32009L0011[1]

A Bizottság 2009/11/EK irányelve ( 2009. február 18. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a benszulfuron, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, a nátrium-p-nitro-fenolát és a tebufenpirad hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/11/EK IRÁNYELVE

(2009. február 18.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a benszulfuron, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, a nátrium-p-nitro-fenolát és a tebufenpirad hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel a benszulfuron, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, a nátrium-p-nitro-fenolát és a tebufenpirad.

(2) E hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a releváns értékelő jelentéseket és ajánlásokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA) benyújtják. A benszulfuron esetében a referens tagállam Olaszország volt, amely 2006. szeptember 11-én minden releváns információt benyújtott. A nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát és a nátrium-p-nitro-fenolát esetében a referens tagállam Görögország volt, amely 2005. december 7-én minden releváns információt benyújtott. A tebufenpirad esetében a referens tagállam Németország volt, amely 2007. március 12-én minden releváns információt benyújtott.

(3) A tagállamok és az EFSA az értékelő jelentéseket szakmai vizsgálatnak vetették alá, melyeket a benszulfuron esetében 2008. szeptember 26-án, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát és a nátrium-p-nitro-fenolát esetében 2008. szeptember 30-án, a tebufenpirad esetében pedig 2008. október 23-án nyújtottak be a Bizottsághoz az EFSA tudományos jelentései (4) formájában. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a jelentéseket, majd a nátrium-5-nitro-gvajakolátról, nátrium-o-nitro-fenolátról, nátrium-p-nitro-fenolátról és a tebufenpirad szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. december 2-án, valamint a benszulfuronról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. december 8-án véglegesítették őket.

(4) A különböző vizsgálatok szerint a benszulfuront, a nátrium-5-nitro-gvajakolátot, a nátrium-o-nitro-fenolátot, a nátrium-p-nitro-fenolátot és a tebufenpiradot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában - és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Ezeket a hatóanyagokat ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az említett irányelv rendelkezései szerint valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5) Ettől függetlenül indokolt további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. A bejelentő számára ezért elő kell írni, hogy további információt szolgáltasson a kémiai specifikációról, továbbá olyan információkat, amelyek alapján vizsgálni lehet a benszulfuron elárasztott talajban aerob viszonyok közötti migrációs útvonalát és bomlási sebességét, valamint azt, hogy a fogyasztókra jelentett kockázat értékelésekor mely bomlástermékek lényegesek. Indokolt előírni a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, és a nátrium-p-nitro-fenolát további vizsgálatát a felszín alatti vizekre vonatkozó kockázatfelmérés megerősítése céljából, és a vizsgálati eredményeket a bejelentőnek be kell nyújtania. A tebufenpirad esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson olyan adatokat, melyek megerősítik, hogy az anyagban nincsenek releváns szennyező anyagok, és amelyek alapján folytatni lehet a rovarevő madarakra jelentett kockázatok vizsgálatát.

(6) Egy hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(7) A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyag I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett indokolt a felvétel után hat hónapot biztosítani arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a benszulfuront, a nátrium-5-nitro-gvajakolátot, a nátrium-o-nitro-fenolátot, a nátrium-p-nitro-fenolátot, illetve a tebufenpiradot tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani a III. melléklet szerinti, az egyes növényvédő szerek összes felhasználási céljára vonatkozó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek szerinti benyújtására és értékelésére.

(8) A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. május 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A benszulfuront, a nátrium-5-nitro-gvajakolátot, a nátrium-o-nitro-fenolátot, a nátrium-p-nitro-fenolátot, illetve a tebufenpiradot hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2010. április 30-ig módosítják, illetve visszavonják.

A fenti időpontig különösen arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a benszulfuronra, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, a nátrium-o-nitro-fenolátra, a nátrium-p-nitro-fenolátra és a tebufenpiradra előírt feltételek teljesülnek-e, az adott hatóanyag bejegyzésének B. részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély jogosultja az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely benszulfuront, nátrium-5-nitro-gvajakolátot, nátrium-o-nitro-fenolátot, nátrium-p-nitro-fenolátot vagy tebufenpiradot tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy olyan hatóanyagok egyikeként, amelyek legkésőbb 2009. október 31-ig felvételre kerülnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletében a benszulfuronra, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, a nátrium-o-nitro-fenolátra, a nátrium-p-nitro-fenolátra, illetve a tebufenpiradra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a) a benszulfuront, a nátrium-5-nitro-gvajakolátot, a nátrium-o-nitro-fenolátot, a nátrium-p-nitro-fenolátot és a tebufenpiradot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében legkésőbb 2014. április 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt;

b) a benszulfuront, a nátrium-5-nitro-gvajakolátot, a nátrium-o-nitro-fenolátot, a nátrium-p-nitro-fenolátot és a tebufenpiradot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2014. április 30-ig, illetve az adott hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben a módosításra vagy visszavonásra előírt időpontig - amelyik későbbi - szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. november 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 18-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 178. tudományos jelentése (2008). A benszulfuron hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 26-án).

Az EFSA 191. tudományos jelentése (2008). A nátrium (-5-nitro-gvajakolát, -o-nitro-fenolát, -p-nitro-fenolát) hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 30-án).

Az EFSA 192. tudományos jelentése (2008). A tebufenpirad hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. október 23-án).

(5) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0011 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0011&locale=hu

Tartalomjegyzék