32018L1028[1]

A Bizottság (EU) 2018/1028 végrehajtási irányelve (2018. július 19.) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1028 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2018. július 19.)

az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1) A 66/401/EGK irányelvet módosító (EU) 2016/2109 bizottsági végrehajtási irányelvben (2) előforduló szerkesztési hiba miatt a 66/401/EGK irányelv III. mellékletében az "(1)" lábjegyzetjelölő szám tévesen törlésre került a "Poaceae (Gramineae)" bejegyzésből. Ennek következtében a továbbiakban a tagállamok nem tudják engedélyezni a tételek maximális tömegének 25 tonnára való növelését, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól.

(2) Az (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv vonatkozó mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv módosítása

Az (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2018. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2019. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(2) A Bizottság (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelve (2016. december 1.) új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 327., 2016.12.2., 59. o.).

MELLÉKLET

Az 1966/401/EGK tanácsi irányelv III. mellékletét módosító (EU) 2016/2109 bizottsági végrehajtási irányelv mellékletének 2. pontjában a táblázat első oszlopában a "Poaceae (Gramineae)" bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép az azt kísérő lábjegyzettel:

"Poaceae (Gramineae) (1)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L1028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L1028&locale=hu

Tartalomjegyzék