1314/B/1997. AB végzés

jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 133. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány alapján indult eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS

Az indítványozó első beadványában a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) "kiegészítésének (1997. évi LXXXII. törvény 133. §) alkotmányellenességi vizsgálatát" kérte.

Beadványában előadta, hogy a megyei egészségbiztosítási pénztár "a tevékenységét 1997-ben kezdő egyéni vállalkozóval megfizetteti a minimálbér 45%-át arra hivatkozva, hogy a T. egyéni vállalkozók esetében, a kezdés évében, a minimálbér utáni járulékfizetést írja elő". Álláspontja szerint ez ellentétes az Alkotmánybíróság 34/1997. (VI. 11.) AB határozatában kifejtett elvekkel.

Az Alkotmánybíróság az indítványozót hiánypótlásra hívta fel. Az indítványozó újabb beadványában az érvelés lényegét megismételve az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése, 70/A. § (1) bekezdése sérelmére hivatkozott.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény indítványban megjelölt 133. §-ának (2)-(5) bekezdése a T. 103. § (1) bekezdését, 103/D. § (3) bekezdését, 103/E. § (3) bekezdését és 103/F. §-át módosította.

A T.-t időközben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény mellékletének a) pontja 1998. január 1-jétől hatályon kívül helyezte.

A hatályos szabályok a kifogásolt rendelkezéseket már nem, vagy lényegesen megváltozott szabályozási környezetben tartalmazzák.

Az Alkotmánybíróság a vizsgálatot a régi helyébe lépő új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag a korábbival azonos és ezáltal azonos a vizsgálandó alkotmányossági probléma. Ez a konkrét esetben nem állapítható meg.

Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak nem annak alkalmazhatósága is eldöntendő kérdés (335/B/1990/13. AB határozat, ABH 1990, 261., 262.). Hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálata a konkrét normakontroll két esetében, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján lehetséges, mivel ezekben az esetekben az alkalmazott jogszabály alkotmányellenességének megállapítására és - ha az indítványozó különösen fontos érdeke indokolja - a konkrét ügyben való alkalmazási tilalom kimondására van lehetőség.

A konkrét esetben az Abtv. 1. § b) pontja alapján az indítvány absztrakt nor-makontrollra irányul, erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.

Budapest, 2000. február 21.

Dr. Németh János s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva s. k.,

előadó alkotmánybíró

Tartalomjegyzék