32016L2109[1]

A Bizottság (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelve (2016. december 1.) új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2109 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2016. december 1.)

új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése A. pontjára,

mivel:

(1) A 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése A. pontjának a) alpontja tartalmazza a Lolium x boucheanum Kunthot. A Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség a közelmúltban a Lolium x boucheanum Kunth botanikai nevét Lolium x hybridum Hausskn-ra változtatta. Ennek következtében a 66/401/EGK irányelvben is szükséges a faj nevének megváltoztatása.

(2) A 2009/109/EK bizottsági határozat (2) a 66/401/EGK tanácsi irányelvben fel nem sorolt vetőmagkeverékek forgalomba hozatala tekintetében ideiglenes kísérlet szervezését írja elő. Ezen ideiglenes kísérletnek az eredményeképp megállapításra került, hogy a Biserrula pelecinus, a Lathyrus cicera, a Medicago doliata, a Medicago italica, a Medicago littoralis, a Medicago murex, a Medicago polymorpha, a Medicago rugosa, a Medicago scutellata, a Medicago truncatula, az Ornithopus compressus, az Ornithopus sativus, a Plantago lanceolat, a Trifolium fragiferum, a Trifolium glanduliferum, a Trifolium hirtum, a Trifolium isthmocarpum, a Trifolium michelianum, a Trifolium squarrosum, a Trifolium subterraneum, a Trifolium vesiculosum és a Vicia benghalensis fajok hozzájárulnak olyan takarmánynövény-vetőmagkeverékek létrehozásához, amelyek lehetővé teszik állandó, hatékony, biológiailag sokféle legelők és takarmánynövények kialakítását. Ennek megfelelően ezeket a fajokat is fel kell venni a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése A. pontjának b) alpontjában foglalt fajtajegyzékbe.

(3) A fenti ideiglenes kísérlet technikai tapasztalatainak megfelelően minden egyes érintett faj esetében szükséges bizonyos követelmények megállapítása a minimális csírázóképesség, a minimális analitikai tisztaság, az egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom, valamint egy meghatározott tömegű és jelölésű mintában az egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom vonatkozásában.

(4) A 66/401/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani szükséges.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv módosításai

A 66/401/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének (A) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) Az a) alpontban a "Lolium x boucheanum Kunth" helyébe a "Lolium x hybridum Hausskn" kifejezés lép.

b) A b) alpont helyébe az alábbi alpont lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A c) alpont a "Phacelia tanacetifolia Benth. Mézontófű" után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Plantago lanceolata L.Lándzsás útifű/keskeny levelű útifű”

2. A 3. cikk (1) bekezdésében a "Lolium x boucheanum Kunth" helyébe a "Lolium x hybridum Hausskn" kifejezés lép.

3. A II. és a III. melléklet ezen irányelv melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2018. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

(2) A Bizottság 2009/109/EK határozata (2009. február 9.) annak meghatározására, hogy a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/55/EK, illetve a 2002/57/EK tanácsi irányelvben fel nem sorolt egyes fajok eleget tesznek-e a 66/401/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése A. pontjába való felvétel követelményeinek, a 66/401/EGK tanácsi irányelv értelmében a takarmánynövényként való felhasználásra szánt vetőmagkeverékek forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő ideiglenes kísérlet szervezéséről, HL L 40., 2009.2.11., 26. o.

MELLÉKLET

A 66/401/EGK rendelet II. és III. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

1. A II. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) Az I(1) pont a Pisum sativum, Vicia faba bejegyzések után a következő szöveggel egészül ki:

"- Trifolium subterraneum, Medicago spp., kivéve M. lupulina, M.sativa, M. x varia:

- elit vetőmag előállítására szánt: 99,5 %;

- továbbszaporítási célú, minősített vetőmag előállítására szánt: 98 %;

- minősített vetőmag előállítására szánt: 95 %."

