31998R2329[1]

A Tanács 2329/98/EK rendelete (1998. október 22.) a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2329/98/EK rendelete

(1998. október 22.)

a szőlőterületek statisztikai felméréseiről szóló 357/79/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a 357/79/EGK rendelet [3] meghatározza a szőlőterületek statisztikai felméréseire vonatkozó alapvető rendelkezéseket; mivel a felmérés eredményei a Közösségen belüli termelési potenciál és a termelés középtávú fejlődésének meghatározására szolgál;

mivel helyénvaló nagyobb rugalmasságot biztosítani a 357/79/EGK rendeletben meghatározott rendszernek, nemcsak a technikákban és a számítógépes technológiában bekövetkezett fejlődés miatt, hanem azért is, mert szükség van a tagállamoktól megkívánt statisztikai tevékenységek terhének csökkentésére;

mivel a 357/79/EGK rendelet úgy rendelkezik, hogy az érintett tagállamoknak a szőlőterületek alapfelmérését 10 évente kell elvégezniük; mivel azonban technikai és gyakorlati okokból bizonyos tagállamok véleménye szerint ezt a tevékenységet célszerű lenne összekapcsolni a Tanács 571/88/EGK rendeletében [4] előírt, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi szintű felméréssel;

mivel egy rugalmas metodika részeként a tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a 2392/86/EGK rendelet [5] által előírt szőlőkatasztert az alapfelmérésnél információs forrásként felhasználhassák, feltéve hogy a számítástechnika fejlődése lehetővé teszi az egyre pontosabb és átfogóbb információk megszerzését a naprakész szőlőkataszteri nyilvántartás megbízható adataiból,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 357/79/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Ha a mezőgazdasági üzemek szerkezetével kapcsolatos, az 571/88/EGK [6] rendeleten alapuló közösségi felmérésre az ütemezés szerint az első albekezdés első francia bekezdésében meghatározott alapfelmérés időpontjától számított 12 hónapon belül kerülne sor, úgy mindkét felmérést egyidejűleg el lehet végezni. A tagállamoknak előre tájékoztatniuk kell a Bizottságot, amennyiben élni kívánnak ezzel a rendelkezéssel.";

2. A 2. cikk (3) bekezdés A. pontja az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"Mindazonáltal az 1999-es alapfelmérés tekintetében a Portugál Köztársaság információkat szolgáltathat olyan szőlőfajtákról, amelyek együttesen a teljes borszőlő termőterület legalább 53 %-át teszik ki.";

3. A 3. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(4) Azok a tagállamok, amelyek befejezték az országos szintű vagy bizonyos régiókban működő szőlőkataszter létrehozását, és amelyek ezt a 2392/86/EGK rendeletnek megfelelően évente frissítik, forrásként felhasználhatják a szőlőkataszter adatait ahhoz, hogy az alapfelmérés adatait közöljék a Bizottsággal."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1998. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 257., 1998.8.15., 8. o.

[2] HL C 328., 1998.10.26.

[3] HL L 54., 1979.3.5., 124. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[4] HL L 56., 1988. 3.2., 1. o. A legutóbb a Bizottság 98/377/EK határozatával (HL L 168., 1998.6.13., 29. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 208., 1986.7.31., 1. o. A legutóbb az 1596/96/EK rendelettel (HL L 206., 1996.8.16., 38. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 56., 1988.3.2., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2329 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2329&locale=hu