31988L0361[1]

A Tanács irányelve (1988. június 24.) a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról

A Tanács irányelve

(1988. június 24.)

a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról

(88/361/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 69. cikkére és 70. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a Monetáris Bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a Szerződés 8a. cikke kimondja, hogy a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül biztosított a tőke szabad mozgása;

mivel a tagállamoknak képesnek kell lenniük a banki likviditás szabályozásához szükséges intézkedések meghozatalára; mivel ezen intézkedéseknek e célra kell korlátozódniuk;

mivel a tagállamoknak szükség esetén képesnek kell lenniük ideiglenes jelleggel és a megfelelő közösségi eljárások keretében azon rövid távú tőkemozgások korlátozására irányuló intézkedések meghozatalára, amelyek az alapvető gazdasági mutatókban lévő értékelhető eltérés hiányában is jelentős mértékben akadályozhatják azok belső monetáris és árfolyam-politikájának megvalósítását;

mivel az átláthatóság érdekében - az ezen irányelvben megállapított rendelkezéseknek megfelelően - a tőkemozgások területén meg kell jelölni a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság javára az 1985. évi csatlakozási okmányban meghozott átmeneti intézkedések hatályát;

mivel a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az 1985. évi csatlakozási okmány 61-66. cikkeinek, illetőleg 222-232. cikkeinek rendelkezései értelmében lehetősége van a legutóbb a 86/566/EGK irányelvvel [3] módosított, a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról szóló, 1960. május 11-i első tanácsi irányelvben [4] meghatározott kötelezettségektől való eltérés keretében bizonyos tőkemozgások liberalizációjának elhalasztására; mivel a 86/566/EGK irányelv szintén meghatároz átmeneti intézkedéseket az említett két tagállam javára a tőkemozgások liberalizációjára vonatkozó kötelezettségek tekintetében; mivel a két említett tagállamnak rendelkeznie kell azon lehetőséggel, hogy elhalaszthassák az ezen irányelvből következő új liberalizációs kötelezettségek alkalmazását;

mivel a Görög Köztársaság és Írország, bár eltérő mértékben, fizetésimérleg-nehézségekkel és magas külföldi eladósodással néz szembe; mivel e két tagállam tőkemozgásainak azonnali és teljes liberalizációja megnehezítené azon intézkedések alkalmazásának folytatását, amelyeket külgazdasági pozícióik javítása, illetve pénzügyi rendszereiknek a Közösség integrált pénzügyi piacának követelményeihez való jobb hozzáigazítása céljából hoztak; mivel a Szerződés 8c. cikkének megfelelően e két tagállam számára további, sajátos körülményeiket figyelembe vevő határidőt kell kitűzni arra, hogy az ezen irányelvből eredő kötelezettségeknek megfeleljenek;

mivel a tőkemozgások teljes liberalizációja bizonyos tagállamokban, különösen a határ menti területeken növelheti a másodlagos lakóhelyek piacán felmerülő nehézségeket; mivel az ilyen vásárlásokat szabályozó, hatályos nemzeti jogszabályokat nem érintheti ezen irányelv hatálybalépése;

mivel ezen irányelv hatálybaléptetésére elfogadott időszakot fel kell használni annak érdekében, hogy a Bizottság a nemzeti adórendszerek különbözőségéből adódó adócsalások, adókijátszások, adókikerülések kockázatainak megszüntetésére, illetve csökkentésére irányuló javaslatokat nyújthasson be, valamint hogy a Tanács állást foglalhasson az ilyen javaslatokról;

mivel - a Szerződés 70. cikk (1) bekezdésének megfelelően - a Közösség törekszik arra, hogy a tőkemozgások tekintetében a liberalizáció lehető legmagasabb fokát érje el a Közösségben honos személyek és a harmadik országok állampolgárai között;

mivel a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó nagymértékű, rövid távú tőkemozgások komolyan zavarhatják a tagállamok monetáris vagy pénzügyi helyzetét, illetve komoly feszültséget okozhatnak a devizapiacokon; mivel az ilyen fejlemények károsnak bizonyulhatnak az Európai Monetáris Rendszer kohéziójára, a belső piac harmonikus működésére és a gazdasági és monetáris unió fokozatos megvalósítására nézve; mivel emiatt meg kell teremteni a tagállamok összehangolt fellépéséhez szükséges feltételeket, amennyiben az ilyen fellépés szükségesnek bizonyulna;

mivel ezen irányelv a nemzetközi tőkeáramlások szabályozásáról és azok belföldi fizetőképességre gyakorolt nemkívánatos hatásainak semlegesítéséről szóló 1972. március 21-i 72/156/EGK tanácsi irányelv [5] helyébe lép; mivel a 72/156/EGK irányelv ennek megfelelően hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A következő rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok eltörlik a tagállamokban honos személyek közötti tőkemozgásokra vonatkozó korlátozásokat. Az irányelv alkalmazásának megkönnyítése érdekében a tőkemozgások osztályozása az I. mellékletben foglalt nómenklatúrával összhangban történik.

(2) A tőkemozgásokhoz kapcsolódó fizetési átutalások ugyanazon árfolyamfeltételek mellett történnek, mint amelyek a folyó ügyletekre vonatkozó fizetésekre vonatkoznak.

