32015L2060[1]

A Tanács (EU) 2015/2060 irányelve (2015. november 10.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS (EU) 2015/2060 IRÁNYELVE

(2015. november 10.)

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az Európai Tanács 2000. június 20-i ülésén elért konszenzusra építve, miszerint a releváns információkat adózási célokra a lehető legszélesebb körűen meg kell osztani, a tagállamok 2005. július 1-je óta alkalmazzák a 2003/48/EK tanácsi irányelvet (1) azzal a céllal, hogy lehetővé váljon az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező haszonhúzó természetes személy egy másik tagállambeli megtakarításokból származó kamatjövedelmének az előbbi tagállam jogszabályainak megfelelő tényleges adóztatása, és ezáltal megszűnjön a tagállamok közötti tőkemozgások belső piaccal összeegyeztethetetlen torzulása.

(2) A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás által támasztott kihívások nemzetközi jellege globális szinten és az Unión belül egyaránt komoly aggodalomra ad okot. A be nem vallott és adózatlan jövedelem számottevően csökkenti a nemzeti adóbevételeket. 2013. május 22-én az Európai Tanács üdvözölte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a G8, a G20, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tesz egy nemzetközi standard kidolgozása érdekében.

(3) A 2011/16/EU tanácsi irányelv (2) előírja bizonyos információk kötelező automatikus cseréjét a tagállamok között. A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem céljából előírja továbbá az alkalmazási kör lépésről lépésre történő kiterjesztését a jövedelem és tőke újabb kategóriáira.

(4) 2014. december 9-én a Tanács elfogadta a 2011/16/EU irányelvet módosító 2014/107/EU irányelvet (3), amely a kötelező automatikus információcserét - összhangban az OECD Tanácsa által 2014 júliusában kibocsátott nemzetközi standarddal - kiterjesztette a jövedelmek egy szélesebb skálájára, és koherens, következetes és átfogó uniós szintű megközelítést biztosított a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk belső piacon megvalósuló automatikus cseréje vonatkozásában.

(5) A 2014/107/EU irányelv alkalmazási köre általában tágabb, mint a 2003/48/EK irányelvé, és előírja, hogy azokban az esetekben, amikor az alkalmazási kör tekintetében átfedés mutatkozik a két irányelv között, a 2014/107/EU irányelv az irányadó. Még mindig vannak olyan fennmaradó esetek, amelyekre csak a 2003/48/EK irányelv alkalmazható. A fennmaradó esetek a két irányelvben alkalmazott megközelítések közötti csekély eltérésből, valamint a különböző egyedi kivételekből adódnak. Az említett, korlátozott számú esetben a 2003/48/EK irányelv alkalmazása az Unión belül két adatszolgáltatási standard alkalmazását eredményezné. Az említett kettős adatszolgáltatásból adódó kisebb előnyöket háttérbe szorítaná a jelentős költségvonzat.

(6) Az Európai Tanács 2014. március 21-én felkérte a Tanácsot annak biztosítására, hogy a vonatkozó uniós jog teljes mértékben feleljen meg az automatikus információcserére vonatkozó, az OECD által kidolgozott új nemzetközi standardnak. Ezenkívül a 2014/107/EU irányelv elfogadásakor a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezésére, valamint az említett irányelv hatályon kívül helyezésének összehangolására az alkalmazás tekintetében a 2014/107/EU irányelvben meghatározott kezdő időponttal, kellő figyelemmel az abban Ausztria részére engedélyezett eltérésre. Következésképpen a 2003/48/EK irányelvet Ausztria esetében további egy éves időszakra alkalmazni kell. Tekintettel a Tanács álláspontjára, a 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezésére azért lenne szükség, hogy elkerülhető legyen a kettős adatszolgáltatási kötelezettség, és hogy mind az adóhatóságok, mint a gazdasági szereplők költségeket takaríthassanak meg.

(7) A 2014/48/EU tanácsi irányelv (4) értelmében a tagállamoknak 2016. január 1-ig el kell fogadniuk és ki kell hirdetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek megfeleljenek. A tagállamoknak ezeket a rendelkezéseket 2017. január 1-jétől kell alkalmazniuk. A 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezésével a 2014/48/EU irányelvet már nem kellene átültetni.

(8) Annak biztosítására, hogy a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus szolgáltatása zökkenőmentesen folytatódjon, a 2003/48/EK irányelvet a 2014/107/EU irányelv rendelkezései alkalmazásánaktekintetében meghatározott kezdő időponttal egy napon kell hatályon kívül helyezni.

(9) A 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezése ellenére a kifizetők, a gazdasági szereplők és a tagállamok által a hatályon kívül helyezés napjáig összegyűjtött információkat az eredeti rendelkezések szerint kell feldolgozni és továbbítani, továbbá teljesíteni kell az említett időpontig felmerült kötelezettségeket.

(10) A 2003/48/EK irányelvben említett átmeneti időszakban kivetett forrásadó vonatkozásában a haszonhúzók szerzett jogainak védelme érdekében a tagállamok továbbra is kötelesek az eredeti rendelkezések szerint beszámítást vagy visszatérítést biztosítani, valamint kérésre olyan igazolásokat kiadni, amelyek alapján a haszonhúzók esetében nem kerül sor forrásadó kivetésére.

(11) Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Ausztria számára - a szerkezeti különbségekből adódóan - a 2014/107/EU irányelv alapján eltérést engedélyeztek, amelynek megfelelően Ausztria az említett irányelv alkalmazásának kezdetét egy évvel, 2017. január 1-jéig elhalaszthatja. A 2014/107/EU irányelv irányelv elfogadásakor ugyanakkor Ausztria bejelentette, hogy nem fogja teljes mértékben igénybe venni az eltérést. Ehelyett 2017 szeptemberéig a számlák korlátozott körének esetében már végrehajtjaa az információcserét, míg más esetekben továbbra is igénybe veszi az eltérést. Ezért külön rendelkezést kell hozni annak biztosítására, hogy Ausztria, valamint az ott letelepedett kifizetők és gazdasági szereplők az eltérés időtartama alatt továbbra is alkalmazzák a 2003/48/EK irányelv rendelkezéseit, kivéve azon számlák esetében, amelyekre a 2014/107/EU irányelv alkalmazandó.

(12) Ezen irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, ezen belül a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, és ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem csorbíthatja vagy szüntetheti meg ezeket a jogokat.

(13) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a 2003/48/EK irányelvnek a szerzett jogok védelméhez és Ausztria számára a 2014/107/EU irányelvben engedélyezett eltérés figyelembevételéhez szükséges átmeneti kivételek meghatározása mellett történő hatályon kívül helyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(14) A 2003/48/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) E cikk (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel a 2003/48/EK irányelv 2016. január 1-jén hatályát veszti.

(2) E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a 2006/98/EK tanácsi irányelvvel (5) módosított 2003/48/EK irányelv szerinti alábbi kötelezettségek továbbra is fennállnak:

a) a tagállamoknak és az ott letelepedett gazdasági szereplőknek a 2003/48/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti kötelezettségei továbbra is fennállnak 2016. október 5-ig, illetve mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették;

b) a kifizetőknek a 2003/48/EK irányelv 8. cikke szerinti és a kifizetők tagállamainak a 2003/48/EK irányelv 9. cikke szerinti kötelezettségei továbbra is fennállnak 2016. október 5-ig, illetve mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették;

c) a haszonhúzók adóilletősége szerinti tagállamoknak a 2003/48/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettségei 2016. december 31-ig továbbra is fennállnak;

d) a haszonhúzók adóilletősége szerinti tagállamoknak a 2003/48/EK irányelv 14. cikke szerinti kötelezettségei a 2016-ban és az azt megelőző években kivetett forrásadó tekintetében továbbra is fennállnak mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették.

(3) A 2006/98/EK irányelvvel módosított 2003/48/EK irányelvet Ausztria esetében 2016. december 31-ig továbbra is alkalmazni kell, a következő kötelezettségek kivételével:

a) Ausztriának a 2003/48/EK irányelv 12. cikke szerinti kötelezettségei, valamint az ott letelepedett kifizetőknek és gazdasági szereplőknek a 2003/48/EK irányelv 12. cikke szerinti mögöttes kötelezettségei, amelyek továbbra is fennálnak 2017. június 30-ig, illetve mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették;

b) Ausztriának és az ott letelepedett gazdasági szereplőknek a 2003/48/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti kötelezettségei, amelyek továbbra is fennállnak 2017. június 30-ig, illetve mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették;

c) Ausztria azon kötelezettségei és az ott letelepedett kifizetők azon mögöttes kötelezettségei, amelyek a 2003/48/EK irányelv 13. cikkében említett eljárásokból közvetlenül vagy közvetve erednek, és amelyek továbbra is fennálnak 2017. június 30-ig, illetve mindaddig, amíg a szóban forgó kötelezettségeket nem teljesítették.

Az első albekezdés ellenére, a 2006/98/EK irányelvvel módosított 2003/48/EK irányelv nem alkalmazandó 2016. október 1. után a kamatjövedelemre azon számlák vonatkozásában, amelyek esetében a 2011/16/EU irányelv I. és II. mellékletében foglalt adatszolgáltatási és átvilágítási kötelezettségek teljesültek, és amelyek esetében Ausztria automatikus csere útján közölte a 2011/16/EU irányelv 8. cikkének (3a) bekezdésében említett információkat a 2011/16/EU irányelv 8. cikke (6) bekezdésének b) pontjában megállapított határidőn belül.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GRAMEGNA

(1) A Tanács 2003/48/EK irányelve (2003. június 3.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról (HL L 157., 2003.6.26., 38. o.).

(2) A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/99/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

(3) A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

(4) A Tanács 2014/48/EU irányelve (2014. március 24.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv módosításáról (HL L 111., 2014.4.15., 50. o.).

(5) A Tanács 2006/98/EK irányelve (2006. november 20.) az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L2060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L2060&locale=hu