32000L0040[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/40/EK irányelve (2000. június 26.) a gépjárművek elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítéséről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/40/EK IRÁNYELVE

(2000. június 26.)

a gépjárművek elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítéséről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A Tanács 97/836/EK ( 4 ) határozatával, az Európai Parlament jóváhagyásával, felhatalmazta a Közösséget, hogy csatlakozzon az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (EGB) a kerekes gépjárművekre és azokba szerelhető, illetve azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt, és 1995. október 16-án módosított többoldalú nemzetközi egyezményéhez.

(2)

A felülvizsgált egyezményhez történt csatlakozásával a Közösség elfogadta az egyezmény értelmében összeállított rendeletek jegyzékét. Ebben a jegyzékben szerepel az ENSZ/EGB 93. előírása ( 5 ).

(3)

Az európai közúti baleseti sérülések számának csökkentése érdekében szükséges az ENSZ/EGB 93. előírásában meghatározott intézkedések haladéktalan bevezetése a Tanács 70/156/EGK ( 6 ) irányelvében meghatározott EK-típusjóváhagyási eljárásba abból a célból, hogy javuljon a személygépkocsikban és a zárt kisáruszállító gépkocsikban utazók sérülés elleni védelme nehéz-tehergépjárművekkel történő frontális ütközés esetén, és hogy az ilyen szerkezetek és az ilyen szerkezetekkel felszerelt járművek gyártói megkaphassák az EK-típusjóváhagyást, amennyiben az említett előírás műszaki követelményeinek megfelelnek.

(4)

A Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás és arányosság elvei szerint ennek az irányelvnek a célkitűzéseit a tagállamok nem érhetik el kellő mértékben a szóban forgó témában javasolt intézkedés mértéke és hatása miatt, így ezeket a célkitűzéseket a Közösség jobban meg tudja valósítani. Ez az irányelv nem megy túl a célkitűzése megvalósításához, nevezetesen az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges mértéken.

(5)

Ez az irányelv egyike azoknak a külön irányelveknek, amelyeket teljesíteni kell az EK-típusjóváhagyási eljárásnak való megfelelés érdekében. Erre az irányelvre tehát a járművekre, járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó 70/156/EGK irányelvben megállapított rendelkezések vonatkoznak.

(6)

Tekintettel a közúti balesetek jelentős számára, amelyek alanyai 3,5 tonnát meghaladó tömegű haszongépjárművek, a közúti biztonság növelése céljából az e járművekre vonatkozó rendelkezéseket ezzel az irányelvvel szükséges kötelezővé tenni anélkül, hogy meg kellene várni az erre a jármű-kategóriára vonatkozó EK-típusjóváhagyás bármely további kiegészítését.

(7)

Ennek következtében a 70/156/EGK irányelv módosítása szükséges,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a)

"jármű"bármilyen gépjármű a 70/156/EGK irányelv II. melléklet A. szakaszában meghatározottak szerint;

b)

"elülső aláfutásgátló berendezés"egy olyan elülső aláfutásgátló berendezés, amely járműre való felszerelés céljából készült, és amelynek jóváhagyása önálló műszaki egységként lehetséges a 70/156/EGK irányelv 2. cikke szerint.

2. cikk

(1) 2001. augusztus 10-i hatállyal, vagy amennyiben a 3. cikkben említett közzététel 2001. február 10. után következik be, 6 hónappal az említett közzététel napjától számítva, a jármű elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos indokolással a tagállamok:

a) nem tagadhatják meg egy járműtípus vagy egy önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezés típus tekintetében az EK- vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását; vagy

b) nem tilthatják meg járművek vagy önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezések forgalomba helyezését, értékesítését vagy üzembe helyezését;

ha a járművek vagy az önálló műszaki egységek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(2) 2003. augusztus 10-i hatállyal a tagállamok:

a) nem bocsáthatnak ki EK-típusjóváhagyást vagy nemzeti típusjóváhagyást egy járműtípusra vagy önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezés típusra;

b) meg kell tagadniuk új járművek vagy önálló műszaki egységet képező új elülső aláfutásgátló berendezések forgalomba helyezését, értékesítését vagy üzembe helyezését;

az elülső aláfutásgátlással kapcsolatos indokolással, ha ezen irányelv követelményei nem teljesülnek.

(3) Az EK-típusjóváhagyást szabályozó közigazgatási rendelkezéseknek az I. mellékletben megállapítottaknak kell megfelelniük.

Ezen irányelv hatályának és az EK-típusjóváhagyás megadásához teljesítendő műszaki követelményeknek a II. mellékletben foglaltakra kell vonatkoznia.

3. cikk

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 93. előírását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában2001. február 10-e előtt ki kell hirdetni.

4. cikk

70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.3.4 pont helyébe a következő lép:

"2.3.4.

A legelső tengely szélessége (a gumiabroncsok legkülső részénél mérve, leszámítva a gumiabroncsok kidudorodását a talaj közelében):..."

;

b) A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

"9.22. Elülső aláfutásgátlás

9.22.1.

Az elülső aláfutásgátlást szolgáló járműalkatrészek rajza, azaz a jármű és/vagy alváz rajza, feltüntetve a legszélesebb elülső tengely helyzetét és beépítését, az elülső aláfutásgátló beépítésének és/vagy felszerelésének rajza. Amennyiben az aláfutásgátlásra nem külön berendezés szolgál, a rajzon világosan fel kell tüntetni azt, hogy a szükséges méretek teljesülnek:...

9.22.2.

Külön berendezés esetében az elülső aláfutásgátló teljes leírása és/vagy rajza (ideértve az alkatrészeket és szerelvényeket), vagy önálló műszaki egység esetén a típusjóváhagyási szám:..."

;

2. A V. mellékletet az alábbiak szerint kell kiegészíteni:

a) Az I. részben a következőket kell feltüntetni:

A jóváhagyás tárgyaIrányelv számaHivatalos Lapra hivatkozásA következő járművekre kell alkalmazni
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
„57. Elülső aláfutásgátlás2000/40/EKL 203., 2000.8.10., 9. o.XX”

b) A II. rész a következő szövegrésszel egészül ki:

A jóváhagyás tárgyaAlaprendelet számaFelülvizsgált változat számaMódosításHelyesbítés(2)
„57. Elülső aláfutásgátlás93–”

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. augusztus 10-e előtt megfeleljenek. Ha azonban a 3. cikkben említett kihirdetésre 2001. február 10. után kerül sor, a tagállamok ezt a kötelezettséget a kihirdetést követő hat hónapon belül teljesítik. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2001. augusztus 10-től alkalmazzák, vagy ha a 3. cikkben említett kihirdetésre 2001. február 10. után kerül sor, az intézkedéseket hat hónappal a kihirdetés után alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot hazai joguk legfontosabb előírásairól, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLETAz EK-típusjóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezések
1. függelékAz önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezés EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap.
2. függelékÖnálló műszaki egységként típusjóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezéssel felszerelt járműtípus EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap.
3. függelékJárműtípus EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap, tekintettel annak elülső aláfutásvédelmére.
4. függelékEK-típusbizonyítványminta (elülső aláfutásgátlóberendezés-típusra önálló műszaki egységként).
5. függelékEK-típusbizonyítványminta (önálló műszaki egységként típusjóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezéssel felszerelt járműtípusra).
6. függelékEK-típusbizonyítványminta (járműtípusra, tekintettel annak elülső aláfutásgátlására).
7. függelékaz EK-típusjóváhagyási jel mintája.
II. MELLÉKLETHatály és műszaki követelmények.

I. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1. A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

1.1. Az önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezés EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem.

1.1.1.

EK-típusjóváhagyásra vonatkozó kérelem a 70/156/EGK irányelv 3. cikk (4) bekezdése szerint, a 70/156/EGK irányelv 2. cikke értelmében önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezésre vonatkozóan, amelyet az elülső aláfutásgátló berendezés gyártója nyújt be.

1.1.2.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben szerepel.

1.1.3.

A jóváhagyandó berendezéstípus reprezentatív mintáját a típusjóváhagyási vizsgálatokért felelős műszaki állomásnak kell átadni. Ha a műszaki állomás szükségesnek tartja, további mintát igényelhet. A mintákat egyértelműen és kitörölhetetlenül meg kell jelölni a kérelmező márkanevével vagy védjegyével és típusmegjelölésével.

1.2. Önálló műszaki egységként típusjóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezéssel felszerelt járműtípus EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap.

1.2.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdése szerint a jármű gyártója nyújtja be az EK-típusjóváhagyás iránti kérelmet.

1.2.2.

Az adatközlő lap mintája a 2. függelékben szerepel.

1.2.3.

A jóváhagyandó típus reprezentatív járművét, valamint az önálló műszaki egységként jóváhagyott, beépítendő elülső aláfutásgátlót a jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki állomásnak kell átadni.

1.3. Járműtípus EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelem, tekintettel az elülső aláfutásvédelmére.

1.3.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyásra vonatkozó kérelmet a jármű gyártója nyújtja be.

1.3.2.

Az adatközlő lap mintája a 3. függelékben szerepel.

1.3.3.

A vizsgálandó típus reprezentatív járművét a vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki állomásnak kell átadni.

2. AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

2.1.

Amennyiben a vonatkozó követelmények teljesülnek, a 70/156/EGK irányelv 4. cikk (3) bekezdése és, amennyiben alkalmazható, a 4. cikk (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyást meg kell adni.

2.2. Az EK-típusbizonyítvány mintája az alábbiakban szerepel:

2.2.1.

az önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezésre vonatkozóan a 4. függelékben;

2.2.2.

az önálló műszaki egységként típusjóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezéssel felszerelt járműtípusra vonatkozóan a 5. függelékben;

2.2.3.

járműtípusra, annak elülső aláfutásgátlására vonatkozóan a 6. függelékben.

2.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti típusjóváhagyási számot kell megállapítani minden jóváhagyott elülső aláfutásgátlóberendezés-típusra vagy járműtípusra. Ugyanaz a tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot egy másik elülső aláfutásgátlóberendezés-típusra vagy egy másik járműtípusra.

3. ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JELÖLÉSE

3.1.

Az ennek az irányelvnek a hatálya alatt önálló műszaki egységként jóváhagyott típusnak megfelelő minden elülső aláfutásgátló berendezésen el kell helyezni az EK-típusjóváhagyási jelet.

3.2. Ez a jel az "e" betűt körülvevő négyszögből áll, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ: A négyszög közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típusjóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt "alap jóváhagyási szám" van, amelyet a 2000/40/EK irányelv legutolsó nagyobb műszaki módosításához rendelt soron következő számot jelölő két számjegy előz meg, amelyeket az EK-alkatrésztípusjóváhagyás napján adtak. Ebben az irányelvben a sorszám 00.

1.

Németország

2.

Franciaország

3.

Olaszország

4.

Hollandia

5.

Svédország

6.

Belgium

7.

Magyarország esetében

8.

Cseh Köztársaság esetében

9.

Spanyolország

11.

az Egyesült Királyság

12.

Ausztria

13.

Luxemburg

17.

Finnország

18.

Dánia

19.

Románia esetében

20.

Lengyelország esetében

21.

Portugália

23.

Görögország

24.

Írország

25

Horvátország

26.

Szlovénia esetében

27.

Szlovákia esetében

29.

Észtország esetében

32.

Lettország esetében

34.

Bulgária esetében

36.

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

MT

Málta esetében

3.3.

Az EK-típusjóváhagyási jelet az elülső aláfutásgátló berendezésen úgy kell elhelyezni, hogy az ne legyen eltávolítható, és jól olvasható legyen még akkor is, amikor a berendezés a járműre fel van szerelve.

3.4.

Az EK-típusjóváhagyási jel mintája a 7. függelékben szerepel.

4. A TÍPUS MEGVÁLTOZTATÁSA ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

4.1.

Az ennek az irányelvnek a hatálya alatt jóváhagyott járműtípus módosítása esetében a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

5.1.

A jóváhagyottal megegyező gyártás biztosítására tett intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezések szerint kell meghozni.

1. függelék

... számú ADATKÖZLŐ LAP

az önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezés EK-típusjóváhagyásáról

(a legutóbb a.../.../EK irányelvvel módosított 2000/40/EK irányelv)

2. függelék

... számú ADATKÖZLŐ LAP

az önálló műszaki egységként típusjóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezéssel felszerelt gépjárműtípus EK-típusjóváhagyásáról a 79/156/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerint ( 7 )

(a legutóbb a.../.../EK irányelvvel módosított 2000/40/EK irányelv)

3. függelék

... számú ADATKÖZLŐ LAP

a gépjárműtípus EK-típusjóváhagyásáról, tekintettel annak elülső aláfutásvédelmére a 70/156/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerint ( 8 ),

(a legutóbb a.../.../EK irányelvvel módosított 2000/40/EK irányelv)

4. függelék

MINTA

(legnagyobb méret: A4 (210 mm × 297 mm))

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

5. függelék

MINTA

(legnagyobb méret: A4 (210 mm × 297 mm))

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

6. függelék

MINTA

(legnagyobb méret: A4 (210 mm × 297 mm))

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

7. függelék

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL MINTÁJA

A fenti EK-típusjóváhagyási jellel ellátott elülső aláfutásgátló berendezés egy olyan berendezés, amelyet Németországban (e 1) a 2439-es alap jóváhagyási számon hagytak jóvá ennek az irányelvnek az alapján.

Az alkalmazott számok illusztrációk.

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

1.1. Ez az irányelv az alábbiakra vonatkozik:

1.1.1.

A N2 és N3 kategóriájú járművekre tervezett önálló műszaki egységet képező elülső aláfutásgátló berendezések1; ( 9 )

1.1.2.

N2 és N3 kategóriájú járművek, tekintettel az elülső aláfutásgátló berendezések beépítésére, amelyek önálló műszaki egységekként kerültek típusjóváhagyásra;

1.1.3.

N2 és N3 kategóriájú járművek, tekintettel elülső aláfutásgátlásukra.

1.2

A 7,5 tonnát meg nem haladó maximális tömegű, N2 kategóriájú járműveknek csak a 400 mm-es szabad magassági követelménynek kell megfelelniük az ebben az irányelvben meghatározottak szerint.

1.3. Ennek az irányelvnek a követelményei nem vonatkoznak a következőkre:

1.3.1.

az N2 és N3 kategóriájú terepjáró járművek;

1.3.2.

olyan járművek, amelyek használata összeférhetetlen az elülső aláfutásgátlásra vonatkozó előírásokkal.

2. MEGHATÁROZÁSOK

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

2.1.

a jármű "maximális tömege" a 70/156/EGK irányelv I. melléklete 2.8. pontjában meghatározott műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeget jelenti;

2.2.

a "terheletlen jármű" azt a járművet jelenti, amely menetkész állapotban van, és tömege a 70/156/EGK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározottnak felel meg;

2.3.

"elülső aláfutásgátló berendezés típusa" olyan elülső aláfutásgátló berendezéseket jelent, amelyek nem térnek el egymástól olyan alapvető jellemzők tekintetében, mint az alak, a méretek, a rögzítés, az anyagok és az I. melléklet 1.1.3. pontjában idézett jelzések tekintetében;

2.4.

"elülső aláfutásvédelem" jelenti a jármű elején:

vagy egy önálló elülső aláfutásgátló berendezés; vagy

karosszériaelem, alváz alkatrészek vagy egyéb elemek jelenlétét, amelyek alakjuknál és jellemzőiknél fogva úgy tekinthetők, hogy teljesítik az elülső aláfutásgátló berendezés funkcióját.

2.5. "járműtípus" olyan járműveket jelent, amelyek alapvetően nem térnek el olyan tekintetben, mint például:

2.5.1.

a legelső tengely szélessége a gumiabroncsok legkülső részén mérve, leszámítva a gumiabroncsok kidudorodását a talaj közelében;

2.5.2.

a jármű elülső részének szerkezete, méretei, alakja és anyagai, amennyiben ezek összefüggésben vannak az irányelv vonatkozó részeiben foglalt követelményekkel;

2.5.3.

a járműre felszerelt, jóváhagyott elülső aláfutásgátló berendezés;

2.5.4.

a járműtípus maximális tömege.

3. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Az ennek az irányelvnek megfelelően a típusjóváhagyás megszerzése érdekében teljesítendő műszaki követelmények azok, amelyek a 6., 8. és 10. bekezdésekben szerepelnek, az ENSZ/EGB 93. előírása 5. mellékletével együtt a következő kivételekkel:

3.1.

a 8.2. pontban az "1. mellékletben foglalt értesítő bizonyítványt" az "1. melléklet, 5. függelékben foglalt EK-típusbizonyítvány" - nak kell tekinteni;

3.2.

a 8.3. pontban az idézőjelben szereplő kifejezést "(1. melléklet, 9. pontban)" az "(I. melléklet, 4. függelék, Kiegészítés, 1.4. bekezdés)" - nek kell tekinteni;

3.3.

a 8.6. pontban a zárójelben szereplő "(1. melléklet, 8. pont)" kifejezést az "(I. melléklet, 1. függelék, 2.3. bekezdés)" - nek kell tekinteni;

3.4.

az V. melléklet 3.5.1. pontjában az "a III. rész szerinti kérelmeknél" kifejezést az "I. melléklet, 1.3 bekezdés szerinti kérelmeknél" - nek kell tekinteni.

( 1 ) HL C 89., 1999.3.30., 11. o.

( 2 ) HL C 209., 1999.7.22., 8. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1999.10.27-i véleménye (HL C 154., 2000.6.5., 50. o.). A tanács 2000.3.27-i közös álláspontja (HL C 178., 2000.6.27., 1. o.) és az Európai Parlament 2000.5.17-i határozata.

( 4 ) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

( 5 ) ENSZ Európai Gazdasági Bizottság, E/EGB/324. dokumentum.

( 6 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 98/91/EK irányelvével módosított irányelv (HL L 11., 1999.1.16., 25. o.)

( 7 ) Az ezen az adatközlő lapon használt tételszámok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében megállapítottaknak. Az ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem értelmezhető tételeket elhagytuk.

( 8 ) Az ezen az adatközlő lapon használt tételszámok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében megállapítottaknak. Az ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem értelmezhető tételeket elhagytuk.

( 9 ) A 70/156/EGK irányelv II. melléklete A. szakaszában meghatározottak szerint.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0040 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0040&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000L0040-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000L0040-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék