Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32007R0653[1]

A Bizottság 653/2007/EK rendelete ( 2007. június 13. ) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE

(2007. június 13.)

a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vasútbiztonsági irányelv) ( 1 ), és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK parlamenti és tanácsi rendeletre (ügynökségi rendelet) ( 2 ), és különösen annak 7. cikkére,

(1)

A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv kidolgozza a vasúttársaságok biztonsági tanúsítványaira vonatkozó rendelkezéseket. Ezen irányelv 10. cikke megállapítja, hogy egy vasúttársaságnak biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie egy vasúti infrastruktúra használatához. A biztonsági tanúsítvány célja annak bizonyítása, hogy a vasúttársaság létrehozta biztonsági rendszerét és a kockázatok korlátozása és a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében képes teljesíteni a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv ( 3 ), a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ), és egyéb közösségi jogszabályok alapján létrehozott átjárhatósági műszaki előírásokban, valamint a nemzeti szabályokban meghatározott követelményeket.

(2)

A tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük, hogy támogassák azokat a vasúttársaságokat, amelyek be kívánnak lépni a piacra, és különösen tájékoztatást kell adniuk, valamint a biztonsági tanúsítvány kérelmezésekor azonnal kell intézkedniük. A nemzetközi szállítási szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok esetében fontos, hogy a különböző tagállamokban a biztonsági tanúsítási eljárások hasonlóak legyenek; ezért a biztonsági tanúsítvány közös részeit harmonizálni kell egy közös sablon kialakítása érdekében. E célból a 2004/49/EK irányelv 15. cikke előírja a biztonsági tanúsítványok harmonizálását. A 881/2004/EK rendelet 7. cikke megállapítja, hogy az Ügynökség feladata, hogy kidolgozzon és ajánlatot tegyen a biztonsági tanúsítványok harmonizált formátumára, beleértve egy elektronikus változatot, valamint a biztonsági tanúsítványok iránti kérelmek harmonizált formátumára, beleértve a benyújtandó alapvető részletek jegyzékét.

(3)

A 2004/49/EK irányelv 33. cikkével összhangban, a tagállamok 2006. április 30-ig hatályba léptetik a rendelet rendelkezéseit. Az említett időponttól kezdődően ezért a biztonsági tanúsítványokat a 2004/49/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell odaítélni. Ez szükségessé teszi a korai intézkedést a biztonsági tanúsítványok megközelítésének harmonizálására, annak érdekében, hogy a tagállamok mihamarabb egy harmonizált megközelítést alkalmazhassanak.

(4)

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke rendelkezik arról, hogy a biztonsági tanúsítványnak két részből kell állnia: az egyik rész megerősíti, hogy elfogadták a vasúttársaság biztonsági rendszerét, amelyet a Közösség egész területén elfogadnak (A. rész), valamint a másik rész, amely megerősíti az érintett hálózaton való működéshez szükséges konkrét nemzeti követelmények teljesítése céljából elfogadott rendelkezéseket (B. rész). Az ebben a rendeletben található harmonizált biztonsági tanúsítvány iránti kérelem és iránymutatások tájékoztatást nyújtanak a vasúttársaságok és nemzeti biztonsági hatóságok számára arról, hogy minek kell szerepelnie a biztonsági tanúsítvány egyes részeire vonatkozó kérelemben.

(5)

A 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (6) bekezdésével összhangban a nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják az Ügynökséget azokról a biztonsági tanúsítványokról, amelyeket ugyanezen irányelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjának rendelkezéseinek megfelelően állítottak ki (A. részből álló tanúsítvány). Az Ügynökség azonban a 881/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban minden, a 2004/49/EK rendelet 10. cikkével összhangban kiállított biztonsági tanúsítványról nyilvános adatbázist vezet. E kötelezettség értelmében az Ügynökségnek az A. és B. részből álló tanúsítványokat is közzé kell tennie. Ezért a tagállamok a 881/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében tájékoztatják az Ügynökséget a 2004/49/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiadott B. részből álló biztonsági tanúsítványokról, valamint az A. részből álló tanúsítványokról is.

(6)

A nemzeti biztonsági hatóságok az Ügynökséget a kiállított, meghosszabbított, módosított vagy visszavont biztonsági engedélyről főleg háromféleképpen tájékoztathatja: az Ügynökség webalapú eszközének segítségével, a biztonsági tanúsítvány elektronikus fájlként történő benyújtásával, vagy a biztonsági tanúsítvány faxmásolatának elküldésével. A szabványos formátum használatának elősegítése és a formanyomtatvány mindenkori legújabb változata használatának biztosítása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok számára ajánlott, hogy az Ügynökség weblapján található webalapú elektronikus formátumot használják, vagy hogy az ugyanezen a weblapon található elektronikus fájlt vagy eredeti dokumentumokat töltsék le. Erősen ajánlott a webalapú elektronikus változat használata, mivel ez lehetővé teszi a dokumentum közvetlenül az Ügynökség adatbázisába történő eltárolását. Ugyancsak ajánlott az elektronikus fájl benyújtása, mivel ez lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy a dokumentumot kodifikált fájlként mentse el, amelyet közvetlenül továbbíthatnak az Ügynökség biztonsági adatbázisába.

(7)

A tagállamok által kiadott minden egyes biztonsági tanúsítvány egyedi számot kap; ez a szám azt a módszert is elősegíti, amellyel bejegyzik a biztonsági tanúsítványt az Ügynökség által létrehozandó nyilvános adatbázisba.

(8)

A szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terhek elkerülése érdekében szükséges tisztázni, hogy a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 5 ) összhangban kiállított biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok 2011. január 1-ig nem kötelesek új biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet benyújtani. A meglévő biztonsági tanúsítványok addig érvényesek maradnak, amíg az érvényesség feltételeit teljesítik; amennyiben a feltételek egyike nem teljesül (mint például a földrajzi hatály lejárta vagy megváltozása), új biztonsági tanúsítványt kell kérelmezni. Mindez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 2001/14/EK irányelv szerint kiadott tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaság az új, harmonizált formátumú tanúsítványt kérelmezze. A kérdést a 2004/49/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdése keretében a Bizottság elé terjesztették.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK rendelet 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kiállított biztonsági tanúsítványoknak (A. részből álló tanúsítvány) az e rendelet I. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Ezt a formátumot kell használni minden esetben, amikor egy A. részből álló tanúsítványt kiadnak, meghosszabbítanak, módosítanak vagy visszavonnak.

2. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiállított biztonsági tanúsítványoknak (B. részből álló tanúsítvány) az e rendelet II. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Ezt a formátumot kell használni minden esetben, amikor egy B. részből álló tanúsítványt kiadnak, meghosszabbítanak, módosítanak vagy visszavonnak.

3. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. és 12. cikkével összhangban benyújtott, A. részből és/vagy B. részből álló tanúsítványok iránti kérelmeknek az e rendelet III. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Az igénylőlapot az e rendelet III. mellékletben leírt iránymutatások szerint kell kitölteni.

4. cikk

Minden egyes biztonsági tanúsítvány egyedi számot kap, az e rendelet IV. mellékletében leírt jegyzőkönyvnek megfelelően.

5. cikk

A biztonsági hatóságok tájékoztatják az Ügynökséget a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiállított minden A. részből és B. részből álló biztonsági tanúsítvány kiadásáról, meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról.

6. cikk

A 2001/14/EK irányelvvel összhangban kiállított minden biztonsági tanúsítvány helyébe a 2004/49/EK irányelvvel és e rendelettel összhangban legkésőbb 2011. január 1-ig kiadandó biztonsági tanúsítványok lépnek.

A 2001/14/EK irányelv szerint kiállított biztonsági tanúsítványok módosítását, naprakésszé tételét vagy meghosszabbítását e rendelettel és a 2004/49/EK irányelvvel összhangban kell végezni.

A 2001/14/EK irányelv értelmében kiadott biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező minden vasúttársaságnak jogában áll a nemzeti biztonsági hatóságtól az e rendelettel és a 2004/49/EK irányelvvel összhangban kiállított új biztonsági tanúsítványt kérelmezni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

Szabványos igénylőlap és iránymutatások

BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

CÍMLAP AZ IGÉNYLŐLAP MELLÉKLETEIHEZ

KITÖLTÉSI IRÁNYMUTATÁSOK
Az A. és B. részből álló biztonsági tanúsítványok igénylőlapjában megadandó információk

BEVEZETŐ

Ezt az igénylőlapot azoknak a vasúttársaságoknak (a továbbiakban kérelmezőként is említett) kell használniuk, amelyek az A. és/vagy B. részből (2004/49/EK irányelv - 10. cikk (1) bekezdés) álló biztonsági tanúsítvány iránt nyújtanak be kérelmet. Az e dokumentumban tett hivatkozások - amennyiben mást nem említenek - a 2004/49/EK irányelv cikkeire vonatkoznak.

Az egyik vagy mindkét tanúsítvány iránt kérelmet benyújtó vasúttársaság ezt az igénylőlapot kérelmének az illetékes kiállító biztonsági hatósághoz/szervezethez történő továbbításához használhatja. Használata lehetővé teszi a hatóság számára, hogy a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a 12. cikk (1) bekezdésében rögzített időhatáron belül feldolgozza.

A vasúttársaságnak a formanyomtatvány minden rovatát ki kell tölteni és a vonatkozó információkat meg kell adnia.

Biztonsági tanúsítvány - A. és B. rész

Ez a dokumentum lehetővé teszi a vasúttársaság számára, hogy ugyanazon a formanyomtatványon egyszerre az A. és B. részből álló tanúsítvány mindkét vagy csak egyik része iránti kérelmet nyújtson be; használható új, meghosszabbított vagy aktualizált/módosított A. és/vagy B. részből álló tanúsítvány kérelmezéséhez is (a 10. cikk (5) bekezdésében meghatározott módon).

Lehetőség van csak egy új A. részből álló tanúsítvány, és később - egy második kérelemmel - egy B. részből álló tanúsítvány kérelmezésére is.

Amennyiben csak egy B. részből álló tanúsítvány iránt nyújtanak be kérelmet, rendelkezni kell egy érvényes A. részből álló tanúsítvánnyal.

A vasúti üzemeltetés jellege és mértéke

A 10. cikk (5) bekezdésének értelmében a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben aktualizálni kell, amikor az üzemeltetés jellege vagy mértéke alapvetően megváltozott és a jogosultnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes biztonsági hatóságot a biztonsági tanúsítvány vonatkozó részében meghatározott feltételek főbb változásairól. A biztonsági hatóságnak tehát fontos ismernie, és a vasúttársaságnak pedig célszerű meghatároznia a vasúti szolgáltatások "jellegét" és "mértékét".

A "jelleg" és "mérték" alkotják az A. részből álló tanúsítvány Közösségen belüli érvényességének alapját és vonatkoztatási pontként szolgálnak az egész Közösségben érvényes "egyenértékű vasúti szállítási szolgáltatások" (10. cikk (3) bekezdés) meghatározásához.

A szolgáltatás "jellege" jellemezhető az utasszállítással, nagysebességű szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, az árufuvarozással, a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, vagy kizárólag a tolatási szolgáltatásokkal.

A szolgáltatás és a vasúttársaság "mértéke" jellemezhető az utas/árumennyiséggel és a vasúttársaság becsült, a vasúti ágazatban (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokban) dolgozó alkalmazottakban kifejezett méretével.

A B. részből álló tanúsítványok esetében az ugyanazon vasúttársaság által egy vagy több államban globálisan nyújtott szolgáltatások "jellegét" és "mértékét" lefedi az A. részből álló tanúsítványban megadott szolgáltatások "jellege" és "mértéke".

A 2.6-2.19. és a 3.6-3.16. rovatokban található minden információ szükséges annak megállapításához, hogy a kérelmezett biztonsági tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatások egyenértékűek-e vagy sem a korábbi érvényes tanúsítvány(ok) értelmében a kérelmező által már végzett egyéb vasúti szállítási szolgáltatásokkal.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Az igénylőlap 3. oldala az egyes kérelmekkel benyújtandó dokumentumokra vonatkozó emlékeztetőként szolgál. Mind a kérelmező, mind a kiállító szervezet/hatóság ellenőrző listaként használja, és ezért szolgál az igénylőlap mellékleteinek címlapjaként (egyes nézeteket kell megjelölni az adott esetnek megfelelően).

A könnyű vonatkoztatás és tájékoztatás érdekében az igénylőlap minden egyes rovata számozott és a következő oldalakon magyarázat található róluk.

A dokumentumot a megfelelő helyen az igénylőlappal a biztonsági szervezetnek/hatóságnak benyújtott kérelem jóváhagyására jogosult személy írja alá. Az aláíró nevét nyomtatott betűvel is ki kell írni.

MAGYARÁZATOK ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1.1.-1.2. Annak a biztonsági hatóságnak/szervezetnek a neve és címe, ahová a kérelmet benyújtják. Naprakész információ található az Európai Vasúti Ügynökség weboldalának (www.era.eu.int) vagy a kiállító biztonsági szervezet/hatóság weboldalának (adott esetben) megtekintésével.

2.1. Ez a rovat annak meghatározására szolgál, hogy az igénylőlapot egy A. részből álló biztonsági tanúsítvány céljából nyújtották be. Ebben az esetben kiegészítő információt kell megadni - a következő négyzetek megjelölésével - a vasúttársaság szolgáltatásai jellegének és mértékének meghatározásához.

2.2. A kérelmezőnek ezt a négyzetet a következő esetekben kell megjelölnie:

A) ha először igényel A. részből álló biztonsági tanúsítványt;

B) ha a korábbi - ugyanilyen jellegű és mértékű szolgáltatásokra vonatkozó - biztonsági tanúsítványt visszavonták;

C) minden egyéb, a 2.3. és a 2.4. rovatban nem tárgyalt esetben.

2.3. A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére, öt évet nem meghaladó időközönként hosszabbítják meg (10. cikk (5) bekezdés).

2.4. Ha a vasúttársaság tevékenységének jellege vagy mértéke lényegesen megváltozik, a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben frissíteni kell, ezért szükséges egy frissített/módosított tanúsítvány igénylése; továbbá a biztonsági tanúsítvány jogosultja haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot a tanúsítvány vonatkozó részében említett feltételek főbb változásairól, valamint új személyzeti kategóriák, illetve az új típusú járművek bevezetése esetén (10. cikk (5) bekezdés).

2.5. Adott esetben, adja meg annak a korábbi A. részből álló tanúsítványnak a teljes uniós azonosítószámát, amellyel kapcsolatban benyújtja az igénylőlapot az 1.1. és 1.2. rovatban megcímzett biztonsági hatósághoz/szervezethez.

2.6.-2.7. Amikor utasszállítási szolgáltatások iránt is, vagy csak azok iránt nyújt be kérelmet, a megfelelő négyzet megjelölésével tüntesse fel, ha az üzemeltetés nagysebességű szolgáltatásokkal vagy azok nélkül történik: csak egy lehetőség választható. Mindazonáltal a megjelölt lehetőségekben (2.6. vagy 2.7.) említett szolgáltatások kiterjednek minden egyéb utasszállítási típusra (regionális, rövid- és középtávú, valamint távolsági stb.), illetve a kérelmezett utasszállítási szolgáltatások elvégzéséhez szükséges minden egyéb szolgáltatásra (tolatási szolgáltatások, stb.). A nagysebességű szolgáltatások meghatározása a 96/48/EK irányelv I. mellékletében található.

2.8.-2.9. Személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó kérelem esetén (2.6. vagy 2.7.) a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni a szolgáltatások becsült jelenlegi vagy tervezett mennyiségét évenkénti utaskilométerben kifejezve. Csak egy lehetőség választható ki. A figyelembe vett kategóriák megfelelnek a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 1192/2003/EK rendeletnek és összhangban vannak azzal.

2.10.-2.11. Árufuvarozási szolgáltatásokra is, vagy csak azokra vonatkozó kérelem esetén, a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni, hogy az üzemeltetés veszélyes áruk szállításával vagy anélkül történik: csak egy lehetőség választható. Mindazonáltal a megjelölt lehetőségekben (2.10. vagy 2.11.) említett szolgáltatások kiterjednek minden egyéb, kifejezetten nem említett árufuvarozási típusra, illetve a kérelmezett árufuvarozási szolgáltatások elvégzéséhez szükséges minden egyéb szolgáltatásra (tolatási szolgáltatások stb.). A veszélyes áruk meghatározása a 96/49/EK irányelvben és mellékleteiben található.

A belső vasúti igényeket kielégítő vasúti szállítási szolgáltatásokat végző üzemeltetők az árukategória hatáskörén belül lévőnek tekintendők (pl. a munkagépeket az egyik helyszínről a másikra szállító pályafenntartó társaságok, vagy mérővonatokat üzemeltető társaságok).

2.12.-2.13. Árufuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó kérelem esetén (2.10. vagy 2.11.) a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni a szolgáltatások becsült jelenlegi vagy tervezett mennyiségét évenkénti tonnakilométerben kifejezve. Csak egy lehetőség választható ki. A figyelembe vett kategóriák megfelelnek a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 1192/2003/EK rendeletnek és összhangban vannak azzal.

2.14. Amennyiben a kérelmező személy- és áruszállítás nélkül kizárólag tolatási szolgáltatásokat végez, ezt a négyzetet kell megjelölni.

2.15. A kérelmezett szolgáltatásokra való utaláskor (személy, áru, csak tolatás) meg kell adni az üzemeltetési szolgáltatás kívánt kezdeti dátumát, vagy a meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány esetében azt a dátumot, amelyen az új tanúsítvány érvényessé válik és a korábbi tanúsítvány helyébe lép.

2.16. Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak - ideértve a szerződéses alkalmazottakat is - száma 0 (tehát kizárólag a vállalkozó számára biztosít munkát) és 9 foglalkoztatott személy között van, akkor a "Mikrovállalkozás" lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. - 2.17. - 2.18. - 2.19.) csak egy választható ki.

2.17. Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak - ideértve a szerződéses alkalmazottakat is - száma 10 és 49 foglalkoztatott személy között van, akkor a "Kisvállalkozás" lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. - 2.17. - 2.18. - 2.19.) csak egy választható ki.

2.18. Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak - ideértve a szerződéses alkalmazottakat is - száma 50 és 249 foglalkoztatott személy között van, akkor a "Középvállalkozás" lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. - 2.17. - 2.18. - 2.19.) csak egy választható ki.

2.19. Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak - ideértve a szerződéses alkalmazottakat is - száma 250 vagy több foglalkoztatott személy között van, akkor a "Nagyvállalkozás" lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. - 2.17. - 2.18. - 2.19.) csak egy választható ki.

3.1. Ez a rovat annak meghatározására szolgál, hogy az igénylőlapot egy B. részből álló biztonsági tanúsítvány céljából nyújtották be. Ebben az esetben kiegészítő információt kell megadni - a következő négyzetek megjelölésével - a vasúttársaság szolgáltatásai jellegének és mértékének meghatározásához.

3.2. A kérelmezőnek ezt a négyzetet a következő esetekben kell megjelölnie:

A) ha először és minden egyéb alkalommal igényel B. részből álló biztonsági tanúsítványt;

B) ha a korábbi biztonsági tanúsítványt - amely a szolgáltatások ugyanazon jellegére és mértékére vonatkozik - visszavonták;

C) minden egyéb, a 3.3. és a 3.4. rovatban nem tárgyalt esetben.

3.3. A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére, öt évet nem meghaladó időközönként hosszabbítják meg (10. cikk (5) bekezdés).

3.4. Ha a vasúttársaság tevékenységének jellege vagy mértéke lényegesen megváltozik, a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben frissíteni kell, és ezért egy frissített/módosított tanúsítvány igénylése szükséges; továbbá a biztonsági tanúsítvány jogosultja haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot a tanúsítvány vonatkozó részében említett feltételek főbb változásairól, valamint új személyzeti kategóriák, illetve az új típusú járművek bevezetése esetén (10. cikk (5) bekezdés).

3.5. Adott esetben, adja meg annak a korábbi B. részből álló tanúsítványnak a teljes uniós azonosítószámát, amellyel kapcsolatban benyújtja az igénylőlapot az 1.1. és 1.2. rovatban megcímzett biztonsági hatósághoz/szervezethez.

3.6.-3.7. Megegyezik a 2.6-2.7. pontokkal (lásd fent).

3.8.-3.9. Megegyezik a 2.8-2.9. pontokkal (lásd fent).

3.10.-3.11. Megegyezik a 2.10-2.11. pontokkal (lásd fent).

3.12.-3.13. Megegyezik a 2.12-2.13. pontokkal (lásd fent).

3.14. Megegyezik a 2.14. ponttal (lásd fent).

3.15. Megegyezik a 2.15. ponttal (lásd fent).

3.16. A biztonsági tanúsítvány vonatkozhat a tagállam teljes vasúti hálózatára vagy csak annak egy meghatározott részére (10. cikk (1) bekezdés), ezért indokolt egyértelműen megadni minden olyan vasútvonalat, ahol szolgáltatást (személy, áru vagy csak tolatás) kívánnak üzemeltetni. A vasútvonalak elnevezése/neve az amit a vasúthálózat-használati szabályzatban megadtak (2001/14/EK irányelv 3. cikke és I. melléklete): a vasúttársaságoknak ezekkel az elnevezésekkel/nevekkel kell a vasútvonalakra utalniuk. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a kérelmezőnek mellékleteket kell az igénylőlaphoz csatolni és ezt a rovatot kell használnia ezek megadására.

3.17. Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha a kérelmező új, meghosszabbított vagy frissített/módosított B. részből álló tanúsítványt igényel és már rendelkezik egy érvényes A. részből álló tanúsítvánnyal. Az uniós azonosítószámot az egyes kiállító hatóságok/szervezetek adják rögzített szabályok alapján, az Európai Vasúti Ügynökség révén közzéteendő kodifikáció figyelembevételével. Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az A. részből álló tanúsítvány másolata és az igénylőlap benyújtása alól (8.1.). Ha az uniós azonosítószám még nem áll rendelkezésre, a négyzetbe írja a "NEM ALKALMAZHATÓ" szöveget.

3.18. Itt meg kell adni azt az államot, amelyik kiállította az A. részből álló biztonsági tanúsítványt (azaz azt az államot, amelyhez a kiállító hatóság/szervezet tartozik). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az A. részből álló tanúsítvány másolata és az igénylőlap benyújtása alól (8.1.).

4.1. Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha a kérelmező már rendelkezik egy vagy több érvényes B. részből állóbiztonsági tanúsítvánnyal. A már kiállított B. részből álló biztonsági tanúsítvány(ok) uniós azonosítószáma(i)t kell megadni, adott esetben azokat "/" jellel elválasztva. A kérelmezőnek nem kell a kérelemmel együtt a B. részből álló biztonsági tanúsítvány(ok) másolatát is benyújtani.

4.2. Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha A. rész és/vagy B. rész iránt nyújt be kérelmet, abban az esetben, ha a vasúttársaság már rendelkezik érvényes engedéllyel (a 2001/13/EK irányelvvel módosított 95/18/EK tanácsi irányelv). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az engedély másolata és az igénylőlap benyújtása alól (7.2. és 8.2.).

MEGJEGYZÉS: A 2001/14/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságot a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint kell engedélyezni, mindazonáltal a 2004/49/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságnak nem kell minden esetben engedéllyel rendelkeznie.

4.3. Itt meg kell adni azt az államot, amelyik kiállította az engedélyt (azaz azt az államot, amelyhez a kiállító hatóság/szervezet tartozik). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az engedély másolata és az igénylőlap benyújtása alól (7.2. és 8.2.).

5.1. Ha a "Hivatalos elnevezés" és a "Vasúttársaság neve" különbözik, akkor mindkettőt meg kell adni.

5.2.-5.8. Az egyes kérelmezőknek minden ahhoz szükséges információt meg kell adniuk, ami lehetővé teszi a kiállító testület számára, hogy kapcsolatba lépjen a vasúttársasággal (a telefonszámoknak a központi számot kell tartalmazniuk - adott esetben - és nem a tanúsítási folyamatért felelős személyét, a telefon- és faxszámoknak tartalmazniuk kell az országhívószámot; az email-címnek a vasúttársaság általános elektronikus postaládájára kell utalnia). A vasúttársaság kapcsolattartási adatainak általános címet kell tartalmazniuk az adott személyre való utalás helyet, mivel ezt az információt a 6.1-6.5. pontokban lehet megadni. A weboldal megadása (5.8.) nem kötelező.

5.9.-5.10. Ha a nemzeti jogszabályok értelmében a kérelmező vasúttársasághoz több nyilvántartási szám is tartozik, lehetőség van arra, hogy a formanyomtatványban megadják a héa-számot (5.10.) és a második nyilvántartási számot (5.9.) is (pl. cégjegyzék).

5.11. Szükség esetén további információt is meg lehet adni, ha azokat más rovatokban nem kérik egyértelműen.

6.1.-6.5. Minden tanúsítási folyamat során a kapcsolattartó személyen keresztül kommunikál egymással a kérelmet benyújtó vasúttársaság és a kiállító szervezet/hatóság. Ez a személy - adott esetben - támogatást, segítségnyújtást, információt és pontosítást biztosít, valamint a kérelemmel foglalkozó kiállító hatóság hivatkozási pontja. A telefon- és faxszámoknak tartalmazniuk kell az országhívószámot; az email-cím nem kötelező.

7.1. Ezt a dokumentumot akkor kell benyújtani, ha az A. részből álló tanúsítvány iránti kérelmet nyújtanak be (új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány); "A biztonsági rendszer (SMS) kézikönyvének összefoglalója" itt a vasúttársaság SMS-ének főbb elemeit felülvizsgáló és alátámasztó dokumentum. Ez részletes adatokat, alátámasztó információkat és bizonyítékokat szolgáltat a végrehajtott (vagy a végrehajtás fázisában lévő) különböző folyamatokról vagy társasági előírásokról/szabályokról, a 9. cikkben és III. mellékletben meghatározott tételekhez kapcsolódva, vagy az azokra történő kereszthivatkozásokkal.

7.2. A 2001/14/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságot a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint kell engedélyezni, mindazonáltal a 2004/49/EK irányelvben meghatározottak szerint a vasúttársaságnak nem kell engedéllyel rendelkeznie, ezért az érvényes engedélyről készült másolatot csak adott esetben kell benyújtani. Ellenkező esetben a "Nem alkalmazható" lehetőséget kell választani (7.3. és/vagy 8.3.).

7.3. Lásd a 7.2. pontot.

8.1. Ha ez az igénylőlap csak a B. részből álló tanúsítványra vonatkozik (új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány), de az A. részből álló tanúsítványra nem, akkor be kell nyújtani az A. részből álló biztonsági tanúsítvány másolatát.

8.2. Megegyezik a 7.2. ponttal (lásd fent).

8.3. Megegyezik a 7.3. ponttal (lásd fent).

8.4. A 95/18/EK irányelv 9. cikke értelmében a vasúttársaság rendelkezik a megfelelő biztosítással, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseket tesz (pl. pénzügyi garancia) a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, hogy a balesetek során felmerülő károkra vonatkozóan fedezete legyen. Annak bizonyítékát, hogy az engedélyezett vasúttársaság megfelel a biztosításra vonatkozó nemzeti követelményeknek, vagy hogy ezzel egyenértékű intézkedéseket tett, hogy a felmerülő károkra vonatkozóan fedezete legyen, az engedélyhez kell csatolni (2004/358/EK bizottsági ajánlás). A biztosítás vagy a pénzügyi felelősségvállalás másolata, az engedély mellékleteként az igénylőlappal együtt kell benyújtani.

8.5. A kérelmező felsorolja vagy benyújtja az ÁME-kre vagy az ÁME-k részeire és - adott esetben - a nemzeti biztonsági szabályokra és a személyzettel, a járművekkel és általában a kérelmezett tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb szabályokra vonatkozó dokumentációt. Egyértelmű utalást kell tenni azokra a folyamatokra és dokumentumokra, amelyek esetében az ÁME-k alkalmazandók és végrehajtandók. A párhuzamos munkavégzés elkerülése és az információmennyiség csökkentése érdekében csak összefoglaló dokumentációt kell benyújtani azokkal az elemekkel kapcsolatban, amelyek megfelelnek a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásoknak, valamint a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv egyéb követelményeinek.

8.6. A kérelmező benyújtja az igényelt tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatásokra alkalmazott vagy szerződtetett különböző SZEMÉLYZETI KATEGÓRIÁK teljes listáját. A SZEMÉLYZETI KATEGÓRIÁK listájának meg kell felelni a besorolásukra vonatkozó nemzeti és hálózatspecifikus szabályoknak.

8.7. A kérelmező benyújtja a biztonsági rendszeren belüli olyan folyamatokra vonatkozó leírást vagy bizonyítékokat, amelyek a SZEMÉLYZETTEL kapcsolatosak, beleértve az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a folyamatok teljesítik a nemzeti szabályok és/vagy a vonatkozó ÁME-k követelményeit, valamint hogy a személyzetet szabályszerűen engedélyezték.

8.8. A kérelmező benyújtja az igényelt tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt különböző JÁRMŰTÍPUSOKRA vonatkozó teljes dokumentációt. A JÁRMŰTÍPUSOKNAK meg kell felelni a besorolásukra vonatkozó nemzeti és hálózatspecifikus szabályoknak.

8.9. A kérelmező benyújtja a biztonsági rendszeren belüli olyan folyamatokra vonatkozó leírást vagy bizonyítékokat, amelyek a JÁRMŰVEKKEL kapcsolatosak, beleértve az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a folyamatok teljesítik a nemzeti szabályok és/vagy a vonatkozó ÁME-k követelményeit, valamint hogy a járműveket szabályszerűen engedélyezték.

8.10. A kérelemmel együtt benyújtott egyéb dokumentumok ismertetésére fenntartott terület. Kérjük, adja meg a számot és a típust, a dokumentum tartalmára vonatkozó rövid leírással együtt.

IV. MELLÉKLET

A harmonizált számozási rendszer kódja, biztonsági tanúsítványok Európai Azonosítószáma (EIN)

Rszágkód
(2 betű)
Dokumentum típusa
(2 számjegy)
Kiállítás éve
(4 számjegy)
Számláló
(4 számjegy)

Példa:

IT1120060005

Az európai azonosítószám (EIN) felépítésének magyarázata

IT1120060005
Rszágkód
(2 betű)
Dokumentum típusa
(2 számjegy)
Kiállítás éve
(4 számjegy)
Számláló
(4 számjegy)
1. mező2. mező3. mező4. mező

1. MEZŐ - Rszágkód (2 betű)

Az országkódokat - amelyek az ISO 3166 alpha-2 szabványon alapulnak - hivatalosan az európai weboldalon az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban teszik közzé és frissítik.

ÁllamKód
AusztriaAT
BelgiumBE
BulgáriaBG
CiprusCY
Cseh KöztársaságCZ
DániaDK
ÉsztországEE
FinnországFI
FranciaországFR
NémetországDE
GörögországEL
MagyarországHU
IzlandIS
ÍrországIE
OlaszországIT
LettországLV
LiechtensteinLI
LitvániaLT
LuxemburgLU
NorvégiaNO
MáltaMT
HollandiaNL
LengyelországPL
PortugáliaPT
RomániaRO
Szlovák KöztársaságSK
SzlovéniaSI
SpanyolországES
SvédországSE
SvájcCH
Egyesült KirályságUK

A Csatorna-alagút Biztonsági Hatóságot - amely jelenleg az egyetlen létező multinacionális biztonsági hatóság - a következő kétbetűs kóddal azonosítják:

MULTINACIONÁLIS BIZTONSÁGI HATÓSÁGKód
Csatorna-alagút Biztonsági HatóságCT

2. MEZŐ - A dokumentum típusa (2 számjegyű szám)

A két számjegy lehetővé teszi a dokumentum típusának azonosítását: az első számjegy azonosítja a dokumentum általános besorolását, amely lehet biztonsági tanúsítvány (1-es szám) vagy bármely egyéb fajta dokumentum (1-től eltérő szám); a második számjegy a dokumentum altípusát adja meg, amely lehet A. részből (1-es szám) vagy B. részből (2-es szám) álló tanúsítvány. Egyelőre a számkombinációk csak két esetben tükröznek említésre érdemes és használt esetet:

[1 1] a Biztonsági tanúsítvány - A. rész esetében;

[1 2] a Biztonsági tanúsítvány - B. rész esetében.

Amennyiben további kódokra van szükség, ez a számozási rendszer kibővíthető. A következőkben az ismert, lehetséges kétszámjegyű kombinációk ajánlott jegyzéke található, az érintett dokumentum típusára vonatkozóan:

A 2. mező számkombinációjaDokumentum típusaDokumentum altípusa
[0 1]EngedélyekErre a rendeletre nem alkalmazható
[0 x]EngedélyekErre a rendeletre nem alkalmazható
[1 1]Biztonsági tanúsítványA. rész
[1 2]Biztonsági tanúsítványB. rész
[1 x]Biztonsági tanúsítványErre a rendeletre nem alkalmazható
[2 1]Biztonsági hatóságErre a rendeletre nem alkalmazható
[2 2]Biztonsági hatóságErre a rendeletre nem alkalmazható
[2 x]Biztonsági hatóságErre a rendeletre nem alkalmazható
[3 x]Karbantartó műhelyek tanúsítványaiErre a rendeletre nem alkalmazható
[4 x]Bejelentett szervezetek tanúsítványaiErre a rendeletre nem alkalmazható
[5 x] … [9 x]Fenntartva (5 dokumentumtípus)Erre a rendeletre nem alkalmazható

3. MEZŐ - Kiállítás éve (4 számjegyű szám)

Ez a mező mutatja azt az évet (a megadott formátumban: éééé, azaz 4 számjeggyel), amelyben az engedélyt kiállították.

4. MEZŐ - Számláló

A számláló egy növekvő szám lesz, amelyet minden egyes tanúsítványkiállítást követően eggyel növelni kell, tekintet nélkül arra, hogy új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítványról van szó. Egy tanúsítványra utaló számot akkor sem lehet újra használni, ha a tanúsítványt visszavonták.

A számláló minden évben lenullázódik.

( 1 ) HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

( 2 ) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

( 3 ) HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., 2004.4.30., 114. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A 2004/50/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 5 ) HL L 75., 2001.3.15., 29. o. A legutóbb a 2005/49/EK irányelvvel módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0653 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0653&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0653-20110531 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0653-20110531&locale=hu

Tartalomjegyzék