Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31991L0659[1]

A Bizottság irányelve (1991. december 3.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról (azbeszt)

A Bizottság irányelve

(1991. december 3.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról (azbeszt)

(91/659/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 91/339/EGK irányelvvel [1] módosított, az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak a 89/678/EGK irányelv [3] által bevezetett 2a. cikkére,

mivel a szálkibocsátás következtében az azbeszt és az azbeszttartalmú termékek használata azbesztózist, mesotheliomát és tüdőrákot okozhat; mivel a forgalomba hozatalt és a felhasználást a lehető legszigorúbban korlátozni kell;

mivel a 76/769/EGK irányelvet ötödik alkalommal módosító 83/478/EGK tanácsi irányelv [4] értelmében a krokidolit típusú azbesztszál és az azt tartalmazó termékek, három kivételtől eltekintve, nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel; mivel ugyanez az irányelv kötelező jelölési rendszert alakított ki minden azbesztszálat tartalmazó termékre vonatkozóan;

mivel a 76/769/EGK irányelvet hetedik alkalommal módosító 85/610/EGK tanácsi irányelv [5] értelmében azbesztszálat nem lehet forgalomba hozni és felhasználni játékokban, szórással felhordható anyagokban és készítményekben, por formában kiskereskedelmi forgalomba kerülő késztermékekben, dohányzással kapcsolatos termékekben, katalitikus fűtőberendezésekben, festékekben és lakkokban;

mivel szükséges a veszélyes azbesztszálak forgalomba hozatalának és használatának fokozott nyomon követése az emberi egészség védelme érdekében, különösen azért, mert a kockázatelemzés alapján bizonyos felhasználási célokra vannak olyan helyettesítő termékek, amelyek kevésbé veszélyesek;

mivel az emberi egészség és a környezet védelmének nagyon hatékony eszköze bizonyos szálak felhasználásának a betiltása, mint amilyen például az amfibolazbeszt, amely tudományos források szerint különösen veszélyes; mivel gyakorlati okokból az ilyen tiltásokat nem lehet jelenleg kiterjeszteni a természetben előforduló anyagokra, mint pl. az azbesztet természetes szennyeződésként tartalmazó ércekre és homokra;

mivel nem túl széles körben áll rendelkezésre a szálak tartóssági vizsgálata az egyes azbeszttartalmú termékek által okozott veszély felmérésére; mivel ezért az olyan termékeket kell ösztönözni, amelyek csökkentik az embert és a környezetet érő általános kockázatokat;

mivel a 91/382/EGK tanácsi irányelv [6] módosítja a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 83/477/EGK irányelvet (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében);

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletét az ezen irányelv mellékletének megfelelően a műszaki fejlődéshez igazítják.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. január 1-je előtt megfeleljenek, és erről értesítik a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 1993. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok a hatálybalépést követően legkésőbb 18 hónappal közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 3-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

az alelnök

[1] HL L 186., 1991.7.12., 64. o.

[2] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

[3] HL L 398., 1989.12.30., 24. o.

[4] HL L 263., 1983.9.24., 33. o.

[5] HL L 375., 1985.12.31., 1. o.

[6] HL L 206., 1991.7.29., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6.1.Krokidolit, CAS-szám 12001-28-4Amozit, CAS-szám 12172-73-5Antofillit azbeszt, CAS-szám 77536-67-5Aktinolit azbeszt, CAS-szám 77536-66-4Tremolit azbeszt, CAS-szám 77536-68-6 | 6.1.E szálnak és az e szálat szándékosan tartalmazó termékeknek a forgalomba hozatala és használata tilos. |

6.2.Krizolit, CAS-szám 12001-29-5 | 6.2.Tilos az e szálat tartalmazó termékek forgalomba hozatala és használata a következőkre vonatkozóan:a)játékok;b)szórással felhordható anyagok vagy készítmények;c)késztermékek, amelyeket por formában hoznak kiskereskedelmi forgalomba;d)dohányzással kapcsolatos termékek, mint pl. pipák vagy szivarszipkák;e)katalitikus szűrők és szigetelő készülékek folyékony gázt használó katalitikus fűtőberendezésekbe történő beépítésére;f)festékek és lakkok;g)folyadékszűrők.Ez a tiltás az orvosi használatra szolgáló szűrőkre csak 1994. december 31. után vonatkozik;h)2 %-nál nagyobb száltartalmú útburkoló anyag;i)vakolatok, védőbevonatok, töltőanyagok, tömítőanyagok, fugázó habarcsok, masztixok, ragasztók, díszítő porok és kikészítőszerek;j)1 g/cm³-nél kisebb sűrűségű szigetelő vagy hangszigetelő anyagok;k)légszűrők; továbbá a földgáz és városi gáz szállításakor, elosztásakor és felhasználásakor használt szűrők;l)műanyag fal- és padlóburkolatok aljzata;m)textil késztermékek, hacsak nem részesülnek a szálkibocsátást megakadályozó kezelésben.Ez a tiltás az elektrolízis folyamatok diafragmájára csak 1998. december 31. után vonatkozik;n)bitumenes tetőfedő lemez.A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül az ilyen szálat tartalmazó termékek forgalomba hozatala és használata csak akkor engedélyezett, ha a termékek a 76/769/EGK irányelv II. melléklete szerinti címkét viselik." |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0659 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0659&locale=hu

Tartalomjegyzék