32009L0115[1]

A Bizottság 2009/115/EK irányelve ( 2009. augusztus 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metomil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/115/EK IRÁNYELVE

(2009. augusztus 31.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metomil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK bizottsági rendelet (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a metomil. A 2007/628/EK bizottsági határozat (4) értelmében a metomilt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe nem vették fel.

(2) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet 14-19. cikkében előírt gyorsított eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be (5).

(3) A kérelmet a 451/2000/EK rendelet által kijelölt referens tagállamhoz, az Egyesült Királysághoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyagra és a támogatott alkalmazásokra vonatkozó előírások azonosak a 2007/628/EK határozatban szereplőkkel. Az említett alkalmazás megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikke szerinti lényegi és eljárási követelményeknek.

(4) Az Egyesült Királyság értékelte a bejelentő által benyújtott új információt és adatokat, és 2008. május 15-én egy kiegészítő jelentést készített.

(5) A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá a kiegészítő jelentést, majd 2008. december 19-én az EFSA metomilról szóló tudományos jelentéseként (6) benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a metomilról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2009. június 12-én véglegesítette.

(6) A referens tagállam új értékelése és az EFSA új következtetése külön figyelmet szentelt a hatóanyag felvételének elutasításához vezető aggályoknak. Ezek között szerepelt a szerrel foglalkozók megengedettnél magasabb expozíciós szintje, a szerrel dolgozókra és a közelben tartózkodókra vonatkozó nem meggyőző erejű expozíciós értékelés, valamint a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre, méhekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett magas kockázat.

(7) A bejelentő az új dossziéban új adatokat és információt nyújtott be és új értékelésre került sor, amelynek eredményeit beillesztették a kiegészítő jelentésbe és az EFSA metomilról szóló tudományos jelentésébe. Következésképpen kimutatták, hogy a szerrel foglalkozók expozíciós szintje megfelelő szintre csökkenthető az eredeti dossziéban leírt védőfelszerelésen túl további védőfelszerelés viselése által. A szerrel dolgozókra és a közelben tartózkodókra jelentett kockázatot illetően tisztázták, hogy az újra benyújtott dossziéban leírt használat során elfogadhatatlan kockázat nem várható. Végül a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre, méhekre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázat elfogadhatónak tekinthető, amennyiben a megengedett legalacsonyabb alkalmazási arányt használják és végrehajtják a megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket.

(8) A bejelentő által nyújtott kiegészítő adatok és információk alapján ennek megfelelően ki lehet zárni azon különleges aggályokat, amelyek a hatóanyag fel nem vételéhez vezettek. Nem merült fel egyéb nyitott tudományos kérdés.

(9) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a metomilt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen a bizottsági vizsgálati jelentésben vizsgált és részletesen kifejtett felhasználási módok tekintetében. Ezért a metomilt fel kell venni az I. mellékletébe, biztosítva ezáltal, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(10) A szándékos vagy véletlen mérgezés kockázatának kizárása érdekében azonban indokolt a metomilt tartalmazó növényvédő szerekhez riasztó- és/vagy hánytatószerek hozzáadását előírni, és az ilyen szereket csak szakmai felhasználásra engedélyezni.

(11) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. január 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 31-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) HL L 255., 2007.9.29., 40. o.

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(6) Az EFSA 222. tudományos jelentése (2008) - A metomil hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (újra kiadva: 2008. december 19.).

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0115&locale=hu

Tartalomjegyzék