32004L0099[1]

A Bizottság 2004/99/EK irányelve (2004. október 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az acetamiprid és tiakloprid hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról(EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2004/99/EK IRÁNYELVE

(2004. október 1.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az acetamiprid és tiakloprid hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően 1999. október 22-én a Nisso Chemical Europe GmbH-tól Görögország kérelmet kapott arra, hogy az acetamiprid nevű hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvegye. A 2000/390/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dosszié "teljes" abban az értelemben, hogy az a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletének adat- és tájékoztatási követelményeit elviekben kielégítőnek tartható.

(2) Az Egyesült Királyság a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdése alapján 1998. szeptember 11-én a Bayer Plc-től (jelenleg Bayer CropScience AG) a tiaklopridra vonatkozóan kérelmet kapott. A 2000/181/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a dosszié "teljes" abban az értelemben, hogy az a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletének adat- és tájékoztatási követelményeit elviekben kielégítőnek tartható.

(3) A hatóanyagok tekintetében a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a kérelmezők által javasolt célok szempontjából felmérték. A kijelölt referens tagállamok az anyagokra vonatkozó értékelő jelentések tervezetét 2001. március 19-én (acetamiprid) és 2000. november 22-én (tiakloprid) megküldték a Bizottságnak.

(4) Az értékelő jelentések tervezetét a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta. A vizsgálatot az acetamiprid és a tiakloprid vonatkozásában 2004. június 29-én bizottsági vizsgálati jelentés formájában lezárták.

(5) Az acetamiprid és a tiakloprid vizsgálata egyetlen olyan nyitott kérdést vagy problémát sem tárt fel, amely a növényügyi tudományos bizottsággal történő konzultációt igényelne.

(6) Az elvégzett különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerektől elvárható, hogy általában megfeleljenek a 91/414/EGK irányelv 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve 5. cikk (3) bekezdésében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazások vonatkozásában. Ezért helyénvaló az acetamipridet és a tiaklopridet az irányelv I. mellékletébe felvenni annak érdekében, hogy az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre az engedélyeket az irányelv rendelkezéseinek megfelelően valamennyi tagállamban megadhassák.

(7) Az acetamiprid és a tiakloprid 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele után a tagállamoknak elegendő határidőt kell hagyni arra, hogy az irányelv ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerekkel kapcsolatos rendelkezéseit végrehajtsák, különösen pedig a folyamatban lévő ideiglenes engedélyeket áttekintsék, és - legkésőbb a határidő végéig - a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően az engedélyeket végleges engedéllyé átalakítsák, azokat módosítsák vagy visszavonják.

(8) Ezért helyénvaló a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani.

(9) Ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ennek az irányelvnek a mellékletében meghatározott módon módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és legkésőbb 2005. június 30-ig kihirdetik azokat a törvényeket, rendelkezéseket és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják a rendelkezések szövegéről és a rendelkezések, illetve az irányelv között fennálló megfelelési táblázatról.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. július 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1) A tagállamok az acetamipridet vagy tiaklopridot tartalmazó egyes növényvédő szerek engedélyeit megvizsgálják annak érdekében, hogy a hatóanyagokra a 91/414/EGK irányelvben meghatározott feltételeknek megfeleljenek. Szükség esetén az engedélyeket a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően legkésőbb 2005. június 30-ig módosítják vagy visszavonják.

(2) Minden acetamipridet vagy tiaklopridot kizárólagos hatóanyagként vagy több hatóanyag - melyek mindegyike a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében 2004. december 31-ig fel van sorolva - egyikeként tartalmazó növényvédő szer esetében, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt egységes elveknek megfelelően az irányelv III. mellékletének követelményeit kielégítő dosszié alapján a terméket újraértékelik. Az értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK 4. cikk (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

A döntést követően a tagállamok:

a) az acetamipridet vagy tiaklopridot kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén lekésőbb 2006. június 30-ig az engedélyt módosítják vagy visszavonják; vagy

b) az acetamipridet vagy tiaklopridot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség szerint az engedélyt módosítják vagy visszavonják legkésőbb 2006. június 30. vagy a módosításra vagy visszavonásra abban az érintett irányelvben vagy irányelvekben megállapított határidő közül a későbbi határidőig, amely(ek) az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvette/felvették.

4. cikk

Ez az irányelv 2005. január 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 1-jén.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19, 1. o. A legutóbb a 2004/71/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 104. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 145., 2000.6.20., 36. o.

(3) HL L 57., 2000.3.2., 35. o.

MELLÉKLET

Az I. mellékletben a táblázat vége a következő sorokkal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosítóival és specifikációival kapcsolatos további információk a vizsgálati jelentésben találhatók."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0099&locale=hu

Tartalomjegyzék