32005L0001[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/1/EK IRÁNYELVE

(2005. március 9.)

a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

A BANKI SZEKTORRÓL SZÓLÓ 93/6/EGK, 94/19/EK, ÉS 2000/12/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

1. cikk

A 93/6/EGK irányelv

A 93/6/EGK irányelv 7. cikke (9) bekezdése harmadik mondatában "a bankügyi tanácsadó bizottsághoz" szavakat el kell hagyni.

2. cikk

A 94/19/EK irányelv

A 94/19/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében a "bankügyi tanácsadó bizottságot" szavak helyébe az "európai bankbizottságot" szavak lépnek.

II. FEJEZET

A BIZTOSÍTÁSI ÉS A FOGLALKOZTATÓINYUGDÍJ- SZEKTORRÓL SZÓLÓ 73/239/EGK TANÁCSI IRÁNYELV, 91/675/EGK TANÁCSI IRÁNYELV, VALAMINT A 92/49/EGK, A 98/78/EK ÉS A 2002/83/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

4. cikk

A 73/239/EGK irányelv

A 73/239/EGK irányelv a következőképpen módosul:

A 29a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"29a. cikk

1. A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot és más tagállamok illetékes hatóságait a következőkről:

a) engedély kiadása olyan közvetlen vagy közvetett leányvállalat számára, amelynek egy vagy több anyavállalatát harmadik ország joga szabályozza;

b) ha egy ilyen anyavállalat egy közösségbeli biztosítóintézetben részesedést szerez, amelynek eredményeként ez utóbbi az első leányvállalatává válik.

2. Ha egy olyan közvetlen vagy közvetett leányvállalat, amelynek egy vagy több anyavállalatát harmadik ország joga szabályozza, megkapja az (1) bekezdés a) pontjában említett engedélyt, akkor az illetékes hatóságok által a Bizottságnak megküldött értesítésben ismertetni kell a csoport felépítését is".

2. A 29b. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az első albekezdésben ismertetett körülmények esetén a tárgyalások kezdeményezése mellett arra is bármikor lehetőség van, hogy - az 1999/468/EK határozat (

) 5. cikkében említett eljárásnak megfelelően, valamint annak 7. cikke (3) bekezdésével és 8. cikkével összhangban - a tagállamok illetékes hatóságai korlátozzák, vagy felfüggesszék:

a) a határozathozatal időpontjában függőben lévő vagy azt követően benyújtott engedélykérelmeket;

b) az érintett harmadik ország joga által szabályozott közvetlen vagy közvetett anyavállalatok részesedésszerzését.

5. cikk

A 91/675/EGK irányelv

A 91/675/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A címben szereplő "biztosítási bizottság" szavak helyébe az "európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság" szavak lépnek.

2. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) A Bizottság munkáját az - 2004/9/EK bizottsági határozattal ( *2 ) létrehozott - európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) A Bizottság 2004/6/EK határozatával ( *3 ) létrehozott, a biztosítások és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleti bizottságának elnöke megfigyelőként részt vesz a bizottság ülésein.

(3) A bizottság szakértőket, illetve megfigyelőket kérhet fel az ülésein való részvételre.

(4). A bizottság titkárságát a Bizottság biztosítja.

3. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

3.(1) Amikor közvetlen nem életbiztosítás és a közvetlen életbiztosítás, viszontbiztosítás és foglalkoztatói nyugdíjak területén elfogadott jogi aktusok szabályainak végrehajtási jogkörét a Bizottságra ruházzák, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( *4 ) 5. és 7. cikkében meghatározott eljárást - a 8. cikke rendelkezéseire is figyelemmel - kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

4. A 3. és 4. cikket el kell hagyni.

6. cikk

A 92/49/EGK irányelv

A 92/49/EGK irányelv 40. cikke (10) bekezdése első mondatában az "összefoglaló jelentést nyújt be a 91/675/EGK irányelv által létrehozott biztosítási bizottságnak" kifejezés helyébe a "tájékoztatja az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot" lép.

7. cikk

A 98/78/EK irányelv

A 98/78/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10a. cikk (3) bekezdése helyébe a következő lép:

"(3) A Szerződés 300. cikke (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság az európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottság segítségével megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tárgyalások eredményét és az abból eredően kialakult helyzetet."

2. A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő lép:

"(5) A Bizottság legkésőbb 2006. január 1-jén jelentést készít az irányelv alkalmazásáról, és szükség esetén a további harmonizáció szükségességéről."

8. cikk

A 2002/83/EK irányelv

A 2002/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 46. cikk (9) bekezdésének első mondatában a "A Bizottság minden két évben jelentést terjeszt a biztosítási bizottság elé" szavak helyébe a "a Bizottság minden két évben tájékoztatja az európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottságot" szavak lépnek.

2. Az 58. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"58. cikk

A tagállamok által a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás

A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait:

a) minden olyan közvetlen vagy közvetett leányvállalatnak nyújtott engedélyről, amelynek egy vagy több anyavállalatát harmadik ország joga szabályoz;

b) minden olyan esetben, amikor egy ilyen anyavállalat egy közösségbeli biztosítóintézetben részesedést szerez, amelynek eredményeként ez utóbbi a leányvállalatává válik.

Ha egy olyan közvetlen vagy közvetett leányvállalat, amelynek egy vagy több anyavállalatát harmadik ország joga szabályozza, megkapja az a) pontban említett engedélyt, akkor az illetékes hatóságok által a Bizottságnak és a többi illetékes hatóságnak megküldött értesítésben ismertetni kell a csoport szerkezetét is".

3. A 65. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság munkáját a Bizottság 2004/9/EK határozata ( *5 ) alapján létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottság segíti.

III. FEJEZET

AZ ÉRTÉKPAPÍR SZEKTORRÓL SZÓLÓ 85/611/EGK TANÁCSI IRÁNYELV ÉS A 2001/34/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

10. cikk

A 2001/34/EK irányelv

A 2001/34/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 108. cikket el kell hagyni.

2. A 109. cikk helyébe a következő lép:

"109. cikk

(1) A megváltozott gazdasági helyzet követelményeinek fényében a 43. cikk (1) bekezdésében meghatározott előrelátható tőzsdei érték minimális összegének kiigazítása céljából a Bizottság benyújtja az európai értékpapír-bizottság létrehozásáról szóló, 2001. június 6-i 2001/528/EK bizottsági határozattal ( *6 ) létrehozott európai értékpapír-bizottságnak (a továbbiakban: bizottság) a meghozandó intézkedések tervezetét.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozások esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( *7 ) 5. és 7. cikkét - a 8. cikke rendelkezéseire is figyelemmel - kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

IV. FEJEZET

A PÉNZÜGYI KONGLOMERÁTUMOKRÓL SZÓLÓ 2002/87/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSA

11. cikk

A 2002/87/EK irányelv

A 2002/87/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Szerződés 300. cikke (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság - az európai bankbizottság, az európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottság, valamint a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó bizottság segítségével - megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tárgyalások eredményét és a kialakult helyzetet."

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően - a 8. cikke rendelkezéseire is figyelemmel - elfogadott végrehajtási intézkedések nem módosíthatják az irányelvek alapvető rendelkezéseit.

(2) Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) Amennyiben a Szerződésben a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására meghatározott feltételek módosításra kerülnek, a Bizottság felülvizsgálja ezt az irányelvet és - adott esetben - módosításokat javasol. Az ilyen felülvizsgálatot legkésőbb 2007. december 31-ig mindenképpen végre kell hajtani.

13. cikk

Átvétel a nemzeti jogba

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. május 13-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

15. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( *1 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( *2 ) HL L 3., 2004. 1. 7., 34. o.

( *3 ) HL L 3., 2004. 1. 7., 30. o."

( *4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.."

( *5 ) HL L 3., 2004.,1.7., 34. o..".

( *6 ) HL L 191., 2001.7.13., 45. o. A 2004/8/EK határozattal (HL L 3., 2004.1.7., 33. o.) módosított határozat.

( *7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0001&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005L0001-20110701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005L0001-20110701&locale=hu