31998R2533[1]

A Tanács 2533/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről

A TANÁCS 2533/98/EK RENDELETE

(1998. november 23.)

az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról (a továbbiakban: Alapokmány) szóló (3. sz.) jegyzőkönyvre és különösen annak 5.4. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) ajánlására ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Bizottság véleményére ( 3 ),

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 106. cikkének (6) bekezdésében és az Alapokmány 42. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

(1)

mivel az Alapokmány 5.1. cikke értelmében, az EKB a nemzeti központi bankok közreműködésével összegyűjti a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül a gazdasági szereplőktől a Központi Bankok Európai Rendszere (a továbbiakban: KBER) feladatainak végrehajtásához szükséges statisztikai adatokat; mivel e feladatok végrehajtásának - amelyeket a Szerződés 105. cikke határozott meg - és különösen a monetáris politika folytatásának a megkönnyítése érdekében, ezek a statisztikai adatok elsősorban összesített statisztikai adatok előállítására szolgálnak, amelyek vonatkozásában az egyes gazdasági szereplők kilétének nincs jelentősége, viszont felhasználhatók az egyes gazdasági szereplők szintjén is; mivel az Alapokmány 5.2. cikke úgy rendelkezik, hogy az Alapokmány 5.1. cikkében meghatározott feladatokat - a lehetséges mértékben - a nemzeti központi bankok látják el; mivel az Alapokmány 5.4. cikke úgy rendelkezik, hogy a Tanács határozza meg az adatszolgáltatásra kötelezett természetes és jogi személyek körét, a titoktartási szabályokat és a végrehajtásra vonatkozó megfelelő rendelkezéseket; mivel az Alapokmány 5.1. cikkének alkalmazása érdekében a nemzeti központi bankok együttműködhetnek más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, beleértve a nemzeti statisztikai intézeteket és a piacfelügyeleti hatóságokat;

(2)

mivel annak érdekében, hogy a statisztikai adatok hatékony eszközként segítsék a KBER feladatainak ellátását, az adatgyűjtésre vonatkozó meghatározásokat és eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy az EKB-nak megfelelő időben és kellő rugalmassággal rendelkezésére álljanak a megváltozott gazdasági és pénzügyi feltételeket tükröző és az adatszolgáltató szervezetekre rótt terheket figyelembe vevő magas színvonalú statisztikák; mivel eközben nemcsak a KBER feladatainak megvalósítására és függetlenségének tiszteletben tartására kell ügyelni, hanem arra is, hogy az adatszolgáltató szervezetekre rótt terhek a lehető legalacsonyabb szinten maradjanak;

(3)

mivel ennélfogva kívánatos - az érintett gazdasági egységek kategóriáiban és statisztikai alkalmazásokban kifejezve - meghatározni azt az adatszolgáltatói kört, amelyre az EKB statisztikai hatásköre korlátozódik, és amelyből az EKB szabályozási hatáskörének megfelelően kijelöli a tényleges adatszolgáltatói kört;

(4)

mivel a részt vevő tagállamok monetáris pénzügyi intézmények ágazat összevont mérlegének elkészítéséhez - melynek fő célja átfogó statisztikai képet biztosítani az EKB részére az egységes gazdasági területnek tekintett részt vevő tagállamokban történt monetáris fejleményekről - homogén adatszolgáltató kör szükséges; mivel az EKB az intézmények egységes meghatározása alapján létrehozta és fenntartja a "Monetáris pénzügyi intézmények statisztikai célú jegyzékét";

(5)

mivel az említett közös, statisztikai célú meghatározás értelmében a monetáris pénzügyi intézmények közé tartozik a közösségi jog alapján hitelintézetnek tekintett és minden egyéb rezidens pénzügyi intézmény, amelynek tevékenysége a monetáris pénzügyi intézményeken kívüli szervezetektől betétek és/vagy betéthelyettesítők saját számlára (legalábbis gazdasági értelemben) történő elfogadására, hitel nyújtására és/vagy értékpapír-befektetésekre terjed ki;

(6)

mivel azok a postai elszámolóközpontok, amelyek ugyan nem feltétlenül felelnek meg a monetáris pénzügyi intézmények statisztikai célú közös meghatározásának, de jelentős mennyiségben fogadnak el betéteket és/vagy a betétek közeli helyettesítőit, és a fizetési rendszerhez kötött üzleti tevékenységeket folytathatnak, kötelesek legyenek monetáris statisztikai, valamint a fizetési rendszerre vonatkozó statisztikai adatokat szolgáltatni az EKB-nak;

(7)

mivel a Nemzeti és Regionális Számlák 1995. évi Európai Rendszere értelmében ( 4 ) (a továbbiakban: ESA 95) a monetáris pénzügyi intézményi szektorhoz tartozik a "központi bank" és a "egyéb monetáris pénzügyi intézmények" alszektora, és a szektor egyedül az "egyéb pénzügyi közvetítők, a biztosítótársaságok és a nyugdíjalapok kivételével" alszektorból származó intézménykategóriák beemelésén keresztül szélesíthető ki;

(8)

mivel a fizetési mérlegről, a nemzetközi befektetési pozícióról, az értékpapírokról, az elektronikus pénzről és a fizetési rendszerekről szóló statisztikák szükségesek ahhoz, hogy az EKB önállóan teljesíthesse feladatait;

(9)

mivel a monetáris, a bank-, valamint a fizetésimérleg-statisztikák területén az Alapokmány 5.4. cikkében szereplő "természetes és jogi személyek" kifejezést a tagállamokban kialakult gyakorlattal összhangban kell értelmezni, és ennek következtében ez a kifejezés kiterjed olyan szervezetekre is, amelyek saját nemzeti jogszabályaik alapján se nem jogi, se nem természetes személyek, viszont az ESA 95 adott alszektorához tartoznak; mivel az adatszolgáltatási kötelezettség ennélfogva olyan szervezeteket terhelhet, mint a személyek társulásai, a fióktelepek, az átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozások (ÁÉKBV) és az olyan alapok, amelyek saját nemzeti jogszabályaik alapján nem rendelkeznek jogi személyiséggel; mivel ezekben az esetekben az adatszolgáltatási kötelezettség azokat a személyeket terheli, akik az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján jogszerűen képviselik az érintett szervezeteket;

(10)

mivel az Alapokmány 19.1. cikkében említett intézmények mérlegére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás felhasználható azoknak a kötelező tartalékoknak a kiszámítására is, amelyek képzése kötelezővé tehető;

(11)

mivel az EKB Kormányzótanácsának feladata, hogy - figyelembe véve az Alapokmány 5.2. cikkében meghatározott elvet, valamint azokat a feladatokat is, amelyek a nemzeti hatóságokra hatáskörük keretei között hárulnak majd az egységesen magas színvonalú statisztikák elérése céljából - meghatározza a statisztikai adatok összegyűjtése és ellenőrzése, valamint végrehajtása során a feladatok megosztásának módját az EKB és a nemzeti központi bankok között;

(12)

mivel az adatgyűjtési rendszer meglévő korlátai miatt, a közös valutaövezet létezésének első éveiben a költséghatékonyság megkövetelheti az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek átmeneti eljárások alapján történő teljesítését; mivel ez különösen a fizetési mérleg pénzügyi számlájának esetében, azt jelentheti, hogy az egységes gazdasági területnek tekintett, részt vevő tagállamok határokon túlnyúló pozícióira vagy tranzakcióira vonatkozó adatok a közös valutaövezet első éveiben összeállíthatók a részt vevő tagállamokban és más országokban rezidensek közötti összes pozíció vagy tranzakció felhasználásával;

(13)

mivel azokat a kereteket és feltételeket, amelyek mellett az EKB szankciót szabhat ki azokra a vállalkozásokra, amelyek nem tesznek eleget az EKB rendeleteiből és határozataiból fakadó kötelezettségeknek, az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendelet ( 5 ) az Alapokmány 34.3. cikkével összhangban meghatározta; mivel, ha az említett rendelet és e rendelet - amely lehetővé teszi, hogy az EKB szankciókat alkalmazzon - előírásai között ellentét merül fel, ennek a rendeletnek az előírásai lesznek az irányadók; mivel az e rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása miatt kiszabott szankciók nem érintik a KBER lehetőségét a megfelelő végrehajtási rendelkezések meghozatalára az ügyfeleivel fennálló kapcsolataiban, beleértve az adatszolgáltató szervezet részleges vagy teljes kizárását a monetáris politikai műveletekből, a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek súlyos megsértése esetén;

(14)

mivel az EKB által az Alapokmány 34.1. cikke alapján hozott rendeletek nem ruháznak jogokat és nem rónak kötelezettségeket a nem részt vevő tagállamokra;

(15)

mivel Dánia, hivatkozva az egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről szóló 12. jegyzőkönyv (1) bekezdésére, elküldte az értesítést arról, hogy - az 1992. december 12-i edinburgh-i határozat alapján - nem vesz részt a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában; mivel ezért, az említett jegyzőkönyv (2) bekezdésével összhangban a Szerződés és az Alapokmány összes, átmeneti szabályozásra hivatkozó cikke és rendelkezése alkalmazható Dániára;

(16)

mivel az egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről szóló 11. jegyzőkönyv (8) bekezdése alapján az Alapokmány 34. cikke nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, kivéve ha részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában;

(17)

mivel, mindamellett, hogy az EKB-kal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok nem azonosak a részt vevő és a nem részt vevő tagállamok esetében, az Alapokmány 5. cikke vonatkozik mind a részt vevő, mind a nem részt vevő tagállamokra; mivel ez a tény - a Szerződés 5. cikkével együtt - azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítélnek az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok összegyűjtésének biztosítása érdekében, nemzeti szinten tervezzenek meg és hajtsanak végre, valamint tegyék meg az időszerű előkészületeket a statisztika területén annak érdekében, hogy részt vevő tagállamokká váljanak;

(18)

mivel a bizalmas természetű statisztikai adatokat, amelyekre az EKB-nak és a nemzeti központi bankoknak szüksége van a KBER feladatainak végrehajtásához, védelemben kell részesíteni az adatszolgáltató szervezetek bizalmának megszerzése és megtartása érdekében; mivel e rendelet elfogadását követően nem lehet többé a bizalmas kezelésre vonatkozó rendelkezésekre hivatkozva meggátolni a KBER feladataival kapcsolatos bizalmas statisztikai adatok cseréjét, figyelemmel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire is ( 6 );

(19)

mivel az Alapokmány 38.1. cikke úgy rendelkezik, hogy az EKB és a nemzeti központi bankok irányító szerveinek és személyzetének tagjai megbízatásuk megszűnését követően sem fedhetnek fel szolgálati titoktartási kötelezettség alá tartozó adatot, és az Alapokmány 38.2. cikke szerint a titoktartási kötelezettséget előíró közösségi jogi rendelkezések az e rendelkezések hatálya alá tartozó adatokhoz hozzáférő személyekre is vonatkoznak;

(20)

mivel az EKB munkatársait kötelező szabályok megsértése, akár szándékosan, akár gondatlanságból követik el, fegyelmi szankciót von maga után, és adott esetben jogi következményei lehetnek a szolgálati titok megsértésének az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. és 18. cikke együttes rendelkezéseinek megfelelően;

(21)

mivel miközben a statisztikai adatok lehetséges felhasználása a KBER közvetítésével elvégzendő feladatok végrehajtásához, a Szerződés 105. cikkének megfelelően csökkenti az adatszolgáltatási terhek egészét, maga után vonja, hogy az e rendeletben meghatározott titoktartási szabályozásnak bizonyos mértékig különböznie kell a statisztikai adatok bizalmasságára vonatkozó közösségi és általános nemzetközi elvektől, és különösen a közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet statisztikai adatok bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseitől ( 7 ); mivel e pont függvényében az EKB figyelembe fogja venni a 322/97/EK rendelet 10. cikkében meghatározott, a Közösség statisztikáira vonatkozó elveket;

(22)

mivel az e rendeletben meghatározott titoktartási szabályozás kizárólag az EKB-nak továbbított, a KBER feladatainak végrehajtásához szükséges bizalmas statisztikai adatokra vonatkozik, és nem érinti az EKB-nak továbbítandó egyéb típusú adatokkal kapcsolatos egyedi nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket; mivel tiszteletben kell tartani a nemzeti statisztikai intézetek és a Bizottság által alkalmazott statisztikai titoktartásra vonatkozó szabályokat a saját nevükben gyűjtött statisztikai adatokra vonatkozóan;

(23)

mivel az Alapokmány 5.1. cikkének megvalósítása céljából az EKB együttműködik a statisztika területén a közösségi intézményekkel és szervekkel, a tagállamok vagy harmadik államok hatáskörrel rendelkező hatóságaival, valamint a nemzetközi szervezetekkel; mivel az EKB és a Bizottság úgy állapítják meg a statisztikai együttműködés megfelelő formáit, hogy feladataikat a lehető leghatékonyabban lássák el, és a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék az adatszolgáltatókek ezzel kapcsolatos terheit;

(24)

mivel a KBER-t és az EKB-t bízták meg azzal a feladattal, hogy dolgozzák ki az euróövezetre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket, úgy, hogy teljeskörűen működjenek a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában (a továbbiakban: harmadik szakasz); mivel az időben történő felkészülés a statisztika területén alapvető feltétele annak, hogy a KBER el tudja látni a harmadik szakaszban reá váró feladatokat; mivel a felkészülés alapvető eleme az EKB statisztikai rendeleteinek elfogadása még a harmadik szakaszt megelőzően; mivel kívánatos a piaci szereplőket 1998 folyamán részletesen tájékoztatni azokról a rendelkezésekről, amelyeket az EKB szükségesnek tart elfogadni a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek bevezetéséhez; mivel ennélfogva az EKB-t, e rendelet hatálybalépésétől kezdve, szabályozói hatáskörrel kell felruházni;

(25)

mivel e rendelet előírásai kizárólag akkor alkalmazhatók eredményesen, ha a részt vevő tagállamok mindegyike megtette a Szerződés 5. cikkében foglaltaknak megfelelően a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy hatóságaik rendelkezzenek az EKB-val való teljes körű együttműködéshez és a tevékenysége támogatásához szükséges hatáskörökkel a statisztikai adatok ellenőrzése és kötelező gyűjtése során,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség: azok a statisztikai adatok, amelyeket az adatszolgáltatók kötelesek szolgáltatni, és amelyek szükségesek a KBER feladatainak ellátásához;

1a. európai statisztika: olyan statisztika, i. amely a KBER-nek a Szerződésben említett feladatai ellátásához szükséges; ii. amelyet a KBER statisztikai munkaprogramjában határoztak meg; és iii. amelynek fejlesztésére, előállítására és terjesztésére a 3a. cikkben említett statisztikai elvekkel összhangban került sor;

2. adatszolgáltatók: azok a természetes és jogi személyek, valamint a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott szervezetek és fióktelepek, amelyek az EKB-val szemben statisztikai adatszolgáltatásra kötelesek;

3. részt vevő tagállam: az a tagállam, amely a Szerződéssel összhangban elfogadta a közös valutát;

4. rezidens: akinek gazdasági érdekeltségének központja a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet ( 8 ) A. melléklete 1. fejezetében (1.30.) meghatározott ország gazdasági területén van; ezzel összefüggésben a "határokon átnyúló pozíciók" és a "határokon átnyúló tranzakciók" a részt vevő, egységes gazdasági területnek tekintett tagállamok rezidenseinek követeléseivel és/vagy tartozásaival kapcsolatos olyan pozíciók vagy tranzakciók, amelyek nem részt vevő tagállamok és/vagy harmadik országok rezidenseivel szemben állnak fenn;

5. nemzetközi befektetési pozíció: határokon átnyúló pénzügyi követelések és tartozások állománya;

6. elektronikus pénz: elektronikus úton, műszaki eszköz segítségével tárolt monetáris érték, beleértve az előre kifizetett kártyákat is, amelyek széles körben felhasználhatók a kibocsátón kívüli szervezetek részére teljesítendő kifizetésekre anélkül, hogy szükséges lenne bankszámlát igénybe venni a tranzakció lebonyolításához, de amelyek előre kifizetett, bemutatóra szóló eszközként működnek;

7. statisztikai célú felhasználás: kizárólag statisztikai eredmények és statisztikai elemzések fejlesztése és előállítása érdekében történő felhasználás;

8. fejlesztés: statisztikák előállításához és terjesztéséhez használt statisztikai módszerek, szabványok és eljárások létrehozására, megerősítésére és javítására, valamint az új statisztikák és mutatók megtervezésére irányuló tevékenység;

9. előállítás: a statisztikák összeállításához szükséges információ összegyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával és elemzésével kapcsolatos valamennyi tevékenység;

10. terjesztés: a statisztikák és statisztikai elemzések és a nem bizalmas jellegű információk hozzáférhetővé tétele a felhasználók számára;

11. statisztikai adat: összesített és egyedi adatok, mutatók és vonatkozó metaadatok;

12. bizalmas statisztikai adat: olyan statisztikai adat, amely lehetővé teszi az adatszolgáltató vagy bármely más jogi vagy természetes személy, szervezet vagy fióktelep azonosítását, akár közvetlenül név, lakcím vagy hivatalosan hozzárendelt kód alapján, akár közvetve, következtetés útján, felfedve az egyedi adatokat. Annak megállapítása során, hogy az adatszolgáltató szervezet vagy bármely más jogi vagy természetes személy, szervezet vagy fióktelep azonosítható-e, figyelembe kell venni minden eszközt, melyről ésszerűen feltételezhető, hogy harmadik fél által az említett adatszolgáltató szervezet vagy más jogi és természetes személy, szervezet vagy fióktelep azonosítására felhasználható.

2. cikk

Adatszolgáltatói kör

(1) Az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében, az EKB-nak - az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban és a nemzeti központi bankok közreműködésével - joga van a KBER feladatainak ellátásához szükséges mértékben statisztikai adatokat gyűjteni az adatszolgáltatói körtől. Különösen a monetáris és pénzügyi statisztikák, a bankjegy-statisztikák, a fizetési és fizetésirendszer-statisztikák, a pénzügyi stabilitási statisztikák, fizetésimérleg statisztikák és nemzetközi befektetési pozíció statisztikák területén gyűjthetők adatok. Amennyiben az a KBER feladatainak ellátásához szükséges, kellően indokolt esetekben további adatgyűjtés lehetséges egyéb területeken is. Az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében gyűjtött adatokat pontosabban a KBER statisztikai munkaprogramjában kell meghatározni.

(2) E tekintetben az adatszolgáltatói kör a következő adatszolgáltatókból áll:

a) valamely tagállamban rezidens és az ESA 95-ben meghatározott "pénzügyi vállalatok" körébe tartozó jogi és természetes személyek;

b) valamely tagállamban rezidens postai elszámolóközpontok;

c) valamely tagállamban rezidens jogi és természetes személyek annyiban, amennyiben határokon átnyúló pozíciókkal rendelkeznek vagy határokon átnyúló tranzakciókat végeznek;

d) valamely tagállamban rezidens jogi és természetes személyek, amennyiben értékpapírokat vagy elektronikus pénzt bocsátottak ki;

e) valamely részt vevő tagállamban rezidens jogi és természetes személyek annyiban, amennyiben más részt vevő tagállamok rezidensei felé pénzügyi pozíciókkal rendelkeznek vagy más részt vevő tagállamok rezidenseivel pénzügyi tranzakciókat hajtottak végre.

(3) Azt a szervezetet, amely egyébként a (2) bekezdésben szereplő meghatározás körébe tartozna, de amely a székhely szerinti ország nemzeti jogszabályainak megfelelően se nem jogi személy, se nem természetes személyek csoportja, ugyanakkor jogok és kötelezettségek alanya lehet, adatszolgáltatónak kell tekinteni. Az ilyen szervezet adatszolgáltatási kötelezettségét a szervezetet törvényesen képviselő személyek teljesítik.

Amennyiben egy jogi személy, természetes személyek csoportja vagy az első albekezdésben meghatározott szervezet egy másik országban fiókteleppel rendelkezik, a fióktelepet saját jogán adatszolgáltató szervezetnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy a székhelye hol található, feltéve hogy az önálló jogi személyiségtől eltekintve megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. Amennyiben egy gazdasági ágazathoz tartoznak, az ugyanabban a tagállamban felállított fióktelepeket, számuktól függetlenül egyetlen fióktelepnek kell tekinteni. A fióktelep adatszolgáltatási kötelezettségét az a személy teljesíti, aki a törvényes képviselője.

(4) Kellően indokolt esetekben, mint például a pénzügyi stabilitási statisztikák esetében az EKB-nek joga van a (2) bekezdés a) pontjában említett jogi és természetes személyektől, valamint a (3) bekezdésben említett szervezetektől és fióktelepektől statisztikai adatokat konszolidált formában gyűjteni, ideértve az ilyen jogi és természetes személyek és szervezetek által ellenőrzött szervezetekre vonatkozó adatokat is. Az EKB meghatározza a konszolidáció mértékét.

2a. cikk

Együttműködés az ESR-rel

Az adatszolgáltatási teher mérséklése és az európai statisztikák előállításához szükséges koherencia biztosítása érdekében a KBER és az ESR szoros együttműködést folytat, a 3a. cikkben megállapított statisztikai elvek betartása mellett.

3. cikk

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség meghatározásának részletes szabályai

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának és alanyainak meghatározása során, az EKB a 2. cikkben meghatározott adatszolgáltatási körön belül kijelöli a tényleges adatszolgáltatói kört. Az EKB, a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének sérelme nélkül:

a) a meglévő statisztikákat a lehető legnagyobb mértékben használja;

b) figyelembe veszi a vonatkozó európai és nemzetközi statisztikai szabványokat;

c) részlegesen vagy teljesen mentesítheti az adatszolgáltatók meghatározott csoportjait a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól.

Az 5. cikkben említett, az új statisztikákra vonatkozó rendelet elfogadását megelőzően az EKB felmérést készít az adott új statisztikai adatok gyűjtésének előnyei és költségei tekintetében. Különösen a sajátos adatgyűjtési jellemzőket, az adatszolgáltatói kör méretét és a gyakoriságot, valamint a már a statisztikai hatóságok vagy hivatalok rendelkezésére álló statisztikai adatokat veszi figyelembe.

3a. cikk

A KBER által összeállított európai statisztikák alapját képező statisztikai elvek

A KBER statisztikák fejlesztésére, előállítására és terjesztésére irányuló tevékenységét a pártatlanság, a tárgyilagosság, a szakmai függetlenség, a költséghatékonyság, a statisztikai titoktartás elve, az adatszolgáltatási teher minimalizálása és a - megbízhatóságot is magában foglaló - jó minőségű eredmény biztosítása vezérli, és ezen elvek meghatározásának elfogadása, kifejtése és közzététele az EKB feladata. Ezek az elvek hasonlóak az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 9 ) meghatározott statisztikai elvekhez.

4. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamok maguk szervezik meg a statisztikai adatszolgáltatást, és teljes körűen együttműködnek a KBER-ével az Alapokmány 5. cikkéből fakadó kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

5. cikk

Az EKB szabályozói hatásköre

(1) Az EKB rendeletben határozhatja meg a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és alanyait a részt vevő tagállamok tényleges adatszolgáltató körére vonatkozóan.

(2) A vonatkozó információs követelményeket kielégítő statisztikák előállításához szükséges koherencia biztosítása érdekében az EKB egyezteti a Bizottsággal rendeletei tervezetét, amennyiben azok összefüggnek a Bizottság által bevezetett statisztikai követelményekkel. A Monetáris, Pénzügyi és Fizetési Mérleg Statisztikák Bizottsága saját hatásköre keretei között részt vesz a Bizottság és az EKB közötti együttműködés folyamatában.