b) Az I(2)(A) pontban lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„FajCsírázóképességAnalitikai tisztaságEgyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a III. melléklet 4 oszlopában meghatározott tömegű mintában (oszloponként összesen)A Lupinis spp.-hez tartozó, eltérő színű keserű csillagfürt magok tartalmával kapcsolatos feltételek
Minimális csírázóképesség
(a tiszta vetőmag %-ban)
Maximális keménymagtartalom
(a tiszta vetőmag %-ban)
Minimális analitikai tisztaság
(tömeg%-ban)
Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom
(tömeg%-ban)
Avena fatua, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimus
ÖsszesenEgyetlen fajElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus raphanistrumSinapis arvensis
123456789101112131415
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Agrostis capillaris75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Agrostis gigantea80 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2(n)
Agrostis stolonifera75 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2 (n)
Alopecurus pratensis70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Arrhenatherum elatius75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j) (k)5 (n)
Bromus catharticus75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)
Bromus sitchensis75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j) (k)10 (n)
Cynodon dactylon70 (a)902,01,00,30,300 (j) (k)2
Dactylis glomerata80 (a)901,51,00,30,300 (j) (k)5 (n)
Festuca arundinacea80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca filiformis75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca ovina75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca pratensis80 (a)951,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca rubra75 (a)901,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Festuca trachyphylla75 (a)852,01,00,50,300 (j) (k)5 (n)
×Festulolium75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium multiflorum75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium perenne80 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Lolium × hybridum75 (a)961,51,00,50,300 (j) (k)5 (n)
Phalaris aquatica75 (a)961,51,00,30,300 (j) (k)5
Phleum nodosum80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Phleum pratense80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Poa annua75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)5 (n)
Poa nemoralis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa palustris75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa pratensis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Poa trivialis75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j) (k)2 (n)
Trisetum flavescens70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j) (k)2 (n)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus70980,50 (i)0 (j) (k)10
Galega orientalis60 (a) (b)40972,01,50,300 (l) (m)10 (n)
Hedysarum coronarium75 (a) (b)30952,51,00,300 (k)5
Lathyrus cicera809510,50,30 (i)0 (j) (k)20
Lotus corniculatus75 (a) (b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l) (m)10
Lupinus albus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)o) (p)
Lupinus angustifolius75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)o) (p)
Lupinus luteus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)o) (p)”
Medicago doliata709820 (i)0 (j) (k)10
Medicago italica70 (b)209820 (i)0 (j) (k)10
Medicago littoralis709820 (i)0 (j) (k)10
Medicago lupulina80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Medicago murex70 (b)309820 (i)0 (j) (k)10
Medicago polymorpha70 (b)309820 (i)0 (j) (k)10
Medicago rugosa70 (b)209820 (i)0 (j) (k)10
Medicago sativa80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Medicago scutellata709820 (i)0 (j)(k)10
Medicago truncatula70 (b)209820 (i)0 (j) (k)10
Medicago × varia80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Onobrychis viciifolia75 (a) (b)20952,51,00,300 (j)5
Ornithopus compressus759010 (i)0 (j) (k)10
Ornithopus sativus759010 (i)0 (j) (k)10
Pisum sativum80 (a)980,50,30,300 (j)5 (n)
Trifolium alexandrinum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium fragiferum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium glanduliferum70 (b)309810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium hirtum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium hybridum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium incarnatum75 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium isthmocarpum709810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium michelianum75 (b)309810 (i)0 (j) (k)10
Trifolium pratense80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium repens80 (a) (b)40971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium resupinatum80 (a) (b)20971,51,00,300 (l) (m)10
Trifolium squarrosum75 (b)20971,50,300 (l) (m)10
Trifolium subterraneum80 (b)40970,50 (i)0 (j) (k)10
Trifolium vesiculosum709810 (i)0 (j) (k)10
Trigonella foenum-graecum80 (a)951,00,50,300 (j)5
Vicia benghalensis80 (b)2097 (e)10 (i)0 (j) (k)10
Vicia faba80 (a) (b)5980,50,30,300 (j)5 (n)
Vicia pannonica85 (a) (b)20981,0.0,5.0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia sativa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia villosa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica80 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)5
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)75 (a)981,00,50,30,300 (j) (k)10
Phacelia tanacetifolia80 (a)961,00,500 (j) (k)
Plantago lanceolata75851,50 (i)0 (j) (k)10
Raphanus sativus var. oleiformis80 (a)971,00,50,30,300 (j)5

c) Az I(2)(B)e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) A Lupinus albus, a Lupinus angustifolius, a Lupinus luteus, a Pisum sativum, a Vicia faba és a Vicia spp. vetőmagjának valamely más megfelelő faj vetőmagjában található összesen legfeljebb 0,5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek."

d) A II(2)(A) pontban lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„FajEgyéb növényfajokról származó maximális magtartalomEgyéb szabványok vagy feltételek
Összesen
(tömeg%-ban)
Darabszám szerinti magtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában
(oszloponként összesen)
Egyetlen fajRumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimusElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
12345678
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina0,320111(j)
Agrostis capillaris0,320111(j)
Agrostis gigantea0,320111(j)
Agrostis stolonifera0,320111(j)
Alopecurus pratensis0,320 (a)255(j)
Arrhenatherum elatius0,320 (a)255(i) (j)
Bromus catharticus0,420555(j)
Bromus sitchensis0,420555(j)
Cynodon dactylon0,320 (a)111(j)
Dactylis glomerata0,320 (a)255(j)
Festuca arundinacea0,320 (a)255(j)
Festuca filiformis0,320 (a)255(j)
Festuca ovina0,320 (a)255(j)
Festuca pratensis0,320 (a)255(j)
Festuca rubra0,320 (a)255(j)
Festuca trachyphylla0,320 (a)255(j)
× Festulolium0,320 (a)255(j)
Lolium multiflorum0,320 (a)255(j)
Lolium perenne0,320 (a)255(j)
Lolium × hybridum0,320 (a)255(j)
Phalaris aquatica0,320255(j)
Phleum nodosum0,320211(j)
Phleum pratense0,320211(j)
Poa annua0,320 (b)111(f) (j)
Poa nemoralis0,320 (b)111(f) (j)
Poa palustris0,320 (b)111(f) (j)
Poa pratensis0,320 (b)111(f) (j)
Poa trivialis0,320 (b)111(f) (j)
Trisetum flavescens0,320 (c)111(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus0,3205
Galega orientalis0,32020 (e)(j)
Hedysarum coronarium0,32020 (e)(j)
Lathyrus cicera0,32050 (d)
Lotus corniculatus0,32030 (e)(g) (j)
Lupinus albus0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus angustifolius0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus luteus0,32020 (d)(h) (k)
Medicago doliata0,32050 (e)
Medicago italica0,32050 (e)
Medicago littoralis0,32050 (e)
Medicago lupulina0,32050 (e)(j)
Medicago murex0,32050 (e)
Medicago polymorpha0,3205
Medicago rugosa0,3205
Medicago sativa0,32030 (e)(j)
Medicago scutellata0,3205
Medicago truncatula0,3205
Medicago × varia0,32030 (e)(j)
Onobrychis viciifolia0,32020 (d)
Ornithopus compressus0,3205
Ornithopus sativus0,3205
Pisum sativum0,32020 (d)
Trifolium alexandrinum0,32030 (e)(j)
Trifolium fragiferum0,3205
Trifolium glanduliferum0,3205
Trifolium hirtum0,3205
Trifolium hybridum0,32030 (e)(j)
Trifolium incarnatum0,32030 (e)(j)
Trifolium isthmocarpum0,3205(j)
Trifolium michelianum0,3205
Trifolium pratense0,32050 (e)(j)
Trifolium repens0,32050 (e)(j)
Trifolium resupinatum0,32030 (e)(j)
Trifolium squarrosum0,3205
Trifolium subterraneum0,3205(j)
Trifolium vesiculosum0,3205(j)
Trigonella foenum-graecum0,32020 (d)
Vicia benghalensis0,32050 (d)
Vicia faba0,32020 (d)
Vicia pannonica0,32020 (d)(h)
Vicia sativa0,32020 (d)(h)
Vicia villosa0,32020 (d)(h)
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica0,3202(j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)0,3203(j)”
Phacelia tanacetifolia0,320
Plantago lanceolata0,3203
Raphanus sativus var. oleiformis0,3202

e) A III(7) pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. A Vicia spp.-ben a Vicia pannonica, a Vicia villosa, a Vicia benghalensis, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömeg %-os aránya valamely más Vicia fajon belül nem minősül szennyezettségnek."

f) A III(8) pont helyébe a következő szöveg lép:

"8. A Vicia pannonica, a Vicia sativa, a Vicia villosa és a Vicia benghalensis esetében a minimális analitikai tisztaság 97,0 tömeg %."

g) A szöveg a következő III(9) ponttal egészül ki:

"9. A Lathyrus cicera tekintetében a minimális analitikai tisztaság 90 tömeg %. A rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 5 tömeg %-os aránya nem minősül szennyezettségnek."

2. A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "III. MELLÉKLET A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE Faj Egy tétel maximális tömege (tonna) A tételből kiválasztandó minta minimális tömege (gramm) A II. melléklet I. szakasza 2. pontjának A. részében található 12-14. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet II. szakasza 2. pontjának A. részében található 3-7. oszlopban előírt, a darabszám-megállapításhoz vett minta tömege (gramm) 1 2 3 4 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 ×Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium × hybridum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 Fabaceae (Leguminosae) Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientalis 10 250 200 Hedysarum coronarium - termés 10 1 000 300 - mag 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1 000 140 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 30 1 000 1 000 Lupinus angustifolius 30 1 000 1 000 Lupinus luteus 30 1 000 1 000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago × varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia: - termés 10 600 600 - mag 10 400 400 Ornithopus compressus 10 120 12 Ornithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 30 1 000 1 000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1 000 1 000 Vicia pannonica 30 1 000 1 000 Vicia sativa 30 1 000 1 000 Vicia villosa 30 1 000 1 000 Egyéb fajok Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantago lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5 %-kal."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016L2109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016L2109&locale=hu

Tartalomjegyzék