. a melléktermékek, maradványanyagok és hulladékok kezelése és hasznosítása, különösen a víz, a talaj és a táj minőségvédelme céljából, megőrizve és ösztönözve a biológiai sokféleséget, és előmozdítva a körforgásos jelleget; viii. hozzájárulás a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez; ix. kezdeményezések kidolgozása a promóció és a forgalmazás terén; x. kölcsönös kockázatkezelési alapok kezelése; xi. a szükséges technikai segítségnyújtás biztosítása a határidős piacok és a biztosítási rendszerek alkalmazásához;

Az első albekezdésben említett tevékenységekre a következő esetekben kerülhet sor:

a) ha az (1) bekezdés b) pontjának i-vii. alpontjában említett tevékenységek közül egyet vagy többet ténylegesen végeznek, hozzájárulva ezzel az EUMSZ 39. cikkében foglalt célkitűzések teljesítéséhez;

b) ha a termelői szervezet koncentrálja a kínálati oldalt és forgalomba hozza a tagjai által előállított termékeket, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termékek tulajdonjoga átszáll-e a termelőkről a termelői szervezetre;

c) függetlenül attól, hogy a kialkudott ár a tagok egy részének vagy mindegyikének összesített termelése tekintetében azonos-e;

d) ha az érintett mezőgazdasági termelők az első albekezdésben említett tevékenységek által érintett termékek vonatkozásában nem tagjai más termelői szervezetnek;

e) ha a mezőgazdasági termékre nem vonatkozik olyan szállítási kötelezettség, amely a mezőgazdasági termelőnek a nem az érintett termelői szervezethez tartozó szövetkezetben lévő tagságából ered, a szövetkezet alapszabályában meghatározott feltételeknek, vagy az alapszabályban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően.

A tagállamok azonban kellően indokolt esetekben eltérhetnek a második albekezdés d) pontjában említett feltételtől, amennyiben a termelői szervezet tagja két különálló, különböző földrajzi helyeken található termelési egységgel rendelkezik.

Több tagállamot érintő tárgyalások esetén az e cikk első albekezdésében említett határozatot a Bizottság hozza meg, a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül.

Amikor a tagállami versenyhatóság e cikk első albekezdése szerint jár el, az első hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését megelőzően vagy azt követően haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell a Bizottságot, a határozatokról pedig azok elfogadását követően haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot.

Az e bekezdésben említett határozatok legkorábban az érintett vállalkozások értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

153. cikk

A termelői szervezetek alapszabálya

A termelői szervezet alapszabálya megköveteli a termelő tagoktól különösen a következőket:

a) a termelői szervezet által a termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a forgalmazással és a környezetvédelemmel kapcsolatban elfogadott szabályok alkalmazása;

b) a mezőgazdasági üzem egy adott terméke tekintetében egyetlen termelői szervezethez való tartozás, a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek e feltételtől, amennyiben a társult mezőgazdasági termelők két különálló termelői egysége különböző földrajzi területen helyezkedik el;

c) a termelői szervezet által statisztikai célokra igényelt adatok biztosítása.

A termelői szervezet alapszabálya az alábbiakat is előírja:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett szabályok meghatározására, elfogadására és módosítására szolgáló eljárások;

b) a termelői szervezet finanszírozásához szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a tagokra történő kiszabása;

c) olyan szabályok, amelyek a termelő tagok számára lehetővé teszik a termelői szervezet tevékenységének és döntéseinek, valamint elszámolásainak és költségvetéseinek demokratikus módon történő, alapos vizsgálatát;

d) az alapszabályban meghatározott kötelezettségek megszegéséért - különösen a pénzügyi hozzájárulások be nem fizetéséért - vagy a termelői szervezet által megállapított szabályok megsértéséért kiróható szankciók;

e) az új tagok belépésére vonatkozó szabályok, különös tekintettel a minimális tagsági időtartamra, amely nem lehet kevesebb egy évnél;

f) a szervezet működéséhez szükséges könyvelési és költségvetési szabályok.

154. cikk

A termelői szervezetek elismerése

Ahhoz hogy valamely tagállam elismerjen egy termelői szervezetet, az ilyen elismerést kérelmező szervezetnek olyan jogi személynek, vagy egy olyan jogi személy egyértelműen meghatározott részének kell lennie, amely:

a) teljesíti a 152. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában foglalt követelményeket;

b) a működési területén rendelkezik egy, az érintett tagállam által megállapítandó minimális taglétszámmal és/vagy minimális forgalmazható termelési mennyiséggel vagy értékkel; az ilyen rendelkezések nem akadályozhatják meg azon termelői szervezetek elismerését, amelyek kisüzemi termeléssel foglalkoznak;

c) elegendő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzi tevékenységét, mind a ráfordított idő, mind a hatékonyság, mind pedig a ténylegesen a tagok rendelkezésére bocsátott emberi, anyagi és technikai segítségnyújtási eszközök és adott esetben a kínálati oldal összefogása tekintetében;

d) alapszabálya összhangban áll e bekezdés a), b) és c) pontjával.

A tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számított négy hónapon belül határoznak a termelői szervezet elismeréséről; a kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

b) saját maguk által meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert termelői szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben foglaltaknak;

c) az e fejezetben előírt intézkedések be nem tartása vagy az alkalmazás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre és ezek társulásaira, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

d) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

155. cikk

Kiszervezés

A tagállamok engedélyezhetik a Bizottság által a 173. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban meghatározott ágazatokban működő elismert termelői szervezetnek vagy termelői szervezetek elismert társulásának a termeléstől eltérő bármely tevékenysége kiszervezését többek között leányvállalatai felé, feltéve, hogy a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása továbbra is felelős a kiszervezett tevékenység elvégzésének biztosításáért, az igazgatás általános ellenőrzéséért és tevékenység elvégzésére vonatkozó kereskedelmi szerződés felügyeletéért.

156. cikk

Termelői szervezetek társulásai

A termelői szervezetek társulásai - a 173. cikk alapján elfogadott szabályok figyelembevételével - a termelői szervezetek bármely tevékenységét végezhetik, illetve szerepét betölthetik.

157. cikk

Szakmaközi szervezetek

A tagállamok - kérelem alapján - nemzeti és regionális szinten, valamint a 164. cikk (2) bekezdésében említett gazdasági területek szintjén elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely konkrét ágazatban működő azon szakmaközi szervezeteket, amelyek:

a) a termeléshez és az élelmiszer-ellátási lánc következő szakaszainak legalább egyikéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselőiből állnak: egy vagy több ágazat termékeinek előállítása vagy kereskedelme, a forgalmazást is beleértve;

b) az őket alkotó szervezetek vagy egyesületek összességének vagy egy részének a kezdeményezésére jöttek létre;

c) tagjaik és a fogyasztók érdekeit figyelembe véve, meghatározott céllal működnek, amelyek egyike többek között az alábbiakra vonatkozhat: i. a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, többek között a már megkötött szerződések tekintetében a termelési költségekre, az árakra - adott esetben árindexekkel kiegészítve -, a mennyiségekre és a szerződéses időtartamra vonatkozó összesített statisztikai adatok közzététele és a potenciális jövőbeli regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű piaci fejlemények elemzése révén, ii. a termelési potenciál előrejelzése és a piaci ártendenciák feljegyzése; iii. a termékek forgalomba hozatala jobb koordinációjának elősegítése, különösen piackutatás és piaci tanulmányok révén, iv. a potenciális exportpiacok felkutatása, v. a 148. cikk és a 168. cikk sérelme nélkül az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása a mezőgazdasági termékek felvásárlók számára történő eladása és/vagy a feldolgozott termékek nagy- és kiskereskedők számára történő szállítása tekintetében, figyelembe véve a tisztességes versenyfeltételek kialakításának és a piaci torzulások elkerülésének szükségességét, vi. a termékekben rejlő lehetőségek teljesebb körű kiaknázása, többek között az értékesítési piacok szintjén, valamint a gazdasági versenyképesség és az innováció megerősítésére irányuló kezdeményezések kidolgozása, vii. azon információk biztosítása és kutatások elvégzése, amelyek a termelés, és adott esetben a feldolgozás és a forgalmazás innovatívabbá tételéhez, észszerűsítéséhez, javításához és kiigazításához szükségesek, a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízléseknek és elvárásoknak jobban megfelelő termékek irányába, különös tekintettel a termékminőségre, többek között az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek jellemzőire, valamint a környezetvédelemre, az éghajlat-politikára, az állategészségügyre és az állatjólétre, viii. az állat-egészségügyi készítmények, növényvédő szerek használatának csökkentését, az egyéb adalékok jobb kezelését, a termékek minőségének, valamint a talaj- és vízvédelemnek a biztosítását, az élelmiszer-biztonságnak - elsősorban a termékek nyomon követhetősége révén történő - előmozdítását, valamint az állatok egészségének és jóllétének javítását célzó lehetőségek felkutatása, ix. olyan módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a termék minősége a termelés és adott esetben a feldolgozás és a forgalomba hozatal összes szakaszában javítható, x. az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők védelme, oltalma és előmozdítása érdekében történő bármilyen tevékenység végzése, xi. kutatások ösztönzése és folytatása az integrált termesztés, a fenntartható termelés vagy egyéb környezetbarát termesztési módszerek terén, xii. egészséges és felelős fogyasztási minták előmozdítása a belső piacon és/vagy a veszélyes fogyasztási mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás; xiii. a belső és külső piacokon a termékek fogyasztásának előmozdítása és/vagy a termékekkel kapcsolatos információk nyújtása; xiv. a melléktermékek kezeléséhez és a hasznosításukat célzó kezdeményezések kidolgozásához, valamint a hulladék csökkentéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás, xv. a 172a. cikk szerinti, értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között, xvi. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését, csökkentését és kezelését célzó intézkedések előmozdítása és végrehajtása, többek között kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozása és kezelése révén, vagy az ilyen alapokhoz való hozzájárulás révén azzal a céllal, hogy pénzügyi ellentételezést fizessenek a mezőgazdasági termelőknek az ilyen intézkedések ösztönzéséből és végrehajtásából fakadó költségekért és gazdasági veszteségekért.

158. cikk

A szakmaközi szervezetek elismerése

A tagállamok - kérelem alapján - elismerhetik azokat a szakmaközi szervezeteket, amelyek:

a) megfelelnek a 157. cikkben meghatározott követelményeknek;

b) az érintett terület egy vagy több régiójában folytatják tevékenységeiket;

c) a 157. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági tevékenységek jelentős részét végzik;

ca) a szakmaközi szervezetet alkotó szervezetek kiegyensúlyozott képviseletére törekednek az élelmiszer-ellátási lánc 157. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szakaszaiban;

d) a 162. cikkben meghatározott esetek kivételével saját maguk nem végeznek termelő-, feldolgozó vagy kereskedelmi tevékenységet.

Amikor valamely szakmaközi szervezetet az (1) vagy a (2) bekezdésnek megfelelően elismerik, a tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számított négy hónapon belül határoznak a szervezet elismeréséről; a kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található,

b) általuk meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi szervezetek megfelelnek-e az elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

c) az e rendeletben előírt intézkedések be nem tartása vagy a végrehajtás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

d) visszavonják az elismerést, amennyiben az elismerés tekintetében az e cikkben meghatározott feltételek és követelmények már nem teljesülnek;

e) minden évben március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

2. Szakasz

Konkrét ágazatokra vonatkozó további szabályok

159. cikk

Kötelező elismerés

A 152-158. cikktől eltérve a tagállamok - kérelem alapján - elismerik:

a) az alábbi ágazatokban működő termelői szervezeteket: i. gyümölcs- és zöldségágazat az érintett ágazatba tartozó egy vagy több termék tekintetében és/vagy a kizárólag feldolgozásra szánt ilyen termékek vonatkozásában; ii. az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata, iii. selyemhernyó-ágazat, iv. komlóágazat;

b) az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában, valamint a dohányágazatban működő szakmaközi szervezeteket.

160. cikk

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek a 152. cikk (1) bekezdése c) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett célok közül legalább egynek a megvalósítására törekedniük kell.

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek alapszabályában elő kell írni azt, hogy a szervezet tagjainak teljes termelésüket a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozniuk.

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetekre és a termelői szervezetek társulásaira úgy kell tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és megbízásából járnak el gazdasági ügyekben saját hatáskörükön belül.

161. cikk

A tej- és tejtermékágazatban működő termelői szervezetek elismerése

A tagállamoknak - kérelem alapján - termelői szervezetként kell elismerniük a tej- és tejtermékágazatban minden jogi személyt vagy jogi személyek egyértelműen meghatározott részeit feltéve, hogy:

a) a tej- és tejtermékágazatban működő termelők alapították őket, és e termelők kezdeményezésére jöttek létre és az alábbiakban meghatározott célok egyikének vagy azok közül többnek az elérését tűzik ki célul: i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében; ii. a kínálat koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala; iii. a termelési költségek optimalizálása és a termelői árak stabilizálása;

b) a működési területén rendelkezik egy, az érintett tagállam által meghatározandó minimális taglétszámmal és/vagy minimális értékesíthető termelési mennyiséggel;

c) elegendő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzi tevékenységét, mind a ráfordított idő, mind pedig a hatékonyság, valamint a kínálat koncentrációja tekintetében;

d) alapszabálya összhangban áll e bekezdés a), b) és c) pontjával.

A tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számított négy hónapon belül határoznak a termelői szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

b) saját maguk által meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert termelői szervezetek és ezek társulásai betartják-e e fejezet előírásait;

c) az e fejezetben előírt intézkedések be nem tartása vagy azok végrehajtása során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre és ezek társulásaira, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják -e az elismerést;

d) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerések megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

162. cikk

Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában, valamint a dohányágazatban működő szakmaközi szervezetek

Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazatában, valamint a dohányágazatban működő szakmaközi szervezetek esetében a 157. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározott célok között a következők közül legalább az egyik is szerepelhet:

a) összefogni és koordinálni a tagok termékének értékesítésre szánt mennyiségét és forgalmazását;

b) a termelést és a feldolgozást egyaránt a piaci követelményekhez igazítani és tökéletesíteni a terméket;

c) ösztönözni a termelés és a feldolgozás ésszerűsítését és tökéletesítését.

163. cikk

A tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezetek elismerése

A tagállamok elismerhetnek szakmaközi szervezeteket a tej- és tejtermékágazatban feltéve, hogy az ilyen szervezetek:

a) megfelelnek a 157. cikkben megállapított követelményeknek;

b) az érintett terület egy vagy több régiójában folytatják tevékenységeiket;

c) a 157. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági tevékenységek jelentős részét képviselik;

d) ők maguk nem foglalkoznak a tej- és tejtermékágazatbeli termékek előállításával, feldolgozásával vagy kereskedelmével.

Amennyiben a tagállamok élnek azzal a lehetőséggel, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés értelmében elismerjenek egy szakmaközi szervezetet, a tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számítva négy hónapon belül határoznak a szakmaközi szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

b) általuk meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi szervezetek megfelelnek-e az elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

c) az e rendeletben előírt intézkedések be nem tartása vagy a végrehajtás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

d) visszavonják az elismerést, ha az elismerés tekintetében e cikkben megállapított követelmények és feltételek többé nem teljesülnek;

e) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

3. Szakasz

A szabályok kiterjesztése és kötelező hozzájárulások

164. cikk

A szabályok kiterjesztése

Egy szervezet vagy társulás akkor minősül reprezentatívnak, ha az adott tagállam érintett gazdasági térségében vagy térségeiben:

a) az érintett termék vagy termékek előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának alábbi részét lefedi: i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelői szervezetek esetében a 60 %-ot, illetve ii. más esetekben legalább kétharmadot; és

b) a termelői szervezetek esetében az érintett termelők legalább 50 %-a a termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

A szakmaközi szervezetek esetében azonban - amennyiben az érintett termék vagy termékek előállítási, kereskedelmi vagy feldolgozási arányának meghatározása gyakorlati nehézségekbe ütközik -, a tagállamok nemzeti szabályokat állapíthatnak meg az első albekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett meghatározott reprezentativitási szint megállapítására.

Amennyiben a szervezet vagy a társulás szabályainak az egyéb gazdasági szereplőkre történő kiterjesztése iránti kérelem egynél több gazdasági térséget érint, a szervezetnek vagy társulásnak az összes általa összefogott ágazatban, és az érintett gazdasági térségek mindegyikében igazolnia kell a reprezentativitás első albekezdésben meghatározott minimális szintjét.

Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb gazdasági szereplőkre, az alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

a) a termelésre és a piacra vonatkozó jelentéstétel;

b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályok;

c) az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása;

d) forgalmazás;

e) környezetvédelem;

f) a termékekben rejlő lehetőségek előmozdítását és kiaknázását szolgáló intézkedések;

g) az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, a minőségi védjegyek és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló intézkedések;

h) a termékek értékének különösen a közegészséget nem veszélyeztető új felhasználási módok által történő növelésére irányuló kutatások;

i) a termékek minőségének javítását célzó tanulmányok;

j) kutatás, különösen az olyan művelési módszerek területén, amelyek lehetővé teszik a növényvédő szerek és az állat-egészségügyi készítmények használatának csökkentését, és biztosítják a talaj védelmét, valamint a környezet állapotának védelmét vagy fejlesztését;

k) a minőségi minimumkövetelmények, valamint a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok meghatározása;

l) a minősített vetőmag használata - az (EU) 2018/848 rendelet értelmében vett ökológiai termelés céljára történő felhasználás kivételével - és a termékminőség ellenőrzése;

m) a növényegészségügyi, állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és környezeti kockázatok megelőzése és kezelése;

n) a melléktermékek kezelése és hasznosítása.

Az említett szabályok nem okozhatnak kárt más gazdasági szereplőknek, és nem akadályozhatják meg új gazdasági szereplők belépését az érintett tagállamban vagy az Unióban, továbbá nem eredményezhetik a 210. cikk (4) bekezdésében felsorolt hatások egyikét sem, vagy nem lehetnek egyéb módon összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő uniós joggal vagy nemzeti szabályokkal.

165. cikk

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Amennyiben egy elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy egy elismert szakmaközi szervezet szabályai a 164. cikk értelmében kiterjesztésre kerülnek, és az említett szabályok hatálya alá tartozó tevékenységek azon gazdasági szereplőknek az általános gazdasági érdekét szolgálják, akiknek vagy amelyeknek a tevékenysége az érintett termékekkel kapcsolatos, az elismerést megadó tagállam - a releváns érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően - úgy határozhat, hogy azon gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy amelyek élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás egészét vagy egy részét, amennyiben az ilyen hozzájárulások a szóban forgó egy vagy több tevékenység végzésének következtében közvetlenül felmerülő költségek fedezésére szolgálnak. Bármely szervezetnek, amely e cikk alapján hozzájárulásokat kap tagsági viszonnyal nem rendelkezőktől, egy tag vagy egy, a szervezet tevékenységeihez pénzügyi hozzájárulást nyújtó, tagsági viszonnyal nem rendelkező kérésére rendelkezésre kell bocsátania az éves költségvetésének azon részeit, amelyek a 164. cikk (4) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzésére vonatkoznak.

4. Szakasz

A kínálat kiigazítása

166. cikk

A kínálat piaci követelményekhez igazítását elősegítő intézkedések

A 152-163. cikkben említett szervezetek azon tevékenységének ösztönzése érdekében, amely - a piacról való kivonással kapcsolatos tevékenységek kivételével - elősegíti a kínálatnak a piaci követelményekhez való igazítását, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt ágazatokban meghozott, az alábbi célokra irányuló intézkedések tekintetében:

a) a minőség javítása;

b) a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás jobb szervezésének elősegítése;

c) a piaci ártendenciák feljegyzésének megkönnyítése;

d) valamint az alkalmazott termelőeszközök alapján készített rövid és hosszú távú előrejelzések készítésének lehetővé tétele.

166a. cikk

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt áll földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékek kínálatának szabályozása

Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályok az e cikk (1) bekezdésében említettek szerinti termék olyan termelőinek vagy a képviselőiknek legalább kétharmada között létrehozandó előzetes megállapodás meglététől függenek, akik az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában, vagy a bor esetében az e rendelet 93. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és b) pontjának iv. alpontjában említett földrajzi területen az említett termék termelésének legalább kétharmadát képviselik. Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett termék termelése feldolgozást is magában foglal, és az 1151/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében vagy az e rendelet 94. cikkének (2) bekezdésében említett termékleírás a nyersanyag beszerzését egy meghatározott földrajzi területre korlátozza, a tagállamok az e cikk (1) bekezdése szerint megállapítandó szabályok alkalmazásában megkövetelik, hogy:

a) az e bekezdésben említett megállapodás megkötését megelőzően konzultációra kerüljön sor az említett nyersanyagot a meghatározott földrajzi területen előállító termelőkkel; vagy

b) a nyersanyag termelőinek legalább kétharmada vagy a képviselőik - akik a meghatározott földrajzi területen a feldolgozás során használt nyersanyag termelésének legalább kétharmadát képviselik - is legyenek részesek az e bekezdésben említett megállapodásban.

E bekezdés első albekezdésének alkalmazásában, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt vonatkozásában a nyers tejnek a sajt termékleírásában szereplő származási földrajzi területe meg kell, hogy egyezzen az említett sajttal kapcsolatos, az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területtel.

Az (1) bekezdésben említett szabályok:

a) csak az érintett termék és adott esetben az ahhoz szükséges nyersanyag kínálatának szabályozására vonatkozhatnak, és az a céljuk, hogy az említett termék kínálatát a kereslethez igazítsák;

b) csak az érintett termékre és adott esetben nyersanyagra lehetnek érvényesek;

c) legfeljebb három évre tehetők kötelező erejűvé, de ezen időszak után egy, az (1) bekezdésben említettek szerinti új kérelmet követően megújíthatók;

d) nem okozhatnak kárt az említett szabályok által érintettektől eltérő, egyéb termékek kereskedelmében;

e) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalomba hozatala utáni ügyletekre;

f) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem;

g) nem tarthatják vissza az érintett termék egyébként rendelkezésre álló túlságosan nagy arányát;

h) nem eredményezhetnek megkülönböztetést, nem képezhetnek akadályt a piacra újonnan belépők számára, vagy nem érinthetik hátrányosan a kistermelőket;

i) hozzá kell, hogy járuljanak az érintett termék minőségének fenntartásához vagy az érintett termék fejlesztéséhez;

j) nem érintik a 149. cikket és a 152. cikk (1a) bekezdését.

167. cikk

A közös borpiac jobb működését és stabilizálását szolgáló forgalmazási szabályok

E szabályoknak a kitűzött céllal arányosaknak kell lenniük, valamint:

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalmazása utáni ügyletekre;

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem;

c) nem tarthatják vissza az egyébként rendelkezésre álló termésmennyiség túlságosan nagy részét;

d) nem adhatnak alapot a borok forgalomba hozatalához és forgalmazásához szükséges nemzeti és uniós igazolványok kiadásának megtagadására, amennyiben a forgalmazás az említett szabályoknak eleget tesz.

167a. cikk

Az olívaolaj-ágazat közös piacának jobb működését és stabilizálását szolgáló forgalmazási szabályok

Az olívaolaj-ágazat - beleértve az olívaolaj előállításához felhasznált olajbogyót is - közös piacának jobb működése és stabilizálása érdekében a termelő tagállamok forgalmazási szabályokat írhatnak elő az ellátás szabályozása érdekében.

E szabályoknak a kitűzött céllal arányosaknak kell lenniük, valamint:

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalmazása utáni ügyletekre;

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem;

c) nem tarthatják vissza a gazdasági év egyébként rendelkezésre álló termésmennyiségének túlságosan nagy részét.

5. Szakasz

Szerződésbe foglalási rendszerek

168. cikk

Szerződéses kapcsolatok

A tej és tejtermékek ágazatára vonatkozó 148. cikk, valamint a cukorágazatra vonatkozó 125. cikk sérelme nélkül, ha valamely tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott ágazatba tartozó mezőgazdasági termékek - a tej és tejtermékek, valamint a cukor kivételével - tekintetében úgy dönt, hogy:

a) az említett termékek valamennyi, a területén belül egy mezőgazdasági termelő által valamely feldolgozónak vagy forgalmazónak való szállítására a feleknek írásbeli szerződést kell kötniük; és/vagy

b) az első felvásárlóknak írásbeli ajánlatot kell tenniük a mezőgazdasági termékek termelő általi szállítására vonatkozó szerződésre,

akkor e szerződésnek vagy ajánlatnak teljesítenie kell az e cikk (4) és (6) bekezdésében megállapított feltételeket.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e cikk alapján elfogadott intézkedéseik ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.

Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

a) a szállítás megkezdése előtt el kell készíteni;

b) írásban rögzíteni kell; és

c) oly módon kell megfogalmazni, hogy tartalmazza különösen az alábbi elemeket: i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely: - állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy - kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek magukban foglalhatnak olyan objektív mutatókat, indexeket és a végső ár kiszámítására vonatkozó módszereket, amelyek könnyen hozzáférhetők és megérthetők, és amelyek tükrözik a piaci feltételekben bekövetkező változásokat, a szállított mennyiségeket és a szállított mezőgazdasági termékek minőségét vagy összetételét; az említett mutatók a releváns árakon, a termelési és piaci költségeken alapulhatnak; ennek céljából a tagállamok a termelésről és az élelmiszer-ellátási láncról készített tanulmányokon alapuló, objektív kritériumokkal összhangban mutatókat határozhatnak meg; a szerződő felek szabadon hivatkozhatnak ezen mutatókra vagy bármely más, általuk relevánsnak ítélt mutatókra. ii. a szállítható vagy szállítandó termékek mennyisége és minősége, valamint e szállítások ütemezése, iii. a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradék, iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek, v. a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint vi. a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

Az első albekezdés ellenére a következő pontok közül egyet vagy mindkettőt alkalmazni kell:

a) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, megszabhatja azt a minimális időtartamot, amelyet kizárólag a mezőgazdasági termékek termelője és első felvásárlója közötti szerződés esetén kell alkalmazni. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

b) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek első felvásárlója köteles a mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdésnek megfelelően szerződésre irányuló írásbeli ajánlatot tenni, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlat tartalmazza a nemzeti jogban az e célra rögzített minimális időtartamot. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (4) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

A tagállamok értesítik a Bizottságot arról, hogy miként hajtják végre az e cikk alapján hozott intézkedéseket.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5a. Szakasz

Értékmegosztási záradékok

172a. cikk

Értékmegosztás

A cukorágazatra vonatkozó egyedi értékmegosztási záradékok sérelme nélkül a mezőgazdasági termelők - beleértve a mezőgazdasági termelők társulásait is - megállapodhatnak a downstream gazdasági szereplőkkel az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő olyan záradékokról, amelyek meghatározzák, hogy az érintett termékek releváns piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését hogyan osztják meg egymás között.

172b. cikk

A szakmaközi szervezetek által az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok készítésére szánt szőlő értékesítése tekintetében adott iránymutatás

Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet 157. cikke alapján elismert, borágazatban működő szakmaközi szervezetek fakultatív mutatókat biztosíthatnak az árak iránymutató jellegű rögzítésére vonatkozóan az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok készítésére szánt szőlő értékesítése tekintetében, feltéve, hogy az ilyen iránymutatás nem szünteti meg a versenyt az adott termékek jelentős része esetében.

6. Szakasz

Eljárási szabályok

173. cikk

Felhatalmazás

Annak biztosítására, hogy a termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai és a szakmaközi szervezetek célkitűzései és feladatai egyértelműen meghatározásra kerüljenek, és ezáltal is fokozódjon a szóban forgó szervezetek és társulások által folytatott tevékenységek hatékonysága, ugyanakkor a gazdasági szereplőkre ne háruljon indokolatlan adminisztratív teher, és - különösen a szervezeti tagsággal nem rendelkezők tekintetében - ne sérüljön az egyesülés szabadságának az elve, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai és a szakmaközi szervezetek vonatkozásában az alábbi kérdésekben, az 1. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több ágazat, illetve ezen ágazatok meghatározott termékei tekintetében:

a) az ilyen szervezetek és társulások által fakultatív, illetve kötelező jelleggel követendő konkrét célok, illetve azon konkrét célok, amelyek nem támogathatók, adott esetben a 152-163. cikkben megállapított célokon túlmenően;

b) e szervezetek és társulások szabályai, a termelői szervezetektől eltérő szervezetek alapszabályai, a bizonyos ágazatokban a termelői szervezetek alapszabályára alkalmazandó különös feltételek - beleértve a 160. cikk második bekezdésében említett azon kötelezettségtől való eltéréseket, mely szerint a teljes termelést a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozni -, az ilyen szervezetek és társulások szervezeti felépítése, tagsági időtartama, mérete, elszámoltathatósága és tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az elismerés visszavonásának és az egyesüléseknek a következményei;

c) az elismerésre, valamint az elismerés visszavonására és felfüggesztésére vonatkozó feltételek, az elismerésből, valamint az elismerés visszavonásából és felfüggesztéséből eredő következmények, továbbá az elismerési kritériumok betartásának elmulasztása esetén a szóban forgó szervezetek és társulások számára előírt, korrekciós intézkedések megtételére vonatkozó követelmények;

d) a több tagállamban működő szervezetek és társulások, ideértve az e bekezdés a), b) és c) pontjában említett szabályokat is;

e) a létrehozásra vonatkozó szabályok és az illetékes hatóságok által a transznacionális együttműködés esetében nyújtandó adminisztratív segítség feltételei;

f) azon ágazatok, amelyekre alkalmazni kell a 155. cikket, a tevékenységek kiszervezésének feltételei, a kiszervezhető tevékenységek jellege, továbbá a technikai eszközök szervezetek vagy társulások általi biztosítása;

g) a szervezetek és társulások forgalomba hozható termékei minimális mennyisége vagy értéke kiszámításának alapja;

h) a termelői szervezetek esetében a nem termelő tagok felvétele, a termelői szervezetek társulásai esetében pedig a nem termelői szervezetek felvétele;

i) a szervezetek egyes szabályainak a tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő 164. cikk szerinti kiterjesztése és a 165. cikkben említett, a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulás, ezen belül az említett szervezetek általi befizetések felhasználása és elosztása, valamint a termelésre vonatkozó azon szigorúbb szabályok listája, amelyek a 164. cikk (4) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján kiterjeszthetők, annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szervezetek átláthatók és elszámoltathatók legyenek a tagsági viszonnyal nem rendelkezőkkel szemben, továbbá hogy az ilyen szervezetek tagjai a tagsági viszonnyal nem rendelkezőkkel szemben ne részesüljenek kedvezőbb elbánásban, különösen ami a kötelező hozzájárulás felhasználását illeti;

j) a 164. cikkben említett szervezetek reprezentativitására vonatkozó további követelmények, az érintett gazdasági térségek, és ezen belül az ezek meghatározása tekintetében a Bizottság által végzett vizsgálat, azon minimális időszak, ameddig a szabályoknak hatályban kell maradniuk, mielőtt kiterjesztésre kerülhetnek, azon személyek, illetve szervezetek, amelyek esetében a szabályok vagy a hozzájárulások alkalmazhatók, valamint azon körülmények, amelyek fennállása esetén a Bizottság kérheti a szabályok kiterjesztésnek vagy a kötelező hozzájárulások fizetésének visszautasítását vagy visszavonását.

Az (1) bekezdéstől eltérve, annak biztosítására, hogy a tej- és tejtermékágazatban a termelői szervezeteknek, a termelői szervezetek társulásainak és a szakmaközi szervezeteknek a célkitűzései és feladatai egyértelműen meghatározásra kerüljenek, és hogy - szükségtelen terhek keletkeztetése nélkül - ezáltal is fokozódjon az ilyen szervezetek által folytatott fellépések hatékonysága, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza:

a) a transznacionális termelői szervezetek és a termelői szervezetek transznacionális társulásai elismerésének feltételeit;

b) a létrehozásra vonatkozó szabályokat és az illetékes hatóságok által a transznacionális együttműködés esetében a termelői szervezetek - a termelői szervezetek társulásait is beleértve - részére nyújtható adminisztratív segítség feltételeit;

c) a 149. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és a (3) bekezdésében említett tárgyalások által érintett nyers tej mennyiségének kiszámításával kapcsolatos további szabályokat;

d) a szervezetek egyes szabályainak a tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő 164. cikk szerinti kiterjesztésére és a 165. cikkben említett, a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulásra vonatkozó szabályokat.

174. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja az e fejezet alkalmazásához szükséges intézkedéseket, különösen az alábbiakra vonatkozóan:

a) a termelői szervezetek és társulásaik, valamint a szakmaközi szervezetek 154. és 158. cikkben meghatározott elismerési feltételeinek a végrehajtására vonatkozó intézkedések;

b) termelői szervezetek egyesülése esetén alkalmazandó eljárások;

c) a minimális méretre és a minimális tagsági időtartamra vonatkozóan a tagállamok által meghatározandó eljárások;

d) a szabályok 164. cikkben említett kiterjesztésére, valamint a 165. cikkben említett pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó eljárások, különösen a 164. cikk (2) bekezdése szerinti "gazdasági térség" fogalmának alkalmazása;

e) az adminisztratív segítségnyújtással kapcsolatos eljárások;

f) a tevékenységek kiszervezésére vonatkozó eljárások;

g) a 166. cikkben említett intézkedések végrehajtásával kapcsolatos egyéb eljárások és technikai feltételek.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság a tej- és tejtermékágazat tekintetében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az alábbiakhoz szükséges részletes szabályokat:

a) a termelői szervezetek és társulásaik, valamint a szakmaközi szervezetek 161. és 163. cikkben meghatározott elismerési feltételeinek a végrehajtása;

b) a 149. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett értesítés;

c) a tagállamok által a 161. cikk (3) bekezdésének d) pontjával, a 163. cikk (3) bekezdésének e) pontjával, a 149. cikk (8) bekezdésével és a 150. cikk (7) bekezdésével összhangban a Bizottságnak küldendő értesítések;

d) a transznacionális együttműködés esetében nyújtható adminisztratív segítséggel kapcsolatos eljárások.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

175. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján egyedi határozatokat fogadhat el az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 173. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében elfogadott szabályokkal összhangban azon szervezetek elismerése, amelyek egynél több tagállamban fejtenek ki tevékenységet;

b) egy szakmaközi szervezet valamely tagállam általi elismerésének kifogásolása vagy visszavonása;

c) a tagállamok által a 173. cikk (1) bekezdésének i) pontja és a 173. cikk (2) bekezdésének d) pontja alapján elfogadott szabályok értelmében közölt gazdasági térségek listája;

d) az a követelmény, hogy egy adott tagállam utasítsa el vagy vonja vissza a szabályok azon kiterjesztését, amelyről ő maga határozott, vagy a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetett azon pénzügyi hozzájárulásokat, amelyekről ő maga döntött.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

III. RÉSZ

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

I. FEJEZET

Behozatali és kiviteli engedélyek

176 cikk

Általános szabályok

Azon esetek sérelme nélkül, amikor e rendeletnek megfelelően behozatali vagy kiviteli engedélyre van szükség, az alábbi ágazatok egy vagy több termékének az Unióban való szabad forgalomba bocsátás céljából történő behozatala vagy az Unióból való kivitele engedély bemutatásához köthető:

a) gabona;

b) rizs;

c) cukor;

d) vetőmag;

e) olívaolaj és étkezési olajbogyó az 1509 , az 1510 00 , a 0709 92 90 , a 0711 20 90 , a 2306 90 19 , az 1522 00 31 és az 1522 00 39 KN-kód alá tartozó termékek vonatkozásában;

f) a len- és kenderágazaton belül a kender vonatkozásában;

g) gyümölcs- és zöldségfélék;

h) feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék;

i) banán;

j) bor;

k) élő növény;

l) marha- és borjúhús;

m) tej és tejtermékek;

n) sertéshús;

o) juh- és kecskehús;

p) tojás;

q) baromfihús;

r) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol.

177. cikk

Felhatalmazás

Az Unió nemzetközi kötelezettségeinek és az alkalmazandó uniós szociális, környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak a figyelembevétele érdekében, valamint a kereskedelmi és piaci fejlemények, a termékek behozatalának vagy kivitelének monitoringja, illetve a hatékony és eredményes piacirányítás és az adminisztratív terhek csökkentése céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza a következőket:

a) a 176. cikk (1) bekezdésében említett ágazatok azon termékeinek jegyzéke, amelyek behozatala vagy kivitele engedély bemutatásához van kötve;

b) azon esetek és helyzetek, amikor - az adott termékek vámjogi státusza, a betartandó kereskedelmi rendelkezések, a műveletek céljai, a kérelmező jogállása és az érintett mennyiségek figyelembevételével - nem szükséges behozatali vagy kiviteli engedélyt bemutatni.

Az engedélyrendszer további elemeinek meghatározása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályok megállapítása céljából:

a) az engedélyből fakadó jogok és kötelezettségek, az engedély joghatásai, és azon esetek, amikor toleranciát kell gyakorolni az engedélyben említett mennyiségre vonatkozó behozatali vagy kiviteli kötelezettség teljesítése tekintetében, illetve amikor az engedélyen fel kell tüntetni az eredetet;

b) a behozatali engedély kibocsátása vagy a szabad forgalomba bocsátása, amelynek előfeltétele egy olyan, harmadik ország vagy valamely tanúsító szerv által kibocsátott dokumentum bemutatása, amely tanúsítja többek között a termékek eredetét, eredetiségét és minőségi jellemzőit;

c) az engedély átruházása, vagy az átruházhatóságra vonatkozó korlátozások;

d) a kendernek a 189. cikk szerinti behozatali engedélyeire vonatkozó további feltételek, valamint a csalások és szabálytalanságok megelőzése vagy felszámolása céljából a tagállamok közötti adminisztratív segítségnyújtás elve;

e) azok az esetek és helyzetek, amikor a kérelmezőnek biztosítékot kell letétbe helyeznie annak garantálására, hogy a termékeket az engedély érvényességi ideje alatt behozza, illetve kiviszi, valamint azok az esetek és helyzetek, amikor nincs szükség biztosíték letétbe helyezésére.

178. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e fejezet alkalmazásához szükséges intézkedéseket, többek között az alábbiakra vonatkozó szabályokat:

a) az engedély formátuma és tartalma;

b) a kérelmek benyújtása, valamint az engedélyek kibocsátása és felhasználása;

c) az engedély érvényességi ideje;

d) a biztosítékok letétbe helyezésére vonatkozó eljárások, valamint a biztosítékok összege;

e) az engedélyek használatához kapcsolódó követelmények teljesítésének igazolása;

f) a tűréshatár szintje az engedélyben említett mennyiségre vonatkozó behozatali és kiviteli kötelezettség teljesítésére vonatkozóan;

g) helyettesítő engedélyeknek és az engedélyek másolatainak a kiállítása;

h) az engedélyek tagállamok általi kezelése és a rendszer irányításához szükséges információcsere, ideértve a tagállamok közötti konkrét adminisztratív segítségnyújtásra vonatkozó eljárásokat is.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

179. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az alábbiak vonatkozásában:

a) korlátozhatja azon mennyiségeket, amelyekre engedély adható ki;

b) elutasíthatja a kérelmezett mennyiségeket; valamint

c) felfüggesztheti a kérelmek benyújtását, hogy jelentős mennyiségek kérelmezése esetén ily módon szabályozza a piacot.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

II. FEJEZET

Behozatali vámok

180. cikk

Nemzetközi megállapodások és bizonyos egyéb aktusok végrehajtása

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el az EUMSZ-nek megfelelően kötött nemzetközi megállapodásokban vagy bármely egyéb - az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésével vagy 207. cikkével, illetve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali vámok kiszámítása tekintetében a közös vámtarifával összhangban elfogadott - releváns jogi aktusban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

181. cikk

A belépési árak rendszere a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség- és a borágazat egyes termékei esetében

182. cikk

Kiegészítő behozatali vámok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a gabona-, a rizs-, a cukor-, a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, a marha- és borjúhús-, a tej- és tejtermék-, a sertéshús-, a juh- és kecskehús-, a tojás-, a baromfi- és a banánágazat azon termékeit, valamint azokat a szőlőléből, illetve szőlőmustból készült termékeket, amelyekre - a közös vámtarifában megállapított vámtételek mellett történő behozataluk esetén - kiegészítő behozatali vámot kell alkalmazni azoknak a káros hatásoknak a megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében, amelyek az uniós piacot a szóban forgó termékek behozatala következtében esetleg érhetik, amennyiben:

a) a behozatal az Unió által a Kereskedelmi Világszervezetnek bejelentett szintnél ("küszöbár") alacsonyabb áron történik; vagy

b) a behozatal mennyisége egy adott évben egy meghatározott szintet ("küszöbmennyiség") meghalad.

A küszöbmennyiség 125 %, 110 % vagy 105 % attól függően, hogy a piacrajutási lehetőségek - amelyeket az importnak a három megelőző évre vonatkozó hazai fogyasztáshoz viszonyított százalékos arányában fejeznek ki - legfeljebb 10 %-ot, 10 %-nál többet, de legfeljebb 30 %-ot, vagy 30 %-nál többet tesznek-e ki.

Amennyiben a hazai fogyasztást nem veszik figyelembe, a küszöbmennyiség 125 %.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

183. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az alábbiak vonatkozásában:

a) az EUMSZ-nek megfelelően kötött valamely nemzetközi megállapodásban, a Közös Vámtarifában, továbbá a 180. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokban rögzített szabályoknak megfelelően megállapíthatja a behozatali vám mértékét;

b) a kiegészítő behozatali vámoknak a 182. cikk (1) bekezdésének első albekezdése alapján elfogadott szabályok keretében történő alkalmazása céljából megállapíthatja a reprezentatív árakat és a küszöbmennyiségeket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

III. FEJEZET

A vámkontingensek kezelése és a harmadik országok által alkalmazott különleges behozatali elbánás

184. cikk

Vámkontingensek

A vámkontingensek kezelésének az érintett gazdasági szereplők közötti megkülönböztetés nélkül, a következő módszerek valamelyikének vagy e módszerek kombinációjának, illetve más megfelelő módszernek az alkalmazásával kell történnie:

a) a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer (az "érkezési sorrend" elve);

b) a kérelmek benyújtásakor igényelt mennyiségek arányában történő elosztás módszere (a párhuzamos vizsgálat módszere);

c) a kialakult kereskedelmi szokások figyelembevételén alapuló módszer (a hagyományos/újonnan érkező importőrök módszere).

A kezelés alkalmazott módszerének:

a) behozatali vámkontingensek esetében kellő súlyt kell fektetnie a meglévő, illetve az újonnan megjelenő uniós termelési, feldolgozási és fogyasztási piacon - a versenyképesség, a kínálat biztonsága és folytonossága tekintetében - jelentkező ellátási igényeke és a piaci egyensúly megőrzésének szükségességére; valamint

b) kiviteli vámkontingensek esetében lehetővé kell tennie az adott kontingens alapján rendelkezésre álló lehetőségek teljes körű kihasználását.

185. cikk

Egyedi vámkontingensek

A Spanyolországba történő behozatalra szánt 2 000 000 tonna kukoricára és 300 000 tonna cirokra vonatkozó vámkontingens, valamint a Portugáliába történő behozatalra szánt 500 000 tonna kukoricára vonatkozó vámkontingens érvényesítése céljából a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vámkontingensek szerinti behozatal végrehajtásához, valamint adott esetben az érintett tagállamok kifizető ügynökségei által importált mennyiségek intervenciós raktározásához és az e tagállamok piacain történő elhelyezéséhez szükséges rendelkezések meghatározása céljából.

186. cikk

Felhatalmazás

Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők a vámkontingens keretében méltányos feltételek mellett jussanak hozzá a rendelkezésre álló mennyiségekhez és egyenlő bánásmódban részesüljenek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben:

a) meghatározza azokat a feltételeket és jogosultsági követelményeket, amelyeket a gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy a vámkontingens keretében kérelmet nyújthassanak be; az érintett rendelkezések előírhatják a harmadik országokkal és az azokkal megegyező vámjogi helyzetű területekkel folytatott kereskedelem vagy a feldolgozói tevékenység terén szerzett tapasztalat minimális szintjét, az érintett piaci szektorra vonatkozóan meghatározott minimális mennyiségben és időtartamban kifejezve; a rendelkezések magukban foglalhatnak továbbá olyan konkrét szabályokat is, amelyek egy meghatározott ágazat szükségleteinek kielégítését és a szóban forgó ágazatban alkalmazott gyakorlatoknak, illetve a feldolgozóipari felhasználásoknak és szükségleteknek való megfelelést hivatottak biztosítani;

b) szabályokat határoz meg a jogoknak a gazdasági szereplők között történő átruházására, valamint szükség esetén a vámkontingens kezelésének keretében történő átruházást érintő korlátozásokra vonatkozóan;

c) biztosíték letétbe helyezéséhez köti a behozatali vámkontingens keretében történő behozatalt;

d) szükség esetén rendelkezik a vámkontingensre vonatkozóan a 184. cikk (1) bekezdésében említett nemzetközi megállapodásban vagy más vonatkozó jogi aktusban rögzített sajátosságokról, követelményekről vagy korlátozásokról.

187. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja:

a) az éves vámkontingenseket, szükség esetén az év egészére megfelelően elosztva, és a kontingensek kezelésére alkalmazandó módszert;

b) a behozatali, illetve kiviteli rendszer elfogadásáról szóló megállapodásban vagy jogi aktusban megállapított egyedi rendelkezések alkalmazására vonatkozó eljárásokat, különösen a következők tekintetében: i. a termék jellegére, származási helyére és eredetére vonatkozó garanciák, ii. az i. pontban említett garanciák ellenőrzésére szolgáló dokumentum elismerése, iii. az exportáló ország által kiadott dokumentum bemutatása, iv. a termékek rendeltetési helye és felhasználása;

c) az engedélyek érvényességi idejét;

d) a biztosítékok letétbe helyezésére vonatkozó eljárásokat, valamint a biztosítékok összegét;

e) az engedélyek felhasználását, valamint - szükség esetén - különösen a vámkontingens keretében történő behozatal iránti kérelmek benyújtásának és az engedélyek megadásának feltételeire vonatkozó egyedi intézkedéseket;

f) a 185. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásokat és technikai kritériumokat.

g) a 186. cikk (2) bekezdésében említett okmány tartalmával, formájával, kiadásával és használatával kapcsolatos szükséges intézkedéseket.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

188. cikk

A vámkontingensek felosztására vonatkozó eljárás

IV. FEJEZET

Meghatározott termékek behozatalára vonatkozó különös rendelkezések

189. cikk

Kenderbehozatal

Az alábbi termékeket kizárólag a következő feltételek teljesülése esetén lehet behozni az Unióba:

a) az 5302 10 00 KN-kód alá tartozó valódi nyerskendert akkor, ha az teljesíti az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdésében és 35. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeket;

b) az ex 1207 99 20 KN-kód alá tartozó, vetésre szánt kendermag-fajtákat akkor, ha azokhoz mellékelték annak igazolását, hogy az adott fajta tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdésével és 35. cikkének (3) bekezdésével összhangban meghatározott szintet;

c) az 1207 99 91 KN-kód alá tartozó, nem vetésre szánt kendermagot kizárólag a tagállam engedélyével rendelkező importőrök hozhatnak be annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a magokat ne lehessen vetőmagként felhasználni.

190. cikk

Komlóbehozatal

A komlóliszt, az emelt lupulintartalmú komlóliszt, a komlókivonat és a kevert komlótermékek esetében az igazolás csak akkor ismerhető el a tanúsítvánnyal egyenértékűnek, ha a termék alfasavtartalma nem alacsonyabb az alapanyagául szolgáló komlóénál.

191. cikk

Az importált termékekre vonatkozó eltérések és különleges biztosíték a borágazatban

Az EUMSZ 43. cikke (2) bekezdésének tiszteletben tartásával a VIII. melléklet II. része B. szakaszának 5. pontjától vagy C. szakaszától való eltérések fogadhatók el az importált termékekre vonatkozóan, az Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban.

A VIII. melléklet II. része B. szakaszának 5. pontjától való eltérések esetében az importőröknek a szóban forgó termékekért azok szabad forgalomba bocsátásakor a kijelölt vámhatóságoknál biztosítékot kell letétbe helyezniük. A biztosítékot fel kell szabadítani, amint az importőr olyan bizonyítékkal szolgál, amelyet elfogadnak annak a tagállamnak a vámhatóságai, ahol a szabad forgalomba bocsátásra sor kerül, és amely igazolja, hogy:

a) a termékek esetében nem alkalmaztak eltérést; illetve

b) amennyiben alkalmaztak eltérést, a termékekből nem készítettek bort, vagy ha bort készítettek belőlük, akkor azt megfelelő módon felcímkézték.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapíthatja az e cikk egységes alkalmazásához szükséges szabályokat, többek között a biztosíték összegére és a megfelelő címkézésre vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

193a. cikk

A melaszra vonatkozó behozatali vámok felfüggesztése

V. FEJEZET

Védintézkedések és aktív feldolgozás

194. cikk

Védintézkedések

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelemre vonatkozóan annak kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, végrehajtási jogi aktusok útján határozatot hoz. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a 229. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről, és azok haladéktalanul hatályba lépnek.

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a 229. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

195. cikk

A vámfelügyelet melletti feldolgozási és az aktív feldolgozási rendszer felfüggesztése

Amennyiben a vámfelügyelet melletti feldolgozási, illetve az aktív feldolgozási rendszer zavart idéz vagy idézhet elő az uniós piacon, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, végrehajtási jogi aktusok útján részben vagy teljes mértékben felfüggesztheti a vámfelügyelet melletti feldolgozási vagy aktív feldolgozási rendszer alkalmazását a gabonafélék, a rizs, a cukor, az olívaolaj és az étkezési olajbogyó, a gyümölcsök és zöldségek, a feldolgozott gyümölcsök és zöldségek, a bor, a marha- és borjúhús, a tej és a tejtermékek, a sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás, a baromfihús és a mezőgazdasági eredetű etilalkohol ágazatába tartozó termékek tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelemre vonatkozóan annak kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, végrehajtási jogi aktusok útján határozatot hoz. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a 229. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről, és azok haladéktalanul hatályba lépnek.

VI. FEJEZET

Export-visszatérítések

VII. FEJEZET

Passzív feldolgozás

205 cikk

A passzív feldolgozási rendszer felfüggesztése

Amennyiben a passzív feldolgozási rendszer zavart idéz vagy idézhet elő az uniós piacon, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, végrehajtási jogi aktusok útján részben vagy teljes mértékben felfüggesztheti a passzív feldolgozási rendszer alkalmazását a gabona-, a rizs-, a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, a bor-, a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a juh- és kecskehús-, valamint a baromfihús-ágazat termékei tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság a kérelemre vonatkozóan annak kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, végrehajtási jogi aktusok útján határozatot hoz. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a 229. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről, és azok haladéktalanul hatályba lépnek.

IV. RÉSZ

VERSENYSZABÁLYOK

I. FEJEZET

A vállalkozásokra vonatkozó szabályok

206. cikk

Bizottsági iránymutatások a versenyszabályoknak a mezőgazdaságra való alkalmazásáról

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, és az EUMSZ 42. cikkének megfelelően, az EUMSZ 101-106. cikkét, valamint az azok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell - e rendelet 207-210a. cikkére is figyelemmel - alkalmazni az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében és 102. cikkében említett valamennyi olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a mezőgazdasági termékek előállításához vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

A belső piac működésének és az uniós versenyszabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai szoros együttműködés keretében alkalmazzák az uniós versenyszabályokat.

Ezen túlmenően a Bizottság adott esetben iránymutatásokat tesz közzé a nemzeti versenyhatóságok és a vállalkozások munkájának segítése érdekében.

207. cikk

Az érintett piac

Az érintett piac fogalmának meghatározásával azonosítható és meghatározható az a kör, amelyen belül a vállalkozások közötti verseny működik, és két kumulatív dimenzió körül tagolódik:

a) az érintett termékpiac: e fejezet alkalmazásában "termékpiac" az a piac, amely tartalmaz minden olyan terméket, amely a fogyasztó megítélése szerint a termék jellemzői, ára és tervezett felhasználása alapján egymással felcserélhető vagy helyettesíthető;

b) az érintett földrajzi piac: e fejezet alkalmazásában "földrajzi piac" az a piac, amely magában foglalja azt a területet, ahol az érintett vállalkozások az érintett termékeket kínálják, ahol a versenyfeltételek megfelelő mértékben homogének, és amely - különösen a versenyfeltételek érzékelhetően eltérő volta miatt - megkülönböztethető a szomszédos területektől.

208. cikk

Erőfölény

E fejezet alkalmazásában az "erőfölény" olyan helyzet, amelyben a vállalkozás az általa képviselt gazdasági erő következtében képes megakadályozni a tényleges verseny fenntartását a releváns piacon azáltal, hogy piaci magatartását csak viszonylag kis mértékben befolyásolja versenytársainak, beszállítóinak vagy vevőinek és végső soron a fogyasztóknak a magatartása.

209. cikk

A KAP-célok esetében a mezőgazdasági termelők és társulásaik számára biztosított eltérések

Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a mezőgazdasági termelőknek, a mezőgazdasági termelők társulásainak vagy az ilyen szervezetek társulásainak, vagy az e rendelet 152., illetve 161. cikke alapján elismert termelői szervezeteknek vagy a termelői szervezetek az e rendelet 156. cikke alapján elismert társulásainak olyan megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartására, amelyek mezőgazdasági termékek előállításával vagy értékesítésével, illetve az ilyen termékek tárolására, kezelésére vagy feldolgozására szolgáló közös létesítmények használatára vonatkoznak, kivéve, ha az EUMSZ 39. cikkében meghatározott célok elérése veszélyben forog.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az olyan megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek az árak azonos szinten való megállapításának kötelezettségével járnak vagy amelyek kizárják a versenyt.

Mindazonáltal a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők társulásai vagy az ilyen szervezetek társulásai, vagy az e rendelet 152., illetve 161. cikke alapján elismert termelői szervezetek vagy a termelői szervezetek az e rendelet 156. cikke alapján elismert társulásai kérhetik a Bizottság véleményét e megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak az EUMSZ 39. cikkében foglalt célkitűzésekkel való összeegyeztethetőségéről.

A Bizottság haladéktalanul foglalkozik a vélemények iránti kérelmekkel, és a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül elküldi a véleményét a kérelmezőnek. A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel.

Az EUMSZ 101. cikkének alkalmazásával járó bármely nemzeti vagy uniós eljárás során az EUMSZ 101. cikke (1) bekezdésének megsértésével kapcsolatos bizonyítási terhet a jogsértést állító fél vagy hatóság viseli. Az e cikk (1) bekezdésében említett mentességekkel élni kívánó félnek kell bizonyítania azt, hogy az említett bekezdés feltételei teljesülnek.

210. cikk

Megállapodások és összehangolt magatartások elismert szakmaközi szervezetekben

Az e bekezdés első albekezdésében említett feltételeket teljesítő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások nem tilthatók meg, és ilyen értelmű előzetes döntés sem írható elő.

Ha a Bizottság a vélemény kibocsátását követően bármikor megállapítja, hogy többé nem teljesülnek az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek, kimondja, hogy a jövőben az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra, és megfelelően tájékoztatja a szakmaközi szervezetet.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező szakmaközi szervezet pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel.

Az uniós szabályokkal mindenképpen összeegyeztethetetlennek kell minősíteni azokat a megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek:

a) az Unión belül a piac bármilyen formában történő felosztásához vezethetnek;

b) befolyásolhatják a piacszervezés zavartalan működését;

c) a verseny olyan jellegű torzulásait okozhatják, amelyek nem feltétlenül szükségesek a szakmaközi szervezet tevékenysége során követett KAP-célok eléréséhez;

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják maguk után;

e) hátrányos megkülönböztetéshez vagy a verseny megszűnéséhez vezethetnek az adott termékek jelentős részének vonatkozásában.

210a. cikk

Vertikális és horizontális fenntarthatósági kezdeményezések

Az (1) bekezdés alkalmazásában a "fenntarthatósági előírás" olyan előírás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a következő célkitűzések legalább egyikéhez:

a) környezetvédelmi célkitűzések, beleértve a következőket: az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a tájak, a víz és a talaj fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, beleértve az élelmiszer-pazarlás csökkentését is, a környezetszennyezés megelőzése és csökkentése, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása;

b) a mezőgazdasági termékek oly módon történő előállítása, amely csökkenti a növényvédő szerek használatát, és kezeli az ilyen használatból fakadó kockázatokat, vagy amely csökkenti az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának veszélyét a mezőgazdasági termelésben; és

c) állategészségügy és állatjólét.

Ha a Bizottság a vélemény kibocsátását követően bármikor megállapítja, hogy többé nem teljesülnek az e cikk (1), (3) és (7) bekezdésében említett feltételek, kimondja, hogy a jövőben az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdését alkalmazni kell a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra, és megfelelően tájékoztatja a termelőket.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel.

Több tagállamot érintő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások esetén az e bekezdés első albekezdésében említett határozatot a Bizottság a 229. cikk (2) és (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül hozza meg.

Amikor e bekezdés első albekezdése szerint jár el, a nemzeti versenyhatóság az első hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését követően írásban tájékoztatja a Bizottságot, és minden további határozatról azok elfogadását követően haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

Az e bekezdésben említett határozatok legkorábban az érintett vállalkozások e határozatokról való értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

II. FEJEZET

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok

211. cikk

Az EUMSZ 107-109. cikkének alkalmazása

Az (1) bekezdéstől eltérve az EUMSZ 107-109. cikkét nem kell alkalmazni a tagállamok által az alábbiak bármelyikének megfelelően és azzal összhangban nyújtott kifizetésekre:

a) az e rendelet szerinti, részben vagy egészben az Unió által finanszírozott intézkedések;

b) e rendelet 213-218. cikke.

213. cikk

A rénszarvasra vonatkozó nemzeti kifizetés Finnországban és Svédországban

A Bizottság által a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül megadott engedély alapján Finnország és Svédország nemzeti kifizetést nyújthat a rénszarvas tenyésztéséhez és forgalmazásához, valamint a rénszarvasból készült termékek (ex 02 08 és ex 02 10 KN-kód) előállításához és forgalmazásához, amennyiben az nem vezet a termelés hagyományos szintjének emelkedéséhez.

214. cikk

A cukorágazatra vonatkozó nemzeti kifizetések Finnországban

Finnország egy adott gazdasági évben hektáronként legfeljebb 350 EUR nemzeti kifizetést nyújthat a cukorrépa-termelőknek.

214a. cikk

Nemzeti kifizetések bizonyos ágazatok számára Finnországban

A Bizottság engedélyének függvényében Finnország a 2023-2027-es időszakban továbbra is nyújthatja azon nemzeti támogatásokat, amelyeket 2022-ben e cikk alapján nyújtott a termelőknek, feltéve, hogy:

a) a jövedelemtámogatás teljes összege az egész időszak alatt fokozatosan csökken, és 2027-ben nem haladja meg a 2022-ben nyújtott összeg 67 %-át; és

b) e lehetőség igénybevétele előtt teljes mértékben kihasználták az érintett ágazatok számára a KAP keretében rendelkezésre álló támogatási rendszereket.

A Bizottság az engedélyét az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül fogadja el.

215. cikk

A méhészetre vonatkozó nemzeti kifizetések

A tagállamok nemzeti kifizetést nyújthatnak a strukturális vagy természeti feltételekből eredően hátrányos helyzetű méhészetek védelme érdekében vagy gazdaságfejlesztési programok keretében, kivéve a termelésre vagy kereskedelemre irányuló támogatásokat.

216. cikk

A bor válság esetén történő lepárlásához nyújtott nemzeti támogatás

E kifizetéseknek arányosnak kell lenniük és lehetővé kell tenniük a válságkezelését.

Az ilyen kifizetés céljára egy adott évben egy adott tagállamban rendelkezésre álló teljes támogatási összeg nem haladhatja meg az adott évre vonatkozóan a VI. mellékletben tagállamonként meghatározott teljes rendelkezésre álló összeg 15 %-át.

217. cikk

Termékek gyermekek között történő elosztásához nyújtott nemzeti kifizetések

A tagállamok nemzeti kifizetéseket hajthatnak végre a 23. cikkben említett támogatható termékcsoportok oktatási intézményekben gyermekek részére történő kiosztása, az ilyen termékekkel kapcsolatos kísérő oktatási intézkedések, valamint a 23. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett kapcsolódó költségek tekintetében.

A tagállamok az ilyen kifizetéseket az érintett ágazatban kivetett illetékekből vagy a magánszektorból származó egyéb hozzájárulásokból finanszírozhatják.

218. cikk

A diófélékre vonatkozó nemzeti kifizetések

A tagállamok évente hektáronként legfeljebb 120,75 EUR összegig terjedő nemzeti kifizetést nyújthatnak a következő termékeket előállító mezőgazdasági termelőknek:

a) a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá tartozó mandula;

b) a 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá tartozó mogyoró;

c) a 0802 31 00 és a 0802 32 00 KN-kód alá tartozó dió;

d) a 0802 51 00 és a 0802 52 00 KN-kód alá tartozó pisztácia;

e) a 1212 92 00 KN-kód alá tartozó szentjánoskenyér.

Az (1) bekezdésben említett nemzeti kifizetés legfeljebb a következő nagyságú területekre fizethető:

TagállamA terület maximális mérete (ha)
Belgium100
Bulgária11 984
Németország1 500
Görögország41 100
Spanyolország568 200
Franciaország17 300
Olaszország130 100
Ciprus5 100
Luxemburg100
Magyarország2 900
Hollandia100
Lengyelország4 200
Portugália41 300
Románia1 645
Szlovénia300
Szlovákia3 100

V. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Rendkívüli intézkedések

1. Szakasz

Piaci zavarok

219. cikk

A piaci zavarokkal szembeni intézkedések

Amennyiben piaci zavar kialakulásával fenyegető, az e bekezdés első albekezdésében említett esetben rendkívül sürgető okok azt szükségessé teszik, a 228. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

E rendkívül sürgető okok között szerepelhetnek az olyan helyzetek, amikor azonnal fel kell lépni a piaci zavar kezelése vagy megelőzése érdekében, mivel a piaci zavar kialakulásának veszélye olyan gyorsan vagy váratlanul jelentkezik, hogy azonnali fellépésre van szükség a helyzet hatékony és eredményes kezelése vagy annak megakadályozása érdekében, hogy a piaci zavar kialakuljon, fennmaradjon, és súlyosabb vagy elhúzódó piaci zavarrá fajuljon, illetve amikor az azonnali fellépés késleltetése a piaci zavar tényleges bekövetkezéséhez vagy súlyosbításához vezetne, illetve a későbbiekben már több intézkedést tenne szükségessé a veszély vagy zavar orvoslására, vagy pedig káros hatást gyakorolna a termelésre vagy a piaci feltételekre.

Az ilyen intézkedések - a piaci zavarnak vagy a piaci zavar veszélyének kezeléséhez szükséges mértékben és időtartamra - kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e rendelet alapján előírt egyéb intézkedések hatályát, időtartamát vagy egyéb aspektusait, egészben vagy részben kiigazíthatják vagy felfüggeszthetik a behozatali vámokat, többek között szükség esetén bizonyos mennyiségek vagy időszakok tekintetében, vagy ideiglenes önkéntes termeléscsökkentési rendszer formáját ölthetik, különösen túlkínálat esetén.

Ugyanakkor a Bizottság a 228. cikkben említett sürgősségi eljárásnak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján döntést hozhat arról, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedéseket alkalmazni kell az I. melléklet XXIV. részének 2. szakaszában felsorolt egy vagy több termékre.

2. Szakasz

Az állatbetegségekhez és növénykárosítókhoz, valamint a közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi kockázatok miatti fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó piactámogatási intézkedések

220. cikk

Az állatbetegségekhez és növénykárosítókhoz, valamint a közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi kockázatok miatti fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedések

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendkívüli támogatási intézkedéseket fogadhat el a nehéz helyzetbe került piac tekintetében az alábbiak figyelembevétele érdekében:

a) az Unión belüli és a harmadik országokkal folytatott kereskedelem azon korlátozásai, amelyek az állatbetegségek terjedésével vagy a növénykárosítók terjedésével szembeni küzdelmet szolgáló intézkedések alkalmazásából eredhetnek; és

b) azon súlyos piaci zavarok, amelyek közvetlenül a fennálló közegészségügyi, illetve állat- vagy növény-egészségügyi és növénybetegségekből eredő veszélyekből fogyasztói bizalomvesztésre vezethetők vissza.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a következő ágazatok bármelyike esetében alkalmazandók:

-a) gyümölcs- és zöldségfélék;

a) marha- és borjúhús;

b) tej és tejtermékek;

c) sertéshús;

d) juh- és kecskehús;

e) tojás;

f) baromfihús.

A közegészségügyi vagy növény-egészségügyi veszélyekből eredő fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó, az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja szerinti intézkedések - az I. melléklet XXIV. részének 2. szakaszában felsoroltak kivételével - az összes többi mezőgazdasági termék esetében is alkalmazandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 228. cikkben említett sürgősségi eljárásnak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek révén kibővíti az e bekezdés első két albekezdésében felsorolt termékek körét.

A marha- és borjúhúságazat, a tej- és a tejtermékágazat, a sertéshúságazat, valamint a juh- és kecskehúságazat tekintetében azonban az Unió a száj- és körömfájás elleni küzdelem esetében a kiadások 60 %-ával egyenértékű társfinanszírozást nyújt.

3. Szakasz

Egyedi problémák

221. cikk

Egyedi problémák megoldására szolgáló intézkedések

4. Szakasz

Megállapodások és döntések a piacon uralkodó súlyos egyensúlytalanságok idején

222. cikk

Az EUMSZ 101. cikke (1) bekezdésének alkalmazása

A piacon uralkodó súlyos egyensúlytalanságok idején a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek értelmében az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők társulásai vagy az ilyen szervezetek által alkotott társulások, illetve az elismert termelői szervezetek, az elismert termelői szervezetek társulásai és az elismert szakmaközi szervezetek megállapodásaira és döntéseire az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett ágazatok egyikében sem, feltéve, hogy a szóban forgó megállapodások és döntések nem ássák alá a belső piac megfelelő működését, kizárólag az érintett ágazat stabilizálására irányulnak, és az alábbi kategóriák közül egynek vagy többnek a keretébe tartoznak:

a) piacról történő árukivonás vagy a termékek ingyenes szétosztása;

b) feldolgozás;

c) magántárolás;

d) közös promóciós intézkedések;

e) minőségi követelményekkel kapcsolatos megállapodások;

f) a növényeket és állatokat sújtó kártevők és betegségek Unión belüli terjedésének megakadályozásához vagy az Unióban bekövetkezett természeti katasztrófák következményeinek kezeléséhez szükséges mezőgazdasági inputanyagok közös beszerzése;

g) a termelés ideiglenes tervezése, figyelembe véve a termelési ciklus sajátos jellegét.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban meghatározza a mentesség tárgyi és földrajzi hatályát és a (3) bekezdésre is figyelemmel a mentesség alkalmazásának időtartamát.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság ugyanakkor végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben további, legfeljebb hathónapos időszakra engedélyezi e megállapodások és döntések fenntartását. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ia. fejezet

Piaci átláthatóság

222a. cikk

Uniós piaci megfigyelőközpontok

Az uniós piaci megfigyelőközpontoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk a piaci fejlemények és a piaci zavar veszélyeinek monitoringjához szükséges statisztikai adatokat és információkat, így különösen:

a) termelés, kínálat és készletek;

b) árak, költségek és lehetőség szerint haszonkulcsok az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szintjén;

c) rövid és középtávú piaci előrejelzések;

d) a mezőgazdasági termékek importja és exportja, különösen a mezőgazdasági termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó vámkontingensek kimerítése. Az uniós piaci megfigyelőközpontoknak jelentéseket kell készíteniük, amelyek tartalmazzák az első albekezdésben említett elemeket.

222b. cikk

A piaci fejleményekkel kapcsolatos bizottsági jelentéstétel

II. FEJEZET

Információközlés és jelentéstétel

223. cikk

Információközlési kötelezettségek

A beérkezett információk nemzetközi szervezetek, uniós és nemzeti pénzpiaci hatóságok, harmadik országok illetékes hatóságai számára is továbbíthatók, vagy azok rendelkezésére bocsáthatók, továbbá közzétehetők, figyelemmel a személyes adatok védelmére és a vállalkozásoknak az üzleti titkaik, többek között az árak védelméhez fűződő jogos érdekére.

A Bizottság együttműködik és információt cserél az 596/2014/EU rendelet 22. cikkének megfelelően kijelölt illetékes hatóságokkal és az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA), hogy segítsen azoknak az 596/2014/EU rendeletben meghatározott feladataik teljesítésében.

Az információs rendszerek integritásának, valamint a továbbított dokumentumok és kapcsolódó adatok hitelességének és olvashatóságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek megállapítják a következőket:

a) azon információk jellege és típusa, amelyekről értesítést kell küldeni;

b) a feldolgozandó adatok kategóriái és a maximális adatmegőrzési időtartamok, valamint a feldolgozás célja, különösen amennyiben ezen adatokat közzéteszik, illetve harmadik országoknak átadják;

c) az elérhetővé tett információkhoz vagy információs rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok;

d) az információk közzétételének feltételei.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az e cikk alkalmazásához szükséges intézkedéseket, többek között az alábbiakat:

a) az értesítés módszerei;

b) az azon információkra vonatkozó szabályok, amelyekről értesítést kell küldeni;

c) a benyújtandó információk kezelésére, valamint az értesítések tartalmára, formájára, ütemezésére, gyakoriságára és határidőire vonatkozó rendelkezések;

d) az információk és dokumentumok tagállamok, nemzetközi szervezetek, valamint harmadik országok illetékes hatóságai számára történő eljuttatására vagy azok rendelkezésére bocsátására, illetve közzétételére vonatkozó rendelkezések, figyelembe véve a személyes adatok védelmét és a vállalkozásoknak az üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekét.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

224. cikk

A személyes adatok feldolgozása és védelme

225. cikk

A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

d) 2025. december 31-ig, és azt követően hétévente az e rendeletben megállapított versenyszabályoknak valamennyi tagállam mezőgazdasági ágazatában való alkalmazásáról;

da) 2023. december 31-ig a 222a. cikknek megfelelően létrehozott uniós piaci megfigyelőközpontokról;

db) 2023. december 31-ig, és azt követően háromévente a válságintézkedések alkalmazásáról, amelyeket különösen a 219-222. cikk alapján fogadtak el;

dc) 2024. december 31-ig új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról a 223. cikkben említettek szerinti jobb átláthatóság biztosítása érdekében;

dd) 2024. június 30-ig a juhhús- és kecskehúságazatban alkalmazott kereskedelmi megnevezésekről és hasítottest-osztályozásról;

e) 2023. július 31-ig a 23a. cikk (2) bekezdésében említett elosztási kritériumok alkalmazására vonatkozóan;

f) 2023. július 31-ig a 23a. cikk (4) bekezdésében említett átcsoportosításoknak az iskolagyümölcs és -zöldség, valamint az iskolatej kiosztásával kapcsolatban a program eredményességére gyakorolt hatásra vonatkozóan.

VI. RÉSZ

FELHATALMAZÁSOK, VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Felhatalmazások és végrehajtási rendelkezések

227. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

228. cikk

Sürgősségi eljárás

229. cikk

A bizottsági eljárás

Ha a bizottság a 80. cikk (5) bekezdésében, a 91. cikk c) és d) pontjában, a 97. cikk (4) bekezdésében, a 99. cikkben, a 106. cikkben és a 107. cikk (3) bekezdésében említett jogi aktusok esetében nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

II. FEJEZET

Átmeneti és záró rendelkezések

230. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1234/2007/EK rendelet alábbi rendelkezései azonban továbbra is alkalmazandók:

a) a tejtermelésre vonatkozó korlátozások rendszere tekintetében a III. rész I. cím III. fejezetének III. szakasza, az 55. cikk, a 85. cikk, valamint a IX. és a X. melléklet, 2015. március 31-ig;

b) a borágazat tekintetében: i. a 85a-85e. cikk azon, a 85a. cikk (2) bekezdésében említett területek vonatkozásában, amelyeken még nem történt meg a szőlőültetvények kivágása, és azon, a 85b. cikk (1) bekezdésében említett területek vonatkozásában, amelyek helyzete nem került rendezésre, az érintett szőlőültetvények kivágásáig, illetve a terület helyzetének rendezéséig, valamint a 188a. cikk (1) és (2) bekezdése; ii. a telepítési jogra vonatkozó, a II. rész I. címe III. fejezete IVa. szakaszának II. alszakasza szerinti átmeneti szabályozás 2015. december 31-ig; iii. a 118m. cikk (5) bekezdése a "Mlado vino portugizac" elnevezésű boroknak a 2013. július 1-jén meglévő készletei erejéig; iv. a 118s. cikk (5) bekezdése 2017. június 30-ig;

ba) a 111. cikk 2015. március 31-ig;

c) a 113a. cikk (4) bekezdése, a 114., a 115., a 116. cikk, a 117. cikk (1)-(4) bekezdése és a 121. cikk e) pontjának iv. alpontja, továbbá az említett cikkek alkalmazása céljából a XIV. melléklet A. részének IV. pontja, a B. része I. pontjának 2. és 3. alpontja és III. pontjának 1. alpontja és a C. része, valamint a XV. melléklet II. részének 1., 3., 5. és 6. pontja és IV. részének 2. pontja, az e rendelet 75. cikkének (2) bekezdésében, 76. cikkének (4) bekezdésében, 78. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 79. cikke (1) bekezdésében, 80. cikke (4) bekezdésében, 83. cikkének (4) bekezdésében, 86. cikkében, 87 cikke (2) bekezdésében, 88. cikke (3) bekezdésében, és 89. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok értelmében meghatározandó megfelelő piaci értékesítési szabályok alkalmazásának időpontjáig;

ca) a 125a. cikk (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, valamint - a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében - a XVIa. melléklet a 173. cikk (1) bekezdésének b) és i) pontjában előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján meghatározandó vonatkozó szabályok alkalmazásának időpontjáig;

d) a 133a. cikk (1) bekezdése és a 140a. cikk 2014. szeptember 30-ig;

da) a 136., 138. és 140. cikk, valamint - e cikkek alkalmazásának céljára - a XVIII. melléklet a 180. és a 183. cikk a) pontjában előírt végrehajtási jogi aktusok alapján meghatározandó szabályok alkalmazásának időpontjáig vagy 2014. december 1-jéig: a kettő közül a korábbi időpontig;

e) a 182. cikk (3) bekezdésének első és második albekezdése a 2013/14. cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2014. szeptember 30-ig;

f) a 182. cikk (4) bekezdése 2017. december 31-ig;

g) a 182. cikk (7) bekezdése 2014. március 31-ig.

h) a XV. melléklet III. részének 3. pontja 2015. december 31-ig.

i) a XX. melléklet az 1216/2009/EK rendelet és a 614/2009/EK tanácsi rendelet ( 23 ) helyébe lépő jogalkotási aktus hatálybalépéséig.

231. cikk

Átmeneti szabályok

232. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ugyanakkor,

a) a 181. cikket 2014. október 1-jétől kell alkalmazni;

b) a VII. melléklet VII. része II. pontjának 3. alpontját 2016. január 1-jétől kell alkalmazni;

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK FELSOROLÁSA

I. RÉSZ

Gabonafélék

A gabonafélék ágazata a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)
1001 91 20Közönséges búza és kétszeres vetőmag
ex 1001 99 00Tönköly, közönséges búza és kétszeres, nem vetésre
1002Rozs
1003Árpa
1004Zab
1005 10 90Kukorica-vetőmag, a hibrid kivételével
1005 90 00Kukorica, a vetőmag kivételével
1007 10 90 ,
1007 90 00
Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével
1008Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle
b)1001 11 00 ,
1001 19 00
Durumbúza
c)1101 00Búzaliszt vagy kétszeres liszt
1102 90 70Rozsliszt
1103 11Durva őrlemény és dara búzából
1107Maláta, pörkölve is
d)ex 07 14Manióka, nyílgyökér (arrowroot), szálepgyökér és magas keményítő- vagy inulintartalmú, más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is, a 0714 20 alszám alá tartozó édesburgonya és az ex 0714 90 90 alszám alá tartozó csicsóka kivételével; szágóbél
ex 11 02Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:
1102 20– Kukoricaliszt
1102 90– Más:
1102 90 10– – Árpaliszt
1102 90 30– – Zabliszt
1102 90 90– – Egyéb
ex 11 03Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából, kivéve a búzából készült durva őrleményt és darát (1103 11 alszám), a rizsből készült durva őrleményt és darát (1103 19 50 alszám), valamint a rizsből készült labdacsot (pelletet) (1103 20 50 alszám)
ex 11 04Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs és a 1104 19 91 alszám alá tartozó pelyhesített rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
1106 20Liszt, dara és por a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból
ex 11 08Keményítő; inulin:
– Keményítő:
1108 11 00– – Búzakeményítő
1108 12 00– – Kukoricakeményítő
1108 13 00– – Burgonyakeményítő
1108 14 00– – Manióka- (kasszava-) keményítő
ex 1108 19– – Más keményítő:
1108 19 90– – – Egyéb
1109 00 00Búzasikér, szárítva is
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
ex 1702 30– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
– – Más:
ex 1702 30 50– – – Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is, 99 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
ex 1702 30 90– – – Más, 99 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
ex 1702 40– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével:
1702 40 90– – Egyéb
ex 1702 90– Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
1702 90 50– – Maltodextrin és maltodextrinszirup
– – Égetett cukor:
– – – Más:
1702 90 75– – – – Por alakban, összetömörítve is
1702 90 79– – – – Egyéb
2106Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
ex 2106 90– Egyéb
– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:
– – – Egyéb
2106 90 55– – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup
ex 23 02Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
ex 23 03Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépapép, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is:
2303 10– Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék
2303 30 00– Sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék
ex 23 06Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is, a 2304 és 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
– Egyéb
2306 90 05– – Kukoricacsírából
ex 2308 00Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
2308 00 40– Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
2309Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex 2309 10– Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
– – A 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal
ex 2309 90– Más:
2309 90 20– – A Kombinált Nómenklatúra 23. árucsoportjához tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek
– – Más, beleértve az előkeveréket is:
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
– – – A 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal
(1) Ezen alszámok alkalmazásában tejtermék: a 0401 –0406 vtsz. alá, továbbá a 1702 11 00 , a 1702 19 00 és a 2106 90 51 alszám alá tartozó termék.

II. RÉSZ

Rizs

A rizságazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)1006 10 21 –
1006 10 98
Vetéstől eltérő célra szánt hántolatlan nyers rizs
1006 20Előmunkált (barna) rizs
1006 30Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is
b)1006 40 00Törmelék rizs
c)1102 90 50Rizsliszt
1103 19 50Durva őrlemény és dara rizsből
1103 20 50Labdacs (pellet) rizsből
1104 19 91Pelyhesített rizs
ex 1104 19 99Lapított rizs
1108 19 10Rizskeményítő

III. RÉSZ

Cukor

A cukorágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)1212 91Cukorrépa
1212 93 00Cukornád
b)1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
c)1702 20Juharcukor és juharcukorszirup
1702 60 95 és
1702 90 95
Más cukor szilárd állapotban és cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, a tejcukor, a szőlőcukor, a maltodextrin és az izoglükóz kivételével
1702 90 71Égetett cukor legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva
2106 90 59Ízesített vagy színezett cukorszirup, az izoglükóz-, tejcukor-, szőlőcukor- és maltodextrinszirup kivételével
d)1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30
Izoglükóz
e)1702 60 80
1702 90 80
Inulinszirup
f)1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz
g)2106 90 30Ízesített vagy színezett izoglükózszirup
h)2303 20Kilúgozott cukorrépapép, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

IV. RÉSZ

Szárított takarmány

A szárított-takarmány-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)ex 1214 10 00– Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet) forró levegővel mesterségesen szárítva
– Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és labdacs (pellet) más módon szárítva és őrölve
ex 1214 90 90– Lucerna (alfalfa), baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény forró levegővel mesterségesen szárítva, a széna, takarmánykáposzta és a szénatartalmú termékek kivételével
– Lucerna (alfalfa), baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny, orvosi somkóró, szegletes lednek és szarvaskerep más módon szárítva és őrölve
b)ex 2309 90 96– Lucernaléből és fűléből nyert fehérjekoncentrátum
– Kizárólag a fent említett koncentrátumok előállítása során keletkező, szilárd maradékból és léből nyert, dehidratált termékek

V. RÉSZ

Vetőmagok

A vetőmag-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
0712 90 11Hibrid csemegekukorica:
– vetési célra
0713 10 10Borsó (Pisum sativum):
– vetési célra
ex 0713 20 00Csicseriborsó:
– vetési célra
ex 0713 31 00A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab:
– vetési célra
ex 0713 32 00Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus vagy Vigna angularis):
– vetési célra
0713 33 10Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
– vetési célra
ex 0713 34 00Bambara bab (Vigna subterranea vagy Voandzeia subterranea):
ex 0713 35 00– vetési célra
ex 0713 39 00Tehénborsó (Vigna unguiculata):
– vetési célra
Más:
– vetési célra
ex 0713 40 00Lencse:
– vetési célra
ex 0713 50 00Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
ex 0713 60 00– vetési célra
Kajánbab vagy galambborsó (Cajanus cajan):
– vetési célra
ex 0713 90 00Más szárított hüvelyes zöldség:
– vetési célra
1001 91 10Tönköly:
– mag
1001 91 90Hibridkukorica-vetőmag
– Más
ex 1005 10–mag
1006 10 10Hántolatlan nyers rizs:
– vetési célra
1007 10 10Hibrid cirokmag:
– mag
1201 10 00Szójabab, törve is:
– mag
1202 30 00Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is:
– mag
1204 00 10Lenmag, törve is:
– vetési célra
1205 10 10 ésOlajrepce- vagy repcemag, törve is:
ex 1205 90 00– vetési célra
1206 00 10Napraforgómag, törve is:
– vetési célra
ex 12 07Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is:
– vetési célra
1209Mag, gyümölcs és spóra vetési célra

VI. RÉSZ

Komló

A komlóágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
1210Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin
1302 13 00Növényi nedv és kivonat komlóból

VII. RÉSZ

Olívaolaj és étkezési olajbogyó

Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)1509Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1510 00Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is
b)0709 92 10Olajbogyó frissen vagy hűtve, nem étolaj kinyerésére szánt
0709 92 90Más olajbogyó frissen vagy hűtve
0710 80 10Olajbogyó (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
0711 20Olajbogyó ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex 0712 90 90Szárított olajbogyó egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
2001 90 65Olajbogyó ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
ex 2004 90 30Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva
2005 70 00Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
c)1522 00 31
1522 00 39
Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal
2306 90 11
2306 90 19
Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

VIII. RÉSZ

Len és kender

A len- és kenderágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
5301Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

IX. RÉSZ

Gyümölcs- és zöldségfélék

A gyümölcs- és zöldségágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
0702 00 00Paradicsom frissen vagy hűtve
0703Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve
0704Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve
0705Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve
0706Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér (1), frissen vagy hűtve
0707 00Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve
0708Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
ex 07 09Egyéb zöldségfélék frissen vagy hűtve, a 0709 60 91 , a 0709 60 95 , az ex 0709 60 99 (a Pimenta nemhez tartozó növények), a 0709 92 10 és a 0709 92 90 alszámok alá tartozó zöldségek kivételével
0714 20édesburgonya
ex 0714 90 90csicsóka
ex 08 02Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is, a 0802 70 00 , 0802 80 00 alszám alá tartozó aréka (vagy bétel) és kóladió kivételével
0803 10 10Plantain frissen
0803 10 90Plantain szárítva
0804 20 10Füge, frissen
0804 30 00Ananász
0804 40 00Avokádó
0804 50 00Guajava, mangó és mangosztán
0805Citrusfélék frissen vagy szárítva
0806 10 10Csemegeszőlő frissen
0807Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
0808Alma, körte és birs frissen
0809Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen
0810Más gyümölcs frissen
0813 50 31
0813 50 39
Kizárólag a 0801 és a 0802 vtsz. alá tartozó szárított diófélék keveréke
0910 20Sáfrány
ex 0910 99Kakukkfű frissen vagy hűtve
ex 1211 90 86Bazsalikom, citromfű, menta, Origanum vulgare (szurokfű/oregánó/vadmajoránna), rozmaring, orvosi zsálya frissen vagy hűtve
1212 92 00Szentjánoskenyér (karob)
(1)
A karórépát is beleértve.

X. RÉSZ

Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek

A feldolgozott gyümölcs és zöldség ágazata a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)ex 07 10Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, —, a 0710 80 10 alszám alá tartozó olajbogyót, valamint a 0710 80 59 alszám alá tartozó, a Capsicum és a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcsét
ex 07 11Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve a 0711 20 alszám alá tartozó olajbogyót, a 0711 90 10 alszám alá tartozó, a Capsicum és a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcsét és a —
ex 07 12Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, kivéve az ex 0712 90 05 alszám alá tartozó, forró levegővel mesterségesen szárított és emberi fogyasztásra alkalmatlan burgonyát, a és a alszám alá tartozó csemegekukoricát és azex 0712 90 90 alszám alá tartozó olajbogyót
0804 20 90Füge szárítva
0806 20Szőlő szárítva
ex 08 11Gyümölcs és diófélék nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőszer hozzáadása nélkül, kivéve az ex 0811 90 95 alszám alá tartozó fagyasztott banánt
ex 08 12Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve az ex 0812 90 98 alszám alá tartozó ideiglenesen tartósított banánt
ex 08 13Szárított gyümölcs, a 0801 —0806 vtsz. alá tartozók kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke, kivéve a 0813 50 31 és a 0813 50 39 alszámokhoz, a 0801 és a 0802 vtsz. alá tartozó diókeverékeket
0814 00 00Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva
0904 21 10Édes paprika szárítva (Capsicum annuum), nem zúzott, nem őrölt
b)ex 08 11Gyümölcs és diófélék nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
ex 1302 20Pektintartalmú anyagok és pektinátok
ex 20 01Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság), kivéve:
— a Capsicum nemzetséghez tartozó növényeknek a 2001 90 20 alszám alá tartozó gyümölcsét az édes paprika és a spanyol paprika kivételével

— a 2001 90 40 alszám alá tartozó jamgyökeret, édesburgonyát (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal rendelkező részeit
— az ex 2001 90 92 alszám alá tartozó pálmafacsúcsrügyet
— a 2001 90 65 alszám alá tartozó olajbogyót
— az ex 2001 90 97 alszám alá tartozó szőlőlevelet, komlóhajtást és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részeit
2002Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
2003Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
ex 20 04Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, kivéve a alszám alá tartozó csemegekukoricát ( var. ), az ex 2004 90 30 alszám alá tartozó olajbogyót és a 2004 10 91 alszám alá tartozó, liszt, dara vagy pelyhesített formában elkészített vagy tartósított burgonyát
ex 20 05Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, kivéve a 2005 70 00 alszám alá tartozó olajbogyót, a alszám alá tartozó csemegekukoricát ( var. ), a Capsicum nemzetséghez tartozó növényeknek a 2005 99 10 alszám alá tartozó gyümölcsét az édes paprika és a spanyol paprika kivételével, valamint a 2005 20 10 alszám alá tartozó, liszt, dara vagy pelyhesített formában elkészített vagy tartósított burgonyát
ex 2006 00Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott), kivéve az ex 2006 00 38 és az ex 2006 00 99 vtsz. alá tartozó, cukorban tartósított banánt
ex 20 07Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kivéve:
— az ex 2007 10 alszám alá tartozó, banánból készült homogenizált készítményeket
— az ex 2007 99 39 , az ex 2007 99 50 és az ex 2007 99 97 alszám alá tartozó, banánból készült dzsemet, gyümölcskocsonyát (zselé), gyümölcsízt, pürét és krémet
ex 20 08Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is, kivéve:
— a 2008 11 10 alszám alá tartozó amerikaimogyoró-vajat
— a 2008 91 00 alszám alá tartozó pálmafacsúcsrügyet
— a 2008 99 85 alszám alá tartozó kukoricát
— a 2008 99 91 alszám alá tartozó jamgyökeret, édesburgonyát (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal rendelkező részeit
— az ex 2008 99 99 alszám alá tartozó szőlőlevelet, komlóhajtást és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részeit
— az ex 2008 97 59 , az ex 2008 97 78 , az ex 2008 97 93 és az ex 2008 97 98 alszám alá tartozó, másképpen elkészített vagy tartósított banánt tartalmazó keverékeket
— az ex 2008 99 49 , az ex 2008 99 67 és az ex 2008 99 99 alszám alá tartozó, más módon elkészített vagy tartósított banánt
ex 20 09Gyümölcslé (kivéve a 2009 61 és a 2009 69 alszám alá tartozó szőlőlevet és szőlőmustot és az ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 és 2009 89 99 alszám alá tartozó banánlevet) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

XI. RÉSZ

Banán

A banánágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódokLeírás
0803 90 10Banán frissen, kivéve a plantain fajtát
0803 90 90Banán szárítva, kivéve a plantain fajtát
ex 0812 90 98Banán ideiglenesen tartósítva
ex 0813 50 99Szárított banánt tartalmazó keverékek
1106 30 10Liszt, dara és por banánból
ex 2006 00 99Banán cukorral tartósítva
ex 2007 10 99Homogenizált készítmények banánból
ex 2007 99 39
ex 2007 99 50
ex 2007 99 97
Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém banánból
ex 2008 97 59
ex 2008 97 78
ex 2008 97 93
ex 2008 97 96
ex 2008 97 98
Más módon elkészített vagy tartósított banánt tartalmazó keverék, alkohol hozzáadása nélkül
ex 2008 99 49
ex 2008 99 67
ex 2008 99 99
Banán másképpen elkészítve vagy tartósítva
ex 2009 89 35
ex 2009 89 38
ex 2009 89 79
ex 2009 89 86
ex 2009 89 89
ex 2009 89 99
Banánlé

XII. RÉSZ

Bor

A borágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)2009 61
2009 69
Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
Más szőlőmust, kivéve az erjedésben lévő vagy az alkohol hozzáadásától eltérő módon erjesztéssel lefojtott szőlőmustot
b)ex 22 04Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével, kivéve a 2204 30 92 , a 2204 30 94 , a 2204 30 96 és a 2204 30 98 alszám alá tartozó más szőlőmustot
c)0806 10 90Szőlő frissen a csemegeszőlő kivételével
2209 00 11
2209 00 19
Borecet
d)2206 00 10Pikett
2307 00 11
2307 00 19
Borseprő
2308 00 11
2308 00 19
Szőlőtörköly
e)ex 2202 99 19- - - Egyéb, alkoholmentesített bor, amelynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma nem haladja meg a 0,5 térfogatszázalékot.

XIII. RÉSZ

Élő fák és egyéb növények, hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat

Az élő növények ágazata magában foglalja a Kombinált Nómenklatúra 6. árucsoportjában található valamennyi terméket.

XIV. RÉSZ

Dohány

A dohányágazat a 2401 KN-kód alá tartozó nyers- vagy feldolgozatlan dohányt és dohányhulladékot foglalja magában.

XV. RÉSZ

Marha- és borjúhús

A marha- és borjúhúságazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)0102 29 05 –
0102 29 99 , 0102 39 10 és 0102 90 91
Háziasított szarvasmarhafajtákhoz tartozó élő állatok, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat
0201Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
0202Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
0206 10 95Rekeszizom-hártya és rekeszizom frissen vagy hűtve
0206 29 91Rekeszizom-hártya és rekeszizom fagyasztva
0210 20Szarvasmarhafélék húsa sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0210 99 51Rekeszizom-hártya és rekeszizom sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0210 99 90Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény
1602 50 10Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék vagy belsőség szarvasmarhafélékből főzés nélkül; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
1602 90 61Más elkészített vagy konzervált hús szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal, főzés nélkül; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
b)0102 21 , 0102 31 00 és 0102 90 20Élő szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai
0206 10 98Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége a rekeszizom-hártya és rekeszizom kivételével, frissen vagy hűtve, kivéve a gyógyszerészeti termékek gyártására használt vágási melléktermékeket és belsőségeket
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 99
Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége a rekeszizom-hártya és rekeszizom kivételével, fagyasztva, kivéve a gyógyszerészeti termékek gyártására használt vágási melléktermékeket és belsőségeket
0210 99 59Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, a rekeszizom-hártya és rekeszizom kivételével
ex 1502 10 90Szarvasmarhafaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével
1602 50 31 és
1602 50 95
Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék vagy belsőség szarvasmarhafélékből, kivéve a főzés nélküli húst vagy belsőséget, valamint a főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keverékét
1602 90 69Más elkészített vagy konzervált hús szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal, kivéve a főzés nélkülieket és a főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keverékét

XVI. RÉSZ

Tej és tejtermékek

A tej- és tejtermékágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)0401Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
b)0402Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
c)0403 10 11 –
0403 10 39
0403 9011 11 –
0403 90 69
Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül
d)0404Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
e)ex 04 05Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények 75 tömegszázaléknál több, de 80 tömegszázaléknál kevesebb zsírtartalommal
f)0406Sajt és túró
g)1702 19 00Tejcukor és tejcukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, kevesebb, mint 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva
h)2106 90 51Ízesített vagy színezett tejcukorszirup
i)ex 23 09Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex 2309 10– Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
– – A 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal
ex 2309 90– Más:
2309 90 35– – Más, beleértve az előkeveréket is:
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
– – – A 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal

XVII. RÉSZ

Sertéshús

A sertéshúságazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)ex 01 03Háziasított fajtákhoz tartozó élő sertés, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat
b)ex 02 03Házi sertés húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
ex 02 06Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva, kivéve a gyógyszerészeti termékek gyártására használt vágási melléktermékeket és belsőségeket,
0209 10Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
ex 02 10Házi sertés élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
1501 10
1501 20
Sertészsír (zsiradék is)
c)1601 00Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek
1602 10 00Homogenizált készítmények húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből
1602 20 90Elkészített vagy konzervált termékek állatok májából, kivéve liba- és kacsamájból
1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11 –
1602 49 50
Más elkészített és konzervált termékek házisertéshús- vagy belsőségtartalommal
1602 90 10Állati vérből készült termékek
1602 90 51Más elkészített vagy konzervált termékek házisertéshús- vagy belsőségtartalommal
1902 20 30Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is, 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is

XVIII. RÉSZ

Juh- és kecskehús

A juh- és kecskehús-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)0104 10 30Bárány (1 éves korig)
0104 10 80Élő juh, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat és a bárányt
0104 20 90Élő kecske, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat
0204Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210 99 21Juh- és kecskehús csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0210 99 29Juh- és kecskehús csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
b)0104 10 10Élő juh – fajtatiszta tenyészállat
0104 20 10Élő kecske – fajtatiszta tenyészállat
0206 80 99Juh és kecske élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve, kivéve a gyógyszerészeti termékek gyártására használt vágási melléktermékeket és belsőségeket
0206 90 99Juh és kecske élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva, kivéve a gyógyszerészeti termékek gyártására használt vágási melléktermékeket és belsőségeket
0210 99 85Juh- és kecske élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
ex 1502 90 90Birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével
c)1602 90 91Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék vagy belsőség birkából vagy kecskéből;
1602 90 95

XIX. RÉSZ

Tojás

A tojáságazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)0407 11 00
0407 19 11
0407 19 19
0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10
Baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
b)0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kivéve az emberi fogyasztásra alkalmatlanokat

XX. RÉSZ

Baromfihús

A baromfihús-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
a)0105Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk
b)ex 02 07A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva, kivéve a c) pont alá tartozó májat
c)0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 43 00
0207 44 91
0207 45 93
0207 45 95
Baromfimáj frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210 99 71
0210 99 79
Baromfimáj sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
d)0209 90 00Baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
e)1501 90 00Baromfizsír
f)1602 20 10Liba- vagy kacsamáj, másképpen elkészítve vagy tartósítva
1602 31
1602 32
1602 39
A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi húsa, vágási mellékterméke vagy belsősége, másképpen elkészítve vagy tartósítva

XXI. RÉSZ

Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

1. Az etilalkohol-ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
ex 2207 10 00Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet a Szerződések I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő
ex 2207 20 00Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet a Szerződések I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő
ex 2208 90 91
és
ex 2208 90 99
Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet a Szerződések I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő

2. Az etilalkohol-ágazat magában foglalja a 2208 KN-kód alá tartozó, több mint kétliteres tartályban (palackban) kiszerelt és az etil-alkohol 1. pontban említett valamennyi tulajdonságával rendelkező, mezőgazdasági eredetű etil-alkoholon alapuló termékeket is.

XXII. RÉSZ

Méhészeti termékek

A méhészeti ágazat a következő táblázatban felsorolt termékeket foglalja magában:

KN-kódLeírás
0409 00 00Természetes méz
ex 0410 00 00Élelmezési célra alkalmas méhpempő és méhszurok
ex 0511 99 85Élelmezési célra nem alkalmas méhpempő és méhszurok
ex 1212 99 95Virágpor
ex 1521 90Méhviasz

XXIII. RÉSZ

Selyemhernyó

A selyemhernyó-ágazat az ex 0106 90 00 KN-kód alá tartozó selyemhernyókat, valamint az ex 0511 99 85 KN-kód alá tartozó selyemhernyópetéket foglalja magában.

XXIV. RÉSZ

Egyéb termékek

Egyéb termékek alatt az I-XXIII. részben nem felsorolt mezőgazdasági termékek értendők, beleértve az e rész 1. és 2. szakaszában felsorolt termékeket is.

1. szakasz

KN-kódLeírás
ex 01 01Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
– Ló
0101 21 00– – Fajtatiszta tenyészállat ():
0101 29– – Más:
0101 29 90– – – Vágástól eltérő célra
0101 30 00– – Szamár
0101 90 00Más
ex 01 02Élő szarvasmarhafélék:
– – Fajtatiszta tenyészállattól eltérő:
– – – Nem háziasított fajták
0102 39 90 ,
0102 90 99 és
ex 01 03Élő sertés:
0103 10 00– Fajtatiszta tenyészállatok ()
– Más:
ex 0103 91– – 50 kg-nál kisebb tömegű:
0103 91 90– – – Nem háziasított fajták
ex 0103 92– – Legalább 50 kg tömegű
0103 92 90– – Nem háziasított fajták
0106Más élő állat
ex 02 03Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:
– Frissen vagy hűtve:
ex 0203 11– – Egész és fél:
0203 11 90– – – Nem házi sertésből
ex 0203 12– – Sonka, lapocka és részei csonttal:
0203 12 90– – – Nem házi sertésből
ex 0203 19– – Más:
0203 19 90– – – Nem házi sertésből
– Fagyasztva:
ex 0203 21– – Egész és fél:
0203 21 90– – – Nem házi sertésből
ex 0203 22– – Sonka, lapocka és részei csonttal:
0203 22 90– – – Nem házi sertésből
ex 0203 29– – Más:
0203 29 90– – – Nem házi sertésből
ex 0205 00Szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva
ex 02 06Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
ex 0206 10– Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve:
0206 10 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– Szarvasmarhafélékből fagyasztva:
ex 0206 22 00– – Máj:
– – – Gyógyászati termékek gyártására ()
ex 0206 29– – Más:
0206 29 10– – – Gyógyászati termékek gyártására ()
ex 0206 30 00– Sertésből frissen vagy hűtve:
– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – Más:
– – – Nem házi sertésből
– Sertésből fagyasztva:
ex 0206 41 00– – Máj:
– – – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – – Más:
– – – – Nem házi sertésből
ex 0206 49 00– – Más:
– – – Házi sertésből:
– – – – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – – Egyéb
ex 0206 80– Más frissen vagy hűtve:
0206 80 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – Más:
0206 80 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
ex 0206 90– Más fagyasztva:
0206 90 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – Más:
0206 90 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
0208Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
ex 02 10Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:
– Sertéshús:
ex 0210 11– – Sonka, lapocka és részei csonttal:
0210 11 90– – – Nem házi sertésből
ex 0210 12– – Oldalas és dagadó és részei:
0210 12 90– – – Nem házi sertésből
ex 0210 19– – Más:
0210 19 90– – – Nem házi sertésből
– Más, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is:
0210 91 00– – Főemlősökből
0210 92– – Bálnából, delfinből és barna delfinből (a cetfélék Cetacea rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének Sirenia rendjébe tartozó emlősből); fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak Pinnipedia alrendjébe tartozó emlősből)
0210 93 00– – Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)
ex 0210 99– – Más:
– – – Hús:
0210 99 31– – – – Rénszarvasból
0210 99 39– – – – Egyéb
– – – Vágási melléktermék és belsőség:
– – – – Nem házi sertésből, szarvasmarhafélékből, juhból és kecskéből
0210 99 85– – – – – Nem baromfimájból
ex 04 07Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
0407 19 90
0407 29 90 és
0407 90 90
– Nem baromfitojás
ex 04 08Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– Tojássárgája:
ex 0408 11– – Szárítva:
0408 11 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
ex 0408 19– – Más:
0408 19 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
– Más:
ex 0408 91– – Szárítva:
0408 91 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
ex 0408 99– – Más:
0408 99 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
0410 00 00Máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék
0504 00 00Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
ex 05 11Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:
0511 10 00– Szarvasmarhafélék spermája
– Más:
ex 0511 99– – Más:
0511 99 85– – – Egyéb
ex 07 09Más zöldség frissen vagy hűtve:
ex 0709 60– A Capsicum és a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse:
– – Más:
0709 60 91– – – – Capsicum nemzetségből, capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártásához ()
0709 60 95– – – Illóolaj vagy gyanta ipari gyártásához ()
ex 0709 60 99- - - Egyéb, a Pimenta nemhez tartozó növény
ex 07 10Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:
ex 0710 80– Más zöldség:
– – A Capsicum és a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse:
0710 80 59– – – Nem édes paprika
ex 07 11Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
ex 0711 90– Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
0711 90 10– – – – A Capsicum vagy Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével
ex 07 13Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is
ex 0713 10– Borsó (Pisum sativum):
0713 10 90– – Nem vetésre
ex 0713 20 00– Csicseriborsó:
– – Nem vetésre
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0713 31 00– – A Vigna mungo (L) Hepper vagy Vigna radiata (L) Wilczek fajhoz tartozó bab:
– – – Nem vetésre
ex 0713 32 00– – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus vagy Vigna angularis):
– – – Nem vetésre
ex 0713 33– – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90– – – Nem vetésre
ex 0713 34 00– – Bambara bab (Vigna subterranea vagy Voandzeia subterranea)
ex 0713 35 00– – – Nem vetésre
ex 0713 39 00– – Tehénborsó (Vigna unguiculata):
– – – Nem vetésre
– – Más:
– – – Nem vetésre
ex 0713 40 00– Lencse:
– – Nem vetésre
ex 0713 50 00– Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
– – Nem vetésre
ex 0713 60 00– Kajánbab vagy galambborsó (Cajanus cajan):
– – Nem vetésre
ex 0713 90 00– Más:
– – Nem vetésre
0801Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is
ex 08 02Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
0802 70 00– Kóladió (Cola spp.)
0802 80 00– Arékadió
ex 08 04Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
0804 10 00– Datolya
0902Tea, aromásítva is
ex 09 04Bors a Piper nemzetségből; a Capsicum vagy a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve, a 0904 21 10 alszám alá tarozó édes paprika kivételével
0905Vanília
0906Fahéj és fahéjvirág
0907Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)
0908Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom
0909Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó
ex 09 10Gyömbér, kurkuma, babérlevél, curry és más fűszer a kakukkfű és a sáfrány kivételével
ex 11 06Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 10 00– A 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből
ex 1106 30– A 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 30 90– – Nem banánból
ex 11 08Keményítő; inulin:
1108 20 00– Inulin
1201 90 00Szójabab, törve is, a vetőmag kivételével
1202 41 00Földimogyoró nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában, a vetőmag kivételével
1202 42 00Földimogyoró nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héj nélkül, törve is, a vetőmag kivételével
1203 00 00Kopra
1204 00 90Lenmag, törve is, nem vetésre
1205 10 90 és ex 1205 90 00Olajrepce- vagy repcemag, törve is, nem vetésre
1206 00 91Napraforgómag, törve is, nem vetésre
1206 00 99
1207 29 00Gyapotmag, törve is, nem vetésre
1207 40 90Szezámmag, törve is, nem vetésre
1207 50 90Mustármag, törve is, nem vetésre
1207 91 90Mákszem, törve is, nem vetésre
1207 99 91Kendermag, törve is, nem vetésre
ex 1207 99 96Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is, nem vetésre
1208Olajosmagliszt és -dara vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével
ex 12 11Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is, kivéve a IX. részben az ex 1211 90 86 KN-kód alatt felsorolt termékeket
ex 12 12Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus var. sativum nem pörkölt cikóriagyökereket is):
ex 1212 99– – Nem cukornád:
1212 99 41 és 1212 99 49– – – Szentjánoskenyérmag
ex 1212 99 95– – – Más, a cikóriagyökér kivételével
1213 00 00Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is
ex 12 14Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is:
ex 1214 10 00– Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet), kivéve a forró levegővel mesterségesen szárított lucerna- (alfalfa-) őrleményt és -labdacsot (pellet) vagy a más módon szárított, őrölt lucerna- (alfalfa-) őrleményt és labdacsot (pellet)
ex 1214 90– Más:
1214 90 10– – Marharépa, karórépa és más takarmánygyökér
ex 1214 90 90– – Más, kivéve:
– Lucerna (alfalfa), baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény, forró levegővel mesterségesen szárítva, a széna, a takarmánykáposzta és a szénatartalmú termékek kivételével
– Lucerna (alfalfa), baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny, orvosi somkóró, szegletes lednek és szarvaskerep más módon szárítva és őrölve
ex 15 02Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével:
ex 1502 10 10
ex 1502 90 10
– Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével, kivéve a csontból és hulladékból nyert zsírokat ()
1503 00Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve
ex 15 04Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, kivéve a 1504 10 vtsz. alá tartozó halmájolajat és frakciókat, valamint a 1504 20 vtsz. alá tartozó halmájolajtól eltérő, halból nyert zsír és olaj és ezek frakciói
1507Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1511Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1513Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1514Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex 15 15Más stabilizált növényi zsír és olaj (kivéve az ex 1515 90 11 alszám alá tartozó jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex 15 16Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve (kivéve a 1516 20 10 alszám alá tartozó hidrogénezett ricinusolajat, ún. „opálviaszt”)
ex 15 17Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével, kivéve a 1517 10 10 , a 1517 90 10 és a 1517 90 93 alszámokat
1518 00 31 és
1518 00 39
Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével ()
1522 00 91Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó semlegesítési iszap (soapstock), kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak
1522 00 99Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok egyéb feldolgozási maradékai, kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak
ex 16 02Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
– Sertésből:
ex 1602 41– – Sonka és részei:
1602 41 90– – – Nem házi sertésből
ex 1602 42– – Lapocka és részei:
1602 42 90– – – Nem házi sertésből
ex 1602 49– – Más, beleértve a keverékeket is:
1602 49 90– – – Nem házi sertésből
ex 1602 90– Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:
– – Nem állati vérből készült termékek:
1602 90 31– – – Vadból vagy nyúlból
– – – Más:
– – – – Nem házisertéshús- vagy belsőségtartalommal:
– – – – – Nem szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal:
1602 90 99– – – – – – Nem birkából vagy kecskéből
ex 1603 00Kivonat és lé húsból
1801 00 00Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
1802 00 00Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
ex 20 01Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):
ex 2001 90– Más:
2001 90 20– – A Capsicum nemzetséghez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével
ex 20 05Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
ex 2005 99– Más zöldség és zöldségkeverék:
2005 99 10– – A Capsicum nemzetséghez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével
ex 22 06Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei:
2206 00 31 –
2206 00 89
– Nem pikett
ex 23 01Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből, halból vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő:
2301 10 00– Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő
ex 23 02Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is:
2302 50 00– Hüvelyes növényből
2304 00 00Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
2305 00 00Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
ex 23 06Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, a 2306 90 05 (kukoricacsíra kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék), valamint a 2306 90 11 és a 2306 90 19 (olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék) alszám kivételével
ex 2307 00Borseprő; nyers borkő:
2307 00 90– Nyers borkő
ex 2308 00Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
2308 00 90– Nem szőlőtörköly, makk és vadgesztenye, seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
ex 23 09Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex 2309 10– Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
2309 10 90– – Nem a 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal
ex 2309 90– Más:
ex 2309 90 10– – Más, beleértve az előkeveréket is:
– – Tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
ex 2309 90 91 –
2309 90 96
– – – Nem a 1702 30 50 , a 1702 30 90 , a 1702 40 90 , a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup- vagy tejtermék-tartalommal, a következők kivételével:
– Lucernaléből és fűléből nyert fehérjekoncentrátum
– Kizárólag az első franciabekezdésben említett koncentrátumok előállítása során keletkező, szilárd maradékból és léből nyert dehidratált termékek
(1)
Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd a 94/28/EK tanácsi irányelvet (2) és az 504/2008/EK bizottsági rendeletet (3). (2)
A Tanács 94/28/EK irányelve (1994. június 23.) a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról (HL L 178., 1994.7.12., 66. o.). (3)
A Bizottság 504/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 149., 2008.6.7., 3. o.). (4)
Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd a 88/661/EGK tanácsi irányelvet (5), a 94/28/EK irányelvet, valamint a 96/510/EK bizottsági határozatot (6)). (5)
A Tanács 88/661/EGK irányelve (1988. december 19.) a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.). (6)
A Bizottság 96/510/EK határozata (1996. július 18.) a tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról (HL L 210., 1996.8.20., 53. o.). (7)
Az ezen alszám alatti bejegyzés a vonatkozó uniós rendelkezésekben megállapított feltételek szerint történik (lásd a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkét). (8)
Az ezen alszám alá történő besorolás a Kombinált Nómenklatúra bevezető rendelkezéseinek II. szakasza F. pontjában meghatározott feltételektől függ.

2. szakasz

KN-kódLeírás
0101 29 10Élő ló, vágásra ()
ex 0205 00Ló húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210 99 10Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva
0511 99 10Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai
0701Burgonya frissen vagy hűtve
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
1105Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából
1212 94 00Cikóriagyökér
2209 00 91 és 2209 00 99Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló a borecet kivételével
4501Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
(1)
Az ezen alszám alatti bejegyzés a vonatkozó uniós rendelkezésekben megállapított feltételek szerint történik (lásd a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkét).

II. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

I. RÉSZ

A rizságazatra vonatkozó fogalommeghatározások

I. A "hántolatlan rizs", "előmunkált rizs", "félig hántolt rizs", "teljesen hántolt rizs", "kerek szemű rizs", "közepes szemű rizs", "hosszú szemű A vagy B rizs" és "törmelék rizs" fogalmak meghatározása a következő:

1. a) "Hántolatlan rizs" : olyan rizs, amelyen csépelés után rajta marad a magburok. b) "Előmunkált rizs" : olyan hántolatlan rizs, amelyről csak a magburkot távolították el. Az ide besorolandó rizsfajták kereskedelmi elnevezése "barnarizs", "cargo" rizs, "loonzain" és "riso sbramato". c) "Félig hántolt rizs" : olyan hántolatlan rizs, amelyről a magburkot és részben a csírát, valamint a magtok külső rétegét részben vagy teljes egészében eltávolították, de a belső rétegeit nem. d) "Teljesen hántolt rizs" : olyan hántolatlan rizs, amelyről a magburkot, a magtok belső és külső rétegét teljes egészében, valamint a hosszú, ill. a közepes szemű rizsnél a csírát teljesen, a kerek szemű rizsnél pedig legalább részben eltávolították, de amelynél a szemek hosszanti fehér barázdáltsága maximum a szemek 10 %-ánál maradt meg.

2. a) "Kerek szemű rizs" : olyan rizs, amelynél a szem hosszúsága nem haladja meg az 5,2 mm-t és hosszúság/szélesség aránya 2-nél kisebb. b) "Közepes szemű rizs" : az 5,2 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 6,0 mm hosszúságú olyan rizs, amelynél a hosszúság/szélesség aránya nem több 3-nál. c) "Hosszú szemű rizs" : i. hosszú szemű A rizs, vagyis olyan rizs, amely szemeinek hosszúsága meghaladja a 6,0 mm-t, és a hosszúság/szélesség aránya 2-nél nagyobb, de 3-nál kisebb, ii. hosszú szemű B rizs, vagyis olyan rizs, amely szemeinek hosszúsága meghaladja a 6,0 mm-t, és a hosszúság/szélesség aránya egyenlő vagy nagyobb, mint 3. d) "A rizsszemek mérése" : a szemek mérését teljesen hántolt rizsen kell elvégezni a következő módszer szerint: i. a szállítmányból reprezentatív mintát kell venni, ii. a mintát át kell rostálni, hogy csak a teljes szemek, beleértve az éretlen szemeket is, maradjanak fönn, iii. két mérést kell elvégezni egyenként 100 szemen, majd azokat átlagolni kell, iv. az eredményt milliméterben, egy tizedesjegyre kerekítve kell megadni.

3. "Törmelék rizs": olyan rizsszemdarabok, amelyek hossza nem haladja meg a rizsszemek átlagos hosszúságának háromnegyedét.

II. A nem kifogástalan minőségű szemek és tört szemek tekintetében a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"Egész szemek" : olyan szemek, amelyekről csak a végződés egy részét távolították el, tekintet nélkül a hántolás egyes fázisaiban keletkező jellemzőkre.

2.

"Nyesett szemek" : olyan szemek, amelyekről a végződés egészét eltávolították.

3.

"Tört szemek, illetve szemdarabok" :

olyan szemek, amelyekről a végződésnél nagyobb részt távolítottak el; a tört szemek közé a következők tartoznak: i)

nagyméretű tört szemek (szemdarabkák, amelyek hossza nem kisebb, mint egy teljes szem fele, de amelyek nem alkotnak egy teljes egész szemet), ii)

közepes méretű tört szemek (szemdarabkák, amelyek hossza nem kisebb, mint egy teljes szem negyede, de amelyek kisebbek a "nagyméretű tört szemek" minimális méreténél), iii)

finom tört szemek (szemdarabkák, amelyek hossza kisebb, mint egy egész szem negyede, de amelyek túl nagyok ahhoz, hogy átférjenek egy 1,4 mm lyukméretű rostán), iv)

törmelék (kis szemdarabok vagy -részecskék, amelyek átférnek egy 1,4 mm lyukméretű rostán); a hasított szemek (hosszirányú hasítással előállított szemdarabok) e meghatározás alá tartoznak.

4.

"Zöld szemek" : nem teljesen érett szemek.

5.

"Természetes torzulást mutató szemek" : olyan szemek, amelyek akár örökletes, akár nem örökletes eredetű természetes torzulást mutatnak a fajtára jellemző morfológiai jellemzőkhöz képest.

6.

"Fakó szemek" : olyan szemek, amelyek felületének legalább háromnegyede átlátszatlan és fakó.

7.

"Pirosbarázdás szemek" : különböző élénkségű és árnyalatú hosszirányú piros barázdákkal tarkított szemek, a magházból származó maradványoknak köszönhetően.

8.

"Pettyes szemek" : sötét színű, jól elkülöníthető, többé-kevésbé szabályos formájú kis kört tartalmazó szemek; a pettyes szemek közé tartoznak azok a szemek is, amelyeknek csak a felületén találhatók enyhe fekete barázdák; a barázdák és a pettyek körül nem lehet sárga vagy sötét udvar.

9.

"Foltos szemek" : olyan szemek, amelyek felülete egy kisebb területén természetes színük szembetűnő elváltozása észlelhető; a foltok különböző színűek lehetnek (feketés, vöröses, barna); foltnak tekintendők a mély fekete barázdák is. Ha a foltok színe kellőképpen erős ahhoz, hogy azonnal szembetűnjenek (fekete, rózsaszínű, vörösesbarna), és ha a szemnek legalább a felével egyenlő területet borítanak be, a szemeket sárga szemnek kell tekinteni.

10.

"Sárga szemek" : olyan szemek, amelyek egészben vagy részben szárítástól eltérő természetes színváltozáson mentek keresztül és citrom- vagy narancssárga árnyalatot vettek fel.

11.

"Borostyánszínű szemek" : olyan szemek, amelyek teljes felülete a szárítástól eltérő okból csekély egyenletes színváltozáson ment keresztül; e változás következtében a szemek színe világos borostyánsárgára változik.

II. RÉSZ

A cukorágazatra vonatkozó technikai fogalommeghatározások

A. szakasz

Általános fogalommeghatározások

1.

"Fehér cukor" : olyan cukor, amely nincs ízesítve vagy színezve vagy nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, és száraz állapotra számítva polarimetriás módszerrel meghatározva legalább 99,5 tömegszázalék szacharózt tartalmaz.

2.

"Nyerscukor" : olyan cukor, amely nincs ízesítve vagy színezve vagy nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, és száraz állapotra számítva polarimetriás módszerrel meghatározva kevesebb mint 99,5 tömegszázalék szacharózt tartalmaz.

3.

"Izoglükóz" : olyan, glükózból vagy polimerjeiből nyert termék, amely szárazanyagra számítva legalább 10 tömegszázalék fruktózt tartalmaz.

4.

"Inulinszirup" : olyan közvetlen termék, amelyet inulin vagy oligofruktóz hidrolízisével nyertek, szárazanyagra számítva legalább 10 % fruktózt tartalmaz szabadon vagy szacharóz formájában, és cukor/izoglükóz egyenértékként van kifejezve. Az inulinszirup-kvótával nem rendelkező inulinrost-feldolgozók által előállított, kismértékben édesítő termékek piaca korlátozásának elkerülése érdekében ezt a meghatározást a Bizottság a 125. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosíthatja.

5.

"Szállítási szerződés" : egy eladó és egy vállalkozás között létrejött, cukorgyártásra szánt répa szállítására irányuló szerződés.

6.

"szakmán belüli megállapodás" :

a következők valamelyike: a)

szállítási szerződések megkötését megelőzően, egyrészről vállalkozások vagy az érintett tagállam által elismert valamely vállalkozásokat tömörítő szervezet vagy vállalkozásokat tömörítő szervezetek valamely csoportja, másrészről egy, az érintett tagállam által elismert értékesítői társulás vagy értékesítői szervezetek valamely csoportja között létrejött megállapodás; b)

az a) pontban említett megállapodás hiányában, a társaságokról szóló törvény és a szövetkezetekről szóló törvény, amennyiben ezek a cukorrépának a cukorgyártó társaságok vagy szövetkezetek részvényesei vagy tagjai által történő szállítását szabályozzák.

III. RÉSZ

A komlóágazatra vonatkozó fogalommeghatározások

1.

"Komló" : a nőivarú, kúszó komló növény (Humulus lupulus) szárított, toboz néven is ismert virágzata; a virágzat kocsányos, színe zöldessárga, alakja tojásdad, leghosszabb mérete általában 2 és 5 cm között váltakozik.

2.

"Komlóliszt" : a komló őrlésekor keletkező termék, amelyben annak minden természetes alkotóeleme megtalálható.

3.

"Emelt lupulintartalmú komlóliszt" : a levelek, a szárak, a murvalevelek és a főér részleges mechanikus eltávolítása után a komló őrlésével létrejövő termék.

4.

"Komlókivonat" : komlóból vagy komlólisztből oldószer segítségével nyert magas töménységű termék.

5.

"Kevert komlótermék" : az 1-4. pontban említett termékek közül kettőnek vagy ennél többnek a keveréke.

IV. RÉSZ

A borágazatra vonatkozó fogalommeghatározások

Szőlőtőkékkel kapcsolatos fogalmak

1.

"Kivágás" : a szőlővel betelepített területen található összes szőlőtőke teljes eltávolítása.

2.

"Telepítés" : a beoltott vagy oltatlan szőlőtőkék vagy szőlőtőkerészek szőlőtermesztés vagy oltványiskola létrehozása céljából történő végleges ültetése.

3.

"Átoltás" : egy előzőleg már beoltott szőlőtőke oltása.

Termékkel kapcsolatos fogalmak

4.

"Friss szőlő" : a szőlőnek a bor készítésére, előállítására használt érett vagy enyhén szárított gyümölcse, amelyet szokásos borászati eszközökkel lehet zúzni vagy préselni, és amelyben spontán módon beindulhat az alkoholos erjedés.

5.

"Alkohol hozzáadásával fojtott friss szőlőmust" :

olyan termék: a)

amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 12 és legfeljebb 15 térfogatszázalék, b)

amelyet úgy nyernek, hogy legalább 8,5 térfogatszázalék természetes alkoholtartalmú és kizárólag a 81. cikk (2) bekezdésének megfelelően osztályozható borszőlőfajtákból előállított, nem erjedt szőlőmusthoz hozzáadnak: i.

vagy szőlő eredetű semleges alkoholt, ideértve a szárított szőlő lepárlásával előállított alkoholt is, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 96 térfogatszázalék, ii.

vagy egy a bor lepárlásából származó, nem finomított terméket, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 52 és legfeljebb 80 térfogatszázalék.

6.

"Szőlőlé" :

olyan nem erjesztett, de erjeszthető folyékony termék, amelyet: a)

megfelelő kezeléssel állítottak elő, hogy így változatlan állapotában fogyasztásra alkalmas legyen, b)

friss szőlőből vagy szőlőmustból vagy visszaalakítással állítottak elő. Ha visszaalakítással állítják elő, sűrített szőlőmustból vagy sűrített szőlőléből kell előállítani.

A szőlőlé esetében az 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges alkoholtartalom megengedett.

7. "Sűrített szőlőlé" :

olyan nem karamellizált szőlőlé, amelyet a szőlőlé részleges vízelvonásával állítanak elő, amihez a közvetlen hőhatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni, oly módon, hogy a később meghatározandó módszer szerint használt refraktométeren 20 °C-os hőmérsékleten a kijelzett számadat ne legyen kisebb 50,9 ref. %-nál.

A sűrített szőlőlé esetében az 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges alkoholtartalom megengedett.

8.

"Borseprő" : a)

az erjedés után, a tárolás folyamán vagy az engedélyezett kezelés után a bort tartalmazó tárolóedényekben lerakódó üledék; b)

az a) pontban említett termék szűréséből vagy centrifugálásából származó üledék; c)

a tárolás folyamán vagy az engedélyezett kezelés után a szőlőmustot tartalmazó tárolóedényekben lerakódó üledék; vagy d)

a c) pontban említett termék szűréséből vagy centrifugálásából származó üledék.

9.

"Szőlőtörköly" : az erjedt vagy nem erjedt friss szőlő préseléséből származó maradvány.

10.

"Törkölybor/pikett" :

olyan termék, amelyet: a)

a vízben áztatott, kezeletlen szőlőtörköly erjesztésével; vagy b)

az erjesztett szőlőtörköly vízzel történő kilúgozásával nyernek.

11.

"Lepárlás céljára szeszezett bor" :

olyan termék: a)

amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 18 és legfeljebb 24 térfogatszázalék; b)

amelyet kizárólag úgy állítanak elő, hogy egy maradékcukrot nem tartalmazó borhoz olyan, bor lepárlásából származó, nem finomított terméket adnak hozzá, amelynek maximális tényleges alkoholtartalma 86 térfogatszázalék; vagy c)

amelynek maximális illósav-tartalma ecetsavban kifejezve 1,5 gramm/liter.

12.

"Küvé" : a)

szőlőmust; b)

bor; vagy c)

szőlőmustok és/vagy különböző tulajdonságokkal rendelkező borok keveréke,

amelyeket egy meghatározott pezsgőfajta készítésére szánnak.

Alkoholtartalommal kapcsolatos fogalmak

13.

"Tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban" : annak a tiszta alkoholnak a térfogata, amely 20 °C-os hőmérsékleten a termék 100 térfogategységében található.

14.

"Térfogatban számított potenciális alkoholtartalom" : annak a tiszta alkoholnak a térfogata 20 °C-os hőmérsékleten, amely a termék 100 térfogategységében található cukor e hőmérsékleten lezajló teljes erjedésével keletkezhetne.

15.

"Összes alkoholtartalom térfogatszázalékban" : a tényleges és a potenciális alkoholtartalom összege.

16.

"Természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban" : egy termék alkoholtartalom-növelés előtti összes alkoholtartalma térfogatszázalékban.

17.

"Tényleges alkoholtartalom tömegszázalékban" : 100 kg termékben levő tiszta alkohol mennyisége kilogrammban.

18.

"Tömegben számított potenciális alkoholtartalom" : 100 kilogramm termékben található cukor teljes erjedésével készíthető tiszta alkohol mennyisége kilogrammban.

19.

"Összes alkoholtartalom tömegszázalékban" : a tényleges és a potenciális alkoholtartalom összege.

V. RÉSZ

A marha- és borjúhúságazatra vonatkozó fogalommeghatározások

"Szarvasmarha": a 0102 21 , ex 0102 31 00 , 0102 90 20 , ex 0102 29 10 - ex 0102 29 99 , 0102 39 10 , 0102 90 91 KN-kód alá tartozó háziasított szarvasmarhafajtákhoz tartozó élő állat.

VI. RÉSZ

A tej- és tejtermékágazatra vonatkozó fogalommeghatározások

Az Új-Zélandról származó vaj vámkontingensének alkalmazása céljából a "közvetlenül tejből vagy tejszínből előállított" kifejezés nem zárja ki a tejből vagy tejszínből, tárolt anyagok felhasználása nélkül, olyan egyetlen, önálló és megszakítás nélküli eljárással előállított vajat, amelynek során a tejszín sűrített tejzsír és/vagy ilyen tejzsír frakcionálásának szakaszán mehet keresztül.

VII. RÉSZ

A tojáságazatra vonatkozó fogalommeghatározások

1.

"Héjas tojás" : baromfitojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, kivéve a 2. pontban meghatározott keltetőtojást.

2.

"Keltetőtojás" : keltetési célú baromfitojás.

3.

"Teljes termékek" : emberi fogyasztásra alkalmas madártojás héj nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is.

4.

"Elkülönített termékek" : emberi fogyasztásra alkalmas madártojás-sárgája, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is.

VIII. RÉSZ

A baromfihús-ágazatra vonatkozó fogalommeghatározások

1.

"Élő baromfi" : élő tyúk, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk egyenként több, mint 185 gramm súllyal.

2.

"Csirke" : élő tyúk, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk egyenként legfeljebb 185 gramm súllyal.

3.

"Vágott baromfi" : nem élő, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk, egész, belsőséggel vagy anélkül.

4.

"Származtatott termékek" :

a következő termékek: a)

az I. melléklet XX. részének a) pontjában megjelölt termékek; b)

az I. melléklet XX. részének b) pontjában megjelölt termékek, kivéve a vágott baromfit és az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeket és belsőséget, amelyek "darabolt baromfiként" ismertek; c)

az I. melléklet XX. részének b) pontjában megjelölt, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek; d)

az I. melléklet XX. részének c) pontjában megjelölt termékek; e)

az I. melléklet XX. részének d) és e) pontjában megjelölt termékek; f)

az I. melléklet XX. részének f) pontjában szereplő termékek, kivéve a 1602 20 10 KN-kód alá tartozó termékeket.

IX. RÉSZ

A méhészeti ágazatra vonatkozó fogalommeghatározások

1. Méznek 2010/110/EK tanácsi irányelv ( 24 ) szerinti méz minősül, ideértve a méz főbb típusait is.

2. "Méhészeti termékek": méz, méhviasz, méhpempő, méhszurok vagy virágpor.

III. MELLÉKLET

AZ 1370/2013/EU RENDELET ( 25 ) 1a. CIKKÉBEN EMLÍTETT RIZS ÉS CUKOR SZABVÁNYOS MINŐSÉGE

A. A hántolatlan rizs szabványos minősége

A szabványos minőségű hántolatlan rizs:

a) ép, megfelelő és kereskedelmi minőségű, szagtalan,

b) legfeljebb 13 % nedvességtartalmú,

c) az egész szemek tekintetében 63 tömegszázalékos teljesen hántolt rizshozammal rendelkezik (3 %-os nyesett szem tűréshatárral), amelyben a nem kifogástalan minőségű teljesen hántolt rizsszemek tömegszázaléka a következő: a 1006 10 27 és a 1006 10 98 KN-kódok alá tartozó hántolatlan fakó rizsszemek 1,5 % a 1006 10 27 és a 1006 10 98 KN-kódoktól eltérő KN-kódok alá tartozó hántolatlan fakó rizsszemek 2,0 % pirosbarázdás szemek 1,0 % pettyes szemek 0,50 % foltos szemek 0,25 % sárga szemek 0,02 % borostyánszínű szemek 0,05 %

B. A cukor szabványos minősége

II. A fehércukor szabványos minősége

1. A szabványos minőségű fehércukor jellemzői a következők:

a) ép, megfelelő és kereskedelmi minőségű; száraz, homogén szemcsés kristályok, szabadon folyó;

b) minimális polarizáció: 99,7;

c) maximális nedvességtartalom: 0,06 %;

d) maximális invertcukor-tartalom: 0,04 %;

e) a 2. pont alapján meghatározott pontok száma nem haladja meg összesen a 22-t, sem: - a 15-öt a hamutartalom tekintetében, - a 9-et a színtípus tekintetében, amelyet a Braunschweigi Agrártechnológiai Intézet módszerének ("braunschweigi módszer") alkalmazásával határoztak meg, - a 6-ot az oldat színezése tekintetében, amelyet a Cukorelemzés Egységes Módszereinek Nemzetközi Bizottsága módszerének ("ICUMSA-módszer") alkalmazásával határoztak meg.

2. Egy pont:

a) a 28o Brix-értéken, az ICUMSA-módszer alkalmazásával meghatározott hamutartalom 0,0018 %-ának;

b) a Braunschweigi módszer alkalmazásával meghatározott színtípus 0,5 egységének;

c) az ICUMSA-módszer alkalmazásával meghatározott oldatszínezés 7,5 egységének felel meg.

3. Az 1. pontban említett tényezők meghatározására azokat a módszereket kell alkalmazni, amelyeket e tényezők meghatározására az intervenciós intézkedések keretében alkalmaznak.

III. A nyerscukor szabványos minősége

1. A szabványos minőségű nyerscukor 92 %-os fehércukor-hozamú cukor.

2. A nyers répacukor hozamát úgy kell kiszámítani, hogy e cukor polarizációs fokából le kell vonni:

a) annak néggyel szorzott százalékos hamutartalmát,

b) annak kettővel szorzott százalékos invertcukor-tartalmát,

c) egyet.

3. A nyers nádcukor hozamát úgy kell kiszámítani, hogy e cukor kettővel szorzott polarizációs fokából le kell vonni százat.

IV. MELLÉKLET

A 10. CIKKBEN EMLÍTETT, HASÍTOTT TESTEKRE VONATKOZÓ UNIÓS OSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK

A. A legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék hasított testének uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározások

A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "hasított test": a levágott állat egész teste kivéreztetve, kizsigerelve és megnyúzva;

2. "hasított féltest": a hasított testnek a gerincoszlop mentén, a nyak-, hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyák, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti összenövés közepén végzett szimmetrikus szétválasztásával nyert termék.

II. Kategóriák

A szarvasmarhák hasított testét az alábbi kategóriákba kell sorolni:

Z : legalább 8 hónapos, de 12 hónaposnál fiatalabb állatok hasított teste;

A : nem ivartalanított, legalább 12 hónapos, de 24 hónaposnál fiatalabb hímivarú állatok hasított teste;

B : nem ivartalanított, legalább 24 hónapos hímivarú állatok hasított teste;

C : ivartalanított, legalább 12 hónapos hímivarú állatok hasított teste;

D : nőivarú, már borjadzott állatok hasított teste;

E : egyéb, legalább 12 hónapos nőivarú állatok hasított teste.

III. Osztályozás

A hasított testek osztályozását a következő tulajdonságok egymást követő felmérése alapján kell elvégezni:

1. Húsosság, az alábbiakban meghatározottak szerint: A hasított test húsvonalainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, lapocka) Húsossági osztály Leírás S Kiváló Minden húsvonal rendkívül domború; kivételesen jó izmoltság (dupla izmú hasított test) E Kitűnő Minden húsvonal domború vagy erősen domború; kivételesen jó izmoltság U Nagyon jó A húsvonalak egészében domborúak; nagyon jó izmoltság R Jó A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság O Közepes A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság P Gyenge Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság

2. Faggyússág, az alábbiakban meghatározottak szerint: - A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége Faggyússági osztály Leírás 1 nagyon csekély Faggyúval borítottság nincs vagy csekély 2 csekély Enyhe faggyúval borítottság, a hús majdnem mindenütt látható 3 közepes A hús a fartő és lapocka kivételével majdnem mindenütt faggyúval borított, a mellüregben kevés faggyúlerakódás 4 erős A hús mindenütt faggyúval borított, a fartő és lapocka részben még mindig látható, a mellüregben kifejezett faggyúlerakódás 5 nagyon erős A teljes hasított test faggyúval borított; a mellüregben is vastag faggyúlerakódás

A tagállamok jogosultak az 1. és a 2. pontban előirányzott minden osztályt legfeljebb három alosztályra felosztani.

IV. Kiszerelés

Az egész vagy fél hasított testet a következőképpen kell előkészíteni:

a) fejek és lábvégek nélkül; a fejet a tarkóizületnél kell a hasított testről leválasztani, míg a lábvégeket kéztő-kézközép, illetve lábtő-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva kell eltávolítani;

b) a mellüregi és hasüregi szervek nélkül, vesével, vesefaggyúval, illetve medencei zsírszövettel együtt vagy azok nélkül;

c) a nemi szervek és a hozzájuk tartozó izmok nélkül, valamint - nőivarú állatok esetében - a tőgy, illetve a tőgy zsírszövete nélkül.

V. Osztályozás és azonosítás

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 26 ) 4. cikke értelmében jóváhagyott vágóhidak intézkedéseket hoznak, hogy az ilyen vágóhidakon levágott, legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék hasított testét vagy féltestét, amely a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 27 ) I. melléklete I. szakaszának III. fejezetével összefüggésben az 5. cikk (2) bekezdésében előírtak szerinti állat-egészségügyi jelöléssel van ellátva, az uniós osztályozási rendszer szerint osztályozzák és azonosítsák.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a jelöléssel való azonosítást megelőzően a hasított testekről, illetve féltestekről eltávolítsák a külső faggyút, ha ezt a faggyússág indokolja.

B. A sertések hasított testének uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

"Hasított test": a levágott sertés kivéreztetett és kizsigerelt teste egészben vagy a gerinc hosszanti középvonala mentén félbehasítva.

II. Osztályozás

A hasított testeket a becsült színhústartalmuk alapján kell csoportosítani, és a következő osztályokba sorolni:

OsztályokA színhús aránya a hasított test súlyának százalékában
S60 vagy több
Elegalább 55, de kevesebb, mint 60
Ulegalább 50, de kevesebb, mint 55
Rlegalább 45, de kevesebb, mint 50
Olegalább 40, de kevesebb, mint 45
Pkevesebb, mint 40

III. Kiszerelés

A hasított testeket nyelv, szőr, köröm, nemi szervek, háj, vese és rekeszizom nélkül kell kiszerelni.

IV. Színhústartalom

1. A színhústartalmat a Bizottság által engedélyezett osztályozási módszerekkel kell megbecsülni. Csak a sertés hasított testének egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag igazolt értékelési módszereket lehet engedélyezni. Az osztályozási módszerek engedélyezésének feltétele, hogy az értékelés statisztikai hibája egy megadott tűréshatáron belül maradjon.

2. A hasított test kereskedelmi értékének meghatározása azonban nem kizárólag a becsült színhústartalom alapján történik.

V. A hasított testek azonosítása

Amennyiben a Bizottság másképp nem rendelkezik, az osztályozott hasított testeket az uniós osztályozási rendszer szerinti jelöléssel kell azonosítani.

C. A juhok hasított testének uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

A "hasított test" és "hasított féltest" A.I. pontban szereplő fogalommeghatározásai alkalmazandók.

II. Kategóriák

A hasított testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A : a 12 hónapnál fiatalabb juhok vágott teste,

B : egyéb juhok vágott teste.

III. Osztályozás

A hasított testek osztályozására az A.III. pontban lévő rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. Az A.III.1. pontban, illetve az A.III.2. pontban szereplő táblázat 3. és 4. sorában azonban a "fartő" terminust a "hátulsó testnegyed" terminussal kell helyettesíteni.

IV. Kiszerelés

Az egész vagy fél hasított testet fej (az atlanto-occipitalis ízületnél leválasztva), lábvégek (kéztő-kézközép, illetve lábtő-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva), farok (a hatodik és hetedik farkcsigolya között elválasztva), tőgy, nemi szervek, máj és bélgarnitúra nélkül kell előkészíteni. A vesék és a vesefaggyú a hasított test részei.

A tagállamoknak jogukban áll más kiszerelési formákat is engedélyezni, amennyiben a referencia-kiszerelések nem használatosak.

V. A hasított testek azonosítása

Az osztályozott egész vagy fél hasított testeket az uniós osztályozási rendszer szerinti jelöléssel kell azonosítani.

V. MELLÉKLET

A 23. CIKK (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

I. kategória

- Erjesztett tejtermékek gyümölcslé hozzáadása nélkül, természetes ízesítéssel

- Erjesztett tejtermékek gyümölcslé hozzáadásával, természetes ízesítéssel vagy ízesítés nélkül

- Tejalapú italok kakaóval, gyümölcslével vagy természetes ízesítéssel

II. kategória

Erjesztett vagy erjesztés nélküli, természetes ízesítésű vagy ízesítés nélküli tejtermékek gyümölccsel

VII. MELLÉKLET

A 78. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSAI, MEGJELÖLÉSEI ÉS KERESKEDELMI MEGNEVEZÉSEI

E melléklet alkalmazásában a "kereskedelmi megnevezés" az élelmiszernek a 2000/13/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében vett árumegnevezését vagy az 1169/2011/EU rendelet 7. cikkének értelmében vett nevét jelenti.

I. RÉSZ

A 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsa

I. Fogalommeghatározás

E rész alkalmazásában "hús": bármely, 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhából származó, emberi fogyasztásra szánt hasított test, csontos vagy csont nélküli hús belsőségekkel vagy ezek nélkül, frissen, fagyasztva vagy mélyhűtve, csomagolva vagy kiszerelve is.

II. A tizenkét hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák kategóriákba sorolása a vágóhídon

Vágáskor a 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhákat a gazdasági szereplők az illetékes hatóság felügyelete alatt a következő kategóriák egyikébe sorolják:

A) V kategória: a nyolc hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák A kategóriát azonosító betű: V;

B) Z kategória: legalább 8 hónapos, de 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák A kategóriát azonosító betű: Z.

Ezt a besorolást a szarvasmarhák kísérőokmányában, a szarvasmarha-útlevélben szereplő adatok alapján, vagy ennek hiányában az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 28 ) 5. cikkében előírt számítógépes adatbázis adatai alapján kell elvégezni.

Az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének 2. pontjában említett csoportosulás kérésére a releváns tagállam dönthet úgy, hogy az e pontban említett feltételek nem alkalmazandók az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően, 2007. június 29. előtt bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szarvasmarha-húsra.

III. Kereskedelmi megnevezések

1. A 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsát a különböző tagállamokban csak a következő, valamennyi tagállam vonatkozásában meghatározott kereskedelmi megnevezéssel vagy megnevezésekkel szabad forgalmazni:

A) A nyolc hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsa esetében (a kategóriát azonosító betű: V): A forgalmazás helye szerinti ország Használandó kereskedelmi megnevezés Belgium veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch Bulgária месо от малки телета Cseh Köztársaság Telecí Dánia Lyst kalvekød Németország Kalbfleisch Észtország Vasikaliha Írország Veal Görögország μοσχάρι γάλακτος Spanyolország Ternera blanca, carne de ternera blanca Franciaország veau, viande de veau Horvátország teletina Olaszország vitello, carne di vitello Ciprus μοσχάρι γάλακτος Lettország Teļa gaļa Litvánia Veršiena Luxemburg veau, viande de veau/Kalbfleisch Magyarország Borjúhús Málta Vitella Hollandia Kalfsvlees Ausztria Kalbfleisch Lengyelország Cielęcina Portugália Vitela Románia carne de vițel Szlovénia Teletina Szlovákia Teľacie mäso Finnország vaalea vasikanliha/ljust kalvkött Svédország ljust kalvkött

B) A legalább 8 hónapos, de 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsa esetében (a kategóriát azonosító betű: Z): A forgalmazás helye szerinti ország Használandó kereskedelmi megnevezés Belgium jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch Bulgária Телешко месо Cseh Köztársaság hovězí maso z mladého skotu Dánia Kalvekød Németország Jungrindfleisch Észtország noorloomaliha Írország rosé veal Görögország νεαρό μοσχάρι Spanyolország Ternera, carne de ternera Franciaország jeune bovin, viande de jeune bovin Horvátország mlada junetina Olaszország vitellone, carne di vitellone Ciprus νεαρό μοσχάρι Lettország jaunlopa gaļa Litvánia Jautiena Luxemburg jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch Magyarország Növendék marha húsa Málta Vitellun Hollandia rosé kalfsvlees Ausztria Jungrindfleisch Lengyelország młoda wołowina Portugália Vitelão Románia carne de tineret bovin Szlovénia meso težjih telet Szlovákia mäso z mladého dobytka Finnország vasikanliha/kalvkött Svédország Kalvkött

2. Az (1) bekezdésben említett kereskedelmi megnevezéseket ki lehet egészíteni az adott húsrész vagy belsőség megnevezésével vagy jelölésével.

3. Az (1) bekezdésben szereplő táblázat A) pontjában a "V" kategória esetében felsorolt kereskedelmi megnevezések, valamint az ezekből származtatott új megnevezések kizárólag abban az esetben használhatók, ha az e mellékletben foglalt követelmények teljesülnek.

Különösen a "veau", a "telecí", a "Kalb", a "μοσχάρι", a "ternera", a "kalv", a "veal", a "vitello", a "vitella", a "kalf", a "vitela" és a "teletina" kifejezés nem használható 12 hónapnál idősebb szarvasmarha húsának kereskedelmi megnevezéseként, illetve nem szerepelhet ilyen hús címkéjén.

4. Az (1) bekezdésben említett feltételek nem vonatkoznak az olyan szarvasmarha-húsra, amelyre 2007. június 29. előtt az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést jegyeztek be.

IV. A címkén kötelezően feltüntetendő jelzések

1. A 2000/13/EK irányelv, az 1169/2011/EU rendelet valamint az 1760/2000/EK rendelet 13., 14. és 15. cikkének sérelme nélkül a tizenkét hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsának címkéjén a piaci szereplők a termelés és a forgalmazás minden szakaszában feltüntetik a következő információkat:

a) a kereskedelmi megnevezés e rész III. pontjával összhangban;

b) az állatok vágási kora, esettől függően a következő formában: - "vágási kor: kevesebb mint nyolc hónap", - "vágási kor: több mint 8, de kevesebb mint 12 hónap".

Az első albekezdés b) pontjától eltérve a piaci szereplők a végső fogyasztó részére történő forgalomba hozatalt megelőző szakaszokban a vágási korra vonatkozó információ helyett a megfelelő kategóriát azonosító betűt is feltüntethetik a következő módon: "V kategória" vagy "Z kategória".

2. Arra az esetre, ha a tizenkét hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák húsát a végső fogyasztó számára kiskereskedelmi eladási helyen előre nem csomagolt formában értékesítik, a tagállamoknak meg kell határozniuk az (1) bekezdésben említett információk feltüntetésének szabályait.

V. Nyilvántartás

A piaci szereplőknek a termelés és a forgalmazás minden egyes szakaszában nyilvántartásba kell venniük a következő adatokat:

a) az állatok azonosítási száma és születési ideje, kizárólag a vágóhíd szintjén;

b) az a referenciaszám, amelynek segítségével összekapcsolható a húst adó állat azonosítója a hús címkéjén szereplő kereskedelmi megnevezéssel, vágási korral és a kategóriát azonosító betűvel;

c) azok az időpontok, amikor az állatok vagy húsok beérkeztek a létesítménybe, illetve amikor ezek távoztak a létesítményből.

VI. Hatósági ellenőrzések

1. A tagállamok kijelölik az e rész alkalmazásának ellenőrzése céljából végzett hatósági ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

2. A hatósági ellenőrzéseket az illetékes hatóság(ok) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 29 ) meghatározott általános elveknek megfelelően végzi(k).

3. A Bizottság szakértői - szükség esetén - az érintett illetékes hatóságokkal, és adott esetben a tagállamok szakértőivel együttműködve helyszíni ellenőrzést végeznek az ebben a mellékletben szereplő rendelkezések végrehajtásának biztosítása érdekében.

4. Az a tagállam, amelynek területén helyszíni ellenőrzésre kerül sor, a Bizottságnak a feladata teljesítéséhez kért minden szükséges segítséget megad.

5. A harmadik országokból behozott húsok esetében a harmadik ország által kijelölt illetékes hatóság, vagy adott esetben egy független harmadik szerv biztosítja az ebben a részben foglalt követelmények teljesítését. E független szervnek szavatolnia kell az EN 45011 európai szabvány vagy az ISO/IEC 65 iránymutatás által megállapított feltételek betartását.

II. RÉSZ

A szőlőből készült termékek kategóriái

A szőlőből készült termékek kategóriái az 1-17. pontban meghatározott kategóriák. A szőlőből készült termékek 1. és 4-9. pontban meghatározott kategóriái teljes vagy részleges alkoholmentesítési eljáráson mehetnek keresztül a VIII. melléklet I. része E. szakaszának megfelelően, miután teljes mértékben kialakultak az említett pontokban leírt saját jellemzőik.

1. Bor

"Bor": kizárólag zúzott vagy nem zúzott friss szőlő vagy szőlőmust teljes vagy részleges alkoholos erjedése által nyert termék.

A bor:

a) tényleges alkoholtartalma - függetlenül attól, hogy sor került-e a VIII. melléklet I. részének B. szakaszában felsorolt eljárások alkalmazására vagy sem - nem kisebb 8,5 térfogatszázaléknál, amennyiben a bort kizárólag az e melléklet I. függelékében említett A. vagy B. szőlőtermő övezetekben szüretelt szőlőből állították elő, más szőlőtermő övezetekben pedig nem kisebb 9 térfogatszázaléknál;

b) tényleges alkoholtartalma - eltérve az egyébként alkalmazandó minimális tényleges alkoholtartalomtól - legalább 4,5 térfogatszázalék, amennyiben oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkezik, függetlenül attól, hogy sor került-e a VIII. melléklet I. részének B. szakaszában meghatározott eljárások alkalmazására vagy sem;

c) összes alkoholtartalma nem nagyobb 15 térfogatszázaléknál. Ugyanakkor, ettől eltérően: - az összes alkoholtartalom felső határa elérheti a 20 térfogatszázalékot az Unió egyes, a Bizottság által az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó szőlőtermő területeiről származó, olyan borok esetében, amelyeket alkoholtartalom-növelés nélkül állítanak elő, - az összes alkoholtartalom felső határa meghaladhatja a 15 térfogatszázalékot az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező olyan borok esetében, amelyeket alkoholtartalom-növelés nélkül állítanak elő, vagy alkoholtartalmát kizárólag a VIII. melléklet I. része B. szakaszának 1. pontjában felsorolt részleges sűrítési eljárásokkal növelik, feltéve, hogy az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölés technikai jellegű dokumentációjában szereplő termékleírásban engedélyezett ez a lehetőség;

d) összes savtartalma (borkősavban kifejezve) nem kisebb, mint 3,5 gramm/liter vagy 46,6 milliekvivalens/liter, kivéve a Bizottság által az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadott esetleges eltéréseket.

A "retsina" olyan bor, amelyet kizárólag Görögország földrajzi területén állítanak elő az Aleppo fenyőfa gyantájával kezelt szőlőmust felhasználásával. Az Aleppo fenyőfa gyantájának használata kizárólag a "retsina" nevű bor készítésére megengedett, Görögország vonatkozó rendelkezéseiben megállapított feltételek szerint.

A második albekezdés b) pontjától eltérve a "tokaji eszencia" és a "Tokajská esencia" bornak minősül.

Mindazonáltal a tagállamok engedélyezhetik a "bor" kifejezés használatát, ha az:

a) valamely gyümölcs nevével együtt, összetett szó formájában a szőlőtől eltérő gyümölcs erjedésével nyert termékek forgalmazásának céljára szolgál; vagy

b) egy összetett szó része.

Ki kell zárni az e mellékletben felsorolt borkategóriáknak megfelelő termékekkel való összetévesztés lehetőségét.

2. Még erjedésben lévő újbor

A "még erjedésben levő újbor" olyan termék, amelynek alkoholos erjedése még nem ment teljesen végbe, és amelyet még nem fejtettek le a seprőjéről.

3. Likőrbor

A "likőrbor" olyan termék:

a) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 15 és legfeljebb 22 térfogatszázalék. Kivételesen és hosszan tartó érlelésű borok esetében az említett tartalmak eltérhetnek bizonyos, a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján megállapított felsorolásban szereplő, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott likőrboroknál, azzal a feltétellel, hogy: - az érlelési folyamatba bevezetett borok eleget tesznek a likőrborok fogalommeghatározásának; és - az érlelt bor tényleges alkoholtartalma nem lehet 14 térfogatszázaléknál kevesebb;

b) amelynek összes alkoholtartalma legalább 17,5 térfogatszázalék, kivéve bizonyos eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott likőrborokat, amelyek listáját a Bizottság az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén állítja össze;

c) amelyet az alábbiakból állítanak elő: - részben erjedt szőlőmust, - bor, - az előbbi termékek vegyítése, vagy - szőlőmust vagy annak borral való vegyítése a Bizottság által az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó egyes olyan likőrborok esetében, amelyek oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkeznek;

d) amelynek eredeti természetes alkoholtartalma nem kevesebb 12 térfogatszázaléknál, kivéve az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott egyes olyan likőrborokat, amelyek jegyzékét a Bizottság az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén állítja össze;

e) amelyhez a következők közül hozzáadtak: i. egyet vagy többet együttesen: - szőlő eredetű semleges alkohol, ideértve a szárított szőlő lepárlásával előállított alkoholt is, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 96 térfogatszázalék, - borból vagy szárított szőlőből előállított párlat, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 52 és legfeljebb 86 térfogatszázalék; ii. adott esetben a következő termék(ek)kel együtt: - sűrített szőlőmust, - az e) pont i. alpontjában említett termékek egyikének és a c) pont első és negyedik francia bekezdésében említett szőlőmustnak a keveréke;

f) amelyhez az e) ponttól eltérve, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező egyes olyan likőrborok esetében, amelyek jegyzékét a Bizottság az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén állítja össze, hozzáadták: i. az e) pont i. alpontjában felsorolt termékeket egyedül vagy együttesen; vagy ii. a következő termékek közül egyet vagy többet: - borból vagy száraz szőlőből előállított alkohol, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 95 és legfeljebb 96 térfogatszázalék, - borpárlat vagy törkölypárlat, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 52 és legfeljebb 86 térfogatszázalék, - szárított szőlőből készített párlat, amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 52 és legfeljebb 94,5 térfogatszázalék; és iii adott esetben egy vagy több terméket az alábbiak közül: - szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust, - közvetlen hőhatással készített sűrített szőlőmust, amely - e művelet kivételével - megfelel a sűrített szőlőmust fogalommeghatározásának, - sűrített szőlőmust, - az f) pont ii. alpontjában felsorolt termékek egyikének és a c) pont első és negyedik francia bekezdésében említett szőlőmustnak a keveréke.

4. Pezsgő

A "pezsgő" olyan termék:

a) amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek: - friss szőlőből, - szőlőmustból, vagy - borból;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid szabadul fel;

c) amelyben 20 -os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 barnál nem kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt; és

d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb, mint 8,5 térfogatszázalék.

5. Minőségi pezsgő

A "minőségi pezsgő" olyan termék:

a) amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek: - friss szőlőből, - szőlőmustból, vagy - borból;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén-dioxid szabadul fel;

c) amelyben 20 -os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3,5 barnál nem kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt; és

d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb, mint 9 térfogatszázalék.

6. Illatos minőségi pezsgő

Az "illatos minőségi pezsgő" olyan minőségi pezsgő:

a) amelyet a küvé összeállításakor kizárólag a Bizottság által az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén összeállítandó jegyzéken szereplő különleges borszőlőfajtákból nyert szőlőmustból vagy erjedésben lévő szőlőmustból állítanak elő. A küvé összeállításakor bor felhasználásával, hagyományos módon előállított illatos minőségi pezsgők jegyzékét a Bizottság az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozza meg;

b) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 barnál nem kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt;

c) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 6 térfogatszázalék; és

d) amelynek összes alkoholtartalma legalább 10 térfogatszázalék.

7. Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor

A "szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor" olyan termék:

a) amelyet oltalom alatt álló eredetmegnevezéssel vagy földrajzi jelzéssel nem rendelkező borból nyernek;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor olyan szén-dioxid szabadul fel, amely teljesen vagy részben e gáz hozzáadásából származik; és

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 barnál nem kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt.

8. Gyöngyözőbor

A "gyöngyözőbor" olyan termék:

a) amelyet borból, még erjedésben lévő újborból, szőlőmustból vagy részben erjedt szőlőmustból nyernek, feltéve, hogy e termékek összes alkoholtartalma legalább 9 térfogatszázalék;

b) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék;

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva minimum 1 bar és maximum 2,5 bar túlnyomás uralkodik a benne oldott endogén szén-dioxid jelenléte miatt; és

d) amelyet 60 literes vagy annál kisebb térfogatú tárolóedényekbe töltenek.

9. Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor

A "szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor" olyan termék:

a) amelyet borból, még erjedésben lévő újborból, szőlőmustból vagy részben erjedt szőlőmustból nyernek;

b) amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék és összes alkoholtartalma legalább 9 térfogatszázalék;

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva minimum 1 bar és maximum 2,5 bar túlnyomás uralkodik a teljes mértékben vagy részben hozzáadott oldott szén-dioxid jelenléte miatt; és

d) amelyet 60 literes vagy annál kisebb térfogatú tárolóedényekbe töltenek.

10. Szőlőmust

A "szőlőmust" a friss szőlőből természetes úton vagy fizikai eljárások révén nyert folyékony termék. A szőlőmust megengedett tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1 térfogatszázalék.

11. Részben erjedt szőlőmust

Az "erjedésben lévő szőlőmust" a szőlőmust erjedése által nyert olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma nagyobb 1 térfogatszázaléknál, de kisebb a termék összes alkoholtartalmának háromötödénél.

12. Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust

A "szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust" szárított szőlőből nyert szőlőmust részleges erjesztésével készített olyan termék, amelynek erjedés előtti teljes cukortartalma legalább 272 gramm/liter, és amelynek természetes és tényleges alkoholtartalma nem lehet 8 térfogatszázaléknál kisebb. Azonban egyes, a Bizottság által az 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó borok, amelyek teljesítik ezeket a feltételeket, nem tekinthetők szárított szőlőből nyert erjedésben lévő szőlőmustnak.

13. Sűrített szőlőmust

A "sűrített szőlőmust" olyan karamellizálatlan szőlőmust, amelyet szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő, amihez a közvetlen hőhatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni oly módon, hogy a 80. cikk (5) bekezdésének első albekezdésével és a 91. cikk első albekezdésének d) pontjával összhangban meghatározandó módszer szerint használt refraktométeren 20 °C-os hőmérsékleten kijelzett érték ne legyen kisebb 50,9 ref. %-nál.

A sűrített szőlőmust esetében 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges alkoholtartalom a megengedett.

14. Finomított szőlőmustsűrítmény

"Finomított szőlőmustsűrítmény":

a) olyan folyékony, karamellizálatlan termék: i. amelyet a szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő, amihez a közvetlen hőhatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni oly módon, hogy a 80. cikk (5) bekezdése első albekezdésének és a 91. cikk első albekezdése d) pontjának megfelelően meghatározandó módszer szerint használt refraktométeren 20 °C-os hőmérsékleten kijelzett érték ne legyen kisebb 61,7 ref. %-nál; ii. amelyet a savtalanítás és a cukortól eltérő egyéb összetevők eltávolítása céljából engedélyezett módszerekkel kezeltek; iii. amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik: - pH-értéke 25° Brix-értéken nem nagyobb 5-nél, - abszorbanciája 425 nanométeren, 1 centiméteres vastagságon, 25° Brix-értéken sűrített szőlőmustnál nem több, mint 0,100, - egy bizonyos - külön meghatározandó - analitikai módszerrel nem érzékelhető szacharóztartalommal rendelkezik, - Folin-Ciocalteu-indexe nem nagyobb 6,00-nál 25° Brix-értéken, - titrálható savtartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 15 milliekvivalens, - kén-dioxid-tartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 25 milligramm, - összes kationtartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 8 milliekvivalens, - 25° Brix-értéken és 20 °C-os hőmérsékleten vezetőképessége nem nagyobb, mint 120 mikro-Siemens/centiméter, - hidroxi-metil-furfurol-tartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem több, mint 25 milligramm, - mezoinozitol jelenléte jellemzi.

b) olyan szilárd, karamellizálatlan termék: i. amelyet a folyékony finomított szőlőmustsűrítmény oldószer alkalmazása nélkül történő kristályosításával állítanak elő; ii. amelyet a savtalanítás és a cukortól eltérő egyéb összetevők eltávolítása céljából engedélyezett módszerekkel kezeltek; iii. amely 25 Brix-fokos oldattá hígítását követően a következő tulajdonságokkal rendelkezik: - pH-értéke legfeljebb 7,5, - abszorbanciája 425 nanométeren, 1 centiméteres vastagságon nem több, mint 0,100, - egy bizonyos - külön meghatározandó - analitikai módszerrel nem érzékelhető szacharóztartalommal rendelkezik, - Folin-Ciocalteu-indexe nem nagyobb 6,00-nál, - titrálható savtartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 15 milliekvivalens, - kén-dioxid-tartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 10 milligramm, - összes kationtartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem nagyobb, mint 8 milliekvivalens, - 20 °C-os hőmérsékleten vezetőképessége nem nagyobb, mint 120 mikro-Siemens/centiméter, - hidroxi-metil-furfurol-tartalma az összcukortartalom kilogrammjára vonatkoztatva nem több, mint 25 milligramm, - mezoinozitol jelenléte jellemzi.

A finomított szőlőmustsűrítmény esetében 1 térfogatszázaléknál nem nagyobb tényleges alkoholtartalom a megengedett.

15. Szárított szőlőből készült bor

A "szárított szőlőből készült bor" olyan termék:

a) amelyet alkoholtartalom-növelés nélkül, részleges vízelvonás céljából napon vagy árnyékon hagyott szőlőből állítanak elő;

b) amelynek összes alkoholtartalma legalább 16 térfogatszázalék és tényleges alkoholtartalma legalább 9 térfogatszázalék; és

c) amelynek természetes alkoholtartalma legalább 16 térfogatszázalék (vagy 272 gramm cukor literenként).

16. Túlérett szőlőből készült bor

A "túlérett szőlőből készült bor" olyan termék:

a) amelyet alkohol hozzáadása nélkül állítanak elő;

b) amelynek természetes alkoholtartalma nagyobb 15 térfogatszázaléknál; és

c) amelynek összes alkoholtartalma legalább 15 térfogatszázalék és tényleges alkoholtartalma legalább 12 térfogatszázalék.

A tagállamok e termékre érlelési időtartamot írhatnak elő.

17. Borecet

A "borecet" olyan ecet;

a) amelyet kizárólag a bor ecetsavas erjedése által nyernek; és

b) amelynek összes savtartalma - ecetsavban kifejezve - legalább 60 gramm/liter.

III. RÉSZ

Tej és tejtermékek

1. A "tej" kizárólag az egy vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladékot jelenti, az ahhoz történő hozzáadás vagy abból történő kivonás nélkül.

A "tej" kifejezés alkalmazható azonban:

a) olyan tejre, amelyet összetételének megváltoztatása nélkül kezeltek, vagy olyan tejre, amelynek zsírtartalmát a IV. rész értelmében szabványosították;

b) egy vagy több szóval együtt a tej típusának, osztályának, eredetének és/vagy tervezett felhasználásának megjelölésére, azon fizikai kezelés, illetve az összetételben történt változtatás ismertetésére, amelynek alávetették, feltéve, hogy ez a változtatás a természetes tejalkotóelemek hozzáadására és/vagy kivonására korlátozódik.

2. E rész alkalmazásában "tejtermékek" a kizárólag tejből származó termékek, elismerve azt, hogy adhatók hozzájuk az előállításukhoz szükséges anyagok, feltéve, hogy ezeknek az anyagoknak a használata nem a tej bármely alkotóelemének teljes vagy részleges helyettesítését szolgálja.

A következőket kizárólag a tejtermékekre kell fenntartani:

a) a forgalmazás valamennyi fázisában használt következő elnevezések: i. savó; ii. tejszín; iii. vaj; iv. író; v. vajolaj; vi. kazeinok; vii. vízmentes tejzsír (AMF); viii. sajt; ix. joghurt; x. kefir; xi. kumisz; xii. viili/fil; xiii. tejföl; xiv. fil; xv. rjaženka; xvi. rūgušpiens;

b) a 2000/13/EK irányelv 5. cikkének vagy az 1169/2011/EU rendelet 17. cikkének értelmében a tejtermékek kapcsán használt árumegnevezések.

3. A "tej" kifejezés és a tejtermékekre alkalmazott megnevezések használhatóak más szóval vagy szavakkal együtt olyan összetett termékek megjelölésére, amelyeknek egyik alkotórésze sem helyettesíti valamely tejalkotórészt, illetve nem szolgál valamely tejalkotórész helyettesítésére, és amelyeknek a tej vagy a tejtermék akár mennyiségi szempontból, akár a termék jellegénél fogva lényeges összetevője.

4. A tej tekintetében fel kell tüntetni azon állatfaj nevét, amelyből származik, amennyiben az nem szarvasmarha.

5. Az 1., 2. és 3. pontban említett megnevezések nem alkalmazhatók a hivatkozott pontokban említettektől eltérő termékekre.

Ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik olyan termékek megnevezésére, amelyek pontos jellege a hagyományos felhasználásból egyértelműen kiderül, és/vagy amennyiben a megnevezést egyértelműen a termék valamely jellemző tulajdonságának leírására alkalmazzák.

6. Az e rész 1., 2. és 3. pontjában említettektől eltérő termékek vonatkozásában nem alkalmazható semmiféle olyan címke, kereskedelmi dokumentum, tájékoztató anyag vagy a 2006/114/EK tanácsi irányelv ( 30 ) 2. cikkében meghatározott reklám bármely olyan formája, sem olyan kiszerelési forma, amely azt állítja, sejteti vagy sugallja, hogy az tejtermék.

A tejet vagy tejterméket tartalmazó termékek esetében azonban a "tej" vagy az e rész 2. pontjának második albekezdésében említett megnevezések kizárólag az alapanyagok ismertetésére és az összetevőknek a 2000/13/EK irányelv vagy az 1169/2011/EU rendelet szerinti felsorolásában használhatók.

IV. RÉSZ

A 0401 KN-kód alá tartozó, emberi fogyasztásra szánt tej

I. Fogalommeghatározások

E rész alkalmazásában:

a)

"tej" : egy vagy több tehén fejésével nyert termék;

b)

"fogyasztói tej" : a III. pontban említett olyan termékek, amelyeket további feldolgozás nélkül juttatnak el a fogyasztókhoz;

c)

"zsírtartalom" : az adott tej száz egységében levő tejzsír tömegben kifejezett aránya;

d)

"fehérjetartalom" : az adott tej száz egységében lévő fehérje tömegben kifejezett aránya (a tej tömegszázalékban kifejezett összes nitrogéntartalmát 6,38-cal megszorozva számított érték).

II. A végső fogyasztó részére történő szállítás vagy értékesítés

1. A végső fogyasztó részére csak a fogyasztói tejre megállapított követelményeknek megfelelő, feldolgozás nélküli tej szállítható vagy értékesíthető, akár közvetlenül, akár éttermek, kórházak, üzemi étkezdék vagy egyéb hasonló tömegétkeztetési egységek közvetítésével.

2. A termékek tekintetében alkalmazandó kereskedelmi megnevezések a III. pontban szereplő megnevezések. Ezek a megnevezések csak a hivatkozott pontban említett termékekre alkalmazhatóak az összetett megnevezésekben történő használatuk sérelme nélkül.

3. A tagállamok rendelkezéseket hoznak a fogyasztóknak az érintett termékek jellegével és összetételével kapcsolatos tájékoztatása érdekében, amennyiben az ilyen tájékoztatás hiánya zavart eredményezhet.

III. Fogyasztói tej

1. A következő termékeket kell fogyasztói tejnek tekinteni:

a) nyers tej: olyan tej, amelyet nem melegítettek 40 °C fölé vagy nem tettek ki hasonló eredménnyel járó kezelésnek;

b) teljes tej: hőkezelt tej, amely a zsírtartalom vonatkozásában megfelel a következő követelmények egyikének: i. standardizált teljes tej: legalább 3,50 % (m/m) zsírtartalmú tej. A tagállamok azonban további kategóriát is megállapíthatnak a 4,00 % (m/m) vagy azt meghaladó zsírtartalmú teljes tejre; ii. nem standardizált teljes tej: olyan tej, amelynek zsírtartalmát a fejési fázis óta nem változtatták meg, sem tejzsírok hozzáadásával vagy kivonásával, sem olyan tejjel való elegyítésével, amelynek természetes zsírtartalmát megváltoztatták. Tejzsírtartalma azonban nem lehet 3,50 %-nál (m/m) kevesebb;

c) zsírszegény tej: olyan hőkezelt tej, amelynek zsírtartalmát legalább 1,50 %-ra (m/m) és legfeljebb 1,80 %-ra (m/m) csökkentették;

d) sovány (fölözött) tej: olyan hőkezelt tej, amelynek zsírtartalmát nem több, mint 0,50 %-ra (m/m) csökkentették.

Az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított, zsírtartalomra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő hőkezelt tej fogyasztói tejnek tekinthető, amennyiben zsírtartalmát világosan és könnyen olvasható formában, egy tizedesjegy pontossággal feltüntetik a csomagoláson "... % zsírtartalom" formában. Az ilyen típusú tej azonban nem nevezhető teljes tejnek, zsírszegény tejnek vagy sovány (fölözött) tejnek.

2. Az 1.b) pont ii. alpontjának sérelme nélkül csak a következő módosítások engedhetők meg:

a) a fogyasztói tejre meghatározott zsírtartalom teljesítése érdekében a természetes zsírtartalom módosítása tejszín hozzáadásával vagy kivonásával, vagy teljes tej, zsírszegény tej, illetve sovány (fölözött) tej hozzáadásával;

b) a tej dúsítása tejfehérjékkel, ásványi sókkal vagy vitaminokkal az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 31 ) összhangban;

c) a laktóztartalom csökkentése glükózra vagy galaktózra történő átalakítás révén.

A tej összetételének a b) és c) pontban említett módosítása csak akkor engedélyezhető, ha ezt a termék csomagolásán kitörölhetetlenül feltüntetik úgy, hogy az könnyen látható és olvasható legyen. E jelölések feltüntetése azonban nem mentesít a 1169/2011/EU rendeletben meghatározott tápérték-jelölési kötelezettség alól. Amennyiben fehérjék hozzáadására került sor, a dúsított tej fehérjetartalma legalább 3,8 % (m/m).

A tagállamok azonban korlátozhatják vagy megtilthatják a tej összetételének a b) és c) pontban említett módosítását.

3. A fogyasztói tej:

a) fagyáspontja közelít a begyűjtött fogyasztói tej származási területén a nyers tej rögzített, átlagos fagyáspontjához;

b) a 3,5 % (m/m) zsírtartalmú tej esetében 20 °C-on mérve legalább 1 028 gramm/liter tömegű, az ettől eltérő zsírtartalmú tej esetében pedig azzal egyenértékű literenkénti tömegű;

c) a 3,5 % (m/m) zsírtartalmú tej esetében minimum 2,9 % (m/m) fehérjét tartalmaz, az ettől eltérő zsírtartalmú tej esetében pedig azzal egyenértékű koncentrációjú.

V. RÉSZ

Baromfihús-ágazati termékek

I.

E rész az alábbi fajoktól származó, bizonyos típusú és kiszerelésű baromfihús, előkészített baromfihús és -belsőségek, valamint baromfihúsból vagy -belsőségből készült termékek Unión belüli, ipari vagy kereskedelmi úton történő forgalmazására alkalmazandó: - Gallus domesticus, - kacsa, - liba, - pulyka, - gyöngytyúk.

E rendelkezéseket a 0210 99 39 KN-kód alá tartozó, sós lében tartósított baromfihúsra is alkalmazni kell.

II.

1.

"baromfihús" : olyan emberi fogyasztásra alkalmas baromfihús, amelyet hűtőkezelésen kívül nem vetettek alá kezelésnek;

2.

"friss baromfihús" : - 2 °C-nál nem alacsonyabb és + 4 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten tárolt, a hűtési eljárás során korábban soha meg nem keményedett baromfihús. A tagállamok azonban megállapíthatnak ettől kis mértékben eltérő hőmérsékleti követelményeket a friss baromfihús kiskereskedelmi egységekben vagy az árusító hellyel szomszédos létesítményben történő darabolásához és kezeléséhez szükséges legrövidebb időtartamra, amennyiben a darabolás és a kezelés kizárólagos célja a vevő közvetlen, helyszíni kiszolgálása;

3.

"fagyasztott baromfihús" : olyan baromfihús, amelyet a szokásos vágási technológia által megengedett lehető legrövidebb időn belül le kell fagyasztani, és mindenkor - 12 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten kell tartani;

4.

"gyorsfagyasztott baromfihús" : olyan baromfihús, amelyet mindenkor -18 °C-nál nem magasabb hőmérsékleten kell tartani a 89/108/EGK tanácsi irányelvben ( 32 ) előírt tűréshatárokon belül;

5.

"előkészített baromfihús" : olyan baromfihús, beleértve az apróra darabolt baromfihúst, amelyhez élelmiszereket, fűszereket vagy adalékanyagokat adtak hozzá, vagy amelyen olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem voltak elegendőek a hús belső izomrostszerkezetének módosításához;

6. "friss előkészített baromfihús" :

olyan előkészített baromfihús, amelyhez friss baromfihúst használtak fel.

A tagállamok azonban megállapíthatnak ettől kis mértékben eltérő hőmérsékleti követelményeket a friss előkészített baromfihús előállítása során az üzemben végzett darabolás és kezelés megkönnyítéséhez szükséges legrövidebb időtartamra, és csak a szükséges mértékben;

7.

"baromfihús-készítmény" : a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott olyan húskészítmény, amelyhez baromfihúst használtak fel.

III.

Baromfihús és előkészített baromfihús az alábbi állapotokban forgalmazható: - frissen, - fagyasztva, - gyorsfagyasztottan.

VI. RÉSZ

A Gallus gallus fajtához tartozó tyúkok tojásai

I. Hatály

1. A 75. cikk sérelme nélkül, a keltetőtojásokra és a naposcsibékre vonatkozó forgalmazási előírások kapcsán ez a rész az Unióban termelt, a harmadik országokból behozott vagy az Unión kívüli kivitelre szánt tojások Unión belüli forgalmazására alkalmazandó.

2. A tagállamok - a III. 3. pont kivételével - mentességet adhatnak az e részben meghatározott követelmények alól az olyan tojás tekintetében, amelyet a termelő közvetlenül a végső fogyasztónak ad el:

a) a termelési helyen; vagy

b) az érintett tagállam termelési régióján belül működő helyi piacon vagy házhoz szállítás útján.

A mentesség megadása esetén valamennyi termelő eldöntheti, hogy él-e a mentességgel vagy nem. Amennyiben él a mentességgel, minőségi és mennyiségi osztályozás nem alkalmazható.

A tagállamok nemzeti joguknak megfelelően meghatározhatják a "helyi piac", a "házhoz szállítás" és a "termelési régió" fogalmát.

II. Minőség és súly szerinti osztályok

1. A tojást minőség szerint a következőképpen kell osztályozni:

a) A. osztályú vagy "friss";

b) B. osztályú.

2. Az A. osztályba sorolt tojást súly szerint is osztályozni kell. A súly szerinti osztályozás azonban nem kötelező az élelmiszeripar és a nem élelmiszer-ipari ágazatok részére szállított tojás esetében.

3. A B. osztályba sorolt tojás csak az élelmiszeripar és a nem élelmiszer-ipari ágazatok részére szállítható.

III. A tojás megjelölése

1. Az A. osztályba sorolt tojást a termelői kóddal kell megjelölni.

A B. osztályba sorolt tojást a termelői kóddal kell megjelölni, és/vagy más jelöléssel kell ellátni.

A tagállamok mentességet adhatnak ezen követelmény alól az olyan, B. osztályba sorolt tojás esetében, amely kizárólag a hazai piacon kerül forgalomba.

2. A tojásnak az 1. ponttal összhangban történő megjelölésére vagy a termelés helyén kerül sor, vagy az első csomagolóközpontban, ahová a tojást a termelés helyéről elszállítják.

3. A termelő által az érintett tagállam termelési régiójában működő helyi piacon, közvetlenül a végső fogyasztónak eladott tojást az 1. ponttal összhangban kell megjelölni.

A tagállamok azonban mentesíthetik e követelmény alól a legfeljebb 50 tojótyúkkal rendelkező termelőket, feltéve, hogy a termelő neve és címe az értékesítés helyén fel van tüntetve.

VII. RÉSZ

Kenhető zsírok

I. Kereskedelmi megnevezés

A 78. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett termékek feldolgozás nélkül sem közvetlenül, sem éttermeken, kórházakon, üzemi étkezdéken vagy hasonló létesítményeken keresztül nem értékesíthetők és nem juttathatók el a végső fogyasztóhoz, amennyiben nem felelnek meg a II. függelékben meghatározott követelményeknek.

A II. pont 2., 3. és 4. alpontjának sérelme nélkül, e termékek kereskedelmi megnevezésének meg kell egyeznie a II. függelékben meghatározottakkal.

A II. függelékben szereplő kereskedelmi megnevezéseket az itt meghatározott, a következő KN-kódok alá besorolt, legalább 10, de kevesebb, mint 90 tömegszázalék zsírtartalmú termékek számára kell fenntartani:

a) a 0405 és az ex 21 06 KN-kód alá tartozó tejzsírok;

b) az ex 15 17 KN-kód alá tartozó zsírok;

c) az ex 15 17 és az ex 21 06 KN-kód alá tartozó, növényi és/vagy állati termékekből álló zsírok.

A szárazanyagon belül a zsírtartalom só nélküli arányának legalább kétharmadot kell kitennie.

E kereskedelmi megnevezések azonban csak azokra a termékekre alkalmazandók, amelyek 20 °C hőmérsékleten megőrzik szilárd halmazállapotukat, és kenhetőek.

E fogalommeghatározások nem alkalmazandók a következőkre:

a) olyan termékek megjelölése, amelyeknél a hagyományos felhasználásból egyértelműen megállapítható a termékek pontos jellege és/vagy ha a megjelöléseket egyértelműen a termék jellemző tulajdonságának ismertetésére használják;

b) olyan koncentrált termékek (vaj, margarin, keverékek), amelyek zsírtartalma legalább 90 %.

II. Terminológia

1. A "hagyományos" kifejezés a II. függelék A. részének 1. pontjában meghatározott "vaj" névvel akkor használható együtt, ha a terméket közvetlenül tejből vagy tejszínből állítják elő.

E pont alkalmazásában a "tejszín" a tejből - "olaj a vízben" emulzió formájában - előállított, legalább 10 % tejzsírtartalmú termék.

2. Tilos a II. függelékben említett termékekre vonatkozó olyan kifejezések használata, amelyek a függelékben szereplőtől eltérő zsírtartalmat közölnek vagy sugallnak.

3. A 2. bekezdéstől eltérve, valamint azt kiegészítve, a "csökkentett zsírtartalmú" vagy "light" kifejezés azoknál a II. függelékben említett termékeknél használható, amelyeknek a zsírtartalma nem haladja meg a 62 %-ot.

A "csökkentett zsírtartalmú", valamint a "light" fogalmak kiválthatják azonban a II. függelékben használt "háromnegyed-zsíros" vagy "félzsíros" fogalmakat.

4. A II. függelék B. részének 3. pontjában említett termékeknél használható a "minarin" vagy "halvarin" kereskedelmi megnevezés.

5. A "növényi" kifejezés a II. függelék B. részében található kereskedelmi megnevezésekkel együtt használható, feltéve hogy a termék csak növényi eredetű zsírt tartalmaz, és az állati eredetű zsírok aránya nem haladja meg a 2 %-os tűréshatárt. Ezt a tűréshatárt kell alkalmazni akkor is, ha növényfajra történik hivatkozás.

VIII. RÉSZ

Az olívaolajra és olívapogácsa-olajra vonatkozó megjelölések és fogalommeghatározások

Az e részben meghatározott, az olívaolajra és olívapogácsa-olajra vonatkozó megjelölések és fogalommeghatározások használata kötelező az érintett termékek Unión belüli forgalmazása során, valamint - amennyiben a szóban forgó megjelölések és fogalommeghatározások összeegyeztethetőek a kötelező erejű nemzetközi szabályokkal - a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során is.

Kizárólag az 1. pont a) és b) alpontjában, valamint a 3. és 6. pontban említett olajok hozhatók kiskereskedelmi forgalomba.

1. SZŰZ OLÍVAOLAJOK

A "szűz olívaolajok" az olajfa terméséből kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai eljárással olyan körülmények, különösen hőmérsékleti viszonyok között előállított olajok, amelyek nem vezetnek az olaj összetételének megváltozásához, és amelyeket mosáson, ülepítésen, centrifugáláson és szűrésen kívül nem vetettek alá semmilyen kezelésnek, kizárva az oldószerek felhasználásával vagy újraészterezési eljárással nyert olajokat és mindenféle, egyéb olajokkal képzett keverékeket.

A szűz olívaolajok kizárólag a következő osztályokba sorolhatók be és az alábbi megjelölésekkel láthatók el:

a) Extraszűz olívaolaj Az "extraszűz olívaolaj" szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,8 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott jellemzőknek.

b) Szűz olívaolaj A "szűz olívaolaj" szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 2 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott jellemzőknek.

c) Lampant olívaolaj A "lampant olívaolaj" szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként meghaladja a 2 grammot, és/vagy amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott jellemzőknek.

2. FINOMÍTOTT OLÍVAOLAJ

A "finomított olívaolaj" szűz olívaolaj finomításával nyert olyan olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,3 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott jellemzőknek.

3. FINOMÍTOTT OLÍVAOLAJOKBÓL ÉS SZŰZ OLÍVAOLAJOKBÓL ÁLLÓ OLÍVAOLAJ

A "finomított olívaolajokból és szűz olívaolajokból álló olívaolaj" finomított olívaolaj és a lampant olívaolajon kívüli szűz olívaolaj keverésével nyert olyan olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott jellemzőknek.

4. NYERS OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

A "nyers olívapogácsa-olaj" olívapogácsából oldószeres vagy fizikai eszközök alkalmazásával történő kezelés útján nyert olyan olaj, vagy bizonyos meghatározott jellemzők kivételével a lampant olívaolajnak megfelelő olaj - az újraészterezés útján nyert olaj és az egyéb olajfajtákkal kevert olajok kivételével -, amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott jellemzőknek.

5. FINOMÍTOTT OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

A "finomított olívapogácsa-olaj" nyers olívapogácsa-olaj finomításával nyert olyan olaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,3 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott jellemzőknek.

6. OLÍVAPOGÁCSA-OLAJ

Az "olívapogácsa-olaj" finomított olívapogácsa-olaj és a lampant olívaolajon kívüli szűz olívaolaj keverésével nyert olyan olaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot, és amelynek egyéb jellemzői megfelelnek az e kategória tekintetében a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott jellemzőknek.

I. Függelék

Szőlőtermő övezetek

A szőlőtermő övezetek a következők:

1. Az A. szőlőtermő övezet részei: a) Németországban a 2.a) pontba nem tartozó szőlőfajtákkal betelepített területek; b) Luxemburgban a luxemburgi borvidék; c) Belgiumban, Dániában, Észtországban, Írországban, Litvániában, Hollandiában, Lengyelországban és Svédországban ezen tagállamok bortermelő területei; d) a Cseh Köztársaságban a Čechy bortermelő vidék.

2. A B. szőlőtermő övezet részei: a) Németországban a Baden régióhoz tartozó, szőlővel betelepített területek; b) Franciaországban az e mellékletben nem említett megyékben, valamint a következő megyékben található, szőlővel betelepített területek: - Elzász: Bas-Rhin, Haut-Rhin, - Lotaringia: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne, - Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône, - Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (Chapareillan település), - a Loire völgye: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, valamint a Nièvre megyei Cosne-sur-Loire járás szőlővel betelepített területei; c) Ausztriában az ausztriai szőlőtermő területek; d) a Cseh Köztársaságban Moravia régió bortermelő vidéke és azok a szőlővel betelepített területek, amelyek nem szerepelnek az 1.d) pontban; e) Szlovákiában a következő régiókban található szőlőtermő területek: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť és a 3.f) pontban nem szereplő szőlőtermő területek; f) Szlovéniában a következő régiókban található szőlőtermő területek: - Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje, - Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska és Bela krajina, és azok a szőlővel betelepített területek, amelyek nem szerepelnek a 4.d) pontban; g) Romániában a Podișul Transilvaniei bortermelő vidéke; h) Horvátországban a következő alrégiókban található szőlőtermő területek: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje és Zagorje-Međimurje.

3. A C. I. szőlőtermő övezet részei: a) Franciaországban: - a következő megyék szőlővel betelepített területei: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (Chapareillan település kivételével), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre, (Cosne-sur-Loire járás kivételével), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes- Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, - a Drôme megyei Valence és Die járás szőlővel betelepített területei (Dieulefit, Loriol, Marsanne és Montélimar kanton kivételével), - Ardèche megyében Tournon járásban Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge és la Voulte-sur-Rhône kantonok szőlővel betelepített területei; b) Olaszországban a Valle d'Aosta régióban, valamint Sondrio, Bolzano, Trento és Belluno tartományban található, szőlővel betelepített területek; c) Spanyolországban A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa és Vizcaya tartományban található, szőlővel betelepített területek; d) Portugáliában a Norte régiónak abban a részében található szőlőtermő területek, amely megfelel a "Vinho Verde"-ként megjelölt bortermőhelynek, valamint a "Região viticola da Extremadura"-hoz tartozó "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" szőlőtermő területek ("Freguesias da Carvoeira e Dois Portos" kivételével); e) Magyarországon az összes szőlőtermő terület; f) Szlovákiában a Tokajská vinohradnícka oblasť területén található, szőlővel betelepített területek; g) Romániában azok a szőlőtermő területek, amelyek nem tartoznak a 2.g) vagy a 4.f) pont alá; h) Horvátországban a következő alrégiókban található szőlőtermő területek: Hrvatsko Podunavlje és Slavonija.

4. A C. II. szőlőtermő övezet részei: a) Franciaországban: - a következő megyék szőlővel betelepített területei: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (Olette és Arles-sur-Tech kanton kivételével), Vaucluse, - szőlővel betelepített területek Var megye azon részén, amely a délen határos Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour és Sainte-Maxime település északi határával, - szőlővel betelepített területek Nyons járásban, illetve a Drôme megyei Loriol-sur-Drôme kantonban, - szőlővel betelepített területek Ardèche megyének a 3.a) pontban fel nem sorolt részeiben; b) Olaszországban a következő régiók szőlővel betelepített területei: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Sondrio tartomány kivételével), Marche, Molise, Piemont, Toscana, Umbria Veneto (Belluno tartomány kivételével), beleértve az ezekhez a régiókhoz tartozó szigeteket is, mint például Elba és a Toszkán szigetcsoport többi szigete, a Ponziane szigetek, Capri és Ischia; c) Spanyo0lországban a következő tartományok szőlővel betelepített területei: - Lugo, Orense, Pontevedra, - Ávila (kivéve azokat a településeket, amelyek megfelelnek a cebrerosi "comarca"-ként megjelölt bornak), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, - La Rioja, - Álava, - Navarra, - Huesca, - Barcelona, Girona, Lleida, - Zaragoza tartománynak abban a részében, amely az Ebro folyótól északra fekszik, - Tarragona tartománynak azokon a településein, amelyek a Penedés eredetmegjelöléshez tartoznak, - Tarragona tartománynak abban a részében, amelyhez a Conca de Barbera-i "comarca"-ként megjelölt bor tartozik; d) Szlovéniában a következő régiók szőlővel betelepített területei: Brda vagy Goriška Brda, Vipavska dolina vagy Vipava, Kras és Slovenska Istra; e) Bulgáriában a következő régiók szőlővel betelepített területei: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина); f) Romániában a következő bortermelő vidékek szőlővel betelepített területei: Dealurile Munteniei și Olteniei a Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului és Plaiurile Drâncei szőlőültetvénnyel együtt, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, a déli borvidék, beleértve a homokos és egyéb kedvező talajú területeket is; g) Horvátországban a következő alrégiókban található, szőlővel betelepített területek: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje és Dalmatinska zagora;

5. A C. III. a) szőlőtermő övezet részei: a) Görögországban a következő prefektúrák szőlővel betelepített területei: Flórina, Imathía, Kilkísz, Grevená, Lárisza, Joánina, Lefkáda, Ahaía, Meszinía, Árkádia, Korinthía, Iráklio, Haniá, Réthimno, Számosz, Laszíthi, valamint Thíra szigete (Szantorini); b) Cipruson a 600 métert meghaladó tengerszint feletti magasságon található szőlőtermő területek; c) Bulgáriában azok a szőlőtermő területek, amelyek nem tartoznak a 4.e) pontba.

6. A C. III. b) szőlőtermő övezet részei: a) Franciaországban: - a Korzika megyéiben található, szőlővel betelepített területek, - Var megyében a tenger és a (szintén idetartozó) Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour és Sainte-Maxime település által határolt vonal között található, szőlővel betelepített területek, - az Olette és az Arles-sur-Tech kantonban a Pyrénées-Orientales megyében található, szőlővel betelepített területek; b) Olaszországban a következő régiók szőlővel betelepített területei: Calabria, Basilicata, Apulia, Szardínia és Szicília, beleértve az ezekhez a régiókhoz tartozó szigeteket is, mint például Pantelleria és a Lipari-, Egadi- és a Pelagiai-szigetek; c) Görögországban az 5.a) pontban fel nem sorolt, szőlővel betelepített területek; d) Spanyolországban a 3.c) vagy a 4.c) pontban fel nem sorolt, szőlővel betelepített területek; e) Portugáliában a 3.d) pontban fel nem sorolt régiókban található, szőlővel betelepített területek; f) Cipruson a 600 métert nem meghaladó tengerszint feletti magasságon található szőlőtermő területek; g) Máltán a szőlővel betelepített területek; h) Horvátországban a következő alrégiókban található, szőlővel betelepített területek: Sjeverna Dalmacija és Srednja i Južna Dalmacija.

7. Az e mellékletben említett közigazgatási egységek által lefedett területek körülhatárolása az 1981. december 15-én hatályban levő nemzeti rendelkezések szerint történt, illetve Spanyolország esetében az 1986. március 1-jén hatályban levő nemzeti rendelkezések szerint, Portugália esetében pedig az 1998. március 1-jén hatályban levő nemzeti rendelkezések szerint.

II.függelék

Kenhető zsírok

ZsírcsoportKereskedelmi megnevezésTermékkategória
FogalommeghatározásokA kategória kiegészítő leírása a zsírtartalom tömegszázalékának megadásával
A. Tejzsírok
Szilárd, képlékeny, elsődlegesen „víz az olajban” típusú, emulzió formájú termékek, amelyek kizárólag tejből és/vagy bizonyos tejtermékekből készültek, és amelyek esetében a zsír az alapvető értékösszetevő. Ugyanakkor adhatók hozzájuk az előállításukhoz szükséges egyéb anyagok, amennyiben ezen anyagok nem a tej bármely alkotóelemének teljes vagy részleges helyettesítését szolgálják.
1. VajA termék tejzsírtartalma legalább 80, de kevesebb, mint 90 %, maximális víztartalma 16 %, és zsírmentes tejszárazanyag-tartalma A2 %.
2. Háromnegyed-zsíros vaj (*1)A termék tejzsírtartalma legalább 60 és legfeljebb 62 %.
3. Félzsíros vaj (*2)A termék tejzsírtartalma legalább 39 és legfeljebb 41 %.
4. Kenhető vajkészítmény X %Termék a következő tejzsírtartalommal:
— 39 % alatti,
— több, mint 41, de kevesebb, mint 60 %,
— több, mint 62, de kevesebb, mint 80 %.
B. Zsírok
Szilárd, képlékeny, elsődlegesen „víz az olajban” típusú, emulzió formájú termékek, amelyek szilárd és/vagy folyékony növényi és/vagy állati eredetű, emberi fogyasztásra alkalmas zsírokból készültek, és amelyek tejzsírtartalma a zsírtartalom legfeljebb 3 %-a.
1. MargarinNövényi és/vagy állati zsírokból előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 80, de kevesebb, mint 90 %.
2. Háromnegyed-zsíros margarin (*3)Növényi és/vagy állati zsírokból előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 60, de legfeljebb 62 %.
3. Félzsíros margarin (*4)Növényi és/vagy állati zsírokból előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 39, de legfeljebb 41 %.
4. X % zsírtartalmú margarinNövényi és/vagy állati zsírból előállított termék a következő zsírtartalommal:
— 39 % alatti,
— több, mint 41, de kevesebb, mint 60 %,
— több, mint 62, de kevesebb, mint 80 %.
C. Növényi és/vagy állati termékekből álló zsírok
Szilárd, képlékeny, elsődlegesen „víz az olajban” típusú, emulzió formájú termékek, amelyek szilárd és/vagy folyékony növényi és/vagy állati eredetű, emberi fogyasztásra alkalmas zsírokból készültek, és amelyek tejzsírtartalma a zsírtartalom 10 % és 80 %-a között van.
1. KeverékNövényi és/vagy állati zsírok keverékéből előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 80, de kevesebb, mint 90 %.
2. Háromnegyed-zsíros keverék (*5)Növényi és/vagy állati zsírok keverékéből előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 60, de legfeljebb 62 %.
3. Félzsíros keverék (*6)Növényi és/vagy állati zsírok keverékéből előállított termék, amelynek zsírtartalma legalább 39, de legfeljebb 41 %.
4. X % zsírtartalmú kenhető keverékNövényi és/vagy állati zsírok keverékéből előállított termék a következő zsírtartalommal:
— 39 % alatti,
— több, mint 41, de kevesebb, mint 60 %,
— több, mint 62, de kevesebb, mint 80 %.
(*1)
Dán megfelelője „smør 60”. (*2)
Dán megfelelője „smør 40”. (*3)
Dán megfelelője „margarine 60”. (*4)
Dán megfelelője „margarine 40”. (*5)
Dán megfelelője „blandingsprodukt 60”. (*6)
Dán megfelelője „blandingsprodukt 40”.

Az e függelékben felsorolt termékek tejzsírösszetevője kizárólag fizikai eljárásokkal módosítható.

VIII. MELLÉKLET

A 80. CIKKBEN EMLÍTETT BORÁSZATI ELJÁRÁSOK

I. RÉSZ

Alkoholtartalom-növelés, savtartalom-növelés, savtompítás bizonyos bortermelő övezetekben és alkoholmentesítés

A. Az alkoholtartalom-növelés korlátai

1. Amennyiben az Unió bizonyos szőlőtermelő övezeteiben az éghajlati feltételek azt szükségessé teszik, az érintett tagállamok megengedhetik a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, illetve a még erjedésben levő újbor és a 81. cikk szerint osztályozható borszőlőfajtákból előállított borok térfogatszázalékban számított természetes alkoholtartalmának növelését.

2. A természetes alkoholtartalom növelése a B. szakaszban említett borászati eljárásokkal történik, és nem haladhatja meg a következő határértékeket:

a) 3 térfogatszázalék az A. szőlőtermő övezetben;

b) 2 térfogatszázalék a B. szőlőtermő övezetben;

c) 1,5 térfogatszázalék a C. szőlőtermő övezetekben.

3. A rendkívül kedvezőtlen időjárású években a tagállamok az érintett régiók vonatkozásában kivételesen 0,5 %-kal megemelhetik a 2. pontban megállapított határérték(ek)et. A tagállamoknak a Bizottságot értesíteniük kell a határérték(ek) bármilyen ilyen jellegű megemeléséről.

B. Alkoholtartalom-növelési eljárások

1. Az A. szakaszban említett, térfogatszázalékban számított természetes alkoholtartalom-növelés csak a következők szerint hajtható végre:

a) friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, illetve még erjedésben levő újbor esetében szacharóz, sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával;

b) szőlőmust esetében szacharóz, sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával, vagy részleges sűrítéssel, beleértve a fordított ozmózist;

c) bor esetében hűtéssel történő részleges sűrítéssel.

2. Az 1. pontban említett eljárások kölcsönösen kizárják egymást, amennyiben a bor vagy a szőlőmust alkoholtartalmát sűrített szőlőmusttal vagy finomított szőlőmustsűrítménnyel növelik, és az 1234/2007/EK rendelet 103y. cikke alapján támogatást fizettek.

3. A szacharóz 1. pont a) és b) alpontjában említett hozzáadása csak száraz cukrozással, és csak az alábbi övezetekben végezhető:

a) A. szőlőtermő övezet;

b) B. szőlőtermő övezet;

c) C. szőlőtermő övezet,

kivéve az, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Cipruson és Portugáliában található szőlőültetvényeket, és az alábbi fellebbviteli bíróságok joghatósága alá tartozó franciaországi megyékben lévő szőlőültetvényeket:

- Aix-en-Provence,

- Nîmes,

- Montpellier,

- Toulouse,

- Agen,

- Pau,

- Bordeaux,

- Bastia.

A francia nemzeti hatóságok azonban a fent említett francia megyékben kivételesen engedélyezhetik a száraz cukorral történő alkoholtartalom-növelést. Franciaországnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen engedélyekről.

4. A sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadása nem eredményezheti a friss zúzott szőlő, szőlőmust, részben erjedt szőlőmust vagy még erjedésben levő újbor eredeti térfogatának az A. szőlőtermő övezetben 11 %-nál, a B. szőlőtermő övezetben 8 %-nál és a C. szőlőtermő övezetekben pedig 6,5 %-nál nagyobb mértékű növekedését.

5. Az 1. pontban említett eljárásoknak alávetett szőlőmust vagy bor sűrítése:

a) nem eredményezheti a termék eredeti térfogatának 20 %-nál nagyobb mértékű csökkenését;

b) az A. szakasz 2.c) pontjától eltérve nem eredményezheti a termék természetes alkoholtartalmának 2 térfogatszázalékot meghaladó növekedését.

6. Az 1. és az 5. pontban említett eljárások nem növelhetik a friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben lévő újbor és a bor térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalmát:

a) az A. szőlőtermő övezetben több, mint 11,5 térfogatszázalékra;

b) a B. szőlőtermő övezetben több, mint 12 térfogatszázalékra;

c) a C. I. szőlőtermő övezetben több, mint 12,5 térfogatszázalékra;

d) a C. II. szőlőtermő övezetben több, mint 13 térfogatszázalékra; valamint

e) a C. III. szőlőtermő övezetben több, mint 13,5 térfogatszázalékra.

7. A 6. ponttól eltérve a tagállamok:

a) vörösbor esetében a 6. pontban említett termékek térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalmának felső határát 12 térfogatszázalékra emelhetik az A. szőlőtermő övezetben, illetve 12,5 térfogatszázalékra a B. szőlőtermő övezetben;

b) a 6. pontban említett termékek térfogatban számított összes alkoholtartalmát az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok termelése esetében egy általuk meghatározandó szintre emelhetik.

C. Savtartalom-növelés és savtompítás

1. A friss szőlő, a szőlőmust, a részben erjedt szőlőmust, a még erjedésben lévő újbor és a bor alávethető savtartalom-növelésnek és savtompításnak.

2. Az 1. pontban említett termékek savtartalmának növelését csak 4 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 53,3 milliekvivalensig lehet elvégezni.

3. A borok savtompítását csak 1 g/l felső határig (borkősavban kifejezve) vagy literenkénti 13,3 milliekvivalensig lehet elvégezni.

4. A sűrítésre szánt szőlőmust savtartalma részlegesen tompítható.

5. Ugyanazon termék savtartalom-növelése és alkoholtartalom-növelése - kivéve a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó eltéréseket -, illetve savtartalom-növelése és savtompítása egymást kölcsönösen kizáró eljárások.

D. Eljárások

1. A B. és a C. szakaszban említett eljárások - a borok savtartalom-növelésének és savtompításának kivételével - csak akkor engedélyezettek, ha ezeket a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó feltételek szerint végzik akkor, amikor a friss szőlőt, a szőlőmustot, a részben erjedt szőlőmustot vagy a még erjedésben levő újbort borrá vagy egyéb, a pezsgőtől és a szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbortól eltérő, közvetlen emberi fogyasztásra szánt borágazati itallá alakítják abban a szőlőtermő övezetben, ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.

2. A borok sűrítését abban a szőlőtermő övezetben kell végezni, ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.

3. A borok savtartalmának növelésére és savtompítására csak azon bortermelő övezetben kerülhet sor, ahol a szóban forgó bor termeléséhez felhasznált szőlőt szüretelték.

4. Az 1., 2. és 3. pontban említett eljárásokról tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat. Ugyanez vonatkozik a természetes vagy jogi személyek, illetve személyek csoportjai, különösen a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó termelők, palackozók, feldolgozók és kereskedők által szakmájuk gyakorlása során a friss szőlővel, szőlőmusttal, részben erjedt szőlőmusttal vagy hordós borral azonos időben és azonos helyen tárolt sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény vagy szacharóz mennyiségére vonatkozóan. Az e mennyiségekről való tájékoztatás azonban helyettesíthető a bejövő árukra és a készlet felhasználására vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzéssel.

5. A B. és C. szakaszban említett eljárások mindegyikét fel kell tüntetni a 147. cikkben előírt kísérőokmányon, amely a kezelésen átesett termékek forgalomba hozatalához szükséges.

6. A B. és C. szakaszban említett eljárások - a rendkívüli időjárási körülmények esetén alkalmazható eltérésekre figyelemmel - nem végezhetők el:

a) a C. szőlőtermő övezetben január 1. után;

b) az A. és a B. szőlőtermő övezetekben március 16. után; és kizárólag az e dátumokat közvetlenül megelőző szőlőszüretből származó termékek esetében végezhetők el.

7. A 6. pont ellenére a borok hűtéssel történő sűrítése, savtartalmának növelése és savtompítása egész évben végezhető.

E. Alkoholmentesítési eljárások

Az alább felsorolt alkoholmentesítési eljárások mindegyike engedélyezhető, akár önmagában, akár más felsorolt alkoholmentesítési eljárásokkal együttesen alkalmazva, a VII. melléklet II. részének 1. és 4-9. pontjában említett szőlőből készült termékek etanoltartalmának részleges vagy majdnem teljes redukálása érdekében:

a) részleges vákuumos párologtatás;

b) membrántechnikák;

c) lepárlás.

Az alkalmazott alkoholmentesítési eljárások nem eredményezhetik a szőlőből készült termék érzékszervi jellemzőinek elváltozását. A szőlőből készült termékekben található etanoltartalom kivonása nem végezhető együttesen a szőlőmust cukortartalmának növelésével.

II. RÉSZ

Korlátozások

A. Általános korlátozások

1. Az engedélyezett borászati eljárások egyike sem tartalmazhatja víz hozzáadását, kivéve, ha az különleges technikai okból szükséges.

2. Az engedélyezett borászati eljárások egyike sem tartalmazhatja alkohol hozzáadását, kivéve az alkohol, likőrbor, a pezsgő, a lepárlás céljából szeszezett bor és a gyöngyözőbor hozzáadásával lefojtott erjesztésű friss szőlőmustok esetét.

3. A lepárlás céljára szeszezett bort kizárólag lepárlásra lehet felhasználni.

B. Friss szőlő, szőlőmust és szőlőlé

1. Alkohol hozzáadásával fojtott friss szőlőmust csak a 2204 10 , a 2204 21 és a 2204 29 KN-kódok alá nem tartozó termékek készítése során használható. Ez nincs kihatással azon szigorúbb előírásokra, amelyeket a tagállamok a 2204 10 , a 2204 21 és a 2204 29 KN-kódok alá nem tartozó termékek területükön történő előállítására vonatkozóan érvényesíthetnek.

2. A szőlőlevet és sűrített szőlőlevet nem szabad borrá alakítani vagy borhoz hozzáadni. Az Unió területén tilos ezeknek az alkoholos erjesztése.

3. Az 1. és a 2. pont nem alkalmazandó azon termékekre, amelyek Írországban és Lengyelországban a 2206 00 KN-kód alá tartozó termékek előállítására szolgálnak, és amelyek esetében a tagállamok engedélyezhetik a "bor" kereskedelmi megjelölést is magában foglaló összetett név használatát.

4. Töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmustot kizárólag likőrborok készítésére - kizárólag azokon a borvidékeken, ahol ennek 1985. január 1-jén hagyományai voltak - és túlérett szőlőből készített borok készítésére lehet forgalomba hozni.

5. A harmadik országokból származó friss szőlőt, szőlőmustot, részben erjedt szőlőmustot, sűrített szőlőmustot, finomított szőlőmustsűrítményt, alkohol hozzáadásával fojtott szőlőmustot, szőlőlevet, sűrített szőlőlevet és bort, valamint e termékek keverékeit az Unió területén nem szabad a VII. melléklet II. részében említett termékké feldolgozni vagy ilyen termékhez hozzáadni.

C. Borok keverése

A harmadik országból származó bort tilos az Unióból származó borral házasítani, valamint tilos harmadik országokból származó borokat egymással házasítani az Unió területén.

D. Melléktermékek

1. A szőlő túlpréselése tilos. A tagállamok a helyi és a technikai feltételeket figyelembe véve meghatározzák azt a minimális alkoholmennyiséget, amelyet a szőlő kipréselése után a szőlőtörkölynek és a borseprőnek tartalmaznia kell.

Az e melléktermékekben levő alkohol mennyiségét a tagállamok legalább az előállított bor alkoholtartalmának 5 %-ával egyenlő szinten határozzák meg.

2. Borseprőből vagy szőlőtörkölyből közvetlen emberi fogyasztásra szánt bort vagy italt - alkohol, borpárlat vagy törkölybor kivételével - nem szabad előállítani. A bor borseprőre, szőlőtörkölyre vagy kipréselt aszúpépre töltése a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó feltételek mellett engedélyezhető, amennyiben ezt az eljárást hagyományosan alkalmazzák Magyarországon a "tokaji fordítás" és a "tokaji máslás", valamint Szlovákiában a "Tokajský forditáš" és a "Tokajský mášláš" előállításakor.

3. A borseprő préselése és a szőlőtörköly újraerjesztése a lepárlástól és a törkölyborkészítéstől eltérő célra tilos. A borseprő szűrése és centrifugálása nem tekintendő préselésnek abban az esetben, ha az így előállított termékek épek, megfelelőek és kereskedelmi minőségűek.

4. A törkölybort, amennyiben előállítását az érintett tagállam engedélyezi, kizárólag lepárlásra vagy a bortermelő háztartásában való fogyasztásra lehet felhasználni.

5. A tagállamok arra vonatkozó lehetőségének sérelme nélkül, hogy a melléktermékek lepárlás útján történő kivonásának megköveteléséről határozzanak, bármely olyan természetes vagy jogi személynek vagy személyek csoportjának, aki, illetve amely melléktermékekkel rendelkezik, a Bizottság által a 75. cikk (2) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározandó feltételek szerint ki kell vonnia azokat.

IX. MELLÉKLET

FAKULTATÍV FENNTARTOTT JELÖLÉSEK

Termékkategória
(utalás a Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifa-besorolásra)
Fakultatív fenntartott jelölés
baromfihús
(0207 KN-kód és 0210 KN-kód)
%-ban … -val/vel etetve
zabon nevelt liba
istállóban külterjesen tartott
szabadtartás
hagyományos szabadtartás
teljes szabadtartás
vágási életkor
a hízási időszak hossza
tojás
(0407 KN-kód)
friss
extra vagy extrafriss
a tojótyúkok takarmányozási módjának jelzése
olívaolaj
(1509 KN-kód)
első hidegsajtolásból nyert
hideg-extrakciós
savtartalom
csípős
gyümölcsös: érett vagy zöld
keserű
intenzív
közepes
enyhe
harmonikus
édes olaj

X. MELLÉKLET

CUKORRÉPA-FELVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKA 125. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT IDŐSZAKBAN

I. PONT

1. A szállítási szerződéseket előírt mennyiségű cukorrépára vonatkozóan, írásban kötik.

2. A szállítási szerződések időtartama több év is lehet.

3. A szállítási szerződések rögzíthetik, hogy további cukorrépa-mennyiség szállítható-e, és ha igen, milyen feltételek mellett.

II. PONT

1 A szállítási szerződésekben fel kell tüntetni az I. pontban említett répamennyiségekre vonatkozó beszerzési árakat.

2. Az 1. alpontban említett árat az ép, megfelelő és kereskedelmi minőségű, az átvételi ponton 16 %-os cukortartalmú cukorrépára kell alkalmazni.

Az árat az első albekezdésben említett minőségtől való eltérés lehetővé tétele érdekében - a felek általi előzetes megállapodás alapján - áremeléssel vagy árcsökkentéssel kell kiigazítani.

3. A szállítási szerződésben rögzíteni kell, hogy a piaci árak alakulása hogyan kerül felosztásra a felek között.

4. A szállítási szerződésekben a cukorrépa cukortartalmára egy rögzített értéket kell előírni. Ezek a szerződések tartalmaznak egy, a különböző cukortartalmakat és tényezőket feltüntető átszámítási skálát, amelynek segítségével a szállított cukorrépa-mennyiségeket át lehet váltani a szállítási szerződésben feltüntetett cukortartalomnak megfelelő mennyiségekre.

A skála a különböző cukortartalmaknak megfelelő hozamokon alapul.

III. PONT

A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-szállítások időbeni eloszlásáról és szokásos időtartamáról.

IV. PONT

1. A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-begyűjtő helyekről és a szállítással kapcsolatos feltételekről.

2. A szállítási szerződések rendelkeznek annak egyértelmű meghatározásáról, hogy ki viseli a berakodás és a begyűjtő helyről való elszállítás költségeit. Amennyiben a szállítási szerződések megkövetelik a cukorgyártó vállalkozásoknak a berakodási és szállítási költségekhez való hozzájárulását, egyértelműen meg kell határozni a hozzájárulás százalékos arányát vagy összegét.

3. A szállítási szerződések rendelkeznek az egyes felekre eső költségek egyértelmű meghatározásáról.

V. PONT

1. A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-átvételi helyekről.

2. Amennyiben a cukorrépa-eladók és a cukorgyártó vállalkozások az előző gazdasági évre már kötöttek szállítási szerződést, az említett gazdasági év folyamán történő szállításokra nézve általuk közös megegyezéssel elfogadott átvételi helyek továbbra is működnek. A szakmán belüli megállapodások ettől a rendelkezéstől eltérhetnek.

VI. PONT

1. A szállítási szerződések rendelkeznek a cukortartalom polarimetriás módszerrel - illetve a technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében egy mindkét fél által elfogadott más módszerrel - történő meghatározásáról. Az átvételkor a répából mintát kell venni.

2. A szakmán belüli megállapodások más mintavételi időpontokról is rendelkezhetnek. A szállítási szerződés ilyen esetben rendelkezik az átvétel és a mintavétel között a cukortartalomban bekövetkezett csökkenés ellensúlyozása céljából történő helyesbítésről.

VII. PONT

A szállítási szerződések rendelkezései szerint a bruttó tömeg, a tára és a cukortartalom megállapítása az alábbi elfogadott eljárások valamelyikével történik:

a) a cukorgyártó vállalkozás és a cukorrépa-termelők szakmai szervezete közösen állapítja meg, amennyiben egy szakmán belüli megállapodás így rendelkezik;

b) a cukorgyártó vállalkozás állapítja meg, a cukorrépa-termelők szakmai szervezetének felügyelete alatt;

c) a cukorgyártó vállalkozás állapítja meg, az érintett tagállam által elismert szakértő felügyelete alatt, feltéve hogy a cukorrépa-eladó annak költségeit megtéríti.

VIII. PONT

1. A szállítási szerződések megkövetelik, hogy a cukorgyártó vállalkozás a leszállított cukorrépa teljes mennyisége tekintetében a következők közül egyet vagy többet teljesítsenek:

a) a leszállított répa össztömegéből származó friss répapépet a cukorrépa-eladónak ex works paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

b) az említett répapép egy részét, összepréselve, szárítva vagy szárítva és kilúgozva, a cukorrépa-eladónak ex works paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

c) a répapépet, összepréselve vagy szárítva, a cukorrépa-eladónak ex works paritás feltételei mellett visszaküldjék; a cukorgyártó vállalkozás ebben az esetben a cukorrépa-eladótól megkövetelheti a préselés vagy szárítás költségeinek megfizetését;

d) a cukorrépa-eladónak az érintett répapép értékesítési lehetőségeit figyelembe vevő ellentételezést fizessenek.

2. Ha a leszállított cukorrépa teljes mennyiségének egyes részeit eltérő módokon dolgozzák fel, a szállítási szerződés az 1. alpontban előírt kötelezettségek közül egynél többet követel meg.

3. A szakmán belüli megállapodás előírhatja a répapépnek az 1. a), b) és c) alpontban említettől eltérő szakaszban történő leszállítását.

IX. PONT

A szállítási szerződésekben minden előlegfizetésre, valamint a cukorrépa beszerzési árának megfizetésére vonatkozóan rögzíteni kell a határidőket.

X. PONT

Amennyiben a szállítási szerződések az e melléklet által érintett kérdésekkel kapcsolatos szabályokat állapítanak meg, illetve amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak, rendelkezéseik és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

XI. PONT

1. A II. melléklet II. része A. szakaszának 6. pontjában leírt, szakmán belüli megállapodások egyeztetési vagy közvetítéses vitarendezési mechanizmust és választottbírósági záradékokat tartalmaznak.

2. A szakmán belüli megállapodások a szállítási szerződések tekintetében meghatározhatnak egy egységes, az e rendeletnek és az uniós szabályoknak megfelelő mintát.

3. Amennyiben az uniós, regionális vagy helyi szintű, szakmán belüli megállapodások az e rendelet által érintett kérdésekkel kapcsolatos szabályokat állapítanak meg, illetve amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak, rendelkezéseik és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

4. A 3. alpontban említett megállapodások különösen a következőket állapítják meg:

a) a II. pont 4. alpontjában említett átszámítási skála;

b) a termelendő cukorrépafajták vetőmagjának választékára és szállítására vonatkozó szabályok;

c) a szállítandó cukorrépa minimális cukortartalma;

d) a cukorgyártó vállalkozás és a cukorrépa-eladók képviselői között a cukorrépa-szállítások kezdő időpontjának rögzítése előtt történő egyeztetés követelménye;

e) a korai vagy későbbi szállítások után a cukorrépa-eladóknak járó ösztönzők kifizetése;

f) a répapéppel kapcsolatos, a VIII. pontban említett feltételek és költségek részletei;

g) a répapépnek a cukorrépa-eladó általi elszállítása;

h) többéves szerződések esetében az árak kiigazítására vonatkozó szabályok;

i) a mintavételre vonatkozó szabályok, valamint a bruttó tömeg, a tára és a cukortartalom megállapításának módszerei.

5. Egy adott cukorgyártó vállalkozás és az érintett cukorrépa-eladók közösen értékmegosztási záradékokat - többek között a piaci árprémiumokra és árveszteségekre vonatkozó rendelkezéseket - fogadhatnak el, amelyekben meghatározzák, hogy hogyan osztják fel maguk között a releváns cukorpiaci árak vagy más nyersanyagpiaci árak alakulását.

XIV. MELLÉKLET

A 230. CIKKBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 1234/2007/EK rendeletEz a rendeletA 1306/2013/EU rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) és (2) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés a) és b) pont
2. cikk (2) bekezdés c) pont15. cikk (1) bekezdés a) pont
3. cikk6. cikk
4. cikk
5. cikk, első bekezdés
5. cikk, második bekezdés, első rész3. cikk (4) bekezdés
5. cikk, második bekezdés, második rész
5. cikk, harmadik bekezdés5. cikk a) pont
6. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk7. cikk
9. cikk126. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk13. cikk
13. cikk14. cikk (1)
14. cikk (törölve)
15. cikk (törölve)
16. cikk (törölve)
17. cikk (törölve)
18. cikk (1)–(4) bekezdés15. cikk (2) bekezdés (1)
18. cikk (5) bekezdés
19. cikk (törölve)
20. cikk (törölve)
21. cikk (törölve)
22. cikk (törölve)
23. cikk (törölve)
24. cikk (törölve)
25. cikk16. cikk (1) bekezdés
26. cikk
27. cikk
28. cikk
29. cikk
30. cikk (törölve)
31. cikk17. cikk
32. cikk
33. cikk[18. cikk]
34. cikk[18. cikk]
35. cikk (törölve)
36. cikk (törölve)
37. cikk[18. cikk]
38. cikk[18. cikk]
39. cikk[19. cikk (3) bekezdés]
40. cikk[19. cikk (5) bekezdés a) pont és 20. cikk o) pont iii. alpont]
41. cikk
42. cikk (1) bekezdés10. cikk
42. cikk (2) bekezdés20. cikk u) pont
43. cikk a)–f), i), j) és l) pont19. és 20. cikk
43. cikk g), h) és k) pont
44. cikk220. cikk (1) bekezdés a) pont, (2) és (3) bekezdés
45. cikk220. cikk (1) bekezdés b) pont, (2) és (3) bekezdés
46. cikk (1) bekezdés220. cikk (5) bekezdés
46. cikk (2) bekezdés220. cikk (6) bekezdés
47. cikk219. cikk
48. cikk219. cikk
49. cikk135. cikk (1)
50. cikk125. és 127. cikk
51. cikk128. cikk (1)
52. cikk130. cikk
52a. cikk
53. cikk a) pont132. cikk c) pont
53. cikk b) pont130. cikk (2) bekezdés
53. cikk c) pont130. cikk (6) bekezdés
54. cikk166. cikk
55. cikk— (2)
56. cikk136. cikk
57. cikk137. cikk
58. cikk
59. cikk
60. cikk138. cikk
61. cikk139. cikk
62. cikk140. cikk
63. cikk141. cikk
64. cikk (1) bekezdés142. cikk (1) bekezdés
64. cikk (2) és (3) bekezdés142. cikk (2) bekezdés (1)
65. cikk— (2)
66. cikk— (2)
67. cikk— (2)
68. cikk— (2)
69. cikk— (2)
70. cikk— (2)
71. cikk— (2)
72. cikk— (2)
73. cikk— (2)
74. cikk— (2)
75. cikk— (2)
76. cikk— (2)
77. cikk— (2)
78. cikk— (2)
79. cikk— (2)
80. cikk— (2)
81. cikk— (2)
82. cikk— (2)
83. cikk— (2)
84. cikk— (2)
85. cikkA tej tekintetében:
— (2)
Más ágazatok tekintetében:
85. cikk a) pont143. cikk (1) bekezdés és 144. cikk a) pont
85. cikk b) pont144. cikk j) pont
85. cikk c) pont144. cikk i) pont
85. cikk d) pont
85a. cikk— (1)
85b. cikk— (1)
85c. cikk— (1)
85d. cikk— (1)
85e. cikk— (1)
85f. cikk— (1)
85g. cikk— (1)
85h. cikk— (1)
85i. cikk— (1)
85j. cikk— (1)
85k. cikk— (1)
85l. cikk— (1)
85m. cikk— (1)
85n. cikk— (1)
85o. cikk
85p. cikk
85q. cikk.
85r. cikk
85s. cikk
85t. cikk
85u. cikk
85v. cikk
85w. cikk
85x. cikk
86. cikk (törölve)
87. cikk (törölve)
88. cikk (törölve)
89. cikk (törölve)
90. cikk (törölve)
91. cikk
92. cikk
93. cikk
94. cikk
94a. cikk.
95 cikk
95a. cikk
96. cikk (törölve)
97. cikk129. cikk (1)
98. cikk— (1)
99. cikk
100. cikk
101. cikk (törölve.)
102. cikk26. cikk (1)
102. cikk (2) bekezdés217. cikk
102a. cikk58. cikk
103. cikk29., 30. és 31. cikk
103a. cikk
103b. cikk32. cikk
103c. cikk33. cikk
103d. cikk34. cikk
103e. cikk35. cikk
103f. cikk36. cikk
103g. cikk33. cikk (1) bekezdés, 37. cikk a) pont és 38. cikk b) pont
103ga. cikk23. cikk
103ga. cikk (7) bekezdés217. cikk
103h. cikk a)–e) pont37. és 38. cikk
103h. cikk f) pont24. és 25. cikk
103i. cikk39. cikk
103j. cikk40. cikk
103k. cikk41. cikk
103l. cikk42. cikk
103m. cikk43. cikk
103n. cikk44 cikk
103n. cikk (4) bekezdés212. cikk
103o. cikk
103p. cikk45. cikk
103q. cikk46. cikk
103r. cikk47. cikk
103s. cikk.48. cikk
103t. cikk49. cikk
103u. cikk (1) bekezdés a) pont50. cikk
103u. cikk (1) bekezdés b) pont51. cikk
103u. cikk (2)–(5) bekezdés52. cikk
103v. cikk50. cikk
103w. cikk
103x. cikk
103y. cikk
103z. cikk
103za. cikk53. és 54. cikk
104. cikk
105. cikk (1) bekezdés55. cikk (1) bekezdés
105. cikk (2) bekezdés215. cikk
106. cikk55. cikk (4) bekezdés
107. cikk55. cikk (3) bekezdés
108. cikk (1) bekezdés55. cikk (2) bekezdés
108. cikk (2) bekezdés
109. cikk, első mondat55. cikk (1) bekezdés, utolsó mondat
110. cikk56. és 57. cikk
111. cikk
112. cikk
113. cikk (1) bekezdés75. cikk (1) bekezdés a)-e) pont és (2) bekezdés
113. cikk (2) bekezdés75. cikk (5) bekezdés
113. cikk (3) bekezdés, első albekezdés74. cikk
113. cikk (3) bekezdés, második albekezdés89. cikk
113a. cikk (1)–(3) bekezdés76. cikk
113a. cikk (4) bekezdés— (2)
113b. cikk78. cikk
113c. cikk167. cikk
113d. (1) bekezdés, első albekezdés78. cikk (1) és (2) bekezdés
113d. cikk (1) bekezdés, második albekezdésVII. melléklet, II. rész 1. pont
113d. cikk (2) bekezdés78. cikk (3) bekezdés
113d. cikk (3) bekezdés82. cikk
114. cikk78. cikk (1) bekezdés (2)
115. cikk78. cikk (1) bekezdés és 75. cikk (1) bekezdés h) pont (2)
116. cikk78. cikk (1) bekezdés és 75. cikk (1) bekezdés f) és g) pont (2)
117. cikk77. cikk
118. cikk78. cikk (1) bekezdés
118a. cikk92. cikk
118b. cikk93. cikk
118c. cikk94. cikk
118d. cikk (1) bekezdés94. cikk (3) bekezdés
118d. cikk (2) és (3) bekezdés[109. cikk (3) bekezdés]
118e. cikk95. cikk
118f. cikk96. cikk
118g. cikk97. cikk
118h. cikk98. cikk
118i. cikk99. cikk
118j. cikk100. cikk
118k. cikk101. cikk
118l. cikk102. cikk
118m. cikk103. cikk
118n. cikk104. cikk
118o. cikk90. cikk (2) bekezdés
118p. cikk90. cikk (3) bekezdés
118q. cikk105. cikk
118r. cikk106. cikk
118s. cikk107. cikk
118t. cikk108. cikk
118u. cikk112. cikk
118v. cikk113. cikk
118w. cikk117. cikk
118x. cikk118. cikk
118y. cikk119. cikk.
118z. cikk120 cikk
118za. cikk121. cikk
118zb. cikk
119 cikk
120. cikk
120a. cikk81. cikk
120b. cikk
120c. cikk80. cikk
120d. cikk, első albekezdés83. cikk (2) bekezdés
120d. cikk, második albekezdés[223. cikk]
120e. cikk (1) bekezdés75. cikk (3) és (4) bekezdés
120e. cikk (2) bekezdés83. cikk (3) és (4) bekezdés
120f. cikk80. cikk (3) bekezdés
120g. cikk80. cikk (5) bekezdés és 91. cikk c) pont
121. cikk a) pont i. alpont75. cikk (2) bekezdés
121. cikk a) pont ii. alpont75. cikk (3) bekezdés
121. cikk a) pont iii. alpont89. cikk
121. cikk a) pont iv. alpont75. cikk (2) bekezdés és 91. cikk b) pont
121. cikk b) pont91. cikk a) pont
121. cikk c) pont i. alpont91. cikk a) pont
121. cikk c) pont ii. és iii. alpont91. cikk d) pont
121. cikk c) pont iv. alpont[223. cikk]
121. cikk d) pont i. alpont78. cikk (1) bekezdés
121. cikk d) pont ii–v. és vii. alpont75. cikk (2) és (3) bekezdés
121. cikk d) pont vi. alpont89. cikk
121. cikk e) pont i. alpont78. cikk (1) bekezdés
121. cikk e) pont ii–v. és vii. alpont75. cikk (2) és (3) bekezdés
121. cikk e) pont vi. alpont75. cikk (2) bekezdés
121. cikk f) pont i. alpont78. cikk (1) bekezdés
121. cikk f) pont ii., iii. és v. alpont75. cikk (3) bekezdés
121. cikk f) pont iv. és vii. alpont91. cikk g) pont
121. cikk f) pont vi. alpont[223. cikk]
121. cikk g) pont75. cikk (3) bekezdés
121. cikk h) pont91. cikk d) pont
121. cikk i) pont
121. cikk j) pont i. alpont75. cikk (3) bekezdés
121. cikk j) pont ii. alpont91. cikk d) pont
121. cikk k) pont122. cikk
121. cikk l) pont114., 115. és 116. cikk
121. cikk m) pont122. cikk
121. cikk, második bekezdés78. cikk (3) bekezdés
121. cikk, harmadik bekezdés75. cikk (3) és (4) bekezdés
121. cikk, negyedik bekezdés, a)–f) pont75. cikk (3) bekezdés
121. cikk, negyedik bekezdés, g) pont75. cikk (3) bekezdés m) pont
121. cikk, negyedik bekezdés, h) pont80. cikk (4) bekezdés
122. cikk152. és 160. cikk
123. cikk157. cikk
124. cikk
125. cikk
125a. cikk153. és 160. cikk
125b. cikk154. cikk
125c. cikk156. cikk
125d. cikk155. cikk
125e. cikk
125f. cikk164. cikk
125g. cikk164. cikk (6) bekezdés
125h. cikk175. cikk d) pont
125i. cikk165. cikk
125j. cikk164. cikk
125k. cikk158. cikk
125l. cikk164. cikk
125m cikk164. cikk (6) bekezdés [ és 175. cikk d) pont]
125n. cikk165. cikk
125o. cikk154. cikk és 158. cikk
126. cikk165. cikk
126a. cikk154. cikk (3) bekezdés
126b. cikk163. cikk
126c. cikk149. cikk
126d. cikk150. cikk
126e. cikk173. cikk (2) bekezdés és 174. cikk (2) bekezdés
127. cikk173. cikk
128 cikk
129. cikk
130. cikk176. cikk (1) bekezdés
131. cikk176. cikk (2) bekezdés
132. cikk176. cikk (3) bekezdés
133. cikk[177. cikk (2) bekezdés e) pont]
133a. cikk (1) bekezdés181. cikk
133a. cikk (2) bekezdés191. cikk
134. cikk177. és 178. cikk
135. cikk
136. cikk[180. cikk]
137. cikk[180. cikk]
138. cikk[180. cikk]
139. cikk[180. cikk]
140. cikk[180. cikk]
140a. cikk181. cikk
141. cikk182. cikk
142. cikk193. cikk
143. cikk180. cikk
144. cikk184. cikk
145. cikk187. cikk a) pont
146. cikk (1) bekezdés
146. cikk (2) bekezdés185. cikk
147. cikk
148. cikk187. cikk
149. cikk[180. cikk]
150. cikk[180. cikk]
151. cikk[180. cikk]
152. cikk[180. cikk]
153. cikk192. cikk
154. cikk
155. cikk
156. cikk192. cikk (5) bekezdés
157. cikk189. cikk
158. cikk190. cikk
158a. cikk90. cikk
159. cikk194. cikk
160. cikk195. cikk
161. cikk176., 177., 178. és 179. cikk
162. cikk196. cikk
163. cikk197. cikk
164. cikk (1) bekezdés198. cikk (1) bekezdés
164. cikk (2)–(4) bekezdés198. cikk (2) bekezdés (1)
165. cikk— (1)
166. cikk— (1)
167. cikk199. cikk
168. cikk200. cikk
169. cikk201. cikk
170. cikk202. és 203. cikk
171. cikk184. cikk
172. cikk[186. cikk (2) bekezdés]
173. cikk
174. cikk205. cikk
175. cikk206. cikk
176. cikk209. cikk
176a. cikk210. cikk
177. cikk210. cikk
177a. cikk210. cikk
178. cikk164. cikk
179. cikk210. cikk (7) bekezdés
180. cikk211. cikk
181. cikk211. cikk
182. cikk (1) bekezdés213. cikk
182. cikk (2) bekezdés
182. cikk (3)bekezdés, harmadik albekezdés214. cikk
182. cikk (3) bekezdés, első, második és negyedik albekezdés
182. cikk (4) – (7) bekezdés
182a. cikk216. cikk
183. cikk
184. cikk (1) bekezdés
184. cikk (2) bekezdés225. cikk a) pont
184. cikk (3) – (8) bekezdés
184. cikk (9) bekezdés225. cikk b) pont
185. cikk
185a. cikk145. cikk
185b. cikk223. cikk
185c. cikk147. cikk
185d. cikk146. cikk
185e. cikk151. cikk
185f. cikk148. cikk
186. cikk219. cikk
187. cikk219. cikk
188. cikk219. cikk
188a. cikk (1) és (2) bekezdés— (1)
188a. cikk (3) és (4) bekezdés
188a. cikk (5) – (7) bekezdés[223. cikk]
189. cikk[223. cikk]
190. cikk
190a. cikk
191. cikk221. cikk
192. cikk223. cikk
193. cikk
194. cikk62. és 64. cikk
194a. cikk61. cikk
195. cikk229. cikk
196. cikk
196a. cikk227. cikk
196b. cikk229. cikk
197. cikk
198. cikk
199. cikk
200. cikk
201. cikk230. cikk (1) és (3) bekezdés
202. cikk230. cikk (2) bekezdés
203. cikk
203a. cikk231. cikk
203b. cikk231. cikk
204. cikk232. cikk
I. mellékletI. melléklet (I – XX. rész, XXIV. rész 1. szakasz)
II. mellékletI. melléklet (XXI–XXIII. rész)
III. mellékletII. melléklet
IV. mellékletIII. melléklet
V. mellékletIV. melléklet
VI. mellékletXII. melléklet
VII. melléklet
VIIa. melléklet
VIIb. melléklet
VIIc. melléklet
VIII. mellékletXIII. melléklet
IX. melléklet— (1)
X. melléklet— (1)
Xa. melléklet
Xb. mellékletVI. melléklet
Xc. melléklet
Xd. melléklet
Xe. melléklet
XI. melléklet
XIa. mellékletVII. melléklet, I. rész
XIb. mellékletVII. melléklet, II. rész
XII. mellékletVII. melléklet, III. rész
XIII. mellékletVII. melléklet, IV. rész
XIV. melléklet A. rész, I., II. és III. pontVII. melléklet, VI. rész
XIV. melléklet A. rész, IV. pont89. cikk
XIV. melléklet B. részVII. melléklet, V. rész
XIV. melléklet C. rész75. cikk (2) és (3) bekezdés (1)
XV. mellékletVII. melléklet, VII. rész
XVa. mellékletVIII. melléklet, I. rész
XVb. mellékletVIII. melléklet, II. rész
XVI. mellékletVII. melléklet, VIII. rész
XVIa. melléklet[173. cikk (1) bekezdés i) pont]
XVII. melléklet[180. cikk]
XVIII. melléklet[180. cikk]
XIX. melléklet
XX. melléklet
XXI. melléklet
XXII. mellékletXIV. melléklet
(1)
Lásd még a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU rendeletet (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.). (2)
Ugyanakkor lásd a 230. cikket

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435, 2021.12.6., 187 o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435, 2021.12.6., 1 o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (A Hivatalos lap 85. oldalán található).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 336., 2015.12.23., 1. o.).

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).

( 12 ) A Tanács 1493/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.).

( 13 ) A Bizottság 753/2002/EK rendelete (2002. április 29.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 118., 2002.5.4., 1. o.).

( 14 ) HL C 116., 2011.4.14., 12. o.

( 15 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

( 16 ) A Tanács 89/396/EGK irányelve (1989. június 14.) az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről (HL L 186., 1989.6.30., 21. o.).

( 17 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).

( 18 ) A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

( 19 ) A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

( 20 ) A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 21 ) A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 84., 2009.3.31., 1. o.).

( 22 ) A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 185., 2009.7.17., 1. o.).

( 23 ) A Tanács 614/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről (HL L 181., 2009.7.14., 8. o.).

( 24 ) A Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről (HL L 10., 2002.1.12., 47. o.).

( 25 ) A Tanács 1370/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).

( 26 ) Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

( 27 ) Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

( 28 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

( 29 ) Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

( 30 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.).

( 31 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. o.).

( 32 ) A Tanács 89/108/EGK irányelve (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 34. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1308 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1308&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R1308-20231208 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R1308-20231208&locale=hu

Tartalomjegyzék