6. cikk

Az ellenőrzés joga és a statisztikai adatok kötelező gyűjtése

(1) Ha egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltató szervezet azzal gyanúsítható, hogy a 7. cikk második bekezdésében meghatározott módon megsértette az EKB-kal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit, az EKB és - az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban - az érintett részt vevő tagállam nemzeti központi bankja jogosult ellenőrizni a statisztikai adat pontosságát és minőségét, valamint lefolytatni a kötelező adatgyűjtést. Mindazonáltal, amennyiben az érintett statisztikai adatra a tartalékképzési kötelezettség teljesítésének bizonyítása érdekében van szükség, az ellenőrzést a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban kell végrehajtani ( 10 ). A statisztikai adat ellenőrzésének vagy a kötelező adatgyűjtés lefolytatásának joga magában foglalja a jogosultságot:

a) okmányok benyújtásának követeléséhez;

b) adatszolgáltatók könyveinek és nyilvántartásainak vizsgálatához;

c) könyvekről és nyilvántartásokról másolatok vagy kivonatok készítéséhez;

d) írásbeli vagy szóbeli magyarázatok kéréséhez.

(2) Az EKB vagy a hatáskörrel rendelkező nemzeti központi bank írásban értesíti az adatszolgáltató szervezetet a statisztikai adatok ellenőrzésére vagy a kötelező gyűjtés lefolytatására vonatkozó határozatáról, megjelölve az ellenőrzési kérelem teljesítésének határidejét és a nem teljesítés esetén alkalmazható szankciókat, valamint a felülvizsgálat jogát. Az EKB és az érintett nemzeti központi bank tájékoztatja egymást az ilyen ellenőrzési kérelmekről.

(3) A statisztikai adatok ellenőrzését és kötelező gyűjtésüket a nemzeti eljárásoknak megfelelően kell lefolytatni. Az eljárások költségeit az érintett adatszolgáltató szervezet viseli, amennyiben megállapítást nyer, hogy az adatszolgáltató szervezet megszegte a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit.

(4) Az EKB rendeletben határozhatja meg azokat a feltételeket, amelyek szerint a statisztikai adatok ellenőrzésének és kötelező gyűjtésének jogát gyakorolni lehet.

(5) A részt vevő tagállamok nemzeti hatóságai a hatáskörük keretei között biztosítják a szükséges támogatást az EKB és a nemzeti központi bankok részére az e cikkben meghatározott hatáskör gyakorlása során.

(6) Amikor egy adatszolgáltató szervezet ellenzi vagy akadályozza az igényelt statisztikai adatok ellenőrzésének vagy kötelező gyűjtésének eljárását, a részt vevő tagállam, amelyben az adatszolgáltató szervezet helyiségei találhatóak, biztosítja a szükséges támogatást, beleértve a bejutás lehetővé tételét az adatszolgáltató szervezet helyiségeibe az EKB vagy a nemzeti központi bank számára, abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett jogok gyakorlása lehetővé váljon.

7. cikk

Szankciók megállapítása

(1) Az EKB jogosult az e cikkben meghatározott szankciók megállapítására azokkal az adatszolgáltatásra kötelezett és egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltatókkal szemben, amelyek elmulasztják az e rendeletből vagy az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeit és annak alanyait meghatározó rendeleteiből és határozataiból eredő kötelezettségeik teljesítését.

(2) Az egyes statisztikai adatok - az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére történő - megküldésére vonatkozó kötelezettség megszegését jelenti, ha:

a) a kitűzött határidőre az EKB vagy a nemzeti központi bank semmilyen statisztikai adatot nem kap;

b) a statisztikai adat nem felel meg a valóságnak, hiányos, vagy olyan alakban nyújtották be, amely nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.

(3) A kötelezettség - amely szerint az EKB és a nemzeti központi bankok számára lehetővé kell tenni az adatszolgáltatók által az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére benyújtott statisztikai adatok pontosságának és minőségének ellenőrzését - megszegésének kell tekinteni minden olyan esetet, amikor egy adatszolgáltató szervezet akadályozza ezt a tevékenységet. Ilyen akadályozásnak minősül többek között a dokumentumok eltávolítása és az EKB, illetve a nemzeti központi bankok fizikai hozzáférésének megakadályozása, amikor azoknak szükségük lenne a dokumentumokra ellenőrzési vagy kötelező adatgyűjtési feladataik ellátásához.

(4) Az EKB a következő szankciókat szabhatja ki az adatszolgáltatókra:

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségszegés esetén napi 10 000 eurót meg nem haladó összegű pénzbírság, a bírság teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót;

b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségszegés esetén 200 000 eurót meg nem haladó összegű pénzbírság; és

c) a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegés esetén 200 000 eurót meg nem haladó összegű pénzbírság.

(5) A 6. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, a (4) bekezdésben meghatározott szankciók kiegészítik az adatszolgáltató személy vagy szervezet ellenőrzési és kötelező adatgyűjtési eljárással kapcsolatban felmerült költségviselési kötelezettségét.

(6) Az e cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során, az EKB a 2532/98/EK rendeletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban jár el.

8. cikk

A KBER által gyűjtött bizalmas statisztikai adatok védelme és felhasználása

Az adatszolgáltató vagy egyéb jogi vagy természetes személy, szervezet vagy fióktelep által a KBER valamely tagjának átadott vagy a KBER-en belül továbbított bizalmas statisztikai adatok jogellenes felhasználásának és közlésének megelőzése céljából a következő szabályokat kell alkalmazni:

1. A KBER a részére átadott bizalmas statisztikai adatokat kizárólag a KBER feladatainak gyakorlása céljából használhatja fel, kivéve az alábbi körülmények fennállása esetén:

a) ha az adatszolgáltató szervezet vagy egyéb olyan jogi vagy természetes személy, szervezet vagy fióktelep, amely azonosítható, kifejezetten hozzájárult az említett statisztikai adat más célra történő felhasználásához;

b) az ESR tagjai részére a 8a. cikk (1) bekezdésével összhangban történő átadására;

c) tudományos kutató szervezetek számára a közvetlen azonosítást lehetővé nem tevő bizalmas statisztikai adatokba való betekintés biztosítására, az adatot átadó hatóság kifejezett előzetes hozzájárulásával;

d) az EKB és a nemzeti központi bankok esetében, ha az említett statisztikai adatokat a prudenciális felügyelet területén használják fel;

e) a nemzeti központi bankok esetében, az Alapokmány 14.4. cikkével összhangban az Alapokmányban meghatározott feladatoktól eltérő feladatok ellátása érdekében.

2. Az adatszolgáltató szervezeteket tájékoztatni kell azokról a statisztikai és más közigazgatási alkalmazásokról, amelyekhez az általuk szolgáltatott statisztikai adatok felhasználhatók. Az adatszolgáltató szervezeteknek joguk van az adatátadás/továbbítás és a védintézkedések elfogadásának jogalapjára vonatkozó tájékoztatáshoz.

3. A KBER tagjai minden szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti lépést megtesznek a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében. Az EKB meghatározza azokat a közös szabályokat és végrehajtja azokat a minimumelőírásokat, amelyek a bizalmas statisztikai adatok jogellenes közlésének és a jogosulatlan felhasználásának megakadályozásához szükségesek.

4. Az Alapokmány 5. cikke szerint gyűjtött bizalmas statisztikai adatok KBER-en belüli továbbítása a következők szerint történik:

a) olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén a KBER tagjaira ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy

b) feltéve, hogy az ilyen továbbítás az Alapokmány 5. cikke szerinti statisztikák eredményes fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez, illetve azok minőségének javításához szükséges.

4a. A KBER - kizárólag olyan mértékben és részletességgel, amely feladataik ellátásához szükséges - bizalmas statisztikai adatokat adhat át a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért, vagy a pénzügyi rendszer stabilitásáért az uniós vagy nemzeti jog szerint felelős tagállami vagy uniós hatóságoknak vagy szerveknek, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM). A bizalmas statisztikai adatokat átvevő hatóságok vagy szervek megtesznek minden szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítására. Bármilyen további adatátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha ez az említett feladatok elvégzéséhez szükséges, és az átadást kifejezetten engedélyeznie kell annak a KBER-tagnak, amely a bizalmas statisztikai adatot gyűjtötte. Az ESM-tagok a nemzeti jog által előírt mértékben ilyen engedély nélkül is továbbíthatják a bizalmas statisztikai adatokat a nemzeti parlamenteknek, feltéve, hogy a továbbítás előtt az ESM-tag konzultált a KBER-taggal, és a tagállam e rendelettel összhangban meghozott minden szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítására. A bizalmas statisztikai adatok e bekezdés szerinti továbbítása esetén a KBER e cikk (3) bekezdésének megfelelően megtesz minden szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítására.

5. Az EKB dönthet az eredetileg a KBER-en belül nem az Alapokmány 5. cikke céljaira gyűjtött bizalmas statisztikai adatok szükséges mértékű és részletességű gyűjtése és továbbítása mellett, feltéve, hogy ez a statisztikák eredményes fejlesztéséhez, előállításához, illetve azok minőségének javításához szükséges, valamint feltéve, hogy ezek a statisztikák a Szerződésben említett KBER-feladatok ellátásához szükségesek.

6. A KBER-en belül bizalmas statisztikai információk cseréjére kerülhet sor annak érdekében, hogy az (1) bekezdés c) pontjával és a (2) bekezdéssel összhangban tudományos kutató szervezeteknek hozzáférést biztosítsanak az ilyen információkhoz.

7. Nem minősül bizalmas jellegűnek az a statisztikai adat, amely - a nemzeti jogszabályokkal összhangban - a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásból származik.

8. A tagállamok és az EKB elfogadnak minden olyan szükséges intézkedést, amely a bizalmas statisztikai adatok védelmének biztosításához szükséges, beleértve a szabályok megsértése esetén a tagállamok által alkalmazott megfelelő jogérvényesítési intézkedések meghozatalát is.

Ez a cikk nem érinti az EKB-nak átadott, bizalmas statisztikai adatoktól eltérő, egyéb adatokkal kapcsolatos egyedi nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket, és nem alkalmazandó az eredetileg valamely ESR-hatóság és valamely KBER-tag között átadott bizalmas statisztikai adatokra, amelyek esetében a 8a. cikket kell alkalmazni.

E cikk nem zárj ki az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésén túlmutató vagy egyéb célok érdekében gyűjtött bizalmas jellegű statisztikai adatok ezen egyéb célok érdekében történő felhasználását.

8a. cikk

A bizalmas statisztikai adatok KBER és ESR közötti cseréje

(1) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó bizalmas statisztikai adatok cseréjére vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül sor kerülhet a bizalmas statisztikai adatoknak az azokat összegyűjtő KBER-tag és valamely ESR-hatóság közötti átadására, feltéve, hogy az az ESR és a KBER feladatkörébe tartozó európai statisztikák eredményes fejlesztéséhez, előállításához vagy terjesztéséhez, illetve azok minőségének javításához szükséges, és feltéve, hogy ennek szükségessége igazolt.

(2) Az első átadást követő minden további átadáshoz annak a hatóságnak a kifejezett engedélye szükséges, amely az adatokat összegyűjtötte.

(3) Egy ESR-hatóság által összegyűjtött és a KBER valamely tagjának átadott bizalmas statisztikai adatok nem használhatók fel olyan célokra, melyek nem kizárólag statisztikai jellegűek, például igazgatási vagy adóügyi célokra, bírósági eljárások során vagy a 6. és 7. cikkben említett célokra.

(4) Az ESR-hatóságok által a KBER tagjai részére átadott, a nyilvánosság számára jogszerűen elérhető forrásokból szerzett olyan statisztikai adatok, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nagyközönség számára később is elérhetők maradnak - a belőlük nyert statisztikák terjesztésének céljából - nem tekinthetők bizalmasnak.

(5) Saját hatáskörükön belül a KBER tagjai megteszik az összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedést az ESR-hatóságok által átadott bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében (a statisztikai felfedhetőség elleni védelem).

(6) Az ESR-hatóságok által szolgáltatott bizalmas statisztikai adatok kizárólag a munkakörében statisztikai tevékenységet végző személyzet számára lehetnek hozzáférhetőek. Ezek a személyek az ilyen adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják fel. Ez a korlátozás rájuk megbízatásuk megszűnése után is vonatkozik.

(7) A tagállamok és az EKB meghozzák a megfelelő intézkedéseket, hogy megelőzzék és szankcionálják az ESR-hatóságok által szolgáltatott bizalmas statisztikai adatok védelmét érintő esetleges jogsértéseket.

8b. cikk

Titoktartási jelentés

Az EKB éves titoktartási jelentést tesz közzé a statisztikai adatok bizalmas jellegének garantálására elfogadott, a 8. és a 8a. cikkben említett intézkedésekről.

8c. cikk

Az egyénekre vonatkozó bizalmas adatok védelme

Ezt a rendeletet a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 ) sérelme nélkül kell alkalmazni.

8d. cikk

Hozzáférés a közigazgatási nyilvántartásokhoz

A válaszadók terheinek csökkentése érdekében a nemzeti központi bankok és az EKB - saját közigazgatási rendszerükön belül - olyan mértékben férhetnek hozzá az adminisztratív adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez szükségesek.

A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati szabályokat, valamint a hozzáférés feltételeit - szükség esetén - az egyes tagállamok és az EKB állapítják meg, saját hatáskörükben.

A KBER tagjai az ilyen adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják fel.

9. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 5. cikket, a 6. cikk (4) bekezdését és a 8. cikk (9) bekezdését e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni. A többi cikket 1999. január 1-jétől.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 246., 1998.8.6., 12. o.

( 2 ) HL C 328., 1998.10.26.

( 3 ) 1998. október 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

( 5 ) HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

( 6 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 7 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

( 8 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

( 9 ) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

( 10 ) HL L 318., 1998.11.27., 1. o.

( 11 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 12 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2533 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2533&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R2533-20150308 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R2533-20150308&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére