32014D0335[1]

2014/335/EU, Euratom: A Tanács határozata ( 2014. május 26. ) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. május 26.)

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről

(2014/335/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 311. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

(1)

Az Unió saját forrásainak rendszere megfelelő forrásokat kell, hogy biztosítson az uniós politikák szabályos fejlesztéséhez, figyelemmel a szigorú költségvetési fegyelem szükségességére is. A saját források rendszerének fejlesztése hozzájárulhat, és indokolt, hogy hozzájáruljon a tagállamok szélesebb körű költségvetési konszolidációs törekvéseinek a végrehajtásához és - a lehető legnagyobb mértékben - az uniós szakpolitikák fejlesztéséhez.

(2)

E határozat a nemzeti szuverenitás maradéktalan tiszteletben tartása érdekében csak akkor léphet hatályba, ha saját alkotmányos követelményeinek megfelelően azt minden tagállam jóváhagyta.

(3)

Az Európai Tanács a 2013. február 7-8-i ülésén többek között arra a következtetésre jutott, hogy a saját forrásokról szóló szabályokat az egyszerűség, az átláthatóság és a méltányosság általános céljainak figyelembevételével kell megállapítani. Ezeknek a szabályoknak - az Európai Tanács 1984. évi fontainebleau-i ülésének vonatkozó következtetéseivel összhangban - ezért biztosítaniuk kell, hogy egyetlen tagállamra se nehezedjen gazdasági helyzetéhez képest túlzott költségvetési teher. Ezért helyénvaló egyes tagállamokkal kapcsolatban külön rendelkezéseket hozni.

(4)

Az Európai Tanács 2013. február 7-8-i ülésén elfogadott következtetések értelmében Németországra, Hollandiára és Svédországra, kizárólag a 2014-2020-as időszak tekintetében, a hozzáadottérték-adóból (HÉA) származó saját forrásokra vonatkozóan csökkentett lehívási mértéket kell alkalmazni. A következtetések szerint továbbá csökkentés alkalmazandó egyrészt - kizárólag a 2014-2020-as időszakban - Dánia, Hollandia és Svédország bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló éves hozzájárulásának bruttó összegére, másrészt - kizárólag a 2014-2016-os időszakban - Ausztria éves GNI-alapú hozzájárulásának bruttó összegére. Az Európai Tanács a 2013. február 7-8-i ülésén megállapította, hogy továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyság javát szolgáló jelenlegi korrekciós mechanizmus.

(5)

Az Európai Tanács 2013. február 7-8-i következtetései szerint a tradicionális saját források beszedésének rendszere változatlan marad. A tagállamok azonban 2014. január 1-jétől beszedési költség címén megtartják az általuk beszedett összegek 20 %-át.

(6)

A szigorú költségvetési fegyelem biztosítása érdekében, valamint figyelembe véve a FISIM saját forrásokra történő alkalmazására vonatkozó határozat értelmében a saját források és a kötelezettségvállalási előirányzatok felső korlátjának módosításáról szóló 2010. április 16-i bizottsági közleményt, a saját források felső értékhatárát célszerű a kifizetési előirányzatok esetében a tagállamok összesített, piaci árakon számolt GNI-jének 1,23 %-ában, a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében pedig a tagállamok összesített GNI-jének 1,29 %-ában megállapítani. Ezek a felső értékhatárok az ESA 95 rendszer alapján kerültek meghatározásra, többek között a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett módon mért díja (FISIM) tekintetében is, mivel ennek a határozatnak az elfogadásakor még nem álltak rendelkezésre olyan adatok, amelyek a számláknak az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) által létrehozott, felülvizsgált európai rendszerén (a továbbiakban: ESA 2010) alapulnak. Annak érdekében, hogy az Unió rendelkezésére bocsátott pénzügyi források összege változatlan maradjon, helyénvaló kiigazítani ezeket a GNI százalékában kifejezett felső értékhatárokat. Ezt a kiigazítást végre kell hajtani, amint a tagállamok továbbították az ESA 2010 rendszer alapján összeállított adataikat. Amennyiben az ESA 2010 valamely módosítása jelentős változásokat eredményezne a GNI szintjében, a saját források és a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében megállapított felső értékhatárokat ismét ki kell igazítani.

(7)

Az Európai Tanács a 2013. február 7-8-i ülésén felszólította a Tanácsot, hogy folytassa a munkát az új héa-alapú saját forrás kialakításáról szóló bizottsági javaslat ügyében úgy, hogy az a lehető legegyszerűbb és legátláthatóbb legyen, szorosabban kapcsolódjon az uniós héa-politikához és a tényleges héa-bevételekhez, valamint hogy minden tagállam adófizetői tekintetében biztosítsa az egyenlő bánásmódot. Az Európai Tanács megállapította, hogy az új héa-alapú saját forrás felválthatná a jelenlegi héa-alapú saját forrást. Az Európai Tanács továbbá nyugtázta, hogy a Tanács 2013. január 22-én elfogadta a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatot ( 2 ). Felkérte a részt vevő tagállamokat annak megvizsgálására, hogy képezheti-e ez a jövőben az uniós költségvetés új saját forrásának alapját. Az Európai Tanács megállapította, hogy ez nem lenne hatással a részt nem vevő tagállamokra, és nem befolyásolná az Egyesült Királyság esetében alkalmazandó korrekció kiszámítását.

(8)

Az Európai Tanács a 2013. február 7-8-i ülésén úgy határozott, hogy létre kell hozni az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendeletet, az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 311. cikkének negyedik bekezdése szerint. Ennek megfelelően a rendeletben általános rendelkezéseket kell megállapítani a saját források valamennyi típusára vonatkozóan, valamint meg kell állapítani azokat a rendelkezéseket, melyek esetében a Szerződésben meghatározott megfelelő parlamenti felügyelet szükséges. Ide tartozik különösen az éves költségvetési maradvány kiszámításával és elszámolásával kapcsolatos eljárás, valamint a bevételek ellenőrzésének és felügyeletének különböző vonatkozásai.

(9)

A koherencia, a folytonosság és a jogbiztonság érdekében rendelkezéseket kell megállapítani a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatban ( 3 ) bevezetett rendszerről az ezen határozat nyomán létrejövő új rendszerre való átállásról.

(10)

A 2007/436/EK, Euratom határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Ezen határozat alkalmazásában minden pénzösszeget euróban kell kifejezni.

(12)

Konzultációra került sor az Európai Számvevőszékkel és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, amelyek véleményt nyilvánítottak ( 4 ).

(13)

A saját források új rendszerére való átállás biztosítása és a pénzügyi évhez való igazodás érdekében indokolt, hogy ez a határozat 2014. január 1-jén lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat megállapítja az Unió saját forrásainak allokációjára vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 311. cikke értelmében biztosítható legyen az Unió éves költségvetésének finanszírozása.

2. cikk

A saját források kategóriái és kiszámításuk sajátos módszerei

(1) Az Unió költségvetésében a saját forrásokat a következőkből származó bevételek alkotják:

a) tradicionális saját források: lefölözések, díjak, kiegészítő vagy kompenzációs összegek, kiegészítő összegek vagy tényezők, a közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb olyan vámok, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében az Unió intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámok, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül megállapított hozzájárulások és egyéb illetékek;

b) a (4) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül az összes tagállamra érvényes egységes kulcs alkalmazása a harmonizált hozzáadottérték-adó alapjára, amely alapot az uniós szabályok alapján állapítják meg. Az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a (7) bekezdésben meghatározott GNI 50 %-át;

c) az (5) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül a költségvetési eljárás alapján, valamennyi egyéb bevétel összegének figyelembevételével meghatározott egységes kulcsnak valamennyi tagállam összesített GNI-jére történő alkalmazása.

(2) Az Unió költségvetésében szereplő saját forrásnak minősül a bármilyen olyan új teherből származó bevétel, amelyet valamely közös politika keretében az EUMSZ-nek megfelelően vezettek be, feltéve, hogy betartották az EUMSZ 311. cikke szerinti eljárást.

(3) A tagállamok beszedési költség címén megtartják az (1) bekezdés a) pontjában említett összegek 20 %-át.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett egységes kulcs 0,30 %.

Kizárólag a 2014-2020-as időszak tekintetében a hozzáadottérték-adóból származó saját forrás lehívási mértéke Németország, Hollandia és Svédország esetében 0,15 %-ban kell rögzíteni.

(5) Valamennyi tagállam GNI-jére az (1) bekezdés c) pontjában említett egységes kulcsot kell alkalmazni.

Kizárólag a 2014-2020-as időszak tekintetében Dánia, Hollandia és Svédország éves GNI-alapú hozzájárulását bruttó 130 millió, 695 millió, illetve 185 millió EUR-val kell csökkenteni. Ausztria éves GNI-alapú hozzájárulását 2014-ben bruttó 30 millió, 2015-ben bruttó 20 millió, 2016-ban pedig bruttó 10 millió EUR-val kell csökkenteni. Ezeket az összegeket a 2011-es árak alapján kell megállapítani, és azokat a folyó árakhoz kell igazítani az EU-ra vonatkozó aktuális, euróban kifejezett és az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre álló GDP-deflátornak az alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg. Ezeket a bruttó csökkentéseket az Egyesült Királyság javára történő korrekciónak az e határozat 4. és 5. cikkében említett számítása és finanszírozása után kell nyújtani, amelyre így e csökkentések nincsenek hatással. A bruttó csökkentés finanszírozásában valamennyi tagállam részt vesz.

(6) Amennyiben a pénzügyi év elején a költségvetést még nem fogadták el, az új kulcsok hatálybalépéséig a meglévő héa- és GNI-lehívási kulcsokat kell alkalmazni.

(7) Az (1) bekezdés c) pontjában említett GNI a Bizottság által az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a továbbiakban: ESA 2010) alkalmazva megállapított, piaci árakon számított éves GNI-értéket jelenti.

Amennyiben az ESA 2010 módosításai jelentős változásokat eredményeznek az (1) bekezdés c) pontjában említett GNI-adatban, a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúan eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy ezeket a módosításokat alkalmazni kell-e ennek a határozatnak a tekintetében.

3. cikk

A saját források felső értékhatára

(1) Az éves kifizetési előirányzatok fedezetéül az Unió számára allokált saját források teljes összege nem haladhatja meg a tagállamok összesített GNI-jének 1,23 %-át.

(2) Az Unió költségvetésében szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok teljes éves összege nem haladhatja meg a tagállamok összesített GNI-jének 1,29 %-át.

Megfelelő arányt kell fenntartani a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok között annak érdekében, hogy azok összeegyeztethetőek legyenek, valamint hogy lehetővé váljon az (1) bekezdés szerinti felső értékhatár betartása a következő években.

(3) Ennek a határozatnak az alkalmazásában, amint a tagállamok benyújtották az ESA 2010 alapján összeállított adataikat, a Bizottság a következő képlet segítségével haladéktalanul újraszámolja az (1) és (2) bekezdésben megállapított felső értékhatárokat:

Ebben a képletben a "t" az a legutolsó teljes év, amelyre vonatkozóan a GNI kiszámításához szükséges adatok rendelkezésre állnak.

(4) Amennyiben az ESA 2010 valamely módosítása jelentős változásokat eredményez a GNI szintjében, a Bizottság a következő képlet segítségével ismét újraszámolja az (1) és (2) bekezdésben említett felső értékhatároknak a (3) bekezdés szerint újraszámolt értékét:

Ebben a képletben a "t" az a legutolsó teljes év, amelyre vonatkozóan a GNI kiszámításához szükséges adatok rendelkezésre állnak.

A képletben az "x", illetve az "y" tényező a felső értékhatároknak a (3) bekezdés szerint újraszámított értéke.

4. cikk

Korrekciós mechanizmus az Egyesült Királyság javára

A költségvetési egyensúlyhiányra való tekintettel az Egyesült Királyság esetében korrekciót kell alkalmazni.

E korrekció összegét a következőképpen kell meg határozni:

a) ki kell számítani az előző pénzügyi évben a következők között fennálló különbséget:

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése a nem maximált hozzáadottértékadó-alapok összegéből, és

- az Egyesült Királyság százalékos részesedése az összes elkülönített kiadásból;

b) az így kapott különbséget meg kell szorozni az összes elkülönített kiadás összegével;

c) a b) pont szerinti eredményt meg kell szorozni 0,66-dal;

d) a c) pont szerinti eredményből ki kell vonni az Egyesült Királyságnak a maximált hozzáadottérték-adóra történő áttéréséből eredő hatásokat és a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetéseket, nevezetesen a következők közötti különbséget:

- azon összeg, amelyet az Egyesült Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett források által finanszírozott összegekbe kellett volna fizetnie, ha az egységes kulcsot a nem maximált hozzáadottértékadó-alapokra alkalmazták volna, és

- az Egyesült Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti befizetései;

e) a d) pont szerinti eredményből ki kell vonni az Egyesült Királyság azon nettó nyereségét, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett források azon százalékarányának növekedéséből származik, amelyet a tagállamok a beszedési és az ezzel összefüggő költségek fedezetéül megtartanak;

f) a kiszámított összeget ki kell igazítani úgy, hogy az elkülönített kiadások teljes összegéből le kell vonni a 2004. április 30. után csatlakozó tagállamok elkülönített kiadásainak teljes összegét, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.

5. cikk

Az Egyesült Királyság javára bevezetett korrekciós mechanizmus finanszírozása

(1) A 4. cikkben megállapított korrekció költségét az Egyesült Királyságon kívüli többi tagállam a következő szabályoknak megfelelően viseli:

a) a költség megosztását először a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetések egyes tagállamokra jutó hányada alapján kell kiszámítani, az Egyesült Királyság kivételével, valamint figyelmen kívül hagyva Dánia, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. cikk (5) bekezdésében említett GNI-alapú hozzájárulásának bruttó csökkentését;

b) a kapott értéket ezután ki kell igazítani úgy, hogy Hollandia, Németország, Ausztria és Svédország finanszírozási hányada az e számításból eredő rendes hányad egynegyedére korlátozódjon.

(2) Az Egyesült Királyság tekintetében korrekciót kell alkalmazni oly módon, hogy csökkenteni kell a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásából eredő befizetési kötelezettségeit. A többi tagállam által viselt költségeket hozzá kell adni azon befizetéseikhez, amelyek a 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának az egyes tagállamokra történő alkalmazásából erednek.

(3) A 2. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk és az e cikk alkalmazásához szükséges számításokat a Bizottság végzi el.

(4) Amennyiben a pénzügyi év kezdetén a költségvetést még nem fogadták el, akkor az utolsó elfogadott költségvetésben szereplő módon kell továbbra is alkalmazni az Egyesült Királyság tekintetében elfogadott korrekciót és a többi tagállam által viselt költségeket.

6. cikk

A globális fedezet elve

A 2. cikkben említett bevételeket megkülönböztetés nélkül, az Unió éves költségvetésében szereplő kiadások finanszírozására kell felhasználni.

7. cikk

A többletek átvitele

Az Unió költségvetésében egy adott pénzügyi év folyamán a tényleges kiadások összességét meghaladó bevételi többletet át kell vinni a következő pénzügyi évre.

8. cikk

A saját források beszedése és a Bizottság rendelkezésére bocsátása

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett uniós saját forrásokat a tagállamok a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján szedik be, amelyeket adott esetben az uniós szabályok követelményeihez igazítanak.

A Bizottság megvizsgálja a tagállamok által bejelentett nemzeti rendelkezéseket, eljuttatja a tagállamokhoz azokat a módosításokat, amelyeket az uniós szabályoknak való megfelelésükhöz szükségesnek ítél, és szükség esetén jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak.

(2) A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti forrásokat az EUMSZ 322. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően elfogadott rendeletekkel összhangban bocsátják a Bizottság rendelkezésére.

9. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Tanács az EUMSZ 311. cikkének negyedik bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően végrehajtási intézkedéseket állapít meg a saját források rendszerének alábbi elemei tekintetében:

a) a 7. cikkben meghatározott éves költségvetési maradvány kiszámítására és költségvetési elszámolására vonatkozó eljárás;

b) a 2. cikkben említett bevételek ellenőrzéséhez és felügyeletéhez szükséges rendelkezések és szabályok, ideértve a releváns jelentéstételi követelményeket.

10. cikk

Záró és átmeneti rendelkezések

(1) A (2) bekezdésre figyelemmel a 2007/436/EK, Euratom határozat hatályát veszti. A 70/243/ECSC, ECC, Euratom tanácsi határozatra ( 5 ), a 85/257/EGK, Euratom tanácsi határozatra ( 6 ), a 88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatra ( 7 ), a 94/728/EK, Euratom tanácsi határozatra ( 8 ), a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra ( 9 ) vagy a 2007/436/EK, Euratom határozatra történő bármilyen hivatkozást az e határozatra történő hivatkozásként, az e határozat mellékletében foglalt megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

(2) A 94/728/EK, Euratom határozat, a 2000/597/EK, Euratom határozat és a 2007/436/EK, Euratom határozat 2., 4. és 5. cikkét továbbra is alkalmazni kell a következőkre: azoknak a bevételeknek a kiszámítása és kiigazítása, amelyek a lehívási mértéknek az egységesen meghatározott és az adott évtől függően az egyes tagállamok GNP-jének vagy GNI-jének 50, illetve 55 %-ára korlátozott héa-alapra történő alkalmazásából erednek, valamint az Egyesült Királyság számára a költségvetési egyensúlyhiány miatt engedélyezett éves korrekciók 1995-től 2013-ig tartó időszakra történő kiszámítása.

(3) A tagállamok beszedési költség címén továbbra is megtartják a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett azon összegek 10 %-át, amelyeket az alkalmazandó uniós szabályokkal összhangban 2001. február 28. előtt kellett volna rendelkezésre bocsátaniuk.

A tagállamok beszedési költség címén továbbra is megtartják a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett azon összegek 25 %-át, amelyeket az alkalmazandó uniós szabályokkal összhangban 2001. március 1. és 2014. február 28. között kellett volna rendelkezésre bocsátaniuk.

(4) Ezen határozat alkalmazásában minden pénzösszeget euróban kell kifejezni.

11. cikk

Hatálybalépés

A tagállamokat a Tanács főtitkára értesíti e határozatról.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadására vonatkozó eljárások lezárásáról.

E határozat a második bekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2007/436/EK, Euratom határozatEz a határozat
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés3. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés4. cikk, első bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a)–e) pont4. cikk, második bekezdés, a)–e) pont
4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, f) pont
4. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, g) pont4. cikk, második bekezdés, f) pont
4. cikk, (2) bekezdés
5. cikk5. cikk
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk
8. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés
9. cikk
9. cikk
10. cikk
10. cikk
11. cikk
11. cikk
12. cikk12. cikk

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 549/2013/EU rendelete az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

( 2 ) HL L 22., 2013.1.25., 11. o.

( 3 ) A Tanács 2007. június 7-i 2007/436/EK,Euratom határozata az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).

( 4 ) Az Európai Számvevőszék 2/2012. sz., 2012. március 20-i véleménye (HL C 112., 2012.4.18., 1. o.) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 29-i véleménye (HL C 181., 2012.6.21., 45. o.).

( 5 ) A Tanács 1970. április 21-i 70/243/ESZAK, EGK, Euratom határozata a tagállamok pénzügyi hozzájárulásainak a Közösségek saját forrásai által történő pótlásáról (HL L 94., 1970.4.28., 19. o.).

( 6 ) A Tanács 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom határozata a Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 128., 1985.5.14., 15. o.).

( 7 ) A Tanács 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom határozata a Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 185., 1988.7.15., 24. o.).

( 8 ) A Tanács 1994. október 31-i 94/728/EGK, Euratom határozata a Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 293., 1994.11.12., 9. o.).

( 9 ) A Tanács 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK határozata az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 253., 2000.10.7., 42. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0335 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0335&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014D0335-20140101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014D0335-20140101&locale=hu

Tartalomjegyzék