32001R0586[1]

A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 586/2001/EK RENDELETE

(2001. március 26.)

a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i, 1165/98/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 3. cikkére és 17. cikke c) pontjára,

(1)

Az 1165/98/EK rendelet közös keretet határozott meg a gazdasági ciklusra vonatkozó közösségi rövid távú statisztikák készítéséhez.

(2)

Az 1165/98/EK rendelet 3. cikkével és 17. cikkének c) pontjával összhangban végrehajtási intézkedések szükségesek a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása tekintetében.

(3)

A főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásán alapul, amelyről a legutóbb a 761/93/EGK bizottsági rendelettel ( 2 ) módosított 3037/90/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) (NACE Rev. 1.) rendelkezik. Az alágazatok szintjét (három számjegy) használja a főbb ipari csoportok (MIGS) megkülönböztetésére.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal ( 4 ) létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása

E rendelet melléklete határozza meg a NACE Rev. 2. alágazatok főbb ipari csoportoknak (MIGS) való megfeleltetését.

2. cikk

Az adatok el nem érhetősége a NACE Rev. 2. alágazatai szintjén

Azon tagállamok számára, amelyek nem számítják ki az 1165/98/EK rendelet hatálya alá tartozó statisztikai adatokat a NACE Rev. 2. alágazatoknak megfelelő részletesség szintjéig, engedélyezett, hogy egy ágazaton belüli alágazatokra vonatkozó nemzeti súlyozó tényezőkkel számolhassanak a célból, hogy alágazatokra választhassák szét az ágazaton alapuló adatokat.

Azon tagállamok, amelyek részben vagy teljesen a NACE Rev. 2. ágazatai alapján alkalmazzák a főbb ipari csoportoknak (MIGS) való megfeleltetést, tájékoztatják az Eurostatot azon súlyozó értékekről, amelyeket a NACE Rev. 2. alágazatok szétválasztásához alkalmaztak.

3. cikk

A meghatározások végrehajtása

A tagállamoknak 2009. január 1-jétől alkalmazniuk kell az 1165/98/EK rendelet alapján közölt statisztikai adatok mellékletében foglalt meghatározásokat; a tagállamok a mellékletben foglalt meghatározások alkalmazása során meghozzák azon intézkedéseket, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy megtörténjen az 1165/98/EK rendelet hatálya alá tartozó meglévő statisztikai adatok felülvizsgálata újraszámítás vagy becslés segítségével, hogy azok megfeleljenek e meghatározásoknak.

4. cikk

A meghatározásoknak való megfelelésről szóló információ

Valamennyi tagállamnak továbbítania kell a Bizottságnak a Bizottság kérésére valamennyi lényeges információt a mellékletben megállapított meghatározásoknak való megfelelésről e tagállamon belül.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A NACE-CÍMSZAVAK MEGFELELTETÉSE AZ ÖSSZESÍTETT OSZTÁLYOZÁS KATEGÓRIÁINAK

NACE Rev. 2NACE Rev. 2. megnevezésÖsszesített osztályozás
07Fémtartalmú érc bányászataközbenső termék
08Egyéb bányászat és kőfejtésközbenső termék
09Bányászati szolgáltatásközbenső termék
10.6Malomipari termék, keményítő, keményítőtermék gyártásaközbenső termék
10.9Takarmány gyártásaközbenső termék
13.1Textilszálak előkészítése és fonásaközbenső termék
13.2Textilszövésközbenső termék
13.3Textilkikészítésközbenső termék
16Fafeldolgozás, fa- és parafatermék gyártása (kivéve bútor); fonottáru gyártásaközbenső termék
17Papír és papírtermék gyártásaközbenső termék
20.1Vegyi alapanyag, műtrágya, nitrogénvegyület, műanyag-alapanyag, szintetikus kaucsuk gyártásaközbenső termék
20.2Növényvédő szer (peszticid) és egyéb mezőgazdasági vegyi termék gyártásaközbenső termék
20.3Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószer (masztix) gyártásaközbenső termék
20.5Egyéb vegyi termék gyártásaközbenső termék
20.6Vegyi szál gyártásaközbenső termék
22Gumi-, műanyag termék gyártásaközbenső termék
23Egyéb nem fém ásványi termék gyártásaközbenső termék
24Fémalapanyag gyártásaközbenső termék
25.5Fémalakítás, porkohászatközbenső termék
25.6Fém felületkezelése, megmunkálása és bevonása; általános gépgyártásközbenső termék
25.7Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártásaközbenső termék
25.9Egyéb fémfeldolgozási termék gyártásaközbenső termék
26.1Elektronikai alkaltrészek és lapok gyártásaközbenső termék
26.8Mágneses és optikai adathordozó gyártásaközbenső termék
27.1Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó és -szabályozó készülék gyártásaközbenső termék
27.2Akkumulátor, szárazelem gyártásaközbenső termék
27.3Vezeték, vezetékeléshez használt eszköz gyártásaközbenső termék
27.4Villamos világítóeszköz gyártásaközbenső termék
27.9Egyéb villamos berendezés gyártásaközbenső termék
05Szénbányászatenergia
06Kőolaj-, földgázkitermelésenergia
19Kokszgyártás, finomítottkőolaj-feldolgozásenergia
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, léghűtésenergia
36Víztermelés, -kezelés, -ellátásenergia
25.1Fémszerkezet, épületelem gyártásaberuházási javak
25.2Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártásaberuházási javak
25.3Gőzkazán (kivéve fűtési forró vizes kazán) gyártásaberuházási javak
25.4Fegyver-, lőszergyártásberuházási javak
26.2Számítógép, tartozék gyártásaberuházási javak
26.3Kommunikációs berendezés gyártásaberuházási javak
26.5Mérő-, tesztelő-, navigációs műszer és készülék gyártása; óragyártásberuházási javak
26.6Besugárzási, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásaberuházási javak
28Máshova nem sorolt gép, berendezés gyártásaberuházási javak
29Közúti gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártásaberuházási javak
30.1Hajógyártásberuházási javak
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásaberuházási javak
30.3Légi-, űrjármű és kapcsolódó gépek gyártásaberuházási javak
30.4Katonai harcjármű gyártásaberuházási javak
32.5Orvosi és fogorvosi műszer és kellék gyártásaberuházási javak
33Gép, berendezés javítása, szereléseberuházási javak
26.4Szórakoztató-elektronikai termék gyártásatartós fogyasztási cikkek
26.7Optikai, fényképészeti eszköz gyártásatartós fogyasztási cikkek
27.5Háztartási készülék gyártásatartós fogyasztási cikkek
30.9Máshova nem sorolt jármű gyártásatartós fogyasztási cikkek
31Bútorgyártástartós fogyasztási cikkek
32.1Ékszer, divatékszer és kapcsolódó áru gyártásatartós fogyasztási cikkek
32.2Hangszergyártástartós fogyasztási cikkek
10.1Hús és húsipari termék feldolgozása és tartósításanem tartós fogyasztási cikkek
10.2Hal, rák és puhatestű víziállatok feldolgozása és tartósításanem tartós fogyasztási cikkek
10.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításnem tartós fogyasztási cikkek
10.4Növényi, állati olaj és zsír előállításanem tartós fogyasztási cikkek
10.5Tejtermékek előállításanem tartós fogyasztási cikkek
10.7Sütőipari termékek, lisztes áru előállításanem tartós fogyasztási cikkek
10.8Egyéb élelmiszer előállításanem tartós fogyasztási cikkek
11Italgyártásnem tartós fogyasztási cikkek
12Dohánytermék előállításanem tartós fogyasztási cikkek
13.9Egyéb textiláru gyártásanem tartós fogyasztási cikkek
14Ruházati termék gyártásanem tartós fogyasztási cikkek
15Bőr és kapcsolódó termékek gyártásanem tartós fogyasztási cikkek
18Nyomdai tevékenység, sokszorosításnem tartós fogyasztási cikkek
20.4Tisztítószer, testápolási cikk gyártásanem tartós fogyasztási cikkek
21Gyógyszeralapanyag- és gyógyszerkészítmény-gyártásnem tartós fogyasztási cikkek
32.3Sportszergyártásnem tartós fogyasztási cikkek
32.4Játékgyártásnem tartós fogyasztási cikkek
32.9Máshova nem sorolt feldolgozóiparnem tartós fogyasztási cikkek

( 1 ) HL L 162., 1998.6.5., 1. o.

( 2 ) HL L 83., 1993.4.3., 1. o.

( 3 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o.

( 4 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R0586 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R0586&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R0586-20090101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R0586-20090101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére