31999L0020[1]

A Tanács 1999/20/EK irányelve (1999. március 22.) a takarmány-adalékanyagokról szóló 70/524/EGK, a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló 82/471/EGK, a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló 95/53/EK, valamint a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK irányelv módosításáról

A Tanács 1999/20/EK irányelve

(1999. március 22.)

a takarmány-adalékanyagokról szóló 70/524/EGK, a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló 82/471/EGK, a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló 95/53/EK, valamint a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló 95/69/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 96/51/EK irányelvvel [4] módosított 70/524/EGK irányelv [5] 13-16. cikke bizonyos rendelkezéseket állapít meg az adalékanyagok és előkeverékek forgalmáról és takarmányokba való belekeveréséről, valamint az adalékanyagok, előkeverékek és takarmányok címkézéséről;

mivel a 82/471/EGK irányelv [6] 3. cikke és melléklete rendelkezik azoknak a termékeknek az elosztására és címkézésére vonatkozó néhány intézkedésről;

mivel a 96/51/EK irányelvvel bevezetett 70/524/EGK és a 95/69/EK irányelvvel [7] bevezetett 82/471/EGK irányelvek módosításának végrehajtására a tagállamoknak megállapított 1998. április 1-jei határidő összeegyeztethetetlen a 95/69/EK irányelv által a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők számára az engedélyezési eljárások (2001. április 1.) és a nyilvántartásba vételi eljárások (1998. szeptember 1.) végrehajtására megállapított dátumokkal; mivel a kérdéses rendelkezések a 95/69/EK irányelvben megállapított határidők sérelme nélkül érvényesek; mivel a 70/524/EGK és a 82/471/EGK irányelveket mindazonáltal a jogi következetesség érdekében módosítani kell;

mivel a takarmányozás területén végzendő hatósági ellenőrzések megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelvnek [8] a Közösségben takarmányként használt valamennyi termékre és anyagra ki kell terjednie;

mivel ennek a célnak az elérése érdekében a 96/25/EK irányelvet fel kell venni azon jogszabályok listájára, amelyekre a 95/53/EK irányelv vonatkozik; mivel az egynemű takarmány forgalmazásáról szóló, 1976. november 23-i 77/101/EGK tanácsi irányelvre [9] való hivatkozást el kell hagyni erről a listáról, mivel azóta a 96/25/EK irányelv hatályon kívül helyezte azt;

mivel a 95/69/EK irányelv megállapítja, hogy a tagállamoknak minden évben meg kell küldeniük a többi tagállamnak az engedélyezett létesítmények listáját; mivel a létesítmények engedélyezésére vonatkozó eljárást 2001. április 1-jéig be kell fejezni; mivel a közbeeső időben szükség van ezért arra, hogy a takarmányozás területén folyó hatósági ellenőrzésre, különösen a Közösségen belüli kereskedelemre való tekintettel, a közlemény tartalmazza azokat a létesítményeket is, amelyeket még nem engedélyeztek, de az említett irányelv által megállapított feltételekkel összhangban tovább folytatják tevékenységüket;

mivel a 70/524/EK, a 82/471/EGK, a 95/53/EK és a 95/69/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/524/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1)-(3) bekezdést a 95/69/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének és 9. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni."

2. A következő cikkel egészül ki:

"16a. cikk

A 95/69/EK irányelvben előírt, az engedélyezési és a nyilvántartási számokra vonatkozó (14)-(16) cikket 2001. április 1-jétől kell alkalmazni."

2. cikk

A 82/471/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdést a 95/69/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül kell alkalmazni."

2. A mellékletben a 95/69/EK irányelv melléklete 1. fejezetének 1.a) pontjában említett termékekre a 7. oszlopban (

"különös rendelkezések"

) a termék csomagolásán, a tartályon vagy az ahhoz rögzített címkén feltüntetendő részletek utolsó bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"- 2001. április 1-jétől: engedélyezési szám."

3. cikk

A 95/53/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a takarmány-alapanyagok forgalmáról, a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/25/EK tanácsi irányelv."

4. cikk

A 95/69/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Minden évben december 31. előtt a tagállamok megküldik a többi tagállamnak a 2. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett létesítmények és a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően engedélyezett közvetítők listáját, valamint a 4. cikk (2) bekezdésében említett olyan megfelelő létesítmények és közvetítők listáját, amelyek engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyről a tagállamok még nem döntöttek.

Kérésre a tagállamok megküldik a többi tagállamnak a 2. cikk (2) bekezdésének c)-f) pontjában említett létesítmények teljes listáját vagy listájának egy részét, valamint a 4. cikk (2) bekezdésében említett olyan megfelelő létesítmények teljes listáját vagy listájának egy részét, amelyek engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyről a tagállamok még nem döntöttek."

5. cikk

(1) 1999. szeptember 30-ig a tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok az intézkedéseket 1999. október 1-jétől alkalmazzák.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. március 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Verheugen

[1] HL C 266., 1998.8.25., 14. o.

[2] HL C 328., 1998.10.26., 80. o.

[3] HL C 40., 1999.2.15., 10. o.

[4] HL L 235., 1996.9.17., 39. o.

[5] HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb a 98/92/EK irányelvvel (HL L 346., 1998.12.22., 49. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 213., 1982.7.21., 8. o. A legutóbb a 96/25/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 35. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 332., 1995.12.30., 15. o. A legutóbb a 98/92/EK irányelvvel módosított irányelv.

[8] HL L 265., 1995.11.8., 17. o.

[9] HL L 32., 1977.2.3., 1. o. A 96/25/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 35. o hatályon kívül helyezett irányelv.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0020&locale=hu