Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32012R1229[1]

A Bizottság 1229/2012/EU rendelete ( 2012. december 10. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( "keretirányelv" ) IV. és XII. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1229/2012/EU RENDELETE

(2012. december 10.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") IV. és XII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (1) és különösen annak 39. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/46/EK irányelv valamennyi új járműre vonatkozó igazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmazó harmonizált keretet hoz létre. Különösen az azon műszaki követelményeket meghatározó szabályozási aktusokat foglalja magában, amelyeknek a járműveknek meg kell felelniük ahhoz, hogy megkapják a járművek EK-típusjóváhagyását.

(2) A 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének 1. része a korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályokat sorolja fel. A 2007/46/EK irányelv módosításai alkalmával ezt a listát is mindannyiszor aktualizálták.

(3) A gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) számos irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. A hatályon kívül helyezett irányelveket az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) előírásai és a Bizottság rendeletei váltották fel. E változásokat a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének is tükröznie kell.

(4) A kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények kiigazítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kis sorozatban gyártott járművek gyártói továbbra is értékesíteni tudjanak a belső piacon. Ezért egyszerűsített intézkedéseket kell elfogadni a típus-jóváhagyási eljárás költségeinek csökkentése céljából, mégpedig úgy, hogy mindeközben az egészség, a biztonság és a környezet magas szintű védelme is biztosított legyen.

(5) Mivel az N1 kategóriájú járművek az M1 kategóriájú járművekéhez hasonló szerkezeti jellemzőkkel rendelkeznek, indokolt az N1 kategóriájú járművek tekintetében harmonizált műszaki követelményeket meghatározni annak érdekében, hogy az ebbe a kategóriába tartozó, kis sorozatban gyártott járműveket forgalmazni lehessen a belső piacon.

(6) Elengedhetetlen, hogy a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének 1. függelékében meghatározott követelmények valamennyi új járműre vonatkozzanak. A gyártók számára azonban elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy járműveiket az új követelmények szerint tudják gyártani.

(7) A 2007/46/EK irányelv XII. melléklete A. részének 1. és 2. szakasza az EK-típusjóváhagyás céljaira megszabja a kis sorozatban gyártott járművek legnagyobb megengedhető darabszámát. A kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyásának az N1 kategóriájú járművekre való kiterjesztése során indokolt ez utóbbi kategóriába tartozó járművek darabszámát is megszabni. Tekintettel az EK-típusjóváhagyás céljára, azaz a belső piachoz való hozzáférés elősegítésére, a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerinti nemzeti típusjóváhagyásban részesíthető, N1 kategóriájú járművek darabszámát ugyancsak a szükséges minimumra kell korlátozni. Az említett járművek mennyiségét tehát szintén meg kell állapítani.

(8) A 2007/46/EK irányelv IV. és XII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv IV. és XII. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

A kis sorozatban gyártott járművekre 2012. november 1. előtt megadott EK-típusjóváhagyások érvényessége 2016. október 31-én lejár. Amennyiben az érintett típusjóváhagyásokat nem aktualizálták a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének 1. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, a nemzeti hatóságok a 2007/46/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek a járművek EK-megfelelőségi nyilatkozatait.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A melléklet 1. pontjának b) alpontja az abban meghatározott időpontoktól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész helyébe a következő szöveg lép: "I. RÉSZ A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) Az I. rész 1. függeléke helyébe a következő szöveg lép: "1. függelék A 22. cikk szerint kis sorozatban gyártott járművek típusjóváhagyására vonatkozó szabályozási aktusok 1. Ez a függelék a kis sorozatban gyártott járművek 2012. november 1-jét követően megadott új EK-típusjóváhagyásaira vonatkozik, kivétel az 54A tétel, amely 2014. november 1-jétől alkalmazandó. 2. A kis sorozatban gyártott járművekre 2012. november 1. előtt megadott EK-típusjóváhagyások érvényessége 2016. október 31-én lejár. Amennyiben az érintett típusjóváhagyásokat nem aktualizálták az e függelékben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, a nemzeti hatóságok ezen irányelv 26. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek a járművek EK-megfelelőségi nyilatkozatait. 1. táblázat M1 kategóriájú járművek (19) Tétel Tárgy Szabályozási aktus Konkrét kérdések Alkalmazandóság és egyedi követelmények 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv A 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet A a) Fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszerek A járművet olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kell felszerelni, amely megfelel a 692/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított követelményeknek. (A fedélzeti diagnosztikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy legalább a motorvezérlő rendszer meghibásodását rögzítse) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie a szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra b) Használatban lévő járművek megfelelősége N/A c) Információk elérhetősége Elegendő, ha a gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkhoz biztosítanak hozzáférést azonnal és gyorsan elérhető módon 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Folyékonytüzelőanyag-tartályok B b) Beépítés a járműbe B 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet B 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Mechanikus rendszerek A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszának rendelkezései alkalmazandók A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.2. szakaszában előírt valamennyi vizsgálatot el kell végezni, és a 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.1. szakaszában megállapított követelményeket alkalmazni kell b) Összetett elektronikus járművezérlő rendszer A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. mellékletének valamennyi követelménye alkalmazandó Az ezeknek a követelményeknek való megfelelést csak kijelölt műszaki szolgálatok ellenőrizhetik 6A Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Általános követelmények (a 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakasza) Valamennyi követelmény alkalmazandó a) Működési követelmények (a 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakasza) Csak a 6.1.5.4. szakaszban és az ajtózárakra vonatkozó 6.3. szakaszban megállapított követelményeket kell alkalmazni 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés a járműbe B 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés a járműbe B 9B Fékezés 661/2009/EK rendelet 13-H. ENSZ-EGB-előírás a) Tervezési és vizsgálati követelmények A b) Elektronikus menetstabilizáló rendszer és fékasszisztens-rendszer Az elektronikus menetstabilizáló rendszer és a fékasszisztens-rendszer beépítése nem kötelező. Ha mégis beépítik ezeket a járműbe, meg kell felelniük a 13-H. ENSZ-EGB-előírás követelményeinek 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás B 12A Belső berendezések 661/2009/EK rendelet 21. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Belső elrendezés i. Kapcsolóknak, húzógomboknak stb. a műszerfal síkjából való kinyúlására és lekerekítésük görbületi sugarára vonatkozó előírások A gyártó kérésére a 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.1-5.6. szakaszában megállapított követelményektől el lehet tekinteni A 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2. szakaszában megállapított követelményeket az 5.2.3.1., az 5.2.3.2. és az 5.2.4. szakasz kivételével alkalmazni kell ii. Energiaelnyelési vizsgálatok a műszerfal felső részén A műszerfal felső részén csak akkor kell az energiaelnyelési vizsgálatokat elvégezni, ha a járműben nincs legalább két elülső légzsák vagy két darab statikus, négy ponton rögzíthető heveder iii. Energiaelnyelési vizsgálat az ülések hátsó részén N/A b) Távműködtetésű ablakok, tetőlemezrendszerek és válaszfalrendszerek A 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.8. szakaszának valamennyi követelményét alkalmazni kell 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás A 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás C A vizsgálatok akkor kötelezőek, ha a járművön nem végezték el a 94. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti vizsgálato(ka)t (lásd az 53A tételt) 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Általános követelmények i. Előírások A 17. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2. szakaszában megállapított követelményeket az 5.2.3. szakasz kivételével alkalmazni kell ii. Ülésháttámlák és fejtámlák szilárdsági vizsgálatai A 17. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.2. szakaszában megállapított követelményeket alkalmazni kell iii. A kioldószerkezetek és a beállítórendszerek vizsgálatai A vizsgálatot a 17. sz. ENSZ-EGB-előírás 7. melléklete szerint kell elvégezni b) Fejtámlák i. Előírások A 17. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.4., 5.5., 5.6., 5.10., 5.11. és 5.12. szakaszában megállapított követelményeket az 5.5.2. szakasz kivételével alkalmazni kell ii. A fejtámlák szilárdsági vizsgálatai A 6.4. szakaszban előírt vizsgálatot kell elvégezni c) Az utasok elmozdult csomagokkal szembeni védelmével kapcsolatos különleges követelmények A gyártó kérésére a 26. sz. ENSZ-EGB-előírás 9. mellékletében megállapított követelményektől el lehet tekinteni 16A Kiálló részek 661/2009/EK rendelet 26. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Általános követelmények A 26. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszában meghatározott követelmények alkalmazandók b) Különleges követelmények A 26. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakaszában meghatározott követelmények alkalmazandók 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet D 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás B 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet B 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás B 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás B Az új járműtípusokat a 2008/89/EK irányelv 2. cikkének megfelelően nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet B 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelési követelmények B 32A Menetirányú látómező 661/2009/EK rendelet 125. sz. ENSZ-EGB-előírás A 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás A 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet C a) A szélvédő jégmentesítése Csak a 672/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.1.1. szakaszát kell alkalmazni, feltéve, hogy a meleg légáram a szélvédő egész felületét éri, illetve az a teljes felületén elektromosan fűthető b) A szélvédő párátlanítása Csak a 672/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.2.1. szakaszát kell alkalmazni, feltéve, hogy a meleg légáram a szélvédő egész felületét éri, illetve az a teljes felületén elektromosan fűthető 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet C a) Szélvédőtörlő rendszer Az 1008/2010/EU rendelet III. mellékletének 1.1-1.1.10. szakaszában megállapított követelmények alkalmazandók Csak az 1008/2010/EU rendelet III. mellékletének 2.1.10. szakaszában leírt vizsgálatot kell elvégezni b) Szélvédőmosó rendszer Az 1008/2010/EU rendelet III. mellékletének 1.2. szakasza alkalmazandó, az 1.2.2., 1.2.3. és 1.2.5. szakaszok kivételével 36A Fűtési rendszer 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás C Fűtési rendszer beépítése nem kötelező a) Minden fűtési rendszer A 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.3. és 6. szakaszában megállapított követelmények alkalmazandók b) PB-gázzal működő fűtési rendszerek A 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók 37A Kerékdobok 661/2009/EK rendelet 1009/2010/EU rendelet B 40 Motorteljesítmény 80/1269/EGK irányelv A (Amennyiben a járműgyártó a motort is maga állítja elő) (Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel) A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos A motorteljesítmény vizsgálata elvégezhető fékpadon. Az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget számításba kell venni 41 Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek 2005/55/EK irányelv A Fedélzeti diagnosztikai rendszer A járműgyártó kérésére el lehet tekintetni ettől a követelménytől 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro IV)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet A A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények kivételével 44A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet B A gyártó kérésére az 1230/2012/EU rendelet 1. melléklete A. részének 5.1. szakaszában leírt, a jármű legnagyobb együttes tömegével végzett, emelkedőn való indítási vizsgálattól el lehet tekinteni 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelés B 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv Összetevők X 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet B A fokozatos alkalmazás időpontjai a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében meghatározott időpontok 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás Összetevők X 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás Összetevők X 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás Alkatrészek X Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése B Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése nem kötelező 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés B 53A Utasok frontális ütközéssel szembeni védelme 661/2009/EK rendelet 94. sz. ENSZ-EGB-előírás C A 94. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményei az elülső légzsákokkal felszerelt járművekre vonatkoznak. A légzsákokkal nem rendelkező járműveknek az e táblázat 14A tételében megadott követelményeket kell teljesíteniük 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás C (2014. november 1-jétől alkalmazandó) Vizsgálat fejidommal A gyártónak megfelelő információkkal el kell látnia a műszaki szolgálatot a próbabábu fejének a jármű szerkezetébe, illetve az oldalsó üvegezésbe (amennyiben az rétegelt üvegből áll) történő esetleges becsapódásával kapcsolatban Amennyiben valószínű a becsapódás, akkor a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletének 3.1. szakaszában leírt részleges vizsgálatot kell elvégezni a fejidommal, és a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.1.1. szakaszában meghatározott kritériumnak is teljesülnie kell A műszaki szolgálat egyetértésével alternatív megoldásként a 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletében leírt vizsgálati eljárást is lehet használni 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet a) A járműre vonatkozó műszaki követelmények N/A b) Elülső védelmi rendszerek X 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A Csak az alkatrészek újrafelhasználásáról szóló 7. cikk alkalmazandó 61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK irányelv A A 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok 2016. december 31-ig megengedettek 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet A gyártó kérésére megadható a típusjóváhagyás e tétel tekintetében. Lásd a korlátlan sorozatban gyártott járművekre vonatkozó táblázathoz fűzött 15. megjegyzést 64 Sebességváltás-jelzők 661/2009/EK rendelet 65/2012/EU rendelet N/A 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Komponensek X b) Beszerelés A 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés B 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás B 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelés A A betűjelek magyarázata X A szabályozási aktus teljes körű alkalmazása: a) típusbizonyítványt kell kiadni; b) a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 41., 42. és 43. cikkben meghatározott feltételek mellett; c) a vizsgálati jegyzőkönyvet az V. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni; d) a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell. A A szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása: a) eltérő rendelkezések hiányában a szabályozási aktusban megállapított valamennyi követelményt teljesíteni kell; b) a típusbizonyítvány nem kötelező; c) a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 41., 42. és 43. cikkben meghatározott feltételek mellett; d) a vizsgálati jegyzőkönyvet az V. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni; e) a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell. B A szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása: Ugyanaz, mint az »A« betűjel esetében, azzal a kivétellel, hogy a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a típusjóváhagyó hatóság hozzájárulásával maga a gyártó is elvégezheti (azaz a 41., 42. és 43. cikkben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni). C A szabályozási aktus alábbi módon történő alkalmazása: a) a szabályozási aktusból csak a műszaki követelményeket kell betartani, függetlenül az átmeneti rendelkezésektől; b) a típusbizonyítvány nem kötelező; c) vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a műszaki szolgálat vagy a gyártó végzi (lásd "B"); d) a vizsgálati jegyzőkönyvet az V. melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell megírni; e) a gyártási eljárások megfelelőségét biztosítani kell. D Ugyanaz, mint a »B« és »C« betűjel esetében, azzal a kivétellel, hogy a gyártó által benyújtott megfelelőségi nyilatkozat is elegendő. A vizsgálati jegyzőkönyv nem kötelező. A típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat szükség esetén további információkat vagy bizonyítékokat kérhet. N/A Nem kell alkalmazni a szabályozási aktust. Az abban foglalt egy vagy több szempontnak való megfelelést azonban előírhatják. Megjegyzés: Az ENSZ-EGB-előírások figyelembe veendő módosítássorozatait a 661/2009/EK rendelet IV. melléklete sorolja fel. Alternatívaként az ezt követően elfogadott módosítássorozatok is megengedettek. 2. táblázat N1 kategóriájú járművek (20) Tétel Tárgy Szabályozási aktus Konkrét kérdések Alkalmazandóság és egyedi követelmények 1 Megengedett zajszint 70/157/EGK irányelv A 2 Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet A a) Fedélzeti diagnosztikai rendszer A járművet olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kell felszerelni, amely megfelel a 692/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított követelményeknek. (A fedélzeti diagnosztikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy legalább a motorvezérlő rendszer meghibásodását rögzítse) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie a szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra b) Használatban lévő járművek megfelelősége N/A c) Információk elérhetősége Elegendő, ha a gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkhoz biztosítanak hozzáférést azonnal és gyorsan elérhető módon 3A Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok) 661/2009/EK rendelet 34. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Folyékonytüzelőanyag-tartályok B b) Beépítés a járműbe B 4A Hátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja 661/2009/EK rendelet 1003/2010/EU rendelet B 5A Kormányberendezés 661/2009/EK rendelet 79. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Mechanikus rendszerek A 01. módosítássorozattal módosított 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszának rendelkezései alkalmazandók A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.2. szakaszában előírt valamennyi vizsgálatot el kell végezni, és a 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6.1. szakaszának rendelkezéseit alkalmazni kell b) Összetett elektronikus járművezérlő rendszer A 79. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. mellékletének valamennyi követelménye alkalmazandó Az ezeknek a követelményeknek való megfelelést csak kijelölt műszaki szolgálatok ellenőrizhetik 6A Ajtózárak és ajtórögzítő elemek 661/2009/EK rendelet 11. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Általános követelmények (a 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakasza) Valamennyi követelményt teljesíteni kell a) Működési követelmények (a 3. módosítássorozattal módosított 11. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakasza) Csak a 6.1.5.4. szakasz és az ajtózárakra vonatkozó 6.3. szakasz követelményeit kell alkalmazni 7A Hangjelző berendezések és hangjelzések 661/2009/EK rendelet 28. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés a járműbe B 8A Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük 661/2009/EK rendelet 46. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés a járműbe B 9A Járművek és pótkocsik fékezése 661/2009/EK rendelet 13. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Tervezési és vizsgálati követelmények A b) Elektronikus menetstabilizáló rendszer Elektronikus menetstabilizáló rendszer beépítése nem kötelező. Ha mégis beépítik a járműbe, meg kell felelnie a 13. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeinek 9B Személygépjárművek fékezése 661/2009/EK rendelet 13-H. ENSZ-EGB-előírás a) Tervezési és vizsgálati követelmények A b) Elektronikus menetstabilizáló rendszer és fékasszisztens-rendszer Az elektronikus menetstabilizáló rendszer és a fékasszisztens-rendszer beépítése nem kötelező. Ha mégis beépítik ezeket a járműbe, meg kell felelniük a 13-H. ENSZ-EGB-előírás követelményeinek 10A Elektromágneses összeférhetőség 661/2009/EK rendelet 10. sz. ENSZ-EGB-előírás B 13A Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme 661/2009/EK rendelet 116. sz. ENSZ-EGB-előírás A 14A A vezető kormányszerkezettel szembeni védelme ütközés esetén 661/2009/EK rendelet 12. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Akadállyal szembeni ütközéses vizsgálat Egy vizsgálat kötelező b) Próbatestet ütköztetnek a kormánykerékhez A kormánykerékbe épített légzsák esetében ez a vizsgálat nem kötelező c) Vizsgálat fejidommal A kormánykerékbe épített légzsák esetében ez a vizsgálat nem kötelező 15A Ülések, azok rögzítései és fejtámlák 661/2009/EK rendelet 17. sz. ENSZ-EGB-előírás B 17A Járműbe való bejutás és manőverezőképesség 661/2009/EK rendelet 130/2012/EU rendelet D 17B Sebességmérő berendezés és annak beépítése 661/2009/EK rendelet 39. sz. ENSZ-EGB-előírás B 18A Hatóságilag előírt gyári adattábla és járműazonosító szám 661/2009/EK rendelet 19/2011/EU rendelet B 19A A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok 661/2009/EK rendelet 14. sz. ENSZ-EGB-előírás B 20A Világító- és fényjelző berendezések beépítése gépjárművekbe 661/2009/EK rendelet 48. sz. ENSZ-EGB-előírás B Az új járműtípusokat a 2008/89/EK irányelv 2. cikkének megfelelően nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni 21A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt fényvisszaverő eszközök 661/2009/EK rendelet 3. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22A Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 7. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22B Gépjárművek nappali menetjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 87. sz. ENSZ-EGB-előírás X 22C A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpák 661/2009/EK rendelet 91. sz. ENSZ-EGB-előírás X 23A Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpái 661/2009/EK rendelet 6. sz. ENSZ-EGB-előírás X 24A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágítása 661/2009/EK rendelet 4. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25A A gépi meghajtású járművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszórói 661/2009/EK rendelet 31. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25B Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe szánt izzólámpák 661/2009/EK rendelet 37. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25C Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórók 661/2009/EK rendelet 98. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25D Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrások 661/2009/EK rendelet 99. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25E Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszórói 661/2009/EK rendelet 112. sz. ENSZ-EGB-előírás X 25F Gépjárművek adaptív fényszórórendszerei (AFS) 661/2009/EK rendelet 123. sz. ENSZ-EGB-előírás X 26A Gépjárművek első ködfényszórói 661/2009/EK rendelet 19. sz. ENSZ-EGB-előírás X 27A Elvontató berendezések 661/2009/EK rendelet 1005/2010/EU rendelet B 28A Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpái 661/2009/EK rendelet 38. sz. ENSZ-EGB-előírás X 29A Gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt tolatólámpák 661/2009/EK rendelet 23. sz. ENSZ-EGB-előírás X 30A Gépjárművek parkolólámpái 661/2009/EK rendelet 77. sz. ENSZ-EGB-előírás X 31A Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek 661/2009/EK rendelet 16. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelési követelmények B 33A Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása 661/2009/EK rendelet 121. sz. ENSZ-EGB-előírás A 34A Szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések 661/2009/EK rendelet 672/2010/EU rendelet N/A A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító rendszerrel kell felszerelni 35A Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek 661/2009/EK rendelet 1008/2010/EU rendelet N/A A járművet megfelelő szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerrel kell felszerelni 36A Fűtési rendszer 661/2009/EK rendelet 122. sz. ENSZ-EGB-előírás C Fűtési rendszer beépítése nem kötelező a) Minden fűtési rendszer A 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.3. és 6. szakaszában megállapított követelmények alkalmazandók b) PB-gázzal működő fűtési rendszerek A 122. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók 38 A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák 661/2009/EK rendelet 25. sz. ENSZ-EGB-előírás X 40 Motorteljesítmény 80/1269/EGK irányelv A (Amennyiben a járműgyártó a motort is maga állítja elő) (Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel) A motorgyártó által szolgáltatott próbapadi adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább a motorvezérlő egység) azonos A motorteljesítmény vizsgálata elvégezhető fékpadon. Az erőátvitel során bekövetkező teljesítményveszteséget számításba kell venni 41 Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek 2005/55/EK irányelv A Fedélzeti diagnosztikai rendszer A járműgyártó kérésére el lehet tekintetni ettől a követelménytől 41A Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro IV)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet A A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre és az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények kivételével 43A A felcsapódó víz elleni védőrendszerek 661/2009/EK rendelet 109/2011/EU rendelet B 45A Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelése 661/2009/EK rendelet 43. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelés B 46 Gumiabroncsok 92/23/EGK irányelv Összetevők X 46A Gumiabroncsok felszerelése 661/2009/EK rendelet 458/2011/EU rendelet B A fokozatos alkalmazás időpontjai a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében meghatározott időpontok 46B Gépjárművek és pótkocsijaik (C1 osztályú) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 30. sz. ENSZ-EGB-előírás Összetevők X 46C Haszongépjárművek és pótkocsijuk (C2 és C3 osztály) gumiabroncsai 661/2009/EK rendelet 54. sz. ENSZ-EGB-előírás Összetevők X 46D Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása, illetve gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály) 661/2009/EK rendelet 117. sz. ENSZ-EGB-előírás Összetevők X 46E Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszer 661/2009/EK rendelet 64. sz. ENSZ-EGB-előírás Alkatrészek X Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése B Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése nem kötelező 48 Tömegek és méretek 97/27/EK irányelv B 48A Tömegek és méretek 661/2009/EK rendelet 1230/2012/EU rendelet B A jármű legnagyobb együttes tömegével végzett, emelkedőn való indítási vizsgálat A gyártó kérésére az 1230/2012/EU rendelet 1. melléklete A. részének 5.1. szakaszában leírt, a jármű legnagyobb együttes tömegével végzett, emelkedőn való indítási vizsgálattól el lehet tekinteni 49A Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei 661/2009/EK rendelet 61. sz. ENSZ-EGB-előírás C a) Általános követelmények A 61. sz. ENSZ-EGB-előírás 5. szakaszában meghatározott követelmények alkalmazandók b) Különleges követelmények A 61. sz. ENSZ-EGB-előírás 6. szakaszában foglalt követelmények alkalmazandók 50A Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei 661/2009/EK rendelet 55. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés B 54A Utasok oldalirányú ütközés esetén történő védelme 661/2009/EK rendelet 95. sz. ENSZ-EGB-előírás C C Vizsgálat fejidommal A gyártónak megfelelő információkkal el kell látnia a műszaki szolgálatot a próbabábu fejének a jármű szerkezetébe, illetve az oldalsó üvegezésbe (amennyiben az rétegelt üvegből áll) történő esetleges becsapódásával kapcsolatban Amennyiben valószínű a becsapódás, akkor a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 8. mellékletének 3.1. szakaszában leírt részleges vizsgálatot kell elvégezni a fejidommal, és a 95. sz. ENSZ-EGB-előírás 5.2.1.1. szakaszában meghatározott kritériumnak is teljesülnie kell A műszaki szolgálat egyetértésével alternatív megoldásként a 21. sz. ENSZ-EGB-előírás 4. mellékletében leírt vizsgálati eljárást is lehet használni 56 Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek 661/2009/EK rendelet 105. sz. ENSZ-EGB-előírás A 58 Gyalogosvédelem 78/2009/EK rendelet a) Járművekre vonatkozó műszaki követelmények N/A b) Elülső védelmi rendszerek X 59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK irányelv N/A Csak az alkatrészek újrafelhasználásáról szóló 7. cikk alkalmazandó 61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK irányelv B A 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázok 2016. december 31-ig megengedettek 62 Hidrogénrendszer 79/2009/EK rendelet X 63 Általános biztonság 661/2009/EK rendelet A gyártó kérésére megadható a típusjóváhagyás e tétel tekintetében. Lásd a korlátlan sorozatban gyártott járművekre vonatkozó táblázathoz fűzött 15. megjegyzést 67 A cseppfolyós PB-gázokhoz szükséges speciális komponensek és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 67. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Komponensek X b) Beszerelés A 68 Jármű-riasztórendszerek 661/2009/EK rendelet 97. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beépítés B 69 Elektromos biztonság 661/2009/EK rendelet 100. sz. ENSZ-EGB-előírás B 70 Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészei és azok beszerelése a járműbe 661/2009/EK rendelet 110. sz. ENSZ-EGB-előírás a) Alkatrészek X b) Beszerelés A"

2. A XII. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. szakaszban a táblázat negyedik sorának a helyébe a következő szöveg lép:

„N11 000”

b) A 2. szakasz a következőképpen módosul:

i. A táblázat második sorának helyébe a következő szöveg lép:

„M1100”

ii. A táblázat negyedik sorának helyébe a következő szöveg lép:

„N12016. október 31-ig 500
2016. november 1-jétől 250”

(1) Legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű járműveknél. A gyártó kérésére a legfeljebb 2 840 kg referenciatömegű járművekre is alkalmazható.

(2) A PB-, illetve sűrítettföldgáz-szerelvénnyel ellátott járművek esetében a 67., illetve a 110. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípus-jóváhagyás kötelező.

(3) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13. számú ENSZ-EGB-előírás 21. mellékletében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13. sz. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.

(4) A 661/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező. Ezért a 13-H. ENSZ-EGB-előírás 9. mellékletének A. részében foglalt követelmények betartása kötelező az új járműtípusok EK-típusjóváhagyása, valamint az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése céljából. A 13-H. ENSZ-EGB-előírásban megállapított időpontok helyett a 661/2009/EK rendelet 13. cikkében megállapított végrehajtási időpontok alkalmazandók.

(5)

(4A) A védőeszköznek, ha van ilyen a járműben, teljesítenie kell a 18. sz. ENSZ-EGB-előírás követelményeit.

(6)

(4B) Ez a rendelet a 80. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályán kívül eső ülésekre vonatkozik.

(7) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.

(8) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.

(9) Elektromos meghajtással működő járművek esetében a 85. sz. ENSZ-EGB-előírás szerinti járműtípus-jóváhagyás kötelező.

(10) A több mint 2 610 kg referenciatömegű és az 1. megjegyzésben leírt lehetőségben nem részesülő járműveknél.

(11) A több mint 2 610 kg referenciatömegű, nem a 715/2007/EK rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járműveknél (amire a gyártó kérése alapján van lehetőség, feltéve, hogy a jármű referenciatömege legfeljebb 2 840 kg).

A többi lehetőséget lásd az 595/2009/EK rendelet 2. cikkében.

(12)

(9A) Csak akkor alkalmazandó, ha e járműveket a 64. sz. ENSZ-EGB-előírás hatályába tartozó berendezéssel szerelték fel. A 661/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésének megfelelően kötelező az M1 kategóriájú járművekbe abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni.

(13) Csak a csatlakozóval (csatlakozókkal) felszerelt járművekre vonatkozik.

(14) A legfeljebb 2,5 tonna műszakilag megengedett legnagyobb össztömegű járművekre vonatkozik.

(15) Csak olyan járművekre vonatkozik, amelyeken a legalacsonyabb ülés vonatkoztatási pontja (»R« pont) legfeljebb 700 mm-rel van a talaj szintje felett.

(16) Csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására tervezett járművek EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

(17) Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járművekre vonatkozik, a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában szereplő első táblázatban leírtak szerint.

(18) A gyártó kérésére e tétel alapján is meg lehet adni a típusjóváhagyást a 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A és 64-70 tételek alapján történő típusjóváhagyás helyett."

(19) A IV. melléklet I. részéhez fűzött magyarázó megjegyzések az 1. táblázatra is vonatkoznak.

(20) A IV. melléklet I. részéhez fűzött magyarázó megjegyzések a 2. táblázatra is vonatkoznak. A 2. táblázatban használt betűjelek ugyanazt jelentik, mint az 1. táblázatban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1229&locale=hu

Tartalomjegyzék