A Győri Törvényszék P.20465/2018/4. számú határozata kártérítés tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 28. §, 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 42. §, 62. §, 74. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:519. §, 6:520. §, 6:549. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) XXIV. cikk, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 15. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bíró: Habulin István

A Győri Törvényszék a dr. Máté Ildikó ügyvéd (...) által képviselt felperes neve, .... szám alatti lakos felperesnek a Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda (...) által képviselt alperes neve, .... szám alatti alperes ellen 1.591.985 Ft összegű kártérítés iránti perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg az alperesnek 150.000 Ft (százötvenezer) perköltséget.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy az állam javára, a felperes lakóhelye szerint illetékes NAV felhívásában megjelölt módon és számlára fizessen meg 95.500 (kilencvenötezer-ötszáz) Ft feljegyzett elsőfokú peres eljárási illetéket.

A perrel felmerült, a fentieket meghaladó perköltségét mindegyik peres fél maga viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Győri Ítélőtáblához intézett fellebbezésnek van helye, amely fellebbezést a Győr i Törvényszéknél lehet írásban, elektronikus úton előterjeszteni.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbezésben előterjesztett kérelem alapján akkor is tárgyalás tartását kérhetik a Győri Ítélőtáblától, ha

· a fellebbezés csak kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik,

· a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos,

· a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, illetve

· a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását is kérhetik.

A jogi képviselet kötelező az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet ellen fellebbezést, továbbá a Kúria előtti eljárásban a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél számára.

Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, kivéve, ha a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet vagy ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja.

Ha a jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és e kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.

Indokolás

A bíróság a peres felek írásbeli és szóbeli nyilatkozatai, a Ügyszám-1., a Ügyszám-2., a Ügyszám-3., a Ügyszám-4., a Ügyszám-5. és a Ügyszám-6. számú csatolt periratai, mint a peres eljárás során felmerült bizonyítékoknak az egybevetése alapján az alábbi tényállást állapította meg.

Felperes Szám-1. nyilvántartási szám alatt bejegyzett igazságügyi szakértő.

A alperes neve mellett szervezett Választottbíróság előtt Szám-2. ügyszám alatt peres eljárás van folyamatban.

A alperes neve mellett szervezett Választottbíróság Szám-2. ügyszám alatt a 2015. március 17. napján kelt végzésével felperest igazságügyi szakértőként írásbeli igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére rendelte ki.

Felperes a kirendelése alapján 2015. június 23-i keltezéssel elkészítette írásbeli igazságügyi szakértői véleményét, valamint ahhoz kapcsolódóan előterjesztette a szakértői díjjegyzékét.

A szakértői díjjegyzék 7.000 Ft/óra egységárral és 190 szakértői óra alapján a szakértői munkadíjat 1.330.000 Ft-ban tüntette fel, amelyhez kapcsolódóan 17% költségátalány alkalmazásával további 226.100 Ft és tételes költségként további 35.885 Ft adódott, így mindösszesen a díjjegyzék szerinti nettó összegű szakértői díj 1.591.985 Ft lett.

A alperes neve mellett szervezett Választottbíróság a Szám-2. ügyszám alatt előtte folyamatban lévő peres eljárásban a 2015. november 3-án kelt végzésében a felperes részére szakértői díjat nem állapított meg, a felperes által készített szakvéleményt a bizonyítékok köréből kirekesztette, és felhívta a felperest mint szakértőt, hogy az eljárás során keletkezett, valamint a nála lévő iratokat szolgáltassa vissza 5 napon belül a választottbíróság titkárságára.

A alperes neve mellett szervezett Választottbíróság hivatkozott végzésének indokolása rögzítette, hogy a Szám-2. ügyszám alatt indított eljárás felperese a jelen per felperesének mint igazságügyi szakértőnek az eljárásával szemben kifogást terjesztett elő, mivel álláspontja szerint a titoktartási kötelezettségét megszegte, és a szakértelmén túlmutató kérdéskörben történő közreműködésért egyetemi munkatársaihoz fordult, amelyről sem a feleket, sem a választottbíróságot nem tájékoztatta.

Jelen per felperese mint a Szám-2. ügyszám alatti eljárásban kirendelt szakértő a Szám-2. szám alatti választottbírósági ügy felperesének állításait visszautasította, és állította, hogy titoktartási kötelezettségét nem szegte meg.

A választottbíróságnak a meghivatkozott végzése indokolásában rögzített álláspontja szerint nem lehetett a szakvéleményen belül elkülöníteni az aggályos és az esetleg aggályt nem keltő részeket, ezért az egész szakvéleményt ki kellett zárnia a bizonyítékok közül. A szakértő bizonyítékként fel nem használható szakvéleményt készített, ezért feladatát nem végezte el, így díjazásra sem jogosult.

Rámutatott továbbá a választottbíróság, hogy a választottbírósági eljárásban a Pp. háttérjogszabályként nem alkalmazható, a Vbtv. és a választottbíróság eljárási szabályzata pedig nem teszi lehetővé, hogy a jelen végzés ellen a szakértő vagy a felek jogorvoslattal éljenek. A szakértő ezért a jogosnak tartott díjigényét a szakértői bizonyítást indítványozó választottbírósági ügy felperesével szemben érvényesítheti, valamint a választottbíróság új szakértő kirendeléséről külön végzésben határozott.

A alperes neve mellett szervezett Választottbíróság előtti Szám-2. ügyszámra való hivatkozással a 2016. április 27. napján kelt és a titkárságvezető által aláírt irattal visszaküldésre került a felperes által készített igazságügyi szakvélemény 6 példánya a felperes részére, amit a felperes 2016. április 28. napján átvett.

Felperes a bírósághoz benyújtott elsődleges kereseti kérelmében bírósági közhatalmi jogkörben okozott kárfelelősség jogcímén, míg másodlagosan szerződésen kívüli általános kárfelelősségi jogcímen kérte az alperes kötelezését az írásbeli szakvéleményért felszámított, a szakértői díjjegyzék szerinti nettó 1.591.985 Ft összegű szakértői díj és késedelmi kamata megfizetésére.

Álláspontja szerint a választottbíróság nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, ezért annak magatartásáért a választottbíróságot működtető alperes tartozik felelősséggel. Az alperest működő választottbíróság közhatalmat gyakorol, amikor a választottbírósági ügyben eljár és jogellenes volt az eljárása akkor, amikor a felperes által benyújtott írásbeli igazságügyi szakvéleményért nem állapította meg a felperes javára járó nettó 1.591.985 Ft összegű szakértői díjat.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!