31998R1165[1]

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

A TANÁCS 1165/98/EK RENDELETE

(1998. május 19.)

a rövid távú statisztikákról

1. cikk

Általános célkitűzések

(1) E rendeletnek az a célja, hogy általános keretet biztosítson a gazdasági ciklusra vonatkozó rövid távú közösségi statisztika készítéséhez.

(2) A statisztikák olyan információkat (változókat) tartalmaznak, amelyek a kereslet és kínálat, a termelési tényezők és árak rövid távú alakulásának elemzéséhez nyújtanak egységes alapot.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1) E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási körébe tartozó statisztikai egységek típusait a 696/93/EGK rendelet mellékletének I. bekezdése sorolja fel, és tevékenységük az (1) bekezdésben említett tevékenységi osztályozásnak felel meg. A statisztikák összeállításához alkalmazott sajátos egységeket e rendelet melléklete határozza meg.

3. cikk

Mellékletek

(1) A változókkal kapcsolatos különleges követelményeket a mellékletek tartalmazzák.

(2) Az egyes mellékletek a következő információkat határozzák meg, amennyiben azok lényegesek:

a) olyan meghatározott tevékenységek, amelyekre statisztikát kell összeállítani;

b) a statisztikák összeállításához használt statisztikai egységek típusai;

c) a változók listája;

d) a változók formája;

e) a változók referencia-időszaka;

f) a változók részletezési szintje;

g) az adatátadás határideje;

h) az önkéntes kísérleti tanulmányok listája;

i) az első referencia-időszak;

j) az esetleg engedélyezett átmeneti időszak hossza.

4. cikk

Adatgyűjtés

(1) A tagállamok beszerzik a mellékletekben felsorolt változók összeállításához szükséges adatokat.

(2) A tagállamok beszerezhetik a szükséges adatokat az alábbiakban meghatározott különböző források kombinációjának felhasználásával, az igazgatás egyszerűsítésének elve alkalmazása mellett:

a) kötelező adatfelvétel: a 696/93/EGK rendeletben meghatározottaknak megfelelő jogi egységek, amelyekhez a tagállamok által adatszolgáltatásra felszólított statisztikai egységek tartoznak, vagy amelyekből ezek összeállnak, kötelesek időben, pontos és teljes információkat adni;

b) más megfelelő források, az igazgatási adatokat is beleértve;

c) megfelelő statisztikai becslési eljárások;

d) részvétel az Eurostat által koordinált európai mintavételi rendszerekben, európai becslések készítése céljából. Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. Az elfogadásukra és végrehajtásukra vonatkozó intézkedéseket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Amennyiben a nemzeti mintarendszerek nem felelnek meg az európai követelményeknek, európai mintarendszereket kell létrehozni. A tagállamok választhatják az európai mintarendszerekben való részvételt is, ha az ilyen rendszerek lehetőséget teremtenek a statisztikai rendszer költségeinek, illetve a vállalkozásokat érintő - az európai követelményeknek való megfelelésből fakadó - terhek jelentős csökkentésére. A tagállamoknak ahhoz, hogy részt vehessenek az európai mintarendszerben, az adott változót az ilyen rendszer célkitűzésével összhangban kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az európai mintarendszerek kijelölhetik az adatátadásra vonatkozó feltételeket, részletezési szintet és határidőket.

Kötelező felméréseket kell folytatni a más forrásokban - például nyilvántartásokban - (az előírt időszerűséggel) rendelkezésre nem álló adatok beszerzésére; a felméréseket elektronikus kérdőívek és - ahol lehetséges - internetes kérdőívek felhasználásával kell elvégezni.

(3) A tagállamok és a Bizottság saját illetékességi területeiken belül elősegítik az elektronikus adatgyűjtés és automatikus adatfeldolgozás fokozott alkalmazásának feltételeit.

5. cikk

Gyakoriság

Valamennyi változót egy évnél gyakrabban állítják elő. Az egyes változók előállításának gyakoriságát a mellékletekben határozzák meg.

6. cikk

Részletezési szint

A változókat a mellékletekben meghatározott részletezési szinten, az érvényes besorolásokkal összhangban készítik el.

7. cikk

Feldolgozás

A tagállamok a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban igényelt kiegészített adatokat feldolgozzák a mellékletekben meghatározott szabályoknak megfelelő összehasonlítható változókba. A tagállamok számításba veszik a 12. cikkben meghatározott módszertani tanácsadó által biztosított útmutatást is.

8. cikk

Átadás

A tagállamoknak a 7. cikk szerinti változókat, a bizalmas adatokat is beleértve, elektronikus vagy más megfelelő eszközök útján, a mellékletekben meghatározott referencia-időszak végétől számított meghatározott időszakon belül kell átadniuk az Eurostatnak. A változókat más esetben annál a napnál nem később kell megküldeni a Bizottságnak (Eurostatnak), amikor azokat a nemzeti hatóság megjelentette.

9. cikk

A bizalmas adatok kezelése

A bizalmas adatok kezelését és az ilyen adatok 8. cikkben meghatározottak szerinti továbbítását a statisztikai bizalmasságot szabályozó hatályos közösségi rendelkezésekkel összhangban kell végrehajtani.

10. cikk

Minőség

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az átadott változók tükrözzék az egységek sokaságát. E célból, a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően igényelt adatok annyi egységre terjednek ki, amennyire a reprezentativitás megfelelő fokának biztosításához szükség van.

(2) A változók minőségét az egyes tagállamoknak a közös kritériumoknak megfelelően kell mérniük.

(3) A változók minőségét rendszeresen ellenőrizni kell más statisztikai adatokkal összehasonlítva; az összehasonlítást valamennyi tagállamnak és a Bizottságnak (Eurostat) is el kell végeznie. Ezen kívül ellenőrizni kell az adatok belső következetességét is.

(4) A minőségértékelést az adatokhoz való hozzáférés előnyei és az adatgyűjtés költségei, valamint a vállalkozásokat, különösen a kisvállalkozásokat érintő terhek összehasonlítása alapján kell elvégezni. Ezen értékelés céljára a tagállamok, a Bizottság kérésére átadják a szükséges információkat a Bizottság által a tagállamokkal szoros együttműködésben kidolgozott közös európai módszertan alapján.

11. cikk

A súlyozások és a referenciaév megváltoztatása

(1) A tagállamoknak, ha szükséges, legalább minden öt évben ki kell igazítaniuk az összetett indexeknél használt súlyozási rendszerüket. Az alkalmazott súlyozási rendszerekhez használt súlyokat az új referenciaév végétől számított három éven belül meg kell küldeni a Bizottságnak.

(2) A tagállamoknak az indexeiket minden öt évben új bázisra kell alapozniuk, a 0-ra vagy az 5-re végződő éveket véve referenciaévként. Valamennyi indexnél át kell térni az új bázisra az új referenciaév végét követő három éven belül.

12. cikk

Módszertani útmutató

(1) A statisztikai programbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság 2006. február 11-ig tanácsadó módszertani útmutatót tesz közzé, amely magyarázatot fűz a mellékletekben meghatározott szabályokhoz, és emellett útmutatást tartalmaz a rövid távú statisztikákra vonatkozóan.

(2) A kézikönyvet rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.

13. cikk

Átmeneti időszak és eltérések

(1) E rendelet hatályba lépését követő öt évnél nem hosszabb időtartamra átmeneti időszakok engedélyezhetők.

(2) Az átmeneti időszakok alatt a Bizottság elfogadhat eltéréseket e rendelet rendelkezései alól, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerek nagyobb kiigazítására van szükség.

14. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok megküldik a Bizottságnak, annak kérésére, e rendelet tagállamokban történt bevezetésére vonatkozó valamennyi lényeges információt.

(2) A Bizottság 2008. augusztus 11-ig és azt követően minden harmadik évben jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendeletnek megfelelően összeállított statisztikákról, különös tekintettel azok alkalmazhatóságára és minőségére, valamint a mutatók felülvizsgálatára. A jelentés külön figyelmet fordít a statisztikai rendszer költségeire is és az e rendelet által a vállalkozásokra rótt terhekre annak előnyeihez viszonyítva. A jelentés ismerteti a vállalkozásokat érintő terhek csökkentésének legjobb gyakorlatait, és lehetséges megoldásokat tartalmaz a terhek és költségek csökkentésére.

15. cikk

Koordináció a tagállamok között

Valamennyi tagállamban egy országos hatóság hangolja össze a következőket:

1. a változók átadása (8. cikk);

2. a minőség mérése (10. cikk);

3. a vonatkozó információk továbbítása (14. cikk (1) bekezdése).

16. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a tagállamok által végrehajtandó önkéntes kísérleti vizsgálati sorozatokat szervez. E kísérleti tanulmányokat a mellékletek határozzák meg.

(2) A kísérleti tanulmányokat a megszerezhető adatok helytállóságának és alkalmazhatóságának a megállapítása érdekében folytatják, számításba véve az adathoz való hozzáférés előnyeit, az adatfelvétel költségeit és az üzleti vállalkozásokat érintő terheket.

(3) A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot a kísérleti tanulmányok eredményeiről.

17. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság meghatározza az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, beleértve az adatgyűjtésre és az adatok statisztikai feldolgozására, valamint a változók átadására vonatkozó gazdasági és technikai fejlesztéseket összehangoló intézkedéseket is. Ilyen módon eljárva, figyelembe kell venni azt az alapelvet, hogy az intézkedések hasznának meg kell haladnia a költségeket és ezek nem vonhatnak be nagyobb kiegészítő forrásokat e rendelet eredeti rendelkezéseihez képest sem a tagállamok, sem a gazdasági egységek tekintetében. E rendelet végrehajtását szolgáló intézkedések magukban foglalják különösen:

a) a sajátos egységek alkalmazását (2. cikk);

b) a változók listájának frissítését (3. cikk);

c) a meghatározásokat és a változók átadásának megfelelő formáit (3. cikk);

d) az európai mintarendszerek létrehozását (4. cikk);

e) a statisztikák összeállításának gyakoriságát (5. cikk);

f) a változókhoz használandó lebontási és összesítési szinteket (6. cikk);

g) az átadási határidőket (8. cikk);

h) a minőségmérési kritériumokat (10. cikk);

i) az átmeneti időszakokat (13. cikk (1) bekezdés);

j) az átmeneti időszakok alatt biztosított eltéréseket (13. cikk (2) bekezdés);

k) a kísérleti tanulmányok intézményét (16. cikk);

l) a NACE Rev. 2 szerinti idősorokra alkalmazandó első referenciaévet;

m) a NACE Rev. 2. szerint továbbítandó, 2009 előtti idősorok esetében a részletesség szintjét, a formát, az első referencia-időszakot és a referencia-időszakot.

A j) és a k) pontban említett intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az a)-i), valamint az l) és m) pontban említett, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

18. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 1 ) által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 2 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

19. cikk

Hatályon kívül helyező rendelkezések

A 72/211/EGK és a 78/166/EGK irányelvek hatályukat vesztik.

20. cikk

Hatályba lépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A. MELLÉKLET

IPAR

a) Hatály

E melléklet a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt valamennyi tevékenységre vagy a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt termékekre vonatkozik. A NACE Rev. 2. 37-es ágazatára, a 38.1-es és a 38.2-es alágazataira és a 39-es ágazatára vonatkozó adatokat nem kell megadni. A tevékenységek listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

b) Megfigyelési egység

1. Kivéve, ha a (2) bekezdésben másként határozták meg, vagy a (3) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően másként döntöttek, a megfigyelési egység e mellékletben a szakosodott egység valamennyi változó tekintetében.

2. A melléktevékenységben kevés személyt foglalkoztató gazdasági egységek a helyi egységet vagy a gazdasági egységet használhatják megfigyelési egységként.

3. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

c) A változók listája

1. E mellékletben a statisztikák a következő változókat tartalmazzák Változó Név 110 Termelés 120 Árbevétel 121 Belföldi árbevétel 122 Export árbevétel 210 Foglalkoztatottak száma 220 Ledolgozott órák 230 Bruttó bérek és keresetek 310 Termelői árak 311 Belföldi termelői árak 312 Export termelői árak 340 Importárak

2. Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság meghatározza a szükséges adatminőség biztosításának feltételeit. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. "Belföldi": a kérdéses tagállam területi övezete.

6. A termelésre vonatkozó információkra (110.) nincs szükség a NACE Rev. 2. 36-os ágazatban, valamint a 35.3-as és a 38.3-as alágazatban.

7. Az árbevételre vonatkozó információkra (120., 121., 122.) nincs szükség a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágban.

9. A (210., 220., 230.) változókra vonatkozó információra nincs szükség a NACE Rev. 2. 38.3 alágazata esetében.

10. A termelői árakra és importárakra vonatkozó információkra (310., 311., 312. és 340.) nincs szükség a NACE Rev. 2., illetve CPA következő alágazatainál vagy szakágazatainál: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 és 38.3. Nincs szükség továbbá az importárakra (340.) vonatkozó információkra a CPA következő ágazatainál: 09, 18, 33 és 36. A tevékenységek listáját a Bizottság felülvizsgálhatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

11. Az importárakra vonatkozó változót (340.) a CPA-termékek alapján kell kiszámítani. Az importáló szakosodott egységek a NACE Rev. 2. B-től D-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban megnevezett tevékenységeken kívül sorolhatók be.

d) Forma

1. Valamennyi változót korrigálatlan formában kell átadni, amennyiben az rendelkezésre áll.

2. Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. Ezen kívül a tagállamok átadhatnak szezonálisan kiigazított változókat, valamint trend-ciklus formában is átadhatják azokat. Abban az esetben, ha nem ilyen formákban adták át az adatokat, a Bizottság (Eurostat) elkészítheti és közzéteheti e változók szezonálisan kiigazított és trend-ciklus sorait.

4. A 110-es, 310-es, 311-es, 312-es és 340-es változókat index formájában kell átadni. Valamennyi más változót index vagy abszolút szám formájában kell átadni.

e) Referencia-időszak

A következő referencia-időszakokat alkalmazzák:

VáltozóReferencia-időszak
110hónap
120hónap
121hónap
122hónap
210legalább negyedév
220legalább negyedév
230legalább negyedév
310hónap
311hónap
312 v. 313hónap
340hónap

f) Részletezési szint

1. Az importár változó (340.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai (egy betű) és ágazatai (két számjegy) szerinti bontásban kell továbbítani A 340-es változót a CPA nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) szintjén kell továbbítani.

2. Ezenkívül a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban a termelési mutatót (110.) és a termelői árak mutatóját (310., 311., 312.) a NACE Rev. 2. 3 számjegyű és 4 számjegyű szintjén kell továbbítani. A 3 és 4 számjegyű szinten továbbított mutatóknak az egyes tagállamok teljes hozzáadott értékének legalább 90 %-át kell reprezentálniuk egy adott bázisévben a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban. E változókat nem kell ezen a részletezési szinten továbbítaniuk azon tagállamoknak, ahol a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ág teljes hozzáadott értéke egy adott bázisévben a teljes Európai Közösség 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

3. A NACE Rev. 2. 3 és 4 számjegyű szintjén megadott változókat összesített mutatók készítésére használják e szinteken a Közösség egésze és a közös valutában résztvevő tagállamok csoportja számára. E mutatókat 3 és 4 számjegyű szinteken megküldik az egyes tagállamoknak és a tagállamok más csoportjainak is, ahol az érintett tagállamok jelezték, hogy az adatok megfelelő minőségűek.

4. Ezenkívül az árbevétel változóinak (120., 121., 122.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, valamint az 586/2001/EK bizottsági rendeletben ( 3 ) meghatározott főbb ipari csoportok (MIGS) vonatkozásában kell megadni.

5. Az árbevétel változóit (120., 121., 122.) a NACE Rev. 2. B és C nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar és a MIGS vonatkozásában, az energiával kapcsolatos tevékenységekhez tartozó főbb ipari csoport kivételével kell megadni.

7. Az importár-változót (340.) meg kell küldeni az összes ipari termék, a CPA B-től D-ig terjedő nemzetgazdasági ágai és a CPA termékcsoportjaiból a 656/2007/EK rendelettel módosított 586/2001/EK rendelettel összhangban meghatározott MIG-ek vonatkozásában. Ezt a változót nem kell megküldeniük azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót.

8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság meghatározhatja egy, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazásának feltételeit. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9. Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euroövezet és a nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság megállapíthatja a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése d) pontjában meghatározott európai mintarendszerek alkalmazásának feltételeit. Ezeket az intézkedéseket, amelyek célja a rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással fogadják el. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euroövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euroövezet és a nem euroövezet szerint megkülönböztetett adatokat.

10. Azon tagállamoknak, amelyeknek a NACE Rev. 2. B, C, D vagy E nemzetgazdasági ágában (illetve a CPA B, C és D nemzetgazdasági ágában az importárakra vonatkozóan) hozzáadott értéke egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak a teljes iparra, a MIG-ekre és a NACE Rev. 2. vagy a CPA nemzetgazdasági ág szintjére vonatkozó adatokat kell közölniük.

g) Az adatátadás határideje

1. A referencia-időszak végét követően a következő határidőkkel kell átadni a változókat: Változók Határidők 110 1 hónap és 10 naptári nap 120 2 hónap 121 2 hónap 122 2 hónap 210 2 hónap 220 3 hónap 230 3 hónap 310 1 hónap és 15 naptári nap 311 1 hónap és 5 naptári nap 312 1 hónap és 5 naptári nap 313 1 hónap és 15 naptári nap 340 1 hónap és 15 naptári nap

2. A határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra. Azon tagállamoknál, amelyek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágában egy adott bázisévben az Európai Közösség egészénél kevesebb mint 3 %-ot reprezentál, a határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a teljes iparra, a MIGS-re, valamint a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra.

h) Kísérleti tanulmányok

A kísérleti tanulmányok kiemelt témái a következők:

1. a korábbi adatátadási lehetőségek értékelése;

4. gazdasági egységek alakulására és megszűnésére vonatkozó rövid távú információk gyűjtése;

5. havi foglalkoztatási információk készítése;

6. készletekre vonatkozó adatok gyűjtése;

7. a C. bekezdés 6-tól 9. pontjában felsoroltaknál több tevékenységre vonatkozó információk biztosítása;

8. rövid távú befektetési információk gyűjtése;

9. adatok gyűjtése a rendelésállományról.

i) Első referencia-időszak

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni: 1998. január a havi adatok és az első negyedév a negyedévi adatok vonatkozásában.

Az exportváltozóknak az euro-övezet és nem euro-övezet közötti különbségtétel szerinti átadására vonatkozó első referencia-időszak legkésőbb 2005. január.

A 340. változóra vonatkozó első referencia-időszak legkésőbb 2006. január, azzal a feltétellel, hogy az alkalmazott bázisév 2005-nél nem későbbi.

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.

j) Átmeneti időszak

1. A termelési változó (110.), a foglalkoztatott személyek és ledolgozott órák változói (210, 220.), valamint a hazai termelői árak változója (311.) tekintetében e rendelet hatályba lépését követő három évig terjedő átmeneti időszakot lehet elfogadni a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően. Ezen átmeneti időszakot a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárással összhangban további 2 évvel meg lehet hosszabbítani.

2. Valamennyi további változó tekintetében öt évig terjedő átmeneti időszak adható e rendelet hatályba lépését követően, a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően.

3. A 18. cikk (2) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően 2007. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 340. változó, valamint az euroövezet és nem euroövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a 122., 312. és 340. változó tekintetében.

4. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően 2007. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 110. változó adatátadási határidejének megváltoztatására.

5. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően 2006. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 210. változó adatátadási határidejének megváltoztatására.

B. MELLÉKLET

ÉPÍTŐIPAR

a) pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. F. nemzetgazdasági ágban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik.

b) Megfigyelési egység

1. Kivéve, ha a (2) vagy (3) bekezdésben másként határozták meg, vagy a (4) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően másként döntöttek, a megfigyelési egység e mellékletben a szakosodott egység valamennyi változó tekintetében.

2. A melléktevékenységben kevés személyt foglalkoztató gazdasági egységek a helyi egységet vagy a gazdasági egységet használhatják megfigyelési egységként.

3. Adott esetben a statisztikát az építmények besorolása (CC) szerinti információkból lehet levezetni.

4. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

c) A változók listája

1. E mellékletben a statisztikák a következő változókat tartalmazzák: Változó Megnevezés 110 Termelés 115 Épületek építéséből származó termelés 116 Egyéb építmények építéséből származó termelés 210 Foglalkoztatott személyek száma 220 Ledolgozott órák 230 Bruttó bérek és keresetek 320 Építési költségek 321 Anyagköltségek 322 Munkaerőköltségek 411 Építési engedélyek: lakások száma 412 Építési engedélyek: hasznos alapterület négyzetméterben vagy más mértékegységben

3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számával becsülhetők (211.). E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. Kizárólag ha az építési költségek változói (320, 321, 322) nem állnak rendelkezésre, akkor lehet azokat a termelői árak változójával (310) becsülni. Ez a gyakorlat 2010. augusztus 11-ig engedélyezett.

6. A tagállamoknak a Bizottság által kezdeményezett és a tagállamokkal folytatott konzultáció során meghatározott tanulmányokat kell készíteniük. A tanulmányokat az adatgyűjtésnek, az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő terhekhez viszonyított előnyeire való figyelemmel kell folytatni, a következő célból: a) a negyedéves termelőiár-változó (310) megvalósíthatóságának értékelése az építőiparban, b) az adatgyűjtésre és az index-számításra vonatkozó megfelelő módszertan kidolgozása. A Bizottság legkésőbb 2006. augusztus 11-ig javaslatot tesz a termelői ár változóra alkalmazandó fogalommeghatározásra. A tagállamoknak legkésőbb 2007. augusztus 11-ig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a tanulmányok eredményéről. A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk b) bekezdésének alkalmazását az építési költségek változójának a termelőiár-változóval való felváltása érdekében a 2010-es bázisévtől kezdődő hatállyal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

d) Forma

1. Valamennyi változót korrigálatlan formában kell átadni, amennyiben az rendelkezésre áll.

2. Ezenkívül a termelési változókat (110., 115., 116.) és a ledolgozott órák változóját (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. Ezen kívül a tagállamok átadhatnak szezonálisan kiigazított változókat, valamint trend-ciklus formájában is megadhatják azokat. Abban az esetben, ha nem ilyen formákban adták át az adatokat, a Bizottság (Eurostat) elkészítheti és közzéteheti e változók szezonálisan kiigazított és trend-ciklus sorait.

4. A 110., 115., 116., 320., 321. és 322. változót index formájában kell megadni. A 411. és 412. változót abszolút érték formájában kell átadni. Valamennyi más változót index vagy abszolút szám formájában kell átadni.

e) Referencia-időszak

A 110., 115. és 116. változó esetében havi referencia-időszakot kell alkalmazni. Az e mellékletben szereplő összes többi változónál legalább negyedéves referencia-időszakot kell alkalmazni.

Azon tagállamoknak, amelyeknek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 2 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak a 110., 115. és 116. változókat kell rendelkezésre bocsátaniuk egy negyedéves referencia-időszak tekintetében.

f) Részletezési szint

1. A 110., 210., 220. és 230. változót legalább a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell megadni.

2. Az új megrendelési változókat (130., 135. és 136.) csak a NACE Rev. 2. 41.2. alágazatára és 42-es ágazatára kell megadni.

3. Az építési költség változók (320, 321 és 322.) csak az új lakóépületek számára kötelezőek, a közösségi lakások kivételével.

4. Az építési engedély változó (411.) csak az új lakóépületekre vonatkozik (a közösségi lakások kivételével), és azt két csoportra kell bontani: i. egylakásos lakóépületek; ii két- és többlakásos lakóépületek.

5. Az építési engedély változók (412.) csak az épületekre vonatkoznak és azokat a következő csoportokra kell bontani: i. egylakásos lakóépületek; ii. két- és többlakásos lakóépületek; iii. közösségi lakóépületek; iv. irodaházak; v. más épületek.

6. Azon tagállamoknak, amelyeknek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak a teljes építőiparra ( NACE Rev. 2. nemzetgazdasági szint) vonatkozó adatokat kell átadniuk.

g) Adatátadási határidők

1. A referencia-időszak végét követően a következő határidőkkel kell átadni a változókat: Változó Határidő 110 1 hónap és 15 naptári nap 115 1 hónap és 15 naptári nap 116 1 hónap és 15 naptári nap 210 2 hónap 220 3 hónap 230 3 hónap 320 3 hónap 321 3 hónap 322 3 hónap 411 3 hónap 412 3 hónap

2. A határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet azon tagállamoknál, amelyek teljes hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágában egy adott referenciaévben a Közösség egészének 3 %-ánál kevesebbet reprezentál.

h) Kísérleti tanulmányok

A kísérleti tanulmányok kiemelt témái a következők:

2. a termelés (110.) lebontása új munkára és javításra, valamint karbantartásra,

4. a 210, 220 és 230-as változók mély- és magasépítő-iparra bontása,

5. információ biztosítása az árakról (320, 321 és 322.) a lakóházépítésen kívüli más építési típusok, valamint a javítási és karbantartási munka számára,

6. az épületépítés (115.) lakóház és nem lakóház épületekre bontása,

7. információ biztosítása a rövid távú beruházásról,

8. rövid távú információ biztosítása a gazdasági egységek alakulásáról és megszűnéséről.

i) Első referenciaév

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni: 1998 január a havi adatok, és 1998 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.

Az első referencia-időszak, amely tekintetében a 110., 115. és 116. változókat havi referencia-időszakkal kell átadni, legkésőbb 2005. január.

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.

j) Átmeneti időszak

1. A termelési változó (110.) és a foglalkoztatott személyek, valamint a ledolgozott órák változói (210. és 220.) tekintetében e rendelet hatályba lépését követő három évig terjedő átmeneti időszakot lehet elfogadni a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően. Ezen átmeneti időszakot a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárással összhangban további két évvel meg lehet hosszabbítani.

2. Valamennyi további változó tekintetében öt évig terjedő átmeneti időszak adható e rendelet hatályba lépését követően, a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően.

3. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően a 110., 115. és 116. változók referencia-időszakának módosítására 2007. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető.

4. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően a 110., 115., 116. és 210. változók adatátadási határidejének megváltoztatására 2007. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető.

C. MELLÉKLET

KISKERESKEDELEM ÉS JAVÍTÁS

a) pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. 47. ágazatában felsorolt tevékenységekre vonatkozik.

b) Megfigyelési egység

1. E mellékletben valamennyi változó tekintetében a gazdasági egység a megfigyelési egység.

2. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

c) A változók listája

1. E mellékletben a statisztikák a következő változókat tartalmazzák: Változó Megnevezés 120 Árbevétel 210 Foglalkoztatott személyek száma 220 Ledolgozott órák száma 230 Bruttó bérek és keresetek 330 Az értékesítés deflátora

2. Az értékesítés deflátora (330.) helyett az eladási volumenre vonatkozó információk (123.) készíthetők.

3. Az első referencia-időszak kezdetétől a foglalkoztatott személyekre vonatkozó információk (210.) az alkalmazottak számából (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. A tagállamoknak a Bizottság által kezdeményezett és a tagállamokkal folytatott konzultáció során meghatározott tanulmányokat kell folytatniuk. A tanulmányokat az adatgyűjtésnek az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő terhekhez viszonyított előnyeire való figyelemmel kell folytatni a következő célból: a) a negyedéves ledolgozott órák változó (220) átadása megvalósíthatóságának értékelése a kiskereskedelemben és a javításban; b) a negyedéves bruttó bérek és keresetek változó (230) átadása megvalósíthatóságának értékelése a kiskereskedelemben és a javításban; c) az adatgyűjtésre és az index-számításra vonatkozó megfelelő módszertan kidolgozása. A tagállamoknak legkésőbb 2007. augusztus 11-ig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a tanulmányok eredményéről. A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy a 17. cikk b) pontja alapján szerepeltesse-e a ledolgozott órák változóját (220.) és a bruttó bérek és keresetek változóját (230.) a 2010. bázisévtől. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

d) Forma

1. Valamennyi változót korrigálatlan formában kell átadni, amennyiben az rendelkezésre áll.

2. Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. Ezenkívül a tagállamok átadhatnak szezonálisan kiigazított változókat és trend-ciklus formában is átadhatják azokat. Abban az esetben, ha nem ilyen formákban adták meg az adatokat, az Eurostat elkészítheti e változók szezonálisan kiigazított és trend-ciklus sorait.

4. Valamennyi változót index vagy abszolút szám formájában kell átadni.

e) Referencia-időszak

A következő referencia-időszakokat alkalmazzák:

VáltozóReferencia-időszak
120hónap
210negyedév
220Negyedév
230Negyedév
330 vagy 123hónap

f) Részletezési szint

1. Az árbevétel változót (120) és az eladási deflátor/volumen változókat (330/123) a (2) és (3) bekezdésben meghatározott részletezési szinteknek megfelelően kell átadni. A foglalkoztatott személyek változóját (210) a (4) bekezdésben meghatározott részletezési szinteknek megfelelően kell átadni. A ledolgozott órák száma változót (220) és a bruttó bérek és keresetek változót (230) a NACE Rev. 2. 47. ágazata szerint kell átadni.

2. Részletezett szintű NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok: 47.11 szakágazat; 47.19 szakágazat; 47.2 alágazat; 47.3 alágazat; 47.73, 47.74 és 47.75 szakágazatok összege; 47.51, 47.71 és 47.72 szakágazatok összege; 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 és 47.63 szakágazatok összege; 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 és 47.78 szakágazatok összege; 47.91 szakágazat;

3. Összesített NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok: 47.11 szakágazat és 47.2 alágazat összege; 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 és 47.9 alágazatok és szakágazatok összege; 47. ágazat 47. ágazat a 47.3 nélkül.

4. 47. ágazat 47. ágazat a 47.3 nélkül.

5. Azoknak a tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak az árbevétel változót (120.) és az eladási deflátor/eladási mennyiség változókat (330./123.) kell a 3. pontban meghatározott részletezési szintnek megfelelően átadniuk.

g) Adatátadási határidők

1. Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat e melléklet f) pontjának 2. alpontjában meghatározott részletezési szinten két hónapon belül kell megadni. A határidő legfeljebb 15 nappal hosszabb lehet azon tagállamok esetében, amelyek árbevétele az 47. ágazatban egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál.

2. Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) címsorának 3. bekezdésében meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A felosztás feltételeit a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. A foglalkoztatott személyek száma változót (210) a referencia-időszak végét követő 2 hónapon belül kell átadni. A határidő legfeljebb 15 nappal lehet hosszabb azon tagállamok esetében, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál. A ledolgozott órák száma változót (220) és a bruttó bérek és keresetek változót (230) a referencia-időszak végét követő 3 hónapon belül kell átadni.

h) Kísérleti tanulmányok

A kísérleti tanulmányok kiemelt témái a következők:

1. részletezettebb tevékenységi csoportosítás biztosítása;

3. az alkalmazottak számára vonatkozó információk gyűjtése;

5. megfigyelési egységként a szakosodott egységek alkalmazása;

6. rövid távú információk gyűjtése a gazdasági egységek alakulásáról és megszűnéséről.

i) Első referenciaév

Az első referencia-időszak, amelyre valamennyi változót meg kell adni: 1998 január a havi adatok, és 1998 első negyedéve a negyedévi adatok tekintetében.

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.

A ledolgozott órák száma változóra (220) és a bruttó bérek és keresetek változóra (230) vonatkozó első referencia-időszak legkésőbb 2010 első negyedéve a 2010-es bázisév 2013-as bevezetésétől kezdődő hatállyal.

j) Átmeneti időszak

1. A foglalkoztatott személyekre vonatkozó változóra (210.), a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően, három évnél hosszabb átmeneti időszakot nem lehet megadni. Ezen átmeneti időszak további két évvel meghosszabbítható a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően.

2. Az F. szakasz (3) bekezdésében meghatározott részletezési szinteken az árbevétel változó (120) tekintetében két évnél hosszabb átmeneti időszak nem adható a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően.

3. Az F. szakasz (2) és (4) bekezdésében meghatározott részletezési szinten az árbevétel változó (120.) és az eladási deflátor/eladási volumen (330/123.) tekintetében e rendelet hatályba lépését követő öt évig terjedő átmeneti időszakot lehet elfogadni a 18. cikk (2) bekezdésére meghatározott eljárásnak megfelelően.

4. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően a 210. változó adatátadási határidejének megváltoztatására 2006. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető.

D. MELLÉKLET

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

a) Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. 45. és 46. ágazatában, valamint a H-tól N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik.

b) Megfigyelési egység

1. E mellékletben valamennyi változó tekintetében a gazdasági egység a megfigyelési egység.

2. Más megfigyelési egységek alkalmazásáról a Bizottság dönthet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

c) A változók listája

1. E mellékletben a statisztikák a következő változókat tartalmazzák: Változók Megnevezés 120 Árbevétel 210 Foglalkoztatott személyek száma 220 Ledolgozott órák száma 230 Bruttó bérek és keresetek 310 Termelői árak

2. A foglalkoztatott személyekre (210.) vonatkozó információk az első referencia-időszak kezdetétől az alkalmazottak számával (211.) becsülhetők. E becslést az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszak alatt lehet alkalmazni. Ezen időszak további öt évvel meghosszabbítható, kivéve, ha a Bizottság másként döntött. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. A termelői ár változó (310) olyan szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeknek gazdasági egységek, illetve gazdasági egységeket képviselő személyek az igénybevevői.

4. A tagállamoknak a Bizottság által kezdeményezett és a tagállamokkal folytatott konzultáció során meghatározott tanulmányokat kell készíteniük. A tanulmányokat az adatgyűjtésnek az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő terhekhez viszonyított előnyeire való figyelemmel kell folytatni a következő célból: a) a ledolgozott órák negyedéves változója (220) átadásának megvalósíthatósági értékelése az egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan; b) a bruttó bérek és keresetek negyedéves változója (230) átadásának megvalósíthatósági értékelése az egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan; c) az adatgyűjtésre és az index-számításra vonatkozó megfelelő módszertan kidolgozása; d) megfelelő részletezési szint meghatározása. Az adatokról a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai által meghatározott gazdasági tevékenységek és egyéb összetevők szerinti bontást kell készíteni, nem túllépve a NACE Rev. 2. ágazati (2 számjegy) vagy ágazati csoportosítási szintjét. A tagállamoknak legkésőbb 2007. augusztus 11-ig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a tanulmányok eredményéről. A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk b) bekezdésének alkalmazását a ledolgozott órák változó (220.) és a bruttó bérek és keresetek változó (230.) felvételére a 2010-es bázisévtől kezdődő hatállyal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

d) Forma

1. Valamennyi változót korrigálatlan formában kell megadni, amennyiben az rendelkezésre áll.

2. Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A munkanappal kiigazított formában átadandó változók listáját a Bizottság módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. Ezenkívül a tagállamok átadhatnak szezonálisan kiigazított változókat és trend-ciklus formában is megadhatják azokat. Abban az esetben, ha nem ilyen formákban adták meg az adatokat, a Bizottság (Eurostat) elkészítheti e változók szezonálisan kiigazított és trend-ciklus sorait.

4. A termelői ár változót (310) index formájában kell átadni. Valamennyi más változót index vagy abszolút szám formájában kell átadni.

e) Referencia-időszak

E mellékletben valamennyi változónál a negyedévet alkalmazzák referencia-időszakként.

A tagállamoknak a Bizottság által kezdeményezett és a tagállamokkal folytatott konzultáció során meghatározott tanulmányokat kell készíteniük. A tanulmányokat a rövidebb referencia-időszaknak az adatgyűjtés költségéhez és a vállalkozásokra nehezedő terhekhez viszonyított előnyeire való figyelemmel kell folytatni, annak érdekében, hogy értékelhető legyen az árbevétel-változó (120) referencia-időszakának negyedéves helyett egyhónaposra való csökkentésének megvalósíthatósága.

A tagállamoknak legkésőbb 2007. augusztus 11-ig jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak a tanulmányok eredményéről.

A Bizottság legkésőbb 2008. augusztus 11-ig határoz arról, hogy kezdeményezi-e a 17. cikk e) pontjának alkalmazását az árbevétel-változóra vonatkozó adat-összeállítás gyakoriságának felülvizsgálatával összefüggésben. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

f) Részletezési szint

1. Az árbevétel változót (120.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni: 46 három számjegyű szinten; 45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82; 45.1, 45.3 és 45.4 összege; 55 és 56 összege; 69 és 70.2 összege;

2. A foglalkoztatott személyek változót (210.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni: 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ágazatok; 69, 70.2, 71, 73 és 74 összege; 55 és 56 összege; 78, 79, 80, 81.2 és 82 összege. A ledolgozott órák száma változót (220) és a bruttó bérek és keresetek változót (230) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell átadni: - 45. és 46. ágazat, - H., I. és J. nemzetgazdasági ág, - 69, 70.2, 71, 73 és 74 összege, - 78, 79, 80, 81.2 és 82 összege.

3. A NACE Rev. 2. 45 és 46 ágazatában az árbevétel változót csak 2 számjegyű szinten kell megadni azon tagállamoknak, amelyeknek a hozzáadott értéke a NACE Rev. 1. megadott nemzetgazdasági ágaiban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

4. A NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágban a foglalkoztatott személyek változót (120.) csak a nemzetgazdasági ág szintjén szükséges megadni azon tagállamoknak, amelyeknek összes hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágakban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

5. A termelői ár változót (310.) a NACE Rev. 2. következő tevékenységeinek és csoportosításainak megfelelően kell átadni: 49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2; 50.1 és 50.2 összege; 69.1, 69.2 és 70.2 összege; A NACE Rev. 2. 78-as ágazat a toborzott munkaerő és a közvetített munkaerő teljes árára vonatkozik.

6. A Bizottság a tevékenységek és a csoportok listáját legkésőbb 2008. augusztus 11-ig módosíthatja. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. A NACE Rev. 2. 63-as ágazatban a termelői ár változót (310.) csak 2 számjegyű szinten kell megadnia azon tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. ezen ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 4 %-ánál kisebb értéket reprezentál.

g) Adatátadási határidők

A változókat a referencia-időszak végét követően a következő határidőkkel kell átadni:

VáltozóHatáridők
1202 hónap
2102 hónap
2203 hónap
2303 hónap
3103 hónap

h) Kísérleti tanulmányok

A kísérleti tanulmányok kiemelt témái a következők:

1. keresetekre és bérekre vonatkozó információk gyűjtése;

2. deflátorokra vonatkozó információk gyűjtése;

3. az adatfelvétel alkalmazhatóságának és megvalósíthatóságának az értékelése: i) a NACE Rev. 2. 64.2 és 70.1 alágazat szerinti vagyonkezelés (holding) üzletvezetési tevékenységről; ii) a NACE Rev. 2. 68. ágazat szerinti ingatlan-ügyletekről; iii) a NACE Rev. 2. 72. ágazat szerinti tudományos kutatási, fejlesztési tevékenységről; iv) a NACE Rev. 2. 77. ágazat szerinti kölcsönzés, operatív lízing; v) a NACE Rev. 2. K, P, Q, R, S nemzetgazdasági ágról.

4. részletesebb bontás készítése;

5. a korábbi adatáadási lehetőségek értékelése;

6. információk gyűjtése az alkalmazottak számáról;

7. a szakosodott egységek alkalmazása megfigyelési egységként;

8. rövid távú információk gyűjtése a vállalkozások alakulásáról és megszűnéséről.

i) Első referencia-időszak

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót meg kell adni: 1998. első negyedéve.

A termelői ár változó (310) átadására vonatkozó első referencia-időszak legkésőbb 2006 első negyedéve. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően további egy év eltérés engedélyezhető az első referencia-időszak vonatkozásában, azzal a feltétellel, hogy az alkalmazott bázisév 2006-nál nem későbbi.

Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót meg kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009 első negyedéve.

A ledolgozott órák száma változóra (220) és a bruttó bérek és keresetek változóra (230) vonatkozó első referencia-időszak legkésőbb 2010 első negyedéve a 2010-es bázisév 2013-as bevezetésétől kezdődő hatállyal.

j) Átmeneti időszak

A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárásnak megfelelően 2008. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változó vonatkozásában. A 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változónak a NACE Rev.2. 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 és 81-es ágazatában történő bevezetésére. Ezen átmeneti időszakokon kívül a 18. cikk (2) bekezdésére megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető azon tagállamoknak, amelyek árbevétele az a) pont ("Alkalmazási kör") alatt említett NACE Rev 2. tevékenységekből egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál.

( 1 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 3 ) HL L 86., 2001.3.27., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R1165 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R1165&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R1165-20120621 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R1165-20120621&locale=hu

Tartalomjegyzék