32021R1190[1]

A Bizottság (EU) 2021/1190 végrehajtási rendelete (2021. július 15.) az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1190 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. július 15.)

az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásainak az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére, valamint 17. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2019/2152 rendelet I. mellékletében felsorolt "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma helyes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a változókat, a mértékegységet, a statisztikai sokaságot, az osztályozásokat és bontásokat, valamint az adattovábbítás határidejét annak érdekében, hogy a tagállamok között összehasonlítható és harmonizált statisztikai adatok álljanak rendelkezésre az IKT-használatról és az elektronikus kereskedelemről.

(2) A tagállamoknak metaadat-leírásokat és minőségjelentéseket kell szolgáltatniuk a vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartására és valamennyi vállalkozásstatisztikára vonatkozóan. Ezért meg kell határozni az e jelentésekre vonatkozó szabályokat és határidőket, és azok tartalmát.

(3) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2152 rendelet I. mellékletében említett "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" téma tekintetében a tagállamok e rendelet mellékletének megfelelően továbbítják az adatokat, összhangban a 2022-es referenciaévre vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásaival.

2. cikk

Az (EU) 2019/2152 rendelet I. mellékletében említett "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" témára vonatkozó éves metaadat-leírást 2022. május 31-ig kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

Az (EU) 2019/2152 rendelet I. mellékletében említett "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" témára vonatkozó éves minőségjelentést 2022. november 5-ig kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 327., 2019.12.17., 1. o.

Melléklet

Az "IKT-használat és elektronikus kereskedelem" témára vonatkozó adatkövetelmények technikai előírásai

Kötelező (M)/nem kötelező (O) Alkalmazási kör (szűrés) Változó

Kötelező változók

i. az összes vállalkozás esetében:

(1) a vállalkozás fő gazdasági tevékenysége az előző naptári évben

(2) az alkalmazottak és az önálló vállalkozók átlagos száma az előző naptári évben

(3) az előző naptári évi teljes árbevétel, héa (hozzáadott érték adó, Magyarországon áfa) nélkül

(4) az üzleti célú internet-hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak és önálló vállalkozók száma vagy az összes alkalmazotthoz és önálló vállalkozóhoz viszonyított százalékos aránya

(5) IKT-szakemberek alkalmazása

(6) az IKT-hoz kapcsolódó készségek fejlesztésével kapcsolatos bármilyen képzés nyújtása IKT-szakemberek részére az előző naptári évben

(7) az IKT-hoz kapcsolódó készségek fejlesztésével kapcsolatos bármilyen képzés nyújtása egyéb alkalmazottak részére az előző naptári évben

(8) IKT-szakemberek felvétele vagy erre tett kísérlet az előző naptári évben

(9) IKT-feladatkörök ellátása (például az IKT-infrastruktúra karbantartása, irodai szoftverek támogatása, vállalatirányítási szoftverek/rendszerek és/vagy webes megoldások, biztonság és adatvédelem fejlesztése és támogatása) saját alkalmazottak által (beleértve az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás által alkalmazottakat is), az előző naptári évben

(10) IKT-feladatkörök ellátása (például az IKT-infrastruktúra karbantartása, irodai szoftverek támogatása, vállalatirányítási szoftverek/rendszerek és/vagy webes megoldások, biztonság és adatvédelem fejlesztése és támogatása) külső szolgáltatók révén, az előző naptári évben

(11) ipari robotok használata

(12) szolgáltató robotok használata

(13) a vállalkozáson belül a következőket érintő intézkedések alkalmazása: nyomtatásra és másolásra használt papír mennyisége

(14) a vállalkozáson belül a következőket érintő intézkedések alkalmazása: az IKT-berendezések energiafogyasztása

(15) az IKT-szolgáltatások vagy az IKT-berendezések környezeti hatásának a vállalkozás általi figyelembevétele azok kiválasztásakor (például energiafogyasztás)

(16) a használaton kívüli IKT-berendezések (például számítógépek, monitorok, mobiltelefonok) ártalmatlanítása az elektronikus hulladékgyűjtésben/-újrafeldolgozásban (beleértve azt is, hogy a kiskereskedőre bízzák azok ártalmatlanítását),

(17) a használaton kívüli IKT-berendezések (például számítógépek, monitorok, mobiltelefonok) vállalkozásnál tartása (például pótalkatrészként való használat, az érzékeny információk nyilvánosságra hozatalától való félelem miatt)

(18) a használaton kívüli IKT-berendezések (például számítógépek, monitorok, mobiltelefonok) eladása, lízingvállalkozásnak történő visszaszolgáltatása vagy adományozása

ii. olyan alkalmazottakat és önálló vállalkozókat foglalkoztató vállalkozások esetében, akik rendelkeznek üzleti célú internet-hozzáféréssel:

(19) internetkapcsolat: bármilyen típusú vezetékes kapcsolat használata

(20) távülések lebonyolítása

(21) az alkalmazottak távoli hozzáférése a vállalkozás e-mail rendszeréhez (számítógépeken vagy hordozható eszközökön, például okostelefonokon keresztül)

(22) az alkalmazottak távoli hozzáférése (számítógépeken vagy hordozható eszközökön, például okostelefonokon keresztül) a vállalkozás dokumentumaihoz (például fájlokhoz, táblázatokhoz, prezentációkhoz, ábrákhoz, fényképekhez)

(23) az alkalmazottak távoli hozzáférése (számítógépeken vagy hordozható eszközökön, például okostelefonokon keresztül) a vállalkozás üzleti alkalmazásaihoz vagy szoftvereihez (például könyveléshez, értékesítéshez, megrendelésekhez, CRM-hez (kivéve a belső kommunikációhoz használt alkalmazásokat))

(24) áruk vagy szolgáltatások online értékesítése az előző naptári évben a vállalkozás weboldalain vagy alkalmazásain keresztül (beleértve az extraneteket is)

(25) áruk vagy szolgáltatások online értékesítése az előző naptári évben több vállalkozás által, termékekkel vagy szolgáltatásokkal való kereskedelem céljából használt e-kereskedelmi piactérként működő weboldalakon vagy alkalmazásokon keresztül

(26) áruk vagy szolgáltatások EDI-alapú értékesítése (elektronikus adatcsere-üzeneteken keresztül leadott megrendelések fogadása) az előző naptári évben

(27) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: hitelesítés erős jelszóval (pl. minimális hossz, számok és különleges karakterek használata, időszakonként változtatva)

(28) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: a vállalkozás IKT-rendszeréhez való hozzáféréshez használt biometrikus módszerekkel történő hitelesítés (például ujjnyomatokon, hangon, arcon alapuló hitelesítés)

(29) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: legalább két hitelesítési mechanizmus kombinációján alapuló hitelesítés (pl. felhasználó által meghatározott jelszó, egyszeri jelszó (OTP), biztonsági token segítségével generált vagy okostelefonon keresztül kapott kód, biometrikus módszer (például ujjnyomatokon, hangon, arcon alapuló módszer) kombinációja)

(30) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: adatok, dokumentumok vagy e-mailek titkosítása

(31) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: adatok külön helyre történő biztonsági másolata (ideértve a felhőalapú tárhelyeket)

(32) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: hálózati hozzáférés ellenőrzése (felhasználói jogok kezelése a vállalkozás hálózatában)

(33) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: virtuális magánhálózat (VPN), amely a magánhálózatot kiterjeszti a nyilvános hálózatra a nyilvános hálózaton keresztül történő biztonságos adatcsere lehetővé tétele érdekében)

(34) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: IKT-biztonságfigyelő rendszer, amely lehetővé teszi az IKT-rendszerekben a gyanús tevékenységek felderítését és a vállalkozás ezzel kapcsolatban történő figyelmeztetését, az önálló vírusirtó szoftver kivételével

(35) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: az IKT-biztonsági események utáni elemzést lehetővé tevő naplófájlok karbantartása

(36) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: IKT-kockázatelemzés, vagyis IKT-biztonsági incidensek valószínűségének és következményeinek időszakos értékelése

(37) IKT biztonsági intézkedések alkalmazása a vállalkozások IKT-rendszereire: IKT-biztonsági vizsgálatok, például behatolásvizsgálatok elvégzése, védelmi riasztórendszer tesztelése, biztonsági intézkedések felülvizsgálata, készenléti rendszerek tesztelése

(38) önkéntes képzések vagy a vállalaton belül rendelkezésre álló információk révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel (például intraneten lévő információk)

(39) kötelező képzések vagy kötelező tananyag áttekintése révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel

(40) szerződés (például munkaszerződés) révén annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek az IKT-biztonsággal kapcsolatos kérdéseket illetően fennálló kötelezettségeikkel

(41) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekre, gyakorlatokra vagy eljárásokra vonatkozó dokumentum(ok), például az IKT-biztonsággal, továbbá az alkalmazottak IKT-használattal kapcsolatos képzésére, az IKT-biztonsági intézkedésekre, az IKT-biztonsági intézkedések értékelésére, az IKT-biztonsági dokumentumok frissítésére vonatkozó tervekre vonatkozó adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre állása

(42) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: IKT-szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező fennakadás hardver- vagy szoftverproblémák miatt

(43) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: IKT-szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező fennakadás például külső, zsarolóvírus-támadások, szolgáltatásmegtagadással járó támadások miatt

(44) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: adatvesztés vagy adatromlás hardver- vagy szoftverproblémák miatt

(45) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: adatvesztés vagy adatromlás rosszindulatú szoftver vagy engedély nélküli behatolás által okozott fertőzés miatt

(46) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: bizalmas adatok kiszivárgása behatolás, a honlap forgalmának egy hamis weboldalra történő illegális átirányítása, adathalászati támadás, a saját alkalmazottak szándékos cselekedetei miatt

(47) az előző naptári évben tapasztalt, az alábbi következményekkel járó IKT-vonatkozású biztonsági események: bizalmas adatok kiszivárgása a saját alkalmazottak nem szándékos cselekedete miatt

(48) a vállalkozás saját alkalmazottai által végzett (ideértve az anyavállalatban vagy kapcsolt vállalkozásban alkalmazott személyeket is), IKT-biztonsággal kapcsolatos tevékenységek, például biztonsági tesztelés, IKT-biztonsági képzés, IKT-biztonsági incidensek megoldása (az előrecsomagolt szoftverek frissítése kivételével)

(49) külső szolgáltatók által végzett, IKT-biztonsággal kapcsolatos tevékenységek, például biztonsági tesztelés, IKT-biztonsági képzés, IKT-biztonsági incidensek megoldása (az előrecsomagolt szoftverek frissítése kivételével)

(50) IKT-biztonsági incidensekkel szembeni biztosítás rendelkezésre állása

iii. bármilyen típusú vezetékes internetkapcsolatot használó vállalkozások esetében:

(51) a leggyorsabb vezetékes internetkapcsolat maximális szerződés szerinti letöltési sebessége az alábbi tartományokban: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv. távüléseket tartó vállalkozások esetében

(52) a távülések interneten történő lebonyolítására vonatkozó IKT-biztonsági iránymutatások megléte, mint például jelszó megkövetelése, végponttól végpontig terjedő titkosítás

(53) az interneten lebonyolított távüléseknek az üzleti célú utazással szembeni előnyben részesítésére vonatkozó iránymutatások rendelkezésre állása

v. a vállalkozás e-mail rendszeréhez távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottakat vagy önálló vállalkozókat foglalkoztató vállalkozások esetében

(54) a vállalkozás e-mail rendszeréhez távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak és önálló vállalkozók száma vagy az összes alkalmazotthoz és önálló vállalkozóhoz viszonyított százalékos aránya

vi. a vállalkozás dokumentumaihoz, üzleti alkalmazásaihoz vagy szoftvereihez távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottakat vagy önálló vállalkozókat foglalkoztató vállalkozások esetében

(55) a vállalkozás dokumentumaihoz, üzleti alkalmazásaihoz vagy szoftvereihez távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak és önálló vállalkozók száma vagy az összes alkalmazotthoz és önálló vállalkozóhoz viszonyított százalékos aránya

vii. a vállalkozás e-mail rendszeréhez, dokumentumaihoz, üzleti alkalmazásaihoz vagy szoftvereihez távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottakat vagy önálló vállalkozókat foglalkoztató vállalkozások esetében

(56) a távoli hozzáférésre vonatkozó IKT-biztonsági iránymutatások megléte, mint például jelszóval védett távülések lefolytatásának előírása, nyilvános Wi-Fi munkavégzésre való használatának tilalma, VPN használata, adatvédelmi követelmények

viii. az előző naptári évben online értékesítő vállalkozások esetében:

(57) az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésének értéke, vagy az áruk és szolgáltatások online értékesítése által generált teljes árbevétel százalékos aránya az előző naptári évben

(58) a magánfogyasztóknak történő online értékesítés által generált online értékesítés (fogyasztói értékesítés: B2C) értékének százalékos aránya az előző naptári évben

(59) a más vállalkozásoknak (vállalkozások közötti értékesítés: B2B) és a közszférának (vállalkozások által a közszféra részére: B2G) történő online értékesítés által generált online értékesítés értékének százalékos aránya az előző naptári évben

ix. azon vállalkozások esetében, amelyek az előző naptári évben online értékesítettek árukat és szolgáltatásokat a vállalkozás weboldalain keresztül vagy több vállalkozás által, termékekkel vagy szolgáltatásokkal való kereskedelem céljából használt e-kereskedelmi piactérként működő weboldalakon vagy alkalmazásokon keresztül:

(60) az előző naptári évben a vállalkozás weboldalain vagy alkalmazásain keresztül generált online áru- vagy szolgáltatás-értékesítés értékének százalékos aránya

(61) az előző naptári évben több vállalkozás által, termékekkel vagy szolgáltatásokkal való kereskedelem céljából használt e-kereskedelmi piactérként működő weboldalakon vagy alkalmazásokon keresztül generált online áru- vagy szolgáltatás-értékesítés értékének százalékos aránya

x. azon vállalkozások esetében, amelyek az előző naptári évben EDI-alapú termék- és szolgáltatás-értékesítést hajtottak végre:

(62) az áruk vagy szolgáltatások EDI-alapú értékesítésének értéke, vagy az áruk vagy szolgáltatások EDI-alapú értékesítése által generált teljes árbevétel százalékos aránya az előző naptári évben

xi. az előző naptári évben IKT-szakembereket felvevő vagy erre kísérletet tevő vállalkozások esetében

(63) IKT-szakembert igénylő, nehezen betölthető üres álláshelyek

xii. az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló dokumentummal(okkal) rendelkező vállalkozások

(64) az IKT-biztonsággal kapcsolatos intézkedésekről, gyakorlatokról vagy eljárásokról szóló vállalati dokumentum(ok) legfrissebb meghatározása vagy felülvizsgálata: az elmúlt tizenkét hónapban, több mint tizenkét hónapja és legfeljebb huszonnégy hónappal ezelőtt, több mint huszonnégy hónappal ezelőtt

xiii. ipari vagy szolgáltató robotokat használó vállalkozások esetében

(65) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: magas munkaerőköltségek

(66) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: nehézségek a munkaerő felvételében

(67) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: a munkahelyi biztonság növelése

(68) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: az eljárások és/vagy az előállított áruk és nyújtott szolgáltatások magas színvonalának vagy szabványos minőségének biztosítása

(69) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: a vállalkozás által előállított termékek vagy nyújtott szolgáltatások körének bővítése

(70) a robotok vállalaton belüli használatára vonatkozó döntést befolyásoló okok: adó- vagy egyéb kormányzati ösztönzők

Nem kötelező változók

i. olyan alkalmazottakat és önálló vállalkozókat foglalkoztató vállalkozások esetében, akik rendelkeznek üzleti célú internet-hozzáféréssel:

(1) a vállalkozás által biztosított, mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetkapcsolatot lehetővé tevő hordozható eszközt üzleti célból használó alkalmazottak és önálló vállalkozók száma vagy az összes alkalmazott és önálló vállalkozó számához viszonyított százalékos aránya

ii. az előző naptári évben online értékesítő vállalkozások esetében:

(2) a vállalkozás saját országában található ügyfeleknek történő online értékesítés az előző naptári évben

(3) más tagállamokban található ügyfeleknek történő online értékesítés az előző naptári évben

(4) a világ többi részén található ügyfeleknek történő online értékesítés az előző naptári évben

iii. a következő földrajzi területek közül legalább kettőben található ügyfelek részére online értékesítést végző vállalkozások esetében: saját országban, más tagállamokban vagy a világ többi részén az előző naptári évben:

(5) a vállalkozás saját országában található ügyfeleknek történő online értékesítés által generált online értékesítés értékének százalékos aránya az előző naptári évben

(6) más tagállamokban található ügyfeleknek történő online értékesítés által generált online értékesítés értékének százalékos aránya az előző naptári évben

(7) a világ többi részén található ügyfeleknek történő online értékesítés által generált online értékesítés értékének százalékos aránya az előző naptári évben

iv. az előző naptári évben más tagállamokban található ügyfeleknek online értékesítő vállalkozások esetében:

(8) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: a termékek magas szállítási vagy visszaküldési költségei az előző naptári évben

(9) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: panaszok vagy viták rendezésével kapcsolatos nehézségek az előző naptári évben

(10) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: a termék címkézésének az egyéb tagállamokba történő értékesítéshez való igazítása az előző naptári évben

(11) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: a más tagállambeli ügyfelekkel való kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret hiánya az előző naptári évben

(12) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: a vállalkozás üzleti partnereinek bizonyos tagállamokba történő értékesítésre vonatkozó korlátozásai az előző naptári évben

(13) a más tagállamokba történő értékesítés során tapasztalt nehézségek: más tagállamok héarendszerével kapcsolatos nehézségek (például a héa szempontjából történő kezeléssel kapcsolatos bizonytalanság a különböző országokban) az előző naptári évben

v. nehezen betölthető IKT-szakemberi állásokkal rendelkező vállalkozások esetében, amikor az előző naptári évben IKT-szakembereket próbáltak felvenni:

(14) IKT-szakemberek felvételekor a jelentkezések hiánya miatt tapasztalt nehézségek az előző naptári évben

(15) az IKT-szakemberek felvételének nehézségei az előző naptári évben a pályázók információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó, oktatási és/vagy képzési képesítések hiánya miatt

(16) az IKT-szakemberek felvétele terén tapasztalt nehézségek az előző naptári évben, a pályázók megfelelő szakmai tapasztalatának hiánya miatt

(17) az IKT-szakemberek felvétele terén tapasztalt nehézségek az előző naptári évben, a pályázók, túl magas bérigénye miatt

vi. ipari vagy szolgáltató robotokkal rendelkező vállalkozások esetében

(18) a vállalkozás által használt ipari és szolgáltató robotok száma

Mértékegység Abszolút számok, a nemzeti valutában (ezer egység) kifejezett árbevételre vagy a (teljes) árbevétel százalékos arányára vonatkozó jellemzők kivételével

Statisztikai sokaság Tevékenységi kör: NACE C-J, L-N nemzetgazdasági ágak és 95.1. alágazat Méretkategória szerinti lefedettség: Legalább 10 alkalmazottat és önálló vállalkozót foglalkoztató vállalkozások. Opcionálisan a kevesebb mint 10 alkalmazottat és önálló vállalkozót foglalkoztató vállalkozások is belefoglalhatók.

Bontások Tevékenység szerinti bontás nemzeti aggregátorok kiszámításához: kizárólag az európai összegekhez való hozzájárulás esetében Az alkalmazottak és önálló vállalkozók létszámának gazdasági méretosztálya: 10+, 10-49, 50-249, 250+; opcionálisan: 0-9, 0-1, 2-9

- NACE C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E nemzetgazdasági ágak és alágazat aggregátumai

- NACE nemzetgazdasági ágak: C, F, G, H, I, J, L, M, N

- NACE-ágazatok: 47, 55

- NACE-ágazatok aggregátumai: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

- ágazatok és alágazatok aggregátuma: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

- NACE nemzetgazdasági ágak: D, E

- NACE-ágazatok: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

- NACE-alágazat: 95.1

- NACE-ágazatok aggregátumai: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Adattovábbítási határidő 2022. október 5.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1190 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1190&locale=hu