32017D0198[1]

A Bizottság (EU) 2017/198 végrehajtási határozata (2017. február 2.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 2.)

a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről

(az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1) A 2012/756/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) intézkedéseket ír elő a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (a továbbiakban: a meghatározott szervezet), a kivinövényeket megtámadó bakteriális fekély Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében. Az említett végrehajtási határozat 2016. március 31-ig volt hatályban.

(2) A meghatározott szervezettel összefüggésben jelenleg fennálló növényegészségügyi kockázat miatt több tagállam kérte, hogy a 2012/756/EU végrehajtási határozat intézkedései továbbra is alkalmazandók maradjanak. Ezért az említett végrehajtási határozat intézkedéseivel megegyező intézkedéseket kell elfogadni a harmadik országokból származó Actinidia Lindl. (a továbbiakban: a meghatározott növények) Unióba való behozatalára és Unión belüli szállítására vonatkozóan.

(3) Továbbá a 2012/756/EU végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos területeken a meghatározott szervezet terjedésének megelőzésére szemrevételezés helyett a meghatározott növények elpusztítása vagy egyéni vizsgálata is megfelelő intézkedés lehet, valamint, hogy az említett intézkedések a meghatározott szervezet megjelenése esetén hasonlóan hatékony válaszlépést jelentenek, ezért az Unióból vagy harmadik országokból származó meghatározott növények esetében lehetővé kell tenni alkalmazásukat. A tapasztalatok továbbá azt is mutatják, hogy a határozat célkitűzéseinek megvalósulásához a károsítómentes termőhely vagy termőterület körül 500 méteres sugarú övezet helyett elegendő 100 méteres sugarú, a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró övezet.

(4) A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(5) Ezt a határozatot 2020. március 31-ig kell alkalmazni annak érdekében, hogy elegendő idő jusson a helyzet értékelésének nyomon követésére.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto károsítóra vonatkozó tilalom

A Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (a továbbiakban: a meghatározott szervezet) Unióba történő behurcolása, illetve Unión belüli terjesztése tilos.

2. cikk

Az Actinidia Lindl. Unióba történő behozatala

A harmadik országokból származó Actinidia Lindl. élő virágpora és ültetésre szánt növényei - vetőmagok kivételével - (a továbbiakban: meghatározott növények) csak akkor hozhatók be az Unióba, ha teljesítik az I. mellékletben meghatározott, behozatalra vonatkozó különleges követelményeket.

3. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

A meghatározott növények csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha megfelelnek a II. mellékletben meghatározott követelményeknek.

4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1) A tagállamok hivatalos éves felderítéseket végeznek a meghatározott szervezetnek a meghatározott növényekben való jelenlétére vonatkozóan.

A tagállamok a felderítéseket követő minden év január 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az említett felderítések eredményeiről.

(2) Amennyiben egy vállalkozó feltételezi vagy tudomására jut, hogy a meghatározott szervezet jelen van az ellenőrzése alatt álló növényekben, növényi termékekben vagy egyéb anyagokban egy olyan területen, ahol az adott szervezet jelenléte korábban nem volt ismeretes, köteles haladéktalanul tájékoztatni az illetékes hivatalos szervet annak érdekében, hogy az meghozhassa a megfelelő intézkedéseket. A vállalkozó adott esetben köteles azonnali óvintézkedéseket is hozni a meghatározott szervezet megtelepedésének és elterjedésének megakadályozására.

5. cikk

Megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

6. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2020. március 31-ig kell alkalmazni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 2-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012/756/EU végrehajtási határozata (2012. december 5.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (HL L 335., 2012.12.7., 49. o.).

I. MELLÉKLET

Az Unióba történő behozatalra vonatkozó, a 2. cikkben említett különleges követelmények

I. SZAKASZ

Növényegészségügyi bizonyítvány

1. A harmadik országokból származó meghatározott növényeket növényegészségügyi bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) kíséri a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának első albekezdésében említettek szerint, amely a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban tartalmazza a 2. és a 3. pontban meghatározott információt.

2. A bizonyítványnak az alábbi pontok egyikének teljesülésére vonatkozó információt kell tartalmaznia:

a) A meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban nevelték, amelyről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő.

b) A meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (1) megfelelően károsítómentesnek ismert el.

c) A meghatározott növényeket olyan termőhelyen vagy termőterületen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (2) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A meghatározott növényeket ezen a termőhelyen vagy termőterületen hatóságilag ellenőrizték az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták. A termőhelyet vagy termőterületet egy legalább 100 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i. a meghatározott növényeket hatóságilag ellenőrizték az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

ii. minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii. minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

d) A meghatározott növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket ezen a helyen hatóságilag ellenőrizték, mintát vettek belőlük és megvizsgálták őket az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták. A termőhelyet egy legalább 4 500 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike: A ii. és a iii. alpont esetében az ettől az övezettől 500 és 4 500 m közötti távolságban található meghatározott növényeket vagy megsemmisítették vagy megvizsgálták olyan mintavételi eljárással, amely 99 %-os megbízhatósággal garantálja, hogy a meghatározott növényekben a meghatározott szervezet előfordulása 0,1 % alatti.

i. hivatalos ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek ebben az övezetben az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban. A hivatalos ellenőrzések, a mintavétel és a vizsgálatok nem mutatták ki a meghatározott szervezet jelenlétét;

ii. a termőhely körüli 500 m-es sugarú övezeten belül minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii. a termőhely körüli 500 m-es sugarú övezeten belül minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

3. Ahol a 2. pont c) vagy d) pontjában meghatározott információ rendelkezésre áll, a bizonyítvány ezenfelül az alábbi pontok egyikének teljesülésére vonatkozó információt tartalmaz:

a) a meghatározott növények közvetlenül a 2. a), b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nevelt anyanövényektől származnak;

b) a meghatározott növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a meghatározott szervezettől való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá;

c) a meghatározott növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99 %-os megbízhatósággal igazolja, hogy a meghatározott szervezet jelenléte a meghatározott növényekben 0,1 % alatt van.

4. Ahol a 2. b) pontban meghatározott információ rendelkezésre áll, a károsítómentes terület nevét a bizonyítvány "Származási hely" rovatában fel kell tüntetni.

II. SZAKASZ

Ellenőrzés

Az I. szakasznak megfelelően növényegészségügyi bizonyítvánnyal kísért, az Unióba behozott meghatározott növényeket szigorúan ellenőrzik, és adott esetben a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (3) megfelelően a beléptetés helyén vagy a rendeltetési helyen vizsgálják a meghatározott szervezet jelenlétét.

Amennyiben a meghatározott növényeket az Unióba egy, a tagállami rendeltetési helytől eltérő tagállam hozza be, a beléptető tagállam felelős hivatalos szerve értesíti a rendeltetési hely szerinti tagállam felelős hivatalos szervét.

(1) A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények. FAO 2016, 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1995), Róma, IPPC.

(2) A károsítómentes termőterületek és termőhelyek létesítésének követelményei. FAO 2016, 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1999), Róma, IPPC.

(3) A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

II. MELLÉKLET

Az Unión belül történő szállításra vonatkozó, a 3. cikkben említett követelmények

1. Az Unióból származó meghatározott növények Unión belüli mozgása csak abban az esetben megengedett, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően elkészített és kibocsátott növényútlevél kíséri azokat, és ha teljesítik a 2. pontban meghatározott követelményeket.

2. A meghatározott növényeknek teljesíteniük kell a következő pontok egyikét:

a) a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan tagállamban nevelték, amelyről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő;

b) a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontjának megfelelően a meghatározott szervezet tekintetében elismert védett övezetben termesztették;

c) a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet az adott tagállam felelős hivatalos szerve (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (2) megfelelően károsítómentesnek ismert el;

d) A meghatározott növényeket olyan termőhelyen vagy termőterületen termesztették, amelyet a származási tagállam felelős hivatalos szerve a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (3) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A meghatározott növényeket ezen a termőhelyen vagy termőterületen hatóságilag ellenőrizték a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták. A termőhelyet vagy termőterületet egy legalább 100 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i. a meghatározott növényeket hatóságilag ellenőrizték a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató minden növényt azonnal megsemmisítettek;

ii. minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii. minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

e) A meghatározott növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási tagállam felelős hivatalos szerve a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket azon a helyen hatóságilag ellenőrizték, mintát vettek belőlük és megvizsgálták őket a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták. A termőhelyet egy legalább 500 m sugarú olyan övezet (a továbbiakban: a környező övezet) veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike: A környező övezetet egy legalább 4 km sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i. hivatalos ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek a környező övezetben a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban. A hivatalos ellenőrzések, a mintavétel és a vizsgálatok nem mutatták ki a meghatározott szervezet jelenlétét;

ii. a környező övezetben minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii. a környező övezetben minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

i. miután az egész övezetben hatósági ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, felszámolási intézkedéseket hoztak minden olyan esetben, amikor a meghatározott növényeken kimutatták a meghatározott szervezetet. Ezek az intézkedések a fertőzött meghatározott növények azonnali megsemmisítéséből álltak;

ii. az övezetben minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii. az övezetben minden meghatározott növényt megvizsgáltak olyan mintavételi eljárással, amely 99 %-os megbízhatósággal garantálja, hogy a meghatározott növényeken a meghatározott szervezet előfordulása 0,1 % alatti.

3. Ahol a 2. d) vagy e) pontban meghatározott feltételek teljesülnek, a meghatározott növényeknek ezenfelül teljesíteniük kell az alábbi követelmények egyikét:

a) a meghatározott növények közvetlenül a 2. a), b), c) vagy d) pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nevelt anyanövényektől származnak;

b) a meghatározott növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a meghatározott szervezettől való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá;

c) a meghatározott növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99 %-os megbízhatósággal igazolja, hogy a meghatározott szervezet jelenléte a meghatározott növényekben 0,1 % alatt van.

4. Az Unióba harmadik országokból az I. melléklet szerint behozott meghatározott növények szállítása az Unión belül csak akkor lehetséges, ha az 1. pontban említett növényútlevél kíséri őket.

(1) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(2) A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények. FAO 2016, 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1995), Róma, IPPC.

(3) A károsítómentes termőterületek és termőhelyek létesítésének követelményei. FAO 2016, 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1999), Róma, IPPC.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0198 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0198&locale=hu

Tartalomjegyzék