50/1997. (X. 11.) AB határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. §-a és 107/A. §-a alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket 1997. november 30-i hatállyal megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országgyűlés Házszabálya alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére.

Az indítványozó azt kifogásolta, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21. § (1) bekezdésének a) pontja és a 33. §-a, illetve a 29/1997. (IV. 29.) AB határozat ban megállapított - e törvényi rendelkezésekkel összefüggő - mulasztásos alkotmánysértés ellenére a Házszabály továbbra sem teszi lehetővé az ötven képviselő indítványozási jogának érvényesítését a zárószavazást megelőzően valamely törvényjavaslat alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára. Az indítványozó kifejti, hogy az összhang megteremtéséről a Házszabály átfogó módosítása sem gondoskodott, így azt indítványozza, hogy az alkotmányellenes helyzetet az Alkotmánybíróság a megsemmisítés jogával élve szüntesse meg. Hivatkozik továbbá az indítványozó arra is, hogy mindaddig, amíg törvénymódosítás nincs, létező eszközről van szó, ezért a törvénymódosítás hatálybalépéséig biztosítani kell az eszköz alkalmazását a képviselők számára. Az indítvány a fenti okok miatt a Házszabály egészének megsemmisítését kezdeményezi, de tartalmából kivehető, hogy az az ötven országgyűlési képviselő előzetes normakontroll kérelméhez kapcsolódó törvényhozási eljárást szabályozó házszabályi rendelkezésekre irányul.

II.

Az indítvány megalapozott.

A 29/1997. (IV. 29.) AB határozat rendelkező része szerint "az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósított meg azáltal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat nem tartalmazza azokat a garanciális szabályokat, amelyek a törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványozási jog gyakorlását biztosítják.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 1997. június 15-ig tegyen eleget."

Az Országgyűlés a T/4328. számú, az előzetes normakontroll jogintézményének korlátozására irányuló törvényjavaslatot párhuzamosan tárgyalta a Házszabály átfogó módosításával, azonban míg a T/4328. számú törvényjavaslat - a fentebb részletesen ismertetettek szerint - nem vált elfogadott törvénnyé, addig a Házszabály-módosítás a 71/1997. (VII. 17.) OGY határozattal elfogadásra és közzétételre került. A Házszabály jelenleg hatályos, a törvényjavaslat zárószavazására vonatkozó 107. §-a és 107/A. §-a továbbra sem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványozási jog gyakorlását biztosítja.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Abtv. 21. § (1) bekezdés a) pontjának és 33. §-ának ellenére az Országgyűlés - sem az átfogó Házszabály-módosításban, sem külön erre vonatkozó módosítás keretében - nem rendelkezett a 29/1997. (IV. 29.) AB határozat tal megállapított mulasztásos alkotmánysértés megszüntetéséről, ezáltal a jogállamiságot súlyosan sértő helyzet jött létre.

A jogállamiságnak az a tartalma, amely a formalizált eljárás szabályainak maradéktalan betartásában ölt testet, alapvető sérelmet szenvedett. Nemcsak azért, mert az Országgyűlés szabályozási kötelezettségét a 29/1997. (IV. 29.) AB határozat ban megállapított határidőre nem teljesítette, hanem azért is, mert egy később esetleg elfogadásra kerülő törvényjavaslatra tekintettel a formális szabályok által előírt utat megkerülte.

III.

Az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi bizottsága 1997. június 4. napján e kérdéskörben határozatot hozott a következők szerint:

"Az Alkotmány- és Igazságügyi bizottság - figyelemmel a 29/1997. (IV. 29.) AB határozat ra - megállapítja, hogy a T/1268. számú törvényjavaslat előzetes normakontrolljával összefüggő eseti döntése (1996. április 24.) a jövőben nem alkalmazható. A bizottság javasolja, hogy ha bármely törvényjavaslatnál az előzetes normakontroll iránti igény bejelentésére legkésőbb a zárószavazás megkezdéséig sor kerül, akkor az Országgyűlés a szokott rendben folytassa le az esetleges záróvitát, döntsön a zárószavazás előtti módosító javaslatokról, s ezt követően az ülést levezető elnök állapítsa meg, hogy törvény (az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény) erejénél fogva

a) a törvényjavaslathoz további módosító javaslat már nem nyújtható be,

b) a törvényjavaslat zárószavazására az előzetes normakontrollt elbíráló alkotmánybírósági határozat közzététele után kerül sor."

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlés bizottságának javaslata az ügyrendből hiányzó garanciális szabályok létét nyilvánvalóan nem pótolja, azt nem helyettesítheti.

IV.

Az indítványozó utólagos normakontroll iránti kérelme arra irányult, hogy a Házszabály tekintetében fennálló alkotmányellenes helyzetet az Alkotmánybíróság a Házszabály (vonatkozó rendelkezései) megsemmisítése útján szüntesse meg. Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Házszabály zárószavazásra vonatkozó 107. §-ának és a 107/A. §-ának tartalma - azáltal, hogy rendelkezései nem teszik lehetővé az előzetes normakontroll indítvány alapján induló alkotmánybírósági eljárás miatt a zárószavazás elhalasztását - ellentétes az Abtv. 21. § (1) bekezdés a) pontjával és 33. §-ával, továbbá sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiságból eredő jogbiztonságot, ezért alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította a rendelkező részben idézett országgyűlési határozat megjelölt szakaszainak alkotmányellenességét, annak megsemmisítéséről azonban határidő tűzése mellett rendelkezett.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bagi István s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Sólyom László s. k.,

Dr. Kilényi Géza az aláírásban

akadályozott alkotmánybíró helyett

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Németh János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 970/B/1997/2.

Tartalomjegyzék