32013R1332[1]

A Tanács 1332/2013/EU rendelete ( 2013. december 13. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 1332/2013/EU RENDELETE

(2013. december 13.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) 2013. december 13-án a Tanács elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot módosító 2013/760/KKBP határozatot (2).

(2) Felmentést kell adni a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával összhangban végzett tevékenységekhez kapcsolódó bizonyos áruk és technológia finanszírozására vagy pénzügyi támogatására vonatkozó tilalom alól.

(3) A jogos tulajdonosoknak történő biztonságos visszaszolgáltatásuk elősegítése érdekében a Szíriából illegálisan kivitt, szíriai kulturális örökségnek minősülő javak behozatalára, kivitelére vagy átruházására vonatkozóan további korlátozó intézkedések bevezetése szükséges.

(4) A humanitárius segítségnyújtáshoz szükséges pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztásától csak akkor lehet eltérni, ha a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az Egyesült Nemzetek részére, az ENSZ szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervével (SHARP) összhangban történő segítségnyújtás céljából szabadítják fel. Az engedélyezési kérelmek elbírálása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak figyelembe kell venniük a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus által meghatározott humanitárius elveket, azaz az emberiességet, a semlegességet, a pártatlanságot és a függetlenséget.

(5) Rendelkezni kell egy további eltérésről is, miszerint nem szükséges az eszközök befagyasztása, valamint nem alkalmazandó a pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a rendelkezésre bocsátására vonatkozó tilalom azokban az esetekben, amikor valamely, a jegyzékben nem szereplő személy vagy szervezet egy másik, a jegyzékben szintén nem szereplő személy vagy szervezet részére valamely, a jegyzékbe vett szervezeten keresztül valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján juttat pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat.

(6) A fent említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák azokat - végrehajtásukhoz uniós szintű fellépés szükséges.

(7) A 36/2012/EU (3) tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2a. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, az egyes tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak tartott feltételek mellett engedélyezhetik az IA. mellékletben felsorolt felszerelések, áruk vagy technológiák értékesítését, rendelkezésre bocsátását, átadását vagy kivitelét, amennyiben arra az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a vegyifegyver-tilalmi egyezmény) célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor.";

2. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjától eltérve, az egyes tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak tartott feltételek mellett engedélyezhetik az IA. mellékletben felsorolt felszerelésekkel, árukkal vagy technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatásokat, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, amennyiben az ezekkel a felszerelésekkel, árukkal vagy technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, közvetítői szolgáltatásra, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az (OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor kerül sor.";

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3b. cikk

A 3a. cikk nem alkalmazandó a közös katonai listán szereplő áruk és technológiák behozatalával vagy szállításával kapcsolatos, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően nyújtott finanszírozásra vagy pénzügyi segítségre - a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve -, valamint az ezekkel kapcsolatos biztosításra, viszontbiztosításra és a biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz köthető közvetítői szolgáltatásokra, amennyiben az adott áruk vagy technológiák Szíriából származnak vagy Szíriából másik országba exportálják azokat.";

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "11c. cikk (1) Tilos a szíriai kulturális javak és más, régészeti, történelmi, kulturális, tudományos ritkaságszámba menő vagy vallási jelentőséggel bíró javak - beleértve a XI. mellékletben felsoroltakat is - behozatala, kivitele, átadása vagy azok behozatalához, kiviteléhez vagy átadásához kapcsolódó közvetítői szolgáltatások nyújtása, amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a javakat a jogos tulajdonosuk beleegyezése nélkül vitték ki Szíriából, vagy a kivitel a szíriai jog vagy a nemzetközi jog megsértésével történt, különösen, ha ezek a javak a szíriai múzeumok, levéltárak vagy könyvtárak közgyűjteményei védett állományának vagy a szíriai egyházi intézményekben őrzött állományoknak az elválaszthatatlan részét képezik. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor bizonyítható, hogy:

a) a javakat 2011. május 9. előtt vitték ki Szíriából; vagy

b) a javakat biztonságosan juttatják vissza Szíriába a jogos tulajdonosaiknak.";

5. A 16. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"f) humanitárius célokból szükségesek, így például a segítségnyújtást vagy annak megkönnyítését szolgálják, ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását amennyiben a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadításának esetében a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az Egyesült Nemzetek Szervezete részére a Szíriának nyújtandó segítség vagy a segítségnyújtás megkönnyítése céljára szabadítják fel, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel (SHARP) összhangban;";

6. A 16. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"h) a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek.";

7. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"16a. cikk

(1) A 16. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint, 2013. december 15-án előtt kiadott engedélyeket nem érintik a 1332/2013/EU tanácsi rendeletben (4) a 16. cikk (1) bekezdésének f) pontja tekintetében megállapított módosítások.

(2) A 16. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, 2013. december 15-án előtt benyújtott kérelmek visszavontnak tekintendők, amennyiben az érintett személy, szervezet vagy testület nem erősíti meg azt a szándékát, hogy a kérelmet az említett időpontot követően is fenn kívánja tartani.

8. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "21c. cikk (1) A 14. cikk rendelkezéseitől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az alábbiakat: amennyiben az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti alapon azt állapítja meg, hogy az adott kifizetést - akár közvetve, akár közvetlenül - nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet kapja, és amennyiben az átadást egyébként nem tiltja ez a rendelet. (2) Az érintett tagállam az e cikk szerint megadott bármely engedélyről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.";

a) a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unió területén kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik; vagy

b) az Unió területén kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Banknak vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik;

9. A rendeletet XI. mellékletként kiegészíti az e rendelet mellékletében szereplő szöveg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. MAZURONIS

(1) HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2) A Tanács 2013/760/KKBP határozata 2013. december 13-án a Szíria elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 50 oldalát).

(3) 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16, 2012.1.19, 1 o.).

(4) A Tanács 1332/2013/EU rendelete 2013. december 13-án a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (HL L 335, 2013.12.14, 3 o.)."

MELLÉKLET

"XI. MELLÉKLET

A 11c. cikkben említett árukategóriák (javak) jegyzéke

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Amelyek nem régebbiek 50 évesnél és nem alkotójuk birtokában vannak

(2) Az Európai Bíróság 252/84. sz. ügyben hozott ítéletében meghatározottak szerinti: egy gyűjtemény darabjai a közös vámtarifa 97.05 tétele szerint azok a cikkek, amelyek alkalmasak egy gyűjteménybe való felvételre, azaz aránylag ritkák, rendszerint nem az eredeti céljuknak megfelelően használják azokat, a hasonló használati tárgyak szokásos kereskedelmén kívül eső különleges ügyletek tárgyai, és nagy értékkel bírnak."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1332 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1332&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék