32011D0141[1]

2011/141/EU: A Bizottság határozata ( 2011. március 1. ) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK rendelet módosításáról (az értesítés a C(2011) 1165. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. március 1.)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK rendelet módosításáról

(az értesítés a C(2011) 1165. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/141/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet), és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére, 7. cikke (3) bekezdésére, 8. cikke (7) bekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére, 10. cikke (3) bekezdésére, 12. cikke (6) bekezdésére, 13. cikke (5) bekezdésére és 15. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) 2006. december 22-én (2) a Bizottság elfogadta a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2007/76/EK határozatát.

(2) A 2007/76/EK határozatot a 2008/282/EK bizottsági határozat (3) módosította, és megalkotta a végrehajtási intézkedésekről szóló értesítésekre, továbbá a valamely riasztás értesítését követően az értesítésben kötelezően feltüntetendő információkra, valamint a piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységekre vonatkozó alapelveket.

(3) A 2006/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatbázisból való egyes információk törlésével kapcsolatosan a 2007/76/EK határozatban megállapított követelményeket a jogalkalmazási együttműködési hálózat működése során szerzett tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni.

(4) Szükség van még továbbá az összehangolással megbízott illetékes hatóság kötelezettségeire, az összehangolt végrehajtási tevékenységben való részvételre és az e tevékenységek keretében minimálisan szolgáltatandó tájékoztatásra vonatkozó szabályok tisztázására is.

(5) Összhangot kell teremteni a 2007/76/EK határozat, a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 29. cikke által létrehozott, a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport 6/2007. számú véleménye (5), valamint az európai adatvédelmi biztos véleménye között (6).

(6) A 2007/76/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/2004/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/76/EK határozat melléklete e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 1-jén.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 364., 2004.12.9., 1. o.

(2) HL L 32., 2007.2.6., 192. o.

(3) HL L 89., 2008.4.1., 26. o.

(4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5) 6/2007 vélemény a fogyasztóvédelmi együttműködési rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről 01910/2007/EN, WP 139, elfogadva 2007. szeptember 21-én.

(6) EDPS vélemény: 2010-0692.

MELLÉKLET

A 2007/76/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2.1.3. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

"2.1.3. Amennyiben nem születik megállapodás, akkor a megkeresett hatóság válaszában köteles minden rendelkezésre álló lényeges információt átadni, továbbá a végrehajtott vagy tervezett vizsgálatokat és végrehajtási intézkedéseket (határidőkkel) leírni, legkésőbb tizennégy nappal az összekötő hivatal általi kézhezvételt követően. A megkeresett hatóság e tevékenységekről megfelelő rendszerességgel, de legalább háromhavonta tájékoztatja a megkereső hatóságot mindaddig, amíg:

a) a megkereső hatóság meg nem kap minden lényeges információt, amely szükséges annak megállapításához, hogy a Közösségen belüli jogsértés bekövetkezett, illetve hogy alaposan gyanítható, hogy bekövetkezhet, vagy

b) a Közösségen belüli jogsértés meg nem szűnt, vagy a megkeresés megalapozatlannak nem bizonyul."

2. A 2.1.5. pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"Amint az illetékes hatóság észleli, hogy 2006/2004/EK rendelet 6., 7., illetve 8. cikke szerinti kölcsönös jogsegély iránti megkeresésben hibás adat szerepel, amely adat kijavítására más módon lehetőség nincsen, köteles kérni a Bizottságtól, hogy az információt az adatbázisból törölje amint az a technikai lehetőségek figyelembevételével a lehető leghamarabb megvalósítható, de legkésőbb a törlés iránti megkeresés kézhezvételét követő hét napon belül.

Minden egyéb információt, amely a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke szerinti kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre vonatkozik, az adatbázisból az ügy lezárását követő öt év elteltével el kell távolítani."

3. A 2.2.2. pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"A megalapozott riasztásokat a kiadásuk után öt évvel el kell távolítani az adatbázisból."

4. A 4. fejezet címe helyébe az alábbi szöveg lép:

"4. 4. FEJEZET - A KICSERÉLT INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATVÉDELEM"

5. A szöveg az alábbi 4.3. és 4.4. ponttal egészül ki:

"4.3. A Bizottság adatokhoz való hozzáférése

A Bizottság adatokhoz való hozzáférése a 2006/2004/EK rendeletben foglaltakra korlátozódik. Ebbe beletartozik a 2006/2004/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerinti riasztásokhoz, a rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, valamint a 8. cikkének (6) bekezdése szerinti értesítésekhez, továbbá a rendelet 9. cikke szerinti piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységek összehangolására, és a rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében rögzített feltételekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés.

4.4. Különleges adatok

Az illetékes hatóságoknak tilos faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásra, szakszervezeti tagságra, egészségre vagy nemi életre vonatkozó személyes adatokat feldolgozniuk, kivéve, ha a 2006/2004/EK rendelet szerinti kötelezettségeket másképpen nem lehet teljesíteni, és az ilyen adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelv alapján engedélyezett.

A bűncselekményekkel, bűncselekmények gyanújával, illetve biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos személyes adatoknak az illetékes hatóság általi felhasználása a 2006/2004/EK rendeletben meghatározott kölcsönös jogsegély különös céljaira korlátozódik."

6. A 6. fejezet helyébe az alábbi szöveg lép: "6. 6. FEJEZET - A PIACFELÜGYELETI ÉS A VÉGREHAJTÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLÁSA 6.1. A 2006/2004/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásakor azok a hatóságok, amelyek végrehajtási tevékenységeik összehangolásáról állapodtak meg, dönthetnek a megfelelő összehangolás biztosításához szükséges valamennyi intézkedésről, és ezen intézkedéseket legjobb tudásuk szerint hajtják végre. 6.2. Valamely illetékes hatóság, a felkérő hatósággal folytatott konzultációt követően, visszautasíthat egy összehangolt végrehajtási tevékenységben való részvétel iránti felkérést, amennyiben: Amennyiben az illetékes hatóság egy összehangolt végrehajtási tevékenységben való részvétel iránti felkérést visszautasít, indokolnia kell döntését. E pont alkalmazása nem érinti a 2006/2004/EK rendelet 6. és 8. cikkének alkalmazását. 6.3. Az illetékes hatóságok maguk közül kiválaszthatják a végrehajtási intézkedés összehangolását végző hatóságot a 2006/2004/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében. Az illetékes hatóságoknak - minden egyes ügy egyedi körülményeinek megfelelő értékelését követően - elsősorban azt a hatóságot kell összehangolásukat végző hatósággá kijelölniük, amely a kereskedő székhelyén vagy gazdasági tevékenységének központjában található, illetve ahol a legtöbb érintett fogyasztó található. 6.4. A Bizottság megkeresés esetén segítséget nyújt a 2006/2004/EK rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti összehangolási tevékenységekhez. 6.5. A 6.3. pont értelmében az összehangolással megbízott illetékes hatóság legalább a következőkért felel: Az összehangolással megbízott hatóság kötelezettsége nem befolyásolhatja a 2006/2004/EK rendelet, illetve a rendelet végrehajtási szabályai alapján a többi résztvevő, illetékes hatóság tájékoztatási kötelezettségét. 6.6. Amennyiben valamely illetékes hatóság úgy határoz, hogy más hatóságot végrehajtási tevékenység összehangolására kér fel, a 2006/2004/EK rendelet 6., 7., illetve 8. cikke alapján a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó tájékoztatási követelményeken túl, legalább a következő információkat kell megadnia:

a) a megkeresett vagy megkereső tagállam igazságügyi hatóságai előtt ugyanazon eladó vagy szolgáltató ellen, ugyanazon a közösségen belüli jogsértéssel kapcsolatban már bírósági eljárás indult, vagy az ügyben már jogerős határozatot hoztak;

b) megfelelő vizsgálat lefolytatását követően úgy véli, hogy a Közösségen belüli jogsértés nem érinti.

a) az összehangolt tevékenységben részt vevő hatóságok közötti kommunikáció megfelelő eszközökkel történő irányítása;

b) az összehangolt tevékenység végén, adott esetben, rövid összefoglaló jelentés készítése;

c) az összehangolt végrehajtási tevékenység lezárása az adatbázisban, a technikai lehetőségek figyelembevételével a lehető leghamarabb, de legkésőbb hét nappal azt követően, hogy két, összehangolt végrehajtási tevékenységben részt vevő, illetékes hatóság között az utolsó kölcsönös jogsegély iránti megkeresést az érintett megkereső hatóság lezárta.

a) a végrehajtási tevékenységek összehangolására felkérő, illetékes hatóság adatai;

b) az eladó vagy szolgáltató neve;

c) a termék, illetve szolgáltatás megnevezése;

d) az osztályozási kód;

e) a közreműködő reklámozó vagy értékesítő;

f) a jogalap;

g) rövid összefoglaló a jogsértésről;

h) az összehangolt tevékenység céljainak rövid összefoglalása."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0141 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0141&locale=hu

Tartalomjegyzék