2. cikk

A tagállamok értesítik a központi bankok elnökeinek bizottságát, a Monetáris Bizottságot és a Bizottságot azon banki likviditást szabályozó, legfrissebb intézkedéseikről, amelyek különleges hatást gyakorolnak a hitelintézetek nem honos személyekkel lebonyolított tőkeműveleteire; ezen értesítés legkésőbb az intézkedések hatálybalépésének napjáig megtörténik.

Ezen intézkedések a belföldi monetáris szabályozás szükségleteinek megfelelő mértékre korlátozódnak. A Monetáris Bizottság és a központi bankok elnökeinek bizottsága véleményt nyújt be a Bizottsághoz e tárgyban.

3. cikk

(1) Abban az esetben, amikor kivételes nagyságú, rövid távú tőkemozgások a devizapiacokon súlyos feszültséget és egy tagállam monetáris és árfolyam-politikájának végrehajtásában komoly zavarokat okoznak, amely különösen a belföldi likviditás jelentős ingadozásaiban tükröződik, a Bizottság - a Monetáris Bizottsággal és a központi bankok elnökeinek bizottságával való konzultációt követően - felhatalmazást adhat az érintett tagállamnak a II. mellékletben felsorolt tőkemozgások tekintetében óvintézkedések meghozatalára, amelyek feltételeit és részleteit a Bizottság határozza meg.

(2) A fent említett óvintézkedéseket, szükség szerint azok sürgőssége miatt, maga az érintett tagállam is meghozhatja. A Bizottságot és a többi tagállamot legkésőbb az intézkedések hatálybalépésének napjáig tájékoztatni kell az ilyen intézkedésekről. A Bizottság a Monetáris Bizottsággal és a központi bankok elnökeinek bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy az érintett tagállam továbbra is alkalmazhatja-e ezen intézkedéseket, vagy azokat módosítania kell, illetve hatályon kívül kell helyeznie.

(3) A Bizottság (1) és (2) bekezdés értelmében hozott határozatait a Tanács minősített többséggel eljárva hatályon kívül helyezheti vagy módosíthatja.

(4) Az e cikk alapján meghozott óvintézkedések alkalmazásának időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot.

(5) A Tanács 1992. december 31-ig a Bizottság jelentése alapján és a Monetáris Bizottság, illetve a központi bankok elnökeinek bizottsága véleménynyilvánítása után megvizsgálja, hogy e cikk rendelkezései alapelvüket és részleteiket illetően továbbra is megfelelnek-e azon követelményeknek, amelyek teljesítésére létrehozták őket.

4. cikk

Ezen irányelv nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy meghozzák - különösen az adójogi és a pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletére vonatkozó jogi szabályozás területén - a szükséges intézkedéseket a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseik megsértésének megakadályozása érdekében, illetve megállapítsák a tőkemozgások közigazgatási és statisztikai információk céljából való bejelentésére vonatkozó eljárásokat.

Ezen intézkedések és eljárások alkalmazása nem eredményezheti a közösségi jogszabályoknak megfelelően lebonyolított tőkemozgások akadályozását.

5. cikk

A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság tekintetében az 1985. évi csatlakozási okmány rendelkezéseinek hatálya - a tőkemozgások I. mellékletben foglalt nómenklatúrájával összhangban - a III. mellékletben meghatározottak szerint alakul.

6. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1990. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Továbbá tájékoztatják a Bizottságot minden új intézkedésről, illetve az I. mellékletben felsorolt, tőkemozgásokat szabályozó rendelkezések minden módosításáról, legkésőbb azok hatálybalépésének időpontjáig.

(2) A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság - az 1985. évi csatlakozási okmány 61-66. cikke és 222-232. cikke sérelme nélkül -, valamint a Görög Köztársaság és Írország átmenetileg továbbra is alkalmazhatja a IV. mellékletben felsorolt tőkemozgásokra vonatkozó korlátozásokat az említett mellékletben megállapított feltételek mellett és az ott meghatározott határidők keretein belül.

Amennyiben a IV. melléklet III. és IV. listájában említett tőkemozgások liberalizációjára megállapított határidő lejárta előtt a Portugál Köztársaság vagy a Görög Köztársaság úgy ítéli meg, hogy a liberalizációt különösen a fizetési mérlegben jelentkező nehézségek vagy a nemzeti pénzügyi rendszer elégtelen mértékű hozzáigazítása miatt nem tudja érvényesíteni, a Bizottság e tagállamok egyikének kérelme alapján, a Monetáris Bizottsággal együttműködésben felülvizsgálja az érintett tagállam gazdasági és pénzügyi helyzetét. E felülvizsgálat eredményei alapján a Bizottság javaslatot tesz a Tanácsnak az említett tőkemozgások egészének vagy részének liberalizációjára megállapított határidő meghosszabbítására. E meghosszabbítás nem haladhatja meg a három évet. A Tanács a Szerződés 69. cikkében szabályozott eljárással összhangban jár el.

(3) A Belga Királyság és a Luxemburgi Nagyhercegség az V. mellékletben megállapított feltételek mellett és időtartam alatt átmenetileg tovább működtetheti a kettős devizapiacot.

(4) A másodlagos lakóhelyek megszerzését szabályozó, hatályos nemzeti jogszabályokat fenn lehet tartani addig, amíg a Tanács a Szerződés 69. cikkével összhangban e területen további rendelkezéseket fogad el. E rendelkezés nem érinti a közösségi jog egyéb rendelkezéseinek alkalmazhatóságát.

(5) A Bizottság 1988. december 31-ig javaslatokat nyújt be a Tanácsnak, amelyek célja a megtakarítások adóztatására vonatkozó nemzeti rendszerek és e rendszerek alkalmazása ellenőrzésének különbözőségéből eredő adócsalások, adókijátszások, adókikerülések kockázatainak megszüntetése és csökkentése.

A Tanács 1989. június 30-ig állást foglal a Bizottság e javaslatairól. A közösségi adórendelkezéseket a Szerződéssel összhangban egyhangúlag kell elfogadni.

7. cikk

(1) Ezen irányelv egyéb rendelkezéseire figyelemmel, a tagállamok a harmadik országokkal lebonyolított tőkemozgásokkal kapcsolatos átutalások kezelésénél arra törekednek, hogy ugyanazon liberalizációs szintet érjék el, mint a többi tagállam honos személyeivel lebonyolított műveletek esetében.

Az előző albekezdés rendelkezései nem érintik a tagállamok nemzeti szabályainak, illetve a közösségi jogszabályok harmadik országokkal szemben történő alkalmazását - és különösen bizonyos kölcsönös feltételeket - a vállalkozások alapítását, a pénzügyi szolgáltatások nyújtását és értékpapírok tőkepiacokra történő bevezetését magában foglaló műveletekre vonatkozóan.

(2) Amennyiben harmadik országokba irányuló, illetve onnan eredő, nagymértékű rövid távú tőkemozgások komoly zavart okoznak a tagállamok vagy egyes tagállamok belső vagy külső monetáris vagy pénzügyi helyzetében vagy súlyos feszültséget okoznak a Közösségen belüli vagy a Közösség és harmadik országok közötti devizakapcsolatokban, a tagállamok konzultációt folytatnak az ilyen nehézségek leküzdésére hozandó intézkedésekről. E konzultáció a Bizottság vagy bármely tagállam kezdeményezésére a központi bankok elnökeinek bizottságában és a Monetáris Bizottságban történik.

8. cikk

A Monetáris Bizottság évente legalább egyszer megvizsgálja ezen irányelv alkalmazásának eredményeképpen létrejövő, a szabad tőkemozgásokra vonatkozó helyzetet. A vizsgálat kiterjed azon hitel-, pénzügyi és monetáris piacok nemzeti szabályozására vonatkozó intézkedésekre, amelyek sajátos hatást gyakorolnak a nemzetközi tőkemozgásokra és ezen irányelv valamennyi egyéb vonatkozására. A Monetáris Bizottság jelentést készít a Bizottság számára e vizsgálat eredményeiről.

9. cikk

A 1960. május 11-i első irányelv és a 72/156/EGK irányelv 1990. július 1-jétől hatályát veszti.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1988. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Bangemann

[1] HL C 26., 1988.2.1., 1. o.

[2] 1988. június 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 332., 1986.11.26., 22. o.

[4] HL 43., 1960.7.12., 921/60. o.

[5] HL L 91., 1972.4.18., 13. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ IRÁNYELV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETT TŐKEMOZGÁSOK NÓMENKLATÚRÁJA

E nómenklatúrában a tőkemozgások besorolása a vonatkozó aktívák és források gazdasági természetével összhangban történt, nemzeti pénznemben vagy devizában kifejezve.

E nómenklatúrában felsorolt tőkemozgások az alábbi műveleteket ölelik fel:

- a tőkemozgások lebonyolításához szükséges valamennyi művelet: az ügylet megkötése és teljesítése és a kapcsolódó átutalások. Az ügyletek általában különböző tagállamok honos személyei között jönnek létre, bár bizonyos tőkemozgásokat egyetlen személy is bonyolíthat saját számlájára (pl. kivándorlók tulajdonát képező aktívák átutalásai),

- a Szerződés 68. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel, bármely természetes vagy jogi személy [1] által végrehajtott műveletek, beleértve a tagállamok vagy más közigazgatási szervezetek és intézmények aktíváival és passzíváival kapcsolatos műveleteket,

- az érintett művelet lebonyolításához igénybe vett piacon rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi technikához való hozzáférés a gazdasági szereplő számára. Például az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök megszerzésének fogalmába nemcsak a prompt ügyletek tartoznak, hanem a rendelkezésre álló valamennyi ügyleti technika is: határidős ügyletek, opciós ügyletek vagy opciós utalvánnyal lebonyolított ügyletek, swapügyletek más aktívákkal szemben stb. Hasonlóképpen a pénzügyi intézményeknél elhelyezett folyó- és betétszámlákon végrehajtott műveletek fogalmába nemcsak a számlanyitás és pénzeszközök számlán való elhelyezése tartozik, hanem határidős devizaügyletek is, függetlenül attól, hogy azokat árfolyamkockázat fedezésére vagy egy nyitott devizapozíció felvételére szánják,

- felhalmozott aktívák felszámolására vagy engedményezésére irányuló műveletek, az aktívák felszámolásából származó bevétel [2] hazatelepítése vagy az ilyen bevétel azonnali felhasználása a közösségi kötelezettségeken belül,

- műveletek hitelek vagy kölcsönök visszafizetése céljából.

E nómenklatúra nem ad kimerítő felsorolást a tőkemozgások fogalmáról, ezért szerepel a mellékletben a XIII. rész - F. "Egyéb tőkemozgások - Vegyes" megjelölés. Ezért ez nem értelmezhető ezen irányelv 1. cikkében említett, a tőkemozgások teljes liberalizációjára vonatkozó elv korlátozásaként.

I. KÖZVETLEN BEFEKTETÉSEK [3]

1. Fióktelepek alapítása vagy kiterjesztése vagy új vállalkozások létrehozása, amelyek kizárólag a tőkét biztosító személy tulajdonában vannak, valamint a meglévő vállalkozások teljes mértékben történő megszerzése.

2. Részesedés új vagy meglévő vállalkozásban tartós gazdasági kapcsolatok létrehozása vagy fenntartása céljából.

3. Hosszú távú kölcsönök tartós gazdasági kapcsolatok létrehozása vagy fenntartása céljából.

4. Jövedelmek újrabefektetése tartós gazdasági kapcsolatok fenntartása céljából.

A. Közvetlen befektetések nemzeti területen nem honos személyek által [4]

B. Közvetlen befektetések külföldön honos személyek által [5]

II. INGATLANBEFEKTETÉSEK (amennyiben az I. rész nem tartalmazza) [6]

A. Ingatlanbefektetések nemzeti területen nem honos személyek által

B. Ingatlanbefektetések külföldön honos személyek által

III. A TŐKEPIACI KERESKEDÉSBEN SZOKÁSOS ÉRTÉKPAPÍR-MŰVELETEK (amennyiben az I., IV. és V. rész nem tartalmazza)

a) Részvények és más részesedést biztosító értékpapírok [7]

b) Kötvények [8]

A. Értékpapír-műveletek a tőkepiacon

1. Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő belföldi értékpapírok megszerzése nem honos személyek által [9].

2. Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi értékpapírok megszerzése honos személyek által.

3. Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő belföldi értékpapírok megszerzése nem honos személyek által [10].

4. Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő külföldi értékpapírok megszerzése honos személyek által.

B. Értékpapírok bevezetése a tőkepiacra [11]:

i. Bevezetés az értéktőzsdére [12].

ii. Kibocsátás és elhelyezés a tőkepiacon (*).

1. Belföldi értékpapírok bevezetése külföldi tőkepiacra.

2. Külföldi értékpapírok bevezetése a belföldi tőkepiacra.

IV. KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK BEFEKTETÉSI JEGYEIVEL VÉGREHAJTOTT MŰVELETEK [13]

a) Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek olyan értékpapírokba történő befektetése, amelyekkel szokásosan a tőkepiacokon kereskednek (részvények, egyéb törzsrészvények és kötvények).

b) Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek olyan értékpapírokba vagy egyéb eszközökbe történő befektetése, amelyekkel szokásosan pénzpiacon kereskednek.

c) Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek egyéb aktívákba történő befektetése.

A. Műveletek a kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel

1. Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő belföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése nem honos személyek által.

2. Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által.

3. Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő belföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése nem honos személyek által.

4. Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által.

B. A kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek bevezetése a tőkepiacra

i. Bevezetés az értéktőzsdére

ii. Kibocsátás és elhelyezés a tőkepiacon

1. Belföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek bevezetése külföldi tőkepiacra.

2. Külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek bevezetése a belföldi tőkepiacra.

V. A PÉNZPIACI KERESKEDÉSBEN ÁLTALÁBAN RÉSZT VEVŐ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS EGYÉB ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS MŰVELETEK [14]

A. Értékpapír- és egyéb eszközökkel történő műveletek a pénzpiacon

1. A belföldi pénzpiaci kereskedésben részt vevő értékpapírok és egyéb eszközök megszerzése nem honos személyek által.

2. A külföldi pénzpiaci kereskedésben részt vevő értékpapírok és egyéb eszközök megszerzése honos személyek által.

B. Értékpapírok és egyéb eszközök bevezetése a pénzpiacra

i. Bevezetés egy elismert pénzpiacra (*);

ii. Kibocsátás és elhelyezés egy elismert pénzpiacon

1. Belföldi értékpapírok és egyéb eszközök bevezetése külföldi pénzpiacra.

2. Külföldi értékpapírok és egyéb eszközök bevezetése a hazai pénzpiacra.

VI. MŰVELETEK PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNÉL VEZETETT FOLYÓSZÁMLÁKKAL ÉS BETÉTI SZÁMLÁKKAL [15]

A. Nem honos személyek által belföldi pénzügyi intézményekkel végrehajtott műveletek

B. Honos személyek által külföldi pénzügyi intézményekkel végrehajtott műveletek

VII. KERESKEDELMI ÜGYLETEKHEZ VAGY SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELEK, AMELYEKBEN HONOS SZEMÉLY VESZ RÉSZT [16]

1. Rövid lejáratú (egy évnél rövidebb)

2. Középtávú (egytől öt évig)

3. Hosszú lejáratú (öt év vagy több)

A. Nem honos személyek által honos személyeknek nyújtott hitelek

B. Honos személyek által nem honos személyeknek nyújtott hitelek

VIII. PÉNZÜGYI KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK (az I., VII. és XI. rész nem tartalmazza) [17]

1. Rövid lejáratú (egy évnél rövidebb)

2. Középtávú (egytől öt évig)

3. Hosszú lejáratú (öt év vagy több)

A. Nem honos személyek által honos személyeknek nyújtott kölcsönök és hitelek

B. Honos személyek által nem honos személyeknek nyújtott kölcsönök és hitelek

IX. KEZESSÉGEK, EGYÉB GARANCIÁK ÉS ZÁLOGJOGOK

A. Nem honos személyek által honos személyeknek nyújtott

B. Honos személyek által nem honos személyeknek nyújtott

X. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁTUTALÁSOK

A. Biztosítási díjak és fizetések életbiztosítással kapcsolatban

1. Belföldi életbiztosító társaságok és nem honos személyek között kötött szerződések.

2. Külföldi életbiztosító társaságok és honos személyek között kötött szerződések.

B. Biztosítási díjak és fizetések hitelbiztosítással kapcsolatban

1. Belföldi hitelbiztosító társaságok és nem honos személyek között kötött szerződések.

2. Külföldi hitelbiztosító társaságok és honos személyek között kötött szerződések.

C. Biztosítási szerződésekkel kapcsolatos egyéb tőkeátutalások

XI. SZEMÉLYES TŐKEMOZGÁSOK

A. Kölcsönök

B. Ajándékok és alapítványok

C. Hozományok

D. Örökségek és hagyatékok

E. Bevándorlók adósságtörlesztése a korábbi lakóhelyük szerinti országban

F. Lakóhellyel rendelkező személyek vagyonátutalása kivándorlásuk esetén, letelepedésük idején vagy külföldi tartózkodásuk időtartama alatt

G. Bevándorlók megtakarításainak átutalása az országban való tartózkodásuk alatt a korábbi lakóhelyük szerinti országba

XII. PÉNZÜGYI AKTÍVÁK FIZIKAI IMPORTJA ÉS EXPORTJA

A. Értékpapírok

B. Mindenfajta fizetőeszköz

XIII. EGYÉB TŐKEMOZGÁSOK

A. Örökösödési adó

B. Kártérítés (amennyiben tőkejellegük van)

C. Visszatérítés szerződések megszüntetése esetén és le nem hívott fizetések visszatérítése (azon esetekben, amikor ezeket tőkeként lehet értelmezni)

D. Szerzői jogdíjak: szabadalmak, formatervezési minták, védjegyek és találmányok (engedményezések és az ilyen engedményezésekből eredő átutalások)

E. Szolgáltatások nyújtásához szükséges pénzösszegek átutalása (a VI. rész nem tartalmazza)

F. Vegyes

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

Kizárólag e nómenklatúra és ezen irányelv alkalmazásában a következő kifejezések:

Közvetlen befektetések

Természetes személyek vagy kereskedelmi, ipari, illetve pénzügyi vállalkozások által végrehajtott bármely befektetés, amelynek célja, hogy a tőkét nyújtó személy és a vállalkozó vagy vállalkozás - amely számára a tőkét gazdasági tevékenység folytatása céljából rendelkezésre bocsátották - között tartós és közvetlen kapcsolatot hozzon létre, illetve tartson fenn. Ezt a meghatározást a legtágabban kell értelmezni.

A nómenklatúra I. 1. pontjában említett vállalkozások jogilag független vállalkozásokat (100 %-os tulajdonban lévő leányvállalatokat) és fióktelepeket foglalnak magukban.

A nómenklatúra I. 2. pontjában említett, részvénytársasági jogi formájú vállalkozások közvetlen befektetésben való részvételi jelleggel rendelkeznek, ha egy részvénycsomag, amely egy természetes személy vagy egy másik vállalkozás vagy bármely más részvénytulajdonos birtokában van, vagy a részvénytársaságokra vonatkozó nemzeti jogszabályok, vagy más rendelkezések alapján felhatalmazza a részvényest arra, hogy ténylegesen részt vegyen a vállalat irányításában, illetve ellenőrzésében.

A nómenklatúra I. 3. pontjában említett részesedési jellegű, hosszú lejáratú kölcsönök olyan kölcsönök, amelyeket több, mint öt év időtartamra nyújtanak tartós gazdasági kapcsolatok megteremtése vagy fenntartása céljából. A kölcsönként említhető főbb példák azon kölcsönök, amelyeket egy vállalkozás leányvállalatainak vagy olyan vállalkozásoknak nyújt, amelyekben részesedéssel rendelkezik, továbbá azon kölcsönök, amelyek nyereségmegosztási megállapodáshoz kapcsolódnak. E rovatba tartoznak a pénzügyi intézmények által tartós gazdasági kapcsolatok megteremtése vagy fenntartása céljából nyújtott kölcsönök is.

Ingatlanbefektetések

Épületek vagy földterület vásárlása, valamint épületek megépítése természetes személyek által nyereségszerzés vagy személyes használat céljából. E kategória magában foglalja a haszonélvezeti, szolgalmi és építési jogokat is.

Bevezetés értéktőzsdére vagy elismert pénzpiacra

Értékpapírokkal és más forgatható okiratokkal történő, meghatározott eljáráshoz igazodó, hivatalosan ellenőrzött vagy ellenőrizetlen kereskedés hivatalosan elismert értéktőzsdén, illetve a pénzpiac egy hivatalosan elismert szegmensében.

Az értéktőzsdei kereskedésben részt vevő értékpapírok (jegyzett vagy nem jegyzett)

Olyan értékpapírok, amelyek kereskedését szabályzatok alapján ellenőrzik, amelyek árfolyamát rendszeresen kihirdetik a hivatalos értéktőzsdék (jegyzett értékpapírok) vagy más, az értéktőzsdéhez kapcsolódó testületek - pl. bankbizottságok (nem jegyzett értékpapírok.)

Értékpapírok és más forgatható eszközök kibocsátása

Eladás nyilvános ajánlattétellel.

Értékpapírok és más forgatható eszközök elhelyezése

Az értékpapíroknak a kibocsátó által vagy a kibocsátó által az eladással megbízott konzorciumon keresztül történő közvetlen eladása nyilvános ajánlattétel nélkül.

Belföldi vagy külföldi értékpapírok és más eszközök

Azon ország szerinti értékpapírok, ahol a kibocsátó székhelye található. Külföldi piacon kibocsátott belföldi értékpapírok és más eszközök honos személyek általi megszerzése külföldi értékpapírok megszerzésének minősül.

Részvények és egyéb részesedési jelleget hordozó értékpapírok

Magukban foglalják a részvények új kibocsátásakor a részvényjegyzés jogát.

Kötvények

Forgatható értékpapírok a kibocsátástól számított kétéves vagy hosszabb lejárati idővel, amelyek esetében a kamatlábat és a főösszeg visszafizetésének feltételeit, valamint a kamatfizetést a kibocsátás időpontjában határozzák meg.

Kollektív befektetési vállalkozások

Vállalkozások:

- amelyek célja - a kockázatmegosztás alapelve alapján - átruházható értékpapírokba, illetve az általuk gyűjtött tőke egyéb aktíváiba történő kollektív befektetés, és

- amelyek jegyeit a tulajdonosok kérésére a befektetési jegyekre irányadó jogi, szerződéses és jogszabály által előírt feltételek szerint közvetlenül vagy közvetett módon a vállalkozás aktíváiból visszavásárolják vagy visszaváltják. Egy közös befektetési vállalkozás által tett azon intézkedéseket, amelyek célja, hogy befektetési jegyei tőzsdei értéke ne térjen el jelentősen azok egy befektetési jegyre jutó könyv szerinti értékétől, az ilyen visszavásárlási és visszaváltási műveletekkel egyenértékűnek kell tekinteni.

E vállalkozásokat a nemzeti jogszabályok szerint akár a szerződési jog (mint a befektetési alapot kezelő társaság által kezelt közös alapok), vagy a vagyonkezelési törvények (mint nyílt befektetési alapok), vagy alapszabály által (befektetési társaság) lehet létrehozni.

Az irányelv alkalmazásában a "közös alapok" kifejezés magában foglalja a befektetési alapokat is.

A pénzpiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírok és más eszközök

Kincstárjegyek és egyéb forgatható váltók, letéti jegyek, bankelfogadványok, kereskedelmi papírok és egyéb hasonló okmányok.

Kereskedelmi ügyletekhez vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó hitelek

Szerződéses kereskedelmi hitelek (előlegek, vagy befejezetlen vagy megrendelt termékhez kapcsolódó részletfizetés, vagy hat hónapnál hosszabb lejáratú exporthitel, akár együtt jár kereskedelmi váltó aláírásával, akár nem) és hitelintézetek által nyújtott hitelből történő finanszírozásuk. E kategória magában foglalja a faktoring műveleteket is.

Pénzügyi kölcsönök és hitelek

Pénzügyi intézmények által nyújtott bármely finanszírozás, beleértve a kereskedelmi ügyletekhez vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó ügyleteket, amelyekben nem vesz részt honos személy.

E kategória magában foglalja a jelzálogkölcsönöket, a fogyasztói hitelt és a pénzügyi lízinget is, valamint a kereskedelmi váltó kibocsátóját támogató bankhitelkereteket és az eurókereskedelmi váltók kibocsátását.

Honos személyek vagy nem honos személyek

Természetes és jogi személyek az egyes tagállamok hatályban lévő devizajogszabályaiban megállapított meghatározásoknak megfelelően.

Felszámolásból származó bevételek (befektetések, értékpapírok stb. felszámolása)

Eladásból származó bevétel, amely magában foglalja a tőkeérték-emelkedést, a visszafizetések összegét, a végrehajtásból származó bevételeket stb.

Természetes vagy jogi személyek

A nemzeti jogszabályok meghatározása szerint.

Pénzügyi intézmények

Bankok, takarékbankok és rövid lejáratú, középtávú, valamint hosszú lejáratú hitelek nyújtására szakosodott intézmények, valamint biztosítótársaságok, lakásépítő szövetkezetek, befektetési társaságok és más hasonló jellegű intézmények.

Hitelintézetek

Bankok, takarékbankok és rövid lejáratú, középtávú és hosszú lejáratú hitelekre szakosodott intézmények.

[1] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[2] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[3] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[4] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[5] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[6] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[7] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[8] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[9] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[10] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[11] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[12] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[13] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[14] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[15] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[16] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

[17] Lásd az alábbi magyarázó megjegyzéseket.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ IRÁNYELV 3. CIKKÉBEN EMLÍTETT MŰVELETEK LISTÁJA

A tagállamok által, adott esetben, a fenti tőkemozgások vonatkozásában bevezethető korlátozásokat oly módon kell meghatározni és alkalmazni, hogy azok a lehető legkisebb mértékben akadályozzák a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgását.

A művelet jellege | Rész |

A pénzpiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírokkal és más eszközökkel végzett műveletek | V. |

Pénzügyi intézményekkel folyó- és betétszámlán bonyolított műveletek | VI. |

Műveletek kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel | IV. A és B c) |

-befektetési vállalkozásoknak általában a pénzpiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírokba és más eszközökbe történő befektetése céljából | |

Pénzügyi kölcsönök és hitelek | VIII. A és B 1 |

- rövid lejáratú | |

Személyes tőkemozgások | XI. A |

- kölcsönök | |

Pénzügyi aktívák fizikai importja és exportja | XII. |

- a pénzpiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírok | |

- fizetőeszközök | |

Egyéb tőkemozgások: Vegyes | XIII. F |

- a fent felsorolt műveletekhez hasonló rövid távú műveletek | |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

AZ IRÁNYELV 5. CIKKÉBEN EMLÍTETTEK

Az 1985. évi csatlakozási okmány tőkemozgásokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya az irányelv I. mellékletében meghatározott, tőkemozgásokról szóló nómenklatúrával összhangban

A csatlakozási okmány cikkei (az átmeneti rendelkezések lejárati ideje) | A művelet jellege | Rész |

a)A Spanyol Királyságra vonatkozó rendelkezések

62. cikk (1990.12.31.) | Honos személyek közvetlen befektetései külföldön | I. B |

63. cikk (1990.12.31.) | Honos személyek ingatlanbefektetései külföldön | II. B |

64. cikk (1988.12.31.) | Műveletek a tőkepiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírokkal | |

| -Értéktőzsdei kereskedésben szokásosan részt vevő külföldi értékpapírok honos személyek általi megszerzése | III. A 2. |

| -azon kötvények kivételével, amelyeket külföldi piacon bocsátottak ki és névértéküket nemzeti valutában fejezték ki | |

| Műveletek kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel | |

| -Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által | IV. A 2. |

| - azon vállalkozások befektetési jegyeinek kivételével, amelyek közös alap formáját öltik | |

b)A Portugál Köztársaságra vonatkozó rendelkezések

222. cikk (1989.12.31.) | Nem honos személyek közvetlen befektetései belföldön | I. A |

224. cikk (1992.12.31.) | Honos személyek közvetlen befektetései külföldön | I. B |

225. és 226. cikk (1990.12.31.) | Nem honos személyek ingatlanbefektetései belföldön | II. A |

227. cikk (1992.12.31.) | Honos személyek ingatlanbefektetései külföldön | II. B |

228. cikk (1990.12.31.) | Személyes tőkemozgások | |

| i. a 228. cikk (2) bekezdésében meghatározott magasabb összegek alkalmazása céljából: | |

| - Hozományok | XI. C |

| - Örökségek és hagyatékok | XI. D |

| -Lakóhellyel rendelkező személyek által kivándorlásuk esetén, letelepedésük idején vagy külföldi tartózkodásuk időtartama alatt megszerzett aktívák átutalása | XI. F |

| ii. a 228. cikk (2) bekezdésében meghatározott alacsonyabb összegek alkalmazása céljából: | |

| - Ajándékok és alapítványok | XI. B |

| - Bevándorlók adósságtörlesztése a korábbi lakóhelyük szerinti országban | XI. E |

| -Bevándorlók megtakarításainak átutalása az országban való tartózkodásuk alatt a korábbi lakóhelyük szerinti országba | XI. G |

229. cikk (1990.12.31.) | A tőkepiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírokkal végzett műveletek | |

| -Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi értékpapírok megszerzése honos személyek által | III. A 2 |

| -a külföldi piacon kibocsátott kötvények kivételével, amelyek névértékét nemzeti valutában fejezték ki | |

| Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel végrehajtott műveletek | |

| -Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által | IV. A 2 |

| - azon befektetési jegyek kivételével, amelyek közös alap formáját öltik | |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ IRÁNYELV 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK

I. A Portugál Köztársaság 1990. december 31-ig továbbra is alkalmazhatja, illetve újból bevezetheti az irányelv kihirdetésének napján érvényben lévő korlátozásokat az alábbi, I. listában megadott tőkemozgásokra vonatkozóan:

I. LISTA

A művelet jellege | Rész |

Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel végzett műveletek | |

-értéktőzsdei kereskedésben részt vevő, külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által | IV. A 2. a) |

-a 85/611/EGK irányelv [1]hatálya alá tartozó vállalkozások, amelyek közös alap formáját öltik | |

-Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által | IV. A 4. a) |

- a 85/611/EGK irányelv [1]hatálya alá tartozó vállalkozások | |

II. A Spanyol Királyság 1990. december 31-ig, illetve a Portugál Köztársaság 1992. december 31-ig továbbra is alkalmazhatja vagy újból bevezetheti az irányelv kihirdetésének napján érvényben lévő korlátozásokat az alábbi, II. listában megadott tőkemozgásokra vonatkozóan:

II. LISTA

A művelet jellege | Rész |

Általában tőkepiaci kereskedésben részt vevő értékpapírokkal lebonyolított műveletek | |

-Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi értékpapírok honos személyek általi megszerzése | III. A 2. b) |

- külföldi piacon kibocsátott kötvények, amelyek névértékét nemzeti valutában fejezték ki | |

-Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő külföldi (belföldi) értékpapírok megszerzése honos személyek (nem honos személyek) által | III. A 3. és 4. |

- Értékpapírok bevezetése a tőkepiacra | III. B 1. és 2. |

-amennyiben azokkal egy tagállamban az értéktőzsdén kereskednek, vagy azok részt vesznek az értéktőzsdei bevezetés folyamatában | |

A kollektív befektetési társaságok befektetési jegyeivel végrehajtott műveletek | |

-Értéktőzsdei kereskedésben részt vevő külföldi kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek által | IV. A 2. |

-a 85/611/EGK irányelv [2]hatálya alá nem tartozó vállalkozások, amelyek közös alapok formáját öltik | |

-Értéktőzsdei kereskedésben részt nem vevő külföldi (belföldi) kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek megszerzése honos személyek (nem honos személyek) által | IV. A 3. és 4. |

-a 85/611/EGK irányelv1 hatálya alá nem tartozó vállalkozások, amelyek kizárólagos célja az aktívák már liberalizált megszerzése | |

- Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek bevezetése a tőkepiacra | IV. B 1 és 2 a) |

- a 85/611/EGK irányelv [2]hatálya alá tartozó vállalkozások | |

-Olyan, kereskedelmi ügyletekre vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó hitelek, amelyekben honos személy vesz részt | VII. A és B 3. |

- Hosszú lejáratú hitelek | |

III. A Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, Írország és a Portugál Köztársaság 1992. december 31-ig továbbra is alkalmazhatja vagy újból bevezetheti az irányelv kihirdetésének napján érvényben lévő korlátozásokat az alábbi, III. listában megadott tőkemozgásokra vonatkozóan:

III. LISTA

A művelet jellege | Rész |

A tőkepiaci kereskedésben részt vevő értékpapírokkal végrehajtott műveletek | |

- Értékpapírok bevezetése a tőkepiacra | III. B 1. és 2. |

-amennyiben ezen értékpapírok nem vesznek részt egy tagállamban az értéktőzsdei kereskedésben vagy az értéktőzsdei bevezetés folyamatában | |

A kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel végzett műveletek | |

- Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek bevezetése a tőkepiacra | IV. B 1. és 2. |

-olyan vállalkozások, amelyek nem tartoznak a 85/611/EGK irányelv1 [3]hatálya alá, és amelyek kizárólagos célja az aktívák már liberalizált megszerzése | |

Pénzügyi kölcsönök és hitelek | VIII. A, B 2. és 3. |

- középtávú és hosszú lejáratú | |

IV. A Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, Írország és a Portugál Köztársaság 1992. december 31-ig elhalaszthatja az alábbi, IV. listában megadott tőkemozgások liberalizálását:

IV. LISTA

A művelet jellege | Rész |

Pénzpiaci kereskedésben szokásosan részt vevő értékpapírokkal és egyéb pénzügyi követelést megtestesítő eszközökkel végrehajtott műveletek | V. |

Pénzügyi intézményekkel folyó- és betétszámlákon bonyolított műveletek | VI. |

Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel végrehajtott műveletek | IV. A és B c) |

-vállalkozások, amelyek a rövid távú befektetések piacának kereskedésében részt vevő értékpapírokba és más eszközökbe fektetnek be | |

Pénzügyi kölcsönök és hitelek | VIII. A és B 1. |

- rövid lejáratú | |

Személyes tőkemozgások | XI. A |

- kölcsönök | |

Pénzügyi aktívák fizikai importja és exportja | XII. |

- általában pénzpiaci kereskedésben részt vevő értékpapírok | |

- fizetőeszközök | |

Egyéb tőkemozgások: Vegyes | XIII. F |

[1] A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.)

[2] Lásd az 1. listához megadott lábjegyzetet.

[3] Lásd az I. listához megadott lábjegyzetet.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

Mivel a Belga Királyságban és a Luxemburgi Nagyhercegségben a kettős devizapiac rendszere nem korlátozta a tőkemozgásokat, azonban mégis anomáliát jelent az EMR-en belül és ezért az irányelv hatékony végrehajtása érdekében, valamint az Európai Monetáris Rendszer megerősítése céljából e két tagállam vállalja a kettős devizapiac rendszerének 1992. december 31-ig történő megszüntetését. Továbbá vállalják, hogy a rendszert megszüntetéséig olyan eljárások alapján irányítják, amelyek biztosítják a tőke de facto szabad mozgását olyan feltételek mellett, hogy a két piacon uralkodó árfolyamok ne mutassanak észrevehető és tartós különbséget.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0361 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0361&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére