32010R1158[1]

A Bizottság 1158/2010/EU rendelete ( 2010. december 9. ) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1158/2010/EU RENDELETE

(2010. december 9.)

a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vasútbiztonsági irányelv) (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökségnek a Bizottsághoz intézett, a megfelelőségértékelés közös biztonsági módszeréről szóló, 2009. szeptember 18-i ERA/REC/SAF/09-2009 ajánlására,

mivel:

(1) A 2004/49/EK irányelv valamennyi vasúttársaság számára azonos feltételeket előíró keretrendszert hoz létre azonos biztonsági tanúsítási követelmények alkalmazásával az Unió teljes területén. A közös biztonsági módszer (KBM) célja az, hogy a 2004/49/EK irányelv 17. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Unió egészére kiterjedő keretrendszert teremtsen a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok számára határozathozatali kritériumaik harmonizálásához.

(2) Rendelkezni kell egy olyan módszerről, amellyel a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok értékelhetik a vasúttársaságok által a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint kiadott, A. részből álló biztonsági tanúsítványok és 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kiadott, B. részből álló biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges harmonizált előírások teljesítése érdekében kialakított eljárások megfelelőségét. Meg kell határozni azokat a szempontokat, amelyek alapján a nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak az elbírálást el kell végezniük, és létre kell hozni a követendő eljárásokat.

(3) A biztonsági követelménynek való megfelelést illetően, amely szerint egyértelműen meg kell határozni a vasúti járművek karbantartására vonatkozó felelősségi viszonyokat, azoknak a vasúttársaságoknak, amelyek felelőssége nem terjed ki az üzemi tevékenységükhöz használt összes jármű karbantartására, megfelelő szerződéses szabályozással - így például általános használati szerződéssel- kell biztosítaniuk azt, hogy minden jármű esetében legyen olyan szervezet, amely a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkével összhangban történő járműkarbantartásért felelős. A felek közötti szerződés mindkét vállalkozásra vonatkozóan meg kell hogy határozza, hogy a járművek biztonságos működése érdekében milyen információcserére van szükség.

(4) A vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások - úgymint a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően elismert képzési központok szolgáltatásai - biztonsági követelményeknek való megfelelésének értékelésekor az alvállalkozók vagy szállítók számára a megfelelő uniós jogszabálynak megfelelően kiadott engedélyeket vagy tanúsítványokat megfelelő bizonyítéknak lehet tekinteni. A karbantartással megbízott szervezeteknek a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkével összhangban történő tanúsítása úgyszintén érvényes bizonyítéknak tekinthető. Az európai tanúsítási rendszer hatálybalépéséig a 2009. május 14-én aláírt, a tehervagonok karbantartását végző szervezetek egységes tanúsítási rendszerének alapelveiről szóló egyetértési megállapodás (3) alapján megadott tanúsítványokat a vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelés értékelésekor érvényes bizonyítéknak lehet tekinteni.

(5) A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a biztonságirányítási rendszer általános szintű értékelésével mérik fel azt, hogy a vasúttársaságok - általánosságban vagy a tanúsítani kért adott hálózaton való működés tekintetében - képesek-e megfelelni valamennyi követelménynek.

(6) A 2004/49/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének f) pontjában és 17. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint minden nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak szabályozást kell bevezetnie annak vizsgálatára, hogy a biztonsági tanúsítvány iránti kérelemben bemutatott eredményeket a tanúsítvány megadása utáni működés során teljesítik-e, valamint hogy az összes szükséges követelmény folyamatosan teljesül-e. Ezért ehhez a kulcsfontosságú alapelvekre épülő, a tanúsítvány megadása utáni időszakra vonatkozó felügyeleti rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy az egyes tagállamok nemzeti vasútbiztonsági hatóságai összehangolt megközelítést alkalmazzanak.

(7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2004/49/EK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közös biztonsági módszert (KBM) hoz létre a 2004/49/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékeléséhez.

A KBM magában foglalja:

a) a vasúttársaságok által benyújtott, a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek elbírálására vonatkozó eljárást és szempontokat, az e rendelet I., II. és III. mellékletében meghatározottak szerint,

b) a 2004/49/EK irányelv követelményeinek a biztonsági tanúsítvány nemzeti vasútbiztonsági hatóság általi megadását követően való megfelelés felügyeletének elveit, az e rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában: "felügyelet": a vasútbiztonsági teljesítménynek a biztonsági tanúsítvány megadását követően való figyelemmel kísérése céljából a nemzeti vasútbiztonsági hatóság által bevezetett intézkedések.

3. cikk

A kérelmek elbírálására szolgáló eljárások

(1) Az A. és B. részből álló biztonsági tanúsítványok iránt az e rendelet hatálybalépése után benyújtott kérelmek elbírálásakor a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az e rendelet I. mellékletében megállapított eljárást alkalmazzák a kérelmeknek a 2004/49/EK irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelésének elbírálására. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az e rendelet II. mellékletében meghatározott elbírálási szempontokat alkalmazzák a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének, és a rendelet III. mellékletében szereplő szempontokat az irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően kiadott biztonsági tanúsítványok tekintetében. Ezeket a szempontokat kell alkalmazni a biztonsági tanúsítványoknak a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerinti meghosszabbításakor is.

(2) Az elbírálás során a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok elfogadhatnak a kérelmezőktől arra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, hogy a kockázatokat harmadik felekkel kötött szerződéseken keresztül fogják kezelni. A szerződéseknek rendelkezniük kell a járművek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges információk cseréjéről is, különösen a karbantartás-irányításhoz kapcsolódó területeken.

(3) A vasúttársaságok alvállalkozói vagy beszállítói által szállított termékek vagy szolgáltatások vasútbiztonsági követelményeknek való megfelelését vélelmezni kell, ha az adott alvállalkozók, szállítók vagy termékek az uniós jogszabályok alapján létrehozott, vonatkozó tanúsítási rendszereknek megfelelően az ilyen jellegű termékek és szolgáltatások nyújtása tekintetében tanúsítással rendelkeznek.

4. cikk

Felügyelet

A biztonsági tanúsítvány megadását követően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok mind az A. részből mind a B. részből álló biztonsági tanúsítványok tekintetében egyaránt felügyelik, hogy a vasúttársaságok folyamatosan alkalmazzák-e biztonságirányítási rendszerüket, valamint alkalmazzák a IV. mellékletben meghatározott felügyeleti elveket.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(2) HL L 315., 2007.12.3., 51. o.

(3) http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf

I. MELLÉKLET

Eljárás a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti biztonsági tanúsítványok megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

1. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok által a kérelmek befogadására és értékelésére, illetve a biztonsági tanúsítványok megadására bevezetett eljárásoknak a következő keretelveken kell alapulniuk:

a) Az elbírálási folyamat kialakítása és felülvizsgálata

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak megfelelő képzettséggel rendelkező személyek által lefolytatandó, strukturált és ellenőrizhető folyamatokat kell kialakítaniuk. A kérelmeket a II. és a III. mellékletben a biztonságirányítási rendszerek tekintetében meghatározott értékelési szempontok szerint kell elbírálni. Minden határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság átfogó elbírálási folyamatán időszakosan belső felülvizsgálatot kell végezni, és azt - folyamatos eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében - folyamatosan fejleszteni kell.

b) Az elbírálási folyamat minősége

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a biztonsági tanúsítványok iránti kérelmek feldolgozásának főbb szakaszaiban figyelemmel kísérik saját teljesítményük színvonalát.

c) Az elbírálás hatóköre

Az elbírálásnak vezetői szinten kell zajlania, és folyamatorientáltnak kell lennie. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a nemzeti vasútbiztonsági hatóság mérlegelési jogkört gyakorolhat, és a meg nem felelés súlyosságától függően rámutat a javítást igénylő kérdésekre. Végső esetben a nemzeti vasútbiztonsági hatóság él a kérelem elutasítására vonatkozó jogkörével.

Az elbírálásnak:

- igazodnia kell a kérelmező tevékenységének kockázataihoz, jellegéhez és nagyságrendjéhez;

- a vasúttársaság biztonságirányítási rendszerében leírtaknak megfelelően a vasúttársaság biztonságosan történő üzemelésre való átfogó képességének megítélésén kell alapulnia.

d) Az elbírálás időzítése

A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak az elbírálást a 2004/49/EK irányelv 12. cikkében előírt határidőn belül kell elvégezniük, és egyidejűleg a kérelmező által beterjesztett bizonyítékokat is megfelelően meg kell vizsgálniuk. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság még az elbírálási szakaszban a gyakorlatban megvalósítható legkorábbi időpontban értesíti a vasúttársaságokat a jelentős problémát jelentő kérdésekről.

e) Döntéshozatal az elbírálás során

A biztonsági tanúsítvány vagy engedély iránti kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító határozatnak a kérelmező által benyújtott bizonyítékokon és azon kell alapulnia, hogy igazolták-e a vonatkozó követelményeknek való megfelelést vagy sem.

2. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság elbírálja, hogy a biztonsági tanúsítvány iránti kérelem megfelel-e a 653/2007/EK bizottsági rendeletnek (1).

3. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság különösen azt értékeli, hogy a biztonságirányítási rendszer kézikönyvének csatolt összefoglalója lehetővé teszi-e a biztonságirányítási rendszer minőségének és megfelelőségének kezdeti megítélését, és dönt arról, hogy mely területeken van szükség további információkra. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság e további információkérés keretében annyi részletes információt kérhet be a kérelem elbírálásához, amennyit az ésszerűség határain belül szükségesnek tart.

4. A biztonsági tanúsítvány megadásakor a kérelmező biztonságirányítási rendszerének az értékelési szempontoknak való megfelelését minden értékelési szempont vonatkozásában dokumentálni kell.

5. A kérdéses vagy esetlegesen meg nem felelő elemek megjelölésekor a nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak pontosan kell fogalmaznia, és segítséget kell nyújtania a kérelmezőnek abban, hogy megértse, milyen részletességű választ várnak tőle. Ehhez a hatóságnak a következőket kell tennie:

a) pontosan meg kell jelölnie a vonatkozó szempontot, és gondoskodnia kell arról, hogy a kérelmező megértse, mely területeken tártak fel meg nem felelést;

b) meg kell jelölnie az érintett rendelkezések, szabályok és szabványok megfelelő részét;

c) meg kell indokolnia, hogy az adott értékelési szempont miért nem teljesül;

d) a szempont részletességének fokától függően további kötelezettségvállalásban, tájékoztatásban és további bizonyítékok szolgáltatásában kell megállapodnia, és meg kell jelölnie mind a kérelmezőtől a hiányosság orvoslására elvárt intézkedést, mind pedig a teljesítési határidőt;

e) meg kell jelölnie azokat a területeket, amelyeket illetően a tanúsítvány megadását követő felügyelet során további ellenőrzésre kerülhet sor.

6. Amennyiben a vasúttársaság egyidejűleg A. részből és B. részből álló biztonsági tanúsítvány iránt is kérelmet nyújt be, a nemzeti vasútbiztonsági hatóság biztosítja, hogy elsőként az A. részből álló tanúsítvány, vagy mindkét tanúsítvány egyidejűleg kerüljön megadásra a 653/2007/EK rendeletben előírtak szerint. Mindazonáltal a nemzeti vasútbiztonsági hatóság határozza meg a kérelem benyújtásához használt űrlap (különösen a mellékletek fedőlapja) használatának módját arra az esetre, ha egy időben nyújtanak be új kérelmet mindkét tanúsítvány iránt.

7. A biztonsági tanúsítványok iránt benyújtott kérelmek elbírálására bevezetett általános kereteljárásokat a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítványok iránti kérelmekre is alkalmazni kell.

8. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett biztonsági tanúsítvány iránti kérelmek elbírálásakor az A. részből álló tanúsítvány megszerzésére kialakított eljárást csak az azon a hálózaton való üzemeltetéshez szükséges követelményeknek való megfelelés képességére alkalmazza, amelyre a tanúsítványt kérik.

9. Ezek az értékelési szempontok annak igazolásán alapulnak, hogy egy adott hálózaton való üzemelés irányítását célzó eljárások vagy folyamatok alkalmazásának eredményeit dokumentálták, és kötelezettséget vállaltak azok végrehajtására. Ezért a szempontok teljesítésének ellenőrzése céljából a nemzeti vasútbiztonsági hatóság kérheti a vasúttársaság által használni tervezett dokumentáció egy mintájának benyújtását.

10. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok együttműködnek a B. rész szerinti értékelési szempontoknak való meg nem feleléssel kapcsolatos kérdések tisztázása vagy a B. rész szerinti kérelemmel kapcsolatos információkérések terén. A B. rész szerinti kérelmet értékelő nemzeti vasútbiztonsági hatóság felveszi a kapcsolatot az A. részt kiadó nemzeti vasútbiztonsági hatósággal, hogy egyeztessenek és megállapodjanak arról, hogy szükség esetén milyen intézkedést tesznek a B. rész szerinti értékelési szempontoknak való megfelelés biztosítására.

(1) HL L 153., 2007.6.14., 9. o.

II. MELLÉKLET

Szempontok a vasúttársaságnak a 2004/49/EK irányelv 9. cikkében és III. mellékletében leírt biztonságirányítási rendszeréhez kapcsolódó, az ugyanezen irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően kiadandó biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékeléséhez

A. A VASÚTTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES KOCKÁZAT KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK (1)

A.1. Eljárások kerültek bevezetésre a vasút működésével kapcsolatos kockázatok, köztük a munkavégzési tevékenységből, a munka megtervezéséből vagy a munkateherből, illetve más szervezetek/személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok azonosítására.

A.2. Vannak eljárások a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztésére és bevezetésére.

A.3. Vannak eljárások a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség esetén változtatások végrehajtására.

A.4. Vannak eljárások az adott esetben más szervezetekkel (úgymint a pályahálózat-működtetővel, a vasúttársaságokkal, a gyártóval, a karbantartási vállalkozóval, a karbantartással megbízott szervezettel, a vasúti jármű üzembentartójával, a szolgáltatóval és a beszerző egységgel) való, a 2004/49/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő együttműködés szükségességének elismerésére olyan kérdésekben, amelyeket illetően azok közös, a kockázatok csökkentésére irányuló megfelelő intézkedések bevezetését befolyásolni képes kapcsolódási pontokkal rendelkeznek.

A.5. Vannak eljárások az érintett szervezetekkel való dokumentációs és kommunikációs folyamatokra, ideértve az egyes részt vevő szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapítását és az információcserére vonatkozó előírásokat.

A.6. Vannak eljárások a szabályozás eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség esetén változtatások végrehajtására.

B. A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KEZELÉSE (2)

B.1. Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére.

B.2. Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására.

B.3. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében.

B.4. Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére.

B.5. Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére.

B.6. Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak.

C. A VÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ ÉS A BESZÁLLÍTÓK ELLENŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KEZELÉSE (3)

C.1. Vannak eljárások a vállalkozók (köztük az alvállalkozók) és a beszállítók alkalmasságának ellenőrzésére.

C.2. Vannak eljárások a vállalkozók, illetve a beszállítók által szállított összes szolgáltatás és termék biztonsági teljesítményének és eredményeinek igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a szerződésben meghatározott követelményeknek.

C.3. A vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok egyértelműen meghatározásra kerültek, azok ismertek, és azokat a szerződő felek, illetve az összes többi érdekelt fél egymás között megosztja.

C.4. Vannak eljárások a biztonsághoz kapcsolódó dokumentumok és szerződések visszakereshetőségének biztosítására.

C.5. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a vállalkozók vagy a beszállítók a biztonsági feladatokat - ideértve a biztonságra vonatkozó információk cseréjét is - a szerződésben meghatározott vonatkozó követelményeknek megfelelően végzik.

D. A VASÚT RENDSZERÉN KÍVÜLI MÁS FELEK TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ KOCKÁZATOK (4)

D.1. Vannak eljárások a vasút rendszerén kívüli felek miatt fellépő kockázatok megfelelő és ésszerű azonosítására, amennyiben az helyénvaló és indokolt.

D.2. Vannak eljárások a kérelmező felelősségi körébe tartozó, a D.1. pont szerint azonosított kockázatok mérséklését szolgáló kockázatkezelő intézkedések meghozatalára.

D.3. Vannak eljárások a D.2. pontban meghatározott intézkedések eredményességének figyelemmel kísérésére és szükség szerint módosítások végrehajtására.

E. A BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁLÁSA

E.1. Van a tevékenységnek egy olyan leírása, amely egyértelműen feltünteti a művelet típusát, mértékét és kockázatát.

E.2. Van leírás a biztonságirányítási rendszer felépítéséről, ezen belül a szerepkörök és felelősségek kiosztásáról.

E.3. Van a 2004/49/EK irányelv 9. cikkében és a III. mellékletében előírt leírás a biztonságirányítási rendszerről, amely megfelel az üzemeltetett szolgáltatások típusának és mértékének.

E.4. A tevékenység/szolgáltatás típusa szempontjából jelentőséggel bíró, biztonsági szempontból kritikus eljárásokról és feladatokról lista és rövid leírás készült.

F. A FELELŐSSÉGI KÖRÖK MEGÁLLAPÍTÁSA (5)

F.1. Van egy bizonyított ismereteken alapuló és a vezetői szint alapvető felelőssége mellett készült leírás arról, hogy a szervezeten belül miként biztosítják a biztonságirányítási rendszerbe tartozó tevékenységek összehangolását.

F.2. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal.

F.3. A biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelműen meghatározásra kerültek.

F.4. Van eljárás annak biztosítására, hogy a biztonsági feladatok egyértelműen meg legyenek határozva és azok megfelelő képesítésű személyekre legyenek bízva.

G. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS BIZTOSÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN (6)

G.1. Van leírás arról, hogy a szervezeten belül az egyes biztonsággal kapcsolatos folyamatok tekintetében hogyan történik a felelősség megállapítása.

G.2. Van eljárás a feladatok teljesítésének a - feladatok nem megfelelő elvégzése esetén beavatkozási kötelezettséggel bíró - felettes vezetői lánc által biztosított, rendszeres figyelemmel kísérésére.

G.3. Vannak eljárások a többi irányítási tevékenység biztonságirányítási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítására és kezelésére.

G.4. Vannak olyan eljárások, amelyek segítségével a biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számonkérhetők.

G.5. Vannak eljárások a biztonságirányítási rendszerbe tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások elosztására.

H. A SZEMÉLYZETNEK ÉS KÉPVISELŐINEK MINDEN SZINTEN TÖRTÉNŐ BEVONÁSA (7)

H.1. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a személyzet és annak képviselői részt vehessenek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, az ezekre vonatkozó javaslattételben, azok felülvizsgálatában és fejlesztésében, illetve annak biztosítására, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerüljön sor.

H.2. A személyzet részvételét és az egyeztetési szabályokat dokumentálják.

I. A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS BIZTOSÍTÁSA (8)

Vannak eljárások a biztonságirányítási rendszer folyamatos fejlesztésének ésszerűen megvalósítható keretek között történő biztosítására. Ezek a következőket foglalják magukban:

a) a biztonságirányítási rendszer időszakos, a szükségleteknek megfelelő gyakoriságú felülvizsgálatára szolgáló eljárások;

b) a vonatkozó vasútbiztonsági adatok figyelemmel kísérésére és elemzésére vonatkozó szabályozás leírására szolgáló eljárások;

c) az azonosított hiányosságok kiküszöbölési módjának leírására szolgáló eljárások;

d) a fejlesztésen és a levont tanulságokon alapuló új biztonságirányítási szabályok végrehajtásának leírására szolgáló eljárások;

e) a belső ellenőrzés során tett megállapításoknak a biztonságirányítási rendszer fejlesztésében való felhasználása módjának leírására szolgáló eljárások.

J. A SZERVEZET VEZÉRIGAZGATÓJA ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT, ÉS A SZEMÉLYZET MINDEN TAGJÁVAL ISMERTETETT BIZTONSÁGI POLITIKA (9)

Van egy, a szervezet biztonságpolitikáját leíró dokumentum és:

a) azt a teljes személyzettel ismertették és az számukra elérhető, például a szervezet intranetjén keresztül;

b) az megfelel a szolgáltatás típusának és nagyságrendjének;

c) azt a szervezet vezérigazgatója jóváhagyta.

K. A SZERVEZET MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI CÉLKITŰZÉSEI A BIZTONSÁG FENNTARTÁSÁVAL ÉS JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, VALAMINT A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TERVEK ÉS ELJÁRÁSOK (10)

K.1. Vannak eljárások a vonatkozó biztonsági célkitűzések jogszabályi keretrendszernek megfelelő meghatározására és van egy, az említett célokat rögzítő dokumentum.

K.2. Vannak eljárások a végzett vasúti műveletek típusának és nagyságrendjének, illetve a felmerülő kockázatoknak megfelelő, vonatkozó biztonsági célok meghatározására.

K.3. Vannak olyan eljárások, amelyek az átfogó biztonsági teljesítménynek a szervezet vállalati és tagállami szinten megállapított biztonsági céljaihoz viszonyított, rendszeres időközönként végrehajtott értékelésére szolgálnak.

K.4. Vannak eljárások az üzemeltetési szabályoknak a következő módokon való rendszeres figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére:

a) lényeges biztonsági adatok összegyűjtése a biztonsági teljesítmény tendenciáinak levezetésére és a célok teljesítésének értékelésére;

b) a vonatkozó adatok értelmezése és a szükséges változtatások végrehajtása.

K.5. A vasúttársaság eljárásokat vezetett be a céljai elérését szolgáló tervek és eljárások kialakítására.

L. ELJÁRÁSOK A MEGLÉVŐ, AZ ÚJ ÉS A MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZABVÁNYOK, VALAMINT EGYÉB FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRE (11)

L.1. A biztonsággal kapcsolatos, a műveletek típusa és mértéke szempontjából jelentőséggel bíró követelmények tekintetében rendelkezésre állnak eljárások az alábbiakra:

a) e követelmények azonosítása, és a vonatkozó eljárások frissítése a követelmények változásainak tükrözése céljából (változásellenőrzési folyamat);

b) a követelmények végrehajtása;

c) a követelmények betartásának figyelemmel kísérése;

d) a be nem tartás megállapítása esetén intézkedés megtétele.

L.2. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy az adott célra a megfelelő személyzetet, eljárásokat, egyedi dokumentumokat, berendezéseket és járműveket használják.

L.3. A biztonságirányítási rendszeren belül eljárásokat vezettek be annak biztosítására, hogy a karbantartásra a vonatkozó követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

M. A KOCKÁZATELEMZÉS ELVÉGZÉSÉRE ÉS A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS MÓDSZEREK, AMENNYIBEN AZ ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZÁSA VAGY ÚJ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA ÚJABB KOCKÁZATOKAT JELENT AZ INFRASTRUKTÚRÁRA VAGY AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓAN (12)

M.1. Vannak irányítási eljárások a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásai esetére.

M.2. Vannak kockázatértékelési eljárások a változások kezelésére és a közös biztonsági módszernek szükség szerint a kockázatelemzésre és -értékelésre történő, a 352/2009/EK bizottsági határozatban (13) előírtaknak megfelelő alkalmazására.

M.3. A vasúttársaság eljárásokat vezetett be a kockázatértékelés eredményeinek a szervezeten belüli többi eljárásban való felhasználására, és azoknak az érintett személyzettel való ismertetésére.

N. KÉPZÉSI PROGRAMOK ÉS RENDSZEREK KIDOLGOZÁSA A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA A SZEMÉLYZET SZAKKÉPZETTSÉGE FENNTARTÁSÁNAK ÉS ANNAK BIZTOSÍTÁSÁRA, HOGY A FELADATOKAT ENNEK MEGFELELŐEN VÉGEZZÉK EL (14)

N.1. Van egy, legalább a következőkre kiterjedő alkalmassági nyilvántartási rendszer:

a) a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek és készségek meghatározása;

b) kiválasztási elvek (a szükséges alapvégzettség szintje, mentális alkalmasság és fizikai erőnlét);

c) alapképzés és a megszerzett képesítés és készségek tanúsítása;

d) folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése;

e) adott esetben időszakos kompetencia-ellenőrzés;

f) adott esetben/szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére;

g) külön biztonságirányítási képzés a biztonságirányítási rendszer működésének biztosításában közvetlenül részt vevő személyzet részére.

N.2. Az alkalmassági nyilvántartási rendszeren belül vannak a következőket biztosító eljárások:

a) a biztonsági feladatokat ellátó munkakörök azonosítása;

b) azon munkakörök azonosítása, amelyek a biztonságirányítási rendszeren belül operatív döntéshozatali felelősséggel járnak;

c) a személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges megfelelő ismeretekkel, készségekkel és (orvosi és pszichológiai) alkalmassággal és rendszeresen újra tréningen kell résztvennie;

d) az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása;

e) a feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése és szükség esetén korrekciós intézkedések végrehajtása.

O. A SZERVEZETEN BELÜLI, ÉS ADOTT ESETBEN AZ UGYANAZON INFRASTRUKTÚRÁT HASZNÁLÓ SZERVEZETEK KÖZÖTTI MEGFELELŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK (15)

O.1. Vannak eljárások a következők biztosítására:

a) a személyzet ismerje és értse a biztonságirányítási rendszert, és az információk legyenek könnyen hozzáférhetőek; és

b) az érintett biztonsági személyzet kapja meg a biztonságirányítási rendszer megfelelő dokumentációját.

O.2. Vannak eljárások a következők biztosítására:

a) a legfontosabb üzemeltetési információk lényegesek és érvényesek;

b) a személyzet már azelőtt tudatában van ezen információk létezésének, hogy azokat alkalmaznák;

c) az információk elérhetőek a személyzet számára, és azokból szükség szerint hivatalosan is másolatot kapnak.

O.3. Szabályozás van érvényben a vasúti szervezetek közötti információmegosztásra vonatkozóan.

P. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK DOKUMENTÁLÁSAKOR ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSOK ÉS FORMÁTUMOK, TOVÁBBÁ A DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK KONFIGURÁCIÓJÁNAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA (16)

P.1. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a biztonsággal kapcsolatos minden lényeges információ pontos, teljes körű, következetes, könnyen érthető, megfelelően frissített és megfelelően dokumentált legyen.

P.2. Vannak eljárások a következőkre:

a) valamennyi vonatkozó biztonsági dokumentáció formázása, generálása, terjesztése és változásainak kezelése;

b) valamennyi vonatkozó dokumentáció/információ nyomtatásban vagy más nyilvántartási rendszereken keresztül történő fogadása, összegyűjtése és tárolása.

P.3. Van eljárás a döntő fontosságú biztonsági információk konfigurációjának kezelésére.

Q. ELJÁRÁSOK, AMELYEK BIZTOSÍTJÁK, HOGY A BALESETEK, VÁRATLAN ESEMÉNYEK, BALESETVESZÉLYES HELYZETEK ÉS MÁS VESZÉLYES ESETEK BEJELENTÉSRE, KIVIZSGÁLÁSRA ÉS ELEMZÉSRE KERÜLJENEK, ÉS HOGY SOR KERÜLJÖN A SZÜKSÉGES MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEKRE (17)

Q.1. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, balesetveszélyes helyzeteket és más veszélyes eseteket:

a) bejelentsék, naplózzák, kivizsgálják és elemezzék;

b) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a nemzeti testületeknek jelentsék.

Q.2. Vannak eljárások a következők biztosítására:

a) a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati/belső vizsgálatok során megfogalmazott ajánlásokat szükség szerint, illetve az utasításnak megfelelően értékelik és végrehajtják;

b) a más vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, karbantartással megbízott szervezetektől és vasúti járművek üzembentartóitól érkező, fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik.

Q.3. Vannak eljárások a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú felhasználására és szükség szerint megelőző intézkedések meghozatalára.

R. AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKKAL EGYEZTETETT, VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRVÉNYES BEVETÉSI, RIASZTÁSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI TERVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (18)

R.1. Van egy, a vészhelyzetek összes típusát (többek között a korlátozott üzemmódot) meghatározó dokumentum, és eljárásokat vezettek be az új típusú vészhelyzetek azonosítására.

R.2. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy minden egyes meghatározott típusú vészhelyzet esetén:

a) azonnal lehessen értesíteni a vészhelyzeti szolgálatokat;

b) a vészhelyzeti szolgálatok a vészhelyzetre való válaszlépések előkészítése érdekében előre, illetve a vészhelyzet idején is megkapjanak minden lényeges információt.

R.3. Valamennyi fél szerepkörét és felelősségét azonosítják, és írásban rögzítik.

R.4. Vannak bevetési, riasztási és tájékoztatási tervek, és azok tartalmazzák a következőket:

a) a vészhelyzetek kezeléséért felelős személyzet riasztására szolgáló eljárások;

b) ezek minden féllel való közlésének szabályai, ideértve az utasoknak szóló vészhelyzeti utasításokat;

c) az illetékes személyzet azonnali értesítésére vonatkozó, a szükséges döntések haladéktalan meghozatalát lehetővé tevő szabályok.

R.5. Van egy olyan dokumentum, amely bemutatja, miként történik az erőforrások és pénzeszközök elosztása, és hogyan határozzák meg a képzési követelményeket.

R.6. Vannak eljárások a rendes üzemi körülmények lehető leggyorsabb helyreállítására.

R.7. Vannak eljárások a vészhelyzeti tervek más felekkel együttműködésben történő tesztelésére, a személyzet képzése, az eljárások tesztelése, a hiányosságok azonosítása és annak ellenőrzése céljából, hogy az esetleges vészhelyzetek kezelése miként zajlik.

R.8. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a pályahálózat-működtető egyszerűen és késedelem nélkül felvehesse a kapcsolatot a megfelelő nyelvismerettel és képzettséggel rendelkező felelős személyzettel (különösen a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatások tekintetében).

R.9. Van eljárás a karbantartással megbízott szervezettel vagy a vasúti járművek üzembentartójával vészhelyzet esetén történő kapcsolatfelvételre.

S. A BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER RENDSZERES BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (19)

S.1. Van egy független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszer.

S.2. Van egy ütemterv a tervezett belső ellenőrzések elvégzésére, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható.

S.3. Vannak eljárások a megfelelően képzett ellenőrök azonosítására és kiválasztására.

S.4. Vannak eljárások a következőkre:

a) az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése;

b) ajánlás további intézkedésekre;

c) az intézkedések eredményességének nyomon követése;

d) az ellenőrzések végrehajtásának és eredményeinek dokumentálása.

S.5. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a vezetői lánc felső szintjei megismerjék az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállaljanak a biztonságirányítási rendszer változtatásainak végrehajtásáért.

S.6. Van egy azt bemutató dokumentum, hogy a belső eljárások és előírások betartásának biztosítását szolgáló szokásos ellenőrzési szabályokhoz képest miként tervezik meg az ellenőrzéseket.

(1) A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(2) A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(3) A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(4) A 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése.

(5) A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(6) A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(7) A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(8) A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 1. pontja.

(9) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának a) alpontja.

(10) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának b) alpontja.

(11) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának c) alpontja.

(12) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának d) alpontja.

(13) HL L 108., 2009.4.29., 4. o.

(14) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának e) alpontja.

(15) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának f) alpontja.

(16) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának g) alpontja.

(17) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának h) alpontja.

(18) A 2004/49/EK irányelv III. melléklete 2. pontjának i) alpontja.

(19) A 2004/49/EK irányelv III. mellékletének 2. pontjának j) alpontja.

III. MELLÉKLET

Szempontok a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Meghatározásra került az a szolgáltatás, amelyre a B. részből álló tanúsítványt kérik, és bemutatásra került, hogy a vasúttársaságnak a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kiadott tanúsítvány alátámasztására kialakított általános eljárásait miként alkalmazzák a szolgáltatás nyújtása céljából bevezetett összes szabályozás kialakítására (ideértve az erőforrások elosztását).

A. A HÁLÓZATSPECIFIKUS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS (1)

A.1. Vannak olyan dokumentumok, amelyek olyan eredményeket tartalmaznak, amelyek igazolják, hogy az azon a hálózaton való működésre vonatkozó különleges szabályokat és kockázatokat, amelyre a B. rész szerinti kérelem vonatkozik, mérlegelték, illetve azt, hogy a vasúttársaság képes megfelelni a hálózatspecifikus szabályoknak, kivételeknek vagy eltéréseknek.

A.2. Azonosították az érintett hálózaton a vasúti tevékenységben részt vevő felekkel való hálózati kapcsolódási pontokat.

A.3. Vannak azt ismertető dokumentumok, hogy a vasúttársaság miként működik együtt a hálózat pályahálózat-működtetőjével és a hálózaton üzemelő többi vasúttársasággal, ideértve az információmegosztás módjának részleteit is.

A.4. Vannak azt ismertető dokumentumok, hogy a vasúttársaság miként fogja kezelni a vészhelyzeteket, ideértve a pályahálózat-működtetővel és az illetékes hatóságokkal való együttműködést is.

A.5. Vannak a balesetek/váratlan események kivizsgálására vonatkozó külön szabályokat meghatározó és azt igazoló dokumentumok, hogy a kérelmező képes azok teljesítésére.

B. A SZEMÉLYZET KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HÁLÓZATSPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE (2)

B.1. A dokumentáció igazolja, hogy a kérelmező biztonságirányítási rendszerének része egy alkalmassági nyilvántartási rendszer az alábbiakhoz:

a) a szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyzetkategóriák (alkalmazott vagy megbízott) meghatározása, és

b) képesített személyzet biztosítása az érintett hálózatra, különösen a személyzet azon tagjai tekintetében, akiktől többféle feladat ellátását kérik, és adott esetben tanúsítás biztosítása.

B.2. A dokumentáció igazolja, hogy szabályozást vezettek be a személyzet napi munkájának megszervezésére annak biztosítása érdekében, hogy a biztonsággal kapcsolatos feladatokat elvégezzék, valamint hogy a személyzetet a megfelelő feladatokra osszák be.

B.3. A dokumentáció igazolja, hogy a kérelmező képes elkészíteni az érintett személyzet képzéséhez felhasználandó dokumentumokat, illetve hogy képes biztosítani, hogy a dokumentumok pontosak, naprakészek legyenek, és az azokat használó személyek által értett nyelven és szakkifejezések használatával készüljenek.

C. A GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ HÁLÓZATSPECIFIKUS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE (3)

C.1. A dokumentációban egyértelműen megjelölték az adott hálózaton használni kívánt gördülőállomány-típusokat és a végezni kívánt tevékenységek típusát.

C.2. A dokumentáció feltünteti, hogy a vasúttársaság miként felel meg a hálózaton használt gördülőállomány-típusra vonatkozó üzemi korlátozásoknak.

C.3. A dokumentációban azonosították az érintett hálózat további karbantartási követelményeit, és megfelelő karbantartási szabályozást vezettek be.

C.4. A dokumentációban azonosították az érintett hálózat gördülőállományát érintő váratlan események kezelésére vonatkozó további követelményeket, és megfelelő szabályozást vezettek be.

(1) A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének első francia bekezdése.

(2) A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének második francia bekezdése.

(3) A 2004/49/EK irányelv IV. mellékletének harmadik francia bekezdése.

IV. MELLÉKLET

Elvek az A. vagy B. részből álló tanúsítvány megadását követő felügyelethez

1. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a következő elvekre alapozzák a vasúttársaságoknak a 2004/49/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett megfelelőségének felügyeletével kapcsolatos megközelítésüket. Ezek az elvek a felügyeleti tevékenység egésze és a keretrendszeren belüli egyes esetek vonatkozásában is érvényesülnek.

2. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a jogalkalmazás és a kockázat közötti arányosság elvét alkalmazzák. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság által a megfelelés elérése érdekében vagy a vasúttársaságnak a jogszabályi kötelezettségek be nem tartása miatti felelősségre vonása körében tett intézkedésnek arányban kell állnia a biztonsági kockázatokkal vagy a meg nem felelés potenciális súlyosságával, ideértve a tényleges vagy potenciális károkat is.

3. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak a következetes megközelítés elvét kell követniük annak biztosítására, hogy a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok hasonló körülmények között hasonló szemléletet követve, hasonló eredményeket érjenek el.

4. A nemzeti vasútbiztonsági hatóság általi felügyeletet elsődlegesen azokra a tevékenységekre kell összpontosítani, amelyek a hatóság álláspontja szerint a legsúlyosabb kockázatokhoz vezethetnek, illetve amelyek esetében a veszélyeket a legkevésbé megfelelően hárítják el. Ehhez a nemzeti vasútbiztonsági hatóságnak rendelkeznie kell a vasúttársaság napi teljesítményének értékeléséhez szükséges módszerekkel és hatáskörrel.

5. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok erőforrásaik eredményes kihasználása érdekében határozzák meg a prioritásokat, de minden nemzeti vasútbiztonsági hatóság jogosult az erre legmegfelelőbb módszer kiválasztására. Az intézkedéseknek azokat a személyeket kell megcélozniuk, akik a kockázatért felelősek, illetve akik annak kezelésére a legmegfelelőbb helyzetben vannak.

6. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az átláthatóság elvét alkalmazzák annak érdekében, hogy a vasúttársaságok tisztában legyenek azzal, hogy mit várnak el tőlük (ideértve a teendőket és a tiltott tevékenységeket is), és hogy ők mit várhatnak a nemzeti vasútbiztonsági hatóságtól.

7. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok a 2004/49/EK irányelv 17. cikkének (3) bekezdésével összhangban elszámoltathatóak döntéseikért. A hatóságoknak ezért rendelkezniük kell olyan szabályzattal és elvekkel, amelyek alapján ők maguk értékelhetők. Ezen túlmenően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságoknak eljárással kell rendelkezniük a panaszok kezelésére.

8. A nemzeti vasútbiztonsági hatóságok az információmegosztás és a biztonságot sértő cselekményekre adott válaszuk összehangolása érdekében kialakítják az egymással való együttműködésre vonatkozó eljárásokat. Ez különösen fontos a B. részből álló biztonsági tanúsítványok tekintetében. Ezen túlmenően a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok együttműködési rendszert hoznak létre más illetékes hatóságokkal is annak érdekében, hogy egységes felfogást alakítsanak ki az információmegosztás és a vasútbiztonságot érintő kérdések tekintetében.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1158 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1158&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék