31993R3696[1]

A Tanács 3696/93/EGK rendelete (1993. október 29.) az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról

A TANÁCS 3696/93/EGK RENDELETE

(1993. október 29.)

az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a belső piac működése érdekében a közösségi és nemzeti statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó olyan statisztikai szabványokra van szükség, amelyek alkalmasak arra, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányok és az egységes piac minden más résztvevője megbízható és összehasonlítható adatokhoz juthasson;

mivel az ilyen információk a vállalkozások számára a versenyképességük meghatározásához szükségesek, a Közösség intézményei számára pedig a piaci verseny torzulásainak megelőzése során hasznosak;

mivel a belső piac irányításához szükséges megfelelően megbízható, gyors, rugalmas és részletes egységes adatszolgáltatás csak akkor valósítható meg, ha a tagállamok a közösségi besorolással összhangban lévő tevékenységek szerinti termékbesorolást használnak;

mivel a tagállamok számára biztosítani kell, hogy a nemzeti követelményeiknek való megfelelés érdekében - az Európai Gazdasági Közösség tevékenységek szerinti termékbesorolása alapján - saját nemzeti besorolási rendszerükben kiegészítő albontásokat tarthassanak meg, vagy illeszthessenek be;

mivel a gazdasági statisztikák nemzetközi összehasonlíthatósága a tagállamok, illetve a közösségi intézmények részéről egy olyan termékbesorolási rendszer használatát követeli meg, amely közvetlenül az Egyesült Nemzetek Központi Termékbesorolási Rendszeréhez (CPC) kapcsolódik;

mivel a Közösség tevékenységek szerinti termékbesorolásának kapcsolódnia kell a gazdasági tevékenységek közösségi besorolásához (NACE Rev. 1.);

mivel ha a termékbesorolás szerkezete összhangban van a vonatkozó termelési tevékenységekkel, ez megakadályozza az összefüggéstelen kódolási sémák elterjedését és lehetővé teszi, hogy az érintett piacok termelői a kódokat helyesen azonosítsák;

mivel szükség van egy olyan vonatkoztatási keretrendszer létrehozására, amelynek segítségével a termelésre, fogyasztásra, külkereskedelemre és szállításra vonatkozó statisztikai adatok összehasonlíthatóak;

mivel a tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolás használata egy olyan irányítóbizottság - név szerint a 89/382/EGK,Euratom határozattal ( 4 ) létrehozott statisztikai programbizottság - létrehozását teszi szükségessé, amely valamennyi, e rendelet alkalmazásával összefüggő témában, különösen a besorolás értelmezésével, annak kisebb változtatásaival és a magyarázó megjegyzések szerkesztésével, illetve aktualizálásával kapcsolatban segíti a Bizottság munkáját;

mivel e rendelet keretében kívánatos volna elérni azt, hogy minden tagállam ugyanazt a termékleírást és az ahhoz kapcsolódó alfanumerikus kódot tartalmazó egységes kódot használja;

mivel alapvető, hogy a tevékenységen alapuló közösségi termékbesorolás különböző kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék;

mivel egy új, tevékenységen alapuló termékbesorolás bevezetéséhez átmeneti időszakra van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet célja, hogy egy tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolási rendszer létrehozásával biztosítsa a nemzeti és közösségi besorolások és így a nemzeti és közösségi statisztikák összehasonlíthatóságát.

(2) "Termék": valamennyi szállítható és nem szállítható termék, illetve szolgáltatás.

(3) E rendelet csak statisztikai célú besorolásra alkalmazható.

2. cikk

(1) A tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolás (a továbbiakban: CPA) közös alapját az alábbiakban részletezett szintek alkotják:

- első szint, amely alfabetikus kóddal jelzett fejrovatokból áll (nemzetgazdasági ágak),

- köztes szint, amely kétbetűs kóddal jelzett rovatokból áll (alágak),

- második szint, amely kétjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (ágazatok),

- harmadik szint, amely háromjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (alágazatok),

- negyedik szint, amely négyjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (szakágazatok),

- ötödik szint, amely ötjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (kategóriák),

- hatodik szint, amely hatjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (alkategóriák).

(2) A CPA-t e rendelet melléklete tartalmazza.

3. cikk

(1) A CPA-t a Bizottság és a tagállamok besorolás céljára használják. A CPA annak alkategóriái alapján összesített vagy részletes jellegű közösségi, nemzeti, különleges vagy funkcionális alkalmazásokra használható.

(2) E besorolások a következő szabályok alapján kapcsolódnak a CPA-hoz:

- a CPA-nál nagyobb mértékben összesített besorolások a CPA alkategóriáinak pontos összesítését tartalmazzák,

- a CPA-nál részletesebb besorolások a CPA alkategóriáiban teljes egészében megtalálható albontásokat tartalmazzák,

- az ily módon származtatott besorolások külön kóddal láthatók el.

(3) Azon tagállamok, amelyek egy, a CPA-ból származtatott nemzeti besorolást szeretnének használni, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 1993. december 31-ig meghozzák az e cikknek megfelelő nemzeti termékbesorolás bevezetéséhez szükséges intézkedéseket.

4. cikk

A Bizottság munkáját a statisztikai programbizottság (SPC) (a továbbiakban: bizottság) segíti.

5. cikk

A bizottság az elnök által hivatalból, vagy az e rendelet alkalmazásával érintett valamely tagállam képviselőjének kérésére felvetett bármilyen, a CPA-ra vonatkozó kérdést megvizsgálhat, különös tekintettel a következőkre:

a) a CPA értelmezése;

b) olyan kisebb módosítások CPA-ba történő beillesztése,

- amelyek - különösen a szolgáltatások területén - a technológiai, illetve a gazdasági fejlődés változásából adódnak,

- amelyek a szövegek kiigazítását és világossá tételét szolgálják,

- amelyek más nemzetközi termékbesorolás, különösen a CPC módosítása miatt szükségesek;

c) a CPA felülvizsgálatára vonatkozó munkák előkészítése és összehangolása;

d) CPA-magyarázatok szerkesztése és aktualizálása;

e) a CPA-nak a tagállamok saját termékbesorolásába való beillesztéséből fakadó problémák vizsgálata;

f) szükség esetén a nemzetközi szervezeteknek a termékbesorolásra, különösen a CPC-re és annak magyarázó megjegyzéseire vonatkozó munkáira vonatkozó közös álláspontok előkészítése;

g) az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai besorolásáról szóló, 1990. október 9-i, 3037/90/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) szerinti harmonizáció a NACE Rev.1-gyel;

h) a besorolásokkal, különösen a Harmonizált Rendszerrel (HR), illetve a Kombinált Nómenklatúrával (KN) foglalkozó más bizottságokkal való együttműködés összehangolása;

i) az átmeneti időszak meghosszabbítására valamely tagállam kérésére;

j) még inkább összesített vagy részletesebb jellegű közösségi, nemzeti, különleges vagy funkcionális besorolásokkal foglalkozó más szervekkel való együttműködés összehangolása.

Az a)-j) ponttal kapcsolatos intézkedéseket a 6. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

Az 1993. december 31. után gyűjtött, termékbesorolási célra használt statisztikákat a 3. cikknek megfelelően kell elkészíteni.

8. cikk

(1) Az 1994 január 1-jétől 1995. december 31-ig tartó időszak átmeneti időszak.

(2) Az átmeneti időszak meghosszabbítható, és valamely tagállam felhatalmazható kellően megalapozott műszaki vagy működési okok alapján olyan besorolás használatára is, amely a 3. és 5. cikkben meghatározott eljárásnak nem felel meg.

(3) Hat hónappal az átmeneti időszak lejárta után a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést készít a tevékenységek szerinti termékbesorolással kapcsolatos tapasztalatairól; e jelentés a CPC-nek az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala (UNSO) által végrehajtott felülvizsgálatát is tartalmazza.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

CPA 2002 - HU

FELÉPÍTÉS

A. NEMZETGAZDASEZŐGAZDASÁGI, VADGAZDALKODASI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TERMÉKEK
01. ÁGAZAT MEZŐGAZDASÁGI ES VADGAZDALKODASI TERMÉKEK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
01.1 alágazat Növénytermesztési és kertészeti termékek (1)
01.11 szakágazat Gabonafélék és egyéb, máshova nem sorolt (2) növénytermesztési termékek
01.11.1Gabonafélék magvai
01.11.11Durumbúza1001.1
01.11.12Egyéb búza és kétszeres1001.9
01.11.13Kukorica1005
01.11.14Rizs, hántolatlan szemtermés1006.1
01.11.15Árpa1003
01.11.16Rozs, zab1002 + 1004
01.11.17Egyéb gabonafélék1007 + 1008
01.11.2Burgonya; száraz hüvelyesek; ehető gumós és gyökérnövények
01.11.21Burgonya0701
01.11.22Száraz hüvelyesek (hántolt)0713
01.11.23Ehető gumós és gyökérnövények magas keményítő- és inulintartalommal0714
01.11.3Olajmagvak és olajtartalmú gyümölcsök
01.11.31Szójabab1201
01.11.32Földimogyoró1202
01.11.33Napraforgó-, szezám-, sáfrány-, repce-, káposztarepce- és mustármag1205 + 1206 + 1207[.4 – .6]
01.11.34Gyapotmag1207.2
01.11.35Egyéb, máshová nem sorolt olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök1203 + 1204 + 1207[.1 + .3 + .9]
01.11.4Nyers dohány
01.11.40Nyers dohány2401[.1 + .2]
01.11.5Cukorgyártásra használt növények
01.11.51Cukorrépa1212.91
01.11.52Cukornád1212.99 ex
01.11.6Szalma és takarmány
01.11.60Szalma és takarmány1213 + 1214.9
01.11.7Textiliparban használt növények nyersen
01.11.71Gyapot maggal vagy anélkül5201
01.11.72Juta és egyéb rostos növények, kivéve: len, kender és hócsalán5303.1
01.11.73Len, kender, szizál és egyéb rostanyag nyersen5301.1 + 5302.1 + 5304.1 + 5305[.11 + .21 + .9]
01.11.8Nyersgumi
01.11.80Nyersgumi4001[.1 +.2]
01.11.9Illatszer-alapanyagok, gyógynövények és hasonlók, cukorrépa és takarmánynövények magja; egyéb növényi anyagok nyersen
01.11.91Elsődlegesen az illatszer- és gyógyszergyártásban, vagy rovar és gomba irtására és más hasonló célokra használt növények1211[.1 – .4 + .90 (.1 + .3 + .99ex)]
01.11.92Cukorrépa és más ipari növények, valamint takarmánynövények vetőmagja és egyéb szaporítóanyaga1209[.10 + .2]
01.11.93Egyéb növényi anyagok, termékek1210 + 1212.99 ex
01.12 szakágazat Kertészeti termékek
01.12.1Zöldségfélék frissen vagy hűtve
01.12.11Gumós és gyökérzöldségek0703 + 0706
01.12.12Gyümölcszöldségek0702 + 0707 + 0708 + 0807.1
01.12.13Egyéb be nem sorolt zöldségfélék0704 + 0705 + 0709[.1 – .7 + .90.1 + .2 + .4 – .9]
01.12.2Élő növények, vágott virágok és virágrügyek, virágmagok, gyümölcsmagok, zöldségmagok
01.12.21Palánták, virághagymák, gyökerek, gumók, dugványok, oltványok, gombacsíra0601 + 0602
01.12.22Vágott virágok és virágrügyek0603
01.12.23Virág- és gyümölcsfamag1209[.3 + .99]
01.12.24Zöldségmagok (vetésre)1209.91
01.13 szakágazat Szőlő, gyümölcs, élvezeti cikkek és fűszernövények
01.13.1Szőlő
01.13.11Csemegeszőlő, frissen0806.10[.2 – .6]
01.13.12Egyéb szőlő, frissen0806.10.9
01.13.2Gyümölcsök
01.13.21Datolya, füge, banán, kókuszdió, paradió, kesudió, ananász, avokádó, mangó, guajava0801 + 0803 + 0804
01.13.22Citrusfélék0805
01.13.23Egyéb gyümölcsök; szentjánoskenyér0807.2 + 0808 – 0810 + 1212.1
01.13.24Olíva és egyéb olajos magvak0709.90.3 + 0802
01.13.3Élvezeti cikkek
01.13.31Kávé pörkölés és koffeinkivonás nélkül0901.11
01.13.32Zöldtea (nem fermentált), feketetea (fermentált) és részben fermentált tea, közvetlen (legalább 3 kg-os) csomagolásban0902[.2 + .4]
01.13.33Paraguayi tea (Matétea)0903
01.13.34Kakaóbab1801
01.13.4Fűszernövények, feldolgozás nélkül
01.13.40Fűszernövények, feldolgozás nélkül(0904 – 0910) ex
01.2 alágazat Élő állatok és állati termékek (1)
01.21 szakágazat Szarvasmarha, élő állatok és állati termékek
01.21.1Szarvasmarha, élő állatok
01.21.11Szarvasmarha, élő állatok, kivéve borjú0102[.1 + .90 (.5 – .9)]
01.21.12Borjú0102.90[.0 – .4]
01.21.2Nyers tehéntej
01.21.20Nyers tehéntej0401.2 ex
01.21.3Szarvasmarhasperma
01.21.30Szarvasmarhasperma0511.1
01.22 szakágazat Juh, kecske, ló, szamár, szamáröszvér és lóöszvér, élő állatok és állati termékek
01.22.1Juh, kecske, ló, szamár, szamáröszvér és lóöszvér, élő állatok
01.22.11Juh, élő állatok0104.1
01.22.12Kecske, élő állatok0104.2
01.22.13Ló, szamár és öszvér, élő állatok0101
01.22.2Nyers juh- és kecsketej
01.22.21Nyers juhtej0401.2 ex
01.22.22Nyers kecsketej0401.2 ex
01.22.3Gyapjú és állati szőr
01.22.31Nyírt gyapjú, zsíros (beleértve a háton mosott gyapjút is)5101.11
01.22.32Finom vagy durva állati szőr (beleértve a lószőrt is) kártolatlan vagy fésületlen0503 + 5102
01.23 szakágazat Sertés, élő állatok
01.23.1Sertés, élő állatok
01.23.10Sertés, élő állatok0103
01.24 szakágazat Baromfi, élő állat és tojás
01.24.1Baromfi, élő állatok
01.24.10Baromfi, élő állatok0105
01.24.2Tojás héjában
01.24.20Tojás héjában0407
01.25 szakágazat Egyéb élő állatok és állati termékek
01.25.1Egyéb élő állatok
01.25.10Egyéb élő állatok0106
01.25.2Egyéb állati termékek
01.25.21Természetes méz0409
01.25.22Csiga (tengeri csiga kivételével) élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében; békacomb frissen, hűtve vagy fagyasztva0208.2 + 0307.6
01.25.23Máshova nem sorolt állati termékek0410
01.25.24Gombolyításra alkalmas selyemgubó5001
01.25.25Rovarviasz, cetvelő1521.9
01.25.3Nyers szőrme és egyéb nyers bőr
01.25.31Nyers szőrme, kivéve a prémhasznú bárány szőrméjét4301[.1 + .6 – .9]
01.25.32Prémhasznú bárány szőrmés nyers bőre4301.3
01.25.33Egyéb, máshova nem sorolt állati nyers bőr4103[.2 – 9]
01.4 alágazat Növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével), parkosítási szolgáltatás
01.41 szakágazat Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás
01.41.1Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás
01.41.11Növénytermelési szolgáltatás
01.41.12Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás
01.42 szakágazat Állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével)
01.42.1Állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével)
01.42.10Állattenyésztési szolgáltatás (az állatorvosi szolgáltatás kivételével)
01.5 alágazat Vadgazdálkodás
01.50 szakágazat Vadgazdálkodás
01.50.1Vadgazdálkodási szolgáltatás
01.50.10Vadgazdálkodási szolgáltatás
02. ÁGAZAT ERDESZETI TERMÉKEK, ERDŐGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
02.0 alágazat Erdészeti termékek, erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.01 szakágazat Hengeresfa (rönkfa), természetes gumi; természetes parafa; egyéb erdészeti termékek
02.01.1Hengeresfa
02.01.11Fenyő hengeresfa4403.2
02.01.12Lombos hengeresfa4403.9
02.01.13Trópusi hengeresfa4403.4
02.01.14Tűzifa4401.1
02.01.15Egyéb faragott, hasított erdeifa-alapanyag4404
02.01.2Természetes gumi
02.01.21Balata, gutta percha, guayule, kaucsuk és hasonló természetes gumifélék4001.3
02.01.22Nyers gyanta, sellak, mézga, balzsam és hasonló termékek1301
02.01.3Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve
02.01.30Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve4501.1
02.01.4Egyéb erdészeti és más növényi termékek
02.01.41Növényi részek, pázsitfűfélék, mohák és egyéb díszítésre alkalmas növények0604
02.01.42Egyéb máshová nem sorolt, fonáshoz, tömőanyagnak, színezéshez, cserzéshez használt és egyéb növényi anyagok1401 – 1403 + 1404[.1 + .9]
02.01.5Erdőállomány
02.01.50Erdőállomány
02.01.6Erdei faiskolai szolgáltatás
02.01.60Erdei faiskolai szolgáltatás
02.02 szakágazat Erdőgazdálkodási szolgáltatás
02.02.1Erdőgazdálkodási szolgáltatás
02.02.10Erdőgazdálkodási szolgáltatás
B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG HALAK ÉS EGYÉB HALÁSZATI TERMÉKEK; HALASZAT, HALGAZDALKODAS
05. ÁGAZAT HALAK ÉS EGYÉB HALÁSZATI TERMÉKEK, HALÁSZAT, HALGAZDALKODAS
05.0 alágazat Halak és egyéb halászati termékek, halászat, halgazdálkodás
05.00 szakágazat Halak és egyéb halászati termékek; halászat, halgazdálkodás
05.00.1Hal, élő, friss vagy hűtött
05.00.11Élő hal0301
05.00.12Friss vagy hűtött hal0302[.1 – .6]
05.00.2Rákfélék (nem fagyasztva), osztrigák, egyéb gerinctelen víziállatok (élve, frissen vagy hűtve)
05.00.21Rákfélék (nem fagyasztva)0306.2
05.00.22Osztrigák0307.1
05.00.23Egyéb puhatestűek vagy kagylófélék és gerinctelen víziállatok (élve, frissen vagy hűtve)0307[.21 + .31 + .41 + .51 + .91]
05.00.3Egyéb vízi termékek
05.00.31Korallok és hasonló termékek, puhatestűek, rákfélék vagy tüskésbőrűek héja és szépiahalcsont0508
05.00.32Természetes szivacs0509
05.00.33Tengeri moszatok, algák, frissen vagy szárítva1212.2
05.00.4Gyöngyök
05.00.41Természetes gyöngy, megmunkálatlan7101.1
05.00.42Tenyésztett gyöngy, megmunkálatlan7101.21
05.00.5Halászati szolgáltatás
05.00.50Halászati szolgáltatás
05.00.6Halgazdálkodási szolgáltatás
05.00.60Halgazdálkodási szolgáltatás
C. NEMZETGAZDASÁGI ÁG BÁNYÁSZAT
CA. ALÁG SZÉN ÉS TŐZEG; KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ; URÁN- ÉS TÓRIUMÉRC
10. ÁGAZAT SZÉN ÉS TŐZEG
10.1 alágazat Feketeszén
10.10 szakágazat Feketeszén
10.10.1Feketeszén, feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok
10.10.11Feketeszén, nem agglomerált2701.1
10.10.12Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok2701.2
10.10.13Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai
10.2 alágazat Barnaszén, lignit
10.20 szakágazat Barnaszén, lignit
10.20.1Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett
10.20.10Barnaszén és lignit, barnaszén- és lignitbrikett2702
10.3 alágazat Tőzeg
10.30 szakágazat Tőzeg
10.30.1Tőzeg és tőzegbrikett
10.30.10Tőzeg és tőzegbrikett2703
11. ÁGAZAT NYERS KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ; KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS (KUTATÁS NÉLKÜL)
11.1 alágazat Kőolaj és földgáz
11.10 szakágazat Kőolaj és földgáz
11.10.1Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok
11.10.10Kőolaj- és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok2709
11.10.2Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű
11.10.20Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű2711[.11 + .21]
11.10.3Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra
11.10.30Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra
11.10.4Bitumenes vagy olajpala és olajhomok
11.10.40Bitumenes vagy olajpala és olajhomok2714.1
11.2 alágazat Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)
11.20 szakágazat Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)
11.20.1Kőolaj- és földgáz-kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)
11.20.11Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások
11.20.12Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatás
12. ÁGAZAT URÁN- ÉS TÓRIUMÉRCEK
12.0 alágazat Urán- és tóriumércek
12.00 szakágazat Urán- és tóriumércek
12.00.1Urán- és tóriumérc
12.00.10Urán- és tóriumérc2612
CB. ALÁG EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT
13. ÁGAZAT FÉMTARTALMÚ ÉRCEK
13.1 alágazat Vasérc
13.10 szakágazat Vasérc
13.10.1Vasérc
13.10.10Vasérc2601.1
13.2 alágazat Színesfémércek
13.20 szakágazat Színesfémércek
13.20.1Színesfémércek és dúsítmányaik (urán- és tóriumérc és dúsitmányaik nélkül)
13.20.11Rézérc és dúsítmányaik2603
13.20.12Nikkelérc és dúsítmányai2604
13.20.13Alumíniumérc és dúsítmányai2606
13.20.14Nemesfémérc és dúsítmányai2616
13.20.15Ón-, ólom- és cinkércek és dúsítmányaik2607–2609
13.20.16Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613 – 2615 + 2617
14. ÁGAZAT KŐFEJTÉSI TERMÉKEK, VEGYI ÉS MŰTRÁGYA-ALAPANYAGOK, SÓ, EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI TERMÉKEK
14.1 alágazat Kőfejtési termékek
14.11 szakágazat Építőkő és díszítőkő
14.11.1Építőkő vagy díszítőkő
14.11.11Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő2515
14.11.12Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő2516
14.12 szakágazat Mészkő, gipsz és kréta
14.12.1Mészkő és gipsz
14.12.10Mészkő és gipsz2320.1 + 2521
14.12.2Kréta és dolomit
14.12.20Kréta és dolomit2509 + 2518
14.13 szakágazat Pala
14.13.1Pala
14.13.10Pala2514
14.2 alágazat Homok és agyag
14.21 szakágazat Kavics és homok
14.21.1Kavics és homok
14.21.11Természetes homok2505
14.21.12Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder2517[.1 + .4]
14.21.13Makadám, kátrányozott makadám2517[.2 + .3]
14.22 szakágazat Agyag és kaolin
14.22.1Agyag és kaolin
14.22.11Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag2507
14.22.12Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit; mullit, samott és tűzálló agyag2508
14.3 alágazat Vegyi ásványok
14.30 szakágazat Vegyi ásványok
14.30.1Vegyi és műtrágya-alapanyag ásványok
14.30.11Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát; karnallit, szilvit és egyéb nyers természetes káliumsók2510 + 3104.1
14.30.12Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén2502 + 2503.00.1
14.30.13Egyéb ásványi vegyi alapanyagok2511 + 2528 + 2529.2 + 2530[.2 + .9]
14.4 alágazat Só
14.40 szakágazat Só
14.40.1Só és tiszta nátrium-klorid
14.40.10Só és tiszta nátrium-klorid2501
14.5 alágazat Máshová nem sorolt egyéb bányászati termékek
14.50 szakágazat Egyéb, máshová nem sorolt bányászati termékek
14.50.1Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet
14.50.10Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet2714.9
14.50.2Drágakövek és féldrágakövek; habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; máshová nem sorolt egyéb ásványok
14.50.21Drágakövek és féldrágakövek (ipari gyémántok kivételével), megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított7102[.1 + .31] + 7103.1
14.50.22Ipari gyémántok; habkő, csiszolópor; természetes korund; természetes gránit és egyéb természetes dörzskő2513 + 7102.21
14.50.23Máshova nem sorolt egyéb ásványok2504 + 2506 + 2512 + 2519 + 2524 – 2526 +2529[.1 + .3] + 2530.1 + 2621
D.NEMZETGAZDASÁGI ÁG FELDOLGOZÓIPAR
DA. ALÁG ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA
15. ÁGAZAT ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK
15.1 alágazat Hús és húskészítmények
15.11 szakágazat Friss és tartósított hús (baromfihús nélkül)
15.11.1Hús és ehető belsőség szarvasmarhafélékből, sertésből, kecskéből, lóból és szamárból
15.11.11Friss vagy hűtött marhahús0201
15.11.12Fagyasztott marhahús0202
15.11.13Friss vagy hűtött sertéshús0203.1
15.11.14Fagyasztott sertéshús0203.2
15.11.15Friss vagy hűtött birkahús0204[.1 + .2]
15.11.16Fagyasztott birkahús0204[.3 + .4]
15.11.17Kecskehús0204.5
15.11.18Ló-, szamár-, öszvérhús0205
15.11.19Ehető belsőség0206
15.11.2Zsíros gyapjú és nyersbőr, szarvasmarha- vagy lófélékből
15.11.21Zsíros gyapjú5101.19
15.11.24Nyersbőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben4101[.20 + .50]
15.11.25Egyéb nyersbőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából4101.90
15.11.26Nyers juh- és báránybőr4102
15.11.27Nyers kecske-, gida- és egyéb bőr4103.1
15.11.3Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből és sertésből
15.11.30Zsír, szarvasmarhafélékből, birkából, kecskéből és sertésből0209.00 [.11 – .30] + 1501.00 [.11 + .19] + 1502
15.11.4Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan
15.11.40Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan0502 + 0504 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99
15.11.9Friss és tartósított hússal (a baromfi kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.11.99Friss és tartósított hússal (a baromfi kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.12 szakágazat Friss és tartósított baromfihús
15.12.1Baromfihús és ehető baromfibelsőség
15.12.11Friss vagy hűtött baromfihús és ehető baromfibelsőség0207[.11 + .13 + .24 + .26 + .32 + .34 + .35]
15.12.12Fagyasztott baromfihús és ehető baromfibelsőség0207[.12 + .14 + .25 + .27 + .33 + .36]
15.12.13Egyéb hús és ehető belsőség, beleértve a nyúlhúst, kivéve a békacombot0208[.1+ .3 – .9]
15.12.14Baromfizsír0209.00.90 + 1501.00.90
15.12.2Toll és tollas madárbőr
15.12.20Toll és tollas madárbőr0505
15.12.9Friss és tartósított baromfihússal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.12.99Friss és tartósított baromfihússal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.13 szakágazat Hús- és baromfihús-készítmények
15.13.1Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből vagy vérből
15.13.11Hús és ehető belsőség, sózott, pácolt, szárított vagy füstölt; húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és korpa0210
15.13.12Más húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből; húsból, halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé1601 + 1602[.2 – .9] + 1603
15.13.13Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból, töpörtyű2301.1
15.13.9Hús-, baromfihús-készítmény főzése, előkészítése
15.13.90Hús-, baromfihús-készítmény főzése, előkészítése
15.13.99Hús és baromfihús-készítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.2 alágazat Feldolgozott és tartósított hal és halkészítmények
15.20 szakágazat Feldolgozott és tartósított hal és halkészítmények
15.20.1Elkészített és tartósított hal
15.20.11Hal, halfilé, más halhús, halmáj és halikra, friss vagy hűtött0302.7 + 0304.1
15.20.12Hal, halfilé, más halhús, halmáj és halikra, fagyasztott0303 + 0304[.2 + .9]
15.20.13Szárított, sózott vagy pácolt hal, füstölt hal, emberi fogyasztásra alkalmas haldara és halpellet0305
15.20.14Más módon feldolgozott vagy konzervált hal és haltermék, kaviár és kaviárpótló halikrából1604
15.20.15Rákfélék, fagyasztva, puhatestű és gerinctelen vízi állatok, fagyasztott, szárított, sózott vagy pácolt0306.1 + 0307[.29 + .39 + .49 + .59 + .99]
15.20.16Rákfélék, puhatestű és gerinctelen vízi állatok más módon elkészítve vagy tartósítva2301.2
15.20.17Halból, rákfélékből, puhatestűekből és gerinctelen vízi állatokból készült liszt, dara és pellet, emberi fogyasztásra alkalmatlan2301.2
15.20.18Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és gerinctelen vízi állatokból0511.91
15.20.9Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve elkészítése
15.20.90Haltermékek füstölése és más módon való tartósítása, illetve elkészítése
15.3 alágazat Feldolgozott gyümölcs és zöldség
15.31 szakágazat Feldolgozott burgonya
15.31.1Feldolgozott burgonya
15.31.11Fagyasztott burgonya0710.1
15.31.12Tartósított burgonya0712.90.05 + 1105 + 2004.1 + 2005.2
15.31.9Burgonya és burgonyakészítmények főzése és más módon való elkészítése
15.31.90Burgonya és burgonyakészítmények főzése és más módon való elkészítése
15.32 szakágazat Gyümölcs- és zöldséglé
15.32.1Gyümölcs- és zöldséglé
15.32.10Gyümölcs- és zöldséglé2009
15.32.9Gyümölcs- és zöldséglevekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.32.99Gyümölcs- és zöldséglevekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.33 szakágazat Egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség
15.33.1Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével)
15.33.11Fagyasztott zöldség0710[.2 – .9]
15.33.12Ideiglenesen tartósított zöldség0711
15.33.13Szárított zöldség0712[.2 + .3 + .90 (.1 – .9)]
15.33.14Zöldség, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva2002 + 2003 + 2004.9 + 2005[.4 – .9]
15.33.15Ecettel vagy ecetsavval tartósított zöldség2001
15.33.2Elkészített és tartósított gyümölcs és dió
15.33.21Gyümölcs és dió, főzve is, fagyasztott0811
15.33.22Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré, valamint -krém2007.9
15.33.23Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített, máshova nem sorolt2008.1
15.33.24Gyümölcs és dió, ideiglenesen tartósítva, nem közvetlenül fogyasztásra0812
15.33.25Egyéb tartósított gyümölcs0806.2 + 0813 + 0814 + 2008[.2 – .9]
15.33.26Sárgabarack-, őszibarack- vagy szilvamag és magbél1212.3
15.33.3Zöldségalapanyag, -hulladék, maradék és melléktermék
15.33.30Egyéb növényi alapanyag, hulladék, maradék és melléktermék2308
15.33.9Zöldségek főzése és egyéb tartósítása
15.33.90Zöldségek főzése és egyéb tartósítása
15.4 alágazat Állati és növényi olajok
15.41 szakágazat Nyers olajok és zsírok
15.41.1Állati és növényi olajok és zsírok, nyers
15.41.11Állati olajok és zsírok, nyers és finomított, a szarvasmarhafélék, birka, kecske, sertés és baromfi zsírjának kivételével1503 + 1504 + 1506
15.41.12Szója-, földimogyoró-, olíva-, napraforgó-, pórsáfránymag-, gyapotmag-, repce- és mustármagolaj, nyers1507.1 + 1508.1 + 1509.1 + 1512[.11 + .21] + 1514[.11 + .91]
15.41.13Pálma-, kókusz-, pálmamag-, babassu- és lenmagolaj, nyers1511.1 + 1513[.11 + .21] + 1515.11
15.41.2Gyapothulladék
15.41.20Gyapothulladék1404.2
15.41.3Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből
15.41.31Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék2304 – 2306
15.41.32Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből1208
15.41.9Nyersolajjal és -zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.41.99Nyersolajjal és -zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.42 szakágazat Finomított olaj
15.42.1Finomított olaj
15.42.11Szója-, földimogyoró-, olíva-, napraforgó-, pórsáfránymag-, gyapotmag-, repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói finomítva, vegyi átalakítás nélkül1507.9 + 1508.9 + 1509.9 + 1510 + 1512[.19 + .29] + 1514[.19 + .99] + 1515.5
15.42.12Pálma-, kókusz-, pálmamag-, babassu- és lenmagolaj, valamint ezek frakciói finomítva, vegyi átalakítás nélkül, máshová nem sorolt egyéb (ricinus-, tung- és jojoba-) olaj és stabilizált növényi zsírok és olajok (kivéve kukoricaolaj) és frakcióik1511.9 + 1513[.19 + .29] + 1515[.19 + .3 + .4 + .9]
15.42.13Állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül1516
15.42.2Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), gyapjúzsír anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
15.42.20Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), gyapjúzsír anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai1521.1 + 1522
15.42.9Finomított olajjal és zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.42.99Finomított olajjal és zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.43 szakágazat Margarin
15.43.1Margarin és hasonló készítmények
15.43.10Margarin és hasonló készítmények1517
15.43.9Margarinnal és hasonló étkezési zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.43.99Margarinnal és hasonló étkezési zsírral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.5 alágazat Tejtermék és fagylalt
15.51 szakágazat Tejtermék
15.51.1Feldolgozott folyékony tej és tejszín
15.51.11Feldolgozott folyékony tej0401[.1 + .2ex]
15.51.12Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül0401.3
15.51.2Tej és tejszín, szilárd formában
15.51.20Tej és tejszín, szilárd formában0402[.1 + .2]
15.51.3Vaj
15.51.30Vaj0405
15.51.4Sajt és túró
15.51.40Sajt és túró0406
15.51.5Egyéb tejtermékek
15.51.51Tej és tejszín, sűrített vagy hozzáadott cukrot, illetve más édesítőanyagot tartalmaz, a szilárd állapotú kivételével0402.9
15.51.52Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín0403
15.51.53Kazein3501.1
15.51.54Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup1702.1
15.51.55Tejsavó0404
15.51.9Tejtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.51.99Tejtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.52 szakágazat Fagylalt (jégkrém)
15.52.1Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég
15.52.10Fagylalt (jégkrém) és emberi fogyasztásra alkalmas más jég2105
15.52.9Fagylalttal, jégkrémmel és emberi fogyasztásra alkalmas más jéggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.52.99Fagylalttal, jégkrémmel és emberi fogyasztásra alkalmas más jéggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.6 alágazat Malomipari termék és keményítő
15.61 szakágazat Malomipari termék
15.61.1Hántolt rizs
15.61.10Hántolt rizs1006.2
15.61.2Gabonafélékből és zöldségből készített liszt, ezek keverékei
15.61.21Búza- és kétszeresliszt1101
15.61.22Máshova nem sorolt gabonafélékből készült liszt1102
15.61.23Zöldségliszt és korpa1106
15.61.24Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek1901.2
15.61.3Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből
15.61.31Búzadara, -korpa és -pellet1103[.11]
15.61.32Máshova nem sorolt egyéb gabonadara, -korpa és -pellet1103[.13.19 + .20]
15.61.33Egyéb malomipari termékek gabonafélékből (beleértve a kukoricapelyhet)1104 + 1904
15.61.4Őrölt rizs
15.61.40Őrölt rizs1006[.3 + .4]
15.61.5Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék
15.61.50Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék2302
15.61.9Malomipari termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.61.99Malomipari termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.62 szakágazat Keményítő
15.62.1Kukoricaolaj és frakciói, vegyileg nem átalakítva
15.62.10Kukoricaolaj és frakciói, vegyileg nem átalakítva1515.2
15.62.2Keményítő és keményítőtermék, cukor és cukorszirup, máshova nem sorolt
15.62.21Glukóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), máshova nem sorolt cukor és cukorszirup, műméz, karamell1702[.3 – .9]
15.62.22Keményítő, inulin, búzasikér (glutin), dextrin és más átalakított keményítő1108 + 1109 + 3505.1
15.62.23Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában1903
15.62.3Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék
15.62.30Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék2303.1
15.62.9Keményítővel és keményítőtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.62.99Keményítővel és keményítőtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.7 alágazat Állateledel
15.71 szakágazat Haszonállat-eledel
15.71.1Kész állati táplálék haszonállatok részére
15.71.10Kész állati táplálék haszonállatok részére2309.9 ex
15.71.2Lucernakorpa és -pellet
15.71.20Lucernakorpa és -pellet1214.1
15.71.9Haszonállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.71.99Haszonállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.72 szakágazat Hobbiállat-eledel
15.72.1Kész állati táplálék hobbiállatok részére
15.72.10Kész állati táplálék hobbiállatok részére2309[.1 + .9ex]
15.72.9Hobbiállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.72.99Hobbiállat-eledellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.8 alágazat Egyéb élelmiszer
15.81 szakágazat Kenyér, friss tésztafélék
15.81.1Kenyér, friss tésztafélék és sütemények
15.81.11Friss kenyér1905.90.3
15.81.12Friss tésztafélék és sütemények1905.90.6
15.81.9Kenyérrel, friss tésztafélékkel és süteményekkel kapcsolatos ipari szogáltatás
15.81.99Kenyérrel, friss tésztafélékkel és süteményekkel kapcsolatos ipari szogáltatás
15.82 szakágazat Tartósított lisztes áru
15.82.1Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények
15.82.11Crisp-kenyér (ropogós kenyér), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek1905[.1 + .4]
15.82.12Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (gofri) és ostya1905[.2 + .3]
15.82.13Egyéb kenyér és pékáru1905.90[.1 + .2 + .4 + .5 + .9]
15.82.9Tartósított lisztesáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.82.99Tartósított lisztesáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.83 szakágazat Cukor
15.83.1Cukor
15.83.11Nyers nád- vagy répacukor, szilárd alakban1701.1
15.83.12Finomított nád- vagy répacukor, és vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező vagy ízesítő anyag nélkül1701.99
15.83.13Finomított nád- vagy répacukor, hozzáadott színező vagy ízesítő anyaggal, juharcukor és juharszirup1701.91 + 1702.2
15.83.14Melasz1703
15.83.2Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék
15.83.20Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék2303.2
15.83.9Cukorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.83.99Cukorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.84 szakágazat Kakaó, édességek
15.84.1Kakaó
15.84.11Kakaómassza1803
15.84.12Kakaóvaj, -zsír és -olaj1804
15.84.13Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül1805
15.84.14Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal1806.1
15.84.2Csokoládé- és cukorkaáru
15.84.21Csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével), ömlesztve1806.2
15.84.22Csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével), nem ömlesztve1806[.3 + .9]
15.84.23Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül1704
15.84.24Gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész, cukorral tartósítva2006
15.84.3Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék
15.84.30Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék1802
15.84.9Kakaóval; csokoládéval és cukorkaáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.84.99Kakaóval; csokoládéval és cukorkaáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.85 szakágazat Tésztafélék
15.85.1Makaróni, metélt tészta, kuszkusz és hasonló lisztesáruk
15.85.11Nyers tészta, nem főzve, nem töltve vagy másképp nem elkészítve1902.1
15.85.12Főtt tészta, töltve vagy másképp elkészítve, kuszkusz1902[.2 – .4]
15.85.9Tésztafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.85.99Tésztafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.86 szakágazat Kávé, tea
15.86.1Kávé és tea
15.86.11Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt0901[.12 + .2]
15.86.12Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -esszencia és -koncentrátum0901.9 + 2101[.1 + .3]
15.86.13Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot nem meghaladó kiszerelésben0902[.1 + .3]
15.86.14Tea vagy matétea-kivonat, -eszencia, -koncentrátum és -készítmény2101.2
15.86.15Gyógyteafőzet1211.90[.40 – .75 + .99ex] + 2106.90.98ex
15.86.9Kávéval és teával kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.86.99Kávéval és teával kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.87 szakágazat Ételízesítők és fűszerek
15.87.1Ecet, mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár
15.87.11Ecet és ecetpótló ecetsavból2209
15.87.12Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és -dara, elkészített mustár2103
15.87.2Feldolgozott fűszer
15.87.20Feldolgozott fűszer(0904 – 0910) ex
15.87.9Fűszerekkel és ételízesítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.87.99Fűszerekkel és ételízesítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.88 szakágazat Homogenizált és diétás étel
15.88.1Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek
15.88.10Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek1602.1 + 1901.1 + 2005.1 + 2007 + 2104.2
15.88.9Homogenizált ételkészítményekkel és diétás ételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.88.99Homogenizált ételkészítményekkel és diétás ételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.89 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb élelmiszer
15.89.1Egyéb élelmiszerek
15.89.11Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény2104.1
15.89.12Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított tojásfehérje0408 + 3502.1
15.89.13Élesztő (aktív vagy nem aktív), más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor2102
15.89.14Máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek1901.9 + 2106[.1 + .90(.1 – .92 + .98ex)]
15.89.2Zöldséglé (növényi nedv) és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok
15.89.20Zöldséglé (növényi nedv) és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok1302
15.89.9Máshová nem sorolt egyéb élelmiszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.89.99Máshová nem sorolt egyéb élelmiszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.9 alágazat Italok
15.91 szakágazat Desztillált szeszes italok
15.91.1Szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához
15.91.10Szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához2208
15.91.9Desztillált szeszes italokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.91.99Desztillált szeszes italokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.92 szakágazat Etil-alkohol
15.92.1Etilalkohol
15.92.11Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 %-os alkoholtartalommal2207.1
15.92.12Etilalkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal2207.2
15.92.9Etilalkohollal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.92.99Etilalkohollal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.93 szakágazat Bor
15.93.1Bor
15.93.11Pezsgőbor (habzóbor)2204.1
15.93.12Bor, friss szőlőből, kivéve a pezsgőbort, szőlőmust2204[.2 + .3]
15.93.2Borseprő, nyers borkő
15.93.20Borseprő, nyers borkő2307
15.93.9Borral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.93.99Borral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.94 szakágazat Gyümölcsbor
15.94.1Egyéb erjesztett ital (például alma-, körte-, mézbor); alkoholtartalmú italkeverékek
15.94.10Egyéb erjesztett ital (például alma-, körte-, mézbor); alkoholtartalmú italkeverékek2206
15.94.9Almaborral és más gyümölcsborral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.94.99Almaborral és más gyümölcsborral kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.95 szakágazat Egyéb nem desztillált, erjesztett ital
15.95.1Vermut és más ízesített bor friss szőlőből
15.95.10Vermut és más ízesített bor friss szőlőből2205
15.95.9Egyéb, nem desztillált, erjesztett itallal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.95.99Egyéb, nem desztillált, erjesztett itallal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.96 szakágazat Sör
15.96.1Sör
15.96.10Sör2203
15.96.2Sörfőzési és lepárlási üledék
15.96.20Sörfőzési és lepárlási üledék2303.3
15.96.9Sörrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.96.99Sörrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.97 szakágazat Maláta
15.97.1Maláta
15.97.10Maláta1107
15.97.9Malátával kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.97.99Malátával kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.98 szakágazat Üdítőital
15.98.1Ásványvíz és üdítőitalok
15.98.11Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített2201
15.98.12Más alkoholmentes ital2202
15.98.9Ásványvízzel és üdítőitalokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
15.98.99Ásványvízzel és üdítőitalokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
16. ÁGAZAT DOHÁNYTERMÉKEK
16.0 alágazat Dohánytermékek
16.00 szakágazat Dohánytermékek
16.00.1Dohánytermékek
16.00.11Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból2402
16.00.12Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia2403
16.00.2Dohányhulladék
16.00.20Dohányhulladék2401.3
16.00.9Dohánytermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
16.00.99Dohánytermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DB. ALÁG TEXTÍLIÁK ÉS TEXTILTERMÉKEK
17. ÁGAZAT TEXTÍLIA
17.1 alágazat Textilszál
17.10 szakágazat Textilfonal és cérna
17.10.1Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)
17.10.10Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)1505
17.10.2Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak
17.10.20Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak5002 + 5003.9 + 5101[.2 + .3] + 5103.1 + 5105 + 5203 + 5301[.2 + .3] + 5302.9 + 5303.9 + 5304.9 + 5305[.19 + .29]
17.10.3Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak
17.10.30Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak5506 + 5507
17.10.4Textilfonal és -cérna természetes szálakból
17.10.41Selyemfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5004 + 5005
17.10.42Gyapjúfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5106 – 5108 + 5110
17.10.43Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5205 + 5206
17.10.44Lenfonal5306[.10(.1 – .5) +.20.1]
17.10.45Varrócérna és fonal5006 + 5109 + 5204 + 5207 + 5306[.10.9 + .20.9]
17.10.46Fonal jutából és más textilrostból, fonal más növényi textilrostból és papírfonal5307 + 5308
17.10.5Textilfonal és -cérna mesterséges alapú végtelen szálból vagy vágott szálból
17.10.51Fonal szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5402.6 + 5403.4
17.10.52Fonal szintetikus vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5509[.1 – .4 + .51 + .53 + .59 + .62 + .69 + .92 + .99]
17.10.53Fonal gyapjúval kevert szintetikus vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5509[.52+.61+.91]
17.10.54Fonal mesterséges vágott szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben5510
17.10.55Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból5401 + 5406 + 5508 + 5511
17.10.6Selyemhulladék, gyapjú- valamint finom vagy durva állatiszőr-hulladék; pamuthulladék
17.10.61Selyemhulladék, nem kártolt vagy fésült5003.1
17.10.62Gyapjú-, valamint finom vagy durva állatiszőr-hulladék5103[.2 + .3]
17.10.63Foszlatott (garnetted stock) gyapjú- és finom vagy durva állatiszőr-hulladék5104
17.10.64Pamuthulladék, a foszlatott (garnetted stock) kivételével5202.1
17.10.65Egyéb pamuthulladék; foszlatott (garnetted stock)5202.9
17.10.9Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások
17.10.90Természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások
17.2 alágazat Textilszövetek
17.20 szakágazat Textilszövetek
17.20.1Szövet (speciális szövet kivételével) pamuttól különböző természetes szálból
17.20.10Szövet (speciális szövet kivételével) pamuttól különböző természetes szálból5007 + 5111 – 9113 + 5309 – 5311
17.20.2Szövet (speciális szövet kivételével) pamutból
17.20.20Szövet (speciális szövet kivételével) pamutból5208 – 5212
17.20.3Szövet (speciális szövet kivételével) mesterséges végtelen szálból és vágott szálból
17.20.31Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból5407 + 5408
17.20.32Szövet szintetikus vágott szálból5512 – 5515
17.20.33Szövet mesterséges vágott szálból5516
17.20.4Bolyhos szövet, törülköző és egyéb speciális kelme
17.20.40Bolyhos szövet, törülköző és egyéb speciális kelme5801 – 5803 + 7019 [.4 + .5]
17.20.9Textilszövetekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.20.99Textilszövetekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.3 alágazat Textilkikészítés
17.30 szakágazat Textilkikészítés
17.30.1Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása
17.30.10Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása
17.30.2Szövetek fehérítési és festési szolgáltatásai
17.30.21Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatása
17.30.22Szövet kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatásai
17.30.3Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatása
17.30.30Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatása
17.30.4Egyéb textilkikészítési szolgáltatások
17.30.40Egyéb textilkikészítési szolgáltatások
17.4 alágazat Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat)
17.40 szakágazat Konfekcionált textiláru (kivéve: ruházat)
17.40.1Konfekcionált háztartási textília
17.40.11Paplan és útitakaró (pléd), az elektromos melegítő takaró kivételével6301[.2 – .9]
17.40.12Ágynemű6302[.1 – .3]
17.40.13Asztalnemű6302[.4 + .5]
17.40.14Pipere (testápolási) és konyhai vászonnemű6302[.6 + .9]
17.40.15Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit6303
17.40.16Máshova nem sorolt egyéb lakástextília; szövetből és fonalból készült pokróc, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók5805 + 6304 + 6308
17.40.2Egyéb konfekcionált textiláruk
17.40.21Zsák és zacskó, áruk csomagolására szolgáló, textilből6305
17.40.22Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk6306
17.40.23Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is) és forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik8804
17.40.24Hálózsák; ágyneműtermékek9404[.3 + .9]
17.40.25Egyéb konfekcionált termékek, beleértve a ruhamodelleket is6307
17.40.9Vitorlavászon, kempingfelszerelés, és egyéb konfekcionált textiláru javítása
17.40.90Vitorlavászon, kempingfelszerelés, és egyéb konfekcionált textil készáru javítása
17.40.99Konfekcionált textiláruval (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.5 alágazat Egyéb textiláruk
17.51 szakágazat Szőnyegek
17.51.1Szőnyegek
17.51.11Szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók, csomózott5701
17.51.12Szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók, szövött5702
17.51.13Tűzési eljárással előállított szőnyegek és egyéb textil padlóburkolók5703
17.51.14Egyéb szőnyegek és textil padlóburkolók (beleértve a nemezelt is)5704 + 5705
17.51.9Szőnyeggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.51.99Szőnyeggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.52 szakágazat Kötéláru
17.52.1Kötéláru, kötél, zsineg és háló
17.52.11Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból5607
17.52.12Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; fonalból, szalagból készült, máshova nem sorolt termékek5608 + 5609
17.52.2Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek
17.52.20Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült használt termékek6310
17.52.9Háló, kötéláru javítása
17.52.90Háló, kötéláru javítása
17.52.99Kötéláruval, kötéllel, zsineggel és hálóval kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.53 szakágazat Nem szövött textíliák (kivéve: ruházat)
17.53.1Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek, a ruházat kivételével
17.53.10Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek, a ruházat kivételével5603
17.53.9Nem szövött textíliákkal és nem szövött textíliákból készült termékekkel (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.53.99Nem szövött textíliákkal és nem szövött textíliákból készült termékekkel (a ruházat kivételével) kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.54 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb textiltermékek
17.54.1Tüll, csipke, keskeny szövött áru, paszományáru és hímzések
17.54.11Keskeny szövött áru, paszományáru és hasonlók5806 – 5808
17.54.12Tüll és más necckelme, kötött vagy hurkolt kelme; csipke végben, szalagként vagy motívumonként5804
17.54.13Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként5810
17.54.2Nemez, bevont, borított vagy laminált
17.54.20Nemez, bevont, borított vagy laminált5602
17.54.3Egyéb textiláruk
17.54.31Textilanyagból készült vatta és belőle készült termékek, textilpihe, -por és kallózási hulladék5601
17.54.32Gumicérna és kord textilbevonattal, textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont5604
17.54.33Fémbevonatú fonal5605
17.54.34Máshova nem sorolt szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból5809
17.54.35Csipkeverő mintafonal és díszszalag, zseníliafonal, fonatolt (csomózott) fonal5606
17.54.36Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter vagy műselyem fonalból5902
17.54.37Máshova nem sorolt textilszövet, impregnált, bevont vagy borított5901 + 5903 + 5907
17.54.38Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek5908 – 5911
17.54.39Steppelt textiltermékek végben5811
17.54.9Máshová nem sorolt egyéb textiltermékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.54.99Máshová nem sorolt egyéb textiltermékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.6 alágazat Kötött-hurkolt kelme
17.60 szakágazat Kötött-hurkolt kelme
17.60.1Kötött-hurkolt kelme
17.60.11Bolyhos kelme, frottír, kötött vagy hurkolt6001
17.60.12Egyéb kötött vagy hurkolt kelme6002 – 6006
17.60.9Kötött-hurkolt kelmével kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.60.99Kötött-hurkolt kelmével kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.7 alágazat Kötött-hurkolt cikkek
17.71 szakágazat Kötött-hurkolt harisnyafélék
17.71.1Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött vagy hurkolt
17.71.10Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött vagy hurkolt6115
17.71.9Kötött-hurkolt harisnyafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.71.99Kötött-hurkolt harisnyafélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.72 szakágazat Kötött-hurkolt pulóverfélék
17.72.1Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt
17.72.10Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt6110
17.72.9Kötött-hurkolt pulóverfélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
17.72.99Kötött-hurkolt pulóverfélékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
18. ÁGAZAT: RUHÁZATI TERMÉKEK, SZŐRMÉK
18.1 alágazat Bőrruházat
18.10 szakágazat Bőrruházat
18.10.1Bőrruházat
18.10.10Bőrruházat4203.1
18.10.9Bőrruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.10.99Bőrruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.2 alágazat Textilruházati termékek
18.21 szakágazat Munkaruházat
18.21.1Férfi munkaruházat
18.21.11Férfi munkaruházati (formaruházati) együttes, dzseki és blézer6203[.22.1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11]
18.21.12Férfi munkaruházati (formaruházati) nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és short6203[.42(.1 + .51) +.43(.11 + .31) + .49 (.11 + .31)]
18.21.2Női munkaruházat
18.21.21Női munkaruházati (formaruházati) együttes és dzseki6204[.22.1 + .23.1 + .29.11 + .32.1 + .33.1 + .39.11]
18.21.22Női munkaruházati (formaruházati) nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és short6204[.62(.1 + .51) +.63(.11 + .31) + .69 (.11 + .31)]
18.21.3Egyéb munkaruházat
18.21.30Egyéb munkaruházat6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 + .43.1]
18.21.9Munkaruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.21.99Munkaruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.22 szakágazat Felsőruházat
18.22.1Felsőruházat, kötött vagy hurkolt
18.22.11Férfi és fiú felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák és hasonló cikkek, kötött vagy hurkolt6101
18.22.12Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött vagy hurkolt6103
18.22.13Női és leányka felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát (széldzseki), kötött vagy hurkolt6102
18.22.14Női- és leányka-kosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -ruha, -szoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -sort, kötött vagy hurkolt6104
18.22.2Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére
18.22.21Férfi és fiú felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek6201
18.22.22Férfi- és fiúöltöny és -együttes6203[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9)]
18.22.23Férfi- és fiúzakó és -blézer6203[.31 + .32.9 + .33.9 + .39.(19 + .9)]
18.22.24Férfi- és fiúnadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort6203[.41 + .42(.3 + .59 + .9)+ .43(.19 + .9) +.49(.19 + .39 – .9)]
18.22.3Női és leányka egyéb felsőruházat
18.22.31Női és leányka felsőkabát, autóskabát, köpeny, pelerin, anorák, viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek6202
18.22.32Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé)6204[.1 + .21 + .22.8 + .23.8 + .29(.18 + .9]
18.22.33Női és leányka kosztümkabát (blézer, dzseki)6204[.31 + .32.9 + .33.9 + .39(.19 + .9)]
18.22.34Női- és leánykaruha, -szoknya és nadrágszoknya6204[.4 + .5]
18.22.35Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort6204[.61 + .62(.3 + .59 + .9) + .63(.18 + .39 + .9) + .69(.18 + .39 – .9)]
18.22.4Használt ruházati termékek és kiegészítők
18.22.40Használt ruházati termékek és kiegészítők6309
18.22.9Felsőruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.22.99Felsőruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.23 szakágazat Alsóruházat
18.23.1Alsóruházat, kötött-hurkolt
18.23.11Férfi- és fiúing, kötött-hurkolt6105
18.23.12Férfi és fiú alsónadrág, rövid alsónadrág, pizsama, hálóköntös és hasonló cikkek, kötött-hurkolt6107
18.23.13Női és leánykablúz, -ing és ingblúz, kötött- hurkolt6106
18.23.14Női és leánykakombiné, alsószoknya, rövid alsónadrág, női alsónadrág, hálóing, hálóköntös és hasonló cikkek, kötött-hurkolt6108
18.23.2Alsóruházat, egyéb
18.23.21Férfi- és fiúing6205
18.23.22Férfi- és fiútrikó (atléta) és egyéb alsóing, alsónadrág, rövid alsónadrág, pizsama, hálóköntös6207
18.23.23Női és leánykablúz, -ing és ingblúz6206
18.23.24Női és leányka alsóing és egyéb trikó, kombiné, alsószoknya, alsónadrág, hálóing, fürdőköpeny, hálóköntös és hasonló cikkek6208
18.23.25Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik6212
18.23.3Póló (T-shirt), trikó és egyéb sporting, kötött-hurkolt
18.23.30Póló (T-shirt), trikó és egyéb sporting, kötött-hurkolt6109
18.23.9Alsóruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.23.99Alsóruházattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.24 szakágazat Egyéb ruházati termékek és kiegészítők
18.24.1Csecsemőruházat, tréningruházat és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt
18.24.11Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt6111
18.24.12Tréningruha, síruha, úszóruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt6112 + 6114
18.24.13Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt6116
18.24.14Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt6117
18.24.2Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők textilkelméből, nem kötött-hurkolt
18.24.21Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők textilkelméből, nem kötött-hurkolt6209
18.24.22Tréningruha, síruha és úszóruha egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt6211[.1 + .2 + .31 + .32(.3 – .9) + .33(.3 – .9) + .39 + .41 + .42(.3 – .9) + .43(.3 – .9) + .49]
18.24.23Zsebkendő, sál, nyakkendő, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei textíliából, nem kötött-hurkolt, máshova nem sorolt6213 – 6217
18.24.3Bőrruházati kiegészítők, ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, ruházati termékek bevont textíliából
18.24.31Ruházati kiegészítők bőrből vagy bőrrost alapú műbőrből4203[.29 + .3 + .4]
18.24.32Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából6113 + 6210
18.24.4Kalap és fejfedő
18.24.41Kalapforma, kalaptest és kalaptomp6501 + 6502
18.24.42Kalap és egyéb fejfedő; hajháló6503 – 6505
18.24.43Egyéb fejfedő, hajszalag, hajpánt, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz6506[.92 + .99] + 6507
18.24.9Egyéb ruházati termékekkel és kiegészítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.24.99Egyéb ruházati termékekkel és kiegészítőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.3 alágazat Szőrme; szőrmecikkek
18.30 szakágazat Szőrme; szőrmecikkek
18.30.1Szőrme; szőrmecikkek
18.30.11Cserzett és kikészített szőrmésbőr4302
18.30.12Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (a fejfedő kivételével)4303
18.30.13Műszőrme és belőle készült cikkek4304
18.30.9Szőrmével és szőrmecikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
18.30.99Szőrmével és szőrmecikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DC. ALÁG BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI
19. ÁGAZAT BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI
19.1 alágazat Bőr
19.10 szakágazat Bőr
19.10.1Zsírcserzésű (samoa) bőr (kombinált cserzésű is); lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált (fémbevonatú) bőr
19.10.11Zsírcserzésű (samoa) bőr (kombinált cserzésű is)4114.10
19.10.12Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr4114.20
19.10.2Szarvasmarhafélék és lófélék bőre, szőr nélkül
19.10.21Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben4104[.11.10 + .11.51 + .19.10 + .19.51 + .41.11 + .41.19 + .41.51 + .49.11 + .49.19 + .49.51] + 4107[.11.11 + .11.19 + 12.11 + .12.19 + .12.91 +.19.10]
19.10.22Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban4104[.11.59 + .19.59 + .41.59 + .49.59] + 4107[.91 + .92.10 + .99.10]
19.10.23Lófélék bőre, szőr nélkül4104[.11.90 + .19.90 + .41.90 + .49.90] + 4107[.11.90 + .12.99 + .19.90 + .92.90 + .99.90]
19.10.3Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül
19.10.31Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül4105 + 4112
19.10.32Kecske és kecskegidabőr, szőr nélkül4106.2 + 4113.1
19.10.33Sertésbőr4106.3 + 4113.2
19.10.4Egyéb állatok bőre; bőrrost alapú műbőr
19.10.41Egyéb állatok bőre, szőr nélkül4106[.4 + .9] + 4113[.3 + .9]
19.10.42Bőrrost alapú műbőr4115.1
19.10.5Bőrhulladék, bőrpor és -liszt
19.10.50Bőrhulladék, bőrpor és -liszt4115.2
19.10.9Bőrrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.10.99Bőrrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.2 alágazat Táskafélék, szíjazat
19.20 szakágazat Táskafélék, szíjazat
19.20.1Bőrönd, kézitáska és hasonlók; nyergesáruk és lószerszámok; egyéb cikkek bőrből
19.20.11Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból4201
19.20.12Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek, bármilyen anyagból4202 + 9605
19.20.13Óraszíj, órapánt és órakarkötő, valamint részeik9113.9
19.20.14Egyéb cikkek bőrből vagy bőrrost alapú műbőrből (beleértve a gépeknél és gépi berendezéseknél használt cikkeket is)4204 + 4205
19.20.9Táskafélékkel, szíjazattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.20.99Táskafélékkel, szíjazattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.3 alágazat Lábbeli
19.30 szakágazat Lábbeli
19.30.1Lábbeli, a sport- és munkavédelmi lábbeli kivételével
19.30.11Vízálló lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel6401.9
19.30.12Lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel a vízálló kivételével6402[.2 + .9]
19.30.13Lábbeli bőr felsőrésszel6403[.5 + .9] + 6405.1
19.30.14Lábbeli textil felsőrésszel, a sportcipő kivételével6404[.19 + .2] + 6405.2
19.30.20Sportcipő
19.30.21Síbakancs (sícipő) és sífutócipő6402.12 + 6403.12
19.30.22Edzőcipő és hasonlók, gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel6404.11
19.30.23Egyéb sportcipő, a korcsolyacipő kivételével6402.19 + 6403.19
19.30.3Munkavédelmi és máshova nem sorolt egyéb lábbeli
19.30.31Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel6401.1 + 6402.3 + 6403.4
19.30.32Fa lábbeli, különféle speciális lábbelik és máshova nem sorolt egyéb lábbeli6403[.2 + .3] + 6405.9
19.30.4Lábbeli részei
19.30.40Lábbeli részei6406
19.30.9Lábbelivel kapcsolatos ipari szolgáltatás
19.30.99Lábbelivel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DD. ALÁG FATERMÉK (KIVÉVE BÚTOR), FONOTT ÁRU
20. ÁGAZAT FATERMÉK (KIVÉVE BÚTOR), FONOTT ÁRU
20.1 alágazat Fűrészáru
20.10 szakágazat Fűrészáru
20.10.1Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, legalább 6 mm vastag; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált
20.10.10Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, legalább 6 mm vastag; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált4406.1 + 4407
20.10.2Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék
20.10.21Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva4409
20.10.22Fagyapot; faliszt4405
20.10.23Faforgács vagy -törmelék4401.2
20.10.3Fa, megmunkálatlan; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt
20.10.31Fa, megmunkálatlan, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve4403.1
20.10.32Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált4406.9
20.10.4Fűrészpor és fahulladék és -forgács
20.10.40Fűrészpor és fahulladék és -forgács4401.3
20.10.9Fűrészáru-impregnáló szolgáltatások
20.10.90Fűrészáru-impregnáló szolgáltatások
20.2 alágazat Falemez
20.20 szakágazat Falemez
20.20.1Lemezek és táblák
20.20.11Furnérlemez, csak falemezekből álló4412.1
20.20.12Egyéb furnérlemez, borítólemez és hasonló rétegelt fa4412[.2 + .9]
20.20.13Forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más faszerű anyagból4410
20.20.14Farostlemez fából vagy más faszerű anyagból4411
20.20.15Falemezgyártás befejező szolgáltatásai
20.20.2Borítólemez és lemez furnérlemez készítéséhez; tömörített fa
20.20.21Borítólemez és lemez furnérlemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, 6 mm-nél nem vastagabb4408
20.20.22Tömörített fa táblában, lapban, szalagban vagy idomra formázva4413
20.3 alágazat Épületasztalos-ipari termék
20.30 szakágazat Épületasztalos-ipari termék
20.30.1Épületasztalos és -ácsmunkák fából
20.30.11Ablak, franciaablak és ezek keretei, ajtó és kerete, valamint küszöb fából4418[.1 + .2]
20.30.12Parkettatábla, zsaluzat betonszerkezeti munkához4418[.3 – .5]
20.30.13Máshova nem sorolt épületasztalos és -ácsmunkák fából4418.9
20.30.2Előregyártott faépületek
20.30.20Előregyártott faépületek9406.00.1
20.30.9Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, beépítése; saját előállítású előregyártott faépület összeszerelése
20.30.90Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, beépítése; saját előállítású előregyártott faépület összeszerelése
20.30.99Fa épületasztalos- és -ácsmunkákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
20.4 alágazat Tároló fatermék
20.40 szakágazat Tároló fatermék
20.40.1Tároló fatermék
20.40.11Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából4415.2
20.40.12Egyéb tároló fatermékek és részeik4415.1 + 4416
20.40.9Tároló fatermék, rakodólap javítása és karbantartása
20.40.90Tároló fatermék, rakodólap javítása és karbantartása
20.40.99Tároló fatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
20.5 alágazat Egyéb fa-, fonott áru
20.51 szakágazat Fatömegcikk
20.51.1Egyéb fatermékek
20.51.11Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, csizma- és cipőkaptafa, -sámfa fából4417
20.51.12Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából4419
20.51.13Famozaik és faintarzia, ékszer- vagy evőeszköztartó doboz, szobor és egyéb dísztárgyak fából4420
20.51.14Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek4414 + 4421
20.51.9Fa tömegcikk javítása és karbantartása
20.51.90Fa tömegcikk javítása és karbantartása
20.51.99Egyéb fatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
20.52 szakágazat Parafa, fonott áru
20.52.1Cikkek parafából és szalmából vagy egyéb fonható anyagból; kosáráru és fonottáru
20.52.11Természetes parafa, kéregtelenítve vagy durván négyszögletes alakúra formázva, vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék4501.8 + 4502
20.52.12Természetes parafából készült cikkek4503
20.52.13Táblák, lemezek, lapok és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger agglomerált parafából4504.1
20.52.14Agglomerált parafa; máshova nem sorolt termékek agglomerált parafából4504.9
20.52.15Szalmából, eszpartóból vagy más fonható anyagból készített termékek; kosáráru és fonottáru46
20.52.9Parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
20.52.99Parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DE. ALÁG PAPÍR, KIADÓI ÉS NYOMDAI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
21. ÁGAZAT PAPÍR ÉS PAPÍRTERMÉK
21.1 alágazat Papíripari rostanyag, papír és papírtermék
21.11 szakágazat Papíripari rostanyag
21.11.1Papírpép fából vagy más rostos cellulóz anyagból
21.11.11Kémiai úton előállított, feltárt papírpép (facsiszolat)4702
21.11.12Kémiai úton előállított papírpép (facsiszolat), szóda vagy szulfát, nem feltárt fajta4703
21.11.13Kémiai úton előállított papírpép (facsiszolat), szulfit, nem feltárt fajta4704
21.11.14Mechanikai úton előállított papírpép (facsiszolat), félkémiai facsiszolat, pép rostos cellulóz anyagból, nem fából4701 + 4705 + 4706
21.11.9Papírpéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.11.99Papírpéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.12 szakágazat Papír
21.12.1Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb nem bevont papír és karton, grafikai célokra
21.12.11Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben4801 + 4802[.61.10 + .62.10 + .69.10]
21.12.12Kézi merítésű papír és karton4802.1
21.12.13Papír és karton fotó-, hő- vagy elektromossságérzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír4802[.2 – .4]
21.12.14Egyéb papír és karton4802[.5 + .61(.50 + .90) + 62(.50 + .90) + 69(.50 + .90)]
21.12.2Toalett tissue papír alapanyaga, nem bevont nátronpapír (kraftliner), és egyéb nem bevont papír és karton
21.12.21Toalett vagy arctörlő tissue alapanyaga, törülköző vagy szalvéta alapanyaga, cellulózvatta és cellulóz- szálakból álló szövedék4803
21.12.22Nátronpapír (kraftliner), nem bevont4804.1
21.12.23Egyéb nem bevont nátronpapír és karton; nátron zsákpapír4804[.2 – .5] + 4808.2
21.12.24Hullámpapír (hullám középrétegű papír) tekercsben vagy ívben4805.1
21.12.25Tesztliner és karton, mázolatlan4805.2
21.12.3Egyéb nem bevont papír és karton; cigarettapapír, nem méretre vágott
21.12.30Egyéb nem bevont papír és karton; cigarettapapír, nem méretre vágott4805[.3 – .9] + 4813.9
21.12.4Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamen, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír
21.12.40Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamen, valamint egyéb simított átlátszó vagy áttetsző papír4806
21.12.5Feldolgozott papír és karton
21.12.51Összetett papír és papírkarton, színoldala nem bevont vagy impregnált4807
21.12.52Máshova nem sorolt krepp, dombornyomásos vagy perforált papír és karton4808[.3 + .9]
21.12.53Papír és karton, írásra, nyomásra vagy más grafikai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont4810[.1 + .2]
21.12.54Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló, kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont papír kivételével4810[.3 + .9]
21.12.55Indigó (karbon) papír, önmásoló papír és egyéb másoló, átmásoló papír tekercsben vagy ívben4809
21.12.56Papír, karton, cellulózvatta és cellulóz szálakból álló szövedék, bevont, impregnált, borított, színoldalán színezett vagy nyomott, tekercsben vagy ívben4811[.1 – .6]
21.12.57Egyéb papír és karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szalag (szövedék)4811.9
21.12.6Papír- és kartonhulladék és -törmelék
21.12.60Papír- és kartonhulladék és -törmelék4707
21.12.9Papírral és kartonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.12.99Papírral és kartonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.2 alágazat Papírtermék
21.21 szakágazat Papír csomagolóeszköz
21.21.1Hullámpapír és -karton, csomagolóeszközök papírból és kartonból
21.21.11Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben4808.1
21.21.12Papírzsák és -zacskó4819[.3 + .4]
21.21.13Kartondoboz, doboz és tok hullámpapírból vagy -kartonból4819.1
21.21.14Összehajtható kartondoboz, doboz és tok, nem hullámpapírból vagy -kartonból4819.2
21.21.15Iratgyűjtő doboz, levélrendező, raktári doboz és hasonló cikkek, irodai, üzleti vagy hasonló rendeltetéssel, papírból4819[.5 + .6]
21.21.9Hullámpapírral és -kartonnal, papírból és kartonból készült csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.21.99Hullámpapírral és -kartonnal, papírból és kartonból készült csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.22 szakágazat Háztartási és egészségügyi papírtermék
21.22.1Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek
21.22.11Toalett(WC)-papír, zsebkendő, tisztító és arctörlő tissue kendő és törölköző, abrosz és szalvéta papírból4818[.1 – .3]
21.22.12Egészségügyi és kórházi cikkek, ruházati és ruházati kiegészítő termékek, papírpépből, papírból, cellulózvattából vagy cellulóz szálak szövedékéből4818[.4 – .9]
21.22.13Tálca, tál, tányér, pohár és hasonlók, papírból vagy kartonból4823.6
21.22.9Háztartási és egészségügyi papírral és papírtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.22.99Háztartási és egészségügyi papírral és papírtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.23 szakágazat Irodai papíráru
21.23.1Irodai papíráru
21.23.11Indigó (karbon) papír, önmásoló papír vagy más másoló, átmásoló papír; sokszorosító (stencil) és ofszetlemez papírból; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont, öntapadó papír4816 + 4823.1
21.23.12Boríték, postai levelezőlap, képeslap papírból; papírárut tartalmazó kartondoboz4817
21.23.13Egyéb papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai célra, nyomtatott dombornyomású vagy perforált4823[.90(.12 + .2)]
21.23.9Irodai papíráruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.23.99Irodai papíráruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.24 szakágazat Tapéta
21.24.1Tapéta
21.24.11Tapéta és hasonló falburkolók; áttetsző ablakpapír4814
21.24.12Textil falburkoló5905
21.24.9Tapétával kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.24.99Tapétával kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.25 szakágazat Egyéb papírtermék
21.25.1Máshova nem sorolt egyéb papír- és kartontermékek
21.25.11Papír- vagy kartonalapú padlóburkoló4815
21.25.12Címke papírból vagy kartonból4821
21.25.13Szűrő(filter)tömb, -tábla és -lap, papírpépből4812
21.25.14Cigarettapapír; orsó, cséve és hasonló támasztékok; szűrőpapír és -karton; máshova nem sorolt egyéb cikkek papírból és kartonból4813[.1 + .2] + .4822 + .4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10 + .14 + .15) + .90(.3 – .9)]
21.25.9Máshová nem sorolt egyéb papír- és kartontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
21.25.99Máshová nem sorolt egyéb papír- és kartontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
22. ÁGAZAT KIADÓI ÉS NYOMDAI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS
22.1 alágazat Kiadói termék
22.11 szakágazat Könyv
22.11.1Nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (ívben)
22.11.10Nyomtatott könyv, brosúra, röplap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban (ívben)4901.1
22.11.2Könyv, brosúra és hasonló termék kiadása
22.11.21Könyv, brosúra és hasonló termék, nyomtatott4901.99 + 4403
22.11.22Könyv, brosúra és hasonló termék kiadása elektronikusan
22.11.3Szótár, lexikon és sorozataik kiadása
22.11.31Szótár, lexikon és sorozataik; nyomtatott4901.91
22.11.32Szótár, lexikon és sorozataik kiadása elektronikusan
22.11.4Atlaszok, térképkönyvek kiadása
22.11.41Atlaszok, térképkönyvek; nyomtatott4905.91
22.11.42Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan
22.11.5Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása
22.11.51Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók; nyomtatott4905[.1 + .99]
22.11.52Nem könyv alakú térkép, vízrajz és hasonlók kiadása elektronikusan
22.11.6Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben
22.11.61Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, nyomtatott
22.11.62Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, elektronikus
22.11.9Könyvvel kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.11.99Könyvvel kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.12 szakágazat Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása; nyomtatott és elektronikus formában
22.12.1Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása
22.12.11Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat; nyomtatott4902.1
22.12.12Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadása elektronikusan
22.12.2Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban
22.12.21Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, nyomtatott
22.12.22Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, elektronikus
22.12.9Hetente legalább négyszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.12.99Hetente legalább négyszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.13 szakágazat Időszaki kiadványok
22.13.1Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
22.13.11Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány; nyomtatott4902.9
22.13.12Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása elektronikusan
22.13.2Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban
22.13.21Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban; nyomtatott
22.12.22Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban, elektronikus
22.13.9Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.13.99Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újsággal, lappal és folyóirattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.14 szakágazat Hangfelvételek
22.14.1Hangfelvételt tartalmazó lemez, CD, DVD, magnószalag és más eszközök
22.14.11Hangfelvételt tartalmazó lemez, CD és DVD8524[.1 + .32 + .99]
22.14.12Műsoros (hangfelvételes) mágnesszalag8524[.51 + .52]
22.14.2Zenemű kiadása
22.14.21Zenemű; nyomtatott4904
22.14.22Zenemű kiadása elektronikusan
22.14.9Hangfelvételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.14.99Hangfelvételekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.15 szakágazat Egyéb kiadói termékek
22.15.1Képeslap, levelező-, üdvözlő lap, kép, hasonló anyagok kiadása
22.15.11Postai levelezőlap; üdvözlőlap és hasonlók; nyomtatott4909
22.15.12Postai levelezőlap, üdvözlőlap és hasonlók kiadása elektronikusan
22.15.13Kép, minta és fénykép; nyomtatott4911.91
22.15.14Kép, minta, fénykép kiadása elektronikusan
22.15.15Levonó; naptár; nyomtatott4908 + 4910
22.15.16Levonó, naptár kiadása elektronikusan
22.15.2Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon
22.15.21Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon; nyomtatott
22.15.22Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon; elektronikus
22.15.9Postai levelezőlappal, üdvözlőlappal, képpel és más nyomtatott anyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.15.99Postai levelezőlappal, üdvözlőlappal, képpel és más nyomtatott anyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás
22.2 alágazat Nyomdai tevékenység
22.21 szakágazat Napilapnyomási szolgáltatás
22.21.1Napilapnyomási szolgáltatás
22.21.10Napilapnyomási szolgáltatás
22.22 szakágazat Máshová nem sorolt nyomás
22.22.1Bélyeg; csekktömb; bankjegy, szabvány okirat; szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók; máshova nem sorolt egyéb nyomtatott anyag
22.22.11Postatiszta bélyeg; bélyegzővel ellátott papír; csekkűrlap; bankjegy és hasonlók4907
22.22.12Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók4911.1
22.22.13Máshova nem sorolt egyéb nyomtatott anyag4911.99
22.22.2Nyilvántartókönyv, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból
22.22.20Nyilvántartókönyv, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból4820
22.22.3Nyomási szolgáltatások (kivéve: napilapnyomás)
22.22.31Könyvnyomási szolgáltatások
22.22.32Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatások
22.23 szakágazat Könyvkötés
22.23.1Könyv-, más nyomtatvány kötése
22.23.10Könyv-, más nyomtatvány kötése
22.24 szakágazat Nyomdai előkészítő tevékenység
22.24.1Nyomdai előkészítő szolgáltatás
22.24.10Nyomdai előkészítő szolgáltatás
22.24.2Lemez vagy henger és egyéb, nyomtatásban használt sokszorosító közeg nyomtatása
22.24.20Lemez vagy henger és egyéb nyomtatásban használt sokszorosító közeg nyomtatása8442.5
22.25 szakágazat Kisegítő nyomdai tevékenység
22.25.1Kisegítő nyomdai szolgáltatás
22.25.10Kisegítő nyomdai szolgáltatás
22.3 alágazat Egyéb sokszorosítás
22.31 szakágazat Hangfelvétel-sokszorosítás
22.31.1Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás
22.31.10Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás
22.32 szakágazat Videofelvétel-sokszorosítás
22.32.1Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás
22.32.10Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás
22.33 szakágazat Számítógépes adathordozó sokszorosítása
22.33.1Szoftvert sokszorosító szolgáltatás
22.33.10Szoftvert sokszorosító szolgáltatás
DF. ALÁG KOKSZ, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI TERMÉKEK ÉS NUKLEÁRIS FŰTŐANYAGOK
23. ÁGAZAT KOKSZ, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSI TERMÉKEK ÉS NUKLEÁRIS FŰTŐANYAGOK
23.1 alágazat Koksz
23.10 szakágazat Koksz
23.10.1Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén
23.10.10Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén2704
23.10.2Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány
23.10.20Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány2706
23.10.9Kokszolókemencében előállított termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
23.10.99Kokszolókemencében előállított termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
23.2 alágazat Kőolaj-feldolgozási termékek
23.20 szakágazat Kőolaj-feldolgozási termékek
23.20.1Kőolaj-feldolgozási termékek
23.20.11Motorbenzin (repülőgépbenzinnel együtt)2710.11[.31 – .59]
23.20.12Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag (kőolaj párlata 100–250 °C között, kerozin és benzin keveréke)2710.11.7
23.20.13Máshova nem sorolt könnyű kőolajpárlatok és -készítményeik2710.11[.1 + .2 + .90]
23.20.14Kerozin (lökhajtásos repülőgép kerozin típusú üzemanyagával együtt)2710.19[.21 + .25]
23.20.15Gázolaj2710.19[.3 + .4]
23.20.16Máshova nem sorolt egyéb közepes kőolajpárlatok és készítményeik2710.19[.1 + .29]
23.20.17Máshova nem sorolt egyéb fűtőolajok2710.19[.5 + .6]
23.20.18Kenőolajok; máshova nem sorolt egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik2710.19[.7 – .9]
23.20.2Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének, a földgáz kivételével
23.20.21Cseppfolyósított propán- és butángáz2711[.12 + .13]
23.20.22Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének, a földgáz kivételével2711[.14 + .19 + .29]
23.20.3Egyéb kőolajtermékek
23.20.31Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok2712
23.20.32Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka2713
23.20.4Fáradt olaj
23.20.40Fáradt olaj2710.9
23.20.9Kőolaj-feldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
23.20.99Kőolaj-feldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
23.3 alágazat Nukleáris fűtőanyagok
23.30 szakágazat Nukleáris fűtőanyagok
23.30.1Radioaktív elemek, izotópok és vegyületeik; radioaktív maradványok
23.30.11Természetes urán és vegyületei2844.1
23.30.12Dúsított urán, plutónium és vegyületeik2844.2
23.30.13Kimerült urán, tórium és vegyületeik2844.3
23.30.14Máshova nem sorolt radioaktív elemek, izotópok és vegyületeik; radioaktív maradványok2844.4
23.30.2Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei
23.30.20Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei8401.3
23.30.9Radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások
23.30.90Radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások
DG. ALÁG VEGYI ANYAGOK, TERMÉKEK
24. ÁGAZAT VEGYI ANYAGOK, TERMÉKEK
24.1 alágazat Vegyi alapanyagok
24.11 szakágazat Ipari gázok
24.11.1Ipari gázok
24.11.11Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén2804[.1 – .4]
24.11.12Széndioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei2811[.21 + .29]
24.11.13Cseppfolyós és sűrített levegő2851.00.3
24.11.9Ipari gázokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.11.99Ipari gázokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.12 szakágazat Színezékek és pigmentek
24.12.1Oxidok, peroxidok és hidroxidok
24.12.11Cinkoxid és -peroxid, titánoxid2817 + 2823
24.12.12Króm-, mangán-, ólom-, rézoxidok, és -hidroxidok2819 + 2820 + 2824 + 2825.5
24.12.13Egyéb fémoxidok, hidroxidok és peroxidok2821 + 2822 + 2825[.2 – .4 + .6 – .9]
24.12.2Cserzőanyag- vagy színezékkivonatok, tanninok és származékaik, máshova nem sorolt színezőanyagok
24.12.21Szintetikus szerves színező anyagok, színezőlakkok és készítményeik3204 + 3205
24.12.22Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok3201 + 3203
24.12.23Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik3202
24.12.24Máshova nem sorolt színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek3206
24.12.9Szinezékekkel és pigmentekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.12.99Szinezékekkel és pigmentekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.13 szakágazat Szervetlen vegyi alapanyagok
24.13.1Máshova nem sorolt vegyi elemek, szervetlen savak és vegyületek
24.13.11Nemfém elemek2801 – 2803 + 2804[.5 – .9]
24.13.12Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei2812 + 2813
24.13.13Alkálifémek vagy alkáliföldfémek, ritka földfémek, szkandium és ittrium, higany2805
24.13.14Sósav, óleum, foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak, szilikon és kéndioxid2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 + .22 + .23]
24.13.15Oxid, hidroxid és peroxid, hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik2815 + 2816 + 2818.3 + 2825.1
24.13.2Fémhalogenátok, hipokloritok, klorátok és perklorátok
24.13.21Fémhalogenátok2826 + 2827[.2 – .6]
24.13.22Hipokloritok, klorátok és perklorátok2828 + 2829
24.13.3Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok
24.13.31Szulfidok, szulfitok és szulfátok2830 – 2833
24.13.32Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát2834[.29] + 2835
24.13.33Karbonátok2836[.2 – .9]
24.13.4Egyéb fémsók
24.13.41Fémoxisavak és fémperoxisavak sói, kolloid állapotú nemesfémek2841 + 2843
24.13.42Máshova nem sorolt egyéb szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (a nemesfémek amalgámjai kivételével)2851.00[.1 + .9]
24.13.5Máshová nem sorolt, egyéb szervetlen vegyi alapanyagok
24.13.51Máshova nem sorolt egyéb izotópok és vegyületeik2845
24.13.52Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok, fulminátok, cianátok és tiocianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói2837 – 2840 + 2842
24.13.53Hidrogénperoxid2847
24.13.54Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok2848 – 2850
24.13.55Ritka földfémek, ittrium és szkandium vegyületei2846
24.13.56Finomított kén (a szublimált, kicsapott és kolloid kén kivételével)2503.00.9
24.13.57Pörkölt vaspiritek2601.2
24.13.58Piezoelektromos kvarc, egyéb szintetikus vagy rekonstruált drágakő és féldrágakő, megmunkálatlanul7104[.1 + .2]
24.13.9Egyéb szervetlen vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.13.99Egyéb szervetlen vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.14 szakágazat Szerves vegyi alapanyagok
24.14.1Szénhidrogének és származékaik
24.14.11Aciklikus szénhidrogének2901
24.14.12Ciklikus szénhidrogének2902
24.14.13Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai2903[.1 + .2]
24.14.14Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai2904
24.14.15Szénhidrogének egyéb származékai2903[.3 – .6]
24.14.2Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik, ipari zsíralkoholok
24.14.21Ipari zsíralkoholok3823.7
24.14.22Egyértékű alkoholok2905[.1 + .2]
24.14.23Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik2905[.3 + .41 – .44 + .49 + .5] + 2906
24.14.24Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok2907 + 2908
24.14.3Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik
24.14.31Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak3823.1
24.14.32Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik2915
24.14.33Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik2916 + 2917[.1 + .2]
24.14.34Aromás mono- és polikarbonsavak oxigén tartalmú csoportokkal és származékaik (a szalicilsav és sóinak kivételével)2917.3 + 2918[.1 + .29 + .3 + .9]
24.14.4Szerves vegyületek nitrogén tartalmú csoportokkal
24.14.41Aminovegyületek2921
24.14.42Oxigén-funkciós aminovegyületek, lizin és glutaminsav kivételével2922[.1 – .3 + .43 + .44 + .49 + .5]
24.14.43Ureinek, karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik2924.21 + 2925 + 2926
24.14.44Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek2927 – 2929
24.14.5Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, máshova nem sorolt heterociklikus vegyületek
24.14.51Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek2930 + 2931
24.14.52Máshova nem sorolt heterociklikus vegyületek2932[.1 + .21 + .9] + 2933[.29 + .3 + .4 + .61 + .7 + .9] + 2934[.1 + .2 + .9]
24.14.53Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei, sóik és származékaik2919 + 2920
24.14.6Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek
24.14.61Aldehidcsoport tartalmú vegyületek2912 + 2913
24.14.62Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek2914
24.14.63Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik2909 – 2911
24.14.64Enzimek és máshova nem sorolt egyéb szerves vegyületek2942 + 3507
24.14.7Különféle szerves vegyi alapanyagok
24.14.71Növényből és gyantából nyert termékek3802.9 + 3803 + 3805 – 3807
24.14.72Faszén4402
24.14.73Kőszénkátrány, szurok és szurokkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek2707 + 2708
24.14.8Fapépgyártásnál keletkező lúg, a tallolaj kivételével
24.14.80Fapépgyártásnál keletkező lúg, a tallolaj kivételével3804
24.14.9Egyéb szerves vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.14.99Egyéb szerves vegyi alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.15 szakágazat Műtrágyák és nitrogénvegyületek
24.15.1Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia
24.15.10Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia2808 + 2814
24.15.2Ammónium-klorid, nitritek, kálium-nitrát, triammónium-foszfát, ammónium-karbonát
24.15.20Ammónium-klorid, nitritek, kálium-nitrát, triammónium-foszfát, ammónium-karbonát2827.1 + 2834[.1 + .21] + 2836.1
24.15.3Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi
24.15.30Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi3102[.1 – .4 + .6 – .9]
24.15.4Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi
24.15.40Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi3103
24.15.5Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi
24.15.50Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi3104[.2 – .9]
24.15.6Máshova nem sorolt állati vagy növényi eredetű műtrágyák
24.15.60Máshova nem sorolt állati vagy növényi eredetű műtrágyák3101
24.15.7Nátrium-nitrát
24.15.70Nátrium-nitrát3102.5
24.15.8Máshova nem sorolt műtrágyák
24.15.80Máshova nem sorolt műtrágyák3105
24.15.9Műtrágyákkal és nitrogénvegyületekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.15.99Műtrágyákkal és nitrogénvegyületekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.16 szakágazat Műanyag alapanyagok
24.16.1Polietilén, alapanyag formájában
24.16.10Polietilén, alapanyag formájában3901
24.16.2Polisztirol, alapanyag formájában
24.16.20Polisztirol, alapanyag formájában3903
24.16.3Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában
24.16.30Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában3904
24.16.4Poliéter, poliészter, polikarbonát, alkid- és epoxid-gyanták
24.16.40Poliéter, poliészter, polikarbonát, alkid- és epoxid-gyanták3907
24.16.5Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők
24.16.51Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában3902
24.16.52Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában3905
24.16.53Akrilpolimer, alapanyag formájában3906
24.16.54Poliamid, alapanyag formájában3908
24.16.55Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában3909[.1 + .2]
24.16.56Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában3909[.3 – .5]
24.16.57Szilikon, alapanyag formájában3910
24.16.58Máshova nem sorolt egyéb műanyagok, alapanyag formájában3911 – 3914
24.16.6Műanyaghulladék, -reszelék és -forgács
24.16.60Műanyaghulladék, -reszelék és -forgács3915
24.16.9Műanyag alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.16.99Műanyag alapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.17 szakágazat Szintetikus kaucsuk
24.17.1Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában
24.17.10Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában4002
24.17.9Szintetikus kaucsukkal (alapanyag formájában) kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.17.99Szintetikus kaucsukkal (alapanyag formájában) kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.2 alágazat Mezőgazdasági vegyi termékek
24.20 szakágazat Mezőgazdasági vegyi termékek
24.20.1Növényvédőszerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyi termékek
24.20.11Rovar- és atkaölő szer3808.1
24.20.12Gyomirtó szer3808.30[.1 + .2]
24.20.13Anti-csíra termékek és növényi regulátorok3808.30[.3 + .9]
24.20.14Növényi és talajfertőtlenítőszer3808.4
24.20.15Gomba- és baktériumölő szer, rágcsálók elleni és egyéb készítmény3808[.2 + .9]
24.20.9Növényvédő szerekkel és egyéb mezőgazdasági célú termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.20.99Növényvédő szerekkel és egyéb mezőgazdasági célú termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.3 alágazat Festék, bevonó anyag
24.30 szakágazat Festék, bevonó anyag
24.30.1Műanyag alapú festékek és lakkok
24.30.11Akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, vizes oldatban3209
24.30.12Poliészter-, akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban3208
24.30.2Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek
24.30.21Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék3207
24.30.22Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények3210 – 3212 + 3214 + 3814
24.30.23Művész-, oktatásra szánt vagy cégtáblafestékek, retusáló festékek, hobbifestékek és hasonlók3213
24.30.24Nyomdafesték3215.1
24.30.9Festékekkel, lakkokkal és hasonló bevonóanyagokkal, nyomdafestékekkel, masztix-szal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.30.99Festékekkel, lakkokkal és hasonló bevonóanyagokkal, nyomdafestékekkel, masztix-szal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.4 alágazat Gyógyszerek
24.41 szakágazat Gyógyszeralapanyagok
24.41.1Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik
24.41.10Szalicilsav, o-szalicilsav, sóik és észtereik2918[.21 – .23]
24.41.2Lizin, glutaminsav és sói, kvaterner ammónium-sók és hidroxidok, foszforamino-lipidek, amidok, származékaik és sóik
24.41.20Lizin, glutaminsav észterei és sói; negyedrendű ammónium sók és hidroxidok; foszforamino-lipidek; amidok és származékaik, ezek sói2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .23 + .24 + .29]
24.41.3Máshova nem sorolt laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli fenotiazin gyűrűvel, nukleinsavak és sóik, hidantoin é
24.41.31Máshova nem sorolt laktonok, kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyületek, nem fuzionált pirazol-, pirimidin-, piperazin- vagy triazin-gyűrűvel, illetve további fúzió nélküli fenotiazin gyűrűvel, nukleinsavak és sóik, hidantoin é2932.29 + 2933[.1 + .21 + .5 + .69] + 2934.3
24.41.32Szulfonamidok2935
24.41.4Máshova nem sorolt vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és máshova nem sorolt sóik
24.41.40Máshova nem sorolt vegyileg tiszta cukor, cukoréterek, -észterek és máshova nem sorolt sóik2940
24.41.5Provitaminok, vitaminok és hormonok, glikozidok, növényi alkaloidák és származékaik, antibiotikumok
24.41.51Provitaminok, vitaminok és származékaik2936
24.41.52Hormonok és származékaik, főleg hormonként használt egyéb szteroidok2937
24.41.53Glukozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és egyéb származékai2938 + 2939
24.41.54Antibiotikumok2941
24.41.6Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, máshova nem sorolt egyéb humán vagy animál hatóanyagok
24.41.60Mirigyek és egyéb szervek, kivonataik, máshova nem sorolt egyéb humán vagy animál hatóanyagok3001 + 3002.9
24.41.9Gyógyszeralapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.41.99Gyógyszeralapanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.42 szakágazat Gyógyszerkészítmények
24.42.1Gyógyszerek
24.42.11Penicillint és egyéb antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek3003[.1 + .2] + 3004[.1 + .2]
24.42.12Hormontartalmú, de antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek3003.3 + 3004.3
24.42.13Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek3003[.4 + .9] + 3004[.4 – .9]
24.42.2Egyéb gyógyszerkészítmények
24.42.21Antiszérumok és vakcinák3002[.1 – .3]
24.42.22Hormon és spermicid alapú vegyi fogamzásgátló3006[.6]
24.42.23Diagnosztikai reagens, kontrasztanyag, fogászati és egyéb gyógyszerkészítmény3006[.2 – .4 + .7]
24.42.24Ragtapaszok, sebvarró fonalak és hasonló anyagok, elsősegélydobozok3005 + 3006[.1 + .5]
24.42.25Gyógyszerészeti hulladékok3006.8
24.42.9Gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.42.99Gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.5 alágazat Tisztítószerek, testápolási cikkek
24.51 szakágazat Tisztítószerek
24.51.1Glicerin
24.51.10Glicerin1520 + 2905.45
21.51.20Szerves felületaktív anyagok, szappan kivételével
24.51.20Szerves felületaktív anyagok, szappan kivételével3402.1
24.51.3Szappan, mosó- és tisztítószerek
24.51.31Szappan és szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények3401
24.51.32Mosószerek és mosogatószerek3402[.2 + .9]
24.51.4Illatosító készítmények és viaszok
24.51.41Helyiségek illatosítására és szagtalanítására szolgáló készítmények3307.4
24.51.42Műviaszok és viaszkészítmények3404
24.51.43Fényesítőszerek és krémek lábbelihez, bútorokhoz, padlóhoz, autókarosszériához, üveghez és fémhez3405[.1 – .3 + .9]
24.51.44Súrolópaszták és -porok, egyéb súrolószerek3405.4
24.51.9Glicerinnel, szappannal, mosószerekkel, tisztító- és fényesítőszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.51.99Glicerinnel, szappannal, mosószerekkel, tisztító- és fényesítőszerekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.52 szakágazat Testápolási cikk
24.52.1Illatszerek és testápolási cikkek
24.52.11Parfümök és kölnivizek3303
24.52.12Rúzsok és szemfestékek3304[.1 + .2]
24.52.13Kéz- és lábápolási készítmények3304.3
24.52.14Kozmetikai és testápoló púderek3304.91
24.52.15Máshova nem sorolt szépség-, arc- és bőrápoló készítmények (napozókészítményekkel együtt)3304.99
24.52.16Samponok, hajlakkok, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szerek3305[.1 – .3]
24.52.17Hajápoláshoz használt és máshova nem sorolt egyéb folyadékok és készítmények3305.9
24.52.18Száj- és fogápoló készítmények (beleértve a műfogsort rögzítő pasztákat és porokat)3306
24.52.19Borotválkozáshoz használatos készítmények, dezodorok és izzadásgátlók, fürdéshez való készítmények, máshova nem sorolt egyéb illatszerek, kozmetikumok és testápoló szerek3307[.1 – .3 + .9]
24.52.9Illatszerekkel és testápolási cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.52.99Illatszerekkel és testápolási cikkekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.6 alágazat Egyéb vegyi termékek
24.61 szakágazat Robbanóanyagok
24.61.1Robbanóanyagok
24.61.11Lőporok és robbanóanyag-készítmények3601 + 3602
24.61.12Biztonsági gyutacs, robbantógyutacs, patronok, robbantószerkezetek, elektromos detonátorok3603
24.61.13Tűzijátékok3604.1
24.61.14Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és egyéb pirotechnikai termékek (tűzijátékok kivételével)3604.9
24.61.9Robbanóanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.61.99Robbanóanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.62 szakágazat Ragasztó
24.62.1Ragasztók és zselatin
24.62.10Ragasztók és zselatin3501.9 + 3502[.2 + .9] + 3503 + 3505.2 + .3506
24.62.9Ragasztókkal és zselatinnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.62.99Ragasztókkal és zselatinnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.63 szakágazat Illóolaj
24.63.1Illóolajok, illatanyag-keverékek
24.63.10Illóolajok, illatanyag-keverékek3301 + 3302
24.63.9Illóolajokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.63.99Illóolajokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.64 szakágazat Fényképészeti vegyi anyag
24.64.1Fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal hívható filmek, fényképészeti célú vegyi készítmények és elegyítés nélküli anyagok
24.64.11Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti célú lemezek és filmek, azonnal hívható filmek, fotópapírok3701 – 3703
24.64.12Fényérzékeny emulziók fényképészeti célra, máshova nem sorolt fényképészeti célú vegyi készítmények3707
24.64.9Fényképészeti vegyi árukkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.64.99Fényképészeti vegyi árukkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.65 szakágazat Felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközök
24.65.1Felvétel nélküli hang- és képhordozó vagy hasonló célra alkalmas eszközök (mozifilm kivételével)
24.65.10Felvétel nélküli hang- és képhordozó vagy hasonló célra alkalmas eszközök (mozifilm kivételével)8523
24.65.9Felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.65.99Felvétel nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.66 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb vegyi termékek
24.66.1Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei
24.66.10Vegyileg módosított állati vagy növényi zsírok és olajok, állati vagy növényi zsírok és olajok étkezésre alkalmatlan keverékei1518
24.66.2Írótinta, tus és egyéb tinta
24.66.20Írótinta, tus és egyéb tinta3215.9
24.66.3Kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok
24.66.31Kenőanyagok3403
24.66.32Kopásgátló készítmények, kőolajadalékok és hasonló készítmények3811
24.66.33Hidraulikus fékfolyadékok, fagyásgátló készítmények és jégtelenítő folyadékok3819 + 3820
24.66.4Egyéb, máshova nem sorolt vegyi termékek
24.66.41Peptonok, egyéb, máshova nem sorolt protein hatóanyagok és származékaik, fedőporok3504
24.66.42Mintázópaszták, gipsz alapú fogászati ragasztóanyagok és egyéb készítmények fogorvosi célra, készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez, mikroorganizmusok tenyésztésére alkalmas táptalajkészítmények, máshova nem sorolt diagnosztikumok és laboratóriumi3407 + 3813 + 3821 + 3822
24.66.43Kémiai elemek korong formában és vegyületként, átitatva elektronikai célra3818
24.66.44Aktív szén3802.1
24.66.45Kikészítő anyagok, a festés vagy a festék megkötésének gyorsításához szükséges anyagok és hasonló termékek3809
24.66.46Fémmaratásra szolgáló szerek, folyósítószerek, felhasználásra előkészített gumi akcelerátorok, gumi- és műanyaglágyítók és -stabilizálók, máshova nem sorolt katalizátorok, máshova nem sorolt alkilbenzol-, illetve alkilnaftalin-keverékek3818 + 3812 + 3815 + 3817
24.66.47Kötőanyag-készítmények öntödei formához vagy maghoz, máshova nem sorolt vegyi termékek3824[.1 – .4 + .6]
24.66.48Egyéb, máshova nem sorolt egyéb vegyi termékek3824[.7 + .9]
24.66.49Máshová nem sorolt vegyipari melléktermékek3825[.3 – .9]
24.66.9Máshová nem sorolt egyéb vegyi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.66.99Máshová nem sorolt egyéb vegyi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.7 alágazat Vegyi szál
24.70 szakágazat Vegyi szál
24.70.1Szintetikus szálak
24.70.11Kártolatlan, fésületlen szintetikus vágott szál és szálköteg5501 + 5503
24.70.12Nagy szakítószilárdságú fonal nylonból vagy más poliamidból, nagy szakítószilárdságú fonal poliészterből5402[.1 + .2]
24.70.13Terjedelmesített fonal és egyéb egyágú fonal5402[.3 – .5]
24.70.14Szintetikus végtelen szálak, szalagok és hasonlók5404
24.70.2Cellulóz és egyéb szintetikus szálak
24.70.21Kártolatlan, fésületlen, vágott cellulóz és egyéb szintetikus szál és szálköteg5502 + 5504
24.70.22Nagy szakítószilárdságú viszkóz-selyemfonal5403.1
24.70.23Cellulóz és egyéb szintetikus szálból készült terjedelmesített fonal és egyágú fonal5403[.2 + .3]
24.70.24Cellulóz és egyéb szintetikus textilanyagból készült végtelen szál, szalag és hasonló5405
24.70.3Hulladék vegyi szálból
24.70.30Hulladék vegyi szálból5505
24.70.9Vegyi szálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
24.70.99Vegyi szálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
DH. ALÁG GUMI- ÉS MŰANYAG TERMÉKEK
25. ÁGAZAT GUMI- ÉS MŰANYAG TERMÉKEK
25.1 alágazat Gumitermékek
25.11 szakágazat Gumiabroncsok és gumitömlők
25.11.1Gumiabroncsok és gumitömlők
25.11.11Új gumiabroncsok személygépkocsik részére4011.1
25.11.12Új gumiabroncsok motorkerékpárok és kerékpárok részére4011[.4 + .5]
25.11.13Új gumiabroncsok buszok, tehergépkocsik és repülőgépek részére4011[.2 + .3]
25.11.14Új gumiabroncsok mezőgazdasági és egyéb célokra4011[.6 + .9]
25.11.15Gumiabroncsok belső tömlői, tömör vagy kisnyomású gumiabroncsok, abroncsok cserélhető futófelületei, tömlővédőszalagjai4012.9 + 4013
25.11.16Újrafutózandó abroncsok futójavító szalagjai4006.1
25.11.2Használt gumiabroncsok
25.11.20Használt gumiabroncsok4012.2
25.11.9Gumiabroncsokkal és gumitömlőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.11.99Gumiabroncsokkal és gumitömlőkkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.12 szakágazat Újrafutózott, felújított gumiabroncsok
25.12.1Újrafutózott, felújított gumiabroncsok
25.12.10Újrafutózott, felújított gumiabroncsok4012.1
25.12.9Újrafutózott, felújított gumiabroncsokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.12.99Újrafutózott, felújított gumiabroncsokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.13 szakágazat Egyéb gumitermékek
25.13.1Regenerált gumi alapanyag formájában vagy lemez, fólia és szalag alakban
25.13.10Regenerált gumi alapanyag formájában vagy lemez, fólia és szalag alakban4003
25.13.2Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test
25.13.20Vulkanizálatlan gumi és a belőle készült gyártmányok, vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével) készült fonal, zsineg, lemez, fólia, szalag, rúd és alakos test4005 + 4006.9 + 4007 + 4008
25.13.3Cső és tömlő vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével)
25.13.30Cső és tömlő vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével)
25.13.4Szállítószalagok és transzmissziós szíjak vulkanizált gumiból
25.13.40Szállítószalagok és transzmissziós szíjak vulkanizált gumiból4010
25.13.5Gumírozott textíliák (abroncsszövet kivételével)
25.13.50Gumírozott textíliák (abroncsszövet kivételével)5906
25.13.6Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (keménygumi kivételével)
25.13.60Vulkanizált gumiból készült cikkek és ruházati tartozékok (keménygumi kivételével)4015
25.13.7Máshova nem sorolt, vulkanizált gumiból készült cikkek, keménygumi és belőle készült termékek
25.13.71Egészségügyi és gyógyszeripari termékek (cumival együtt) vulkanizált gumiból (keménygumi kivételével)4014
25.13.72Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (celluloid kivételével)4016.91
25.13.73Máshova nem sorolt egyéb termékek vulkanizált gumiból, keménygumi bármely formában és belőle készült termékek4016[.1 + .92 – .99] + 4017
25.13.8Gumihulladék,-reszelék, -forgács, -por és -granulátum (keménygumi kivételével)
25.13.80Gumihulladék, -reszelék, -forgács, -por és -granulátum (keménygumi kivételével)4004
25.13.9Egyéb gumitermék javítása és karbantartása (kivéve gumiabroncs)
25.13.90Egyéb gumitermék javítása és karbantartása (kivéve gumiabroncs)
25.13.99Egyéb gumitermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.2 alágazat Műanyag termék
25.21 szakágazat Műanyag fólia, cső
25.21.1Műanyagszál, 1 mm-nél nagyobb átmérővel, rúd, pálca és alakos test műanyagból
25.21.10Műanyagszál, 1 mm-nél nagyobb átmérővel, rúd, pálca és alakos test műanyagból3916
25.21.2Műanyag csövek, tömlők és szerelvények
25.21.21Műbél keményített fehérjéből vagy cellulózból, műanyagból készült rideg csövek és tömlők3917[.1 + .2]
25.21.22Egyéb műanyag csövek, tömlők és szerelvények3917[.3 + .4]
25.21.3Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag (erősítés vagy egyéb anyagokkal való hasonló kombináció nélkül)
25.21.30Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag (erősítés vagy egyéb anyagokkal való hasonló kombináció nélkül)3920
25.21.4Műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag
25.21.41Porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag3921.1
25.21.42Nem porózus műanyagból készült egyéb lap, lemez, film, fólia és szalag3921.9
25.21.9Műanyag cső, tömlő, szerelvény üzembe helyezése, javítása és karbantartása, beleértve ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének üzembe helyezését
25.21.91Műanyag cső, tömlő, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének üzembe helyezését
25.21.92Műanyag cső, tömlő, szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem műanyag csővezetékrendszerének javítását, karbantartását
25.21.99Műanyag lapokkal, lemezekkel, csövekkel és alakos testekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.22 szakágazat Műanyag csomagolóeszközök
25.22.1Műanyag csomagolóeszközök
25.22.11Zacskók és zsákok (kúpalakú is) polietilénből3923.21
25.22.12Zacskók és zsákok (kúpalakú is) egyéb műanyagokból (polietilén kivételével)3923.29
25.22.13Dobozok, ládák, rekeszek és hasonló termékek műanyagból3923.1
25.22.14Ballonok, palackok és hasonló termékek műanyagból3923.3
25.22.15Egyéb műanyag csomagolóeszközök3923[.4 – .9]
25.22.9Műanyag csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.22.99Műanyag csomagolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.23 szakágazat Műanyag építőanyagok
25.23.1Műanyagból készült építőanyagok
25.23.11Padló-, fal-, mennyezetburkoló műanyagból, tekercsben vagy lapban3918
25.23.12Fürdőkád, mosdókagyló, WC-csésze és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniterárú műanyagból3922
25.23.13Tartály, tank, dézsa, és hasonló tároló, 300 liternél nagyobb kapacitással, műanyagból3925.1
25.23.14Ajtó, ablak és keret, ajtóküszöb, redőny, napellenző és hasonló cikkek, részegységek műanyagból3925[.2 + .3]
25.23.15Máshova nem sorolt egyéb építőanyagok műanyagból3925.9
25.23.2Előre gyártott épület műanyagból
25.23.20Előre gyártott épület műanyagból9406.00.9 ex
25.23.9Saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése
25.23.90Saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése
25.23.99Műanyagból készült építőanyagokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
25.24 szakágazat Egyéb műanyag termékek
25.24.1Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból
25.24.10Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt) műanyagból3926.2
25.24.2Máshova nem sorolt egyéb műanyag termékek
25.24.21Öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában műanyagból, szélessége legfeljebb 20 cm3919.1
25.24.22Máshova nem sorolt egyéb öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia tekercsben és egyéb lapos formában, műanyagból3919.9
25.24.23Asztali és konyhafelszerelések, egyéb háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból3924
25.24.24Máshova nem sorolt műanyag részegységek lámpákhoz, világítóeszközökhöz, világító névtáblák és hasonlók műanyagból9405.92
25.24.25Biztonsági fejfedő, kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból6506[.1 + .91]
25.24.26Elektromos szigetelő szerelvény műanyagból8547.2
25.24.27Irodai és iskolai felszerelések műanyagból3926.1
25.24.28Bútor, karosszéria és hasonlók szerelvényei, szobrocska, egyéb dísztárgy és hasonlók műanyagból3926[.6 – .9]
25.24.9Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.24.90Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DI. ALÁG NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉKEK
26. ÁGAZAT NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉKEK
26.1 alágazat Üveg, üvegtermékek
26.11 szakágazat Síküveg
26.11.1Síküveg
26.11.11Öntött, hengerelt, húzott vagy fújt üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül7003 + 7004
26.11.12Úsztatott, csiszolt vagy fényezett felületű üveg táblában, egyéb megmunkálás nélkül7005
26.11.9Síküveggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.11.99Síküveggel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.12 szakágazat Továbbfeldolgozott síküveg
26.12.1Megmunkált és továbbfeldolgozott síküveg
26.12.11Üveg táblában, hajlítva, szélezve, metszve, kifúrva, zománcozva vagy máshogy megmunkálva, de keretezés és felszerelés nélkül7006
26.12.12Biztonsági üveg7007
26.12.13Üvegtükör, többfalú szigetelő üveg7008 + 7009
26.12.9Síküveg termékek befejező szolgáltatásai
26.12.90Síküveg termékek befejező szolgáltatásai
26.13 szakágazat Öblösüveg
26.13.1Öblösüveg
26.13.11Palack, kancsó, fiola és egyéb tárolóeszköz üvegből (ampulla kivételével), üvegdugó, -fedő és egyéb záróelem7010[.2 + .9]
26.13.12Ivópohár (ólomkristály kivételével)7013.2
26.13.13Üvegáru asztali, konyhai, egészségügyi, irodai, belső díszítési és hasonló célra7013[.1 + .3 + .9]
26.13.14Üvegbetét vákuumpalackhoz vagy egyéb vákuumedényhez7012
26.13.9Öblösüveg befejező szolgáltatásai
26.13.91Háztartási üvegtermék befejező szolgáltatásai
26.13.92Üveg csomagolóeszközök befejező szolgáltatásai
26.14 szakágazat Üvegszálak
26.14.1Üvegszálak
26.14.11Pászma, előfonat, fonal, vágott szál üvegrostból7019.1
26.14.12Fátyolszövet, fátyol, gyékény, matrac, nemez és egyéb termék üvegrostból (szövetek kivételével)7019[.3 + .9]
26.14.9Üvegszálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.14.99Üvegszálakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.15 szakágazat Műszaki és egyéb üvegtermékek
26.15.1Egyéb félkész üvegtermék
26.15.11Megmunkálatlan üvegtömb, -golyó (mikroméretű kivételével), -rúd, -cső; üveghulladék és ?forgács7001 + 7002
26.15.12Kockakő, tégla, cserép és egyéb sajtolt vagy öntött üvegtermék, ólmozott ablaküveg és hasonló, többsejtű- és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában7016.9
26.15.2Műszaki és egyéb üveg
26.15.21Nyitott üvegbúra és alkatrészei villanylámpához, katódsugárcsőhöz és hasonlókhoz7011
26.15.22Optikailag nem megmunkált óraüvegek, optikai rendeltetésű üvegek és üvegelemeik7012
26.15.23Laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáruk, üvegampullák7010.1 + 7017
26.15.24Lámpák, világítási szerelvények, világító feliratok, névtáblák és hasonlók üvegrészei9405.91
26.15.25Elektromos szigetelők üvegből8546.1
26.15.26Máshova nem sorolt üvegtermék7014 + 7016.1 + 7018 + 7020
26.15.9Üvegcső, csővezeték, szerelvény üzembe helyezése, javítása, karbantartása és befejező szolgáltatása, beleértve az ipari üzem üveg csőrendszerének üzembe helyezését
26.15.91Üvegcső, csővezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének üzembe helyezését
26.15.92Üvegcső, csővezeték javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének javítását, karbantartását
26.15.93Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása
26.2 alágazat Kerámiatermékek (kivéve: építési)
26.21 szakágazat Háztartási kerámia
26.21.1Háztartási finomkerámia termékek és dísztárgyak
26.21.11Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból6911
26.21.12Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek (porcelántermékek kivételével)6912
26.21.13Kerámia szobrok és egyéb kerámia dísztárgyak6913
26.21.9Háztartási finomkerámia termékekkel és dísztárgyakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.21.99Háztartási finomkerámia termékekkel és dísztárgyakkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.22 szakágazat Egészségügyi kerámiatermékek
26.22.1Egészségügyi kerámia-felszerelések
26.22.10Egészségügyi kerámia-felszerelések6910
26.22.9Egészségügyi kerámia-felszerelésekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.22.99Egészségügyi kerámia-felszerelésekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.23 szakágazat Kerámiaszigetelők
26.23.1Kerámiaszigetelők és szigetelőszerelvények
26.23.10Kerámiaszigetelők és szigetelőszerelvények8546.2 + 8537.1
26.23.9Kerámiaszigetelők, szigetelőalkatrészek felszerelése
26.23.90Kerámiaszigetelők, szigetelőalkatrészek felszerelése
26.23.99Kerámiaszigetelőkkel és szigetelőalkatrészekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.24 szakágazat Műszaki kerámia
26.24.1Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra
26.24.11Porcelántermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra6909.11
26.24.12Kerámiatermékek laboratóriumi, kémiai és egyéb műszaki célra (porcelántermékek kivételével)6909[.12 + .19]
26.24.9Műszaki kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.24.99Műszaki kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.25 szakágazat Egyéb kerámiatermék
26.25.1Máshova nem sorolt kerámiatermékek
26.25.11Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra6909.9
26.25.12Máshova nem sorolt egyéb kerámiából készült termékek (építőanyagok kivételével)6914
26.25.9Máshová nem sorolt kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.25.99Máshová nem sorolt kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.26 szakágazat Tűzálló kerámiatermékek
26.26.1Tűzálló kerámiatermékek
26.26.11Tégla, tömb, cserép és egyéb kerámiatermékek szilikát tartalmú fosszilis anyagból6901
26.26.12Tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok (a szilikát tartalmú fosszilis anyagból készült termékek kivételével)6902
26.26.13Tűzálló cement, habarcs, beton és hasonló, máshova nem sorolt termék3816
26.26.14Nem kiégetett tűzálló termékek, egyéb tűzálló kerámiatermékek6815.91 + 6903
26.26.9Tűzálló kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.26.99Tűzálló kerámiatermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.3 alágazat Kerámiacsempék és -lapok
26.30 szakágazat Kerámiacsempék és -lapok
26.30.1Kerámiacsempék és -lapok
26.30.10Kerámiacsempék és -lapok6907 + 6908
26.30.9Kerámiacsempékkel és lapokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.30.99Kerámiacsempékkel és lapokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.4 alágazat Égetett agyag építőanyagok
26.40 szakágazat Égetett agyag építőanyagok
26.40.1Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok
26.40.11Nem tűzálló kerámia építési tégla, födémblokk, teherhordó vagy térelválasztó elem és hasonló6904
26.40.12Tetőfedő cserép, kéményfej, kéménytégla, kémény bélésfal, építési célú díszítőelem és egyéb kerámia építőanyag6905
26.40.13Kerámiacső, -vezeték, -csatorna és csőszerelvény6906
26.40.9Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény üzembe helyezése, beleértve az ipari üzem csővezetékrendszerének üzembe helyezését, javítását és karbantartását
26.40.91Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem kerámia csővezetékrendszerének üzembe helyezését
26.40.92Kerámiacső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem kerámia csővezetékrendszerének javítását, karbantartását
26.40.99Égetett agyagtéglákkal, cserepekkel és építőanyagokkal kapcsolatos szolgáltatások
26.5 alágazat Cement, mész, gipsz
26.51 szakágazat Cement
26.51.1Cement
26.51.11Cement klinker2523.1
26.51.12Portland, alumímium tartalmú, kohósalakos és hasonló, vízzel kötő cementek2523[.2 – .9]
26.51.9Cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.51.99Cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.52 szakágazat Mész
26.52.1Mész
26.52.10Mész2522
26.52.9Mésszel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.52.99Mésszel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.53 szakágazat Gipsz
26.53.1Gipsz
26.53.10Gipsz2520.2
26.53.9Gipsszel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.53.99Gipsszel kapcsolatos ipari szolgáltatások
26.6 alágazat Beton-, gipsz- és cementtermékek
26.61 szakágazat Építési betontermékek
26.61.1Építési betontermékek
26.61.11Cement-, beton-, és műkőcserép, csempe, tégla és hasonló termékek6810.1
26.61.12Előre gyártott cement-, beton- és műkőszerkezeti elemek építmények építéséhez és építőmérnöki munkákhoz6810.91
26.61.13Cement, beton és műkő csövek6810.99 ex
26.61.2Előre gyártott betonépületek
26.61.20Előre gyártott betonépületek94006.00.9 ex
26.61.9Építési célú betontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.61.99Építési célú betontermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.62 szakágazat Építési gipsz termékek
26.62.1Építési gipsztermékek
26.62.10Építési célú gipsztermékek6809.1
26.62.9Építési célú gipsztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.62.99Építési célú gipsztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.63 szakágazat Előre kevert beton
26.63.1Előre kevert beton
26.63.10Előre kevert beton3824.50.1
26.63.9Előre kevert betonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.63.99Előre kevert betonnal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.64 szakágazat Habarcs
26.64.1Habarcs
26.64.10Habarcs3824.50.9
26.64.9Habarccsal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.64.99Habarccsal kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.65 szakágazat Szálerősítésű cement
26.65.1Szálerősítésű cement
26.65.11Ásványi kötőanyaggal átitatott növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek6808
26.65.12Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló cementtermékek6811
26.65.9Szálerősítésű cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.65.99Szálerősítésű cementtel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.66 szakágazat Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek
26.66.1Egyéb beton-, gipsz- és cementtermékek
26.66.11Máshova nem sorolt egyéb gipsz-, vagy gipszalapú termékek6809.9
26.66.12Máshova nem sorolt egyéb cement-, beton- és műkő termékek6810.99 ex
26.66.9Egyéb gipsz-, beton- és cementtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.66.99Egyéb gipsz-, beton- és cementtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.7 alágazat Építőkő, díszítőkő megmunkálása
26.70 szakágazat Építőkő, díszítőkő megmunkálása
26.70.1Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kő és a belőlük készült termékek
26.70.11Megmunkált márvány, travertino (forrásvizi mészkő), alabástrom; mesterségesen színezett szemcse és por márványból, travertinoból, alabástromból6802[.21 + .91]
26.70.12Egyéb, megmunkált díszítési vagy építési kő és a belőlük készült termékek; egyéb, mesterségesen színezett természetes kőszemcse és -por, agglomerált palakőből készült termékek6801 + 6802[.1 + .22 – .29 + .92 – .99] + 6803
26.70.13Kőmegmunkáló szolgáltatás (emlékmű, sírkő)
26.70.9Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kővel és a belőlük készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.70.99Méretre vágott, megformázott és megmunkált díszítési, építési kővel és a belőlük készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.8 alágazat Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek
26.81 szakágazat Csiszolótermékek
26.81.1Csiszolótermékek
26.81.11Malomkövek, köszörűkövek, csiszolókorongok és hasonlók6804
26.81.12Textil-, papír- vagy kartonpapír hordozóra felvitt csiszolópor és -szemcse6805
26.81.9Malomkő, köszörűkő és hasonlók üzembe helyezése, javítása és karbantartása
26.81.90Malomkő, köszörűkő és hasonlók üzembe helyezése, javítása és karbantartása
26.81.99Csiszolótermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.82 szakágazat Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek
26.82.1Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékek
26.82.11Megmunkált azbesztrost, azbeszttartalmú keverékek és termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz és hasonlókhoz, felszereletlen állapotban6812 + 6813
26.82.12Aszfaltból és hasonló anyagokból készült termékek6807
26.82.13Természetes aszfaltból, bitumenből, kőolajbitumenből, ásványi kátrányból vagy kátrányszurokból készült bitumenes keverékek2715
26.82.14Mesterséges grafit, kolloid vagy félkolloid grafit, grafit- vagy egyéb szénalapú félkész termékek3801
26.82.15Mesterséges korund2818.1
26.82.16Máshova nem sorolt nemfém ásványi termékek6806 + 6814 + 6815[.1 + .2 + .99]
26.82.9Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
26.82.99Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DJ. ALÁG FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉKEK
27. ÁGAZAT FÉMALAPANYAGOK
27.1 alágazat Vas, acél, vasötvözet-alapanyag
27.10 szakágazat Vas, acél, vasötvözet-alapanyag
27.10.1Vas-, acél-alapanyag; salak, salakiszap, vastartalmú hulladék
27.10.11Nyersvas és tükörnyersvas tuskó, tömb vagy más elsődleges formában; vasércből direkt redukcióval nyert termékek, más vasszivacs termékek7201 + 7203
27.10.12Szemcse és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból7205
27.10.13Salak, iszap, vas- és acélhulladék2618 + 2619 + 7204
27.10.2Vasötvözetek
27.10.20Vasötvözetek7202
27.10.3Tuskó, más előtermék és félkész termék
27.10.31Tuskó, más előtermék és félkész termék (ötvözetlen acélból)7206 + 7207
27.10.32Tuskó, más előtermék és félkész termék (rozsdamentes acélból)7218
27.10.33Tuskó, más előtermék és félkész termék (nem rozsdamentes ötvözött acélból)7224
27.10.4Rozsdamentes acél termékek
27.10.41Melegen hengerelt lapos termék (rozsdamentes acélból)7219 + 7220[.1 + .90.31]
27.10..42Melegen hengerelt hengerhuzal tekercsben (rozsdamentes acélból)7221
27.10.43Melegen hengerelt és kovácsolt rúd, profil (rozsdamentes acélból)7222[.1 + .30(.1 + .51 + .91) +.40(.1 + .9)]
27.10.5Melegen hengerelt lapos és hosszú termék gyorsacélból
27.10.50Melegen hengerelt lapos és hosszú termék gyorsacélból7225.2 + 7226.20.2 + 7227.1 + 7228.10(.1 – .5)
27.10.6Melegen hengerelt lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)
27.10.60Melegen hengerelt lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)7208 + 7210.90.31 + 7211.1 +
7212.60.91
+ 7225[.19.1 + .3 + .4 + .99]
+7226 [.19.1 + .91 + .93.2 + .94.2 + .99.2]
27.10.7Hidegen hengerelt és bevont lapos termék acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)
27.10.71Hidegen hengerelt lapos termék acélból, legalább 600 mm szélességű (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)7209 + 7225[.1 + .19.9 + .5]
27.10.72Bevont lapos termék acélból, legalább 600 mm szélességű (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)7210[.1 + .2 + .3 + .4 + .5 + .6 + .7 + .90(.1 + .33 + .38 + .9)] + 7212[.10.1 + .40(.1 + .95)] + 7225[.91 + .92]
27.10.8Melegen hengerelt huzal, rúd
27.10.81Melegen hengerelt hengerhuzal (ötvözetlen acélból)7213
27.10.82Melegen hengerelt hengerhuzal ötvözött acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)7227[.2 + .9]
27.10.83Melegen hengerelt rúd ötvözött acélból (kivéve: rozsdamentes és gyorsacélból)7214 + 7215.90.1 +
7616[.1 ++ 7215.90.1 +7616[.1 + .2 + .4 + .5 + .99] + 7228[.20(.1 – .3)] + 3 + .4 + .60.1 + .70(.1 + .3) + .8]
27.10.9Nehéz szelvény; szádlemez, hegesztett szelvény, vasúti anyagok acélból
27.10.91Nehéz szelvény7216.3
27.10.92Szádlemez, hegesztett szelvény, vasúti pályaépítő anyag acélból7301 + 7302
27.10.99Vas, acél, vas-ötvözet alapanyaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.2 alágazat Cső
27.21 szakágazat Öntöttvas cső és csőszerelvény
27.21.1Cső, üreges profil öntöttvasból
27.21.10Cső, üreges profil öntöttvasból7303
27.21.2Csőszerelvény öntöttvasból vagy öntöttacélból
27.21.20Csőszerelvény öntöttvasból vagy öntöttacélból7307.1
27.21.9Öntöttvasból készült csővel, csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.21.99Öntöttvasból készült csővel, csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.22 szakágazat Acélcső
27.22.1Cső, üreges profil vasból, acélból
27.22.10Cső, üreges profil vasból, acélból7304 – 7306
27.22.2Máshova nem sorolt egyéb csőszerelvény, üreges profil vasból, acélból
27.22.20Máshova nem sorolt egyéb csőszerelvény, üreges profil vasból, acélból7307[.2 + .9]
27.22.9Acélcsővel és acél csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.22.99Acélcsővel és acél csőszerelvénnyel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.3 alágazat Egyéb, elsődlegesen feldolgozott vas és acél
27.31 szakágazat Hidegen húzott vas- és acéltermék
27.31.1Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból
27.31.10Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból7215[.1 + .5 + .90.9]
27.31.2Szögvas, idomvas és szelvény vasból, ötvözetlen acélból; egyéb cső más ötvözött acélból
27.31.20Szögvas, idomvas és szelvény vasból, ötvözetlen acélból; egyéb cső más ötvözött acélból7216.69 + 7228[.10.9 + .20.6 + .5 + .60.8]
27.31.3Rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból; idomvas és szelvény ötvözött acélból
27.31.30Rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból; idomvas és szelvény ötvözött acélból7222[.2 + .30.98 + .40(.93 + .99)] + 7228.70.9
27.31.9Hidegen húzott termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.31.99Hidegen húzott termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.32 szakágazat Hidegen hengerelt keskeny acélszalag
27.32.1Hidegen hengerelt lapos acéltermék, bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű
27.32.10Hidegen hengerelt lapos acéltermék, bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm szélességű7211[.23 + .29 + .9] +
7220[.20+7220[.20 + .90(.1 + .39 + .9)]
+ 7226[.11 + .19(.3 + .9) + .20.8 + .92]
27.32.2Hidegen hengerelt lapos termék, lemezelve, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű
27.32.20Hidegen hengerelt lapos termék, lemezelve, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint 600 mm szélességű7312[.10.9 + .2 + .3 + .40(.91 + .93 + .98) + .5 + .60(.1 + .93 + .99)] + 7226[.93.8 + .94.8 + .99.8]
27.32.9Hidegen hengerelt keskeny acélszalaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.32.99Hidegen hengerelt keskeny acélszalaggal kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.33 szakágazat Hidegen alakított acélidom
27.33.1Hidegen alakított vagy hajtogatott termék vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból
27.33.11Szögvas, idomvas és szelvény vasból és ötvözetlen acélból7216[.61 + .91]
27.33.12Szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból7222.40.91
27.33.9Vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból készült, hidegen alakított vagy hajtogatott termékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.33.99Vasból, ötvözetlen acélból vagy rozsdamentes acélból készült, hidegen alakított vagy hajtogatott termékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.34 szakágazat Acélhuzal
27.34.1Acélhuzal
27.34.11Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból7217
27.34.12Huzal rozsdamentes acélból vagy más ötvözött acélból7223 + 7229
27.34.9Huzallal kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.34.99Huzallal kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.4 alágazat Nem vas fémalapanyag
27.41 szakágazat Nemesfémek
27.41.1Ezüst, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban
27.41.10Ezüst, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban7106
27.41.2Arany, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban
27.41.20Arany, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban7108
27.41.3Platina, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban
27.41.30Platina, nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban7110
27.41.4Nem nemesfém vagy ezüst, arannyal plattírozva, legfeljebb félig feldolgozva
27.41.40Nem nemesfém vagy ezüst, arannyal plattírozva, legfeljebb félig feldolgozva7109
27.41.5Ezüsttel plattirozott nem nemesfém, platinával plattírozott nem nemesfém, ezüst vagy arany, legfeljebb félig feldolgozva
27.41.50Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, platinával plattírozott nem nemesfém, ezüst vagy arany, legfeljebb félig feldolgozva7107 + 7111
27.41.6Nemesfém-hulladék és -törmelék
27.41.61Arany vagy arannyal bevont fém hulladéka és törmeléke7112.91
27.41.62Platina vagy más nemesfém hulladéka, törmeléke7112[.3 + .92 + .99]
27.41.9Nemesfémekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.41.99Nemesfémekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.42 szakágazat Alumínium
27.42.1Nyers alumínium; timföld
27.42.11Nyers, megmunkálatlan alumínium7601
27.42.12Alumíniumoxid (műkorund nélkül)2818.2
27.42.2Félkész termék alumíniumból vagy alumíniumötvözetből
27.42.21Alumíniumpor és -pehely7603
27.42.22Alumíniumrúd és -profil7604
27.42.23Alumíniumhuzal7605
27.42.24Alumíniumlap, -lemez és -szalag, vastagsága > 0,2 mm7606
27.42.25Alumíniumfólia, vastagsága kisebb mint = 0,2 mm7607
27.42.26Alumíniumcső és csőszerelvény7608 + 7609
27.42.3Alumíniumhulladék és -törmelék; főleg alumíniumot tartalmazó hamu és maradvány
27.42.31Főleg alumíniumot tartalmazó hamu és maradvány2620.4
27.42.32Alumíniumhulladék és -törmelék7602
27.42.9Alumíniummal és alumíniumtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.42.99Alumíniummal és alumíniumtermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.43 szakágazat Ólom, cink, ón
27.43.1Megmunkálatlan ólom, cink és ón
27.43.11Megmunkálatlan ólom7801
27.43.12Megmunkálatlan cink7901
27.43.13Megmunkálatlan ón8001
27.43.2Félkész termék ólomból, cinkből, ónból és ötvözeteikből
27.43.21Ólomrúd, -profil és -huzal7803
27.43.22Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely7804
27.43.23Ólomcső és csőszerelvény7805
27.43.24Cinkpor, -szemcse és -pehely7903
27.43.25Cinkrúd, -profil, -huzal, -lemez, -szalag és -fólia;7904 + 7905
27.43.26Cinkcső és csőszerelvény7906
27.43.27Ónrúd, -profil és -huzal8003
27.43.28Ónlap, -lemez, -szalag és -fólia; ónpor és -pehely8004 + 8005
27.43.29Óncső és csőszerelvény8006
27.43.3Ólom-, cink- és ónhulladék és -törmelék; főleg cinket vagy ólmot tartalmazó hamu és maradvány
27.43.31Főleg cinket vagy ólmot tartalmazó hamu és maradvány2620[.1 + .2]
27.43.32Ólom-, cink- és ónhulladék és -törmelék7802 + 7902 + 8002
27.43.9Ólommal, cinkkel, ónnal és ezekből készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.43.99Ólommal, cinkkel, ónnal és ezekből készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.44 szakágazat Réz
27.44.1Nyers réz; rezeskő; cementréz
27.44.11Rezeskő; cementréz7401
27.44.12Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz7402
27.44.13Finomított réz és rézötvözet, megmunkálás nélkül; réz mesterötvözet7403 + 7405
27.44.2Félkész termék rézből és rézötvözetből
27.44.21Rézpor és -pehely7406
27.44.22Rézrúd és -profil7407
27.44.23Rézhuzal7408
27.44.24Rézlap, -lemez és -szalag, > 0,15 mm vastagságú7409
27.44.25Rézfólia, kisebb mint = 0,15 mm vastagságú7410
27.44.26Rézcső és csőszerelvény7411 + 7412
27.44.3Rézhulladék és -törmelék; főleg rezet tartalmazó hamu és maradvány
27.44.31Főleg rezet tartalmazó hamu és maradvány2620.3
27.44.32Rézhulladék és -törmelék7404
27.44.9Réztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.44.99Réztermékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.45 szakágazat Egyéb nem vas fém
27.45.1Nyers, megmunkálatlan nikkel; a nikkelkohászat más, közbeeső terméke
27.45.11Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más, közbeeső terméke7501
27.45.12Nyers, megmunkálatlan nikkel7502
27.45.2Félkész termék nikkelből és nikkelötvözetből
27.45.21Nikkelpor és -pehely7504
27.45.22Nikkelrúd, -profil és -huzal7505
27.45.23Nikkellap, -lemez, -szalag és -fólia7506
27.45.24Nikkelcső és csőszerelvény7507
27.45.3Egyéb színesfém és ezekből készült termék; cermet, fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány
27.45.30Egyéb színesfém és ezekből készült termék; cermet, fémet vagy fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány81
27.45.4Nikkelhulladék és törmelék; más fémet és fémkeveréket tartalmazó hamu és maradvány
27.45.41Főleg vanádiumot vagy egyéb fémet, illetve fémösszetevőt tartalmazó hamu és maradvány2620[.6 + .9]
27.45.42Nikkelhulladék és -törmelék7503
27.45.9Egyéb színesfém termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.45.99Egyéb színesfém termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
27.5 alágazat Fémöntés
27.51 szakágazat Vasöntés
27.51.1Vasöntödei szolgáltatás
27.51.11Temperöntvény öntödei szolgáltatása
27.51.12Gömbgrafitos vasöntvény öntödei szolgáltatása
27.51.13Lemezgrafitos (szürke) vasöntvény öntödei szolgáltatása
27.52 szakágazat Acélöntés
27.52.1Acélöntödei szolgáltatás
27.52.10Acélöntödei szolgáltatás
27.53 szakágazat Könnyűfémöntés
27.53.1Könnyűfémek öntödei szolgáltatása
27.53.10Könnyűfémek öntödei szolgáltatása
27.54 szakágazat Egyéb nem vas fém öntése
27.54.1Egyéb színesfém öntödei szolgáltatása
27.54.10Egyéb színesfém öntödei szolgáltatása
28. ÁGAZAT FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK
28.1 alágazat Fémszerkezet, épületelem
28.11 szakágazat Fémszerkezet
28.11.1Előregyártott épület fémből
28.11.10Előregyártott épület fémből9406.00[.3 + .9ex]
28.11.2Fémszerkezet és ezek része
28.11.21Híd és hídrész vasból vagy acélból7308.1
28.11.22Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból7308.2
28.11.23Egyéb szerkezet és szerkezetrész, lap, rúd, szögvas, idomvas és hasonló vasból, acélból vagy alumíniumból7308[.4 + .9] + 7610.9
28.11.9Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése, fémszerkezet javítása és karbantartása
28.11.91Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése
28.11.92Fémszerkezet javítása és karbantartása
28.11.99Fémszerkezettel és szerkezetrésszel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.12 szakágazat Fém épületelem
28.12.1Ajtó, ablak, ezek kerete, ajtóküszöb fémből
28.12.10Ajtó, ablak, ezek kerete, ajtóküszöb fémből7308.3 + 7610.1
28.12.9Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése
28.12.90Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése
28.12.99Fémből készült épületelemekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.2 alágazat Fémtartály, fűtési kazánm radiátor
28.21 szakágazat Fémtartály
28.21.1Fémtartály, -medence, -edényzet
28.21.11Fémtartály, -medence, -edényzet, > 300 l7309 + 7611
28.21.12Fémtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására7311 + 7613
28.21.9Fémtartály üzembe helyezése, javítása és karbantartása (nem épület fűtéséhez használt)
28.21.91Fémtartály helyszíni technológiai szerelése (nem épület fűtéséhez használt)
28.21.92Fémtartály javítása, karbantartása (nem épület fűtéséhez használt)
28.21.99Fémtartállyal, -medencével, -edényzettel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.22 szakágazat Fűtési kazán, radiátor
28.22.1Fűtőtest és kazán
28.22.11Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel, vasból vagy acélból7322.1
28.22.12Kazán központi fűtéshez8403.1
28.22.13Kazánalkatrész központi fűtéshez8403.9
28.22.9Fűtési kazán üzembe helyezése, javítása és karbantartása
28.22.91Fűtési kazán üzembe helyezése
28.22.92Fűtési kazán javítása, karbantartása
28.22.99Fűtőtesttel és kazánnal (központi fűtéshez) kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.3 alágazat Gőzkazán
28.30 szakágazat Gőzkazán
28.30.1Gőzfejlesztő berendezés és alkatrésze
28.30.11Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán; túlhevített vízkazán8402[.1 + .2]
28.30.12Segédberendezés kazánhoz; kondenzátor vízgőz- vagy más gőzerőgéphez8404[.1 + .2]
28.30.13Gőzfejlesztő berendezés alkatrésze8402.9 + 8404.9
28.30.2Atomreaktor és alkatrésze
28.30.21Atomreaktor8401.1
28.30.22Atomreaktor alkatrésze8401.4
28.30.9Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, javítása és karbantartása, beleértve az ipari üzem fém csőrendszerének üzembe helyezését is
28.30.91Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezetékrendszerének üzembe helyezését is
28.30.92Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzemek fém csővezetékrendszerének javítását, karbantartását is
28.30.99Gőzfejlesztő berendezéssel (központi fűtés forróvíztermelő kazánja nélkül) kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.4 alágazat Fémalakítás, porkohászat
28.40 szakágazat Fémalakítás, porkohászat
28.40.1Fémek kovácsolási, préselési, sajtolási és hengerlési szolgáltatása
28.40.11Fémkovácsolási szolgáltatás
28.40.12Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás rajz szerint
28.40.13Egyéb fémalakítási szolgáltatás
28.40.2Porkohászat
28.40.20Porkohászat
28.5 alágazat Fém felületkezelése és megmunkálása
28.51 szakágazat Fém felületkezelése
28.51.1Fémek bevonási szolgáltatása
28.51.11Fémek fémes bevonási szolgáltatása
28.51.12Fémek nem fémes bevonási szolgáltatása
28.51.2Egyéb fémkezelési, kikészítési szolgáltatás
28.51.21Fémek hőkezelési szolgáltatása (fémes borításon kívül)
28.51.22Fémek más felületkezelési, kikészítési szolgáltatása
28.52 szakágazat Fémmegmunkálás
28.52.1Fémalkatrészek esztergálása
28.52.10Fémalkatrészek esztergálása
28.52.2Egyéb általános gépipari szolgáltatás
28.52.20Egyéb általános gépipari szolgáltatás
28.6 alágazat Evőeszköz, szerszám és általános fémáru
28.61 szakágazat Evőeszköz, késáru
28.61.1Késáru
28.61.11Kés (gépkés nélkül), olló és ezek pengéi8211 + 8213
28.61.12Borotvakészülék, borotvakés és borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot, szalagban)8212
28.61.13Más késműves áru; manikűr- vagy pedikűrkészlet és -felszerelés8214
28.61.14Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz8215
28.61.9Evőeszközzel, késáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.61.99Evőeszközzel, késáruval kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.62 szakágazat Szerszám
28.62.1Mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám
28.62.10Mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám8201
28.62.2Kézifűrész; fűrészlap bármilyen fűrészhez
28.62.20Kézifűrész; fűrészlap bármilyen fűrészhez8202
28.62.3Egyéb kéziszerszám
28.62.30Egyéb kéziszerszám8203 – 8206
28.62.4Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez
28.62.40Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez8207[.4 – .9]
28.62.5Egyéb szerszám
28.62.50Egyéb szerszám8207[.1 – .3] + 8208 + 8209
28.62.9Szerszám javítása, karbantartása
28.62.90Szerszám javítása, karbantartása
28.62.99Szerszámmal kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.63 szakágazat Lakat és zár
28.63.1Lakat és zár, csat és csatkapocs kerettel, zárral együtt; mindezekhez kulcs és alkatrész, vasalat és veret, nem nemesfémből
28.63.11Zár, lakat gépjárműhöz és bútorzár, nem nemesfémből8301[.1 – .3]
28.63.12Egyéb zár nem nemesfémből8301.4
28.63.13Csat és csatkapocs kerettel, zárral együtt; alkatrész; különálló kulcs8301[.5 – .7]
28.63.14Sarokvas, vasalás, veret és hasonló áru, gépjármű, ajtó, ablak, bútor és hasonlók vasalásához, nem nemesfémből8302[.1 – .4 + .6]
28.63.9Zár, összetett zárszerkezet üzembe helyezése, javítása, karbantartása
28.63.90Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése, javítása, karbantartása
28.63.99Zárral, lakattal és vasalattal kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.7 alágazat Egyéb fémfeldolgozási termék
28.71 szakágazat Vas, acél tárolóeszközök
28.71.1Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból
28.71.11Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, 50–300 l űrtartalommal7310.3
28.71.12Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve gáz) tárolására vasból vagy acélból, kisebb mint 50 l űrtartalommal7310.29
28.71.9Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése, javítása, karbantartása (űrtartalma kisebb mint 300 liter)
28.71.90Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése, javítása, karbantartása (űrtartalma kisebb mint 300 liter)
28.71.99Acélhordóval és hasonló tárolóeszközökkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.72 szakágazat Könnyűfém csomagolóeszköz
28.72.1Könnyűfém csomagolóeszköz
28.72.11Könnyűfém csomagolóeszköz (az alumínium nélkül)7310.21
28.72.12Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény, bármilyen anyag tárolására, kisebb mint = 300 l űrtartalommal7612
28.72.13Dugó, kupak, fedő, nem nemesfémből8309
28.72.9Könnyűfém csomagolóeszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.72.99Könnyűfém csomagolóeszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.73 szakágazat Huzaltermékek
28.73.1Huzaltermékek
28.73.11Sodort huzal, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, elektromos szigetelés nélkül7312
28.73.12Szögesdrót vasból vagy acélból; sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből vagy alumíniumból, elektromos szigetelés nélkül7313 + 7413 + 7614
28.73.13Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; rács nyújtott vagy hasított vas-, acél- vagy rézlemezből7314 + 7414
28.73.14Szeg, széles fejű rövid szeg, rajzszeg, ácskapocs és hasonló áru7317 + 7415.1 + 7616.1
28.73.15Huzal, rúd, cső, lemez, elektróda, folyékony forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve8311
28.73.16Varrótű, kötőtű és hasonló cikk kézi használatra7319
28.73.9Huzalból készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.73.99Huzalból készült termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.74 szakágazat Kötőelem, csavar
28.74.1Kötőelemek, gépi gyártású csavar
28.74.11Máshová nem sorolt csavarmenetes gépelem vasból vagy acélból7318.1
28.74.12Máshová nem sorolt nem csavarmenetes gépelem vasból vagy acélból7318.2
28.74.13Nem csavarmenetes és csavarmenetes kötőelem, rézből7415[.2 + .3]
28.74.14Rugó és rugólap vasból vagy acélból; rézrugó7320 + 7416
28.74.2Lánc (csuklós láncot kivéve) és részei
28.74.20Lánc (csuklós láncot kivéve) és részei7315[.2 – .9] + 7419.1
28.74.9Kötőelemekkel, csavarral, lánccal és rugóval kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.74.99Kötőelemekkel, csavarral, lánccal és rugóval kapcsolatos ipari szolgáltatás
28.75 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék
28.75.1Fürdőszobai és konyhai fémáru
28.75.11Mosogató- és mosdótál, fürdőkád és más egészségügyi cikk és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból7324 + 7418.2 + 7615.2
28.75.12Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, acélból, rézből vagy alumíniumból7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210
28.75.2Egyéb fémfeldolgozási termék (kard, vadászkés, bajonett és hasonló fegyverek kivételével)
28.75.21Páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, nem nemesfémből8303
28.75.22Kisméretű irodai vagy íróasztali felszerelés, nem nemesfémből8304
28.75.23Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, irodai eszköz és fűzőkapocs szalagban, nem nemesfémből8305
28.75.24Kis szobor (plasztika) és más dísztárgy, fénykép-, kép- vagy hasonló keret és tükör, nem nemesfémből8306[.2 + .3]
28.75.25Horogkapocs, karika, záró szerkezet és hasonlók, nem nemesfémből8308
28.75.26Hajó- és csónakpropeller és ezek lapátjai8485.1
28.75.27Máshová nem sorolt egyéb cikk, nem nemesfémből7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310
28.75.3Kard, vadászkés, bajonett, lándzsa és hasonló fegyverek s ezek részei
28.75.30Kard, vadászkés, bajonett, lándzsa és hasonló fegyverek s ezek részei9307
28.75.9Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása
28.75.90Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása
28.75.99Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DK. ALÁG GÉP, BERENDEZÉS
29. ÁGAZAT GÉP, BERENDEZÉS
29.1 alágazat Mechanikai erőgép, energiaközlő
29.11 szakágazat Motor, turbina (kivéve: légi-, közútijárműmotor)
29.11.1Motorok
29.11.11Hajómotor, kívül felszerelhető8407.21
29.11.12Szikragyújtású hajómotor; egyéb hajómotor8407[.29 + .9]
29.11.13Belső égésű kompressziós gyújtású egyéb szelepes motor8408[.1 + .9]
29.11.2Turbina
29.11.21Gőzturbina vízgőzre és egyéb gőzre8406[.1 + .8]
29.11.22Vízturbina és vízikerék8410.1
29.11.23Gázturbina, turbóhajtómű és turbólégcsavar nélkül8411.8
29.11.3Turbina alkatrésze
29.11.31Vízgőz- és egyéb gőzturbina alkatrésze8406.9
29.11.32Vízturbina és vízikerék alkatrésze, szabályozóval együtt8410.9
29.11.33Gázturbina alkatrésze (turbóhajtómű és turbólégcsavar alkatrésze nélkül)8411.99
29.11.9Motor és turbina üzembe helyezése, javítása, karbantartása (légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül)
29.11.91Motor és turbina üzembe helyezése (a légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül)
29.11.92Motor és turbina javítása, karbantartása (a légi- és közúti jármű és a kerékpár motorja nélkül)
29.11.99Motorokkal és turbinákkal (a légi és közúti járművek és kerékpárok motorja nélkül) kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.12 szakágazat Szivattyú és kompresszor
29.12.1Hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor
29.12.11Lineáris működésű hidraulikus, pneumatikus erőgép és motor8412[.21 + .32]
29.12.12Egyéb hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor8412[.29 + .39 + .8]
29.12.2Folyadékszivattyú, folyadékszállító berendezés
29.12.21Folyadékszivattyú, folyadékszállító berendezés8413[.1 – .4]
29.12.22Dugattyús nyomásfokozó folyadékszivattyú (betonszivattyú nélkül)8413.6
29.12.23Forgó nyomásfokozó folyadékszivattyú8413.6
29.12.24Centrifugál folyadékszivattyú; egyéb szivattyú; folyadékszállító berendezés8413[.7 + .8]
29.12.3Lég- és vákuumszivattyú, egyéb gázkompresszor
29.12.31Vákuumszivattyú8414.1
29.12.32Kézi és lábműködtetésű légszivattyú8414.2
29.12.33Hűtőgép-kompresszor8414.3
29.12.34Kerekes alvázra szerelt (mobil) légkompresszor8414.4
29.12.35Turbókompresszor4814.80.2
29.12.36Dugattyús nyomásfokozó, kompresszor8414.80[.3 + .4]
29.12.37Forgó légsűrítő (egy- és többtengelyes)8414.80[.6 + .7]
29.12.38Egyéb kompresszor, a polgári repülés kompresszorai8414.80[.1 + .9]
29.12.4Szivattyú, kompresszor, hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor alkatrésze
29.12.41Hidraulikus és pneumatikus erőgép és motor alkatrésze8412.9
29.12.42Szivattyú, folyadékszállító berendezés alkatrésze8413.9
29.12.43Lég- és vákuumszivattyú, lég- és gázkompresszor, ventillátor és szellőző berendezés alkatrésze8414.9
29.12.9Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.12.91Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése
29.12.92Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása
29.12.99Szivattyúval és kompresszorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.13 szakágazat Szelep, csap
29.13.1Csap, szelep és hasonló készülék (szerelvény) csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és hasonló berendezéshez
29.13.11Nyomáscsökkentő, szabályozó, ellenőrző és biztonsági szelep8481[.1 – .4]
29.13.12Csap, szelep mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez; központi fűtés radiátorszelepe8481.80[.1 + .3]
29.13.13Folyamatirányító szelep, gömbházas, golyós és egyéb szelep, tolózár8481.80[.5 – .9]
29.13.2Csap, szelep és hasonló elzáró szerkezet alkatrésze
29.13.20Csap, szelep és hasonló elzáró szerkezet alkatrésze8481.9
29.13.9Csővezetékhez, kazánhoz, tartályhoz, medencéhez és hasonló fémberendezéshez használt csap, szelep és hasonló szerelvény üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.13.91Csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése
29.13.92Csap, szelep és hasonló szerelvény javítása, karbantartása
29.13.99Csappal, szeleppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.14 szakágazat Csapágy, erőátviteli elem
29.14.1Golyós- és görgőscsapágy
29.14.10Golyós- és görgőscsapágy8482[.1 + .8]
29.14.2Csapágy, fogaskerék, hajtómű, erőátviteli elem
29.14.21Tagokból szerelt vas- és acéllánc7315[.11 + .12]
29.14.22Erőátviteli elem, indítókar (bütykös és forgattyús tengellyel együtt)8483.1
29.14.23Csapágyház, csúszócsapágyak8483[.2 + .3]
29.14.24Fogaskerék, fogaskerekes hajtómű, golyósorsó, golyóscsapágy, egyéb sebességváltó, nyomatékváltómű8483.4
29.14.25.Lendkerék, szíjtárcsa, (ékszíjtárcsa is)8483.5
29.14.26Tengelykapcsoló, tengelykötés (univerzális kötéssel együtt)8483.6
29.14.3Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem alkatrésze
29.14.31Csapágygolyó, -tű, -görgő; csapágy vagy gördülőcsapágy alkatrésze8482.9
29.14.32Tagokból szerelt vas- és acéllánc alkatrésze7315.19
29.14.33Egyéb, máshova nem sorolt csapágy, erőátviteli elem alkatrésze8483.9
29.14.9Csapágy, erőátviteli elem beszerelése, javítása, karbantartása
29.14.90Csapágy, erőátviteli elem beszerelése, javítása, karbantartása
29.14.99Csapággyal, fogaskerékkel, hajtóművel, erőátviteli elemmel kapcsolatos ipari szolgáltatások
29.2 alágazat Egyéb, általános rendeltetésű gépek
29.21 szakágazat Kemence
29.21.1Kemence, kemenceégő és ezek alkatrésze
29.21.11Kemenceégő; mechanikus rostély és hamuürítő, és hasonló egység8416[.1 – .3]
29.21.12Ipari vagy laboratóriumi kályha és kemence, beleértve a hamvasztó, szemétégető kemencét, nem villamos (a sütőipari kemence nélkül)8417[.1 + .8]
29.21.13Ipari vagy laboratóriumi villamos kályha és kemence; indukciós vagy dielektromos fűtőberendezés8514[.1 – .4]
29.21.14Kemenceégők, kemencék, kályhák alkatrésze8416.9 + 8417.9 + 8514.9
29.21.9Kemenceégők, kemencék üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.21.91Kemence üzembe helyezése
29.21.92Kemence javítása, karbantartása
29.21.99Kemencével, kemenceégőfejjel kapcsolatos ipari szolgáltatások
29.22 szakágazat Emelő- és anyagmozgató gép
29.22.1Emelő- és anyagmozgató gép és alkatrésze
29.22.11Csigasor, csörlő, máshová nem sorolt8425.1
29.22.12Aknatorony-emelőmű, speciális föld alatti bányacsörlő, egyéb csörlő; hajóorsó8425[.2 + .3]
29.22.13Járműemelő, csigás emelő gépjárműhöz8425.4
29.22.14Futódaru; daru; mozgó emelőkeret; terpeszdaru, járműves daru8426
29.22.15Villás emelő és egyéb üzemi targonca, vasúti pályaudvari vontató8427 + 8709.1
29.22.16Felvonó, vedres felvonó, mozgólépcső és mozgójárda8428[.1 + .4]
29.22.17Pneumatikus és egyéb folyamatos anyag- és árumozgató berendezés, konvejor8428[.2 + .32 – .39]
29.22.18Egyéb emelő, anyagmozgató, töltő és ürítő berendezés8428[.5 – 9]
29.22.19Emelő, anyagmozgató berendezés alkatrésze8431[.1 – .3] + 8709.9
29.22.2Daru és anyagmozgató gép tartozéka: anyagfelvevő készülék, veder, ásó, markoló, kotró és hasonló géphez
29.22.20Daru és anyagmozgató gép tartozéka: anyagfelvevő készülék, veder, ásó, markoló, kotró és hasonló géphez8431.41
29.22.9Emelő, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.22.91Emelő-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése
29.22.92Emelő-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása
29.22.99Emelő és anyagmozgató géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.23 szakágazat Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozóberendezés
29.23.1Hőcserélő egység; légkondicionáló és hűtőberendezés; szűrőkészülék
29.23.11Levegő- és gázcseppfolyósítás hőcserélő-egysége és berendezése8419[.5 + .6]
29.23.12Légkondicionáló berendezés8415[.1 – .8]
29.23.13Nem háztartási hűtő- és fagyasztó berendezés, hőszivattyú8418[.5 + .6]
29.23.14Gáztisztító, gázszűrő berendezés, máshová nem sorolt8421.39
29.23.2Ventillátor asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető, típus nélkül
29.23.20Ventillátor asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető, típus nélkül8414.59
29.23.3Hűtő- és szellőző berendezés, hőszivattyú alkatrésze
29.23.30Hűtő- és szellőző berendezés, hőszivattyú alkatrésze8415.9 + 8418.9 + 8419.9
29.23.9Nem háztartási hűtő- és szellőző berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.23.91Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése
29.23.92Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása, karbantartása
29.33.99Nem háztartási légállapot-szabályzóval és hűtőberendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatások
29.24 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb általános gép
29.24.1Gázfejlesztő, lepárló, szűrő, újralepárló (rektifikáló) berendezés
29.24.11Gáz-, vízgáz-, acetiléngáz-fejlesztő és hasonlók, lepárló és újralepárló (rektifikáló) üzem8405.1 + 8419.4
29.24.12Folyadékszűrő, -tisztító berendezés8421[.21 + .22 + .29]
29.24.13Olaj- és üzemanyagszűrő és légszűrő készülék belső égésű motorhoz8421[.23 + .31]
29.24.2Palacktisztító, csomagoló, súlymérő gépek, szóróberendezés, fémalapú tömítés
29.24.21Palackok, egyéb tárolóeszközök tisztító-, töltő-, csomagoló- és bálázóberendezése8422[.2 – .4]
29.24.22Személymérleg, háztartási súlymérő szerkezet, szállító berendezésben folyamatosan működő súlymérő berendezés; állandó súlyokat mérő készülék, előre meghatározott súlyok adagolókészüléke8423[.1 – .3]
29.24.23Egyéb, máshova nem sorolt súlymérő készülék8423.8
29.24.24Tűzoltó készülék, szórópisztoly, gőzt, homokot szóró és hasonló mechanikai berendezés (mezőgazdasági szórógép nélkül)8424[.1 – .3 + .89]
29.24.25Fémalapú tömítés8484
29.24.3Centrifuga, kalander, elárusítógép
29.24.31Máshova nem sorolt centrifuga8421.19
29.24.32Kalander vagy más hengerlőgép (üvegipari és fémipari kivételével)8420.1
29.24.33Automata elárusítógép8476[.2 + .8]
29.24.4Hőmérséklet változtatásával működő, máshova nem sorolt anyagkezelő berendezés
29.24.40Hőmérséklet változtatásával működő, máshova nem sorolt anyagkezelő berendezés8419.89
29.24.5Egyéb általános rendeltetésű berendezés alkatrésze
29.24.51Gáz-, vízgázfejlesztő alkatrésze8405.9
29.24.52Centrifuga, folyadék- és gázszűrő, -tisztító berendezés alkatrésze8421.9
29.24.53Kalander és egyéb hengerlőberendezés alkatrésze; szóró- és súlymérő berendezések alkatrésze8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9
29.24.54Villamos csatlakozás nélküli egyéb, máshova nem sorolt berendezés alkatrésze8485.9
29.24.6Ipari edénymosogató gép
29.24.60Ipari edénymosogató gép8422.19
29.24.7Edénymosogató gép, tisztító-, töltő-, csomagoló-, bálázógép alkatrésze
29.24.70Edénymosogató gép, tisztító-, töltő-, csomagoló-, bálázógép alkatrésze8422.9
29.24.9Egyéb, általános rendeltetésű berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.24.91Máshova nem sorolt egyéb, általános gép üzembe helyezése8421[.21 + .22 + .29]
29.24.92Máshova nem sorolt egyéb, általános gép javítása, karbantartása
29.24.99Máshová nem sorolt egyéb, általános rendeltetésű berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.3 alágazat Mezőgazdasági gép
29.31 szakágazat Mezőgazdasági traktor
29.31.1Gyalogos irányítású (kerti) traktor
29.31.10Gyalogos irányítású (kerti) traktor8701.1
29.31.2Egyéb mezőgazdasági traktor
29.31.21Traktor, kisebb mint = 37 kW-os8701.90[.1 +.21]
29.31.22Traktor, máshova nem sorolt, kisebb mint = 59 kW8701.90.25
29.31.23Traktor, máshova nem sorolt, > 59 kW8701.80.3
29.31.24Traktor, használt és egyéb8701.90[.5 + .9]
29.31.9Mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása
29.31.90Mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása
29.31.99Mezőgazdasági traktorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.32 szakágazat Egyéb mezőgazdasági gépek
29.32.1Talajművelő, növényápoló mezőgazdasági és erdészeti gép
29.32.11Eke, tárcsás borona8432[.1 + .21]
29.32.12Borona, kultivátor, gyephasogató és egyéb henger (tárcsás borona nélkül)8432.29
29.32.13Vető-, palántázó-, palántaátültető gép8432.3
29.32.14Trágyaelosztó, -szóró berendezés8432.4
29.32.15Máshova nem sorolt mezőgazdasági és erdészeti gép, pázsit- vagy sportpályahenger8432.8
29.32.2Fűnyíró gép pázsit, park, sportpálya nyírására
29.32.20Fűnyíró gép pázsit, park, sportpálya nyírására8433.1
29.32.3Betakarítógép
29.32.31Fűkaszáló gép, máshova nem sorolt, a traktorra szerelt vágószerkezettel együtt8433.2
29.32.32Takarmánybetakarító gép8433.3
29.32.33Bálakészítő gép, beleértve a felszedő bálázót8433.4
29.32.34Máshova nem sorolt betakarítógép, cséplőgép8433.5
29.32.4Folyadék- és porszóró, -porlasztó, -permetező mezőgazdasági és kertészeti célra
29.32.40Folyadék- és porszóró, -porlasztó, -permetező mezőgazdasági és kertészeti célra8424.81
29.32.5Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi
29.32.50Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi8716.3
29.32.6Egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági, erdészeti gép
29.32.61Tojás-, gyümölcs- vagy egyéb terménytisztító, -osztályozó, -válogató gép8433.6
29.32.62Fejőgép8434.1
29.32.63Takarmány-előkészítő gép, baromfikeltető és -tenyésztő gép, műanya8436[.1 + .2]
29.32.64Gabona-, mag-, szárítotthüvelyes-tisztító, -osztályozó, -válogató gép8437.1
29.32.65Egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági, erdészeti, baromfitenyésztési, méhészeti gép8436.8
29.32.7Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrésze
29.32.70Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrésze8432.9 + 8433.9 + 8436.9
29.32.9Mezőgazdasági és erdészeti gépek üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.32.91Egyéb mezőgazdasági gép üzembe helyezése
29.32.92Egyéb mezőgazdasági gép javítása, karbantartása
29.32.99Egyéb mezőgazdasági és erdészeti gépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.4 alágazat Szerszámgép
29.41 szakágazat Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép
29.41.1Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép
29.41.11Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép8467[.1 – .8]
29.41.12Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép alkatrésze8467.9
29.41.9Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.41.99Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.42 szakágazat Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép
29.42.1Lézer-, ultrahang és egyéb sugárral működő fémmegmunkáló szerszámgép; megmunkáló központ és hasonlók
29.42.11Lézer-, ultrahang és egyéb sugárral működő anyagleválasztó szerszámgép bármely anyaghoz8456
29.42.12Megmunkálóközpont, egy- és többállomásos fémmegmunkáló gyártósor8457
29.42.2Esztergáló, fúró és maró szerszámgép
29.42.21Eszterga jellegű forgácsológép8458
29.42.22Fémfúró, -maró szerszámgép8459[.1 – .6]
29.42.23Máshová nem sorolt egyéb menetvágó, menetkészítő fémmegmunkáló szerszámgép8459.7
29.42.3Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép
29.42.31Köszörű, élező, gyalu, fűrész, vágó és egyéb felületfinomító szerszámgép8460 + 8461
29.42.32Számvezérlésű lemezmegmunkáló (hajlító, hajtogató, vágó, egyengető, lyukasztó, szélező) gép8462[.21 + .31 + .41]
29.42.33Nem számvezérlésű lemezmegmunkáló (hajlító, hajtogató, vágó, egyengető, lyukasztó, szélező) gép8462[.29 + .39 + .49]
29.42.34Kovácsológép, kalapáló berendezés, hidraulikus prés- és sajtológép fémmegmunkáláshoz8462[.1 + .9]
29.42.35Máshová nem sorolt szerszámgép fém, zsugorított keményfém vagy cermet anyagleválasztás nélküli alakításához8463
29.42.4Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka
29.42.40Fémmegmunkáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka8466[.93 + .94]
29.42.9Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése, javítása és karbantartása
29.42.91Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése
29.42.92Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása és karbantartása
29.42.99Egyéb fémmegmunkáló szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.43 szakágazat Egyéb, máshová nem sorolt szerszámgép
29.43.1Kő, fa és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép
29.43.11Kő, kerámia, beton és hasonló ásványi anyag, üveg hidegmegmunkáló szerszámgépe8464
29.43.12Fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgépe8465 + 8479.3
29.43.2Forrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék
29.43.20Forrasztó- és hegesztőszerszám, hőhatással működő felületmegmunkáló és szórógép, berendezés, készülék8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8]
29.43.3Szerszámgép alkatrésze és tartozéka
29.43.31Szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez8466.1
29.43.32Munkadarab-befogó szerszámgéphez8466.2
29.43.33Osztófej és más speciális tartozék szerszámgéphez8466.3
29.43.34Fa, parafa, kő, keménygumi és hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép alkatrésze és tartozéka8466[.91 + .92]
29.43.35Egyéb szerszámgép alkatrésze8468.9 + 515.9
29.43.9Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése, javítása és karbantartása
29.43.91Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése
29.43.92Egyéb, máshova nem sorolt szerszámgép javítása, karbantartása
29.43.99Egyéb, máshová nem sorolt szerszámgéppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.5 alágazat Egyéb speciális rendeltetésű gép
29.51 szakágazat Kohászati gép
29.51.1Kohászati berendezés és alkatrésze
29.51.11Konverter, öntőüst, ingot-öntőforma, öntőgép, fémhengerlő berendezés8454[.1 – .3] + 8455[.1 + .2]
29.51.12Kohászati berendezés alkatrésze, fémhengermű hengere és alkatrésze8454.9 + 8455[.3 + .9]
29.51.9Kohászati berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.51.91Kohászati berendezés üzembe helyezése
29.51.92Kohászati berendezés javítása, karbantartása
29.51.99Kohászati berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.52 szakágazat Bányászati, építőipari gép
29.52.1Bányászati berendezés
29.52.11Folyamatos működésű felvonó, szállítóberendezés föld alatti használatra8428.31
29.52.12Szén- és sziklajövesztő (vágó), alagútfúró berendezés, egyéb fúró és mélyépítő gép8430[.3 + .4]
29.52.2Önjáró (talajmozgató, -kiemelő) földmunkagép és alkatrésze
29.52.21Önjáró földkotró és homlokgyalu (buldózer)8429.1
29.52.22Önjáró földgyalu és talajegyengető8429.2
29.52.23Önjáró földnyeső (szkréper)8429.3
29.52.24Önjáró döngölőgép és úthenger8429.4
29.52.25.Önjáró elöl-hátul kanalas rakodó8429.51
29.52.26Önjáró mechanikus ásó, földkiemelő (exkavátor) és ásórakodó gép 360 fokos munkatérrel, az elöl-hátul kanalas rakodó nélkül8429.52
29.52.27Egyéb önjáró mechanikus ásó, földkiemelő (exkavátor) és kanalas rakodógép, egyéb önjáró bányagép8429.59 + 8430.5
29.52.28Tolólemez, tolólapát-földkotró és -gyalu géphez8431.42
29.52.3Egyéb kitermelő gép
29.52.30Egyéb kitermelő gép8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1
29.52.4Földet, követ, ércet és egyéb ásványi anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló módon kezelő gép; öntödei formázógép
29.52.40Földet, követ, ércet és egyéb ásványi anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló módon kezelő gép; öntödei formázógép8474[.1 – .8]
29.52.5Lánctalpas vontató
29.52.50Lánctalpas vontató8701.3
29.52.6Bányászati, kőfejtő és építőipari berendezés alkatrésze
29.52.61Fúró, mélyítő vagy földmunkagép és földkitermelő gép, valamint daru alkatrésze8431[.43 + .49]
29.52.62Földet, követ és hasonló anyagot válogató, őrlő, keverő és hasonló kezelőgép alkatrésze8474.9
29.52.9Bányászati, kőfejtő és építőipari berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.52.91Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése
29.52.92Bányászati, építőipari gép javítása, karbantartása
29.52.99Bányászati, kőfejtési és építőipari berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.53 szakágazat Élelmiszer- és dohányipari gép
29.53.1Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép
29.53.11Tejszeparátor8421.11
29.53.12Tejfeldolgozó gép8434.2
29.53.13Egyéb, máshova nem sorolt gabona-, szárítotthüvelyesőrlő, ill. -feldolgozó berendezés8437.8
29.53.14Szőlő- és almabor, gyümölcslé és hasonló ital gyártásának berendezése8435.1
29.53.15Nem villamos sütőkemence, mezőgazdasági termékek szárítóberendezése; nem háztartási főző- és hevítőberendezés8417.2 + 8419[.31 + .81]
29.53.16Máshova nem sorolt ipari előkészítő és feldolgozó berendezés étel és ital gyártásához (a zsír és az olaj gyártásával együtt)8438[.1 – .8] + 8479.2
29.53.17Máshova nem sorolt dohány-előkészítő és -feldolgozó berendezés8478.1
29.53.2Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép alkatrésze
29.53.21Fejőgép, tejfeldolgozó gép, italgyártó berendezés alkatrésze8434.9 + 8435.9
29.53.22Élelmiszer-feldolgozó gép alkatrésze8437.9 + 8438.9
29.53.23Dohányfeldolgozó berendezés alkatrésze8478.9
29.53.9Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.53.91Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése
29.53.92Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása
29.53.99Élelmiszer-ipari, italgyártó és dohányfeldolgozó géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.54 szakágazat Textil-, ruházati és bőripari gép
29.54.1Textil-előkészítő, fonodai, szövödei, kötő-hurkoló gép
29.54.11Szintetikus, mesterséges szálat sajtoló, nyújtó, a szál szerkezetét alakító, vágó gép, textilrost-előkészítő gép8444 + 8445.1
29.54.12Textilfonó gép, cérnázó- és sodró-, csévélő-, orsózógép8445[.2 – .9]
29.54.13Szövödei gép8446
29.54.14Síkkötő-, hurkoló- és hasonló gép, tüllkészítő gép8447
29.54.15Textilgyártás segédgépei8448.1
29.54.2Textil- és ruhagyártás egyéb gépe, varrógéppel együtt
29.54.21Textilfonal- és -szövetmosó, -tisztító, -vasaló, -nyomó, -festő, -csévélő és hasonló gép, nemezkikészítő gép8449 + 8451[.3 – .8]
29.54.22Mosodai típusú mosógép, vegytisztító gép, szárítógép > 10 kg kapacitással8450.2 + 8451[.1 + .29]
29.54.23Varrógép, a háztartási és a könyvvarrógép nélkül8452.2
29.54.3Irha-, báránybőr- és egyéb bőrmegmunkáló gép, lábbeli és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe
29.54.30Irha-, báránybőr- és egyéb bőrmegmunkáló gép, lábbeli és hasonló termékek gyártásának és javításának gépe8453[.1 – .8]
29.54.4Textil-, ruházati és bőrmegmunkáló gép alkatrésze
29.54.41Szövödei és fonodai gép alkatrésze8448[.2 – .5]
29.54.42Egyéb textil-, ruházati és bőrmegmunkáló gép alkatrésze8450.9 + 8451.9 + 8452[.3 – .9] + 8453.9
29.54.5Háztartási varrógép
29.54.50Háztartási varrógép8452.1
29.54.9Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.54.91Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése
29.54.92Textil-, ruházati-, bőripari gép javítása, karbantartása
29.54.99Textil-, ruházati és bőripari géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.55 szakágazat Papíripari gép
29.55.1Papír-, kartongyártó gép és alkatrésze
29.55.11Papír-, kartongyártó gép8439[.1 – .3] + 8441[.1 – .8]
29.55.12Papír-, kartongyártó gép alkatrésze8439.9 + 8441.9
29.55.9Papír-, kartongyártó gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.55.91Papíripari gép üzembe helyezése
29.55.92Papíripari gép javítása, karbantartása
29.55.99Papír- és kartongyártó géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.56 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb speciális gép
29.56.1Nyomdaipari, könyvkötészeti gép és alkatrésze
29.56.11Könyvkötészeti gép a könyvvarrógéppel együtt8440.1
29.56.12Betűszedés, nyomódúc- és nyomólemez-készítés gépe, készüléke, berendezése8442[.1 – .3]
29.56.13Ofszetnyomó gép8443[.11 + .19]
29.56.14Egyéb, máshova nem sorolt nyomdagép8443[.2 – .6]
29.56.15Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrésze8440.9 + 8442.4 + 8443.9
29.56.2Különféle speciális rendeltetésű gép és alkatrésze
29.56.21Ruhaszárító centrifuga8421.12
29.56.22Fa-, papírpép-, papír-, kartonszárító berendezés; máshova nem sorolt nem háztartási szárítóberendezés8419[.32 + .39]
29.56.23Máshova nem sorolt, gumi- és műanyaggyártó, gumi- és műanyag terméket gyártó gép8477[.1 – .8]
29.56.24Fémöntés formája, öntőszekrénye, egyéb öntőszerszámok, -formák és -sablonok8480
29.56.25Máshova nem sorolt speciális rendeltetésű gép8401.2 + 8475[.1 + .2] + 8479[.4 – .8]
29.56.26Egyéb speciális rendeltetésű gép alkatrésze8475.9 + 8477.9 + 8479.9
29.56.9Egyéb, máshova nem sorolt speciális rendeltetésű gép üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.56.91Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése
29.56.92Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása
29.56.99Máshová nem sorolt egyéb speciális rendeltetésű géppel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.6 alágazat Fegyver, lőszer
29.60 szakágazat Fegyver, lőszer
29.60.1Fegyver, lőszer és alkatrésze
29.60.11Harckocsi és egyéb fegyveres harci jármű és alkatrésze8710
29.60.12Hadifegyver (revolver, pisztoly, kard és hasonlók nélkül)9301
29.60.13Revolver, pisztoly, egyéb tűzfegyver és hasonló készülék, egyéb fegyver9302 – 9304
29.60.14Bomba, rakéta és hasonló hadi lövészeti termék, töltény és hasonló lőszer, lövedék, ezek alkatrésze9306
29.60.15Hadi és hasonló fegyver alkatrésze9305
29.60.9Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése, javítása, karbantartása
29.60.91Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése
29.60.92Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása
29.60.99Fegyverrel és lőszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.7 alágazat Máshová nem sorolt háztartási készülékek
29.71 szakágazat Háztartási villamos készülék
29.71.1Hűtő-, fagyasztó-, mosógép, villamos takaró, ventilátor
29.71.11Háztartási hűtő-, fagyasztógép8418[.1 – .4]
29.71.12Háztartási mosogatógép8422.11
29.71.13Háztartási mosó- és szárítógép8450.1 + 8451.21
29.71.14Villamos takaró6301.1
29.71.15Háztartási ventilátor, szellőző, szagelszívó, levegővisszaforgató8414[.51 + .6]
29.71.2Egyéb, máshova nem sorolt háztartási villamos készülék
29.71.21Elektromechanikai háztartási készülék beépített villamos motorral8509[.1 – .8]
29.71.22Villanyborotva, hajnyírógép, beépített villamos motorral8510[.1 – .3]
29.71.23Elektrotermikus haj- és kézszárító készülék, villamos gőzölős vasaló8516[.3 + .4]
29.71.24Egyéb elektrotermikus készülék8516.7
29.71.25Villamos melegvízkészítő és melegvíztároló készülék, merülőforraló8516.1
29.71.26Villamos tér- és padlófűtő készülék8516.2
29.71.27Mikrohullámú sütő8516.5
29.71.28Egyéb sütő, tűzhely, főzőlap, forralógyűrű, grillsütő, sütőrostély8516.6
29.71.29Villamos fűtőellenállás8516.8
29.71.3Háztartási villamos készülék alkatrésze
29.71.30Háztartási villamos készülék alkatrésze8509.9 + 8510.9 + 8516.9
29.71.9Professzionális villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása
29.71.90Professzionális villamos készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása
29.71.99Villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.72 szakágazat Nem villamos háztartási készülék
29.72.1Háztartási nem villamos főző-, fűtőkészülék
29.72.11Háztartási vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő, nem villamos7321.1 + 7417
29.72.12Egyéb, háztartási készülék gáz-, vagy gáz- és egyéb fűtőanyagra, illetve folyékony vagy szilárd tüzelőanyagra7321.8
29.72.13Egyéb, máshova nem sorolt légfűtő, meleglevegő-elosztó nem villamos készülék vasból vagy acélból7322.9
29.72.14Nem villamos átfolyós melegvízkészítő és -tároló készülék8419.1
29.72.2Kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló nem villamos készülék alkatrésze
29.72.20Kályha, tűzhely, tányérmelegítő és hasonló nem villamos készülék alkatrésze7321.9
29.72.9Nem villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
29.72.99Nem villamos háztartási készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DL. ALÁG VILLAMOS GÉP, MŰSZER
30. ÁGAZAT IRODAGÉP ÉS SZÁMÍTÓGÉP
30.0 alágazat Irodagép és számítógép
30.01 szakágazat Irodagép
30.01.1Irodagép, szövegszerkesztő gép, számológép és alkatrésze
30.01.11Automatikus írógép, szövegszerkesztő gép8469.1
30.01.12Egyéb írógép8469[.2 + .3]
30.01.13Számoló- és könyvelőgép, pénztárgép, egyéb hasonló gép, beleértve a számolóeszközt8470
30.01.14Író- és számológép alkatrésze és tartozéka8473[.1 + .2]
30.01.2Fotómásoló készülék, ofszetnyomó és egyéb ügyviteli gép és alkatrésze
30.01.21Fotómásoló készülék, beleértve az optikai rendszerrel vagy kontakteljárással hőmásoló készülékeket9009[.1 – .3]
30.01.22Ofszetnyomó, lapadagolós irodai készülék8443.12
30.01.23Egyéb irodai gép8472
30.01.24Egyéb irodai gép alkatrésze és tartozéka8473.4
30.01.25Fotómásoló készülék alkatrésze és tartozéka9009.9
30.01.9Irodagép üzembe helyezése
30.01.90Irodagép üzembe helyezése
30.01.99Irodagéppel és alkatrészével kapcsolatos ipari szolgáltatás
30.02 szakágazat Számítógép, készülék
30.02.1Számítógépek, ezek alkatrésze és tartozéka
30.02.11Analóg vagy hibrid automatikus adatfeldolgozó berendezés8471.1
30.02.12Hordozható digitális adatfeldolgozó berendezés, legfeljebb 10 kg tömegű, pl. laptop, notebook és a notebooknál kisebb gép8471.3
30.02.13Digitális feldolgozóberendezés, azonos házban legalább egy központi feldolgozóegységet és egy bemeneti és egy kimeneti egységet (kombinálva vagy nem kombinálva) tartalmazó8471.41
30.02.14Digitális automatikus adatfeldolgozó gép, rendszer formájában8471.49
30.02.15Egyéb automatikus digitális feldolgozóberendezés, azonos vagy nem azonos házban tartalmaz legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység8471.5
30.02.16Bemeneti vagy kimeneti egység, azonos házban tartalmaz vagy nem tartalmaz tárolóegységet8471.6
30.02.17Tárolóegység8471.7
30.02.18Automatikus adatfeldolgozó berendezés máshová nem sorolt egyéb egysége8471[.8 + .9]
30.02.19Számítógép alkatrésze és tartozéka8473[.3 + .5]
30.02.2Számítógépmodulok összeszerelése
30.02.20Számítógépmodulok összeszerelése
30.02.9Számítógép üzembe helyezése
30.02.90Számítógép üzembe helyezése
31. ÁGAZAT MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP
31.1 alágazat Villamos motor, áramfejlesztő
31.10 szakágazat Villamos motor, áramfejlesztő
31.10.1Motorok, kisebb mint = 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők
31.10.10Motorok, kisebb mint = 37,5 W kimenő teljesítménnyel; egyéb egyenáramú motorok és egyenáramú áramfejlesztők8501[.1 + .3]
31.10.2Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok > 37,5 W kimenő teljesítménnyel, egyéb váltóáramú motorok és váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)
31.10.21Univerzális váltó- és egyenáramú (AC/DC) motorok > 37,5 W kimenő teljesítménnyel8501.2
31.10.22Egyfázisú váltóáramú (AC) motorok8501.4
31.10.23Többfázisú váltóáramú motorok kisebb mint = 750 W kimenő teljesítménnyel8501.51
31.10.24Többfázisú váltóáramú motorok > 750 W, de kisebb mint 75 kW kimenő teljesítménnyel8501.52
31.10.25Többfázisú váltóáramú motorok > 75 kW kimenő teljesítménnyel8501.53
31.10.26Váltóáramú áramfejlesztők (alternátorok)8501.6
31.10.3Áramfejlesztő gépcsoport, forgógépes áramátalakító
31.10.31Áramfejlesztő gépcsoportok kompressziós gyújtású szelepes belső égésű motorral8502.1
31.10.32Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású motorral, egyéb áramfejlesztő gépcsoportok, forgógépes áramátalakítók8502[.2–.4]
31.10.4Villamos áramátalakítók
31.10.41Áramátalakítók folyékony dielektrikummal8504.2
31.10.42Egyéb áramátalakítók kisebb mint = 16 kVA teljesítménykapacitással8504[.31 + .32]
31.10.43Egyéb áramátalakítók > 16 kVA teljesítménykapacitással8504[.33 + .34]
31.10.5Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok
31.10.50Előtét elektroncsőhöz, kisülési lámpához; statikus áramátalakítók; egyéb induktorok8504[.1 + .4 + .5]
31.10.6Villamos motorok, áramfejlesztők, áramátalakítók alkatrésze
31.10.61Villamos motorok, áramfejlesztők alkatrésze8503
31.10.62Villamos áramátalakítók, induktorok és statikus áramátalakítók alkatrésze8504.9
31.10.9Villamos motorok, áramfejlesztők, áramátalakítók üzembe helyezése, javítása, karbantartása, újratekercselése
31.10.91Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése
31.10.92Villamos motor, áramfejlesztő javítása, karbantartása
31.10.99Villamos motorokkal, áramfejlesztőkkel, transzformátorokkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.2 alágazat Áramelosztó és -szabályozó készülékek
31.20 szakágazat Áramelosztó és -szabályozó készülékek
31.20.1Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000V feszültségre
31.20.10Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészüléke, több mint 1 000V feszültségre8535
31.20.2Áramkör villamos kapcsoló- és védőkészülékei, kisebb mint = 1 000V feszültségre
31.20.21Biztosítók, kisebb mint = 1 000V feszültségre8536.1
31.20.22Automatikus áramkör-megszakítók, kisebb mint = 1 000V feszültségre8536.1
31.20.23Áramkörök máshova nem sorolt védőkészüléke, kisebb mint = 1 000V feszültségre8536.3
31.20.24Relék8536.4
31.20.25Máshova nem sorolt kapcsolók8536.5
31.20.26Lámpafoglalatok kisebb mint = 1 000V feszültségre8536.61
31.20.27Csatlakozók, aljzatok és egyéb máshova nem sorolt áramkörkapcsoló és -védő készülékek8536[.69 + .9]
31.20.3Villamos kapcsolótáblák
31.20.31Villamos kapcsolótáblák és egyéb alapegységek villamos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, kisebb mint = 1 000V feszültségre8537.1
31.20.32Villamos kapcsolótáblák és egyéb alapegységek villamos kapcsoló- és védőkészülékkel felszerelve, >1 000V feszültségre8537.2
31.20.4Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei
31.20.40Áramelosztó és -szabályozó készülékek alkatrészei8538
31.20.9Áramelosztó, -szabályozó készülékek üzembe helyezése, karbantartása és javítása
31.20.91Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése
31.20.92Áramelosztó, -szabályozó készülék karbantartása és javítása
31.20.99Áramelosztó és -szabályozó készülékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.3 alágazat Szigetelt vezeték és kábel
31.30 szakágazat Szigetelt vezeték és kábel
31.30.1Szigetelt vezeték és kábel, optikai kábelek
31.30.11Szigetelt tekercselőhuzal8544.1
31.30.12Koaxiális kábel és egyéb koaxiális vezetők8544.2
31.30.13Egyéb villamos vezetők, kisebb mint = 1 000V feszültségre8544[.4 + .5]
31.30.14Villamos vezeték, több mint 1 000V feszültségre8544.6
31.30.15Optikai kábelek, elemi bevonatú üvegszálakkal8544.7
31.30.9Szigetelt vezetékkel és kábellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.30.99Szigetelt vezetékkel és kábellel kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.4 alágazat Akkumulátorok és szárazelemek
31.40 szakágazat Akkumulátorok és szárazelemek
31.40.1Primer elemek, telepek és alkatrészeik
31.40.11Primer elemek, telepek ≤ 300 cm3 külső térfogatú8506[.1 – .8]
31.40.12Primer elemek, telepek > 300 cm3 külső térfogatú8506.9
31.40.2Villamos akkumulátor és alkatrésze
31.40.21Savas ólomakkumulátorok dugattyús motorok indításához8507.1
31.40.22Savas ólomakkumulátor (dugattyús motorok indítóakkumulátora nélkül)8507.2
31.40.23Nikkel-kadmium, nikkel-vas és egyéb akkumulátor8507[.3 – .8]
31.40.24Villamos akkumulátor alkatrésze (szeparátorral együtt)8507.9
31.40.3Primer elem, telep, villamos akkumulátor gyártási hulladéka, selejtje; használt primer elem, telep és villamos akkumulátor
31.40.30Primer elem, telep, villamos akkumulátor gyártási hulladéka, selejtje; használt primer elem, telep és villamos akkumulátor8548.1
31.40.9Akkumulátorokkal, primer elemekkel (cellák, telepek) kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.40.99Akkumulátorokkal, primer elemekkel (cellák, telepek) kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.5 alágazat Világítóeszközök
31.50 szakágazat Világítóeszközök
31.50.1Villamos izzólámpa, gáztöltéses kisülési lámpa, ívlámpa
31.50.11Zártbetétes fényszóró egység8539.1
31.50.12Wolfram-halogén izzólámpa (ultraibolya és infravörös lámpa nélkül)8539.21
31.50.13Egyéb, máshova nem sorolt izzólámpa, kisebb mint = 200 W teljesítményű és > 100 V feszültségre8539.22
31.50.14Egyéb, máshová nem sorolt izzólámpa8539.29
31.50.15Kisülési lámpa, ultraibolya lámpa, infravörös lámpa, ívlámpa8539[.3 + .4 ]
31.50.2Lámpák, világítástechnikai szerelvény
31.50.21Szárazelemmel, akkumulátorral, dinamóval működtetett hordozható villamos lámpa8513.1
31.50.22Villamos asztali, íróasztali, ágy melletti és padlón álló lámpa9405.2
31.50.23Nem villamos lámpa és világító szerelvény9405.5
31.50.24Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók9405.6
31.50.25Kandeláber és egyéb mennyezeti vagy falvilágítási szerelvények9405.1
31.50.3Egyéb, máshová nem sorolt lámpa, világítástechnikai szerelvények
31.50.31Fényképészeti villanókörte, villanókocka és hasonlók9006.62
31.50.32Karácsonyfa-világítókészlet9405.3
31.50.33Keresőlámpa, spotlámpa (irányfény)9405.40.1
31.50.34Egyéb, máshova nem sorolt villanylámpa, világítószerelvény9405.40[.3 + .9]
31.50.4Lámpa, világítóeszköz alkatrésze
31.50.41Izzólámpa, kisülési lámpa alkatrésze8539.9
31.50.42Lámpa, világítószerelvény alkatrésze8513.9 + 9405.99
31.50.9Világítóberendezésekkel, villamos fényforrásokkal, lámpákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.50.99Világítóberendezésekkel, villamos fényforrásokkal, lámpákkal kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.6 alágazat Egyéb villamos termék
31.61 szakágazat Máshova nem sorolt motor, járművillamossági cikk
31.61.1Gépjárműhöz, repülőgéphez vagy hajóhoz használt gyújtási vezeték és egyéb vezetékszett
31.61.10Gépjárműhöz, repülőgéphez vagy hajóhoz használt gyújtási vezeték és egyéb vezetékszett8544.3
31.61.2Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék motorokhoz és járműhöz és ezek alkatrészei
31.61.21Gyújtógyertya; gyújtómágnes; mágnesdinamó; mágneses lendkerék; elosztó; gyújtótekercs8511[.1 – .3]
31.61.22Indítómotorok, kettős funkciójú indítógenerátor; egyéb generátor és berendezés8511[.4 – .8]
31.61.23Villamos járművilágító és -jelzőkészülékek, ablaktörlő, jégmentesítő és riasztókészülék8512[.1 – .4]
31.61.24Máshová nem sorolt egyéb elektromos berendezés alkatrésze motorhoz, gépjárműhöz, motorkerékpárhoz8511.9 + 8512.9
31.61.9Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése
31.61.90Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése
31.61.99Motor és gépjármű máshová nem sorolt egyéb villamos készülékével kapcsolatos ipari szolgáltatás
31.62 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb villamos termék
31.62.1Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék és alkatrésze
31.62.11Villamos hang- és fényjelző készülék a kerékpár és gépjármű készülékei nélkül8530[.1 + .8] + 8531[.1 – .8]
31.62.12Állandó mágnes; elektromágnes-kapcsoló; tengelykapcsoló és -fék; mágneses emelőfej; ezek alkatrészei8505
31.62.13Egyedi feladatra kialakított villamos berendezés, készülék8543[.1 – .8]
31.62.14Villamos szigetelő, villamos gép vagy készülék szigetelőszerelvénye, villamos vezető védőcsöve8546.9 + 8547.9
31.62.15Szénelektróda, egyéb villamossági célú szén- vagy grafittermék8545
31.62.16Egyéb villamos készülékek alkatrésze, egyéb máshova nem sorolt gép, készülék villamos alkatrésze8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 8548.9
31.62.9Egyéb, máshova nem sorolt villamos készülék üzembe helyezése, javítása, karbantartása
31.62.91Máshova nem sorolt egyéb villamos készülék üzembe helyezése
31.62.92Máshova nem sorolt egyéb villamos készülék javítása, karbantartása
31.62.99Máshová nem sorolt egyéb villamos készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
32. ÁGAZAT HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK
32.1 alágazat Elektronikai alkatrész
32.10 szakágazat Elektronikai alkatrész
32.10.1Villamos kondenzátor
32.10.11Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, > 0,5 kVAr teljesítményű (teljesítménykondenzátor)8532.1
32.10.12Fix villamos kondenzátor8532.2
32.10.13Változtatható vagy előre beállítható kondenzátor8532.3
32.10.2Elektromos ellenállás (kivéve a villamos fűtőellenállást)
32.10.20Elektromos ellenállás (kivéve a villamos fűtőellenállást)8533[.1 – .4]
31.20.3Nyomtatott áramkör
31.20.30Nyomtatott áramkör8534
32.10.4Hőionizálásos, hidegkatódú, fotokatódú elektroncső (katódsugárcsővel együtt)
32.10.41Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső8540[.1 – .6]
32.10.42Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső és egyéb elektroncső8540[.7 + .8]
32.10.5Dióda, tranzisztor
32.10.51Dióda, tranzisztor, tirisztorok, diak, triak8541[.1 – .3]
32.10.52Félvezető eszköz; fénykibocsátó dióda, szerelt piezoelektromos kristály; ezek alkatrésze8541[.4 – .6]
32.10.6Elektronikus integrált áramkör, mikroelektronikai egység
32.10.61Elektronikus integrált áramkört magában foglaló kártya (intelligens kártya) (3)8542.1
32.10.62Egyéb elektronikus integrált áramkör (4)8542[.2 – .7]
32.10.7Elektroncső, egyéb elektronikus egység alkatrésze
32.10.71Villamos kondenzátor alkatrésze8532.9
32.10.72Villamos ellenállás, reosztát, potenciométer alkatrésze8533.9
32.10.73Elektroncső és egyéb, máshova nem sorolt elektronikus egység alkatrésze8540.9 + 8541.9 + 8542.9
32.10.9Nyomtatott áramkörök és elektronikus integrált áramkörök előállítása
32.10.91Nyomtatott áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás
32.10.92Elektronikus integrált áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás
32.2 alágazat Ipari híradás-technikai termék
32.20 szakágazat Ipari híradás-technikai termék
32.20.1Televízió- és rádió-adóberendezés; televíziókamera
32.20.11Televíziós műsorszórás, rádiótelefon, rádiótávíró vagy rádió adóberendezése8525[.1 + .2]
32.20.12Televíziókamera8525.3
32.20.2Villamos vezetékes telefon, távírókészülék
32.20.20Villamos vezetékes telefon, távírókészülék8517[.1 – .8]
32.20.3Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze
32.20.30Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze8517.9
32.20.9Televízió- és rádió-adóberendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
32.20.91Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése
32.20.92Ipari híradás-technikai termék javítása, karbantartása
32.20.99Televízióval és rádióberendezéssel, vezetékes telefon- és távírókészülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
32.3 alágazat Híradás-technikai fogyasztási cikk
32.30 szakágazat Híradás-technikai fogyasztási cikk
32.30.1Rádióműsor-vevő készülék
32.30.11Rádióműsor-vevő készülék (autórádió nélkül), külső áramforrás nélkül működőképes8527[.1 + .3]
32.30.12Rádióműsor-vevő készülék, külső áramforrással működő8527.2
32.30.2Televízió-vevőkészülék
32.30.20Televízió-vevőkészülék8528
32.30.3Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék
32.30.31Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék8519
32.30.32Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék8520
32.30.33Videófelvevő és -visszajátszó készülék; videókamera; digitális fényképezőgép8521 + 8525.4
32.30.4Mikrofon, hangszóró, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke
32.30.41Mikrofon, mikrofonállvány8518.1
32.30.42Hangszóró, fej- és fülhallgató, kombinált mikrofon- és hangszórókészlet8518[.2 + .3]
32.30.43Hangfrekvenciás villamos erősítő, villamos hangerősítő berendezés8518[.4 + .5]
32.30.44Egyéb, máshova nem sorolt rádiótelefon- és rádiótávíró-vevőkészülék8527.9
32.30.5Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze; antenna
32.30.51Hang- és videojel-felvevő és -lejátszó készülék alkatrésze és tartozéka8518.9 + 8522
32.30.52Antenna, antennareflektor összes típusa, ezek alkatrésze, rádióvevő és -átviteli berendezés alkatrésze, radarkészülék alkatrésze8529
32.30.9Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése, javítása, karbantartása
32.30.91Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése
32.30.92Professzionális rádió, televízió, hang- és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása
32.30.99Televízió- és rádióműsor-vevő készülékkel, hang- és videotechnikai (felvevő- vagy lejátszó-) készülékkel és kapcsolódó termékekkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
33. ÁGAZAT MŰSZER
33.1 alágazat Orvosi műszer
33.10 szakágazat Orvosi műszer
33.10.1Orvosi, sebészeti berendezés és ortopédiai eszköz, ezek alkatrészei
33.10.11Röntgenberendezés, alfa-, béta- vagy gammasugárzásos készülék9022
33.10.12Villamos diagnosztikai berendezés, ultraibolya vagy infravörös sugárzásos készülék orvosi célra9018[.1 + .2]
33.10.13Fogorvosi célra használt egyéb orvosi műszer, készülék9018.4
33.10.14Csírátlanító orvosi, sebészeti, laboratóriumi célra8419.2
33.10.15Fecskendő, tű, katéter, kanül és hasonlók; szemészeti készülék, egyéb, máshova nem sorolt műszer, készülék, orvosi eszköz9018[.3+.5+.9]
33.10.16Kezelőkészülék és -berendezés; lélegeztetőgép9019 + 9020
33.10.17Mesterséges ízület; ortopédiai eszköz; műfog; fogászati szerelvények; egyéb, máshova nem sorolt mesterséges testrész9021[.1 – .3]
33.10.18Hallásjavító készülék; szívritmus-szabályozó; ezek alkatrésze; mesterséges testrészek és ortopédiai eszközök alkatrésze, tartozéka9021[.4 – .9]
33.10.2Bútor orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi célra; fodrász- és hasonló szék, ezek alkatrésze
33.10.20Bútor orvosi, sebészeti, fogorvosi, állatorvosi célra; fodrász- és hasonló szék, ezek alkatrésze9402
33.10.9Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése, karbantartása és javítása
33.10.91Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése
33.10.92Orvosi, sebészeti berendezés, készülék karbantartása és javítása
33.10.99Orvosi, sebészeti berendezéssel és optikai eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
33.2 alágazat Mérőműszer
33.20 szakágazat Mérőműszer
33.20.1Navigációs, meteorológiai, geofizikai és hasonló műszer, készülék
33.20.11Iránytű, egyéb navigációs műszer, készülék9014[.1 – .8]
33.20.12Egyéb megfigyelő, hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai műszer és készülék9015[.1 – .8]
33.20.2Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
33.20.20Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék8526
33.20.3Precíziós mérleg, rajzolóeszköz, számoló-, hosszmérőeszköz és hasonló műszerek
33.20.31Mérleg, 50 mg vagy jobb érzékenységgel9016
33.20.32Rajztábla és -gép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszerek9017[.1 + .2]
33.20.33Kézi hosszmérő eszköz9017[.3 + .8]
33.20.4Villamos jellemzőket és ionizáló sugárzást mérő műszer
33.20.41Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz9030.1
33.20.42Katódsugárcsöves oszcilloszkóp, katódsugárcsöves oszcillográf9030.2
33.20.43Villamos jellemzők mérőeszköze regisztráló nélkül9030.3
33.20.44Távközlési műszer és készülék9030.4
33.20.45Villamos jellemzők egyéb máshova nem sorolt mérő, vizsgáló műszere, készüléke9030.8
33.20.5Fizikai jellemzőket mérő, vizsgáló műszer
33.20.51Hidrométer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer9025[.1 + .8]
33.20.52Folyadékok és gázok áramlását, szintjét, nyomását és egyéb változóit mérő, vizsgáló műszer9026[.1 – .8]
33.20.53Máshova nem sorolt műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához9027[.1 – .8]
33.20.6Egyéb mérő-, vizsgáló-, ellenőrző műszer és készülék
33.20.61Mikroszkóp (optikai mikroszkóp nélkül), fénytörő (diffrakciós) készülék9012.1
33.20.62Mechanikai anyagjellemzők vizsgálógépe, -eszköze9024[.1 + .8]
33.20.63Gáz, folyadék vagy villamos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék9028[.1 – .3]
33.20.64Fordulatszámláló, termelésszámláló készülék; taxióra; sebességmérő és tachométer; stroboszkóp9029[.1 +.2]
33.20.65Egyéb, máshova nem sorolt vizsgáló műszer, készülék és gép9031[.1 – .8]
33.20.7Automatikus szabályozó vagy irányító műszer és készülék
33.20.70Automatikus szabályozó vagy irányító műszer és készülék9032[.1 – .8]
33.20.8Mérő, vizsgáló vagy ellenőrző, navigációs és egyéb hasonló célú műszer és készülék alkatrésze
33.20.81A 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62, 33.20.65 termékcsoportok egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze, tartozéka9014.9 + 9015.9 + 9017.9 + 9024.9 + 9025.9 + 9026.9 + 9027.9 + 9030.9 + 9031.9 + 9033
33.20.82Mikroszkóp és fénytöréses (diffrakciós) készülék egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze, tartozéka9012.9
33.20.83A 33.20.63, 33.20.64 termékcsoportok alkatrésze, tartozéka9028.9 + 9029.9
33.20.84A 33.20.7 termékcsoport alkatrésze, tartozéka9032.9
33.20.9Mérő, vizsgáló vagy ellenőrző, navigációs műszer és készülék üzembe helyezése, javítása, karbantartása
33.20.91Mérőműszer üzembe helyezése
33.20.92Mérőműszerkarbantartása és javítása
33.20.99Mérő, ellenőrző, vizsgáló, navigációs és egyéb célokra használt műszerrel és készülékkel kapcsolatos ipari szolgáltatás
33.3 alágazat Ipari folyamatirányító rendszer
33.30 szakágazat Ipari folyamatirányító rendszer
33.30.1Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelése
33.30.10Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelése
33.30.9Ipari folyamatirányító berendezés javítása és karbantartása
33.30.90Ipari folyamatirányító berendezés javítása és karbantartása
33.4 alágazat Optikai és fényképészeti eszközök
33.40 szakágazat Optikai és fényképészeti eszközök
33.40.1Szemüveg, szemüveglencse és ezek alkatrészei
33.40.11Kontaktlencse, üveg és egyéb anyagú szemüveglencse9001[.3 – .5]
33.40.12Látásjavító, védő- és hasonló szemüveg, egyéb szemüveg9004
33.40.13Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez és hasonlóhoz9003.1
33.40.14Szemüveg, védőszemüveg és hasonló keretének és szerelékének alkatrésze9003.9
33.40.2Egyéb optikai műszer és alkatrésze
33.40.21Polarizáló anyagból lap, lemez; lencse, szűrő és hasonlók9001[.1 + .2 + .9] + 9002[.19 + .2 + .9]
33.40.22Látcső (binokulár, monokulár) és egyéb optikai távcső; egyéb csillagászati műszer; optikai mikroszkóp9005[.1 + .8] + 9011[.1 – .8]
33.40.23Folyadékkristályos eszköz; lézer (lézerdióda nélkül), egyéb, máshova nem sorolt optikai eszköz és műszer9013[.3 – .8]
33.40.24Egyéb optikai műszer alkatrésze és tartozéka9005.9 + 9011.9 + 9013.9
33.40.3Fényképészeti felszerelés és alkatrésze
33.40.31Fényképezőgép, vetítő-, fényképészeti nagyító-, kicsinyítőkészülék objektívlencséje9002.11
33.40.32Nyomólemez vagy nyomóhenger előkészítéshez, dokumentum mikrofilmes, mikrolapos (microfiche) és hasonló felvételéhez alkalmazott felvevőberendezés9006[.1–.3]
33.40.33Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép9006[.4 + .5]
33.40.34Filmfelvevő gép9007.1
33.40.35Filmvetítő, állóképvetítő, egyéb képvetítő berendezés9007.2 + 9008[.1 + .3]
33.40.36Villanófény-berendezés; fényképészeti nagyítógép; fényképészeti laboratóriumi készülék; fotónegatív vizsgálóberendezése, vetítőernyő9006[.61 + .69] + 9008.4 + 9010[.1–.6]
33.40.37Olvasóberendezés mikrofilmhez, mikrolaphoz (microfiche) vagy egyéb mikrofelvételhez9008.2
33.40.38Fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai9006.9 + 9007.9 + 9008.9 + 9010.9
33.40.9Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése, karbantartása és javítása
33.40.91Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése
33.40.92Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer karbantartása és javítása
33.40.99Optikai műszerrel és fényképészeti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
33.5 alágazat Óra
33.50 szakágazat Óra
33.50.1Óra
33.50.11Karóra, zsebóra nemesfém, ill. nemesfém bevonatú tokban9101
33.50.12Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra9102
33.50.13Műszerfalba építhető és hasonló járműóra9104
33.50.14Falióra „kisóraszerkezettel”, ébresztőóra, falióra, egyéb óra9103 + 9105
33.50.2Óraszerkezet és alkatrésze
33.50.21Karóra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége9108
33.50.22Falióra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége9109
33.50.23Karóraszerkezet teljes szettben, szereletlen egységben, részben összeszerelt mozgatószerkezete, nem teljes garnitúrában9110[.11 + .12]
33.50.24Nyers karóraszerkezet9110.19
33.50.25Falióra mozgatószerkezete teljes szettben, szereletlen egységben, nyers falióra-szerkezet9110.9
33.50.26Óratok, óraház és alkatrészeik9111 + 9112
33.50.27Karóracsat, -szíj, -karkötő fémből és alkatrésze9113[.1 + .2]
33.50.28Egyéb karóra-, falióra-alkatrész9114
33.50.29Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; időkapcsoló (órával vagy óraszerkezettel)9106 + 9107
33.50.9Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése, javítása és karbantartása
33.50.91Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése
33.50.92Ipari időmérő műszer, készülék karbantartása és javítása
33.50.99Órával kapcsolatos ipari szolgáltatás
DM. ALÁG JÁRMŰ
34. ÁGAZAT KÖZÚTI JÁRMŰ
34.1 alágazat Közúti gépjármű
34.10 szakágazt Közúti gépjármű
34.10.1Gépjármű és motorkerékpár belső égésű motorja
34.10.11Gépjármű kisebb mint 1 000 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes belső égésű motorja8407[.31 – .33]
34.10.12Gépjármű >1 000 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes, belső égésű motorja8407.34
34.10.13Kompressziós gyújtású, belső égésű, szelepes gépjárműmotor8408.2
34.10.2Személygépkocsi
34.10.21Személyszállító jármű, új, kisebb mint 1 500 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású motorral8703[.21.1 + .22.1]
34.10.22Személyszállító jármű, új, >1 500 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású motorral8703[.23.1 + .24.1]
34.10.23Személyszállító jármű, új, dízel, féldízel (kompressziós gyújtású, szelepes, belső égésű) motorral8703[.31.1 + .32.1 + .33.1]
34.10.24Egyéb, máshova nem sorolt személyszállító jármű8703.9
34.10.25Használt személyszállító jármű8703[.21.9 + .22.9 + 23.9 + .24.9 + .31.9 + .32.9 + 33.9]
34.10.3Személyszállító gépjármű 10 vagy több fő szállítására
34.10.30Személyszállító gépjármű 10 vagy több fő szállítására8702
34.10.4Áruszállító közúti gépjármű
34.10.41Új tehergépjármű, dízel, féldízel (kompressziós gyújtású, szelepes belsőégésű) motorral8704[.21(.1 + .31 + .91) + .22(.1 + .91) + .23(.1 + .91)
34.10.42Új tehergépjármű, szikragyújtású, belső égésű motorral, egyéb tehergépkocsi8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9]
34.10.43Használt áruszállító közúti gépjármű8704[.21(.39+ .99 + .22.99) + .23.99 + .31(.39 + .99) + .32.99]
34.10.44Közúti nyerges vontató8701.2
34.10.45Közútigépjármű-alváz, motorral szerelt8706
34.10.5Különleges rendeltetésű közúti gépjármű
34.10.51Közúton kívül alkalmazott dömper8704.1
34.10.52Darus tehergépkocsi8705.1
34.10.53Havon közlekedő gépjármű; golfkocsi és hasonló motoros jármű8703.1
34.10.54Egyéb, máshova nem sorolt különleges rendeltetésű közúti gépjármű8705[.2 – .9]
34.10.9Részegységek és komplett funkcionális egységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül
34.10.91Részegységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül
34.10.92Komplett funkcionális egységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül
34.2 alágazat Gépjármű-karosszéria; pótkocsi
34.20 szakágazat Gépjármű-karosszéria, pótkocsi
34.20.1Gépjármű-karosszéria
34.20.10Gépjármű-karosszéria8707
34.20.2Pótkocsi és nyerges pótkocsi, szállítótartály (konténer)
34.20.21Egy vagy több szállítási módra tervezett speciális konténer8609
34.20.22Lakókocsi (pótkocsiként, félpótkocsiként), lakásként vagy kempingezési célra8716.1
34.20.23Egyéb pótkocsi, nyerges pótkocsi8716[.3 + .4]
34.20.3Hajtás nélküli jármű, pótkocsi, nyerges pótkocsi, egyéb jármű alkatrésze
34.20.30Hajtás nélküli jármű, pótkocsi, nyerges pótkocsi, egyéb jármű alkatrésze8716.9
34.20.7Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszéria-munkák
34.20.70Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszéria-munkák
34.20.8Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése
34.20.80Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése
34.20.9Konténer javítása és karbantartása
34.20.90Konténer javítása és karbantartása
34.3 alágazat Közúti gépjármű és gépjárműmotor alkatrészei
34.30 szakágazat Közúti gépjármű és gépjárműmotor alkatrészei
34.30.1Motoralkatrész
34.30.11Alkatrész szikragyújtású, belső égésű motorhoz (légi jármű kivételével)8409.91
34.30.12Alkatrész egyéb, máshova nem sorolt motorhoz8409.99
34.30.2Gépjármű egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze és tartozéka
34.30.20Gépjármű egyéb, máshova nem sorolt alkatrésze és tartozéka8708[.1 + .3 – .9]
34.30.3Biztonsági öv, járműkarosszéria alkatrésze és tartozéka
34.30.30Biztonsági öv, járműkarosszéria alkatrésze és tartozéka8708.2
34.30.9Közúti gépjármű alkatrészének, tartozékának (máshova nem sorolt) összeszerelése
34.30.90Közúti gépjármű alkatrészének, tartozékának (máshova nem sorolt) összeszerelése
35. ÁGAZAT EGYÉB JÁRMŰ
35.1 alágazat Hajó
35.11 szakágazat Hajó
35.11.1Hadihajó
35.11.10Hadihajó8906.10
35.11.2Hajó és hasonló vízi jármű személy- és áruszállításra
35.11.21Tengerjáró személyszállító hajó, komphajó és hasonló, speciálisan személyszállításra tervezett hajó8901.1
35.11.22Tartályhajó8901.2
35.11.23Vízi hűtőjármű8901.3
35.11.24Teherszállító, személyt és terhet szállító kombinált hajó8901.9
35.11.3Halászhajó, egyéb különleges rendeltetésű vízi jármű
35.11.31Halászhajó; üzemi hajók és egyéb vízi járművek halászati termék feldolgozására és tartósítására8902
35.11.32Vontató- és tolóhajó8904
35.11.33Kotró-, világító-, tűzoltóhajó; úszódaru, egyéb vízi jármű8905[.1 + .9] + 8906.90
35.11.4Úszó vagy tengeren telepített fúró- vagy kitermelőberendezés
35.11.40Úszó vagy tengeren telepített fúró- vagy kitermelőberendezés8905.2
35.11.5Egyéb úszómű
35.11.50Egyéb úszómű8907
35.11.6Bontásra (szétszerelésre) szánt hajó, más úszómű
35.11.60Bontásra (szétszerelésre) szánt hajó, más úszómű8908
35.11.9Hajó, úszómű javítása, karbantartása, átalakítása, felszerelése
35.11.91Hajó, úszómű és -szerkezet javítása, karbantartása
35.11.92Hajó átépítése, átalakítása
35.11.93Hajó, úszómű és -szerkezet felszerelése
35.12 szakágazat Szabadidő- és sporthajó
35.12.1Szabadidő- és sporthajó
35.12.11Vitorlás szabadidő- és sporthajó8903.91
35.12.12Felfújható szabadidő- és sporthajó8903.1
35.12.13Egyéb szabadidő- és sporthajó; evezős csónak és kenu8903[.92 + .99]
35.12.9Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése
35.12.90Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése
35.2 alágazat Vasúti kötöttpályás jármű
35.20 szakágazat Vasúti kötöttpályás jármű
35.20.1Vasúti mozdony, szerkocsi
35.20.11Külső hálózatról hajtott villamos vasúti mozdony8601.1
35.20.12Dízel-villamos mozdony8602.1
35.20.13Egyéb vasúti mozdony, szerkocsi8601.2 + 8602.9
35.20.2Önjáró személy- és teherszállító vasúti és kötöttpályás személy- és teherszállító motoros kocsi (javító és karbantartó motoros kocsi nélkül)
35.20.20Önjáró személy- és teherszállító vasúti és kötöttpályás személy- és teherszállító motoros kocsi (javító és karbantartó motoros kocsi nélkül)8603
35.20.3Egyéb vasúti vontatott jármű
35.20.31Javító és karbantartó vasúti és közúti kötöttpályás kocsi8604
35.20.32Vontatott személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi, egyéb különleges kocsi8605
35.20.33Vontatott teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi8606
35.20.4Alkatrész, szerelvény vasúti és közúti kötöttpályás mozdonyhoz; vontatott kocsi alkatrésze; mechanikus forgalomirányító berendezés
35.20.40Alkatrész, szerelvény vasúti és közúti kötöttpályás mozdonyhoz; vontatott kocsi alkatrésze; mechanikus forgalomirányító berendezés8607 + 8608
35.20.9Vasúti, kötöttpályás jármű karbantartása, javítása, felújítása
35.20.91Vasúti, kötöttpályás jármű karbantartása, javítása
35.20.92Vasúti, kötöttpályás jármű felújítása és felszerelése
35.3 alágazat Légi- és űrjármű
35.30 szakágazat Légi- és űrjármű
35.30.1Légi- és űrjármű motorja, hajtóműve, felbocsátómű, fedélzeti fékezőberendezés, földi kiképző, gyakorló rendszer és alkatrésze
35.30.11Szikragyújtású repülőgépmotor8407.1
35.30.12Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű8411[.1–.2]
35.30.13Sugárhajtómű (turbóhajtómű nélkül)8412.1
35.30.14Légi jármű felbocsátóművel; fedélzeti fékezőberendezés és hasonló hajtómű; földi kiképző-, gyakorlórendszer és alkatrészei8805
35.30.15Szikragyújtású repülőgépmotor alkatrésze8409.1
35.30.16Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű alkatrésze8411.91
35.30.2Légballon, kormányozható léghajó, vitorlázó repülőgép, sárkányrepülő, egyéb, hajtás nélküli légi jármű
35.30.21Vitorlázó- és sárkányrepülő8801.1
35.30.22Légballon, kormányozható léghajó, egyéb hajtás nélküli légi jármű8801.9
35.30.3Helikopter, repülőgép
35.30.31Helikopter8802.1
35.30.32Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, kisebb mint 2 000 kg önsúlyú8802.2
35.30.33Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, 2 000–15 000 kg önsúllyal8802.3
35.30.34Repülőgép és egyéb, máshova nem sorolt légi jármű, >15 000 kg önsúlyú8802.4
35.30.4Űrjármű (műholddal együtt) és felbocsátó berendezése
35.30.40Űrjármű (műholddal együtt) és felbocsátó berendezése8802.6
35.30.5Légi- és űrjármű egyéb alkatrésze
35.30.50Légi- és űrjármű egyéb alkatrésze8803
35.30.9Légi jármű, légijármű-motor javítása, karbantartása, felújítása
35.30.91Légi jármű, légijármű-motor javítása, karbantartása
35.30.92
35.30.99Légi- és űrjárművel kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.4 alágazat Motorkerékpár és kerékpár
35.41 szakágazat Motorkerékpár
35.41.1Motorkerékpárés oldalkocsi
35.41.11Motorkerékpár és kerékpár segédmotorral, kisebb mint 50 cm3 hengerűrtartalmú dugattyús belső égésű, szelepes motorral8711.1
35.41.12Motorkerékpár, > 50 cm3 hengerűrtartalmú dugattyús belső égésű, szelepes motorral8711[.2 – .5]
35.41.13Egyéb, máshova nem sorolt motorkerékpár, oldalkocsi8711.9
35.41.2Motorkerékpár, oldalkocsi alkatrésze, tartozéka
35.41.20Motorkerékpár, oldalkocsi alkatrésze, tartozéka8714.1
35.41.9Motorkerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.41.99Motorkerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.42 szakágazat Kerékpár
35.42.1Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű
35.42.10Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű8712
35.42.2Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű alkatrésze, tartozéka
35.42.20Kerékpár, egyéb nem motoros kerekes jármű alkatrésze, tartozéka8714.9
35.42.9Kerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.42.99Kerékpárral kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.43 szakágazat Közlekedési kocsi mozgássérültek részére
35.43.1Közlekedési kocsi mozgássérültek részére és annak alkatrésze
35.43.11Közlekedési kocsi mozgássérültek részére8713
35.43.12Alkatrész és tartozék mozgássérültek közlekedési kocsijához8714.2
35.43.9Mozgássérültek kocsijának javítása és karbantartása
35.43.90Mozgássérültek kocsijának javítása és karbantartása
35.43.99Mozgássérültek kocsijával kapcsolatos ipari szolgáltatás
35.5 alágazat Máshova nem sorolt egyéb jármű
35.50 szakágazat Máshova nem sorolt egyéb jármű
35.50.1Egyéb, máshova nem sorolt közlekedési eszköz
35.50.10Egyéb, máshova nem sorolt közlekedési eszköz8716.8
35.50.9Máshová nem sorolt egyéb jármű javítása és karbantartása
35.50.90Máshová nem sorolt egyéb jármű javítása és karbantartása
35.50.99Máshová nem sorolt egyéb közlekedési eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás
DN. ALÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR
36. ÁGAZAT BÚTOR; MÁSHOVÁ NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉKEK
36.1 alágazat Bútor
36.11 szakágazat Ülőbútor
36.11.1Ülőbútor és alkatrésze
36.11.11Alapvetően fémvázas ülőbútor9401[.1 – .3 + .7]
36.11.12Alapvetően favázas ülőbútor9401[.4 – .6]
36.11.13Máshova nem sorolt egyéb ülőbútor9401.8
36.11.14Ülőbútor-alkatrész9401.9
36.11.2Szék, ülőbútor kárpitozása
36.11.20Szék, ülőbútor kárpitozása
36.11.9Ülőbútor javítása és karbantartása
36.11.90Ülőbútor javítása és karbantartása
36.11.99Székkel és más ülőbútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.12 szakágazat Irodabútor
36.12.1Egyéb irodabútor és üzleti berendezés
36.12.11Irodai fémbútor9403.1
36.12.12Irodai fabútor9403.3
36.12.13Fabútor üzletek részére9403.60.3
36.12.9Egyéb irodabútorral és üzleti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.12.99Egyéb irodabútorral és üzleti berendezéssel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.13 szakágazat Konyhabútor
36.13.1Konyhabútor
36.13.10Konyhabútor9403.4
36.13.9Konyhabútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.13.99Konyhabútorral kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.14 szakágazat Egyéb bútor
36.14.1Egyéb bútor
36.14.11Máshova nem sorolt fémbútor9403.2
36.14.12Fabútor, hálószoba, ebédlő és nappali szoba számára9403[.5 + .60.1]
36.14.13Máshova nem sorolt fabútor9403.60.9
36.14.14Műanyag bútor és bútor más anyagból, beleértve a nádat, fűzfavesszőt, bambusznádat és hasonló anyagokat9403[.7 + .8]
36.14.15Alkatrész egyéb bútorhoz9403.9
36.14.2Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor kárpitozása nélkül)
36.14.20Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor kárpitozása nélkül)
36.14.9Egyéb bútor javítása, karbantartása és restaurálása
36.14.90Egyéb bútor javítása, karbantartása és restaurálása
36.15 szakágazat Ágybetét
36.15.1Matractartó; ágybetét (matrac)
36.15.11Matractartó9404.1
36.15.12Ágybetét (matrac)9404.2
36.15.9Ágybetéttel (matrac) kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.15.99Ágybetéttel (matrac) kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.2 alágazat Ékszer
36.21 szakágazat Pénzérme, érem
36.21.1Pénzérme, érem
36.21.10Pénzérme, érem7118
36.21.9Pénzérmével és éremmel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.21.99Pénzérmével és éremmel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.22 szakágazat Ékszer
36.22.1Ékszer és máshová nem sorolt hasonló termékek
36.22.11Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a műkövet és megjavított (rekonstruált) követ is, megmunkálva, de foglalat nélkül7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 7104.90
36.22.12Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor7102.29 + 7105
36.22.13Ékszer és részei, arany- és ezüstművesáru és részei7113 + 7114
36.22.14Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült cikkek7115 + 7116
36.22.2Drágakövek, ékszerek átalakítása
36.22.20Drágakövek, ékszerek átalakítása
36.3 alágazat Hangszer
36.30 szakágazat Hangszer
36.30.1Hangszer és alkatrésze
36.30.11Zongora és más billentyűs, húros hangszer9201
36.30.12Más húros hangszer9202
36.30.13Billentyűs orgona, harmónium és hasonló hangszer; tangóharmonika és hasonló hangszer; szájharmonika9203 + 9204
36.30.14Fúvós hangszer9205
36.30.15Hangszer vagy billentyűs szerkezet, amellyel a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik fel9207
36.30.16Más hangszer9206 + 9208
36.30.17Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr9209[.1–.3]
36.30.18Hangszer alkatrésze és tartozéka9209.9
36.30.9Hangszer üzembe helyezése, javítása és karbantartása
36.30.91Hangszer üzembe helyezése
36.30.92Hangszerek javítása és karbantartása
36.30.99Hangszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.4 alágazat Sportszer
36.40 szakágazat Sportszer
36.40.1Sportszer
36.40.11Sítalp és más sífelszerelés, jégkorcsolya és görkorcsolya, ezek alkatrésze9506[.1 + .7]
36.40.12Vízisítalp, hullámlovasdeszka, széllovasdeszka és más vízisport-felszerelés9506.2
36.40.13Tornateremben, fitneszstúdióban használt sportszerek, berendezések, atlétikai sportszerek és berendezések9506.91
36.40.14Más sportokhoz és szabadtéri játékokhoz való egyéb cikk és felszerelés, úszómedenceés pancsolómedence4203.21 + 9506[.3 – .6,.99]
36.40.15Horgászbot, más horgászfelszerelés; máshol nem említett vadászati vagy horgászati cikkek9507
36.40.9Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése, javítása és karbantartása
36.40.90Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése, javítása és karbantartása
36.40.99Sportszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.5 alágazat Játék
36.50 szakágazat: Játék
36.50.1Embert ábrázoló játékbaba, állatot és nem emberi lényt ábrázoló játékszer, ezek alkatrésze
36.50.11Embert ábrázoló játékbaba9502.1
36.50.12Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer9503.4
36.50.13Embert ábrázoló játékbaba alkatrésze és tartozéka9502.9
36.50.2Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték
36.50.20Játékvonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték9503[.1 – .3]
36.50.3Más játék (játékhangszerrel együtt)
36.50.31Kerekes jármű gyermekek számára; játék babakocsi9501
36.50.32Összerakó fejtörős játék (puzzle)9503.6
36.50.33Máshová nem sorolt egyéb játék9503[.5 + .7 – .9]
36.50.4Szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték
36.50.41Kártya9504.4
36.50.42Videojáték (televízió vevőkészülékhez kapcsolható vagy beépített képernyővel rendelkező), készségfejlesztő és ügyességi játék; egyéb játékok elektronikus kivetítővel9504.1
36.50.43Biliárdfelszerelés, szórakozóhelyi asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal működő más játék9504[.2 + .3 + .9]
36.50.9Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása
36.50.90Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése, javítása és karbantartása
36.50.99Játékkal és játékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.6 alágazat Egyéb feldolgozóipari termékek
36.61 szakágazat Divatékszer
36.61.1Divatékszer
36.61.10Divatékszer7117
36.61.9Divatékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.61.99Divatékszerrel kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.62 szakágazat Seprű és kefe
36.62.1Seprű, kefe
36.62.11Seprű és kefe háztartási takarításhoz9603[.1 + .9]
36.62.12Test- és szépségápolásra szolgáló kefe; művészecset, íróecset és kozmetikai szer felvitelére szolgáló ecset; fogkefe9603[.2 + .3]
36.62.13Máshova nem sorolt egyéb kefe9603[.4 + .5]
36.62.9Seprűvel és kefével kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.62.99Seprűvel és kefével kapcsolatos ipari szolgáltatás
36.63 szakágazat Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipari termékek
36.63.1Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári (vidámparki) szórakoztatóeszköz
36.63.10Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári (vidámparki) szórakoztatóeszköz9508
36.63.2Írószer
36.63.21Golyóstoll; filctoll és más szivacsvégű toll és jelző (kiemelő); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza9608[.1 + .2 + .4]
36.63.22Tuskihúzó toll; töltőtoll (fountain pen, stylograph pen) és egyéb toll9608.3
36.63.23Írószerkészlet, toll- és ceruzatartó és hasonló tokok, ezek alkatrésze9608[.5 – .9]
36.63.24Ceruza, színes ceruza, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta9609
36.63.25.Palatábla és rajztábla; keltező, pecsételő vagy számozó bélyegző és hasonlók; írógép- vagy hasonló szalag; bélyegzőpárna9610–9612
36.63.3Esernyő, sétapálca, gomb, gombforma és villámzár, ezek alkatrésze
36.63.31Esernyő és napernyő; sétapálca, botszék, ostor, lovaglóostornyél és hasonló cikkek6601 + 6602
36.63.32Esernyő, napernyő, sétapálca, botszék, ostor, lovaglóostornyél és hasonló cikkek alkatrésze, díszítése és tartozéka6603
36.63.33Párizsi kapocs, patentkapocs, nyomógomb és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (cipzár)9606[.1 + .2] + 9607.1
36.63.34Gombtest és a gomb más része; nyers gombforma; villámzár részei9606.3 + 9607.2
36.63.4Linóleum
36.63.40Linóleum5904
36.63.5Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból
36.63.50Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból6703 + 6704
36.63.6Öngyújtó, pipa és ezek része; éghető anyagból készült cikkek; gyufa; folyékony vagy cseppfolyósított gázzal töltött zseböngyújtó
36.63.61Cigaretta öngyújtó és más öngyújtó; pipa, szivar- és cigarettaszipka és ezek része9613[.1 – .8] + 9614
36.63.62Öngyújtó alkatrésze; tűzkő; éghető anyagból készült cikkek; tömb pipakészítéshez3606.9 + 9613.9
36.63.63Gyufa3605
36.63.64Folyékony anyaggal vagy cseppfolyósított gázzal töltött tartály öngyújtóhoz, kisebb mint 300 cm33606.1
36.63.7Máshova nem sorolt egyéb cikkek
36.63.71Ünnepi, farsangi és más szórakoztató eszközök, beleértve a bűvészmutatványok és a beugratós tréfák kellékeit is9505
36.63.72Gyermekkocsi és alkatrésze8715
36.63.73Fésű, hajpánt és hasonló cikkek; hajtű; hullámcsat; illatszerszóró és -tartó; púderpamacs és -párna9615 + 9516
36.63.74Bemutatási (kiállítási, oktatási stb.) szemléltető célra szolgáló műszer, készülék és modell9023
36.63.75Gyertya, mécses és hasonló áru3406
36.63.76Művirág, levél (lombdísz) és gyümölcsutánzat és ezek része6702
36.63.77Máshova nem sorolt egyéb különféle cikkek4206 + 6701 + 9601 + 9602 + 9604 + 9617 + 9618
36.63.9Állatkitömés
36.63.99Állatkitömés
37. ÁGAZAT VISSZANYERT MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK
37.1 alágazat Visszanyert fém másodlagos nyersanyag
37.10 szakágazat Visszanyert fém másodlagos nyersanyag
37.10.1Visszanyert fém másodlagos nyersanyag
37.10.10Visszanyert fém másodlagos nyersanyag
37.10.2Hajóbontás
37.10.20Hajóbontás
37.2 alágazat Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag
37.20 szakágazat Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag
37.20.1Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag
37.20.10Visszanyert nemfém másodlagos nyersanyag
E NEMZETGAZDASÁGI ÁG VILLAMOS ENERGIA, GÁZ, GŐZ ÉS VÍZ
40. ÁGAZAT VILLAMOS ENERGIA, GÁZ, GŐZ ÉS MELEG VÍZ
40.1 alágazat: Villamosenergia-termelés és -elosztási szolgáltatások
40.11 szakágazat Villamosenergia
40.11.1Villamosenergia
40.11.10Villamosenergia2716
40.11.2Atomerőművek kimerült fűtőelemei
40.11.20Atomerőművek kimerült fűtőelemei2844.5
40.12 szakágazat Villamosenergia-szállítás
40.12.1Villamosenergia-szállítás
40.12.10Villamosenergia-szállítás
40.13 szakágazat Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
40.13.1Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
40.13.11Villamosenergia-elosztás
40.13.12Villamosenergia-kereskedelem
40.2 alágazat Gázgyártás, -elosztás
40.21 szakágazat Gázgyártás
40.21.1Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kőolajgázok kivételével)
40.21.10Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kőolajgázok kivételével)2705
40.22 szakágazat Gázelosztás, -kereskedelem
40.22.1Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
40.22.11Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása
40.22.12Gáz vezetékes kereskedelme
40.3 alágazat Gőz- és melegvízellátás
40.30 szakágazat Gőz- és melegvízellátás
40.30.1Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás
40.30.10Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás
ÁGAZAT 41. VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELOSZTÁS
41.0 alágazat Víztermelés, kezelés, elosztás
41.00 szakágazat Víztermelés, kezelés, elosztás
41.00.1Természetes víz
41.00.11Ivóvíz
41.00.12.Nem ivóvíz
41.00.2Vízelosztás
41.00.20Vízelosztás
F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG ÉPÍTŐIPAR
45. ÁGAZAT ÉPÍTŐIPAR
45.1 alágazat Építési terület előkészítése
45.11 szakágazat Épületbontás, földmunka
45.11.1Bontás, építési terület kialakítása, megtisztítása
45.11.11Bontás
45.11.12Építési terület kialakítása, megtisztítása
45.11.2Talajkitermelés, talajmozgatás
45.11.21Csatornaásás
45.11.22Szennyezett talaj takarórétegének eltávolítása
45.11.23Talajrekultiváció
45.11.24Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás
45.11.3Bányászati terület előkészítése
45.11.30Bányászati terület előkészítése
45.12 szakágazat Talajmintavétel, próbafúrás
45.12.1Talajmintavétel, próbafúrás
45.12.10Talajmintavétel, próbafúrás
45.2 alágazat Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése
45.21 szakágazat Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.21.1Épület építési munkái (új építés, bővítés, átalakítás és felújítás)
45.21.11Egy-, kétlakásos épület építése
45.21.12Többlakásos épület építése
45.21.13Ipari épület, raktár építése
45.21.14Kereskedelmi épület építése
45.21.15Egyéb épület építése
45.21.2Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya, alagút, aluljáró építése
45.21.21Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya építése
45.21.22Alagút, aluljáró építése
45.21.3Távolsági csővezeték, távközlési, elektromos távvezeték (kábel) építése
45.21.31Távolsági kőolaj-, földgázszállító csővezeték építése
45.21.32Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték építése
45.21.33Vasúti elektromos távvezeték építése
45.21.34Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett
45.21.35Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt
45.21.36Távközlési távvezeték építése, föld felett
45.21.37Távközlési távvezeték építése, föld alatt
45.21.4Helyi csővezeték, kábel építése; járulékos tevékenységek
45.21.41Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése, beleértve a járulékos tevékenységeket
45.21.42Helyi energiaszállító csővezeték építése, beleértve a járulékos tevékenységeket
45.21.43Helyi elektromos vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld felett
45.21.44Helyi elektromos vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld alatt
45.21.45Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld felett
45.21.46Helyi telefon-, egyéb távközlési vezeték építése (beleértve a járulékos tevékenységeket), föld alatt
45.21.5Villamos erőművi, bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése
45.21.51Villamos erőmű építése
45.21.52Bányászati, feldolgozóipari létesítmény építése
45.21.6Máshová nem sorolt egyéb általános építés
45.21.61Stadion, sportpálya építményeinek építése
45.21.62Uszodák építményeinek építése
45.21.63Egyéb sport-, szabadidős célú építmény építése
45.21.64Máshová nem sorolt építmény építése
45.21.7Előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása
45.21.71Előre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása
45.21.72Előre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása
45.21.73Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása
45.22 szakágazat Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.22.1Tetőszerkezet-építés, tetőfedés
45.22.11Tetőszerkezet-építés
45.22.12Tetőfedés
45.22.13Eső-, ereszcsatornázás
45.22.2Vízszigetelés
45.22.20Vízszigetelés
45.23 szakágazat Autópálya, út, repülőtér, sport-játéktér építése
45.23.1Autópálya, út, vasút, repülőtéri kifutópálya építése
45.23.11Autópálya, út általános alapozása
45.23.12Autópálya, út általános felszíni munkái
45.23.13Vasútépítés
45.23.14Repülőtéri kifutópálya építése
45.23.15Jelzések festése
45.23.2Játéktérépítés sport-, szabadidős célú létesítménynél
45.23.21Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál
45.23.22Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidős célú létesítménynél
45.24 szakágazat Vízi létesítmény építése
45.24.1Vízi út, kikötő, gát, egyéb vízi létesítmény építése
45.24.11Parti, kikötői létesítmény építése
45.24.12Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető építése
45.24.13Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése
45.24.14Iszapkotrás; egyéb vízügyi munka
45.25 szakágazat Egyéb speciális szaképítés
45.25.1Állványozás
45.25.10Állványozás
45.25.2Alapozás, víztermelő kút fúrása
45.25.21Alapozás, cölöpverés
45.25.22Víztermelő kút fúrása
45.25.3Betonozás
45.25.31Vasbetonozás
45.25.32Egyéb betonozás
45.25.4Acélszerkezet építése
45.25.41Épület acélszerkezetének építése
45.25.42Egyéb építmény acélszerkezetének építése
45.25.5Kőműves-, falazómunka
45.25.50Kőműves-, falazómunka
45.25.6Egyéb építési tevékenység
45.25.61Ipari kémény építése
45.25.62Máshová nem sorolt egyéb építési tevékenység
45.3 alágazat Épületgépészeti szerelés
45.31 szakágazat Villanyszerelés
45.31.1Elektromos vezeték szerelése
45.31.11Elektromos vezeték szerelése lakóépületben
45.31.12Elektromos vezeték szerelése nem lakóépületben
45.31.13Elektromos vezeték szerelése egyéb építményen
45.31.2Tűzjelző, és betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése
45.31.21Tűzjelző rendszer felszerelése
45.31.22Betörés elleni riasztórendszer felszerelése
45.31.23Házi antenna felszerelése
45.31.3Felvonó, mozgólépcső szerelése
45.31.30Felvonó, mozgólépcső szerelése
45.31.4Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.31.41Távközlési, elektromos kábel szerelése
45.31.42Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos berendezés szerelése (napkollektorokat is beleértve)
45.32 szakágazat Szigetelés
45.32.1Szigetelés
45.32.11Hőszigetelés
45.32.12Egyéb szigetelés
45.33 szakágazat Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.33.1Légállapot-szabályozó berendezés szerelése
45.33.11Fűtésszerelés
45.33.12Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése
45.33.2Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés
45.33.20Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés
45.33.3Gázszerelés
45.33.30Gázszerelés
45.34 szakágazat Egyéb épületgépészeti szerelés
45.34.1Kerítés, rács felszerelése
45.34.10Kerítés, rács korlát felszerelése
45.34.2Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.34.21Út, repülőtér, kikötők világítási, jelzőrendszereinek szerelése
45.34.22Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.34.3Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés
45.34.31Árnyékoló, roló, napellenző felszerelése
45.34.32Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés
45.4 alágazat Befejező építés
45.41 szakágazat Vakolás
45.41.1Vakolás
45.41.10Vakolás
45.42 szakágazat Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.42.1Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.42.11Ajtó, ablak beszerelése
45.42.12Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos-szolgáltatás
45.42.13Egyéb nem fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás
45.43 szakágazat Padló-, falburkolás
45.43.1Padló-, falburkolás csempével
45.43.11Külső padló-, falburkolás csempével
45.43.12Belső padló-, falburkolás csempével
45.43.2Egyéb padlózás, tapétázás
45.43.21Egyéb aljzatfedés, -burkolás
45.43.22Egyéb aljzatfedés, -burkolás
45.43.23Falburkolás, -tapétázás
45.43.3Belső díszítő elemek felszerelése
45.43.30Belső díszítő elemek felszerelése
45.44 szakágazat Festés, üvegezés
45.44.1Üvegezés
45.44.10Üvegezés
45.44.2Festés
45.44.21Épület belső festése
45.44.22Épület külső festése
45.44.23Egyéb építmény festése
45.45 szakágazat Egyéb befejező építés
45.45.1Egyéb befejező építés
45.45.11Épület külső díszítése
45.45.12Épület külső tisztítása
45.45.13Máshová nem sorolt egyéb befejező építés
45.5 alágazat Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50 szakágazat Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50.1Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50.10Építési, bontásieszköz kölcsönzése személyzettel
G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG KERESKEDELEM, JAVÍTÁS
50. ÁGAZAT JÁRMŰ-, KERESKEDELEM, JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM
50.1 alágazat Gépjármű-kereskedelem
50.10 szakágazat Gépjármű-kereskedelem
50.10.1Gépjármű-nagykereskedelem
50.10.11Tehergépjármű-, autóbusz-nagykereskedelem
50.10.12Személygépjármű-nagykereskedelem
50.10.13Lakó-, egyéb kempingjármű nagykereskedelme
50.10.14Különlegesgépjármű-nagykereskedelem
50.10.2Gépjármű-kiskereskedelem
50.10.21Újszemélyszállítógépjármű-kiskereskedelem
50.10.22Használtszemélyszállítógépjármű-kiskereskedelem
50.10.23Lakó-, kempingjármű kiskereskedelme
50.10.3Gépjármű ügynöki kereskedelem
50.10.30Gépjármű ügynöki kereskedelem
50.2 alágazat Gépjárműjavítás
50.20 szakágazat Gépjárműjavítás
50.20.1Személygépkocsi-javítás
50.20.11Személygépkocsi javítás (az elektromos rendszer, karosszéria, gumiabroncs javítása nélkül)
50.20.12Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása
50.20.13Személygépkocsi-gumiabroncs javítása (kerékbeállítás, centrírozás is)
50.20.14Személygépkocsi-karosszéria javítása (ajtó, zár, ablak, újrafényezés, ütközés utáni javítás)
50.20.2Egyébgépjármű-javítás
50.20.21Egyéb gépjármű javítása (az elektromos rendszer és a karosszéria javítása nélkül)
50.20.22Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása
50.20.23Egyéb gépjármű karosszéria, javítása (ajtó, zár, ablak, újrafényezés, ütközés utáni javítás)
50.20.3Gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
50.20.31Gépjárműmosás
50.20.32Út menti gyorssegély
50.3 alágazat Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30 szakágazat Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30.1Gépjárműalkatrész-, nagykereskedelem
50.30.11Gumiabroncs-nagykereskedelem
50.30.12Gépjármű egyéb alkatrészének nagykereskedelme
50.30.2Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
50.30.21Gumiabroncs-kiskereskedelem
50.30.22Gépjármű egyéb alkatrész, tartozék kiskereskedelme
50.30.3Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem
50.30.30Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem
50.4 alágazat Motorkerékpár-kereskedelem, -javítás
50.40 szakágazat Motorkerékpár-kereskedelem, javítás
50.40.1Motorkerékpár-nagykereskedelem
50.40.10Motorkerékpár-nagykereskedelem
50.40.2Motorkerékpár-kiskereskedelem
50.40.20Motorkerékpár-kiskereskedelem
50.40.3Motorkerékpár ügynöki kereskedelem
50.40.30Motorkerékpár ügynöki kereskedelem
50.40.4Motorkerékpár-javítás
50.40.40Motorkerékpár-javítás
50.5 alágazat Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50 szakágazat Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50.1Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50.10Üzemanyag-kiskereskedelem
51. ÁGAZAT NAGYKERESKEDELEM (GÉPJÁRMŰ-NAGYKERESKEDELEM KIVÉTELÉVEL)
51.1 alágazat Ügynöki nagykereskedelem
51.11 szakágazat Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.11.1Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.11.11Élő állat ügynöki nagykereskedelme
51.11.12Mezőgazdasági nyers termék, textilnyersanyag, félkész termék ügynöki nagykereskedelme
51.12 szakágazat Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.1Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.11Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.12Érc, fém ügynöki nagykereskedelem
51.12.13Vegyiáru-ügynöki nagykereskedelem
51.13 szakágazat Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem
51.13.1Fatermék ügynöki nagykereskedelem
51.13.11Fa-, faalapú termék ügynöki nagykereskedelem
51.13.12Egyéb építőanyag ügynöki nagykereskedelem
51.14 szakágazat Gép, , hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.14.1Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.14.11Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki nagykereskedelem
51.14.12Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem
51.14.13Hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.15 szakágazat Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.15.1Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.15.10Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.16 szakágazat Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem
51.16.1Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem
51.16.11Textil ügynöki nagykereskedelem
51.16.12Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelem
51.16.13Bőráru ügynöki nagykereskedelem
51.17 szakágazat Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.1Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.11Élelmiszer, italáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.12Dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.18 szakágazat Máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.18.1Máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.18.11Gyógyszer, gyógyászati eszköz, kozmetikum ügynöki nagykereskedelem
51.18.12Egyéb máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.19 szakágazat Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.19.1Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.19.10Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.2 alágazat Mezőgazdasági termék nagykereskedelem
51.21 szakágazat Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.21.1Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.21.11Gabona-nagykereskedelem
51.21.12Vetőmag-nagykereskedelem
51.21.13Olajostermény-nagykereskedelem
51.21.14Takarmány-nagykereskedelem
51.21.15Máshová nem sorolt egyébmezőgazdaságinyersanyag-nagykereskedelem
51.22 szakágazat Dísznövény-nagykereskedelem
51.22.1Dísznövény-nagykereskedelem
51.22.10Dísznövény-nagykereskedelem
51.23 szakágazat Élőállat-nagykereskedelem
51.23.1Élőállat-nagykereskedelem
51.23.10Élőállat-nagykereskedelem
51.24 szakágazat Bőr-nagykereskedelem
51.24.1Bőr-nagykereskedelem
51.24.10Bőr-nagykereskedelem
51.25 szakágazat Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.25.1Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.25.10Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.3 alágazat Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem
51.31 szakágazat Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.31.1Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.31.11Burgonya-nagykereskedelem
51.31.12Egyébzöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.32 szakágazat Húsáru-nagykereskedelem
51.32.1Húsáru-nagykereskedelem
51.32.11Húsnagykereskedelem
51.32.12Húskészítmény-nagykereskedelem
51.33 szakágazat Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem
51.33.1Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem
51.33.11Tej-, tejtermék-nagykereskedelem
51.33.12Tojás-, tojáskészítmény-nagykereskedelem
51.33.13Étkezésiolaj-, zsiradék-nagykereskedelem
51.34 szakágazat Ital-nagykereskedelem
51.34.1Ital-nagykereskedelem
51.34.11Alkoholmentesital-nagykereskedelem
51.34.12Alkoholtartalmúital-nagykereskedelem
51.35 szakágazat Dohányáru-nagykereskedelem
51.35.1Dohányáru-nagykereskedelem
51.35.10Dohányáru-nagykereskedelem
51.36 szakágazat Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.36.1Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.36.11Cukor-nagykereskedelem
51.36.12Édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.37 szakágazat Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.37.1Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.37.10Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.38 szakágazat Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
51.38.1Hal-, rák-nagykereskedelem
51.38.10Hal-, rák-nagykereskedelem
51.38.2Máshová nem sorolt élelmiszer nagykereskedelme
51.38.21Feldolgozott zöldség, gyümölcs nagykereskedelem
51.38.22Diétás és bébiétel-nagykereskedelem
51.38.23Hobbiállateledel-nagykereskedelem
51.38.24Máshová nem sorolt egyéb élelmiszer nagykereskedelme
51.39 szakágazat Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem
51.39.1Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem
51.39.11Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem
51.39.12Nem mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem
51.4 alágazat Fogyasztási cikk nagykereskedelem
51.41 szakágazat Textil-nagykereskedelem
51.41.1Textil-nagykereskedelem
51.41.11Ruházatiméteráru-nagykereskedelem
51.41.12Egyéb textília nagykereskedelme
51.41.13Rövidáru-nagykereskedelem
51.41.14Lakástextil-nagykereskedelem
51.42 szakágazat Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.42.1Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.42.11Felsőruházat-nagykereskedelem
51.42.12Alsóruházat-nagykereskedelem
51.42.13Szőrmeáru-nagykereskedelem
51.42.14Lábbeli-nagykereskedelem
51.42.15Ruházatikiegészítő-nagykereskedelem
51.43 szakágazat Elektromosháztartásicikk- nagykereskedelem
51.43.1Elektromosháztartásicikk-nagykereskedelem
51.43.11Elektromosháztartásigép-nagykereskedelem
51.43.12Világítástechnikaitermék-nagykereskedelem
51.43.13Háztartásivillanyvezeték-, szerelvényáru- nagykereskedelem
51.43.2Híradástechnikaitermék-nagykereskedelem
51.43.21Híradástechnikaikészülék-nagykereskedelem
51.43.22Hang- és képfelvételek nagykereskedeleme
51.44 szakágazat Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.44.1Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.44.11Evőeszköz-, késárucikk-nagykereskedelem
51.44.12Üveg-, porcelán-nagykereskedelem
51.44.13Tapéta-nagykereskedelem
51.44.14Tisztítószer-nagykereskedelem
51.45 szakágazat Illatszer-nagykereskedelem
51.45.1Illatszer-nagykereskedelem
51.45.10Illatszer-nagykereskedelem
51.46 szakágazat Gyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem
51.46.1Gyógyszer-, gyógyászatitermék- nagykereskedelem
51.46.11Gyógyszer-nagykereskedelem
51.46.12Orvosiműszer- nagykereskedelem
51.47 szakágazat Egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme
51.47.1Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos háztartási készülékek nagykereskedelme
51.47.11Bútor-nagykereskedelem
51.47.12Nem elektromos háztartási készülékek nagykereskedelme
51.47.13Háztartásifaáru-nagykereskedelem
51.47.14Szőnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem
51.47.15Máshová nem sorolt egyéb háztartási cikkek nagykereskedelme
51.47.2Könyv-, újság-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem
51.47.21Könyv-, újság-nagykereskedelem
51.47.22Írószer-, papíráru-nagykereskedelem
51.47.3Egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme
51.47.31Hangszer-, kotta-nagykereskedelem
51.47.32Fotó-, optikaicikk-nagykereskedelem
51.47.33Játék-nagykereskedelem
51.47.34Óra-, ékszer-nagykereskedelem
51.47.35Sportszer-nagykereskedelem
51.47.36Bőráru-nagykereskedelem
51.47.37Máshová nem sorolt egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme
51.5 alágazat Nem mezőgazdasági anyagok és hulladékok nagykereskedelme
51.51 szakágazat Energiahordozó-nagykereskedelem
51.51.1Energiahordozó-nagykereskedelem
51.51.11Tüzelőanyag-nagykereskedelem
51.51.12Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem
51.51.13Egyéb energiahordozók nagykereskedelme
51.52 szakágazat Fém-, érc-nagykereskedelem
51.52.1Érc-nagykereskedelem
51.52.11Vastartalmúérc-nagykereskedelem
51.52.12Nemvastartalmúérc-nagykereskedelem
51.52.2Nyersfém-nagykereskedelem
51.52.21Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem
51.52.22Nemvasnyersfém-nagykereskedelem
51.53 szakágazat Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
51.53.1Faanyag-nagykereskedelem
51.53.11Nyersfa-nagykereskedelem
51.53.12Fa félkész termék nagykereskedelem
51.53.2Építőanyag-, szaniteráru-, festék-nagykereskedelem
51.53.21Szaniteráru-nagykereskedelem
51.53.22Festék-nagykereskedelem
51.53.23Síküveg-nagykereskedelem
51.53.24Máshová nem sorolt egyéb építőanyagok nagykereskedelme
51.54 szakágazat Vasáru-nagykereskedelem
51.54.1Vasáru-nagykereskedelem
51.54.11Vasáru-nagykereskedelem
51.54.12Vízvezeték-, fűtésirendszer-nagykereskedelem
51.54.13Kéziszerszám-nagykereskedelem
51.55 szakágazat: Vegyiáru-nagykereskedelem
51.55.1Vegyiáru-nagykereskedelem
51.55.11Mezőgazdaságivegyi termék-nagykereskedelem
51.55.12Műanyagalapanyag-nagykereskedelem
51.55.13Egyéb ipari vegyi anyag nagykereskedelme
51.56 szakágazat Egyéb termelési célú termékek nagykereskedelme
51.56.1Egyéb termelési célú termékek nagykereskedelme
51.56.11Papír-nagykereskedelem
51.56.12Iparifelhasználásútextilszál-nagykereskedelem
51.56.13Egyéb fel nem sorolt, nem mezőgazdasági eredetű termékek nagykereskedelme
51.57 szakágazat Hulladék-nagykereskedelem
51.57.1Hulladék-nagykereskedelem
51.57.10Hulladék-nagykereskedelem
51.8 alágazat Gép-nagykereskedelem
51.81 szakágazat Szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.1Szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.11Famegmunkálószerszámgép-nagykereskedelem
51.81.12Fémmegmunkálószerszámgép-nagykereskedelem
51.81.13Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgépek nagykereskedelme
51.82 szakágazat Építőipari, bányászati gépek nagykereskedelme
51.82.1Építőiparigép-nagykereskedelem
51.82.10Építőiparigép-nagykereskedelem
51.83 szakágazat Textiliparigép-nagykereskedelem
51.83.1Textiliparigép-nagykereskedelem
51.83.10Textiliparigép-nagykereskedelem
51.84 szakágazat Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem
51.84.1Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem
51.84.10Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem
51.85 szakágazat Egyéb irodagépek és irodabútorok nagykereskedelme
51.85.1Egyéb irodagépek és irodabútorok nagykereskedelme
51.85.11Egyéb irodagépek nagykereskedelme
51.85.12Irodabútor-nagykereskedelem
51.86 szakágazat Egyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme
51.86.1Egyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme
51.86.10Egyéb elektronikus alkatrészek nagykereskedelme
51.87 szakágazat Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gépek nagykereskedelme
51.87.1Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gépek nagykereskedelme
51.87.11Szállítóeszköz-, közlekedésieszköz-nagykereskedelem
51.87.12Gép-, berendezésalkatrész-nagykereskedelem
51.87.13Emelő-, rakodógép-nagykereskedelem
51.87.14Élelmiszer-, dohányiparigép-nagykereskedelem
51.87.15Professzionális villamosipari gépek, berendezések, anyagok nagykereskedelme
51.87.16Egyéb gépek, berendezések nagykereskedelme
51.88 szakágazat Mezőgazdaságigép- nagykereskedelem
51.88.1Mezőgazdaságigép-nagykereskedelem
51.88.11Mezőgazdaságitraktor-nagykereskedelem
51.88.12Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gépek nagykereskedelme
51.9 alágazat Egyéb nagykereskedelem
51.90 szakágazat Egyéb nagykereskedelem
51.90.1Egyéb nagykereskedelem
51.90.10Egyéb nagykereskedelem
52. ÁGAZAT KISKERESKEDELEM
52.1 alágazat Vegyes kiskereskedelem
52.11 szakágazat Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.11.1Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.11.11Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem
52.11.12Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem
52.12 szakágazat Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12.1Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12.10Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.2 alágazat Élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem
52.21 szakágazat Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.21.1Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.21.10Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.22 szakágazat Húsáru-kiskereskedelem
52.22.1Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem
52.22.10Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem
52.23 szakágazat Hal-kiskereskedelem
52.23.1Hal-kiskereskedelem
52.23.10Hal-kiskereskedelem
52.24 szakágazat Pékáru-, édesség- kiskereskedelem
52.24.1Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.24.11Pékáru-kiskereskedelem
52.24.12Édesség-kiskereskedelem
52.25 szakágazat Ital-kiskereskedelem
52.25.1Ital-kiskereskedelem
52.25.10Ital-kiskereskedelem
52.26 szakágazat Dohányáru-kiskereskedelem
52.26.1Dohányáru-kiskereskedelem
52.26.10Dohányáru-kiskereskedelem
52.27 szakágazat Egyéb élelmiszerek kiskereskedelme
52.27.1Egyéb élelmiszerek kiskereskedelme
52.27.11Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem
52.27.12Kávé-, fűszer, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
52.3 alágazat Gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-kiskereskedelem
52.31 szakágazat Gyógyszer-kiskereskedelem
52.31.1Gyógyszer-kiskereskedelem
52.31.10Gyógyszer-kiskereskedelem
52.32 szakágazat Gyógyászatitermék- kiskereskedelem
52.32.1Gyógyászatitermék-kiskereskedelem
52.32.10Gyógyászatitermék-kiskereskedelem
52.33 szakágazat Illatszer-kiskereskedelem
52.33.1Illatszer-kiskereskedelem
52.33.10Illatszer-kiskereskedelem
52.4 alágazat Fogyasztásicikk- kiskereskedelem
52.41 szakágazat Textil-kiskereskedelem
52.41.1Textil-kiskereskedelem
52.41.11Ruházatiméteráru-kiskereskedelem
52.41.12Rövidáru-kiskereskedelem
52.42 szakágazat Ruházati kiskereskedelem
52.42.1Ruházati kiskereskedelem
52.42.10Ruházati kiskereskedelem
52.43 szakágazat Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.43.1Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.43.11Lábbeli-kiskereskedelem
52.43.12Bőráru-kiskereskedelem
52.44 szakágazat Bútor-, háztartásicikk- kiskereskedelem
52.44.1Bútor-, háztartásicikk-kiskereskedelem
52.44.11Bútor-kiskereskedelem
52.44.12Háztartásifelszerelés-kiskereskedelem
52.44.13Világítástechnikaitermék-kiskereskedelem
52.44.14Lakástextil-kiskereskedelem
52.44.15Háztartásifaáru-kiskereskedelem
52.44.16Máshová nem sorolt nem elektromos háztartási cikkek, felszerelések kiskereskedelme
52.45 szakágazat Elektromosháztartásicikk- kiskereskedelem
52.45.1Elektromosháztartásigép-kiskereskedelem
52.45.10Elektromosháztartásigép-kiskereskedelem
52.45.2Szórakoztatóelektronikai termék, hangszer, hang-, képfelvétel és -hordozó eszköz kiskereskedelme
52.45.21Szórakoztatóelektronikai termék kiskereskedelme
52.45.22Hang-, képfelvétel-kiskereskedelem
52.45.23Hangszer-, kotta-kiskereskedelem
52.46 szakágazat Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.46.1Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.46.11Vasáru-kiskereskedelem
52.46.12Festék-kiskereskedelem
52.46.13Építésiüveg-kiskereskedelem
52.46.14Barkácsanyag-, barkácsfelszerelés-kiskereskedelem
52.46.15Szaniteráru-kiskereskedelem
52.46.16Egyéb építőanyagok kiskereskedelme
52.47 szakágazat Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.47.1Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.47.11Könyv-kiskereskedelem
52.47.12Újság-kiskereskedelem
52.47.13Írószer-, papíráru-kiskereskedelem
52.48 szakágazat Egyéb, máshová nem sorolt iparcikkek kiskereskedelme
52.48.1Irodai berendezés, számítógép, fotó-, optikai cikkek kiskereskedelme
52.48.11Irodabútor-kiskereskedelem
52.48.12Irodagép-, irodaifelszerelés-kiskereskedelem
52.48.13Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem
52.48.14Fotó-, optikaicikk-kiskereskedelem
52.48.15Telekommunikációscikk-kiskereskedelem
52.48.2Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem
52.48.21Óra-, ékszer-kiskereskedelem
52.48.22Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem
52.48.23Játék-kiskereskedelem
52.48.3Máshová nem sorolt nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelme
52.48.31Tisztítószer-, burkolóanyag-kiskereskedelem
52.48.32Dísznövény-kiskereskedelem
52.48.33Hobbiállat-, takarmány-kiskereskedelem
52.48.34Ajándéktárgy-kiskereskedelem
52.48.35Háztartásitüzelőanyag-, palackosgáz- kiskereskedelem
52.48.36Bélyeg-, érme-kiskereskedelem
52.48.37Műalkotás-kiskereskedelem
52.48.38Egyéb máshová nem sorolt nem élelmiszeripari termékek kiskereskedelme
52.5 alágazat Használtcikk-kiskereskedelem
52.50 szakágazat Használtcikk-kiskereskedelem
52.50.1Használtcikk-kiskereskedelem
52.50.11Régiség-kiskereskedelem
52.50.12Használtkönyv-kiskereskedelem
52.50.13Egyéb használtcikkek kiskereskedelme
52.6 alágazat Nem bolti kiskereskedelem
52.61 szakágazat Csomagküldő kiskereskedelem
52.61.1Csomagküldő kiskereskedelem
52.61.11Textil, ruházat csomagküldő kiskereskedelem
52.61.12Egyéb, szakosodott csomagküldő kiskereskedelem
52.61.13Nem szakosodott csomagküldő kiskereskedelem
52.61.2Interneten keresztüli kiskereskedelem
52.61.20Interneten keresztüli kiskereskedelem
52.62 szakágazat Piaci kiskereskedelem
52.62.1Piaci kiskereskedelem
52.62.11Élelmiszer-piaci kiskereskedelem
52.62.12Egyéb terméket forgalmazó piaci kiskereskedelem
52.63 szakágazat Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.63.1Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.63.10Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.7 alágazat: Fogyasztási cikk javítása
52.71 szakágazat Lábbeli, bőráru javítása
52.71.1Lábbeli, bőráru javítása
52.71.10Lábbeli, bőráru javítása
52.72 szakágazat Elektromos háztartási cikk javítása
52.72.1Elektromos háztartási cikk javítása
52.72.11Rádió-, tévé-, videójavítás
52.72.12Egyéb elektromos háztartási cikk javítása
52.73 szakágazat Óra-, ékszerjavítás
52.73.1Óra-, ékszerjavítás
52.73.10Óra-, ékszerjavítás
52.74 szakágazat Egyéb fogyasztási cikk javítása
52.74.1Egyéb fogyasztási cikk javítása
52.74.11Ruházati cikk, lakástextil javítása
52.74.12Kerékpárjavítás
52.74.13Máshová nem sorolt egyéb fogyasztási cikk javítása
H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55. ÁGAZAT SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55.1 alágazat Szállodai szolgáltatás
55.10 szakágazat Szállodai szolgáltatás
55.10.1Szállodai szolgáltatás
55.10.10Szállodai szolgáltatás
55.2 alágazat Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
55.21 szakágazat Ifjúsági, turistaszállás szolgáltatásai
55.21.1Ifjúsági, turistaszállás szolgáltatás
55.21.10Ifjúsági, turistaszállás szolgáltatás
55.22 szakágazat Kempingszolgáltatás
55.22.1Kempingszolgáltatás
55.22.10Kempingszolgáltatás
55.23 szakágazat Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.1Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.11Szünidei gyermektáboroztatás
55.23.12Üdülői, üdülőházi szálláshely-szolgáltatás
55.23.13Bútorozottszálláshely-szolgáltatás
55.23.14Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás
55.23.15Máshová nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.3 alágazat Étkezőhelyi vendéglátás
55.30 szakágazat Étkezőhelyi vendéglátás
55.30.1Étkezőhelyi szolgáltatás
55.30.11Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
55.30.12Étkeztetés járművön
55.30.13Önkiszolgáló étkeztetés
55.30.14Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás
55.4 alágazat Bárok, hasonló vendéglátás
55.40 szakágazat Bárok, hasonló vendéglátás
55.40.1Bárok, hasonló vendéglátás
55.40.10Bárok, hasonló vendéglátás
55.5 alágazat Munkahelyi és közétkeztetés
55.51 szakágazat Munkahelyi étkeztetés
55.51.1Munkahelyi étkeztetés
55.51.10Munkahelyi étkeztetés
55.52 szakágazat Közétkeztetés
55.52.1Közétkeztetés
55.52.11Ételkészítés lakosságnak
55.52.12Ételkészítés közlekedési szervezetnek
55.52.13Ételkészítés más szervezeteknek
I. NEMZETGAZDASÁGI ÁG SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS
60. ÁGAZAT SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
60.1 alágazat Vasúti szállítás
60.10 szakágazat Vasúti szállítás
60.10.1Helyközi vasúti személyszállítás
60.10.11Helyközi vasúti személyszállítás
60.10.12Helyközi vasúti személy-, járműszállítás
60.10.2Vasúti teherszállítás
60.10.21Vasúti hűtőszállítás
60.10.22Vasúti kőolajszállítás
60.10.23Egyéb folyékony, gáznemű áru vasúti szállítása
60.10.24Konténeres vasúti áruszállítás
60.10.25Postai küldemény vasúti szállítása
60.10.26Ömlesztett áru vasúti szállítása
60.10.27Egyéb áru vasúti szállítása
60.10.3Vasúti tolatás, vontatás
60.10.30Vasúti tolatás, vontatás
60.2 alágazat Egyéb szárazföldi szállítás
60.21 szakágazat Egyéb menetrendszerű szárazföldi személyszállítás
60.21.1Városi, elővárosi vasúti személyszállítás
60.21.10Városi, elővárosi vasúti személyszállítás
60.21.2Vegyes szárazföldi személyszállítás
60.21.20Vegyes szárazföldi személyszállítás
60.21.3Városi, elővárosi, nem vasúti személyszállítás
60.21.31Városi, elővárosi, menetrend szerinti, nem vasúti személyszállítás
60.21.32Városi, elővárosi, nem vasúti speciális személyszállítás
60.21.4Távolsági, nem vasúti személyszállítás
60.21.41Távolsági, nem vasúti, menetrend szerinti személyszállítás
60.21.42Távolsági, egyéb közúti személyszállítás
60.21.5Kötélpályás, egyéb személyszállítás
60.21.51Kötélpályás személyszállítás
60.21.52Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.22 szakágazat: Taxi személyszállítás
60.22.1Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel
60.22.11Taxiszolgáltatás
60.22.12Személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel
60.23 szakágazat Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.23.1Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.23.11Autóbusz-kölcsönzés vezetővel
60.23.12Turista-, városnézőbusz-szolgáltatás
60.23.13Személyszállítás állati vontatású járművel
60.23.14Egyéb nem menetrend szerinti, szárazföldi személyszállítás
60.24 szakágazat Közúti teherszállítás
60.24.1Közúti teherszállítás speciális járművel
60.24.11Közúti hűtőszállítás
60.24.12Kőolajtermékek közúti szállítása
60.24.13Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása
60.24.14Konténeres áru közúti szállítása
60.24.15Közúti bútorszállítás
60.24.16Ömlesztett áru közúti szállítása
60.24.17Egyéb áru közúti szállítása speciális járművel
60.24.2Közúti teherszállítás nem speciális járművel
60.24.21Postai küldemények közúti szállítása
60.24.22Egyéb áru közúti szállítása
60.24.3Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel
60.24.30Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel
60.3 alágazat Csővezetékes szállítás
60.30 szakágazat Csővezetékes szállítás
60.30.1Csővezetékes szállítás
60.30.11Kőolaj csővezetékes szállítása
60.30.12Gáz csővezetékes szállítása
60.30.13Egyéb áru csővezetékes szállítása
61. ÁGAZAT: VÍZI SZÁLLÍTÁS
61.1 alágazat Tengeri szállítás
61.10 szakágazat Tengeri szállítás
61.10.1Tengeri szállítás
61.10.11Tengeri személyszállítás komphajóval
61.10.12Egyéb tengeri személyszállítás
61.10.2Tengeri teherszállítás
61.10.21Tengeri hűtőszállítás
61.10.22Kőolaj tengeri szállítása
61.10.23Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri szállítása
61.10.24Konténeres áru tengeri szállítása
61.10.25Postai küldemény tengeri szállítása
61.10.26Ömlesztett áru tengeri szállítása
61.10.27Egyéb áru tengeri szállítása
61.10.3Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás
61.10.31Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel
61.10.32Tengeri vontatás, tolatás
61.2 alágazat Belvízi szállítás
61.20 alágazat Belvízi szállítás
61.20.1Belvízi személyszállítás
61.20.11Belvízi átkelő személyszállítás
61.20.12Egyéb belvízi személyszállítás
61.20.2Belvízi teherszállítás
61.20.21Belvízi hűtőszállítás
61.20.22Kőolaj belvízi szállítása
61.20.23Egyéb folyékony vagy gáznemű áru belvízi szállítása
61.20.24Konténeres áru belvízi szállítása
61.20.25Egyéb áru belvízi szállítása
61.20.3Hajók kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás
61.20.31Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel
61.20.32Belvízi vontatás, tolatás
62. ÁGAZAT LÉGI SZÁLLÍTÁS
62.1 alágazat Menetrendszerű légi szállítás
62.10 szakágazat Menetrendszerű légi szállítás
62.10.1Menetrend szerinti légi személyszállítás
62.10.10Menetrend szerinti légi személyszállítás
62.10.2Menetrend szerinti légi teherszállítás
62.10.21Postai küldemények légi szállítása
62.10.22Konténeres áru légi szállítása
62.10.23Egyéb áru légi szállítása
62.2 alágazat Nem menetrend szerinti légi szállítás
62.20 szakágazat Nem menetrend szerinti légi szállítás
62.20.1Nem menetrend szerinti légi személyszállítás
62.20.10Nem menetrend szerinti légi személyszállítás
62.20.2Nem menetrend szerinti légi teherszállítás
62.20.20Nem menetrend szerinti légi teherszállítás
62.20.3Légi jármű kölcsönzése személyzettel
62.20.30Légi jármű kölcsönzése személyzettel
62.3 alágazat Űrszállítás
62.30 szakágazat Űrszállítás
62.30.1Űrszállítás
62.30.10Űrszállítás
63. ÁGAZAT SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS
63.1 alágazat Rakománykezelés, tárolás, raktározás
63.11 szakágazat Rakománykezelés
63.11.1Rakománykezelés
63.11.11Konténeres rakomány kezelése
63.11.12Egyéb rakomány kezelése
63.12 szakágazat Tárolás, raktározás
63.12.1Tárolás, raktározás
63.12.11Hűtött áru tárolása
63.12.12Folyékony, gáznemű áru tárolása
63.12.13Gabonafélék tárolása
63.12.14Egyéb tárolás
63.2 alágazat Egyéb, szállítást segítő tevékenység
63.21 szakágazat Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
63.21.1Vasúti szállítást segítő szolgáltatás
63.21.10Vasúti szállítást segítő szolgáltatás
63.21.2Egyéb szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
63.21.21Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás
63.21.22Közút üzemeltetése
63.21.23Híd, alagút üzemeltetése
63.21.24Parkolási szolgáltatás
63.21.25Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás
63.22 szakágazat Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység
63.22.1Vízi közlekedést segítő szolgáltatás
63.22.11Kikötő, vízi út üzemeltetése
63.22.12Révkalauzi szolgáltatás
63.22.13Hajókikötési szolgáltatás
63.22.14Navigáció támogatása
63.22.15Hajómentés
63.22.16Máshová nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás
63.23 szakágazat Egyéb légi szállítást segítő tevékenység
63.23.1Légi szállítást segítő szolgáltatás
63.23.11Repülőtér üzemeltetése
63.23.12Légiforgalmi szolgáltatás
63.23.13Egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás
63.3 alágazat Utazásszervezés
63.30 szakágazat Utazásszervezés
63.30.1Csomagtúra-, utazási ügynöki, turistatájékoztató szolgáltatás
63.30.11Csomagtúra-szolgáltatás
63.30.12Utazási ügynöki szolgáltatás
63.30.13Turistatájékoztatás
63.30.14Idegenvezetés
63.4 alágazat Szállítmányozás
63.40 szakágazat Szállítmányozás
63.40.1Szállítmányozás
63.40.11Hajózási ügynöki szolgáltatás
63.40.12Egyéb szállítmányozás
63.40.2Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás
63.40.20Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás
64. ÁGAZAT POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
64.1 alágazat Postai, futárpostai tevékenység
64.11 szakágazat Nemzeti postai tevékenység
64.11.1Postai szolgáltatás
64.11.11Napilap, folyóirat postai továbbítása
64.11.12Levélküldemény postai továbbítása
64.11.13Csomagküldemény postai továbbítása
64.11.14Postahivatali szolgáltatás
64.11.15Egyéb postai szolgáltatás
64.12 szakágazat Futárpostai tevékenység
64.12.1Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás
64.12.11Kombinált futárszolgálat
64.12.12Egyéb futárszolgálat
64.2 alágazat Távközlés
64.20 szakágazat Távközlés
64.20.1Adat-, jeltovábbítás
64.20.11Nyilvánoshelyitávbeszélő-szolgáltatás
64.20.12Nyilvánostávolságitávbeszélő-szolgáltatás
64.20.13Mobiltelefon-szolgáltatás
64.20.14Osztott üzleti hálózati szolgáltatás
64.20.15Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás
64.20.16Adathálózati szolgáltatás
64.20.18Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatása
64.20.2Egyéb távközlési szolgáltatás
64.20.21Televízióműsorjel-átvitel
64.20.22Rádióműsorjel-átvitel
64.20.23Összekapcsolási szolgáltatás
64.20.28Egyéb távközlési szolgáltatás
64.20.3Vezetékes műsorjelelosztás (kábeltévé, rádió)
64.20.30Vezetékes műsorjelelosztás (kábeltévé, rádió)
J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65. ÁGAZAT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (BIZTOSÍTÁS NÉLKÜL)
65.1 alágazat Monetáris tevékenység
65.11 szakágazat Jegybanki tevékenység
65.11.1Jegybanki szolgáltatás
65.11.10Jegybanki szolgáltatás
65.12 szakágazat Egyéb monetáris közvetítés
65.12.1Egyéb monetáris közvetítés
65.12.10Egyéb monetáris közvetítés
65.2 alágazat Egyéb pénzügyi tevékenység
65.21 szakágazat Pénzügyi lízing
65.21.1Pénzügyi lízing
65.21.10Pénzügyi lízing
65.22 szakágazat Egyéb hitelnyújtás
65.22.1Egyéb hitelnyújtás
65.22.10Egyéb hitelnyújtás
65.23 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
65.23.1Máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatás
65.23.10Máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatás
66. ÁGAZAT BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP (KIVÉVE: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)
66.0 alágazat Biztosítás, nyugdíjalap (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66.01 szakágazat Életbiztosítás
66.01.1Életbiztosítás
66.01.11Életbiztosítás
66.01.12Életbiztosítás-viszontbiztosítási szolgáltatás
66.02 szakágazat Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.1Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.11Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.12Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos viszontbiztosítás
66.03 szakágazat Nem életbiztosítás
66.03.1Baleset- és egészségbiztosítás
66.03.11Balesetbiztosítás
66.03.12Egészségbiztosítás
66.03.13Folyamatos egészségbiztosítás
66.03.2Járműbiztosítás
66.03.21Közútijármű-biztosítás
66.03.22Egyéb járműbiztosítás
66.03.3Szállítmány-, fuvarbiztosítás
66.03.31Tengeri, légi, vasútijármű-biztosítás
66.03.32Rakománybiztosítás
66.03.4Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-biztosítás
66.03.40Tűz-, elemikár-, egyéb vagyonikár-biztosítás
66.03.5Általános felelősségbiztosítás
66.03.50Általános felelősségbiztosítás
66.03.6Hitel-, kezességbiztosítás
66.03.60Hitel-, kezességbiztosítás
66.03.7Segítségnyújtás, jogvédelem, pénzügyi veszteség biztosítása
66.03.71Segítségnyújtás biztosítása
66.03.72Jogvédelem biztosítása
66.03.73Pénzügyi veszteség biztosítása
66.03.8Egyéb életbiztosításon kívüli biztosítás
66.03.80Egyéb életbiztosításon kívüli biztosítás
66.03.9Egyéb életbiztosítás viszontbiztosítása
66.03.90Egyéb életbiztosítás viszontbiztosítása
67. ÁGAZAT PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
67.1 alágazat Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás)
67.11 szakágazat Pénz-, tőkepiaci tevékenység
67.11.1Pénz-, tőkepiaci szabályozás
67.11.10Pénz-, tőkepiaci szabályozás
67.12 szakágazat Értékpapír-ügynöki tevékenység
67.12.1Értékpapír-ügynöki alapkezelői szolgáltatás
67.12.10Értékpapír-ügynöki és alapkezelői szolgáltatás
67.13. szakágazat Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.13.1Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
67.13.10Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
67.2 alágazat Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20 szakágazat Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20.1Biztosítási, nyugdíjbiztosítási kiegészítő szolgáltatás
67.20.10Biztosítási, nyugdíjbiztosítási kiegészítő szolgáltatás
67.20.2Biztosítási ügynöki szolgáltatás
67.20.20Biztosítási ügynöki szolgáltatás
K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
70. ÁGAZAT INGATLANÜGYLETEK
70.1 alágazat Saját tulajdosú ingatlannal kapcsolatos ügylet
70.11 szakágazat Ingatlanberuházás, -eladás
70.11.1Ingatlanberuházás, -eladás
70.11.11Lakóingatlan-beruházás, -eladás
70.11.12Nemlakóingatlan-beruházás, -eladás
70.12 szakágazat Ingatlanforgalmazás
70.12.1Ingatlanforgalmazás
70.12.11Lakóingatlan-forgalmazás
70.12.12Telekforgalmazás
70.12.13Nemlakóingatlan-forgalmazás
70.12.14Földterület-forgalmazás
70.2 alágazat Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.20 szakágazat Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.20.1Ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés
70.20.11Lakóingatlan-bérbeadás
70.20.12Gazdasági építmény, földterület bérbeadása
70.3 alágazat Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
70.31 szakágazat Ingatlanügynöki tevékenység
70.31.1Ingatlanügynöki szolgáltatás
70.31.11Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás
70.31.12Telekügynöki szolgáltatás
70.31.13Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás
70.31.14Földterület-ügynöki szolgáltatás
70.31.15Ingatlan értékbecslés
70.32 szakágazat Ingatlankezelés
70.32.1Ingatlankezelés
70.32.11Lakóingatlan-kezelés
70.32.12Nemlakóingatlan-kezelés
70.32.13Házfelügyelői szolgáltatás
71. ÁGAZAT KÖLCSÖNZÉS
71.1 alágazat Gépkocsikölcsönzés
71.10 szakágazat Gépkocsikölcsönzés
71.10.1Személygépkocsi, gépkocsikölcsönzése, legfeljebb 3 500kg-ig
71.10.10Személygépkocsi, gépkocsi kölcsönzése, legfeljebb 3 500kg-ig
71.2 alágazat Egyéb jármű kölcsönzése
71.21 szakágazat Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.21.1Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.21.11Áruszállító jármű kölcsönzése
71.21.12Vasúti jármű kölcsönzése
71.21.13Szállítótartály, konténer kölcsönzése
71.21.14Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése
71.21.15Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.22 szakágazat Vízi jármű kölcsönzése
71.22.1Vízi jármű kölcsönzése
71.22.10Vízi jármű kölcsönzése
71.23 szakágazat Légi jármű kölcsönzése
71.23.1Légi jármű kölcsönzése
71.23.10Légi jármű kölcsönzése
71.3 alágazat Egyéb gép kölcsönzése
71.31 szakágazat Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.31.1Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.31.10Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.32 szakágazat Építőipari gép kölcsönzése
71.32.1Építőipari gép kölcsönzése
71.32.10Építőipari gép kölcsönzése
71.33 szakágazat Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.1Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.11Irodagép kölcsönzése
71.33.12Számítógép kölcsönzése
71.34 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.34.1Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.34.10Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.4 alágazat Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40 szakágazat Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40.1Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40.11Televízió-, rádió-, videókészülék kölcsönzése
71.40.12Videokazetta-, DVD-kölcsönzés
71.40.13Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése
71.40.14Szórakozási, szabadidős cikk kölcsönzése
71.40.15Hangszerkölcsönzés
71.40.16Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése
72. ÁGAZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG
72.1 alágazat Hardver-szaktanácsadás
72.10 szakágazat Hardver-szaktanácsadás
72.10.1Hardver-szaktanácsadás
72.10.10Hardver-szaktanácsadás
72.2 alágazat Szoftverszaktanácsadás, -ellátás
72.21 szakágazat Szoftverkiadás
72.21.1Csomagolt Szoftvertermék értékesítése
72.21.11Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása
72.21.12Alkalmazói szoftverek kiadása
72.21.2Adathordozó automatikus adatfeldolgozó géphez való használatra, rögzítettadattartalommal
72.21.20Adathordozó automatikus adatfeldolgozó géphez való használatra, rögzítettadattartalommal8524[.31 + .4 + .6 + .91]
72.22 szakágazat Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22.1Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás, szoftverszolgáltatás
72.22.11Rendszerszervezés, műszaki szaktanácsadás
72.22.12Egyedi szoftverfejlesztés
72.22.13Rendszerelemzés, programozás
72.22.14Rendszerkarbantartás
72.22.15Egyéb számítástechnikai szakértés
72.3 alágazat Adatfeldolgozás
72.30 szakágazat Adatfeldolgozás
72.30.1Számítógép-üzemeltetés
72.30.10Számítógép-üzemeltetés
72.30.2Számítógépes feldolgozás
72.30.21Adatfeldolgozás, táblázatkezelés
72.30.22Adatrögzítés
72.30.23Weboldal-szolgáltatás
72.30.24Egyéb számítógépes feldolgozás
72.30.3Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
72.30.30Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
72.4 alágazat Adatbanki tevékenység, on-line kiadás
72.40 szakágazat Adatbanki tevékenység; on-line kiadás
72.40.1Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás
72.40.11On-line kiadás
72.40.12Webkeresőportál-szolgáltatás
72.40.13Egyéb adatbázis szolgáltatás
72.40.2Internet hirdetési felület egyéb máshová nem sorolt értékesítése
72.40.20Internet hirdetési felület egyéb máshová nem sorolt értékesítése
72.5 alágazat Irodagép-, számológép-javítás
72.50 szakágazat Irodagép-, számítógép-javítás
72.50.1Irodagép-, számítógép-javítás
72.50.11Irodagép-javítás
72.50.12Számítógép-javítás
72.6 alágazat Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60 szakágazat Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60.1Egyéb számítástechnikai szolgáltatás
72.60.10Egyéb számítástechnikai szolgáltatás
73. ÁGAZAT KUTATÁS, FEJLESZTÉS
73.1 alágazat Műszaki kutatás, fejlesztés
73.10 szakágazat Műszaki kutatás, fejlesztés
73.10.1Műszaki kutatás, fejlesztés
73.10.11Természettani kutatás, fejlesztés
73.10.12Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés
73.10.13Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés
73.10.14Agrártudományi kutatás, fejlesztés
73.10.15Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés
73.10.16Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés
73.2 alágazat Humán kutatás, fejlesztés
73.20 szakágazat: Humán kutatás, fejlesztés
73.20.1Humán kutatás, fejlesztés
73.20.11Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás
73.20.12Közgazdaság-tudományi kutatás
73.20.13Jogtudományi kutatás
73.20.14Nyelvészeti, nyelvi kutatás
73.20.15Egyéb társadalomtudományi, humán kutatás
74. ÁGAZAT EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
74.1 alágazat Jogi, gazdasági tevékenység
74.11 szakágazat Jogi tevékenység
74.11.1Jogi szolgáltatás
74.11.11Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban
74.11.12Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban
74.11.13Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek eljárásaiban
74.11.14Jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi, iparjogvédelmi eljárásban
74.11.15Jogi dokumentálás
74.11.16Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás
74.11.17Egyéb jogi szolgáltatás
74.12 szakágazat Számviteli, adószakértői tevékenység
74.12.1Számviteli, auditálási szolgáltatás
74.12.11Könyvvizsgálat (audit)
74.12.12Beszámoló felülvizsgálata
74.12.13Számviteli jelentés összeállítása
74.12.14Egyéb számviteli szolgáltatás
74.12.2Könyvelés
74.12.20Könyvelés
74.12.3Adótanácsadás
74.12.30Adótanácsadás
74.13 szakágazat Piac-, közvélemény-kutatás
74.13.1Piac-, közvélemény-kutatás
74.13.11Piackutatás
74.13.12Közvélemény-kutatás
74.14 szakágazat Üzletviteli tanácsadás
74.14.1Üzletviteli tanácsadás
74.14.11Általános üzletviteli tanácsadás
74.14.12Pénzügyi üzletviteli tanácsadás
74.14.13Marketing célú üzletviteli tanácsadás
74.14.14Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
74.14.15Termelésszervezési tanácsadás
74.14.16PR üzletviteli tanácsadás
74.14.17Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.2Egyéb üzleti tanácsadás
74.14.21Témamenedzselés, programkoordinálás
74.14.22Máshová nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás
74.15 szakágazat Vagyonkezelés
74.15.1Vagyonkezelés
74.15.10Vagyonkezelés
74.2 alágazat Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20 szakágazat Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20.2Építészeti szolgáltatás
74.20.21Építészeti szakértés, tanácsadás
74.20.22Építészeti tervezés
74.20.23Egyéb építészeti szolgáltatás
74.20.3Műszaki mérnöki szolgáltatás
74.20.31Műszaki szakértés, tanácsadás
74.20.32Épület tartószerkezet, alapozás tervezése
74.20.33Építménygépészeti, -villamossági tervezés
74.20.34Mélyépítmény műszaki tervezése
74.20.35Technológia-, terméktervezés
74.20.36Egyéb műszaki tervezés
74.20.37Egyéb mérnöki szolgáltatás
74.20.4Integrált mérnöki szolgáltatás
74.20.40Integrált mérnöki szolgáltatás
74.20.5Település-, tájrendezési tervezés
74.20.51Településtervezés
74.20.52Tájrendezés-tervezés
74.20.6Építésiprojekt-vezetés
74.20.60Építésiprojekt-vezetés
74.20.7Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás
74.20.71Földtani szakértés
74.20.72Földtani vizsgálat
74.20.73Földmérés, térképészet
74.20.74Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés
74.20.75Nem mérnöki műszaki szaktanácsadás
74.3 alágazat Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30 szakágazat Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30.1Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30.11Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
74.30.12Fizikai tulajdonság elemzése
74.30.13Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése
74.30.14Jármű műszaki vizsgáztatása
74.30.15Egyéb vizsgálat, ellenőrzés
74.30.16Egyéb vizsgálat, elemzés
74.4 alágazat Hirdetés
74.40 szakágazat Hirdetés
74.40.1Hirdetés
74.40.11Hirdetési, reklámfelület, -idő eladása jutalékért
74.40.12Reklámtervezés, -készítés és -elhelyezés
74.40.13Egyéb hirdetési szolgáltatás
74.40.2Reklámfelület, -idő értékesítése
74.40.20Reklámfelület, -idő értékesítése
74.5 alágazat Munkaerő-közvetítés
74.50 szakágazat Munkaerő-közvetítés
74.50.1Munkaerő-közvetítés
74.50.11Vezetőközvetítés
74.50.12Egyéb munkaerő közvetítése
74.50.2Munkaerő-kölcsönzés
74.50.21Irodai munkaerő kölcsönzése
74.50.22Háztartási munkaerő kölcsönzése
74.50.23Ipari, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése
74.50.24Ápolószemélyzet kölcsönzése
74.50.25Egyéb munkaerő kölcsönzése
74.6 alágazat Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60 szakágazat Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60.1Nyomozási, biztonsági szolgáltatás
74.60.11Nyomozás
74.60.12Biztonságtechnikai tanácsadás
74.60.13Riasztórendszer-figyelő szolgálat
74.60.14Páncélkocsis értékszállítás
74.60.15Őrző-védő szolgálat
74.60.16Egyéb biztonsági szolgáltatás
74.7 alágazat Takarítás, tisztítás
74.70 szakágazat Takarítás, tisztítás
74.70.1Takarítás, tisztítás
74.70.11Fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés
74.70.12Ablaktisztítás
74.70.13Épülettakarítás
74.70.14Speciális tisztítás, takarítás
74.70.15Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás
74.70.16Egyéb tisztítás
74.8 alágazat Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
74.81 szakágazat Fényképészet
74.81.1Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével
74.81.11Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével3704
74.81.12Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével3705.1
74.81.13Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével3705.2
3705.2Fényképészeti lemez és film, mozgó-fényképészeti film kivételével3705.9
74.81.2Portréfényképezés és hasonló szolgáltatások
74.81.22Portréfényképezés
74.81.23Reklámfotózás
74.81.24Esemény-fényképezés
74.81.25Légi fényképezés
74.81.26Egyéb speciális fényképezés
74.81.3Fénykép-előállítás, egyéb szolgáltatás
74.81.31Fényképelőhívás, -kidolgozás
74.81.32Mozgókép-előhívás
74.81.33Fényképretusálás
74.81.34Egyéb fényképészeti szolgáltatás
74.82 szakágazat Csomagolás
74.82.1Csomagolás
74.82.10Csomagolás
74.85 szakágazat Titkári és fordítói tevékenység
74.85.1Irodai, titkári szolgáltatás
74.85.11Telefonos válaszadás
74.85.12Másolás
74.85.13Fordítás
74.85.14Tolmácsolás
74.85.15Egyéb irodai szolgáltatás
74.85.2Postázás
74.85.20Postázás
74.86 szakágazat Telefoninformáció
74.86.1Telefoninformáció
74.86.1Telefoninformáció
74.87 szakágazat Máshová nem sorolt, egyéb segítő szolgáltatás
74.87.1Máshová nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
74.87.11Hitelminősítés
74.87.12Díjbeszedés, pénzbehajtás
74.87.13Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás
74.87.14Üzleti, ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
74.87.15Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés
74.87.16Egyéb nem műszaki szaktanácsadás, szakértés
74.87.17Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás
L NEMZETGAZDASÁGI ÁG KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75. ÁGAZAT KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75.1 alágazat Általános közigazgatás
75.11 szakágazat Általános közigazgatás
75.11.1Általános közigazgatás
75.11.11Közigazgatás, törvényhozás
75.11.12Pénzügyi közigazgatás
75.11.13Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat
75.11.14Alapkutatás közigazgatása
75.11.15Egyéb kormányzati közigazgatás
75.12 szakágazat Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.12.1Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.12.11Oktatási közigazgatása
75.12.12Egészségügy közigazgatása
75.12.13Lakás és közjóléti ügyek közigazgatása
75.12.14Szabadidő, kultúra és vallás közigazgatása
75.13 szakágazat Üzleti élet szabályozása
75.13.1Üzleti élet szabályozása
75.13.11Mezőgazdaság, erdőgazdaság közigazgatása
75.13.12Energiaellátás közigazgatása
75.13.13Ipar, építőipar közigazgatása
75.13.14Szállítás, hírközlés közigazgatása
75.13.15Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása
75.13.16Idegenforgalom közigazgatása
75.13.17Többcélú fejlesztési programok közigazgatása
75.13.18Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika közigazgatása
75.14 szakágazat Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.14.1Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.14.11Kormányzati humánerő-gazdálkodás
75.14.12Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
75.2 alágazat Társadalmi közszolgáltatás
75.21 szakágazat Külügyek
75.21.1Külügyek
75.21.11Diplomáciai, konzuli képviselet
75.21.12Gazdasági segélyezés
75.21.13Nemzetközi katonai segélyezés
75.22 szakágazat Honvédelem
75.22.1Honvédelem
75.22.11Katonai védelem
75.22.12Polgári védelem
75.23 szakágazat Igazságügy
75.23.1Igazságügy
75.23.11Bíróság közigazgatása
75.23.12Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció
75.24 szakágazat Közbiztonság, közrend
75.24.1Közbiztonság, közrend
75.24.11Rendőrség közigazgatása
75.24.12Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági igazgatás
75.25 szakágazat Tűzvédelem
75.25.1Tűzvédelem
75.25.11Tűzoltás, tűzmegelőzés
75.25.12Egyéb védelem
75.3 alágazat Kötelező társadalombiztosítás
75.30 szakágazat Kötelező társadalombiztosítás
75.30.1Kötelező társadalombiztosítás
75.30.11Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás
75.30.12Társadalombiztosítási nyugellátás
75.30.13Munkanélküli-ellátás
75.30.14Család-, gyermekellátás
M. NEMZETGAZDASÁGI ÁG OKTATÁS
80. ÁGAZAT OKTATÁS
80.1 alágazat Alapfokú oktatás
80.10 szakágazat Elemi oktatási
80.10.1Alapfokú oktatás
80.10.11Iskoláskor előtti oktatás
80.10.12Egyéb alapfokú oktatás
80.2 alágazat Középfokú oktatás
80.21 szakágazat Általános középfokú oktatás
80.21.1Általános középfokú oktatás
80.21.11Középfokú általános alapoktatás
80.21.12Középiskolai általános oktatás
80.22 szakágazat Szakmai középfokú oktatás
80.22.1Szakmai középfokú oktatás
80.22.10Szakmai középfokú oktatás
80.3 alágazat
80.30 szakágazat Felsőoktatás
80.30.1Felsőoktatás
80.30.11szakágazat FelsőoktatásFelsőszintű szakmai képzés
80.30.12Felsőfokú oktatás, képzés
80.4 alágazat Felnőtt-, egyéb oktatás
80.41 szakágazat Járművezető-oktatás
80.41.1Járművezető-oktatás
80.41.11Gépjárművezető-oktatás
80.41.12Repülő-, hajóvezető-oktatás
80.42 szakágazat Máshova nem sorolt felnőtt-, egyéb oktatás
80.42.1Felnőttoktatás
80.42.10Felnőttoktatás
80.42.2Egyéb oktatás
80.42.20Egyéb oktatás
N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
ÁGAZAT 85. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85.1 alágazat Humán-egészségügyi ellátás
85.11 szakágazat Fekvőbeteg-ellátás
85.11.1Fekvőbeteg-ellátás
85.11.11Fekvőbeteg műtétes ellátása
85.11.12Fekvőbeteg klinikai (nem műtétes) ellátása
85.11.13Fekvőbeteg nőgyógyászati, szülészeti ellátása
85.11.14Fekvőbeteg-rehabilitáció
85.11.15Fekvőbeteg pszichiátriai ellátása
85.11.16Fekvőbeteg egyéb ellátása
85.12 szakágazat Járóbeteg-ellátás
85.12.1Járóbeteg-ellátás
85.12.11Egészségügyi alapellátás
85.12.12Járóbeteg-szakellátás
85.13 szakágazat Fogorvosi szakellátás
85.13.1Fogorvosi ellátás, tanácsadás
85.13.11Fogszabályozás
85.13.12Egyéb fogászati szolgáltatás
85.14 szakágazat Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.14.1Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.14.11Szülész szolgáltatás
85.14.12Ápolói szolgáltatás
85.14.13Fizioterápia, egyéb terápiás szolgáltatás
85.14.14Mentőszolgálat
85.14.15Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
85.14.16Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
85.14.17Vérellátás, transzplantációs bank
85.14.18Egyéb egészségügyi szolgáltatás
85.2 alágazat Állat-egészségügyi ellátás
85.20 alágazat Állat-egészségügyi ellátás
85.20.1Állat-egészségügyi ellátás
85.20.11Hobbiállat egészségügyi ellátása
85.20.12Egyéb állat egészségügyi ellátása
85.3 alágazat Szociális ellátás
85.31 szakágazat Szociális ellátás elhelyezéssel
85.31.1Szociális ellátási elhelyezéssel
85.31.11Időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.12Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.13Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel
85.31.14Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.15Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel
85.32 szakágazat Szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.1Szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.11Gyermekek napközbeni ellátása
85.32.12Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközbeni ellátása
85.32.13Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás
85.32.14Jóléti szolgáltatások
85.32.15Foglalkoztatási rehabilitáció
85.32.16Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül
O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
90. ÁGAZAT SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS
90.0 alágazat Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
90.01 szakágazat Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.01.1Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.01.11Szennyvízelvezetés, -kezelés
90.01.12Települési folyékony hulladék kezelése
90.01.2Hulladékkezelés
90.01.20Hulladékkezelés3825.20
90.02 szakágazat Hulladékgyűjtés, -kezelés
90.02.1Hulladékkezelés
90.02.11Hulladékbegyűjtés
90.02.12Hulladékégetés
90.02.13Egyéb hulladékkezelés
90.02.14Veszélyes hulladék kezelése
90.02.02Veszélyes hulladék kezelése
90.02.20Veszélyes hulladék kezelése3825.10
90.03 szakágazat Szennyeződésmentesítés
90.03.1Szennyeződésmentesítés, közterülettisztítás
90.03.11Talaj, felszín alatti vízek szennyeződésmentesítése
90.03.12Szennyezett felszíni vízek tisztítása
90.03.13Területtisztítás
91. ÁGAZAT ÉRDEKKÉPVISELET
91.1 alágazat Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
91.11 szakágazat Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
91.11.1Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet
91.11.10Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet
91.12 szakágazat Szakmai érdekképviselet
91.12.1Szakmai érdekképviselet
91.12.10Szakmai érdekképviselet
91.2 alágazat Szakszervezeti tevékenység
91.20 szakágazat Szakszervezeti tevékenység
91.20.1Szakszervezeti tevékenység
91.20.10Szakszervezeti tevékenység
91.3 alágazat Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.31 szakágazat Egyházi tevékenység
91.31.1Egyházi tevékenység
91.31.10Egyházi tevékenység
91.32 szakágazat Politikai tevékenység
91.32.1Politikai tevékenység
91.32.10Politikai tevékenység
91.33 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.33.1Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás
91.33.11Közcélok támogatása
91.33.12Speciális csoportok védelme
91.33.13Ifjúsági egyesülések
91.33.14Egyéb, tagsági viszonyon alapuló szolgáltatás
92. ÁGAZAT SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
92.1 alágazat Film-, videogyártás
92.11 alágazat Film-, videogyártás
92.11.1alágazat Film-, videogyártás
92.11.11szakágazat Film-, videogyártás3706.1
92.11.12szakágazat Film-, videogyártás3706.9
92.11.2szakágazat Film-, videogyártás
92.11.20szakágazat Film-, videogyártás8524[.39 + .53]
92.11.3Film-, video-, DVD-lemez gyártása
92.11.31Film-, video-, DVD-készítés
92.11.32Film, video-, CD-, DVD-készítés kiegészítő szolgáltatásai
92.12 szakágazat Film-, videoterjesztés
92.12.1Film-, video-, DVD-terjesztés
92.12.10Film-, video-, DVD-terjesztés
92.13 szakágazat Mozgóképvetítés
92.13.1Film-, videovetítés
92.13.11Filmvetítés
92.13.12Video-, DVD-vetítés
92.2 alágazat Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
92.20 szakágazat Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
92.20.1Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
92.20.11Rádióműsor-szolgáltatás
92.20.12Televízióműsor-szolgáltatás
92.20.2Televíziós/rádiós hirdetési idő értékesítése
92.20.20Televíziós/rádiós reklámidő eladása
92.3 alágazat Egyéb szórakoztatás
92.31 szakágazat Alkotó-, előadóművészet
92.31.1Alkotó-, előadóművészet
92.31.1.Alkotó-, előadóművészet
92.31.2Alkotó-, előadóművészet
92.31.21Előadóművészet
92.31.22Alkotótevékenység
92.32 szakágazat Művészeti kiegészítő tevékenység
92.32.1Művészeti kiegészítő szolgáltatás
92.32.10Művészeti kiegészítő szolgáltatás
92.33 szakágazat Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.33.1Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.33.10Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.34 szakágazat Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.34.1Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.34.11Cirkusz, varieté, revüműsor, kaszkadőrbemutató
92.34.12Táncoktatás, táncrendezvény-szolgáltatás
92.34.13Vegyes, egyéb szórakoztatás
92.4 alágazat Hírügynökségi tevékenység
92.40 szakágazat Hírügynökségi tevékenység
92.40.1Hírügynökségi szolgáltatás
92.40.10Hírügynökségi szolgáltatás
92.5 alágazat Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92.51 szakágazat Könyvtári, levéltári tevékenység
92.51.1Könyvtári, levéltári szolgáltatás
92.51.11Könyvtári szolgáltatás
92.51.12Levéltári szolgáltatás
92.52 szakágazat Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.52.1Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme
92.52.11Múzeumi szolgáltatás, művészeti kiállítás
92.52.12Történelmi hely, épület bemutatása
92.53 szakágazat Növény-, állatkert működtetése
92.53.1Állat-, növénykert-, védett természeti érték bemutatása
92.53.11Állat-, növénykert szolgáltatásai
92.53.12Védett természeti érték bemutatása
92.6 alágazat Sporttevékenység
92.61 szakágazat Sportlétesítmény működtetése
92.61.1Sportpálya, stadion működtetése
92.61.10Sportpálya, stadion működtetése
92.62 szakágazat Egyéb sporttevékenység
92.62.1Egyéb sportszolgáltatás
92.62.11Sportesemény promóciója
92.62.12Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
92.62.13Máshová nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás
92.7 alágazat Egyéb szabadidős tevékenység
92.71 szakágazat Szerencsejáték, fogadás
92.71.1Szerencsejáték, fogadás
92.71.10Szerencsejáték, fogadás
92.72 szakágazat Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
92.72.1Máshová nem sorolt egyéb szabadidős szolgáltatás
92.72.11Szabadidőpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás
92.72.12Máshová nem sorolt egyéb szabadidős szolgáltatás
93. ÁGAZAT EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93.0 alágazat Egyéb szolgáltatás
93.01 szakágazat Textil, szőrme mosása, tisztítása
93.01.1Mosás, tisztítás
93.01.11Mosodai gyűjtőszolgálat
93.01.12Önkiszolgáló mosoda
93.01.13Textil-, ruhatisztítás
93.01.14Száraztisztítás
93.01.15Vasalás
93.01.16Alkotó-, előadóművészet
93.02 szakágazat Fodrászat, szépségápolás
93.02.1Ruhafestés, színezés
93.02.10Ruhafestés, színezés0501
93.02.2Fodrászat, szépségápolás
93.02.21Női fodrászat
93.02.22Férfifodrászat
93.02.23Kozmetika, kéz- és lábápolás
93.03 szakágazat Temetkezés
93.03.1Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás
93.03.11Temető kezelése, hamvasztás
93.03.12Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás
93.04 szakágazat Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.04.1Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.04.10Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.05 szakágazat Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
93.05.1Egyéb személyi jellegű szolgáltatás
93.05.11Hobbiállat gondozási szolgáltatás
93.05.12Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás
P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS
95. ÁGAZAT ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS
95.0 alágazat Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
95.00 szakágazat Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
95.00.1Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
95.00.10Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
96. ÁGAZAT MAGÁNHÁZTARTÁS ÁLTAL SAJÁT HASZNÁLATRA ELŐÁLLÍTOTT, NEM MEGKÜLÖNBÖZTETETT ÁRU
96.0 alágazat Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru
96.00 szakágazat Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru
96.00.1Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru
96.00.10Magánháztartás által saját használatra előállított, nem megkülönböztetett áru
97. ÁGAZAT MAGÁNHÁZTARTÁS ÁLTAL SAJÁT HASZNÁLATRA NYÚJTOTT, NEM MEGKÜLÖNBÖZTETETT SZOLGÁLTATÁS
97.0 alágazat Magánháztartás által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás
97.00 szakágazat Magánháztartás által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás
97.00.1Magánháztartások által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás
97.00.10Magánháztartások által saját használatra nyújtott, nem megkülönböztetett szolgáltatás
Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK
99. ÁGAZAT TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK
99.0 alágazat Területen kívüli szervezetek, testületek
99.00 szakágazat Területen kívüli szervezetek, testületek
99.00.1Területen kívüli szervezetek, testületek
99.00.10Területen kívüli szervezetek, testületek
(1) A vegyes gazdálkodás alatt osztályozott egységek jellemző termékei (NACE rev. 1.01.30) a 01.1-es, illetve 01.2-es alágazatba épültek be.
(2) m.n.s. = máshova nem sorolt
(3) HR/KN: 8542.12
(4) HR/KN: 8542[.13–.50]

( 1 ) HL C 12., 1993.1.18., 1.o.

( 2 ) HL C 150., 1993.5.31., 132.o.; és az 1993. október 22-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 19., 1993.1.25., 60.o.

( 4 ) HL L 181., 1989.6.28, 47.o.

( 5 ) HL L 293., 1990.10.24., 1.o.

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3696 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3696&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3696-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3696-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék