Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

857/B/1994. AB határozat

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 63. § (4) bekezdés utolsó fordulatában foglalt rendelkezés alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 63. § (4) bekezdés utolsó fordulatában foglalt rendelkezés alkotmányellenességének megállapítására és e rendelkezés megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó álláspontja szerint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 63. § (4) bekezdésének harmadik, utolsó mondata, miszerint a szervezeti egység vezetését hatvanöt év feletti személy nem láthatja el, sérti az Alkotmánynak a diszkriminációt tiltó 70/A. §-át. Véleménye szerint e rendelkezés az életkor alapján tesz indokolatlan különbséget a felsőoktatás oktatói között. Az indítványozó utalt arra, hogy a támadott rendelkezés alapján egy olyan aktív egyetemi tanár, aki a vezetői funkciók valamelyikének betöltésére a legmegfelelőbb személy, pusztán azért kerül hátrányos helyzetbe kollégáival szemben, mert hatvanötödik életévét betöltötte. Kérte ezért a kifogásolt törvényi rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

II.

Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

1. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

Az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában foglalkozott az Alkotmány 70/A. §-a szerinti megkülönböztetés alkotmányossági kérdéseivel. Ennek során a nem alkotmányos alapjogokra vonatkozó megkülönböztetés tekintetében 1992-ben kimondta, hogy az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom nemcsak az emberi, illetve állampolgári jogokra irányadó, hanem e tilalom - amennyiben a különbségtétel sérti az emberi méltósághoz való jogot - kiterjed az egész jogrendszerre (ABH 1992, 281.). Ez azt jelenti, hogy a nem alapjogokat érintő, bármely más szempont szerinti megkülönböztetés is alkotmányellenes, ha az az emberi méltósághoz való jog sérelmével jár. Ez az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata. Ha a megkülönböztetés - az Alkotmánybíróság által alkalmazott ismérvek szerint - "önkényes", azaz "indokolatlan", vagyis nincs ésszerű oka, akkor sérti az emberi méltósághoz való jogot, mert az ilyen esetben bizonyosan nem kezelték az érintetteket egyenlő méltóságú személyként, s nem értékelték mindegyikük szempontjait hasonló figyelemmel és méltányossággal.

Következésképpen valamely alapjognak nem minősülő jog, vagy helyzet tekintetében alkotmányellenes a megkülönböztetés, ha az önkényes.

2. Ugyancsak foglalkozott az Alkotmánybíróság már több határozatában is az életkor, mint "egyéb helyzet" szerinti különbségtétel alkotmányos összefüggéseivel is. Ennek során megállapította, hogy a törvényhozónak jogában áll meghatározott foglalkozások gyakorlását, illetőleg tisztségek, beosztások betöltését életkori feltételekhez kötni, vagyis szükséges alsó- és lehetséges felső életkort előírni.

Megállapította azt is, hogy meghatározott munkakörök, beosztások, funkciók betöltésével kapcsolatos életkori korlátozások, ha azok nem önkényesek, nem jelentenek meg nem engedett diszkriminációt. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az életkori feltételek, ha azok az adott kategóriába tartozó minden személyre egyformán vonatkoznak és nem önkényesek, nem sértik az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. Ezen az alapon ítélte megalapozatlannak az Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely az alkotmánybírói funkciónak a 70. életév betöltésével való megszűnésében alkotmányellenes rendelkezést látott (ABH 1990, 615.).

Hasonló korlátozást tartalmaz a támadott felsőoktatási törvény egy más rendelkezése, az Ftv. 17. § (6) bekezdés a) pontja, amely szerint az egyetemi tanárt, ha elérte a hetvenedik életévét, a köztársasági elnök egyetemi tanári tisztségéből felmenti.

Az Alkotmánybíróság a 1350/B/1992. AB határozatában (ABH 1993, 619-621.) elvi éllel mondta ki, hogy nem alkotmányellenes az olyan törvényi szabályozás, amely bizonyos tisztségek betöltéséhez nem önkényes feltételeket szab, s indokolt esetben megköveteli bizonyos életkor meglétét, illetőleg bizonyos életkor eléréséhez a tisztségből való felmentés törvényi következményeit fűzi. Életkori feltételt meghatároz maga a az Alkotmány is [29/A. § (2) bekezdés], továbbá számos más törvényi rendelkezés.

3. Az Ftv. sérelmezett rendelkezése szerint a felsőoktatási intézményben a szervezeti egységek vezetését hatvanöt év feletti személy nem láthatja el. Ez az életkori korlát a tanszékvezetői, intézetigazgatói stb. tisztségek betöltésére vonatkozik. A tisztség betöltésére engedélyezett életkor a jelenlegi törvényes nyugdíjkorhatárt évekkel meghaladja, ezért az életkori korlát nem tekinthető önkényes és indokolatlan feltételnek, nem sérti az emberi méltósághoz való jogot és ennek folytán nem valósítja meg az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésén alapuló - egyéb helyzet szerinti - megengedhetetlen diszkriminációt.

Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Budapest, 1995. február 20.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék