32006L0098[1]

A Tanács 2006/98/EK irányelve ( 2006. november 20. ) az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/98/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 69/335/EGK (2), 77/388/EGK (3), 77/799/EGK (4), 79/1072/EGK (5), 83/182/EGK (6), 90/434/EGK (7), 90/435/EGK (8), 2003/48/EK (9) és 2003/49/EK (10) irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 69/335/EGK, 77/388/EGK, 77/799/EGK, 79/1072/EGK, 83/182/EGK, 90/434/EGK, 90/435/EGK, 2003/48/EK és 2003/49/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL L 157., 2005.6.21., 11.o.

(2) HL L 249., 1969.10.3., 25. o.

(3) HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

(4) HL L 336., 1977.12.27., 15. o.

(5) HL L 331., 1979.12.27., 11. o.

(6) HL L 105., 1983.4.23., 59. o.

(7) HL L 225., 1990.8.20., 1. o.

(8) HL L 225., 1990.8.20., 6. o.

(9) HL L 157., 2003.6.26., 38. o.

(10) HL L 157., 2003.6.26., 49. o.

MELLÉKLET

ADÓZÁS

1. 31969 L 0335: A Tanács 1969. július 17-i 69/335/EGK irányelve a tőkeemelést terhelő közvetett adókról (HL L 249., 1969.10.3., 25. o.), az alábbi módosításokkal: A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki: "a bolgár jog szerint: a román jog szerint:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31973 L 0079: A Tanács 1973.4.9-i 73/79/EGK irányelve (HL L 103., 1973.4.18., 13. o.),

- 31974 L 0553: A Tanács 1974.11.7-i 74/553/EGK irányelve (HL L 303., 1974.11.13., 9. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31985 L 0303: A Tanács 1985.6.10-i 85/303/EGK irányelve (HL L 156., 1985.6.15., 23. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- »Акционерно дружество«

- »Командитно дружество с акции«

- »Дружество с ограничена отговорност«;

- »societăţi în nume colectiv«

- »societăţi în comandită simplă«

- »societăţi pe acţiuni«

- »societăţi în comandită pe acţiuni«

- »societăţi cu răspundere limitată«."

2. 31977 L 0388: A Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 95. o.),

- 31980 L 0368: A Tanács 1980.3.26-i 80/368/EGK irányelve (HL L 90., 1980.4.3., 41. o.),

- 31984 L 0386: A Tanács 1984.7.31-i 84/386/EGK irányelve (HL L 208., 1984.8.3., 58. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 167. o.),

- 31989 L 0465: A Tanács 1989.7.18-i 89/465/EGK irányelve (HL L 226., 1989.8.3., 21. o.),

- 31991 L 0680: A Tanács 1991.12.16-i 91/680/EGK irányelve (HL L 376., 1991.12.31., 1. o.),

- 31992 L 0077: A Tanács 1992.10.19-i 92/77/EGK irányelve (HL L 316., 1992.10.31., 1. o.),

- 31992 L 0111: A Tanács 1992.12.14-i 92/111/EGK irányelve (HL L 384., 1992.12.30., 47. o.),

- 31994 L 0004: A Tanács 1994.2.14-i 94/4/EK irányelve (HL L 60., 1994.3.3., 14. o.),

- 31994 L 0005: A Tanács 1994.2.14-i 94/5/EK irányelve (HL L 60., 1994.3.3., 16. o.),

- 31994 L 0076: A Tanács 1994.12.22-i 94/76/EK irányelve (HL L 365., 1994.12.31., 53. o.),

- 31995 L 0007: A Tanács 1995.4.10-i 95/7/EK irányelve (HL L 102., 1995.5.5., 18. o.),

- 31996 L 0042: A Tanács 1996.6.25.-i 96/42/EK irányelve (HL L 170., 1996.7.9., 34. o.),

- 31996 L 0095: A Tanács 1996.12.20-i 96/95/EK irányelve (HL L 338., 1996.12.28., 89. o.),

- 31998 L 0080: A Tanács 1998.10.12-i 98/80/EK irányelve (HL L 281., 1998.10.17., 31. o.),

- 31999 L 0049: A Tanács 1999.5.25-i 1999/49/EK irányelve (HL L 139., 1999.6.2., 27. o.),

- 31999 L 0059: A Tanács 1999.6.17-i 1999/59/EK irányelve (HL L 162., 1999.6.26., 63. o.),

- 31999 L 0085: A Tanács 1999.10.22-i 1999/85/EK irányelve (HL L 277., 1999.10.28., 34. o.),

- 32000 L 0017: A Tanács 2000.3.30-i 2000/17/EK irányelve (HL L 84., 2000.4.5., 24. o.),

- 32000 L 0065: A Tanács 2000.10.17-i 2000/65/EK irányelve (HL L 269., 2000.10.21., 44. o.),

- 32001 L 0004: A Tanács 2001.1.19-i 2001/4/EK irányelve (HL L 22., 2001.1.24., 17. o.),

- 32001 L 0115: A Tanács 2001.12.20.-i 2001/115/EK irányelve (HL L 15., 2002.1.17., 24. o.),

- 32002 L 0038: A Tanács 2002.5.7-i 2002/38/EK irányelve (HL L 128., 2002.5.15., 41. o.),

- 32002 L 0093: A Tanács 2002.12.3-i 2002/93/EK irányelve (HL L 331., 2002.12.7., 27. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0092: A Tanács 2003.10.7-i 2003/92/EK irányelve (HL L 260., 2003.10.11., 8. o.),

- 32004 L 0007: A Tanács 2004.1.20-i 2004/7/EK irányelve (HL L 27., 2004.1.30., 44. o.),

- 32004 L 0015: A Tanács 2004.2.10-i 2004/15/EK irányelve (HL L 52., 2004.2.21., 61. o.),

- 32004 L 0066: A Tanács 2004.4.26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.).

- 32005 L 0092: A Tanács 2005.12.12-i 2005/92/EK irányelve (HL L 345., 2005.12.28., 19. o.),

- 32006 L 0018: A Tanács 2006.2.14-i 2006/18/EK irányelve (HL L 51., 2006.2.22., 12. o.),

a) A 28m. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"28m. cikk

Átváltási árfolyam

Az e címben ECU-ben kifejezett összegek egyenértékének nemzeti valutában történő kiszámításához a tagállamok az 1991. december 16-án érvényes átváltási árfolyamot alkalmazzák. Mindazonáltal Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia a csatlakozásuk időpontjában érvényes átváltási árfolyamot alkalmazzák.";

b) A XVIc. cím címe helyébe a következő lép:

Ausztriának, Finnországnak és Svédországnak az Európai Unióhoz történő 1995. január 1-jei, illetve a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz történő 2004. május 1-jei, valamint Bulgáriának és Romániának az Európai Unióhoz történő 2007. január 1-jei csatlakozásával összefüggésben alkalmazandó átmeneti intézkedések".

c) A XVIc. cím 28p. cikkének (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az »új tagállamok«: az 1995. január 1-jén, illetve a 2004. május 1-jén, valamint a 2007. január 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó tagállamok területe, az ezen irányelv 3. cikkében az egyes tagállamokra meghatározottak szerint,".

d) A XVIc. cím 28p. cikkének (7) bekezdésében az utolsó albekezdés helyébe a következő lép: "Ezt a feltételt a következő esetekben lehet teljesítettnek tekinteni:

- Ausztria, Finnország és Svédország vonatkozásában, ha a szállítóeszköz első használata 1987. január 1-jét megelőzően történt;

- a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia vonatkozásában, ha a szállítóeszköz első használata 1996. május 1-jét megelőzően történt;

- Bulgária és Románia vonatkozásában, ha a szállítóeszköz első használata 1999. január 1-jét megelőzően történt;

- ha a behozatalkor esedékes adó összege elhanyagolható.".

3. 31977 L 0799: A Tanács 1977. december 19-i 77/799/EGK irányelve a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról (HL L 336., 1977.12.27., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31979 L 1070: A Tanács 1979.12.6-i 79/1070/EGK irányelve (HL L 331., 1979.12.27., 8. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31992 L 0012: A Tanács 1992.2.25-i 92/12/EGK irányelve (HL L 76., 1992.3.23., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0093: A Tanács 2003.10.7-i 2003/93/EK irányelve (HL L 264., 2003.10.15., 23. o.),

- 32004 L 0056: A Tanács 2004.4.21-i 2004/56/EK irányelve (HL L 127., 2004.4.29., 70. o.),

- 32004 L 0106: A Tanács 2004.11.16-i 2004/106/EK irányelve (HL L 359., 2004.12.4., 30. o.).

a) Az 1. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgáriában:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

Romániában:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren".

b) Az 1. cikk (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgáriában:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

Romániában:

Ministerul Finanţelor Publice vagy felhatalmazott képviselője".

4. 31979 L 1072: A Tanács 1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályai (HL L 331., 1979.12.27., 11. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31986 L 0560: A Tanács 1986.11.17-i 86/560/EGK tizenharmadik irányelve (HL L 326., 1986.11.21., 40. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A C. melléklet D. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Bulgáriában: ............;

- Romániában: ............".

b) A C. melléklet I. pontjának első bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"BGN ...

RON ...".

c) A C. melléklet I. pontjának második bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"BGN ...

RON ...".

5. 31983 L 0182: A Tanács 1983. március 28-i 83/182/EGK irányelve egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről (HL L 105., 1983.4.23., 59. o.), az alábbi módosításokkal: A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki: "BULGÁRIA ROMÁNIA

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31991 L 0680: A Tanács 1991.12.16-i 91/680/EGK irányelve (HL L 376., 1991.12.31., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- данък върху превозните средства

- taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal - art. 261- 265)

- accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal - art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))".

6. 31990 L 0434: A Tanács 1990. július 23-i 90/434/EGK irányelve a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (HL L 225., 1990.8.20., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 32005 L 0019: A Tanács 2005.2.17-i 2005/19/EK irányelve (HL L 58., 2005.3.4., 19. o.).

a) A 3. cikk c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Bulgáriában: корпоративен данък,

- Romániában: impozit pe profit".

b) A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"aa) a bolgár jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, melyeket a bolgár jog szerint alapítottak, és amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

ab) a román jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«".

7. 31990 L 0435: A Tanács 1990. július 23-i 90/435/EGK irányelve a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (HL L 225., 1990.8.20., 6. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0123: A Tanács 2003.12.22-i 2003/123/EK irányelve (HL L 7., 2004.1.13., 41. o.).

a) A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Bulgáriában: корпоративен данък

- Romániában: impozit pe profit".

