31987L0432[1]

A Tanács irányelve (1987. augusztus 3.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

A Tanács irányelve

(1987. augusztus 3.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő nyolcadik hozzáigazításáról

(87/432/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 86/431/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. és 21. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel intézkedéseket kell elfogadni annak érdekében, hogy a belső piac 1992. december 31-ig fokozatosan létrejöjjön; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok listáját az egyes anyagok osztályozási és címkézési eljárására vonatkozó részletes előírásokkal együtt; mivel e lista felülvizsgálata azt mutatta, hogy az a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul; mivel különösen módosítani kell egyes anyagok osztályozását és címkézését, tisztázni kell egyes megnevezéseket, helyesbíteni kell egyes CAS-számokat (Chemical Abstracts Service), valamint további anyagokat kell felvenni a listára;

mivel a 67/548/EGK irányelv 20. cikke alapján létrehozott, a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelmének technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság kedvezőtlen véleményt nyilvánított a Bizottság által számára benyújtott intézkedéstervezetről,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete (veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

1. A következő anyagok megnevezése, CAS-száma, osztályozása és címkézése helyébe az ezen irányelv I. mellékletében felsoroltak lépnek.

No 006-008-00-0

No 006-019-00-0

No 602-005-00-9

No 602-042-00-0

No 602-045-00-7

No 602-046-00-2

No 602-047-00-8

No 602-048-00-3

No 602-049-00-9

No 603-023-00-X

No 605-001-00-5

No 605-001-01-2

No 605-001-02-X

No 606-019-00-6

No 612-036-00-X

No 612-037-00-5

No 612-041-00-7

No 613-011-00-6

No 650-007-00-3

2. A melléklet az ezen irányelv II. mellékletében szereplő anyagokkal egészül ki.

2. cikk

A tagállamok 1988. április 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1988. október 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. augusztus 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. E. Tygesen

[1] HL L 247., 1986.9.1., 1. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

ANNEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠAPAPTHMA I - ANNEXE I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

ANNEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠAPAPTHMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0432 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0432&locale=hu