32001R0090[1]

A Bizottság 90/2001/EK rendelete (2001. január 17.) a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 90/2001/EK rendelete

(2001. január 17.)

a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1666/2000/EK rendelettel [1] módosított, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. és 21. cikkére, valamint a mezőgazdasági termékek piacainak közös szervezéséről szóló más rendeletek megfelelő rendelkezéseire,

mivel:

(1) Az ömlesztve vagy nem szabványos egységekben kivitelre kerülő olyan termékek esetében, amelyek tekintetében elfogadják, hogy nettó tömegük a szállítóeszközbe történő berakodásig nem ismeretes, az 1557/2000/EK rendelettel [3] módosított 800/1999/EK bizottsági rendelet [4] 5. cikkének (6) bekezdése a visszatérítés csökkentéséről rendelkezik, amennyiben megállapítják, hogy a ténylegesen berakodott nettó tömeg nem éri el a becsült nettó tömeg bizonyos százalékát. Ennek a rendelkezésnek az alkalmazása érdekében azonban figyelembe kell venni a tengeri vagy belvízi szállításban rejlő korlátokat. Az ömlesztve kivitelre kerülő termékek esetében előfordulhat, hogy a bejelentett mennyiséget nem teljes egészében rakodják be, különösen amennyiben a szállítóeszközért felelős személy a rakodásnak technikai okokból történő leállításáról határoz, vagy amennyiben más exportőrök az előre jelzettnél nagyobb mennyiséget rakodtak be.

(2) A sertéshús egyes darabjait csomagolás nélkül forgalmazzák és természetüknél fogva nem szabványosíthatók, a nem szabványos egységek kategóriáit az említett termékekre ki kell terjeszteni.

(3) A "berakodás helyé"-nek fogalma tekintetében a mezőgazdasági kivitelt számos közigazgatási és kereskedelmi körülmény befolyásolja; ezért nehéz egységes szabályozást meghatározni, a tagállamok számára ennek megfelelően lehetővé kell tenni, hogy a kivitelre kerülő mezőgazdasági termékeknek a kivitel után járó visszatérítésre jogosító fizikai ellenőrzése elvégzésének legmegfelelőbb helyéről határozzanak. E célból különösen indokolt a berakodás különböző helyeinek meghatározása attól függően, hogy az árukat tárolóedényben, avagy ömlesztve, zsákokban vagy kartonokban, későbbi tárolóedénybe helyezés nélkül rakodják-e be. Megfelelően indokolt esetekben a vámhatóságnak a kivitel után járó visszatérítésre jogosító mezőgazdasági termékek tekintetében meg kell engednie, hogy a kiviteli nyilatkozatot a termékek berakodásának helyére illetékestől eltérő vámhivatalhoz nyújtsák be.

(4) Rendelkezni kell a származási tagállamon vagy az első kivitelt végző tagállamon keresztül újból beérkező tértiárurendszer hatálya alá tartozó termékekről is.

(5) A 800/1999/EK rendeletet ezért módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 800/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (6) bekezdése jelenlegi harmadik albekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

"A becsült nettó tömeg 110 %-át meghaladó mennyiségek után visszatérítés nem jár. Amennyiben a ténylegesen berakodott tömeg nem éri el a becsült nettó tömeg 90 %-át, a ténylegesen berakodott tömeg után járó visszatérítés a becsült nettó tömeg 90 %-ának megfelelő visszatérítés, és a ténylegesen berakodott tömegnek megfelelő visszatérítés közötti különbség 10 %-ával csökken. Amennyiben azonban a kivitel tengeren vagy hajózható belső vízi úton történik és az exportőr a szállítóeszközért felelős személytől származó aláírt bizonyítékot mutat be arra vonatkozóan, hogy a szállítás e típusára jellemző korlátok vagy más exportőrök általi túlterhelés megakadályozta összes árujának berakodásában, a visszatérítést a ténylegesen berakodott tömeg után fizetik ki. Ezt az albekezdést kell alkalmazni, amennyiben az exportőr a 2454/93/EGK rendelet 283. cikkében szabályozott helyi vámeljárást használta, amennyiben a vámhatóság engedélyezte annak a nyilvántartásnak a kijavítását, amelyben a kivitelre kerülő termékeket bejegyezték."

2. Az 5. cikk (6) bekezdése jelenlegi negyedik albekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

"Nem szabványos egységnek a következőket tekintik: élőállat, hasított (fél-)test, negyed, elülső részek, sonka, lapocka, dagadó és karaj."

3. Az 5. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az olyan termékeket exportáló személyeknek, amelyek után visszatérítést igényelnek:

a) az illetékes vámhivatalhoz a kiviteli nyilatkozatot azon a helyen kell benyújtaniuk, ahol a termékeket kivitel céljából berakodják;

b) a berakodási műveletek megkezdését legalább 24 órával megelőzően tájékoztatniuk kell a vámhivatalt, és meg kell jelölniük a berakodás várható időtartamát. Az illetékes hatóságok 24 órától eltérő határidőt köthetnek ki.

A kivitelre szánt termékek berakodási helyének a következőket tekintik:

- a tárolóedényben kivitelre kerülő termékek esetében a tárolóedénybe történő berakodás helyét,

- az ömlesztve, zsákban, kartonban, dobozban, palackban stb., későbbi tárolóedénybe helyezés nélkül kivitelre kerülő termékek esetében az abba a szállítóeszközbe történő berakodás helyét, amelyben a termékek a Közösség vámterületét elhagyják.

Az illetékes vámhivatal a kiviteli nyilatkozat elfogadását követően, a b) pontban említett határidő lejártát megelőzően engedélyezheti a berakodási műveletet.

Az illetékes vámhivatalnak képesnek kell lennie a fizikai ellenőrzések elvégzésére és a Közösség vámterületéről történő kilépés helyének hivatalához szállítandó áruk azonosítására.

Amennyiben az első albekezdés közigazgatási vagy más alapos indokból nem alkalmazható, a kiviteli nyilatkozat kizárólag az érintett tagállam illetékes vámhivatalához nyújtható be, amennyiben pedig a 386/90/EGK rendelettel összhangban fizikai ellenőrzést végeztek, a bemutatott árukat teljes mértékben ki kell rakodni. Az árukat azonban nem kell teljes mértékben kirakodni, amennyiben az illetékes hatóságok anélkül is képesek alapos fizikai ellenőrzés elvégzésére."

4. A 25. cikk (3) bekezdése utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ez a rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben abban a tagállamban, ahol az eredeti kivitelre vonatkozó kiviteli nyilatkozatot elfogadták, vagy a származási tagállamban a Közösségbe harmadik országokból belépő termékek állatorvosi ellenőrzésének szervezését szabályozó elvek megállapításáról szóló 97/78/EK tanácsi irányelv [5] 15. cikkével összhangban tértiárurendszert használnak."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az exportőr kérelmére az 1. cikk (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépéséig le nem zárt visszatérítési ügyekkel kapcsolatos ügyiratokra is alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 17-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 193., 2000.7.29., 1. o.

[2] HL L 181., 1992.7.1., 21. o.

[3] HL L 179., 2000.7.18., 6. o.

[4] HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

[5] HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R0090 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R0090&locale=hu