31994R1093[1]

A Tanács 1093/94/EK rendelete (1994. május 6.) a harmadik országok halászhajóinak a közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és fogásaik értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról

A Tanács 1093/94/EK rendelete

(1994. május 6.)

a harmadik országok halászhajóinak a közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és fogásaik értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1]

tekintettel az Európai Parlament véleményére, [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés előírásainak megfelelően a harmadik országok hajóinak belvizekre és kikötőkbe való behajózása tekintetében a parti állam hatáskörét a tagállam gyakorolja; mivel azonban a halászhajóknak a fogás közvetlen kirakodása és forgalomba hozatala céljából az ilyen kikötőkbe való behajózása tekintetében közösségi szinten további egységes intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy az említett műveletek végrehajtása ne befolyásolja kedvezőtlenül a közösségi termelésnél alkalmazandó egészségügyi és forgalmazási előírásokat is magában foglaló közös halászati politika működését, illetve a közösségi termelés hátrányára és a más szállítóeszközökkel lebonyolított behozatal tekintetében ne vezessen a verseny torzulásához;

mivel különösen a kirakodást csak olyan kikötőkben szabad engedélyezni, amelyben valamennyi egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzést el lehet végezni, és az érintett halászhajók parancsnoka különleges kirakodási nyilatkozatot állít ki;

mivel valamely harmadik ország lobogója alatt hajózó vagy harmadik országban bejegyzett halászhajó közvetlen kirakodás céljából való behajózása nem befolyásolhatja hátrányosan az egyes termékek esetében a piacszervezés részeként bevezetett ármechanizmusok segítségével megvalósítandó piaci egyensúlyt; mivel következésképpen e termékek forgalmazása során be kell tartani a Közösség által megállapított árszinteket;

mivel ezenkívül e termékek piacának közös szervezése jelentős mértékben a termelői szervezetek árszabályozást elősegítő képességére támaszkodik - amelynek keretén belül kötelezi tagjait az általuk elfogadott szabályok betartására - annak érdekében, hogy a Szerződés céljaival összhangban biztosítsák különösen a halászok elfogadható életszínvonalát; mivel az érintett hajók által végzett közvetlen kirakodásból fakadó előny - a termelői szervezetek tevékenységi területein belül - semmilyen módon sem veszélyeztetheti azoknak az intézkedéseknek a hatékonyságát, amelyeket ezek a szervezetek a közös piacszervezési mechanizmusok alkalmazásában elfogadtak és végrehajtottak; mivel ezért - a feldolgozásra szánt termékek kivételével - az említett intézkedések hatályát ki kell terjeszteni a harmadik ország lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett halászhajó fogásainak forgalomba hozatalát is;

mivel az e rendelet alkalmazása érdekében megfelelő adatszolgáltatásáról kell rendelkezni azokban a kikötőkben, ahol valamely harmadik ország lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett hajók részére a közvetlen kirakodás és forgalomba hozatal engedélyezett;

mivel bizonyos idő után meg kell vizsgálni e rendelet alkalmazásának eredményeit,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendeletben megállapított feltételek alapján harmadik ország lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett halászhajók jogosultak halászati termékeiket a közösségi tagállamok kikötőiben szabad forgalomba bocsátás és forgalmazás céljából közvetlenül kirakodni.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. halászati termék: közvetlenül a fogás helyéről, esetleg a tengeren egy másik hajóról való átrakodást követően elszállított, a vámtarifáról és statisztikai nomenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet [4] I. mellékletének 3. fejezete hatálya alá tartozó minden termék;

2. halászhajó:

- elsődlegesen vagy másodlagosan halászati termékek fogására használt hajó, függetlenül a hajó méretétől,

- olyan hajó, amely ha saját maga közvetlen halászati tevékenységet nem is folytat, az 1. cikkben említett halászati termékeket más hajókról rakodja át,

- olyan hajó, amelynek a fedélzetén az 1. cikkben említett halászati termékek a csomagolást megelőzően egy vagy több olyan műveleten mennek keresztül, mint filézés vagy szeletelés, nyúzás, darálás, fagyasztás és/vagy feldolgozás.

3. cikk

(1) A harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK irányelv [5], valamint a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK irányelv [6] sérelme nélkül az 1. cikkben említett halászhajók szabad forgalomba bocsátás és forgalmazás céljából fogásaikat kizárólag a tagállamok által kijelölt kikötőkben rakodhatják ki. A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett halászati termékekre vonatkozó hatályos szabályokban előírt valamennyi egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzést elvégezzenek ezekben a kikötőkben.

(2) A tagállamok e rendelet alkalmazásának napja előtt elküldik a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett kikötők jegyzékét. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a jegyzék további módosításairól is.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában közzéteszi a kikötők, valamint a kikötőkbe való belépési díjak jegyzékét.

4. cikk

(1) A közös halászati politika ellenőrzési rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [7] sérelme nélkül az 1. cikkben említett halászhajó parancsnokának egy általa kiállított nyilatkozatot kell benyújtania azon tagállam illetékes hatóságaihoz, amelynek kikötőjét kirakodás céljából igénybe kívánja venni, és a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kirakodni kívánt valamennyi termék tekintetében az alábbi adatokat:

- a termék származása és - ahol szükséges - a hajó(k) megnevezése, amely(ek)ről a termékeket átrakodták,

- mennyiség, fajonkénti bontásban,

- a forgalmazás tervezett módja.

(2) Az 1. cikkben említett halászhajók által kirakodott, az 1. cikkben említett halászati termékeket addig nem lehet szabad forgalomba bocsátani, amíg az illetékes hatóságoknál letétbe nem helyezik az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot.

5. cikk

(1) Az 1. cikkben említett halászhajóról közvetlenül kirakodott, nem feldolgozásra szánt halászati termékeket az alábbi feltételek mellett lehet forgalmazni:

- amennyiben a termékek szerepelnek a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1992. december 17-i 3759/92/EK tanácsi rendelet [8] I. vagy VI. mellékletében foglalt jegyzékekben, valamint a forgalmazás azon tevékenységi területen belül történik, amely tekintetében a termelői szervezetet elismerték, ezeket a termékeket csak a termelői szervezet által a kivonási vagy eladási árra, a minőségre, vagy a kínálat szabályozására megállapított szabályoknak megfelelően lehet forgalmazni;

amennyiben a szabad forgalomba bocsátás a fent említett területen kívül történik, a 3759/92/EGK rendelet I. mellékletének A., D. vagy E. szakaszában felsorolt termékeket nem lehet eladni az említett rendelet 11. vagy 13. cikke alapján a folyó gazdasági évre megállapított közösségi kivonási vagy eladási árnál alacsonyabb határparitáson számított áron,

- amennyiben az adott termékeket a 3759/92/EGK rendelet II. melléklete tartalmazza, ezeket a termékeket nem lehet szabad forgalomba bocsátani az említett rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint megállapított, a magánraktározási támogatásra feljogosító küszöbárnál alacsonyabb határparitáson számított áron,

- amennyiben az adott termékeket a 3759/92/EGK rendelet IV. B. vagy V. melléklete tartalmazza, ezeket a termékeket nem lehet szabad forgalomba bocsátani az említett rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerint megállapított árnál alacsonyabb határparitáson számított áron.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a határparitáson számított ár megegyezik az elismert vámértékkel.

6. cikk

Az illetékes vámhivatal csak azt követően hatja végre a vámkezelést, ha a hivatal számára megfelelő bizonyítékot nyújtottak be arról, hogy az érintett termékek megfelelnek az e rendeletben megállapított feltételeknek.

7. cikk

A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak az e rendeletben foglalt rendelkezések betartásának biztosítására, tájékoztatják az érintett hajók parancsnokát a kötelezettségeikről, és a kikötőkben közzéteszik az 5. cikk alapján betartandó árakat.

8. cikk

A Bizottság 1996. július 1. előtt jelentést nyújt be a Tanácsnak e rendelet alkalmazásának eredményeiről és szükség esetében a megfelelő javaslatokról.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1994. május 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. május 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Pangalos

[1] HL C 219., 1993.8.13, 16. o.

[2] HL C 329., 1993.12.6, 1. o.

[3] HL C 352., 1993.12.30., 46. o.

[4] HL L 256., 1987.9.7, 1. o. A legutóbb a 2551/93/EGK bizottsági rendelettel (HL L 241., 1993.9.27, 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A legutóbb az 1601/92/EGK rendelettel (HL L 173., 1992.6.27, 13. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 268., 1991.9.24, 15. o.

[7] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[8] HL L 388., 1992.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1093 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1093&locale=hu