b) A melléklet helyébe a következő szöveg lép: "MELLÉKLET A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT TÁRSASÁGOK LISTÁJA: a) Az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet és az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelv alapján alapított társaságok, valamint az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet és az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv alapján alapított szövetkezetek; b) a belga jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »société anonyme«/»naamloze vennootschap«,»société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple«/»gewone commanditaire vennootschap«, és azok a közvállalkozások, amelyek a fenti jogi formák egyikét fogadták el, és a belga jog alapján alapított más társaságok, amelyek a belga társasági adó alá tartoznak; c) a bolgár jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »неперсонифицирано дружество«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, melyeket a bolgár jog szerint alapítottak és amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak; d) a cseh jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«; e) a dán jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »aktieselskab« és »anpartsselskab«. A társaságiadó-törvény alapján adóköteles más társaságok, amennyiben adóköteles jövedelmüket az »aktieselskaber« tekintetében alkalmazandó általános adójogi szabályok alapján számítják ki és adóztatják; f) a német jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft«, »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts«, és más, a német jog alapján alapított, a német társasági adó alá tartozó társaságok; g) az észt jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«; h) az görög jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »ανώνυμη εταιρεία«, »εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)«, és más, a görög jog alapján alapított, a görög társasági adó alá tartozó társaságok; i) a spanyol jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones«, »sociedad de responsabilidad limitada«, és azok a közjogi szervezetek, amelyek a magánjog alapján működnek. A spanyol jog alapján alapított, a spanyol társasági adó (»Impuesto sobre Sociedades«) alá tartozó más jogi személyek; j) a francia jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d'assurances mutuelles«, »caisses d'épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles«, amelyek automatikusan a társasági adó alá tartoznak, »coopératives«, »unions de coopératives«, ipari és kereskedelmi közintézmények és közvállalkozások, és más, a francia jog alapján alapított, a francia társasági adó alá tartozó társaságok; k) az ír jog szerint bejegyzett vagy működő társaságok, az Industrial and Provident Societies Acts alapján bejegyzett intézmények, a Building Societies Acts alapján bejegyzett lakás-takarékpénztárak és a Trustee Savings Banks Act, 1989. értelmében vett takarékbankok; l) az olasz jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsibilità limitata«, »società cooperative«, »società di mutua assicurazione«, valamint az olyan köz- és magánjogi személyek, amelyek teljes mértékben vagy elsődlegesen kereskedelmi tevékenységeket folytatnak; m) a ciprusi jog szerint: a jövedelemadó törvényekben meghatározott »εταιρείες«; n) a lett jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«; o) a litván jog szerint alapított társaságok; p) a luxemburgi jog szerint a következőképpen ismert társaságok: as »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d'assurances mutuelles«, »association d'épargne-pension«, »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public«, és más, a luxemburgi jog alapján alapított, a luxemburgi társasági adó alá tartozó társaságok; q) a magyar jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »szövetkezet«; r) a máltai jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«; s) a holland jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »naamloze vennnootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie«, »onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag«, »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt«, és más, a holland jog alapján alapított, a holland társasági adó alá tartozó társaságok; t) az osztrák jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«, »Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts«, »Sparkassen«, és más, az osztrák jog alapján alapított, az osztrák társasági adó alá tartozó társaságok; u) a lengyel jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«; v) a portugál joggal összhangban alapított kereskedelmi társaságok vagy kereskedelmi formával rendelkező polgári jogi társaságok és szövetkezetek és közvállalkozások; w) a román jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«; x) a szlovén jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«; y) a szlovák jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »akciová spoločnosť«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnosť«; z) a finn jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »osakeyhtiö«/»aktiebolag«, »osuuskunta«/»andelslag«, »säästöpankki«/»sparbank« és »vakuutusyhtiö«/»försäkringsbolag«; aa) a svéd jog szerint a következőképpen ismert társaságok: »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker«, »ömsesidiga försäkringsbolag«; ab) az Egyesült Királyság joga alapján alapított társaságok."

8. 32003 L 0048: A Tanács 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelve a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról (HL L 157., 2003.6.26., 38. o.), az alábbi módosításokkal: A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és Spanyolországra vonatkozó szövegrészek között: valamint a Portugáliára és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között:

- 32004 L 0066: A Tanács 2004.4.26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.),

- 32004 D 0587: A Tanács 2004.7.19-i 2004/587/EK határozata (HL L 257., 2004.8.4., 7. o.).

"Bulgária Общините (helyhatóságok)

Социалноосигурителни фондове (Társadalombiztosítási alapok)"

"Románia autorităţile administraţiei publice locale (helyi közigazgatási szervek)".

9. 32003 L 0049: A Tanács 2003. június 3-i 2003/49/EK irányelve a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről (HL L 157., 2003.6.26., 49. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 L 0066: A Tanács 2004.4.26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.),

- 32004 L 0076: A Tanács 2004.4.29-i 2004/76/EK irányelve (HL L 157., 2004.4.30., 106. o.).

a) A 3. cikk a) pontjának iii. alpontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- корпоративен данък Bulgáriában,

- impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Romániában,".

b) A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"aa) a bolgár jog szerint a következőképpen ismert vállalkozások: »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, melyeket a bolgár jog szerint alapítottak és amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

ab) a román jog szerint a következőképpen ismert vállalkozások: »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0098 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0098&locale=hu

Tartalomjegyzék