31994L0002[1]

A Bizottság 94/2/EK irányelve (1994. január 21.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 94/2/EK IRÁNYELVE

(1994. január 21.)

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre;

tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 9. és 12. cikkeire,

mivel a 92/75/EGK irányelvnek megfelelően a Bizottságnak el kell fogadnia a háztartási készülékekről, köztük a háztartási hűtőszekrényekről, fagyasztókról és ezek kombinációiról szóló végrehajtási irányelvet;

mivel a háztartási hűtőszekrények és fagyasztók villamosenergia-fogyasztása a Közösség energiaszükségletének jelentős részét képezi; mivel a készülékek energiafogyasztásának csökkentése jelentős megtakarítást eredményezne;

mivel a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) EN 153 szabványa meghatároz egy módszert a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának a mérésére;

mivel a Közösségnek érdekében áll egy olyan nemzetközi szabványrendszer létrehozása, amely alkalmas a nemzetközi kereskedelem résztvevői által ténylegesen használt szabványok kialakítására, valamint megfelel a közösségi politika követelményeinek, a Közösség felkéri az európai szabványügyi szervezeteket a nemzetközi szabványügyi szervezetekkel történő együttműködés folytatására;

mivel az Európai Szabványügyi Bizottság és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) tekinthetők hatáskörrel rendelkező testületeknek a Bizottság és a két testület által 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványok elfogadására; mivel ennek az irányelvnek az értelmében a harmonizált szabvány egy, a Bizottság megbízásából (mandátum), aCEN vagy Cenelec által elfogadott műszaki szabály (európai szabvány vagy harmonizációs dokumentum), a műszaki szabványok és szabályok terén a tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, legutóbb a 92/400/EK bizottsági határozattal ( 2 ) módosított 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek ( 3 ) megfelelően és a fent említett általános iránymutatásokkal összhangban,

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak a 92/75/EGK irányelv 10. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet a villamos hálózatról működtetett háztartási hűtőszekrényekre, mélyhűtőkre, fagyasztókra és ezek kombinációira kell alkalmazni. Az irányelv rendelkezései nem vonatkoznak az olyan készülékekre, amelyek egyéb energiaforrásról, különösen akkumulátorról, is működtethetők.

(2) Az ebben az irányelvben előírt adatokat a Bizottság megbízásából, az európai szabványügyi testületek (CEN, CENELEC, ETSI) által, a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 4 ) összhangban kidolgozott harmonizált szabványoknak megfelelően kell mérni, amelyek hivatkozási számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában tették közzé, és amelyekhez a tagállamok közzétették a harmonizált nemzeti szabványok hivatkozási számait.

(3) Az I., II., és III. melléklet zajkibocsátással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget előíró rendelkezései csak abban az esetben alkalmazandók, ha a tagállamok a 86/594/EGK irányelv 3. cikke alapján ezt megkövetelik. A zajkibocsátásra vonatkozó méréseket a fenti irányelv szerint kell elvégezni.

(4) Ebben az irányelvben a 92/75/EGK irányelv 1. cikk (4) bekezdésében rögzített meghatározásokat kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A 92/75/EGK irányelv 2. cikk (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a szállító nevét és címét,

- a készülék általános leírását, az egyedi azonosításhoz szükséges mértékben,

- információkat és rajzokat a típus legfontosabb tervezési jellemzőiről, különösen azon elemekről, amelyek számottevő hatással vannak energiafogyasztására,

- az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

- használati utasítást, ha van ilyen.

Amennyiben egy meghatározott modellváltozatra vonatkozó adatokat a konstrukció alapján elvégzett számítások és/vagy egyéb változatok alapján végzett extrapoláció útján határozták meg, a dokumentációnak ezeknek a számításoknak és/vagy extrapolációnak a részleteit, valamint az elvégzett számítások helyességét igazoló kísérletek eredményeit (a teljesítményszámításhoz használt matematikai modell részleteit, valamint a modell igazolásául elvégzett mérések adatait) tartalmazniuk kell.

(2) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülékeket a IV. mellékletben foglaltak szerint kategóriákba kell sorolni.

(3) A 92/75/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett címkével kapcsolatos követelményeket ezen irányelv I. melléklete tartalmazza. A címkét a készülék külsején, elöl vagy felül, jól láthatóan és takarásmentesen kell elhelyezni.

(4) A 92/75/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett adatlappal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az ezen irányelv II. melléklete tartalmazza.

(5) Amennyiben a készüléket nyomtatott vagy írásos közleményben vagy bármely más módon eladásra, bérlésre vagy részletvásárlásra kínálják, amely nem biztosítja a potenciális vásárló számára, hogy a készüléket megtekintse, mint például írásos ajánlat, csomagküldő cég katalógusa, az interneten vagy bármely más elektronikus médiumban közzétett reklám esetén, a III. mellékletben meghatározott összes információt rendelkezésre kell bocsátani.

(6) A készülék energiahatékonysági osztályát az V. mellékletnek megfelelően kell meghatározni.

3. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a területükön székhellyel rendelkező szállítók és kereskedők eleget tegyenek az irányelv szerinti kötelezettségeiknek.

4. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1994. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 1995. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A CÍMKE

A címke kialakítása

1.

A címkének meg kell felelnie a következő ábrának:

A címkére vonatkozó megjegyzések

2.

A címkén a következő információkat kell feltüntetni:

Megjegyzés:

I. Szállító neve vagy védjegye.

II. Szállító által megadott típusazonosító.

III. A készüléknek az V. mellékletnek megfelelően meghatározott energiahatékonysági osztálya. A besorolást jelölő betűt a megfelelő nyíl mellé kell helyezni.

IV. A közösségi ökocímke-odaítélési rendszer követelményeinek sérelme nélkül, ha egy készülék, a 880/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében elnyerte a "közösségi ökocímkét", akkor az ökocímke jelét (a virágot) ezen a helyen fel lehet tüntetni. Az alábbiakban említett, "a hűtőszekrények és fagyasztók címketervezési útmutatója" elmagyarázza, hogyan lehet az ökocímke jelét feltüntetni a címkén.

V. Az energiafogyasztás az 1. cikk (2) bekezdése szerinti szabványnak megfelelően, de kWh/évben (azaz 24 óra x 365) kifejezve.

VI. Az olyan tárolóterek nettó térfogatának összege, amelyek nem rendelkeznek csillagjellel (vagyis az üzemi hőmérséklet nagyobb, mint -6 °C).

VII. A csillagjellel rendelkező mélyhűtőterek nettó térfogatának összege (vagyis az üzemi hőmérséklet kisebb, mint -6 °C).

VIII. A mélyhűtőterek csillagjelének száma, összhangban az 1. cikk (2) bekezdése szerinti szabványok alapján. Ha a tárolótér rendelkezik csillagjellel, ezt a helyet üresen kell hagyni.

IX. Amennyiben alkalmazható, a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően mért zajkibocsátás.

Nyomtatás

3.

A címkére vonatkozó további előírások:

Az A + és A++ energiahatékonysági osztályba sorolt készülékeket jelző betűt az alábbi ábrának megfelelően kell kialakítani, és ugyanott kell elhelyezni, mint az A osztályba sorolt készülékek esetén az A jelzést

Alkalmazott színek:

CMYK: ciánkék, bíbor, sárga, fekete

Például: 07X0: 0 % ciánkék, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete

Nyilak:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Kontúrszín: X070

Minden szöveg fekete. A háttér fehér.

II. MELLÉKLET

AZ ADATLAP

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza. Az azonos szállító által szállított több típusra vonatkozó információk táblázat formájában is megadhatók, ebben az esetben az információkat a következő, vagy a készülék leírásában rögzített sorrendben kell megadni:

1. Szállító neve vagy védjegye

2. Szállító által megadott típusazonosító

3. Készülékkategória, a következők szerint:

KategóriaLeírás az adatlapon
1Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül
2Hűtőszekrény pincehőmérsékletű térrel
3Hűtőszekrény
4Hűtőszekrény
5Hűtőszekrény
6Hűtőszekrény
7Hűtő-fagyasztó kombináció
8Fagyasztószekrény
9Fagyasztóláda
A 10. kategóriába tartozó készülékek esetében a szállító alkalmazhatja a saját készüléktípus-leírását

4. A készüléktípusnak az V. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztályát a következőképpen kell megjeleníteni: "Energiahatékonysági osztály ... az A++-tól (leghatékonyabb) a G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán." Ahol ezt az információt táblázatban adják meg, más megjelenés is lehetséges, amennyiben egyértelmű, hogy a skála az A++-tól (leghatékonyabb) a G-ig (kevésbé hatékony) terjed.

5. Ahol az információt táblázatban tüntetik fel, és ahol a táblázatban felsorolt készülékek közül egyesek elnyerték a 880/92/EGK rendeletnek megfelelő "közösségi ökocímke díjat", ezt az információt itt lehet feltüntetni. Ebben az esetben a közösségi "ökocímke díj" felirat kerül a sor fejrovatába, és a bejegyzés az ökocímke (a virág) jele. Ez a rendelkezés nem sértheti a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer követelményeit.

6. Energiafogyasztás az 1. cikk (2) bekezdése szerinti szabványnak megfelelően, de kWh/évben (azaz 24 óra x 365) kifejezve, a következő formában: "energiafogyasztás XYZ kWh/év, 24 órás szabványos vizsgálat alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától".

7. A 8. és 9. kategória kivételével, a friss élelmiszerek tárolására szolgáló terek (5 °C) nettó tárolási térfogata, az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően.

8. A fagyasztó- és adott esetben a hűtőtér nettó térfogata, az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabványok szerint, kivéve az 1., 2. és 3. kategóriájú készülékeket. A 3. kategóriába tartozó készülékek esetében a jégtároló nettó térfogata.

7. és 8. A 2. és 10. kategóriába tartozó készülékek esetében minden egyes tér nettó térfogatát fel kell sorolni, az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően.

9. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló tér csillagjeleinek száma, ha van ilyen, az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően.

10. A "jégmentes" megjegyzést itt lehet feltüntetni, ha a készülék megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványokban meghatározott feltételeknek.

11. "Áramkimaradási biztonság Zh" megjelölés a "hőmérséklet-visszamelegedési idő" kifejezésére, az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően.

12. "Fagyasztási teljesítmény" kg/24 órában, az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően.

13. "Klímaosztály", az 1. cikk (2) bekezdésében megnevezett szabványoknak megfelelően. Ha a készülék a "mérsékelt" klímaosztályba tartozik, ezt a pontot ki lehet hagyni.

14. Amennyiben szükséges, a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően mért zajkibocsátás.

15. Amennyiben a készüléktípus beépíthető kivitelű, ezt jelezni kell.

Ha egy készülék egynél több hűtőteret és egynél több mélyhűtőteret tartalmaz, a 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontot további sorokkal lehet bővíteni, hogy az e terekre vonatkozó információt is fel lehessen tüntetni. A terek megnevezésének és sorrendjének ebben az esetben is következetesnek kell maradnia. Ha egy tér tervezési hőmérséklete nincs összhangban a csillagjelöléses rendszerrel vagy hűtőtér szabvány szerinti hőmérsékletével (5 °C), akkor ezt a tervezési hőmérsékletet kell megadni.

A címke által tartalmazott információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában. Ebben az esetben csak az adatlapon szereplő további információkat is meg kell adni.

III. MELLÉKLET

POSTAI CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDÉS ÉS EGYÉB TÁVÉRTÉKESÍTÉSI FORMÁK

Az ezen irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében említett postai csomagküldő kereskedők katalógusai és egyéb nyomtatott kiadványok a következő adatokat tartalmazzák, az alábbi sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály (II. melléklet 4. pont)

2. Energiafogyasztás (II. melléklet 6. pont)

3. Hűtőterek nettó térfogata (II. melléklet 7. pont)

4. Mélyhűtőterek nettó térfogata (II. melléklet 8. pont)

5. Csillagjelek száma (II. melléklet 9. pont)

6. Zajkibocsátás (II. melléklet 14. pont)

Ha a fentieken túl az adatlap egyéb adatai is szerepelnek, akkor azokat a II. melléklet szerinti formában, az adatlapon meghatározott sorrendben kell megadni.

A fenti információk nyomtatásakor használt betűk méretének és típusának olyannak kell lennie, hogy biztosítsa az információk olvashatóságát.

IV. MELLÉKLET

KATEGÓRIÁK

Az ezen irányelv által szabályozott készülékeket a következő "kategóriákba" kell sorolni:

1. Háztartási hűtőszekrények alacsony hőmérsékletű tér nélkül.

2. Háztartási hűtőszekrények, 5 °C és 10 °C hőmérsékletű terekkel.

3. Háztartási hűtőszekrények csillag nélküli alacsony hőmérsékletű terekkel.

4. Háztartási hűtőszekrények egycsillagos (*) alacsony hőmérsékletű terekkel.

5. Háztartási hűtőszekrények kétcsillagos (**) alacsony hőmérsékletű terekkel.

6. Háztartási hűtőszekrények háromcsillagos (***) alacsony hőmérsékletű terekkel.

7. Háztartási hűtő-fagyasztó kombináció négycsillagos *(***) alacsony hőmérsékletű terekkel.

8. Háztartási fagyasztószekrények.

9. Háztartási fagyasztóládák.

10. Háztartási hűtőszekrények és fagyasztók kettőnél több ajtóval, vagy egyéb, fent nem említett készülékek.

V. MELLÉKLET

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

1. RÉSZ: Az A + és az A++ energiahatékonysági osztály meghatározása

A berendezést az A + illetve A++ energiahatékonysági osztályba kell sorolni, ha az energiahatékonysági index alfa (I α) az 1. táblázatban meghatározott tartományokon belül található.

1. táblázat

Energiahatékonysági index α (I α)„Energiahatékonysági osztály”
30 >I αA++
42 >I α ≥ 30A+
I α ≥ 42A-tól G-ig (lásd alább)

Az 1. táblázatban

Ahol:

AC

=

a készülék éves energiafogyasztása (az 1. melléklet V. megjegyzésével összhangban)

SCα

=

a készülék szabványos éves energiafogyasztása α

az SCα a következőképpen számítható ki:

Ahol:

Vc = a tárolótér nettó térfogata (literben) (az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabványokkal összhangban)

Tc = az egyes terek tervezési hőmérséklete (°C-ban)

Az Mα és Nα értékeket a 2. táblázat, az FRF, CC, BI, és CH értékeket a 3. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

A készülék kialakításaA leghidegebb tér hőmérséklete
1. Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül> – 6 oC0,233245
2. Hűtőszekrény hűtőtérrel és pincehőmérsékletű térrel> – 6 oC0,233245
3. Hűtőszekrény csillag nélkül> – 6 oC0,233245
4. Hűtőszekrény*≤ – 6 oC0,643191
5. Hűtőszekrény**≤ – 12 oC0,450245
6. Hűtőszekrény***/≤ – 18 oC***/*(***)0,657303
7. Hűtő-fagyasztó készülék*(***)≤ – 18 oC***/*(***)0,777303
8. Fagyasztószekrény≤ – 18 oC*(***)0,539315
9. Fagyasztóláda≤ – 18 oC*(***)0,472286
10. Többajtós vagy egyéb készülékek(1)(1)
(1) Ezeknek a készülékeknek az esetében a tároló rekeszek hőmérséklete és csillag jelzése határozza meg az M és N érték szempontjából figyelembe veendő legalacsonyabb hőmérsékletet. A – 18 °C *(***)-os hűtőterekkel rendelkező készüléket a Hűtő-fagyasztó készülék *(***) kategóriába kell besorolni.

3. táblázat

Korrekciós tényezőÉrtékFeltétel
FRF (jégmentes)1,2Jégmentes (szellőzővel ellátott) fagyasztórekeszek
1Egyébként
CC (klímaosztály)1,2Trópusi készülékek esetén
1,1Szubtrópusi készülékek esetén
1Egyébként
BI (beépíthető)1,258 (1) cm-nél keskenyebb, beépíthető készülékek esetén
1Egyébként
CH (hűtőtér)50 kWh/évLegalább 15 literes hűtőtérrel rendelkező készülék esetén
0Egyébként
(1) Egy készülék csak abban az esetben tekinthető »beépíthetőnek«, ha kizárólag konyhabútorba való beépítésre tervezték, és annak megfelelően vizsgálták.

Amennyiben egy készülék nem A + vagy A++ kategóriájú, annak osztályba sorolását a 2. rész szerint kell elvégezni.

2. RÉSZ: Energiahatékonysági osztályok meghatározása A-tól G-ig

A készülék energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatnak megfelelően kell meghatározni:

1. TÁBLÁZAT

Energiahatékonysági mutató: IEnergiahatékonysági osztály
I < 55A
55 ≤ I < 75B
75 ≤ I < 90C
90 ≤ I < 100D
100 ≤ I < 110E
110 ≤ I < 125F
125 ≤ IG

Ahol:

"Energiahatékonysági mutató" (százalékban kifejezve) = készülék éves energiafogyasztása ( 6 )/készülék szabványos éves energiafogyasztása

"Készülék szabványos éves energiafogyasztása" (kWh/év-ben kifejezve) = M x egyenértékű térfogat + N

és

"Egyenértékű térfogat" (literben kifejezve) = hűtőterek nettó térfogata + Ω x mélyhűtőterek térfogata.

Az M, N és Ω értékek a 2. táblázatból származnak.

2. TÁBLÁZAT

Hűtőszekrény-kategóriaΩMN
1.Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül0,233245
2.Hűtőszekrény pincehőmérsékletű térrel0,75 (1)0,233245
3.Hűtőszekrény csillag nélkül1,250,233245
4.Hűtőszekrény *1,550,643191
5.Hűtőszekrény **1,850,450245
6.Hűtőszekrény ***2,150,657235
7.Hűtő-fagyasztó készülék *(***)(1)0,777303
8.Fagyasztószekrény2,15 (2)0,472286
9.Fagyasztóláda2,15 (2)0,446181
10.Többajtós vagy egyéb készülékek(3)(4)(4)
(1) Pincehőmérsékletű térrel rendelkező hűtőszekrény esetében az egyenértékű térfogat (literben kifejezve) = hűtőterek nettó térfogata + Ω x a pincehőmérsékletű tér (10 °C) nettó térfogata.
(2) A II. melléklet 10. pontjában meghatározott „jégmentes” készülékek esetén ezt az értéket meg kell szorozni egy átmeneti, 1,2-es tényezővel, így 2,58 értéket kapva. (Így figyelembe lehet venni a mérési módszer esetleges torzítását, mely nincs tekintettel a jégképződés elmaradására „jégmentes” készülékek esetén. A gyakorlati használat során a jégképződés megnöveli a „hagyományos” készülékek energiafelhasználását.)
(3) Az egyenértékű nettó térfogat (Ve) számítása:
(4) Az ilyen készülékek esetében M és N értékét a legalacsonyabb hőmérsékletű tér hőmérséklete és csillagos minősítése határozza meg, a következők szerint:

3. TÁBLÁZAT

Leghidegebb tér hőmérsékleteMegfelelő kategóriaMN
> –6 °C1/2/3 Hűtőszekrény alacsony hőmérsékletű tér nélkül, Hűtőszekrény pincehőmérsékletű térrel, csillag nélküli hűtőkészülék0,233245
≤ –6 °C *4hűtőszekrény (*)0,643191
≤ –12 °C **5hűtőszekrény (**)0,450245
≤ –18 °C ***6hűtőszekrény (***)0,657235
≤ –18 °C *(***)
fagyasztó teljesítménnyel
7hűtő-fagyasztó kombináció *(***)0,777303

( 1 ) HL L 297., 1992.10.13., 16. o.

( 2 ) HL L 221., 1992.8.6., 55. o.

( 3 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

( 4 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

( 5 ) HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

( 6 ) Az I. melléklet V. megjegyzésének megfelelően.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0002&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0002-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0002-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék